25.01.2015 Views

Download in PDF-formaat - CEI-De Meyer NV

Download in PDF-formaat - CEI-De Meyer NV

Download in PDF-formaat - CEI-De Meyer NV

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> / PERIODIQUE D’INFORMATION DE <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> – juni - ju<strong>in</strong> 2011<br />

Gent - Kantienberg - Gand<br />

Uw veiligheid staat op nr. 1


INHOUD / SOMMAIRE<br />

Voorwoord / Avant-propos 2<br />

Werven <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g 4<br />

Chantiers en cours<br />

Gevaarlijke producten 8<br />

Produits dangereux 10<br />

Veiligheid en Kwaliteit 12<br />

Sécurité et Qualité 13<br />

Toepass<strong>in</strong>g / Application Q5 14<br />

INEOS 18<br />

LOCOBOUW 20<br />

Werven /Chantiers Immo BAM 22<br />

NATUURlijk - NATUREllement 24<br />

Diego Mollet 26<br />

Adoptie SRI LANKA 28<br />

Cultuuronderzoek - bedrijf 30<br />

Enquête sur la culture d’entreprise<br />

REALTY 32<br />

Kom op tegen kanker 32<br />

Duffel - Netebruggen 33<br />

Oostcampus 34<br />

Rue Toots Thielemansstraat 35<br />

Wervendag / Chantiers ouverts 36<br />

Antwerp Iron Man 38<br />

BAM safety day 39<br />

In Memoriam 40<br />

Nieuwe helm / Nouveau casque 41<br />

Familie / Famille 42<br />

Redactie - Rédaction: Danny Standaert<br />

d.standaert@cei-demeyer.be<br />

Met dank aan - Avec nos remerciements à<br />

Ronny Cools, Nathalie Camerman, Dirk <strong>De</strong> Vilder, Lionel<br />

Caluwé, Rosel<strong>in</strong>e Mélardy, Cécile Otlet, Kar<strong>in</strong> Vandeput,<br />

personeeldienst / service personnel<br />

Verantw. uitgever - Editeur responsable:<br />

Marc Peeters<br />

Foto’s - Photos / illustraties - illustrations:<br />

s.a. <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> n.v. / Dries Van den Brande /<br />

Katrien Daems / Nathalie Camerman / L<strong>in</strong>da Stabel<br />

(adoptie Sri Lanka), Lionel Caluwé, Gemeente<br />

Oostkamp, Mart<strong>in</strong>e Volckaert, Johan Ghekiere, THV<br />

Liefkenshoek.<br />

Illustraties / illustrations: Stedelijk Instituut voor<br />

Sierkunsten en Ambachten (SISA) – Antwerpen:<br />

Anna, Domenika, <strong>De</strong>nnis, Angela. NATO/OTAN: SOM<br />

– ASSAR - VK Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g.<br />

Druk - Impression:<br />

Drukkerij Verspecht - Londerzeel<br />

Periodieke uitgave van <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> nv / juni 2011<br />

Périodique d’<strong>in</strong>formation de <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> sa / juni 2011<br />

Contact: etalage@cei-demeyer.be<br />

Voorwoord<br />

2010 was een “Amaz<strong>in</strong>g year” maar wordt<br />

2011 even amaz<strong>in</strong>g Het lijkt voorlopig alvast<br />

de juiste richt<strong>in</strong>g uit te gaan voor wat<br />

betreft omzet en resultaat doch <strong>in</strong>zake<br />

veiligheid hebben we nog een hele weg<br />

af te leggen. <strong>De</strong> voorbije jaren konden<br />

we dankzij de <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen van iedereen<br />

steeds bogen op een dalende frequentiegraad.<br />

<strong>De</strong> ongevallen, waaronder een<br />

paar ernstige, van de afgelopen maanden<br />

staan <strong>in</strong> schril contrast tot een veilige manier<br />

van werken. <strong>De</strong> veiligheidsdag van<br />

beg<strong>in</strong> februari was opnieuw een succes<br />

maar had niet het verhoopte effect. Veilig<br />

werken doen we samen, voor onszelf,<br />

onze familie en onze collega’s. DENK,<br />

WERK en LEEF veilig iedere dag opnieuw<br />

ook <strong>in</strong> 2011.<br />

Met een welverdiende vakantie voor de<br />

deur is het tijd om even terug te blikken<br />

op wat is geweest en vooruit te kijken<br />

naar wat nog mag komen.<br />

Bij de afdel<strong>in</strong>g gebouwen werden voor de<br />

werf Kantienberg (bouwen van 656 studentenwon<strong>in</strong>gen)<br />

de park<strong>in</strong>g en het studentenrestaurant<br />

b<strong>in</strong>nen de termijn opgeleverd<br />

en slaagde onze ploeg er tevens<br />

<strong>in</strong> om 144 studentenkamers extra af te<br />

leveren ten opzichte van de 276 stuks die<br />

<strong>in</strong>itieel zouden opgeleverd worden, waardoor<br />

de Universiteit van Gent reeds bij de<br />

start van het academiejaar 2012 <strong>in</strong> plaats<br />

van september 2013 420 won<strong>in</strong>gen aan<br />

de studenten kan aanbieden. Op de werven<br />

OCMW S<strong>in</strong>t-Niklaas, Ernotte, Bervoets,<br />

Bruyn West en Cross<strong>in</strong>g Schaarbeek wordt<br />

nog hard gewerkt om voor het jaare<strong>in</strong>de<br />

de voorlopige oplever<strong>in</strong>g te realiseren. Uiteraard<br />

blijft het NATO project tot ieders<br />

verbeeld<strong>in</strong>g spreken. In diverse discipl<strong>in</strong>es<br />

bouwen heel wat van onze collega’s,<br />

samen met deze van Galère en Interbuild,<br />

iedere dag verder aan dit hoofdkwartier.<br />

<strong>De</strong> voorbije maanden werden eveneens<br />

een aantal belangrijke nieuwe projecten<br />

gecontracteerd en opgestart zoals bv.<br />

de Doss<strong>in</strong>kazerne <strong>in</strong> Mechelen, het adm<strong>in</strong>istratief<br />

centrum voor de gemeente<br />

Willebroek, het project Oostcampus <strong>in</strong><br />

Oostkamp en een kantoorgebouw voor<br />

Ghelamco <strong>in</strong> Leuven.<br />

<strong>De</strong> afdel<strong>in</strong>g <strong>in</strong>fra kwam opnieuw <strong>in</strong> het<br />

nieuws met een knap staaltje van eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g,<br />

op 16 mei voltooide de tunnelboormach<strong>in</strong>e<br />

“Wiske” haar 6 km lange<br />

reis <strong>in</strong> de Antwerpse bodem, onder het<br />

Kanaaldok en de Schelde en werd ze feestelijk<br />

ontvangen door een 650 tal genodigden,<br />

waaronder uiteraard <strong>in</strong> de eerste<br />

plaats het gehele projectteam, de m<strong>in</strong>isters<br />

Inge Vervotte en Hilde Crevits en vertegenwoordigers<br />

van NMBS en Infrabel.<br />

<strong>De</strong> werken aan de Josaphat tunnel vorderen<br />

gestaag. Dit project is weliswaar m<strong>in</strong>der<br />

zichtbaar maar daarom niet m<strong>in</strong>der<br />

<strong>in</strong>genieus en spectaculair. In Duffel werd<br />

op 21, 22 en 23 juni het tweede brugdek<br />

met succes op haar plaats geschoven en<br />

kan gestart worden met het aanleggen<br />

van de def<strong>in</strong>itieve spoorbedd<strong>in</strong>g en sporen.<br />

In de eerste jaarhelft werden bovendien<br />

een paar nieuwe projecten opgestart<br />

zoals Watermaal, Rixensart en Drongen en<br />

blijken we succesvol <strong>in</strong> het contracteren<br />

van projecten voor de <strong>in</strong>dustrie. Hoopvol<br />

kijken we uit naar de gunn<strong>in</strong>g van de sluis<br />

<strong>in</strong> de Waaslandhaven waarvoor we laagste<br />

<strong>in</strong>schrijver waren.<br />

Onze projectontwikkelaars zaten eveneens<br />

niet stil en realiseerden een recordaantal<br />

verkopen van appartementen voor<br />

het project Bara en Hanzepark C&E. <strong>De</strong><br />

tweede fase van de Remy-site werd opgestart<br />

en zal vermoedelijk beg<strong>in</strong> 2012 aan<br />

de uite<strong>in</strong>delijke huurders ter beschikk<strong>in</strong>g<br />

worden gesteld.<br />

Het cultuuronderzoek onder leid<strong>in</strong>g van<br />

Jerko gaf ons de gelegenheid na te denken<br />

over ons zelf, onze collega’s en het bedrijf.<br />

<strong>De</strong> conclusies wachten we nog even


af. Rode, gele, blauwe en groene acties<br />

worden door de directie medio september<br />

geïnitieerd.<br />

Op 14 mei vernamen we het trieste<br />

nieuws dat Jef Poppe de strijd tegen zijn<br />

ziekte had verloren. We zullen Jef her<strong>in</strong>neren<br />

als een enthousiaste, bekwame vakman<br />

en wensen zijn familie veel sterkte.<br />

Rest mij nog u allen een fantastische vakantie<br />

te wensen. Geniet van uw gez<strong>in</strong> en<br />

laten we er met z’n allen een amaz<strong>in</strong>g en<br />

veilige tweede jaarhelft van maken.<br />

Avant-propos<br />

2010 était une ‘amaz<strong>in</strong>g year’, mais est-ce<br />

que 2011 sera aussi ‘amaz<strong>in</strong>g’ Cela a l’air<br />

de se confirmer si nous regardons notre<br />

chiffre d’affaires et nos résultats, mais<br />

question sécurité, nous avons encore un<br />

bon bout de chem<strong>in</strong> à faire. En effet, ces<br />

dernières années, notre taux de fréquence<br />

a toujours baissé, grâce à nos efforts à tous.<br />

Par contre, les récents accidents, dont certa<strong>in</strong>s<br />

assez graves, ne prouvent pas notre<br />

volonté de travailler en sécurité, lo<strong>in</strong> de là.<br />

La journée sécurité du début février a été<br />

à nouveau un succès, mais elle n’a pas eu<br />

les résultats espérés. Travailler en sécurité<br />

nous devons le faire pour nous-mêmes,<br />

notre famille et nos collègues. PENSEZ,<br />

TRAVAILLEZ, VIVEZ en sécurité, chaque<br />

jour et également en 2011.<br />

En approchant de vacances bien méritées,<br />

il est temps de passer en revue ce<br />

premier semestre et de jeter déjà un coup<br />

d’œil vers l’avenir.<br />

Le département bâtiment, et plus particulièrement<br />

l’équipe du Kantienberg (où<br />

nous construisons 656 logements pour<br />

étudiants) a réalisé dans les délais le park<strong>in</strong>g<br />

et le restaurant de ce projet. <strong>De</strong> plus,<br />

144 logements ont été achevés en plus<br />

des 276 <strong>in</strong>itialement prévus, permettant<br />

a<strong>in</strong>si à l’université de Gand d’offrir dès le<br />

début de l’année académique 2012 - et<br />

non en septembre 2013 - 420 logements<br />

à ses étudiants. Sur les chantiers du CPAS<br />

à Sa<strong>in</strong>t-Nicolas, Ernotte, Bervoets, Bruyn-<br />

Ouest et Cross<strong>in</strong>g de Schaerbeek le travail<br />

se poursuit énergiquement af<strong>in</strong> d’obtenir<br />

la réception provisoire avant la f<strong>in</strong> de<br />

l’année. N’oublions pas, bien sûr, le prestigieux<br />

projet de l’OTAN ! Bon nombre de<br />

nos collègues poursuivent la réalisation<br />

de ce projet jour après jour, en étroite<br />

collaboration avec nos sociétés-sœurs,<br />

Galère et Interbuild. <strong>De</strong> plus, ces derniers<br />

mois d’importants nouveaux contrats ont<br />

été conclus et plusieurs nouveaux chantiers<br />

ont démarré. Nous citerons parmi<br />

eux la caserne Doss<strong>in</strong> à Mal<strong>in</strong>es, le centre<br />

adm<strong>in</strong>istratif à Willebroek, le projet Oostcampus<br />

à Oostkamp et un complexe de<br />

bureaux pour Ghelamco à Louva<strong>in</strong>.<br />

Une des prouesses du département <strong>in</strong>fra<br />

a été l’arrivée du tunnelier Wiske qui a atte<strong>in</strong>t<br />

sa dest<strong>in</strong>ation f<strong>in</strong>ale sur la rive droite<br />

de l’Escaut à Anvers, après un parcours de<br />

6 km sous la zone portuaire. Wiske a été<br />

accueillie chaleureusement par 650 <strong>in</strong>vités<br />

dont évidemment l’équipe complète<br />

du chantier, les M<strong>in</strong>istres Inge Vervotte<br />

et Hilde Crevits et les représentants de la<br />

SNCB et d’Infrabel. Les travaux du tunnel<br />

Josaphat se poursuivent sans relâche. Ce<br />

projet, certes mo<strong>in</strong>s visible, n’en est pas<br />

mo<strong>in</strong>s <strong>in</strong>génieux et spectaculaire pour<br />

autant. A Duffel, un deuxième pont a été<br />

poussé avec succès les 21, 22 et 23 ju<strong>in</strong>. Le<br />

gabarit et les rails déf<strong>in</strong>itifs peuvent ma<strong>in</strong>tenant<br />

être placés. Au cours du premier<br />

semestre, nous avons en outre entamé<br />

de nouveaux projets, comme Watermael,<br />

Rixensart et Drongen et nous avons établi<br />

avec succès des contrats pour l’<strong>in</strong>dustrie.<br />

Nous attendons ple<strong>in</strong>s d’espoir la commande<br />

de l’écluse dans le port du Waasland<br />

pour laquelle nous avons été le plus<br />

bas soumissionnaire.<br />

Nos collègues de l’immobilier n’ont pas<br />

chômé non plus et ont vendu un nombre<br />

record d’appartements pour les projets<br />

Bara et Hanzepark, blocs C&E. La deuxième<br />

phase du site Remy a démarré et sera<br />

vraisemblablement mise à disposition des<br />

occupants déf<strong>in</strong>itifs au début 2012.<br />

L’enquête <strong>in</strong>terne menée par Jerko sur la<br />

culture d’entreprise nous a donné l’occasion<br />

de nous <strong>in</strong>terroger sur nous-mêmes,<br />

nos collègues et notre société. Nous<br />

devrons encore attendre un peu pour<br />

connaître les conclusions. <strong>De</strong>s actions<br />

rouges, jaunes, bleues et vertes seront <strong>in</strong>itiées<br />

par la direction à la mi-septembre.<br />

Le 14 mai, nous avons appris avec tristesse<br />

que Jef Poppe avait perdu son combat<br />

contre la maladie. Nous nous souviendrons<br />

de Jef comme d’un homme de<br />

métier enthousiaste et compétent. Nous<br />

souhaitons beaucoup de courage à sa famille.<br />

Il me reste à vous souhaiter de fantastiques<br />

vacances. Profitez de votre famille et<br />

préparez-vous à aborder en toute sécurité<br />

un deuxième semestre qui pourrait être,<br />

lui aussi, très ‘amaz<strong>in</strong>g’!<br />

G. <strong>De</strong> Cock<br />

F<strong>in</strong>ancieel directeur<br />

Directeur f<strong>in</strong>ancier<br />

3


Werven <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

4


Chantiers en cours<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

5 10<br />

5


Chantiers en cours<br />

Werven <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

6<br />

16<br />

17


18<br />

19<br />

1. Riemst – Vroenhoven: Albertkanaal – Canal Albert / brug en museum – pont<br />

et musée<br />

2. Zelzate: ArcelorMittal: Hamon / funder<strong>in</strong>gen ontstoff<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stallatie – fondations<br />

de l’<strong>in</strong>stallation de dépoussiérage<br />

3. Neder-over-Heembeek: Bruyn West - Ouest / bouwen van 79 won<strong>in</strong>gen –<br />

construction de 79 logements<br />

4. Schaarbeek - Schaerbeek / renovatie Cross<strong>in</strong>gstadion - rénovation stade du<br />

Cross<strong>in</strong>g<br />

5. Evere: NATO - OTAN / bouwen van de nieuwe hoofdzetel – construction du<br />

nouveau quartier général<br />

6. Gent - Gand: Kantienberg / 656 studentenkamers – 656 chambres d’étudians<br />

7. Mechelen - Mal<strong>in</strong>es: Caserne de Doss<strong>in</strong> kazerne / nieuwbouw en renovatie<br />

museum – construction et rénovation du musée<br />

8. Zaventem: Diabolo (S.M. Dial<strong>in</strong>k THV) noordelijke spoor- en wegontsluit<strong>in</strong>g<br />

van de luchthaven Zaventem / désenclavement ferroviaire et routier au nord<br />

de l’aéroport de Zaventem<br />

9. Zwijndrecht: Ineos / bouwen van een betonnen tank voor de opslag van<br />

ethyleen – construction d’un citerne à béton (dans laquelle est <strong>in</strong>corporée la<br />

citerne métallique contenant l’éthylène)<br />

10. Kallo: S.M. Locobouw THV / Liefkenshoekspoortunnel – tunnel ferroviaire du<br />

Liefkenshoek<br />

11. Duffel: Netebruggen / vernieuw<strong>in</strong>g bruggen – renouvellement ponts<br />

12. Oostkamp: Oostcampus / nieuw bestuurs- en dienstencentrum voor de<br />

gemeente en het OCMW – nouveau centre de services pour la commune et<br />

le CPAS<br />

13. Rixensart<br />

14. Schaarbeek-Schaerbeek: S.M. Leophat THV / spoorverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g – liaison ferroviaire<br />

15. Drongen<br />

16. Antwerpen - Anvers: Sea Tank Term<strong>in</strong>al / funder<strong>in</strong>gswerken tankenpark –<br />

travaux de fondation d’un parc à citernes<br />

17. Limal – Limelette: GEN <strong>in</strong>frastructuurwerken - RER travaux d’<strong>in</strong>frastructure<br />

18. Gent - Gand: The Loop / bouw van de tweede brug over de Pégoudlaan –<br />

construction du deuxième pont sur la Pégoudlaan<br />

19. S<strong>in</strong>t Niklaas: OCMW – CPAS St-Niklaas / bouwen van een woon- en zorgcentrum<br />

– construction d’un centre de séjour et de so<strong>in</strong>s<br />

20. S<strong>in</strong>t-Lambrechts Woluwe – Woluwé Sa<strong>in</strong>t-Lambert: INNO Woluwe Shopp<strong>in</strong>g<br />

Center / uitbreid<strong>in</strong>g en renovatie gevels – extension et rénovation façades<br />

21. Leuven – Louva<strong>in</strong>: Vander Elst / bouwen van een kantoorgebouw – construction<br />

d’un immeuble de bureaux<br />

20 21<br />

7


Gevaarlijke producten,<br />

ook op onze werven...<br />

Wat zijn gevaarlijke producten<br />

Gevaarlijke producten zijn producten die letsels of schade kunnen veroorzaken aan:<br />

• Personen<br />

• Materialen<br />

• Installaties<br />

• Gebouwen<br />

• Milieu<br />

Gevaarlijke producten kunnen voorkomen als zuivere stoffen alsook <strong>in</strong> mengsels.<br />

Verschillende vormen van gevaarlijke producten:<br />

• vaste stoffen (poeders, korrels, …)<br />

• vloeistoffen of oploss<strong>in</strong>gen van vaste stoffen <strong>in</strong> oplosmiddelen<br />

• gassen of dampen, samengeperste vloeibaar gemaakte of <strong>in</strong> oploss<strong>in</strong>g gehouden gassen onder druk<br />

Hoe kunnen gevaarlijke producten opgenomen worden <strong>in</strong> het lichaam<br />

Langs ademhal<strong>in</strong>g Langs spijsverter<strong>in</strong>g Langs huid<br />

Het lichaam kan gevaarlijke stoffen opnemen via:<br />

• de huid door aanraken en spatten<br />

• de mond door rechtstreeks <strong>in</strong>slikken of onrechtstreeks contact met vuile handen tijdens eten en roken<br />

• de neus door <strong>in</strong>ademen van damp, gas en kle<strong>in</strong>e stofdeeltjes<br />

Nieuwe gevaarsymbolen<br />

Onze wereld wordt alsmaar kle<strong>in</strong>er. We kijken er al lang niet meer van op dat we producten kopen die van de andere kant van<br />

de planeet komen. <strong>De</strong> communicatie over de gevaren van die producten laat echter soms te wensen over. Tot voor kort waren<br />

er geen universeel gangbare afspraken over wat er op een gevarenetiket moest komen. Landen of regio’s hanteerden hun<br />

eigen regels en <strong>in</strong> geval van risicovolle producten kon dat tot gevaarlijke misverstanden leiden. Sommige landen bijvoorbeeld<br />

delen een bepaalde stof <strong>in</strong> als giftig en andere weer niet. Om al die redenen ontwikkelden de Verenigde Naties een eenheidssysteem<br />

voor de <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g en etiketter<strong>in</strong>g van chemische stoffen en mengsels: het Global Harmonised System (GHS). Europa<br />

voert dat systeem <strong>in</strong> via de Europese verorden<strong>in</strong>g CLP (classification, labell<strong>in</strong>g and packag<strong>in</strong>g of dangerous chemicals)<br />

GHS<br />

<strong>De</strong> doelstell<strong>in</strong>g van het GHS is dat overal ter wereld alle producten op dezelfde manier worden <strong>in</strong>gedeeld en dat de gevaareigenschappen<br />

op dezelfde manier worden gecommuniceerd aan de hand van een reeks nieuwe pictogrammen. Tot nu worden<br />

<strong>in</strong> diverse landen en werelddelen soms heel verschillende symbolen gebruikt. Dat is een risico voor iedereen die met gevaarlijke<br />

producten <strong>in</strong> contact komt.<br />

8


OUD<br />

NIEUW<br />

Zuiver of gemengd<br />

Zuivere stoffen, zoals de <strong>in</strong>dustrie die veelal gebruikt, moeten s<strong>in</strong>ds 1 december 2010<br />

voorzien zijn van de nieuwe GHS-pictogrammen. <strong>De</strong> meeste chemicaliën die we gebruiken<br />

zijn echter mengsels en voor die stoffen moet het etiket wettelijk uiterlijk <strong>in</strong> 2015<br />

veranderen. Dat komt omdat bedrijven de tijd moeten krijgen om de <strong>in</strong>formatie over alle<br />

bestanddelen apart te verzamelen. Op heel wat producten -mengsels of niet- zullen dus<br />

nieuwe pictogrammen verschijnen.<br />

Meer symbolen<br />

In de opzet van het GHS zijn niet enkel de symbolen van belang. Ook de onderliggende<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van de stoffen <strong>in</strong> klassen en categorieën verandert. Zoals gezegd beschouwden<br />

sommige landen bepaalde stoffen als giftig en andere niet. Door wereldwijd hetzelfde<br />

<strong>in</strong>del<strong>in</strong>gssysteem te hanteren, vermijden we dat. Het nieuwe <strong>in</strong>del<strong>in</strong>gssysteem is echter<br />

voor bepaalde gevarenklassen strenger en bovendien zijn er nieuwe klassen bijgekomen.<br />

Daardoor zullen meer stoffen en mengsels als risicovol worden <strong>in</strong>gedeeld en zullen<br />

er bijgevolg op de productetiketten meer pictogrammen verschijnen. Dat wil echter niet<br />

zeggen dat de stof zelf verandert, noch haar <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sieke eigenschappen of gevaren.<br />

Oud en nieuw<br />

<strong>De</strong> vertrouwde oranje, vierkante symbolen worden vervangen door nieuwe, roodwitte<br />

symbolen <strong>in</strong> ruitvorm. Naast de zeven meest voorkomende pictogrammen zijn er twee<br />

nieuwe voorzien: een pictogram voor gassen die onder druk <strong>in</strong> een fles zitten en een<br />

voor stoffen die op lange termijn gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dat is een<br />

belangrijke uitbreid<strong>in</strong>g. Vroeger werd voor acute gevaren en langetermijngevaren hetzelfde<br />

symbool gehanteerd. Nu kan de consument ook bewuster omgaan met producten<br />

die op termijn gezondheidsrisico’s kunnen <strong>in</strong>houden.<br />

Wat te onthouden bij het gebruik van gevaarlijke producten op onze werven<br />

1. WEET MET WELKE STOFFEN JE WERKT<br />

• Aankopers, projectleiders, werfleiders, dienen steeds de veiligheids<strong>in</strong>formatiebladen<br />

op te vragen van alle gevaarlijke producten die zij<br />

aankopen.<br />

<strong>De</strong>ze veiligheids<strong>in</strong>formatiebladen dienen steeds aanwezig te zijn op de werf.<br />

• <strong>De</strong> leid<strong>in</strong>ggevenden <strong>in</strong>formeren (bv.Toolbox) de gebruikers van gevaarlijke<br />

producten over de gevaren en de <strong>in</strong> acht te nemen preventiemaatregelen.<br />

Bij twijfel, raadpleeg steeds de producent.<br />

• Lees steeds goed de etiketten en de gevaaraanduid<strong>in</strong>gen en de voorzorgsmaatregelen..<br />

Wees aandachtig voor de gevaarsymbolen. Vraag raad aan uw<br />

leid<strong>in</strong>ggevende.<br />

2. VERMIJD BLOOTSTELLING<br />

• Gebruik de voorgeschreven persoonlijke bescherm<strong>in</strong>gsmiddelen<br />

• Rook, eet en dr<strong>in</strong>k niet op de werkplek<br />

• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne<br />

• Zorg voor voldoende ventilatie<br />

3. IN GEVAL VAN BLOOTSTELLING<br />

• Trek verontre<strong>in</strong>igde kledij uit<br />

• Raadpleeg een dokter, vermeld het gebruikte product<br />

• Volg de <strong>in</strong>structies uit het veiligheids<strong>in</strong>formatieblad<br />

• Raadpleeg eventueel het Belgisch Antigifcentrum: 070 / 245 245<br />

9


Produits dangereux,<br />

aussi sur nos chantiers...<br />

Qu’est-ce qu’un produit dangereux<br />

Les produits dangereux sont des produits qui peuvent provoquer des lésions ou des dégâts aux:<br />

• Personnes<br />

• Matériaux<br />

• Installations<br />

• Bâtiments<br />

• Environnement<br />

Les produits dangereux peuvent se présenter sous forme de matières pures ou de mélanges.<br />

Voici les différentes formes de produits dangereux:<br />

• substances solides (poudres, granulés, …)<br />

• liquides ou solutions de matières solides dans des solvants<br />

• gaz ou vapeurs, gaz sous pression rendus liquides par compression ou ma<strong>in</strong>tenus dans une solution<br />

Comment les produits dangereux sont-ils absorbés dans le corps<br />

Par la respiration Par la digestion Par la peau<br />

Le corps peut absorber les substances dangereuses via:<br />

• la peau, par contact et éclaboussures;<br />

• la bouche, par une absorption directe ou un contact <strong>in</strong>direct avec des ma<strong>in</strong>s sales en mangeant ou en fumant;<br />

• le nez, en <strong>in</strong>halant la vapeur, le gaz et les petites particules.<br />

Nouveaux symboles de danger<br />

Notre monde est de plus en plus petit. Nous ne nous étonnons plus d’acheter des produits qui viennent de l’autre bout du<br />

monde. Cependant, les <strong>in</strong>formations sur les dangers de ces produits laissent parfois à désirer. Jusqu’à il y a peu, il n’y avait pas<br />

vraiment de convention universelle sur les <strong>in</strong>dications obligatoires à mentionner sur une étiquette de danger. Les pays ou<br />

régions avaient leurs propres règles et, dans le cas de produits dangereux, cela pouvait entraîner des situations à risque. Certa<strong>in</strong>s<br />

pays, par exemple, considéraient telle substance comme toxique et d’autres non. C’est pour toutes ces raisons que les Nations<br />

Unies ont développé un système de classification et d’étiquetage des substances et mélanges chimiques: le système global<br />

harmonisé (Global Harmonised System - GHS). L’Europe a <strong>in</strong>troduit ce système via l’ordonnance européenne CLP (classification,<br />

labell<strong>in</strong>g and packag<strong>in</strong>g of dangerous chemicals).<br />

GHS<br />

Le but du GHS est de classifier de la même manière tous les produits dans le monde entier et de signaler les propriétés dangereuses<br />

de la même façon à l’aide d’une série de nouveaux pictogrammes. Jusqu’à présent, des symboles tout à fait différents<br />

étaient utilisés dans les divers pays et parties du monde. C’était un risque pour tous ceux qui sont en contact avec des produits<br />

dangereux.<br />

10


ANCIEN<br />

NOUVEAU<br />

Pur ou mélangé<br />

Les substances pures, comme l’<strong>in</strong>dustrie les utilise régulièrement, doivent être pourvues<br />

des nouveaux pictogrammes GHS depuis le 1er décembre 2010. La plupart des produits<br />

chimiques que nous utilisons sont cependant des mélanges et, pour ces substances,<br />

l’étiquette devra changer obligatoirement au plus tard en 2015. Cela est dû au fait que<br />

les entreprises doivent avoir le temps de collecter séparément les <strong>in</strong>formations sur tous<br />

les constituants. <strong>De</strong> nouveaux pictogrammes apparaîtront donc sur pas mal de produits,<br />

mélangés ou non.<br />

Davantage de symboles<br />

Dans l’organisation du GHS, les symboles ne sont pas les seuls éléments importants. La<br />

répartition fondamentale des substances en classes et catégories change également.<br />

Comme expliqué précédemment, plusieurs pays considéraient certa<strong>in</strong>es substances<br />

comme toxiques et d’autres non. En <strong>in</strong>troduisant un système de répartition universel,<br />

nous évitons cet écueil. Le nouveau système de répartition est cependant plus sévère<br />

pour certa<strong>in</strong>es classes de risques et, par ailleurs, d’autres classes sont venues s’y ajouter.<br />

<strong>De</strong> ce fait, davantage de substances et de mélanges seront qualifiés de dangereux et,<br />

par conséquent, les étiquettes des produits comprendront de nouveaux pictogrammes.<br />

Cela ne veut cependant pas dire que la substance proprement dite change, pas plus que<br />

ses propriétés ou risques <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>sèques.<br />

Ancien et nouveau<br />

Les habituels symboles carrés orange sont remplacés par de nouveaux symboles rougeblanc<br />

en forme de losange. Outre les sept pictogrammes les plus courants, deux nouveaux<br />

sont prévus: un pictogramme pour les gaz sous pression en bonbonne et un pour<br />

les substances qui peuvent être dangereuses à long terme pour la santé. Il s’agit d’une<br />

extension conséquente. Auparavant, on utilisait le même symbole pour les risques aigus<br />

et les risques à long terme. A présent, le consommateur pourra manipuler les produits<br />

qui représentent un risque à long terme pour la santé en toute connaissance de cause.<br />

Que faut-il retenir pour l’emploi de produits dangereux sur nos chantiers<br />

1. IDENTIFIEZ LES SUBSTANCES QUE VOUS UTILISEZ<br />

• Les acheteurs, chefs de projets, chefs de chantier doivent toujours réclamer<br />

les fiches d’<strong>in</strong>formations de sécurité de tous les produits dangereux qu’ils<br />

achètent. Ces fiches d’<strong>in</strong>formations de sécurité doivent toujours être<br />

présentes sur le chantier.<br />

• Les responsables <strong>in</strong>forment (au moyen de toolbox par ex.) les utilisateurs de<br />

produits dangereux des risques et des mesures de prévention à prendre.<br />

En cas de doute, consultez toujours le fabricant.<br />

• Lisez toujours bien les étiquettes et les <strong>in</strong>dications de danger a<strong>in</strong>si que les<br />

mesures de prévention. Soyez attentif aux symboles de risque. <strong>De</strong>mandez<br />

conseil à votre responsable.<br />

2. EVITEZ TOUTE EXPOSITION<br />

• Utilisez les moyens de protection <strong>in</strong>dividuelle prescrits.<br />

• Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas sur le lieu de travail.<br />

• Veillez à une bonne hygiène personnelle.<br />

• Assurez une ventilation suffisante.<br />

3. EN CAS D’EXPOSITION<br />

• Ôtez les vêtements souillés.<br />

• Consultez un médec<strong>in</strong>, mentionnez le produit utilisé.<br />

• Suivez les <strong>in</strong>structions de la fiche d’<strong>in</strong>formations de sécurité.<br />

• Appelez éventuellement le Centre antipoison belge 070 / 245 245<br />

11


12<br />

Veiligheid- en kwaliteitdag<br />

van 7 februari 2011


Journée Sécurité et Qualité du 7 février 2011<br />

13


Toepass<strong>in</strong>g<br />

Q5op Kantienberg<br />

Tijdens de arbeidersdag van 07 februari 2011 werd naast de HIGH5 voor veiligheid<br />

ook de Q5 voor kwaliteit opgefrist. <strong>De</strong> toepass<strong>in</strong>g van de Q5 werd toegelicht aan de<br />

hand van enkele voorbeelden uit de praktijk op onze werven.<br />

Een praktische toepass<strong>in</strong>g van het implementeren van de vijf stappen van de Q5 v<strong>in</strong>den<br />

we eveneens op de werf Kantienberg te Gent.<br />

In het kader van het DBFM contract, waarbij een systeem van zelfcontrole noodzakelijk<br />

is, heeft het projectteam de controlelijsten van ons kwaliteitmanagementsysteem omgebouwd<br />

naar een systeem van controle- en checklijsten.<br />

<strong>De</strong>ze lijsten verplichten de verschillende onderaannemers afwerk<strong>in</strong>g voor alle lokalen<br />

en studentenkamers. (zie afbeeld<strong>in</strong>g 1).<br />

Na het oplossen van de vastgestelde gebreken tijdens deze <strong>in</strong>dividuele zelfcontroles<br />

wordt door <strong>CEI</strong> - <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> per lokaal / studentenkamer een “opleverlijst” opgesteld (zie<br />

afbeeld<strong>in</strong>g 2) aan de hand van een vooraf uitgeschreven handleid<strong>in</strong>g.<br />

<strong>De</strong>ze werkwijze van zelfcontrole en opleverlijsten moet bijdragen tot de kwaliteit van<br />

het afgeleverd product en tot een overdracht aan de gebruiker.<br />

Bij het opstellen van dit controlesysteem heeft het projectteam duidelijk de 5 stappen<br />

van de Q5 <strong>in</strong> gedachte gehad, namelijk:<br />

Stap 1. Bez<strong>in</strong>t eer je beg<strong>in</strong>t:<br />

Door vóór de aanvang van de afwerk<strong>in</strong>g na te denken over de<br />

mogelijkheden om de opvolg<strong>in</strong>g van de afgeleverde kwaliteit van de<br />

verschillende onderaannemers te organiseren.<br />

Stap 2. Anticipeer:<br />

Door verplichte zelfcontrole wordt vermeden dat tekortkom<strong>in</strong>gen pas<br />

worden vastgesteld bij oplever<strong>in</strong>g en/of dat tekortkom<strong>in</strong>gen onbewust<br />

worden herhaald.<br />

Stap 3. Meet:<br />

Door het opstellen van de controlelijsten ‘checklist der werken’ (per soort<br />

afwerk<strong>in</strong>g) die door de verschillende onderaannemers worden <strong>in</strong>gevuld.<br />

Stap 4. Quality Control:<br />

Door controleren van de uitgevoerde kwaliteit bij het <strong>in</strong>vullen van de ‘<br />

‘opleverlijst’ door <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>.<br />

Stap 5. Analyseer fouten:<br />

Vastgestelde tekortkom<strong>in</strong>gen bij tussentijdse zelfcontroles van de<br />

uitgevoerde werken worden geanalyseerd en bijgestuurd voor de<br />

verdere uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

14<br />

Een dikke proficiat aan het volledige projectteam ‘Kantienberg’ voor de wijze waarop<br />

zij door het opstellen en toepassen van dit systeem het project b<strong>in</strong>nen de voorziene<br />

termijn en met een m<strong>in</strong>imum aan opmerk<strong>in</strong>gen hebben kunnen opleveren.


afbeeld<strong>in</strong>g 1<br />

afbeeld<strong>in</strong>g 2<br />

Op 1 maart kwam Wouter Vandenbossche<br />

<strong>in</strong> dienst als kwaliteitmanager.<br />

15


Application du<br />

Q5sur le chantier Kantienberg<br />

Lors de la journée des ouvriers du 7 février 2011, le Q5 pour la qualité a été passé en<br />

revue, de même que le HIGH5 pour la sécurité. L’application du Q5 a été expliquée au<br />

moyen de quelques exemples tirés de la pratique sur nos chantiers.<br />

Le chantier du Kantienberg à Gand fournit un exemple d’application pratique des c<strong>in</strong>q<br />

étapes du Q5.<br />

Dans le cadre du contrat DBFM, qui impose un système d’autocontrôle, l’équipe de projet<br />

a transformé les listes de contrôle de notre système de gestion de la qualité en un<br />

système de listes de contrôle et de vérification.<br />

Ces listes imposent aux différents sous-traitants de contrôler la f<strong>in</strong>ition pour l’ensemble<br />

des locaux et chambres d’étudiants. (voir illustration 1)<br />

Après avoir remédié aux manquements constatés durant ces autocontrôles <strong>in</strong>dividuels,<br />

<strong>CEI</strong> - <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> a établi une « liste de réception » par local / chambre d’étudiant (voir<br />

illustration 2) au moyen d’un manuel préalablement rédigé.<br />

Cette méthode reposant sur l’autocontrôle et les listes de réception doit contribuer à la<br />

qualité du produit fourni, et au transfert à l’utilisateur.<br />

Lors de l’établissement de ce système de contrôle, l’équipe de projet a clairement tenu<br />

compte des 5 étapes du Q5, à savoir :<br />

Étape 1 Réfléchir avant d’agir :<br />

En réfléchissant, avant le début des f<strong>in</strong>itions, aux possibilités<br />

d’organisation du suivi de la qualité fournie par les différents<br />

sous-traitants.<br />

Étape 2 Anticiper :<br />

L’autocontrôle obligatoire empêche la constatation tardive des<br />

manquements lors de la réception et/ou la répétition <strong>in</strong>op<strong>in</strong>ée<br />

des manquements.<br />

Étape 3 Mesurer :<br />

Grâce à l’établissement des listes de contrôle « checklist des travaux »<br />

(par type de f<strong>in</strong>ition) qui sont complétées par les différents sous-traitants.<br />

Étape 4 Quality Control :<br />

En contrôlant la qualité fournie, lorsque <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> complète la « liste<br />

de réception ».<br />

Étape 5 Analyser les erreurs :<br />

Les manquements constatés lors des autocontrôles <strong>in</strong>termédiaires<br />

des travaux effectués, sont analysés et rectifiés pour la poursuite de<br />

l’exécution des travaux.<br />

16<br />

Nous tenons à féliciter toute l’équipe de projet ‘Kantienberg’ pour la manière dont elle<br />

a établi et appliqué ce système au projet, en respectant les délais prévus et avec un<br />

m<strong>in</strong>imum de remarques.


illustration 1<br />

illustration 2<br />

Wouter Vandenbossche est entré en<br />

service le 1er mars en tant que quality<br />

manager.<br />

17


INEOS - Zwijndrecht<br />

April op werf INEOS…<br />

<strong>De</strong> werf INEOS te Zwijndrecht bereikte tijdens de maand april één van haar<br />

hoogtepunten, de tank <strong>in</strong> gewapend en nagespannen beton verrees uit<br />

de grond. <strong>De</strong>ze operatie <strong>in</strong> een cont<strong>in</strong>u proces werd uitgevoerd met de<br />

‘glijbekist<strong>in</strong>g’-techniek en startte op 4 april om te e<strong>in</strong>digen op donderdag<br />

21april. Per dag werd 1,85 meter gebouwd.<br />

<strong>De</strong> tank heeft een buitendiameter van 50,30 meter, een wanddikte van<br />

65 cm en de (glij)hoogte ten opzichte van de vloerplaat is 33,50 meter. Er<br />

was 320 ton wapen<strong>in</strong>gsstaal voor nodig en 3.400m³ beton.<br />

In de betonnen tank komt straks een stalen kuip waar<strong>in</strong> 50.000m³ vloeibaar<br />

ethyleen kan opgeslagen worden bij een temperatuur van -101°celsius.<br />

Avril au chantier INEOS...<br />

Au cours du mois d’avril, le chantier INEOS à Zwijndrecht a connu l’un de<br />

ses temps forts. La citerne en béton armé et précontra<strong>in</strong>t est sortie de<br />

terre. Cette opération s’effectue en cont<strong>in</strong>u et fait appel à la technique des<br />

coffrages glissants. Elle a débuté le 4 avril pour se term<strong>in</strong>er le 21 avril.<br />

1,85 m est réalisé par jour.<br />

La citerne a un diamètre extérieur de 50,30 mètres, les parois ont 65 cm<br />

d’épaisseur et la hauteur (de glissement) est de 33,50 mètres par rapport<br />

à la dalle de sol. 320 tonnes d’armatures en acier ont été nécessaires pour<br />

3.400 m² de béton.<br />

Dans la citerne en béton sera <strong>in</strong>stallée une cuve en acier dans laquelle<br />

50.000 m³ d’éthylène liquide pourront être stockés à une température<br />

de – 101° Celsius.<br />

18


LOCOBOUW<br />

Feest op THV Locobouw (MBG, <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>, V<strong>in</strong>ci Constructions<br />

– grands projets, Wayss & Freytag <strong>in</strong>genieurbau): Boorschild Wiske<br />

bereikt haar e<strong>in</strong>dpunt na een 6 km lange tocht onder de Schelde<br />

20<br />

Het boorschild Wiske heeft op 16 mei<br />

2011, na een ondergrondse tocht van 6<br />

km onder het Antwerps havengebied en<br />

de Schelde, haar e<strong>in</strong>dpunt op Antwerpen-<br />

Rechteroever bereikt. Zo is meteen de eerste<br />

van twee enkelsporige tunnelkokers<br />

voor de bouw van de Liefkenshoekspoorverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

gegraven. Dit is een belangrijke<br />

stap <strong>in</strong> de realisatie van deze nieuwe<br />

rechtstreekse goederenverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g (tegen<br />

midden 2014) tussen L<strong>in</strong>ker- en Rechteroever,<br />

die als doel heeft de capaciteit van<br />

het spoorvervoer <strong>in</strong> en rond de Antwerpse<br />

haven verder te verhogen<br />

<strong>De</strong> boorschilden Wiske en Schanulleke<br />

graven tot 45 meter per dag. Wiske is de<br />

naam van de tunnelboormach<strong>in</strong>e (TBM)<br />

die op 26 maart 2010 vanuit de vertrekschacht<br />

aan de Ploegweg op L<strong>in</strong>keroever<br />

de ene tunnelkoker groef richt<strong>in</strong>g<br />

ontvangstschacht aan de Kruisweg. Op<br />

8 februari 2010 is het eerste boorschild<br />

Schanulleke al gestart met de bor<strong>in</strong>g van<br />

de andere tunnelkoker. Beide bor<strong>in</strong>gen<br />

verlopen gelijktijdig opdat de nieuwe<br />

spoorverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g volgens het geplande<br />

schema kan worden gerealiseerd. Er<br />

wordt bijna altijd 24 uur op 24 en 7 dagen<br />

op 7 gewerkt, telkens <strong>in</strong> ploegen. E<strong>in</strong>d juli<br />

2011 zal ook Schanulleke haar e<strong>in</strong>dpunt<br />

op Rechteroever bereiken.<br />

Bron: Persbericht Infrabel dd. 16 mei 2011.<br />

La fête à la SM Locobouw (MBG, <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>,<br />

V<strong>in</strong>ci Constructions – grands projets, Wayss &<br />

Freytag <strong>in</strong>genieurbau): le tunnelier Bobette a<br />

atte<strong>in</strong>t sa dest<strong>in</strong>ation f<strong>in</strong>ale après un parcours<br />

de 6 km sous l’Escaut<br />

Le 16 mai 2011, après un parcours sous la<br />

zone portuaire d’Anvers et l’Escaut, le tunnelier<br />

Bobette a atte<strong>in</strong>t sa dest<strong>in</strong>ation f<strong>in</strong>ale<br />

sur la rive droite. Les terrassements du<br />

premier des deux pertuis à une voie de la liaison<br />

ferroviaire du Liefkenshoek sont donc<br />

achevés. Il s’agit d’une étape importante de<br />

la réalisation de la nouvelle liaison directe<br />

pour les marchandises (ju<strong>in</strong> 2014) entre la<br />

rive gauche et la rive droite, qui a pour but<br />

d’augmenter la capacité du trafic ferroviaire<br />

dans et autour du port d’Anvers.<br />

Les tunneliers Bobette et Fanchon creusent<br />

jusqu’à 45 m par jour. Bobette est le nom qui<br />

a été donné au tunnelier qui a démarré le 26<br />

mars 2010 au puits d’entrée au Ploegweg sur<br />

la rive gauche pour creuser le pertuis à voie<br />

unique en direction du puits de sortie au<br />

Kruisweg. Le 8 février 2010, le premier tunnelier,<br />

nommé Fanchon, avait déjà entamé<br />

le forage de l’autre pertuis. Les deux forages<br />

sont simultanés pour que la nouvelle liaison<br />

ferroviaire puisse être réalisée suivant le plann<strong>in</strong>g.<br />

Les travaux se déroulent par équipes,<br />

presque toujours 24 heures sur 24 et 7 jours<br />

sur 7. F<strong>in</strong> juillet 2011, Fanchon atte<strong>in</strong>dra également<br />

sa dest<strong>in</strong>ation sur la rive droite.<br />

Source: communiqué de presse Infrabel du 15 mai 2011.


Werven – Chantiers <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong><br />

bouwheer / maître de l’ouvrage<br />

Leuven – Louva<strong>in</strong> - REMY II Kantoorgebouw / immeuble de bureaux 2381m² - ondergrondse park<strong>in</strong>g / park<strong>in</strong>g souterra<strong>in</strong><br />

64 bovengrondse parkeerplaatsen/park<strong>in</strong>gs à ciel<br />

22<br />

Vorst – Forest - BERVOETS 239 wooneenheden - logements


IMMO Bam<br />

Brugge – Bruges - HANZEPARK<br />

2 gebouwen – bâtiments C en/et E - 34 appartementen – appartements<br />

Anderlecht - BARA <strong>De</strong> Lijn RESIDENTIEEL / RESIDENTIEL<br />

4 gebouwen/bâtiments (B4, B5, B6, B7)<br />

147 appartementen/appartements<br />

23


Nathalie Camerman natuur lijk...<br />

NATUUR lijk !<br />

24<br />

Iedereen kent haar ondertussen, Nathalie<br />

Camerman, onze preventieadviseur die<br />

samen met haar collega Ronny ons dagelijks<br />

wijst op onze verantwoordelijkheid<br />

om veilig door het leven te gaan, op het<br />

werk zowel als thuis.<br />

Wat de meesten onder ons niet weten<br />

is dat Nathalie een grote <strong>in</strong>teresse heeft<br />

voor de natuur. Vooral het spotten van<br />

vogels wekt haar aandacht.<br />

Het begon toen ze als 22-jarige een cursus<br />

‘natuurgids’ volgde bij het Centrum voor<br />

Natuur- en milieueducatie. Hier kreeg<br />

Nathalie een overzicht van wat de flora en<br />

fauna ons te bieden heeft. Het luik planten<br />

en deze determ<strong>in</strong>eren sprak haar iets<br />

m<strong>in</strong>der aan, het observeren van vogels<br />

echter <strong>in</strong>teresseerde haar het meest.<br />

<strong>De</strong> leefwereld van de vogels trok haar<br />

aandacht tijdens de natuurbeheers<strong>in</strong>gswerken<br />

die ze samen met vrienden ondernam.<br />

Het fasc<strong>in</strong>eerde haar om een<br />

vogel gade te slaan of het nu een kle<strong>in</strong><br />

goudhaantje of een grote arend is. Toch<br />

is er een vogelsoort waar ze een voorkeur<br />

aan heeft, namelijk de uilen. Kerkuil en<br />

steenuil zijn bijzonder omdat ze moeten<br />

beschermd worden want de populatie<br />

neemt zienderogen af. Natuurverenig<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de overheid<br />

doen er tegenwoordig alles aan om de<br />

uilen te beschermen, méér zelfs, er werd<br />

een uilenwerkgroep opgericht, er worden<br />

nestkasten uitgezet. Ook de landbouwers<br />

verlenen hieraan hun medewerk<strong>in</strong>g en<br />

dat is positief, ook zij beseffen dat het<br />

vogelbestand bedreigd wordt door ondermeer<br />

het gebruik van pesticiden en<br />

door het kappen en verwijderen van<br />

(knot)wilgen en hagen. Waar is de tijd dat<br />

elk boerenhof menig zwaluwnest had<br />

hangen Ja, ook de zwaluwen moeten<br />

beschermd worden.<br />

Nathalie weet te vertellen dat er een verschuiv<strong>in</strong>g<br />

van het vogelbestand aan de<br />

gang is. Meer en meer roofvogels komen<br />

van het hoge noorden afzakken naar<br />

onze streken, mussen verdwijnen dan<br />

weer zienderogen zuidwaarts. Heeft het<br />

te maken met de opwarm<strong>in</strong>g van de aarde<br />

Waarschijnlijk wel… Het Instituut voor<br />

Natuurwetenschappen houdt statistieken<br />

bij van de evolutie van het vogelbestand.<br />

<strong>De</strong>ze statistieken worden verkregen door<br />

het organiseren van vogeltell<strong>in</strong>gen. Ook<br />

Nathalie werkt hieraan mee. Regelmatig<br />

zit ze op de loer om vogels te spotten en<br />

te tellen.<br />

Gewapend met statief en lange telelens<br />

en haar ANWB ‘Vogelgids van Europa’ trekt<br />

Nathalie regelmatig de wijde natuur <strong>in</strong>. Van<br />

natuurreservaten als het Zw<strong>in</strong> tot aan de<br />

Waddeneilanden waar de zeehonden een<br />

attractie zijn, niets is haar te ver om dieren<br />

te observeren. Vol bewonder<strong>in</strong>g is ze voor<br />

IJsland, een zeer mooi land met unieke<br />

vogel- en eendensoorten. Daarnaast is er<br />

de ongerepte natuur met haar geisers en<br />

vulkanen en de immense oceaan die het<br />

eiland omgeeft. Aan haar boottripje om<br />

walvissen te spotten heeft ze bijzondere<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen. Het is adembenemend om<br />

een walvis uit het water te zien omhoog<br />

komen, zo groot, zo imposant... op zo’n<br />

moment vergeet je een foto te nemen, zo<br />

onder de <strong>in</strong>druk ben je er van...<br />

Nathalie heeft het goed te pakken met de<br />

natuur, zonder ophouden blijft ze maar<br />

door gaan. ‘Weet je’, zegt ze, ‘dat ik zelfs<br />

tijdens mijn bezoeken aan de werven<br />

vogels gadesla’ Ik kijk verwondert op...<br />

op werven En Nathalie legt uit: ‘vogels en<br />

dieren passen zich aan, op waterplassen<br />

op de werven ontstaan nieuwe biotopen.<br />

Weet je dat er op Locobouw een paddentunnel<br />

werd gecreëerd Weet je dat<br />

er <strong>in</strong> Duffel een <strong>in</strong>sectenhotel bestaat<br />

En weet je dat er <strong>in</strong> Evere een slaapplaats<br />

voor halsbandparkieten is En dat veel<br />

trekvogels uitrusten op de grote schepen<br />

die <strong>in</strong> de Antwerpse dokken liggen’ Nee<br />

Nathalie, ik wist dat allemaal niet...<br />

Natuurbelev<strong>in</strong>g en Nathalie, het is één geworden.<br />

Straks gaat ze richt<strong>in</strong>g Portugal,<br />

om wat te doen Juist ja, vogels spotten<br />

natuurlijk maar ook om een wijnroute te<br />

verkennen want dat is de passie van haar<br />

man. ’t Is schoon hoe ornitholoog en oenoloog<br />

elkaars passie delen.<br />

Dankjewel Nathalie, onze gesprek was zeer<br />

leerrijk, althans voor mij, maar toch nog 1<br />

vraag: welke vogel is nu eigenlijk jouw lievel<strong>in</strong>g<br />

Wel Danny, ‘het blauwborstje’ omwille<br />

van zijn betoverende kleuren.<br />

<br />

dst


NATURE llement !<br />

Nathalie Camerman nature llement...<br />

Tout le monde connaît Nathalie<br />

Camerman, notre conseiller en prévention<br />

qui nous rappelle tous les jours, avec<br />

son collègue Ronny, notre responsabilité<br />

de vivre en toute sécurité, tant au travail<br />

qu’à la maison.<br />

Ce que la plupart d’entre nous ignorent,<br />

c’est que Nathalie aime beaucoup la<br />

nature. L’observation des oiseaux retient<br />

surtout son attention.<br />

Cela a commencé lorsqu’elle a suivi, à 22<br />

ans, un cours de « guide nature » auprès<br />

du Centrum voor Natuur- en milieueducatie.<br />

Elle y a acquis un aperçu de ce que la<br />

flore et la faune ont à nous offrir. Le règne<br />

végétal l’attirait mo<strong>in</strong>s mais l’observation<br />

des oiseaux, par contre, éveillait vraiment<br />

son <strong>in</strong>térêt au maximum. L’univers<br />

des oiseaux a pris tout son attrait lors de<br />

travaux de contrôle de la nature qu’elle<br />

entreprit avec des amis. Cela la fasc<strong>in</strong>ait<br />

d’observer un oiseau, qu’il s’agisse d’un<br />

petit roitelet ou d’un grand aigle. Une<br />

espèce d’oiseaux avait toutefois sa préférence,<br />

celle des hiboux. La chouette<br />

effraie et la chouette chevêche sont particulières<br />

parce qu’elles doivent être protégées<br />

étant donné que leur population est<br />

en voie de disparition. Les associations de<br />

protection de la nature, en collaboration<br />

avec les pouvoirs publics, font actuellement<br />

tout pour protéger les hiboux. Bien<br />

plus même, un « groupe de travail hiboux »<br />

a été créé et des nichoirs ont été <strong>in</strong>stallés.<br />

Les agriculteurs aussi collaborent et<br />

c’est positif car ils se rendent compte que<br />

les oiseaux sont notamment menacés<br />

par l’utilisation de pesticides a<strong>in</strong>si que<br />

par l’abattage et la disparition des saules<br />

(têtards) et des haies. Où est passé le<br />

temps où chaque ferme abritait plusieurs<br />

nids d’hirondelles Oui, les hirondelles<br />

aussi doivent être protégées.<br />

Nathalie peut dire qu’un changement est<br />

en tra<strong>in</strong> de se produire chez les oiseaux.<br />

<strong>De</strong> plus en plus de rapaces du Grand Nord<br />

descendent sur nos régions, les mo<strong>in</strong>eaux<br />

fuient dès lors vers le sud. Cela a-t-il un<br />

rapport avec le réchauffement planétaire<br />

Probablement oui... L’Institut des Sciences<br />

Naturelles tient des statistiques à jour sur<br />

l’évolution des oiseaux. Ces statistiques<br />

sont le résultat du comptage des oiseaux<br />

auquel Nathalie participe<br />

aussi. Elle fait régulièrement le<br />

guet pour observer et compter<br />

les oiseaux.<br />

Armée d’un puissant téléobjectif<br />

sur pied a<strong>in</strong>si que de<br />

son « Vogelgids van Europa »<br />

(guide des oiseaux d’Europe)<br />

de l’ANWB, Nathalie s’aventure<br />

régulièrement en ple<strong>in</strong>e<br />

nature. <strong>De</strong>s réserves naturelles comme<br />

le Zw<strong>in</strong> à l’île des Wadden, où les phoques<br />

sont une attraction, rien n’est trop<br />

lo<strong>in</strong> pour observer les animaux. Elle est<br />

notamment ple<strong>in</strong>e d’admiration pour<br />

l’Islande, un très beau pays abritant des<br />

espèces d’oiseaux et de canards uniques.<br />

Sans parler de la nature vierge et des<br />

geysers et volcans, ni de l’immense océan<br />

qui entoure l’île. Elle se rappelle en parti-<br />

culier son excursion en bateau pour observer<br />

les bale<strong>in</strong>es. C’est fasc<strong>in</strong>ant de voir<br />

une bale<strong>in</strong>e sortir de l’eau, si grande, si<br />

imposante... vous oubliez à ce moment de<br />

prendre une photo tellement vous êtes<br />

impressionné...<br />

Nathalie ne se lasse pas de la nature,<br />

elle cont<strong>in</strong>ue sans arrêt à s’y promener.<br />

« Vous savez », dit-elle, « que même lors de<br />

mes visites sur les chantiers, j’observe les<br />

oiseaux » Je regarde avec étonnement:<br />

« les... les chantiers » Et Nathalie explique:<br />

« les oiseaux et les animaux s’adaptent,<br />

de nouveaux biotopes se créent dans<br />

les flaques d’eau sur les chantiers. Savezvous<br />

qu’un tunnel à crapauds a été créé à<br />

Locobouw Savez-vous qu’un hôtel pour<br />

<strong>in</strong>sectes existe à Duffel Et savez-vous qu’il<br />

y a à Evere un endroit où les perruches à<br />

collier peuvent dormir Et que bon nombre<br />

d’oiseaux migrateurs se reposent sur<br />

les grands bateaux amarrés dans les docks<br />

d’Anvers » « Non, Nathalie, je ne<br />

le savais pas du tout... ».<br />

La nature et Nathalie ne font<br />

plus qu’un. Elle part d’ailleurs<br />

bientôt en direction du Portugal,<br />

pour faire quoi Tout juste,<br />

oui, pour observer les oiseaux<br />

naturellement mais aussi pour<br />

découvrir une route des v<strong>in</strong>s.<br />

Ca c’est la passion de son mari.<br />

Il est beau de voir une ornithologue et un<br />

œnologue partager leurs passions.<br />

« Merci Nathalie, notre entretien était très<br />

<strong>in</strong>structif, du mo<strong>in</strong>s pour moi, mais quand<br />

même, encore une question: quel est votre<br />

oiseau préféré » « Et bien, Danny, «c’est<br />

la gorgebleue à miroir pour ses couleurs<br />

chatoyantes ! »<br />

<br />

dst<br />

25


In de kijker<br />

Diego Mollet<br />

sous les projecteurs<br />

26<br />

37 jaar geleden werd <strong>in</strong> Vela<strong>in</strong>es (een<br />

deelgemeente van Celles, gelegen tussen<br />

Doornik en Ronse) een jongen geboren<br />

met de naam Diego wat Spaans<br />

is voor ‘Jacob’. <strong>De</strong> meeste Diego’s v<strong>in</strong>den<br />

dat het een stoere naam is die vrouwen<br />

aanspreekt...<br />

<strong>De</strong> Diego die wij ontmoeten is een<br />

vriendelijk, sociaal type.<br />

Zijn eerste kennismak<strong>in</strong>g met de grote<br />

aannemerswereld gaat terug naar het<br />

jaar 2002 toen hij als kabelkraanmach<strong>in</strong>ist<br />

bij onderaannemer Kestelyn-<strong>De</strong>vos werd<br />

<strong>in</strong>gezet op de THV <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> – Franki die<br />

toen de werken uitvoerde voor de Hogesnelheidslijn<br />

Antwerpen - Amsterdam ter<br />

hoogte van Loenhout. Al vrij snel had werfleider<br />

Eddy <strong>De</strong> Page de kwaliteiten van<br />

Diego <strong>in</strong> het vizier. Eddy kon hem overhalen<br />

om mach<strong>in</strong>ist te worden bij (toen<br />

nog) <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>. Diego g<strong>in</strong>g met Eddy<br />

mee naar het project ‘Bocht van Leuven’<br />

<strong>in</strong> Nossegem. En de werven volgden elkaar<br />

op: Brug B10 <strong>in</strong> Overijse, BASF, het<br />

project Weststation – Vandenheuvel, de<br />

elektriciteitcentrale Siemens, de werf Station<br />

Brugge en Diabolo. Op Diabolo zou<br />

hij er drie maanden vertoeven, althans zo<br />

werd hem meegedeeld, uite<strong>in</strong>delijk werd<br />

het drie jaar. Diego werkte er op de sites<br />

‘evacuatieschacht’, ‘sector 8’, ‘aankomstschacht’<br />

en ‘wisselzone’ als meestergast -<br />

bekister!<br />

Van mach<strong>in</strong>ist is er dus geen sprake meer.<br />

Werfleiders Hendrik Nijland en Jef Poppe<br />

hadden snel <strong>in</strong> de gaten dat er <strong>in</strong> Diego<br />

méér zat. Zij waren de aanleid<strong>in</strong>g om<br />

Diego terug naar de schoolbanken te<br />

sturen. Zes maanden lang trok Diego elke<br />

zaterdag van zijn woonplaats Wielsbeke<br />

naar Oostende om er zich te vervolmaken<br />

als ploegbaas - bouw. Met glans studeerde<br />

hij af, het heeft hem geen w<strong>in</strong>deieren<br />

gelegd. B<strong>in</strong>nen <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> klom<br />

Diego op van ploegbaas A, over ploegbaas<br />

B tot meestergast. <strong>De</strong>ze graad heeft<br />

hij niet enkel te danken aan zijn opleid<strong>in</strong>g<br />

maar vooral ook door de harde leerschool<br />

die hij op de werven kreeg van Hendrik<br />

Nijland en Jef Poppe. Diego: ‘ik heb<br />

enorm veel geleerd van Jef, hij kon hard<br />

zijn, ja... soms weende ik als ik ’s avonds<br />

huiswaarts keerde, dan dacht ik ‘ik heb de<br />

hele dag gewerkt van vroeg deze ochtend<br />

tot laat vanavond en nog krijg ik op mijn<br />

donder... maar de volgende dag stond ik<br />

er weer, stond ik weer voor Jef, de man<br />

met een groot relativer<strong>in</strong>gsvermogen en<br />

een bijzonder charisma, ik zal hem altijd<br />

dankbaar blijven.’<br />

Nu treffen we Diego aan op de werf<br />

REMY II waar hij met zijn ploeg het gebouw<br />

razend snel neerpoot. En of het een<br />

toffe hardwerkende groep is! Diego benadrukt<br />

dat gans de ploeg hem steeds gesteund<br />

heeft tijdens zijn carrièrevorm<strong>in</strong>g.<br />

Diego: ‘je mag nog zo goed zijn <strong>in</strong> je stiel,<br />

zonder goede medewerkers ben je niets.’<br />

Het mag gezegd: 1000 dank aan al mijn<br />

ploeggenoten!<br />

<strong>De</strong> werklust en <strong>in</strong>zet, het sociaal bewogen<br />

zijn, het zich <strong>in</strong>zetten voor een ander - niet<br />

<strong>in</strong> het m<strong>in</strong>st voor zijn familie en gez<strong>in</strong> – en<br />

zijn bescheidenheid sieren Diego. Diego is<br />

een schone mens, een bouwvakker <strong>in</strong> hart<br />

en nieren èn loyaal aan zijn werkgever<br />

<strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>. Nochtans... zijn oorspronkelijke<br />

basisopleid<strong>in</strong>g was verpleegkunde<br />

en sociaal assistent... hij heeft er wel iets<br />

van over gehouden, dat konden we maar<br />

al te goed vaststellen.


Il y a 37 ans, naissait à Vela<strong>in</strong>es (un arrondissement<br />

de la commune de Celles, situé<br />

entre Tournai et Renaix) un garçon prénommé<br />

Diego, l’équivalent espagnol de<br />

« Jacques ». La majorité des Diego pensent<br />

qu’il s’agit d’un joli prénom qui séduit<br />

les femmes…<br />

Le Diego que nous rencontrons est un<br />

garçon aimable, social.<br />

Sa première expérience dans le monde<br />

des entrepreneurs remonte à l’année<br />

2002 lorsqu’il occupait le poste de mach<strong>in</strong>iste<br />

de grues à câble chez le soustraitant<br />

Kestelyn-<strong>De</strong>vos pour la THV <strong>De</strong><br />

<strong>Meyer</strong> – Franki qui exécutait à l’époque les<br />

travaux de la ligne à grande vitesse reliant<br />

Anvers à Amsterdam, à hauteur de Loenhout.<br />

Le chef de chantier Eddy <strong>De</strong> Page a<br />

très rapidement découvert les qualités de<br />

Diego. Eddy a pu le conva<strong>in</strong>cre de devenir<br />

mach<strong>in</strong>iste chez (encore à ce moment-là)<br />

<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>. Diego s’est engagé avec Eddy<br />

sur le projet « Bocht van Leuven » (virage<br />

de Louva<strong>in</strong>) à Nossegem. Et les chantiers<br />

se sont succédé: Pont B10 à Overijse, BASF,<br />

le projet Gare de l’Ouest – Vandenheuvel,<br />

la centrale électrique de Siemens, le chantier<br />

de la gare de Bruges et Diabolo. Il allait<br />

passer trois mois sur le chantier Diabolo,<br />

c’est du mo<strong>in</strong>s ce qui lui avait été dit. Il<br />

y restera f<strong>in</strong>alement trois ans. Diego y a<br />

travaillé sur les sites des ‘puits d’évacuation’,<br />

‘secteur 8’, ‘trémie d’arrivée’ et ‘zone<br />

d’échange’ en tant que contremaître–<br />

coffreur.<br />

Il n’est dès lors plus question de mach<strong>in</strong>iste.<br />

Les chefs de chantier Hendrik Nijland<br />

et Jef Poppe ont vite compris que Diego<br />

représentait plus. Ils offrirent à Diego l’occasion<br />

de retourner sur les bancs de l’école.<br />

Pendant six mois, Diego est parti chaque<br />

samedi de son domicile de Wielsbeke<br />

vers Ostende pour s’y perfectionner en<br />

tant que chef d’équipe en construction. Il<br />

réussit brillamment, ce qui allait faire ses<br />

affaires! Au se<strong>in</strong> de <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>, Diego<br />

a évolué du poste de chef d’équipe A, à<br />

chef d’équipe B, jusqu’à devenir contremaître.<br />

Il ne doit pas seulement cette fonction à<br />

sa formation, mais aussi à la rude école<br />

à laquelle il a été soumis par Hendrik Nijland<br />

et Jef Poppe sur les chantiers. Diego:<br />

« j’ai énormément appris de Jef, il pouvait<br />

être dur, oui... parfois, je pleurais le soir sur<br />

le chem<strong>in</strong> du retour vers la maison et je<br />

me disais ‘j’ai travaillé toute la journée depuis<br />

tôt ce mat<strong>in</strong> jusque tard le soir et je<br />

me fais encore passer un savon...’, mais le<br />

lendema<strong>in</strong>, j’étais de nouveau là. J’étais<br />

de nouveau là pour Jef, un homme capable<br />

de relativiser et doté d’un grand charisme.<br />

Je lui serai toujours reconnaissant. »<br />

Nous retrouvons ma<strong>in</strong>tenant Diego sur<br />

le chantier REMY II où il travaille avec son<br />

équipe à un rythme soutenu. Il s’agit d’un<br />

chouette groupe de travailleurs! Diego<br />

souligne que l’ensemble de l’équipe l’a<br />

toujours soutenu dans l’évolution de sa<br />

carrière. Diego: « vous pouvez être bon<br />

dans votre métier, sans bons collaborateurs,<br />

vous n’êtes rien. 1000 mercis à tous<br />

mes coéquipiers ! ».<br />

L’ardeur et l’enthousiasme au travail, la<br />

sociabilité, le souci des autres – pas seulement<br />

de sa famille et de ses proches – et<br />

la modestie sont des qualités dont Diego<br />

peut s’honorer. Diego est homme bien,<br />

un bâtisseur dans l’âme et un collaborateur<br />

loyal envers son employeur <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong><br />

<strong>Meyer</strong>. Cela dit… sa formation <strong>in</strong>itiale était<br />

<strong>in</strong>firmier/assistant social… et il en a retenu<br />

quelque chose, nous avons tous la chance<br />

de le constater !<br />

27


Goed doelactie 2011<br />

Bonne action 2011<br />

ADOPTIE SRI LANKA<br />

<strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> en BETONAC zullen dit<br />

jaar een project ondersteunen <strong>in</strong> Sri<br />

Lanka. Daarvoor gaan ze scheep met de<br />

vzw Adoptie Sri Lanka.<br />

S<strong>in</strong>ds haar opricht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> 1989 heeft Adoptie<br />

Sri Lanka al menig project voor de allerarmsten<br />

<strong>in</strong> Sri Lanka verwezenlijkt. Om<br />

haar doel te bereiken zorgt de vzw voor<br />

de f<strong>in</strong>anciële adoptie van kansarme k<strong>in</strong>deren<br />

en hun familie, verstrekken zij studiebeurzen<br />

aan schoolgaande k<strong>in</strong>deren<br />

en bieden zij hulp aan zieken en oudere<br />

personen. Ook sponsort de vzw de bouw<br />

van weeshuizen, scholen, een gemeenschapscentrum,<br />

tientallen huisjes, de aanleg<br />

van sanitaire voorzien<strong>in</strong>gen, de renovatie<br />

van hospitalen, k<strong>in</strong>derdagverblijven,<br />

etc...<br />

<strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> samen met BETONAC<br />

zullen tijdens de maand september naar<br />

Sri Lanka trekken om er te bouwen! Plaatselijke<br />

NGO’S bouwen er thans huisjes<br />

volgens plaatselijke gebruiken. En deze<br />

zijn zeer primitief. Zo wordt mortel en<br />

beton nog aangemaakt met de schop;<br />

wij zullen een betonmolen aankopen<br />

en er de plaatselijke arbeiders leren mee<br />

werken. Zo ook vergaat het momenteel<br />

met het stutten van een gebouw, nu<br />

gebeurt het met bamboestokken, straks<br />

zullen wij steunen aankopen en aanleren<br />

hoe deze dienen gebruikt te worden en<br />

–belangrijk – hoe ze nadien kunnen <strong>in</strong>gezet<br />

worden bij de bouw van andere constructies.<br />

Bedoel<strong>in</strong>g is om de plaatselijke arbeiders<br />

iets nieuw aan te leren en om samen met<br />

hen enkele huisjes op te richten die steviger<br />

zullen zijn dan deze die er nu rechtgezet<br />

worden.<br />

<strong>De</strong> regio waar zal gewerkt worden bev<strong>in</strong>dt<br />

zich <strong>in</strong> de Noordelijke Centrale Prov<strong>in</strong>cie<br />

rond Ruwangama en M<strong>in</strong>hitale, dit is op<br />

ongeveer 3 uur rijden van de hoofdstad<br />

Colombo.<br />

Sri Lanka mag <strong>in</strong> september een bescheiden<br />

BAM – <strong>in</strong>vasie verwachten. <strong>De</strong> <strong>CEI</strong> -<br />

<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> en BETONAC-bouwers zijn <strong>in</strong> elk<br />

geval dolenthousiast en staan al te popelen<br />

om te vertrekken.<br />

28


Cette année, <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> et Betonac<br />

vont soutenir un projet au Sri Lanka et<br />

aider l’asbl « Adoptie Sri Lanka ».<br />

<strong>De</strong>puis sa fondation en 1989, « Adoptie Sri<br />

Lanka » a déjà réalisé plusieurs projets pour<br />

les déshérités du Sri Lanka. Pour atte<strong>in</strong>dre<br />

son objectif, l’asbl adopte f<strong>in</strong>ancièrement<br />

des enfants défavorisés et leurs familles,<br />

attribue des bourses d’étude aux enfants<br />

qui vont à l’école et aide les malades et<br />

les personnes âgées. L’asbl sponsorise<br />

également la construction d’orphel<strong>in</strong>ats,<br />

d’écoles, de centres communautaires,<br />

des diza<strong>in</strong>es de petites maisons, la pose<br />

d’<strong>in</strong>stallations sanitaires, la rénovation<br />

d’hôpitaux, de crèches, etc.<br />

Au mois de septembre, <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> et<br />

Betonac iront ensemble au Sri Lanka pour<br />

bâtir ! <strong>De</strong>s ONG locales construisent déjà<br />

des maisons suivant les coutumes locales<br />

mais celles-ci sont encore très primitives.<br />

A<strong>in</strong>si, mortier et béton sont encore mélangés<br />

avec une pelle; nous achèterons<br />

une bétonnière et apprendrons à la ma<strong>in</strong>d’œuvre<br />

locale à l’utiliser. Actuellement,<br />

les bâtiments sont étançonnés à l’aide de<br />

bambous. Nous allons acheter des étais,<br />

montrer comment on s’en sert et – important<br />

– comment ils peuvent être réutilisés<br />

pour d’autres constructions. Le but est que<br />

les travailleurs locaux puissent apprendre<br />

quelque chose de neuf et qu’ensemble<br />

nous construisions quelques maisons<br />

plus solides que celles qui se construisent<br />

actuellement.<br />

La région où nous allons travailler est la<br />

prov<strong>in</strong>ce du Centre-Nord près de Ruwangama<br />

et M<strong>in</strong>hitale, à environ trois heures<br />

de route de la capitale Colombo.<br />

Le Sri Lanka peut s’attendre en septembre<br />

à une m<strong>in</strong>i <strong>in</strong>vasion BAM. Les volontaires<br />

de <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> et Betonac sont en tout<br />

cas très enthousiastes et piaffent déjà<br />

d’impatience...<br />

29


Cultuuronderzoek bij <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>.<br />

Enquête sur la culture d’entreprise<br />

de <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong><br />

In navolg<strong>in</strong>g van de arbeiders werden ook<br />

de bedienden en het kader onderworpen<br />

aan een cultuuronderzoek. Gedurende de<br />

hele maand mei schoven groepjes van<br />

een tiental personeelsleden aan om een<br />

halve dag na te denken en te praten over<br />

het reilen en zeilen b<strong>in</strong>nen onze organisatie.<br />

Een organisatiecultuur beïnvloedt de<br />

prestaties en daarmee de resultaten van<br />

een afdel<strong>in</strong>g of organisatie. Het hebben<br />

van een cultuur die <strong>in</strong> het voordeel werkt<br />

van de organisatie, maakt dat buitengewone<br />

prestaties zijn te leveren. Maar wat<br />

is cultuur Een organisatiecultuur wordt<br />

wel omschreven als de wijze waarop er<br />

wordt gewerkt en hoe men met elkaar<br />

omgaat. Om naast het hoe er wordt gewerkt<br />

antwoord te krijgen op het waarom<br />

van het handelen, bieden de gedeelde<br />

veronderstell<strong>in</strong>gen en gemeenschappelijke<br />

normen en waarden van de organisatieleden<br />

houvast. Zij geven <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de<br />

vraag waarom de d<strong>in</strong>gen gebeuren zoals<br />

ze gebeuren.<br />

Jerko Bozikovic leidde de sessies. Hij is een<br />

expert op het gebied van communicatievaardigheden.<br />

Jerko kennen we ook van<br />

de veiligheidsdagen die <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong><br />

organiseerde.<br />

30


Suite à l’enquête menée auprès des ouvriers,<br />

ce fut au tour des employés et des<br />

cadres de s’<strong>in</strong>terroger sur la culture qui<br />

règne au se<strong>in</strong> de l’entreprise. Durant tout<br />

le mois de mai, des petits groupes d’une<br />

diza<strong>in</strong>e de personnes se sont succédé<br />

pour réfléchir et discuter pendant une<br />

demi-journée des pratiques en usage.<br />

L’organisation <strong>in</strong>fluence les prestations et<br />

par conséquent les résultats d’une division<br />

ou d’une société. Avoir une culture qui<br />

favorise l’organisation permet des prestations<br />

extraord<strong>in</strong>aires. Mais qu’est-ce que<br />

la culture Une culture d’organisation est<br />

décrite comme étant le mode selon lequel<br />

le travail est exécuté et la façon dont<br />

les gens communiquent. Af<strong>in</strong> d’obtenir<br />

une réponse au pourquoi en plus du<br />

comment, les hypothèses partagées et les<br />

normes et valeurs communes des membres<br />

de l’organisation sont évaluées. Elles<br />

expliquent pourquoi les choses se font<br />

comme elles se font.<br />

Jerko Bozikovic a animé les sessions. Il est<br />

expert en matière de communication et<br />

a participé aux journées sécurité que <strong>CEI</strong>-<br />

<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> a organisées.<br />

31


3de editie van REALTY<br />

Tour & Taxis - Brussel<br />

3ème edition de REALTY<br />

Tour & Taxis - Bruxelles<br />

Van 24 tot en met 26 mei was het weer<br />

verzamelen geblazen voor al wie actief is<br />

<strong>in</strong> de vastgoedsector. REALTY 2011 is er<br />

voor <strong>in</strong>vesteerders, projectontwikkelaars,<br />

vastgoedmakelaars, architecten, studiebureaus<br />

en aannemers.<br />

<strong>De</strong> beurs was een schot <strong>in</strong> de roos. Met<br />

maar liefst 42% steeg het aantal bezoekers<br />

ten opzichte van vorig jaar, wat resulteerde<br />

<strong>in</strong> 4.878 bezoekers over de drie dagen.<br />

BAM <strong>in</strong> België kon en mocht niet ontbreken<br />

op dit treffen. Op de stijlvolle stand<br />

presenteerden Immo BAM, <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>,<br />

Interbuild en Kaïros zich van hun beste<br />

kant.<br />

Le salon de l’immobilier Realty 2011 était<br />

organisé du 24 au 26 mai. Realty est le<br />

lieu de rencontre pour les <strong>in</strong>vestisseurs,<br />

les promoteurs, les agents immobiliers,<br />

les architectes, les bureaux d’études et les<br />

entrepreneurs.<br />

Ce salon était une grande réussite. Le<br />

nombre de visiteurs a augmenté de pas<br />

mo<strong>in</strong>s de 42 % par rapport à l’année passée.<br />

4.878 visiteurs se sont croisés en trois<br />

jours.<br />

BAM en Belgique était évidemment présent.<br />

Sur un stand de prestige Immo BAM,<br />

<strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong>, Interbuild et Kaïros se sont<br />

montrés sous leur meilleur jour.<br />

Kom op tegen kanker<br />

32<br />

<strong>De</strong> 1000 kilometer van<br />

Kom op tegen Kanker<br />

is de langste fietstocht<br />

van Vlaanderen. Maar de<br />

1000 kilometer is meer<br />

dan zomaar fietsen.<br />

Kreeg u zelf van dichtbij<br />

al met kanker te maken<br />

Persoonlijk of <strong>in</strong> uw nabije omgev<strong>in</strong>g<br />

Dan weet u dat het afzien is. Zwaarder<br />

dan eender welke fietstocht. <strong>De</strong> 1000<br />

kilometer van Kom op tegen Kanker staat<br />

symbool voor die zware <strong>in</strong>spann<strong>in</strong>g.<br />

Tijdens het voorbije Hemelvaartweekend<br />

werd er 1000 kilometer bijeen gefietst.<br />

1000 kilometer <strong>in</strong> vier dagen, door heel<br />

Vlaanderen. Een extreem straffe steunbetuig<strong>in</strong>g<br />

aan wie strijdt tegen kanker.<br />

1000 kilometer afzien voor een ander.<br />

Alle deelnemers aan de 1000<br />

kilometer engageerden zich<br />

om 5.000 euro <strong>in</strong> te zamelen<br />

voor kankeronderzoek.<br />

1 van de deelnemers aan de<br />

fietstocht was onze collega<br />

en syndicaal afgevaardigde<br />

Johan Ghekiere. Johan<br />

fietste op vrijdag 3 juni het<br />

traject van Mechelen naar<br />

Hasselt, goed voor 128 km<br />

èn... met w<strong>in</strong>d op kop!<br />

Proficiat Johan !<br />

1000 km à vélo pour soutenir<br />

ceux qui se battent<br />

contre le cancer<br />

Les 1000 kilomètres de « Kom op tegen<br />

kanker » constituent la plus longue randonnée<br />

à vélo de Flandre. Il ne s’agit<br />

pas seulement de rouler pendant 1000<br />

kilomètres. Avez-vous déjà eu affaire au<br />

cancer Personnellement ou dans votre<br />

entourage Alors vous savez ce que souffrir<br />

veut dire. Bien plus qu’au cours d’une<br />

course à vélo! Les 1000 kilomètres de «<br />

Kom op tegen kanker » sont le symbole<br />

d’un rude effort.<br />

Les 1000 kilomètres ont eu lieu au cours<br />

du week-end de l’Ascension. 1000 kilomètres<br />

en quatre jours, à travers toute la<br />

Flandre. Une manifestation de soutien très<br />

significative à l’égard de ceux qui luttent<br />

contre le cancer. En baver pendant 1000<br />

kilomètres, pour les autres. Tous les participants<br />

aux 1000 kilomètres s’étaient engagés<br />

à récolter 5.000 euros pour la recherche<br />

contre le cancer.<br />

Un des participants à cette randonnée à<br />

vélo était notre collègue et délégué syndical,<br />

Johan Ghekiere. Johan a roulé le vendredi<br />

3 ju<strong>in</strong> de Mal<strong>in</strong>es à Hasselt... 128 km<br />

contre le vent !<br />

Johan, toutes nos félicitations !


3-daagse spectaculaire<br />

schuifoperatie op werf<br />

Netebruggen <strong>in</strong> Duffel<br />

Op d<strong>in</strong>sdagochtend 21 juni 2011 werd<br />

de tweede spoorwegbrug over de Neterivier<br />

geplaatst. <strong>De</strong> eerste van de twee<br />

boogbruggen werd al <strong>in</strong> januari over de<br />

Nete geschoven. Het werfteam van <strong>CEI</strong><br />

– <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> en onderaannemer Victor<br />

Buyck Steel Construction waren al van <strong>in</strong><br />

de vroege ochtend druk <strong>in</strong> de weer om<br />

alles tot <strong>in</strong> de puntjes voor te bereiden<br />

opdat de schuifoperatie probleemloos<br />

zou verlopen.<br />

<strong>De</strong>ze schuifoperatie kadert <strong>in</strong> een grootschalig<br />

project ter vernieuw<strong>in</strong>g van de<br />

Netebruggen <strong>in</strong> Duffel. Het doel is het<br />

spoortraject tussen de stations Duffel en<br />

S<strong>in</strong>t-Katelijne-Waver rechter te maken. <strong>De</strong><br />

schuifoperatie gebeurde <strong>in</strong> verschillende<br />

fasen en met een snelheid van 8 meter<br />

per uur, waarbij de nieuwe boogbrug over<br />

tijdelijke steunpijlers werd geschoven.<br />

Alles verliep volgens plann<strong>in</strong>g wat resulteerde<br />

dat de nieuwe spoorbrug op donderdagavond<br />

de volledige breedte van<br />

de Nete-rivier overspande. Op d<strong>in</strong>sdag 21<br />

en woensdag 22 juni werd de brug <strong>in</strong> de<br />

langsricht<strong>in</strong>g over de Nete geschoven, op<br />

donderdag 23 juni volgde er nog een beperkte<br />

dwarsverschuiv<strong>in</strong>g.<br />

Ere wie ere toekomt: onze onderaannemer<br />

Victor Buyck Steel Construction en<br />

haar aannemers toonden weerom een<br />

knap staaltje van haar kunnen! Proficiat!<br />

Spectaculaire opération<br />

de poussage de 3 jours sur<br />

le chantier des ponts de la<br />

Nèthe à Duffel<br />

Le mardi 21 ju<strong>in</strong> 2011 au mat<strong>in</strong>, le deuxième<br />

pont de chem<strong>in</strong> de fer a été mis en<br />

place sur la Nèthe. Le premier des deux<br />

ponts en arc avait déjà été poussé sur la<br />

Nèthe en janvier. L’équipe de chantier de<br />

<strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> et le sous-traitant Victor<br />

Buyck Steel Construction étaient déjà sur<br />

place aux aurores pour mettre tout au<br />

po<strong>in</strong>t af<strong>in</strong> que l’opération de poussage se<br />

passe sans problème.<br />

Cette opération de poussage s’<strong>in</strong>scrit<br />

dans le cadre d’un projet à grande échelle<br />

relatif au remplacement des ponts sur la<br />

Nèthe à Duffel. L’opération de poussage<br />

se déroule en plusieurs phases, à une vitesse<br />

de 8 mètres par heure. Le nouveau<br />

pont en arc est a<strong>in</strong>si mis en place sur des<br />

piles provisoires. Tout s’est déroulé selon<br />

le plann<strong>in</strong>g et dès jeudi soir, le nouveau<br />

pont ferroviaire enjambait la Nèthe sur<br />

toute sa largeur. Le mardi 21 et le mercredi<br />

22, le pont a été poussé dans le sens<br />

longitud<strong>in</strong>al sur la Nèthe, restait le jeudi<br />

23 ju<strong>in</strong> à le pousser un peu en oblique.<br />

Rendons à César ce qui appartient à César<br />

: notre sous-traitant Victor Buyck Steel<br />

Construction et ses entrepreneurs ont une<br />

fois de plus montré un bel échantillon de<br />

leur savoir. Félicitations !<br />

33


OOSTCAMPUS<br />

Oostkamp<br />

11 juni 2011: Eerste ‘bubbel’<br />

Oostcampus plechtig <strong>in</strong>gehuldigd<br />

<strong>De</strong> verbouw<strong>in</strong>g van het voormalig Coca-Cola gebouw<br />

tot nieuw dienstencentrum voor de gemeente en het<br />

OCMW van Oostkamp verloopt naar wens. Reden te over<br />

dus om de officiële start te laten plaatsgrijpen met de welvoeglijke<br />

titel ‘eerste bubbel’. <strong>De</strong>ze bubbel hebben we te<br />

danken aan de Spaanse architect Carlos Arroyo.<br />

<strong>De</strong> architect heeft <strong>in</strong> het gebouw een overdekt geheel<br />

gecreëerd waarbij het gevoel van een wolkendek over de<br />

bezoeker neerkomt.<br />

‘Niet enkel de typische witte wolken maar ook de<br />

eco-vriendelijke klimatisatie, het speciaal meubilair en het<br />

werken <strong>in</strong> een bestaande hal maakt het project enig en<br />

zeer uitdagend’, aldus ir. John Van Vooren <strong>in</strong> zijn speech.<br />

<strong>De</strong> werken g<strong>in</strong>gen e<strong>in</strong>d februari van start, tegen de lente<br />

van volgend jaar moet het voltooid zijn.<br />

11 ju<strong>in</strong> 2011: <strong>in</strong>auguration officielle<br />

de la première bulle de l’Oostcampus<br />

La transformation de l’ancien bâtiment de Coca Cola en<br />

un nouveau centre de services pour la commune et le<br />

CPAS se déroule sans aucun problème. Raison de plus de<br />

démarrer les travaux sous le nom approprié de ‘première<br />

bulle’. Cette bulle nous la devons à l’architecte espagnol<br />

Carlos Arroyo. L’architecte a créé dans ce bâtiment un<br />

espace couvert donnant aux visiteurs l’impression d’être<br />

entourés de nuages.<br />

‘Non seulement les nuages blancs typiques, mais également<br />

la climatisation écologique, le mobilier spécial et le<br />

fait de devoir travailler dans le hall existant rendent ce projet<br />

unique et très <strong>in</strong>téressant’, comme le disait ir. John Van<br />

Vooren dans son allocution.<br />

Les travaux ont commencé f<strong>in</strong> février et doivent être prêts<br />

pour le pr<strong>in</strong>temps de l’année procha<strong>in</strong>e.<br />

34


Inhuldig<strong>in</strong>g Toots Thielemansstraat zet de toon op<br />

Bervoets <strong>in</strong> Vorst<br />

Op woensdag 22 juni is <strong>in</strong> aanwezigheid<br />

van Toots Thielemans de naar hem<br />

genoemde straat <strong>in</strong> de gloednieuwe<br />

wijk ‘Bervoets’ <strong>in</strong> Vorst <strong>in</strong>gehuldigd. <strong>De</strong><br />

Toots Thielemansstraat brengt hulde aan<br />

het jazz-icoon uit Brussel. Ze loopt langs<br />

diverse huizenblokken tussen de Schaatsstraat<br />

en de Marguerite Bervoetsstraat.<br />

Toots Thielemans is het boegbeeld<br />

van de Belgische jazz. <strong>De</strong> naar hem genoemde<br />

hoofdstraat verb<strong>in</strong>dt de diverse<br />

ruimten van het project met elkaar. Het<br />

ple<strong>in</strong> waarop de straat uitkomt, vormt<br />

het structurerende element van de wijk.<br />

B<strong>in</strong>nenkort komen op het ple<strong>in</strong> diverse<br />

bomen en zitbanken. Die zullen samen<br />

met de opvallende achteruitbouwstroken<br />

de kwaliteitsvolle <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g benadrukken.<br />

Inauguration de la rue<br />

Toots Thielemans: le « la » est donné<br />

pour le projet Bervoets à Forest<br />

Naast dit ple<strong>in</strong> telt deze nieuwe wijk er<br />

nog twee andere. <strong>De</strong> drie ple<strong>in</strong>en maken<br />

deel uit van de openbare<br />

ruimte van <strong>in</strong> totaal<br />

ongeveer 1.400m². Net<br />

zoals Toots Thielemans<br />

diverse generaties en<br />

culturen samenbrengt,<br />

zo vormt de Toots Thielemansstraat<br />

de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

tussen de drie ple<strong>in</strong>en.<br />

<strong>De</strong> 89-jarige Toots was<br />

zichtbaar opgetogen met zijn straatnaam.<br />

‘Ik ben vooral blij dat ik gezond ben’ zei hij.<br />

Als bedank<strong>in</strong>g speelde hij een deuntje op<br />

zijn mondharmonica. Ook Brussels m<strong>in</strong>ister<br />

Evelyne Huytebroeck en burgemeester<br />

Magda <strong>De</strong> Galan genoten vol bewonder<strong>in</strong>g<br />

van zijn aanwezigheid.<br />

Immo BAM, die samen met de GOMB en<br />

met <strong>De</strong>xia Bank en Pargesy het project<br />

realiseert, was vertegenwoordigd door<br />

haar development manager Wim Straetmans<br />

die -zo fier als een gieter- met Toots<br />

op de foto mocht.<br />

Ce mercredi 22 ju<strong>in</strong>, hommage a été<br />

rendu au plus grand joueur d’harmonica.<br />

Les autorités forestoises<br />

ont en effet <strong>in</strong>auguré la<br />

rue Toots Thielemans au<br />

centre du tout nouveau<br />

quartier Bervoets, et ce,<br />

en présence de l’artiste.<br />

Cette artère se situe dans<br />

un lotissement entre la<br />

rue du Pat<strong>in</strong>age et la rue<br />

Marguerite Bervoets.<br />

Toots Thielemans est la<br />

figure de proue du jazz en Belgique. La<br />

rue qui porte son nom fait<br />

la jonction entre les différentes<br />

places du projet. La<br />

place sur laquelle donne la<br />

rue est l’élément structurel<br />

du quartier. Bientôt cet endroit<br />

sera non seulement<br />

arboré, mais on y <strong>in</strong>stallera<br />

également des bancs. Ces<br />

deux éléments a<strong>in</strong>si que les<br />

zones construites en retrait<br />

soulignent le bel aménagement<br />

du quartier.<br />

Ce quartier sera articulé autour de trois<br />

places publiques d’environ 1.400 m². La<br />

rue Toots Thielemans relie ces trois places,<br />

à l’<strong>in</strong>star du musicien qui fait le lien entre<br />

les générations et les cultures.<br />

Interrogé sur ses impressions, l’icône du<br />

jazz, âgée de 89 ans, a déclaré “Je suis surtout<br />

heureux d’être en bonne santé” et a<br />

joué un petit air d’harmonica en guise de<br />

remerciement. Très admiratives, la M<strong>in</strong>istre<br />

bruxelloise Evelyne Huytebroeck et<br />

Magda <strong>De</strong> Galan, bourgmestre de Forest,<br />

ont beaucoup apprécié la présence du<br />

Toots Thielemans.<br />

Immo BAM, qui réalise ce<br />

projet en collaboration<br />

avec la SDRB, <strong>De</strong>xia Banque<br />

et Pargesy, était représentée<br />

par Wim Straetmans,<br />

development manager. On<br />

le voit ici fier d’être au côté<br />

de Toots Thielemans.<br />

35


Schuman-Josaphat (THV Leophat) – Schuman-Josaphat (SM Leophat)<br />

Open Wervendag 15 mei 2011<br />

<strong>De</strong> 5de editie van Open Wervendag kon rekenen op meer dan 80.000 belangstellenden.<br />

Op deze jubileumeditie konden de bezoekers een keuze maken uit een ruim aanbod van<br />

maar liefst 150 werven die uitzonderlijk en éénmalig toegankelijk waren voor het groot publiek.<br />

Opvallend <strong>in</strong> Vlaanderen was het groot aantal werven van zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>gen die de nieuwste<br />

woonconcepten voor ouderen toonden. <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> stelde haar werf woon-en zorgcentrum<br />

<strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Niklaas <strong>in</strong> de kijker. Maar liefst 550 bezoekers werden door Lieve hartelijk<br />

verwelkomt.<br />

Vooral de grote <strong>in</strong>frastructuurwerken kregen heel wat belangstellenden over de vloer, <strong>in</strong>zonderheid<br />

de twee grote projecten waarbij ook <strong>CEI</strong> – <strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> actief betrokken is: Liefkenshoekspoortunnel<br />

(THV Locobouw) ontv<strong>in</strong>g ruim 2.300 bezoekers en het project Schuman-<br />

Josaphat (THV Leophat) gidste 1.700 geïnteresseerden over haar werf.<br />

Wat m<strong>in</strong>der bezoekers waren er op het project Cross<strong>in</strong>g Schaarbeek, het nieuw voetbalstadion<br />

kon toch 200 bezoekers boeien.<br />

Met de Open Wervendag wil de Confederatie Bouw de bouw <strong>in</strong> al zijn facetten tonen, de bezoeker<br />

verrassen met de m<strong>in</strong>der bekende kanten van een dynamische en <strong>in</strong>novatieve sector.<br />

<strong>De</strong> Confederatie Bouw hoopt tevens dat een <strong>in</strong>itiatief als Open Wervendag een aanzet voor<br />

jongeren kan zijn om een positieve keuze te maken voor een opleid<strong>in</strong>g of job <strong>in</strong> de bouw.<br />

Woon-en zorgcentrum <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Niklaas – Un centre d’hébergement et de so<strong>in</strong>s à Sa<strong>in</strong>t-Nicolas<br />

36


Un centre d’hébergement et de so<strong>in</strong>s<br />

à Sa<strong>in</strong>t-Nicolas<br />

Journée “Chantiers Ouverts”<br />

du 15 mai 2011<br />

La 5 ème édition de la journée « Chantiers Ouverts » a suscité l’<strong>in</strong>térêt de plus de 80.000<br />

curieux. Lors de cette édition, les visiteurs pouvaient choisir parmi 150 chantiers qui étaient<br />

exceptionnellement et pour une fois seulement accessibles au grand public.<br />

En Flandre, un grand nombre de chantiers d’<strong>in</strong>stitutions de so<strong>in</strong>s, présentant les dernières<br />

nouveautés en matière d’habitat adapté aux seniors, a été particulièrement à l’honneur.<br />

<strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> a présenté son chantier de Sa<strong>in</strong>t-Nicolas, où elle réalise un centre d’hébergement<br />

et de so<strong>in</strong>s. Quelque 550 visiteurs y ont chaleureusement été accueillis par Lieve.<br />

Les grands travaux d’<strong>in</strong>frastructure ont également attiré beaucoup de monde, pr<strong>in</strong>cipalement<br />

les deux importants projets auxquels <strong>CEI</strong>-<strong>De</strong> <strong>Meyer</strong> participe: le tunnel ferroviaire du<br />

Liefkenshoek (SM Locobouw) a reçu 2.300 personnes et le projet Schuman-Josaphat (SM<br />

Leophat) a vu 1.700 visiteurs.<br />

Woon-en zorgcentrum <strong>in</strong> S<strong>in</strong>t-Niklaas<br />

Grâce à sa journée « Chantiers Ouverts », la Confédération Construction souhaite montrer<br />

toutes les facettes de la construction et surprendre le visiteur par des aspects mo<strong>in</strong>s connus<br />

d’un secteur dynamique et <strong>in</strong>novant. La Confédération espère également aider les jeunes à<br />

choisir une formation ou un travail dans la construction.<br />

Liefkenshoekspoortunnel (THV Locobouw)<br />

37


‘Van recreatieve zaalvoetballer tot<br />

deelnemer Antwerp Iron Man 70.3<br />

<strong>in</strong> 4 maanden’<br />

38<br />

Alle gekheid op een stokje, beg<strong>in</strong> maart<br />

schreef ik me <strong>in</strong> voor een wedstrijd op VT4,<br />

genaamd de Isostar Challenge. <strong>De</strong> wedstrijd<br />

hield een professionele begeleid<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> van 4 maanden met als doel om op 24<br />

juli 2011 deel te nemen aan de Antwerp<br />

Iron Man 70.3. Dit is een halve triathlon<br />

of beter gezegd de deelnemers moeten<br />

1,9km zwemmen, nadien 90 km fietsen<br />

(non-stayeren) en tot slot 21km lopen.<br />

Na het <strong>in</strong>vullen van men deelnameformulier<br />

kreeg ik als bij wonder een uitnodig<strong>in</strong>g<br />

om samen met 300 anderen me<br />

aan te melden <strong>in</strong> Antwerpen om daar <strong>in</strong><br />

een sp<strong>in</strong>n<strong>in</strong>gsessie proberen de eerste<br />

selectieproef te overleven. Ik, als groentje,<br />

gezien ik vroeger welgeteld tweemaal <strong>in</strong><br />

de week 30m<strong>in</strong>uten g<strong>in</strong>g lopen, een uurtje<br />

zaalvoetbal en <strong>in</strong> de zomermaanden<br />

2-wekelijks een fietstochtje doe van om<br />

en bij de 40km, tussen echte sporters.<br />

Een paar dagen later kreeg ik weliswaar telefoon:<br />

‘Hallo Lionel, u spreekt met Stefan<br />

van VT4, ben je nog altijd geïnteresseerd<br />

om deel te nemen aan de Isostar Challenge’.<br />

Natuurlijk, gaf ik als antwoord, niet<br />

beter wetende wat mij te wachten stond.<br />

Nog zes kandidaten voor drie plaatsen<br />

waren er toen. Na drie selectieproeven,<br />

die de drie sporten <strong>in</strong>hielden, mocht ik<br />

mezelf bij de drie w<strong>in</strong>naars plaatsen en<br />

kon ik starten aan men voorbereid<strong>in</strong>g. Een<br />

voorbereid<strong>in</strong>g waarbij een gemiddelde<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsweek 13u tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g voorschrijft.<br />

Gelukkig krijg ik schema’s van Energy Lab<br />

om het allemaal te ordenen en blijkbaar<br />

is organisatie de boodschap want de<br />

comb<strong>in</strong>atie werk – sport – vrije tijd heeft<br />

<strong>in</strong> de voorbije drie maand het onderdeel<br />

‘vrije tijd’ uit mijn leven gehaald. Niet evident<br />

maar voor wat hoort wat en ik ben er<br />

zeker van dat als alles goed meezit en ik<br />

de e<strong>in</strong>dmeet haal op 24 juli, ik zal kunnen<br />

terugblikken op een fantastische ervar<strong>in</strong>g.<br />

Een eerste test heb ik trouwens op 12 juni<br />

afgelegd, de Van Moer kwarttriatlon. <strong>De</strong>ze<br />

test ben ik geslaagd alsook is daar men<br />

hekel punt naar voor gekomen, ik kan verdomd<br />

traag zwemmen. Ik deed over de<br />

hele wedstrijd 2u11m<strong>in</strong> en 4sec (zwemmen<br />

(1km): 21m<strong>in</strong>04sec / fietsen (45km):<br />

1u10m<strong>in</strong>31sec / lopen (10km): 39m<strong>in</strong>-<br />

45sec) goed voor een 44ste plaats overall.<br />

Die dag kwam ik ook tot het besef dat de<br />

Comment transformer, en 4 mois,<br />

un footballeur en salle amateur<br />

en un participant à l’Antwerp Iron<br />

Man 70.3 !<br />

Pas la pe<strong>in</strong>e de sourire, je me suis <strong>in</strong>scrit<br />

début mars à un concours sur VT4, l’Isostar<br />

Challenge. Ce concours consiste en<br />

un accompagnement professionnel de<br />

4 mois dans le but de participer le 24<br />

juillet 2011 à l’Antwerp Iron Man 70.3. Il<br />

s’agit d’un semi-triathlon. Autrement dit,<br />

les participants doivent nager pendant<br />

1,9 km, rouler 90 km à vélo (pas du demifond<br />

!) et enf<strong>in</strong>, courir pendant 21 km.<br />

Après avoir rempli mon formulaire d’<strong>in</strong>scription,<br />

j’ai reçu – comme par miracle<br />

– une <strong>in</strong>vitation à me présenter à Anvers<br />

avec 300 autres, pour tenter de survivre à<br />

une première épreuve de sélection. Je me<br />

suis retrouvé - moi le bleu qui se contentait<br />

auparavant de 2 demi-heures de jogg<strong>in</strong>g<br />

par sema<strong>in</strong>e, d’une petite heure de<br />

football en salle et l’été, de deux petits<br />

tours à vélo hebdomadaires d’à peu près<br />

40 km - parmi de vrais sportifs. Quelques<br />

jours plus tard, j’ai quand même reçu un<br />

coup de fil : « Bonjour Lionel, ici Stefan de<br />

VT4. Tu as toujours envie de participer à<br />

l’Isostar Challenge J’ai répondu « bien<br />

sûr », sans savoir exactement à quoi je<br />

m’exposais.<br />

Te volgen op: www.isostarchallenge.be<br />

www.facebook.com/isostar.be<br />

Dagelijkse publireportage (met herhal<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

het weekend) tussen 18u55 en 19u00 op VT4.<br />

24ste het dubbele voor de boeg staat en<br />

dat er nog veel werk aan de w<strong>in</strong>kel is. Hiermee<br />

besluit ik dan ook mijn verhaal en beg<strong>in</strong><br />

ik aan men volgende tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g.<br />

<br />

Lionel<br />

Il restait alors 6 candidats pour 3 places.<br />

Après 3 épreuves de sélection dans les<br />

3 sports concernés, je faisais partie des 3<br />

lauréats et je pouvais surtout commencer<br />

à m’entraîner. Une préparation qui demande<br />

environ 13 heures d’entraînement<br />

par sema<strong>in</strong>e. Heureusement, j’ai reçu des<br />

plann<strong>in</strong>gs d’Energy Lab pour bien tout<br />

coordonner. L’organisation est sûrement le<br />

mot-clé parce que la comb<strong>in</strong>aison travail<br />

– sport – loisirs s’est faite les trois derniers<br />

mois complètement au détriment de la<br />

partie loisirs ! Pas évident, mais si tout se<br />

déroule bien et si j’atte<strong>in</strong>s mon objectif le<br />

24 juillet, j’aurai vécu une fantastique expérience.<br />

J’ai fait un premier test le 12 ju<strong>in</strong>,<br />

le quart de triathlon Van Moer. J’ai réussi le<br />

test mais mon po<strong>in</strong>t faible est et reste la<br />

natation. Dieu ce que je nage lentement<br />

! J’ai mis 2 heures 11 m<strong>in</strong>utes et 4 secondes<br />

pour franchir la ligne d’arrivée [nager<br />

(1 km) : 21 m<strong>in</strong>. 04 sec. / rouler à vélo (45<br />

km) : 1 h 10 m<strong>in</strong>. 31 sec. / courir (10 km) :<br />

39 m<strong>in</strong>. 45 sec.] et j’ai décroché la 44ème<br />

place pour le tout. Ce jour-là, j’ai compris<br />

que le 24 juillet, j’aurais la même épreuve à<br />

réaliser X 2 ! J’arrête donc immédiatement<br />

mon récit et je passe à l’entraînement suivant<br />

…<br />

<br />

Lionel<br />

A suivre sur: www.isostarchallenge.be<br />

www.facebook.com/isostar.be<br />

Publireportage quotidien (avec rediffusions le<br />

week-end) entre 18h55 et 19h00 sur VT4.


Worldwide BAM Safety Day<br />

25 oktober – octobre 2011<br />

Journée de la sécurité BAM<br />

25 oktober 2011<br />

25 octobre 2011<br />

39


Jozef Poppe<br />

30 november 1948 - 14 mei 2011<br />

In memoriam<br />

Jozef Poppe<br />

30 novembre 1948 - 14 mai 2011<br />

Jef bouwde aan alles, ook aan mensen! Hij<br />

beschikte over een feilloos <strong>in</strong>zicht om succesvol<br />

te bouwen. Jef genoot zichtbaar<br />

van het tot ontwikkel<strong>in</strong>g laten komen van<br />

jong talent. Hij putte er energie en kracht<br />

uit. Hij leerde mensen verantwoordelijkheid<br />

dragen. Niet door verantwoordelijkheid<br />

‘uit te delen’ maar door iedereen<br />

onvoorwaardelijk te steunen die verantwoordelijkheid<br />

‘nam’. Jef werkte graag <strong>in</strong><br />

team. Jef gaf altijd snel ruimte aan anderen<br />

om de leid<strong>in</strong>g te nemen en gaf hen de<br />

kans om door te groeien. Op die manier<br />

creëerde hij vertrouwen, respect,…<br />

Ook het letterlijk bouwen vond Jef prachtig!<br />

Van de Antwerpse metro over diverse<br />

waterzuiver<strong>in</strong>gstations tot imposante<br />

HST-werken, op al deze werven was Jef<br />

actief. Zijn laatste werf, het Diabolo-project<br />

kon hij niet meer afmaken…<br />

Iedereen die Jef persoonlijk kende, herkende<br />

de leider <strong>in</strong> hem. Zijn dynamiek en<br />

kracht gaven hem een natuurlijk gezag.<br />

Een dienstverlener pur sang. Altijd op tijd,<br />

altijd bereikbaar, altijd op de hoogte, altijd<br />

hard werkend en altijd loyaal tegenover<br />

zijn werkgever.<br />

Jef was boven alles een <strong>in</strong>nemende en<br />

aimabele man. Een beschermende echtgenoot,<br />

vader, familieman, vriend en collega.<br />

Natuurlijk raakte zijn vertrouwen <strong>in</strong><br />

mensen ook wel eens beschaamd, maar<br />

hij paste zijn houd<strong>in</strong>g daar nooit op aan.<br />

Hij liet zich niet beïnvloeden door de<br />

men<strong>in</strong>g van anderen. Hij beoordeelde relaties<br />

en mensen op basis van zijn eigen<br />

ervar<strong>in</strong>gen.<br />

Jef heeft er nooit een persoonlijke doelstell<strong>in</strong>g<br />

van gemaakt, maar hij is zonder<br />

twijfel een voorbeeld voor velen. Hij zal<br />

voor veel collega’s ook de komende jaren<br />

een voorbeeld blijven. ‘Hoe zou Jef het<br />

oplossen’, zal een vraag zijn die velen <strong>in</strong><br />

gedachten zullen stellen bij de meest uiteenlopende<br />

zaken.<br />

Jef façonnait les choses et même les gens!<br />

Il avait un flair <strong>in</strong>faillible pour bâtir avec<br />

succès. Jef contribuait avec plaisir au développement<br />

des jeunes talents. Il y mettait<br />

son énergie et sa force. Il apprenait<br />

aux gens à prendre leurs responsabilités.<br />

Non pas en « distribuant » les responsabilités,<br />

mais bien en soutenant sans condition<br />

ceux qui les prenaient. Jef travaillait<br />

volontiers en équipe. Jef cédait toujours<br />

rapidement les rênes à d’autres pour leur<br />

donner la chance de se dépasser. <strong>De</strong> cette<br />

manière, il créait la confiance, le respect...<br />

Construire au sens propre plaisait beaucoup<br />

à Jef ! Du métro d’Anvers aux imposants<br />

travaux du TGV en passant par diverses<br />

stations d’épuration, Jef a participé à<br />

tous ces chantiers. Il n’a pas pu achever le<br />

projet Diabolo, son dernier chantier...<br />

Tous ceux qui connaissaient Jef personnellement,<br />

reconnaissaient en lui un meneur<br />

d’hommes. Son dynamisme et sa force<br />

lui conféraient une autorité naturelle. Vite<br />

prêt à rendre service. Toujours ponctuel,<br />

toujours accessible, toujours à la hauteur.<br />

Travailleur acharné, toujours loyal vis-à-vis<br />

de son employeur.<br />

Jef était avant tout un homme gentil et<br />

aimable. C’était un mari, un père, un ami,<br />

un collègue bienveillant. Il lui est sûrement<br />

arrivé d’être déçu par certa<strong>in</strong>es personnes,<br />

mais il ne l’a jamais montré. Il ne<br />

se laissait pas <strong>in</strong>fluencer par l’op<strong>in</strong>ion des<br />

autres. Il appréciait les gens en fonction de<br />

ses propres expériences.<br />

Jef n’en a jamais fait un objectif personnel,<br />

mais il a sans conteste été un exemple<br />

pour beaucoup. Il restera un modèle pour<br />

nombre de collègues dans les procha<strong>in</strong>es<br />

années. « Comment Jef résoudrait-il ce<br />

problème », voilà une question que plus<br />

d’un se posera désormais.<br />

Oui Jef, tu as posé plus d’une pierre sur<br />

terre !<br />

40<br />

Ja Jef, je hebt meer dan één steen verlegd<br />

op aarde. Wij zijn dankbaar omdat wij je<br />

mochten kennen.<br />

Nous sommes reconnaissants d’avoir pu<br />

te rencontrer.


een nieuwe helm!<br />

un nouveau casque!<br />

Iedereen een nieuwe helm!<br />

<strong>De</strong> voorbije maanden ontv<strong>in</strong>g iedereen<br />

een nieuwe helm, comfortabel om dragen<br />

en voorzien van een veiligheidsbril.<br />

Bovendien v<strong>in</strong>d je er nuttige <strong>in</strong>formatie<br />

op… juist ja, een sticker met de kleurcodes<br />

voor de keur<strong>in</strong>gen van het materieel.<br />

En wat met de oude helm <strong>De</strong>ze moet je<br />

wegwerpen of collectioneren of…er jouw<br />

creativiteit op los laten, zoals Mart<strong>in</strong>e<br />

Volckaert heeft gedaan. Haar oude helm,<br />

gevuld met plantjes siert voortaan haar<br />

tu<strong>in</strong>, orig<strong>in</strong>eel!<br />

Chacun son nouveau casque!<br />

Au cours des derniers mois, chacun a reçu<br />

un nouveau casque, confortable et équipé<br />

de lunettes de sécurité. On y trouve en<br />

plus des <strong>in</strong>formations très utiles: un autocollant<br />

avec les codes couleurs pour les<br />

contrôles du matériel.<br />

Que fait-on du vieux casque Vous pouvez<br />

le jeter, ou le collectionner, ou laisser<br />

libre cours à votre imag<strong>in</strong>ation comme<br />

Mart<strong>in</strong>e Volckaert. Elle a transformé son<br />

vieux casque en jard<strong>in</strong>ière, elle l’a rempli<br />

de plantes et il trône ma<strong>in</strong>tenant dans son<br />

jard<strong>in</strong>. Orig<strong>in</strong>al, non <br />

41


zij kwamen <strong>in</strong> dienst:<br />

sont entré(e)s en service:<br />

Coppens Raphaël (opmeter/métreur), Van Seghbroeck Tim (tekenaar/dess<strong>in</strong>ateur), Eeckhoudt Gert (werkvoorbereider/technicien<br />

de chantier), Vandenbossche Wouter (kwaliteitsmanager/ quality manager), Hoet Bart (werkvoorbereider/technicien de chantier),<br />

Glorieux Levi (werfleider/conducteur), Vaneeckhout Bram (landmeter/géomètre), Vanroye Bart (junior projectmanager), Cassiman<br />

Robbrecht (werkvoorbereider/technicien de chantier), Dierckx Thijs (development manager), Schmitz Erik (logistiek medewerker/collaborateur<br />

logistique), Clippeleyr Joël (mach<strong>in</strong>ist(e)), Bauwens Ken (bekister/coffreur), Martens Jonathan (bekister/coffreur)<br />

Wij wensen iedereen succes met de job.<br />

Nous leur souhaitons ple<strong>in</strong> succès dans leurs fonctions.<br />

zij mochten een k<strong>in</strong>dje verwelkomen:<br />

ont eu la joie d’accueillir un petit:<br />

Briek (van/de Loosveld Stijn), Louise (van /de D’Haeyer Henk), Marthe (van/de Marichal Annelies), Femke (van/de Muyldermans Sofie),<br />

Lieze (van/de Rogge Reg<strong>in</strong>e), Roxane (van/de Calsyn Jonas), Leni (van/de Wastiels Sara), Abdelwahid (van/de El Marchouhi Mohamed),<br />

Adam (van/de Bouraq Mohammed), Esther (van/de Thaets Yves), Anouk (van/de Dhaenens Yves)<br />

Onze hartelijke felicitaties aan alle mama’s en papa’s.<br />

Toutes nos félicitations aux mamans et aux papas.<br />

zij g<strong>in</strong>gen op pensioen:<br />

ont pris leur retraite:<br />

Van den Eynde Ruf<strong>in</strong> (werfleider/conducteur), Dillens Willy (aankoopdienst gebouwen/service achats bâtiment), Van Horenbeeck<br />

Michel (aankoopdienst <strong>in</strong>fra/service achats <strong>in</strong>fra), Van Bruwaene Marc (meestergast bekister/contremaître coffreur), Eeckhoudt<br />

Constant (ploegbaas bekister/chef d’équipe coffreur), Nunes Veloso Jose (ploegbaas bekister/chef d’équipe coffreur), Kabaklar<br />

Farrett<strong>in</strong> (handlanger/manœuvre), Eeckhoudt Ernest (ploegbaas bekister/chef d’équipe coffreur), Mombeek Gerard (bekister/coffreur),<br />

La Gamb<strong>in</strong>a Pasquale (ijzervlechter/ferrailleur)<br />

Wij danken hen voor hun jarenlange <strong>in</strong>zet en wensen hen nog veel jaren van zalig (n)iets doen.<br />

Nous les remercions de leur longue collaboration et leur souhaitons de belles années de loisirs.<br />

42


<strong>De</strong> redactie van Etalage<br />

wenst u<br />

een deugddoende vakantie<br />

La rédaction de Etalage<br />

vous souhaite<br />

de merveilleuses vacances<br />

43


INEOS - Zwijndrecht<br />

nv/sa, Avenue A. Van Osslaan 1, B2, B-1120 Brussel-Bruxelles<br />

T: 02/719.46.11 - F: 02/725.04.61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!