03.10.2014 Views

Overzicht workshops en lezingen

Overzicht workshops en lezingen

Overzicht workshops en lezingen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Overzicht</strong> van de <strong>workshops</strong> <strong>en</strong><br />

lezing<strong>en</strong><br />

Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 –<br />

OC Heule


<strong>Overzicht</strong> van de <strong>workshops</strong> met plaats <strong>en</strong> tijdstip<br />

Workshop 1:<br />

Workshop 2:<br />

Workshop 3:<br />

Workshop 4:<br />

Workshop 5:<br />

Workshop 6:<br />

Workshop 7:<br />

Workshop 8:<br />

Workshop 9:<br />

Workshop 10:<br />

Workshop 11:<br />

Workshop 12:<br />

10-stapp<strong>en</strong>plan voor e<strong>en</strong> vrijwilligersbeleid<br />

Aandachtspunt<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kamerbezoek<br />

Statuut van de vrijwilliger<br />

Inleefmom<strong>en</strong>t in de wereld van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met auditieve,<br />

visuele <strong>en</strong> verstandelijke beperking<strong>en</strong>.<br />

Discretie <strong>en</strong> beroepsgeheim<br />

Vrijwilligerswerk bij Al Anon <strong>en</strong> Alate<strong>en</strong><br />

Rolwag<strong>en</strong>begeleiding<br />

Vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp<br />

Reanimatie <strong>en</strong> AED-toestel<br />

Getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> vrijwilligers Netwerk Palliatieve zorg<br />

Zorg goed voor jezelf<br />

Omgaan met dem<strong>en</strong>tie<br />

10.00 11.00 12.00 13.00<br />

14.00 15.00 16.00 17.00<br />

Locatie<br />

WS.1<br />

WS. 2<br />

WS.3<br />

WS.4<br />

WS.5<br />

WS.6<br />

WS.7<br />

WS.8<br />

WS.9<br />

WS.10<br />

WS.11<br />

WS.12<br />

Hazelaar<br />

Wilg<br />

Eik<br />

Es<br />

Els<br />

Meidoorn<br />

buit<strong>en</strong><br />

Berk<br />

Hulst<br />

Klimop<br />

Klimop<br />

Els


Workshop 1:<br />

10-stapp<strong>en</strong>plan voor e<strong>en</strong> vrijwilligersbeleid<br />

Eva Hambach is directeur van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw <strong>en</strong><br />

Voorzitter van het CEV (Europees C<strong>en</strong>trum Vrijwilligerswerk). Zij br<strong>en</strong>gt het 10<br />

stapp<strong>en</strong> plan voor het uitbouw<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> vrijwilligersbeleid&werking<br />

Ge<strong>en</strong> zware theorie, maar e<strong>en</strong> praktische uitwerking in<br />

10 stapp<strong>en</strong>, van hoe je het vrijwilligersbeleid,<br />

vrijwilligerswerking in e<strong>en</strong> organisatie kan aanpakk<strong>en</strong>. De<br />

kernwoord<strong>en</strong> zijn : zoek<strong>en</strong>, onthal<strong>en</strong>, tak<strong>en</strong>,<br />

begeleid<strong>en</strong>,motiver<strong>en</strong>,omkadering,feedback <strong>en</strong><br />

bedank<strong>en</strong>.<br />

Locatie: zaal “Hazelaar” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 10u15 <strong>en</strong> 12u15<br />

Duur: 90 min<br />

Workshop 2:<br />

Aandachtspunt<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> kamerbezoek<br />

Via roll<strong>en</strong>spel <strong>en</strong> uitwisseling toont het AZ<br />

Gro<strong>en</strong>inge wat de aandachtspunt<strong>en</strong> zijn voor<br />

e<strong>en</strong> kamerbezoek. Je staat stil bij "Hoe patiënt<br />

op verhaal te lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>?", "Hoe omgaan met<br />

stiltes?", "Wat met zinvrag<strong>en</strong>?", ...<br />

Locatie: zaal “Wilg” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 10u30, 11u30, 12u30, 13u30, 14u30 <strong>en</strong> 15u30 Duur: 45 min<br />

Workshop 3:<br />

Statuut van de vrijwilliger<br />

In de lezing van het Steunpunt vrijwilligerswerk<br />

West Vlaander<strong>en</strong> hoor je alles over het statuut<br />

van de vrijwilliger. Onkost<strong>en</strong>vergoeding, wie mag<br />

vrijwilligerwerk do<strong>en</strong>?, verzekering <strong>en</strong>z. Ook de<br />

provinciale verzekering vrijwilligerswerk <strong>en</strong> de<br />

werking van het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk komt aan bod.<br />

Locatie: zaal “Eik” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 10u30 <strong>en</strong> 15u30<br />

Duur: 45 min


Workshop 4:<br />

“Inleefmom<strong>en</strong>t in de wereld van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met auditieve,<br />

visuele <strong>en</strong> verstandelijke beperking<strong>en</strong>"<br />

bundel.<br />

Tijd<strong>en</strong>s deze workshop van VZW M<strong>en</strong>tor <strong>en</strong> VZW<br />

de Stroom krijg je de kans om je in te lev<strong>en</strong> in de<br />

leefwereld van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met auditieve, visuele <strong>en</strong><br />

verstandelijke beperking<strong>en</strong>. Je krijgt heel wat<br />

praktische tips m.b.t. omgaan <strong>en</strong> communicer<strong>en</strong> met<br />

deze groep<strong>en</strong>. Als afsluiting krijgt je e<strong>en</strong> informatieve<br />

Locatie: zaal “Es” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 11u15 <strong>en</strong> 14u15<br />

Duur: 45 min<br />

Workshop 5:<br />

Discretie <strong>en</strong> beroepsgeheim<br />

Op de thematafel: "discretie <strong>en</strong> beroepsgeheim" ontrafel je vanuit <strong>en</strong>kele<br />

praktijkervaring<strong>en</strong> de begripp<strong>en</strong> "vertrouwelijke informatie", "discretie" <strong>en</strong><br />

"beroepsgeheim". Sam<strong>en</strong> zoek je naar toepassing<strong>en</strong> in het vrijwilligerswerk van<br />

de deelnemers aan de thematafel. Bert van Dierdonck, zelf vrijwilliger <strong>en</strong><br />

voormalig doc<strong>en</strong>t aan de KATHO begeleidt deze workshop.<br />

Locatie: zaal “Els” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 11u00 <strong>en</strong> 16u00<br />

Duur: 60 min


Workshop 6:<br />

Vrijwilligerswerk bij Al Anon <strong>en</strong> Alate<strong>en</strong><br />

Aan de hand van e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>sverhaal schets<strong>en</strong> Al -Anon <strong>en</strong> Alate<strong>en</strong> wat voor<br />

vrijwilligerswerk er kan gedaan word<strong>en</strong> in zelfhulpgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan meer<br />

specifiek in het kader van zelfhulpgroep<strong>en</strong> voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met familieled<strong>en</strong> die<br />

e<strong>en</strong> alcoholverslaving hebb<strong>en</strong>.<br />

Locatie: zaal “Meidoorn” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 12u15 <strong>en</strong> 14u00<br />

Duur: 45 min<br />

Workshop 7:<br />

Rolwag<strong>en</strong>begeleiding<br />

Het woonzorgc<strong>en</strong>trum van het OCMW zorgt voor e<strong>en</strong> Workshop<br />

Rolwag<strong>en</strong>begeleiding voor alle bezoekers. d.m.v e<strong>en</strong> heus rolwag<strong>en</strong>parcours<br />

krijg je de kans om te ervar<strong>en</strong> wat het is als rolwag<strong>en</strong>begeleider op stap te zijn.<br />

Je leert op gepaste wijze om te gaan met obstakels, het belang van het contact<br />

houd<strong>en</strong> met de rolwag<strong>en</strong>gebruiker, …<br />

Locatie: Buit<strong>en</strong> aan OC De Vonke<br />

Tijdstip: 10u30, 11u30, 15u00 <strong>en</strong> 17u30<br />

Duur: 30 min


Workshop 8:<br />

Vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp<br />

Tijd<strong>en</strong>s deze workshop licht CAW Stimulans concreet toe wat zij verwacht<strong>en</strong><br />

van vrijwilligers die actief will<strong>en</strong> zijn<br />

binn<strong>en</strong> slachtofferhulp. Verder hebb<strong>en</strong><br />

zij het nog over de ondersteuning die<br />

zij bied<strong>en</strong> aan hun vrijwilligers <strong>en</strong> het<br />

belang ervan.<br />

Locatie: zaal “Berk” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 10u30 <strong>en</strong> 13u00<br />

Duur: 90 min<br />

Workshop 9:<br />

Reanimatie <strong>en</strong> AED-toestel<br />

Het Vlaams kruis biedt e<strong>en</strong> lezing, e<strong>en</strong> demonstratie <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

doe-mom<strong>en</strong>t met e<strong>en</strong> initiatie over reanimatie <strong>en</strong> het gebruik van<br />

het AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) .<br />

Locatie: zaal “Hulst” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 10u30, 13u00, 15u00 <strong>en</strong> 17u00<br />

Duur: 60 min<br />

Workshop 10: Getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> vrijwilligers Netwerk Palliatieve zorg<br />

In deze workshop hoor je getuig<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> van vrijwilligers die actief zijn in het<br />

Netwerk Palliatieve zorg. Ze br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> hierbij hun verhaal vanuit hun jar<strong>en</strong>lange<br />

ervaring. E<strong>en</strong> verhaal met e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>secht<br />

bewijs dat nabij zijn bij palliatieve patiënt<strong>en</strong><br />

niet meer vraagt dan e<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>d oor <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> groot hart.<br />

Locatie: zaal “Klimop” in ‘t Kasteel van<br />

Heule<br />

Tijdstip: 11u00<br />

Duur: 60 min


Workshop 11: Zorg goed voor jezelf<br />

Ge<strong>en</strong> goede zorg voor de ander zonder goede zelfzorg! In de 2 de workshop van<br />

het Netwerk Palliatieve zorg hoor je het verhaal van de noodzaak aan zelfzorg.<br />

Dit gebeurt met de nodige doord<strong>en</strong>kertjes <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtsoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

Locatie: zaal “Klimop” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 14u00 <strong>en</strong> 15u30<br />

Duur: 60 min<br />

Workshop 12: Omgaan met dem<strong>en</strong>tie<br />

Het thuiszorgc<strong>en</strong>trum van de Christelijke mutualiteit<strong>en</strong> geeft<br />

e<strong>en</strong> lezing over "Omgaan met dem<strong>en</strong>tie". Aan de hand van<br />

zeer concreet gedrag van dem<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zoek je<br />

naar verklaring<strong>en</strong> voor het gedrag <strong>en</strong> naar manier<strong>en</strong> om<br />

beter om te gaan met dem<strong>en</strong>tie.<br />

Locatie: zaal “Els” in ‘t Kasteel van Heule<br />

Tijdstip: 13u00<br />

Duur: 60 min<br />

Inschrijv<strong>en</strong> voor de vorming<strong>en</strong> is niet verplicht. Wie zeker wil zijn van e<strong>en</strong> plaats<br />

kan wel reserver<strong>en</strong> via vrijwilligers@kortrijk.be of 056/277292.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!