Zuidtangent 2020 - Gemeente Heerhugowaard

heerhugowaard.nl

Zuidtangent 2020 - Gemeente Heerhugowaard

Zuidtangent t.h.v. Stadshart

Aan: Het college van B&W

Van: Martien Ippel

Datum: 12 oktober 2010

Betreft: Verkeerssituatie Zuidtangent t.h.v. Stadshart

Afschrift aan: -

Geacht college,

Hierbij enige aanvullende informatie in verband met de toevoeging van de Zuidtangent (het deel van de

Westtangent t/m de Middenweg) aan de NBK. Gevraagd is om een toelichting te geven over het nut en de

noodzaak om maatregelen te treffen op dit deel van de Zuidtangent.

De problematiek over de Zuidtangent is eerder aan de orde geweest bij de behandeling van het

beleidskader van het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP). Ook is met het vorige college en het

MT tijdens meerdere themabijeenkomsten gesproken over de Zuidtangent.

In het beleidskader van het GVVP zijn ambities en doelstellingen opgenomen voor de drie belangrijke

peilers: bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Er zijn per peiler prestatie-indicatoren genoemd en er is

een doorkijk gegeven naar mogelijk te nemen maatregelen die passen bij de ambitie.

Eén van de belangrijkste projecten is de Zuidtangent. Bij alle peilers van het GVVP blijkt dat het

noodzakelijk is om iets te doen aan de Zuidtangent.

Doorstroming en bereikbaarheid

De afgelopen jaren is het winkeloppervlakte binnen het Stadshart verdubbeld. Ook is het aantal

parkeerplaatsen verdubbeld. Al die tijd is er, naast enkele lapmiddelen, weinig aan de Zuidtangent

veranderd. De Zuidtangent is namelijk geen onderdeel geweest van het project Stadshart. Wel zijn dit jaar

de fietspaden verbeterd met behulp van een subsidie van de provincie.

De mobiliteit zal ook in de toekomst blijven toenemen. Zo reden er in 2007 nog ongeveer 18.000

motorvoertuigen over de Zuidtangent (thv de Raetstede) en is de verwachting dat dit in 2020 is

toegenomen tot ruim 22.000 motorvoertuigen. Uit het verkeersmodel blijkt dat alle kruispunt op de

Zuidtangent, van de N242 t/m de Middenweg, onvoldoende capaciteit hebben om in 2020 het verkeer nog

te verwerken. Dit is tijdens de spits nu al te merken op alle kruispunten op de Zuidtangent. Zie hiervoor

ook de bijlage 6 en 7 van het GVVP.

De slechte doorstroming heeft invloed op de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. De brandweer heeft nu

al tijdverlies ter hoogte van de rotonde bij de Middenweg, omdat deze rotonde regelmatig capaciteit tekort

komt.

De bereikbaarheid per openbaar vervoer kan ook verbeterd worden. Vanwege de werkzaamheden in het

Stadshart heeft buslijn 161 nog een tijdelijke halte op de Zuidtangent. Er moet nog een definitieve halte

aangelegd worden. Gelet op locatie van reeds aanwezige haltes is een nieuwe halte nabij het Stadsplein

de meest wenselijke locatie. Hiervoor is al een subsidie beschikbaar.

Verkeersveiligheid

Het kruispunt Middenweg-Zuidtangent is over de afgelopen jaren een van de meest onveilige kruispunten

van Heerhugowaard geworden.


2

Leefbaarheid

Een slechte doorstroming is nadelig voor de luchtkwaliteit. In het Luchtkwaliteitsplan is te lezen dat de

Zuidtangent een van de wegen is waar de waarden voor NO2 en PM10 het hoogst zijn. Ook wordt in het

plan gewezen op het parkeren in de parkeergarages of op parkeerterreinen. Daar komt extra benzeen vrij.

Uit de berekeningen blijkt dat in 2010 juist aan de grenswaarde voor benzeen wordt voldaan.

Ook heeft de doorstroming gevolgen voor het geluidsniveau. Rijdend verkeer maakt minder geluid dan

verkeer dat regelmatig moet remmen en weer optrekken.

Wat moet er gebeuren om het verkeer op de Zuidtangent rijdend te houden

Er zijn een aantal maatregelen nodig om het verkeer op de Zuidtangent in de toekomst niet volledig vast te

laten lopen. Naast de geplande werkzaamheden op het kruispunt met de N242 en de aanleg van een

tunnel onder het spoor moet het volgende aangepast worden.

- Uitbreiding van de capaciteit van het kruispunt met de Westtangent (uitbreiding van de opstelvakken);

- Aanpassing van het kruispunt met de Dirk Camphuysenstraat (in het schetsontwerp staat voorlopig

een LARGAS-pleintje);

- Aanpassing van de uitrit van de Zuitangent- en DEKA-garage;

- Uitbreiding van de capaciteit van het kruispunt met de Middenweg (dubbelstrooks rotonde).

In de bijlage is een schetsontwerp te zien.

Informeren commissie SO

De commissie SO kan geïnformeerd worden met de presentatie die eerder is getoond tijdens een

themabijeenkomst met het college en het MT. Zie de bijgevoegde PDF.

Met vriendelijke groet,

Martien Ippel

Bijlagen:

- PDF van de presentatie tijdens de themabijeenkomst over de Zuidtangent (8-9-2009)

- Kopie van de bijlagen 6 en 7 van het GVVP (verkeersintensiteit vs de capaciteit van de kruispunten)

- Schetsontwerp Zuidtangent Stadshart


Zuidtangent

Themabijeenkomst 8 september 2009

Doel bijeenkomst

Kaders vaststellen voor aanpak

Zuidtangent

1


Inhoud presentatie

Tot nu toe

Plannen

Zuidtangent nu

Zuidtangent 2020

• Totaalbeeld

• Stadshart

• Prioriteit verkeerskundig

Prioriteit in tijd

Financiën

Tot nu toe

Opgeknipt in drie delen

2


Broekhorn

N242

Stationsgebied

Stadshart

Tot nu toe

College heeft gevraagd om een

totaalbeeld

3


Plannen

Welke plannen / ideeën zijn er al

voor de Zuidtangent

• Broekhorn (kruispunt N242 – Zuidtangent)

• Stationsgebied (van N242 t/m Westtangent)

• Ongelijkvloerse spoordoorsnijding

• Zijwegen alleen rechtsaf

• Kruispunt Westtangent uitbreiden

• Nadere uitwerking vereist in Structuurvisie

Stationsgebied

• Asfalteren fietspaden

Plannen

Wat ontbreekt

• Stadshart (van Westtangent t/m brandweer)

• Kruispunt Parelhof - Dirk Camphuijsenstraat

• In-/uitrit garages, BP en bevoorradingsstraat

• Kruispunt Middenweg

• Oversteekplaatsen

4


Zuidtangent nu

Functioneren Zuidtangent in de

huidige vorm

• Voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar

vervoer en brandweer

• Iedereen is even belangrijk

• Slechte doorstroming

Toekomst

• Wat gebeurt er wanneer we niets doen

• Voor het Stationsgebied hebben we dit al gezien

• Voor het Stadshart kijken we naar een filmpje

Zuidtangent 2020

Hoe functioneert de Zuidtangent

binnen de totale wegenstructuur in

2020

• Na de aanleg van de Oosttangent

• Middenweg autoluw, verkeer via tangenten

5


Zuidtangent 2020

Zuidtangent 2020

Er moeten keuzes gemaakt worden

Nu met name rond het Stadshart

Wie/wat heeft prioriteit

• Inzoomen op Stadshart

6


Westtangent

Rotonde Parelhof

Inrit bevoorrading

In-/uitrit BP

In-/uitrit garages

Oversteekplaats

Uitrit bevoorrading

Rotonde Middenweg

Zuidtangent Stadshart 2020

Prioriteit: Pijlers Beleidskader GVVP

• Bereikbaarheid

• Voetganger (altijd een zebrapad)

• Fiets (overal voorrang en oversteekbaarheid)

• Auto (altijd doorstroming)

• Auto (in-/uitrijden parkeergarages altijd snel)

• Brandweer (altijd doorstroming)

• Openbaar vervoer (altijd doorstroming)

• Bevoorrading (routes eenvoudig te vinden)

• Welke rijrichting heeft prioriteit

• Leefbaarheid

• Oversteekbaarheid ZT (ook in de spits eenvoudig)

• Geluid (wettelijk)

• Luchtkwaliteit (wettelijk)

• Toegankelijkheid

• Verkeersveiligheid

7


Zuidtangent Stadshart 2020

Onderzochte varianten

Westtangent

Parelhof

Garages

Middenweg

V

R

L

R

V

L

L

R

Beste doorstroming,

maar niet optimaal

V

L

V

R

V

L

L

L

V

V

L

R

Bepalend voor doorstroming

• Capaciteit rotonde Zuidtangent – Middenweg

• Capaciteit rotonde Zuidtangent – Parelhof

Zuidtangent Stadshart 2020

Ontwerpvoorstel

Voorrangspleintje (LARGAS)

Afbeelding: Hilversum

Partiële ei-rotonde

Afbeelding: Barendrecht

9


Terug naar het totaaloverzicht

Vraag aan college en MT:

Waar ligt de prioriteit in tijd

• Broekhorn N242

• Stationsgebied

• Kruispunt Westtangent-Zuidtangent

• Stadshart

• Prioriteit binnen Stadshart

Rekening houden met regioregie

Broekhorn

N242

Stationsgebied

Stadshart

10


Financiën

Wat is er

• Subsidie voor asfalteren fietspaden

• Subsidie SPODO

Verder nog geen dekking

• Mogelijkheden voor dekking zijn GDU voor

bijvoorbeeld doorstroming openbaar vervoer,

verkeersveiligheid,

verbeteren leefbaarheid

Bedankt voor uw aandacht

11


I/C kruispunten 2006

N241

N504

N242

N23

Legenda

I/C-factor

Avondspitsuur 2006

Niet zwaar belast

Matig belast: 0,75 - 0,80

Zwaar belast: 0,80 - 0,95

Overbelast: > 0,95

Niet in gebruik

N242

N508

Bijlage 6


I/C kruispunten 2020

N241

N504

N242

N23

Legenda

I/C-factor

Avondspitsuur 2020

Niet zwaar belast

Matig belast: 0,75 - 0,80

Zwaar belast: 0,80 - 0,95

Overbelast: > 0,95

N242

N508

Bijlage 7


largas3 dirkcamphuisstr.dgn 24-6-2010 10:51:11

More magazines by this user
Similar magazines