27.01.2015 Views

Vinçotte correspondenten OOST- EN WEST - VLAANDEREN ...

Vinçotte correspondenten OOST- EN WEST - VLAANDEREN ...

Vinçotte correspondenten OOST- EN WEST - VLAANDEREN ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vinçotte <strong>correspondenten</strong> <strong>OOST</strong>- <strong>EN</strong> <strong>WEST</strong> - VLAANDER<strong>EN</strong><br />

tel: 09/2447711 fax : 09/2447715 / E-mail : gent@vincotte.be / Internet: www.vincotte.com<br />

adres : Bollebergen, 2B bus 10, B-9052 Gent-Zwijnaarde<br />

Directeur G. LARIDA<strong>EN</strong> 09/244 77 33<br />

Senior Sales Manager<br />

Sales Manager<br />

Sales Manager<br />

Sales Manager<br />

L. VANDESOMPELE<br />

M.HEBBELINCK<br />

W. DE LUST<br />

G. LEOTTA<br />

09/244 77 38<br />

09/244 77 42<br />

0475/750224<br />

0478/963908<br />

Administratief verantwoordelijke E. GEYSS<strong>EN</strong>S 09/244 77 23<br />

Technische verantwoordelijken<br />

Elektriciteit / thermografie / gas<br />

residentieel / EPC<br />

A. METDEP<strong>EN</strong>NING<strong>EN</strong><br />

T. CAUWELIER<br />

G. MONTAUFRAIX<br />

09/244 77 17<br />

09/244 77 32<br />

09/244 77 21<br />

Hef- & hijswerktuigen<br />

R. MOERKERKE<br />

L. VAN DE WALLE<br />

09/244 77 10<br />

09/244 77 18<br />

Stoomtoestellen / drukvaten /<br />

stookolietanks / gevaarlijke<br />

stoffen / ADR<br />

O. VANOVERBEKE 09/244 77 39<br />

Veiligheid / milieu / certificatie / brand /<br />

explosieveiligheid / zonering<br />

M. DEBRABANDERE 09/244 77 29<br />

Veiligheid, Kwaliteit en Milieu


Planning<br />

Elektriciteit / thermografie / gas<br />

residentieel / EPC<br />

Hef- & hijswerktuigen<br />

M. VANDEVELDE<br />

M. D<strong>EN</strong>OBELE<br />

J. LIBBRECHT<br />

K. DERUYTTER<br />

R. MICHIELS<br />

09/244 77 14<br />

09/244 77 36<br />

09/244 77 20<br />

09/244 77 22<br />

09/244 77 12<br />

Stoomtoestellen / drukvaten /<br />

stookolietanks / gevaarlijke<br />

stoffen / ADR<br />

C. THII<strong>EN</strong>PONT 09/244 77 35<br />

Veiligheid / milieu / certificatie / brand /<br />

explosieveiligheid / zonering<br />

L. SIMO<strong>EN</strong>S 09/244 77 28<br />

AIB-Vinçotte Belgium vzw<br />

AIB-Vinçotte Belgium vzw is het meest gekende dienstverlenend bedrijf op het vlak van inspectie en controle inzake<br />

veiligheid en richt zich op de verschillende industriële en residentiële markten. Voor meer informatie kan u terecht op<br />

www.vincotte.com.<br />

Andere diensten van Vinçotte<br />

Kent u ook de wettelijk verplichte keuringen op installaties voor gas, elektriciteit, water, stookolie en personenliften<br />

U verkoopt een huis, hebt u het noodzakelijke bodemattest Hoe komt u aan het attest voor het openzetten van uw<br />

gas- en waterinstallatie Vraag de Vinçotte@home brochure aan, deze beknopte uitgave maakt u wegwijs in de wereld<br />

van wettelijk verplichte en aan te raden controles voor geldige attesten voor uw installaties of download de brochure op<br />

www.vincotte.com.<br />

Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!