31.01.2015 Views

Kwaliteit beloond met certificaat - Vinçotte

Kwaliteit beloond met certificaat - Vinçotte

Kwaliteit beloond met certificaat - Vinçotte

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vinçotte & Wasserij St-Joris:<br />

Samen maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen op de kaart zetten<br />

Op 20 maart 2013 behaalde industriële wasserij St-Joris als<br />

eerste bedrijf in België het SR10-<strong>certificaat</strong> en bewijst hiermee zijn<br />

maatschappelijk engagement naar de gemeenschap. En dit <strong>met</strong> de<br />

felicitaties van Vinçotte, die zo de kick-off gaf van een nieuwe certificatieprocedure,<br />

een zeer waardevol buitenbeentje in zijn hoofdzakelijk<br />

technische certificatenportefeuille.<br />

<strong>Kwaliteit</strong> <strong>beloond</strong> <strong>met</strong> <strong>certificaat</strong><br />

St-Joris levert een totaalpakket van<br />

industriële wasserijdiensten aan de<br />

zorgsector. Dagelijks wordt er meer<br />

dan 30 ton wasgoed en 20 000 stuks<br />

kledij verwerkt voor voornamelijk ziekenhuizen,<br />

rusthuizen maar ook bedrijven.<br />

Het bedrijf heeft een zeer uitgebreid<br />

kwaliteitsnet ontwikkeld dat gebaseerd<br />

is op verschillende managementsystemen<br />

waaronder ISO 9001 (kwaliteit),<br />

ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001<br />

(veiligheid en welzijn). Deze managementsystemen<br />

zorgen ervoor dat ieder<br />

aspect in de productieketen in detail<br />

wordt gemonitored <strong>met</strong> als doelstellingen<br />

een voortdurende verbetering van de<br />

klanttevredenheid, een blijvende vermindering<br />

van de milieu-impact en een<br />

maximale veiligheid voor de werknemers.<br />

Daarnaast is er ook nog een certificatie<br />

om de microbiologische kwaliteit van het<br />

linnen te verzekeren ‘RABC’ (Risk and<br />

Biocontamination Control) genaamd.<br />

Sinds kort is St-Joris nog een stapje<br />

verder gegaan en mag zich het eerste<br />

Belgisch bedrijf <strong>met</strong> een SR10 -certificatie<br />

noemen.<br />

SR10 als ontbrekend puzzelsuk<br />

SR 10 “Social Responsibility<br />

management systems - Requirements -<br />

2011” is een norm die een organisatie,<br />

publiek of privé, de kans biedt zich op een<br />

<strong>met</strong>hodische en gecontroleerde manier te<br />

verbinden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.<br />

Yves Grognet, (Lead<br />

Auditor bij Vinçotte ): “ Toen ik hoorde dat<br />

YOUR REPUTATION IS MINE.


St-Joris interesse had in de SR10-norm,<br />

vond ik dit niet meer dan logisch. Ik kom<br />

al enkele jaren binnen dit familiebedrijf<br />

– sinds 2006 behaalden zij al verscheidene<br />

certificaten via Vinçotte – en heb<br />

het altijd al aangevoeld als een enorm<br />

sociaal-voelend bedrijf.” Inderdaad,<br />

St-Joris beschikt o.a. over een zeer<br />

uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden:<br />

Er is een groepsverzekering voor<br />

arbeiders, er wordt een oplossing gezocht<br />

als kinderen plots ziek vallen, ... “Deze<br />

norm was het ontbrekende puzzelstuk<br />

om op een gestructureerde manier MVO<br />

in te bakken in de bedrijfsstructuur.” zegt<br />

Raf Vanmechelen, algemeen directeur<br />

bij St-Joris. Binnen deze norm wordt<br />

binnen de wasserij bijvoorbeeld gewerkt<br />

aan een competentiematrix, een diversiteitsplan,<br />

een duurzaamheidsrapport dat<br />

de ecologische voetafdruk van de activiteiten<br />

rapporteert, een uitgewerkte SLA<br />

(Service Level Agreement) per klant, enz.<br />

Familiaal bedrijf <strong>met</strong><br />

vooruitstrevende ambities<br />

“Dat ‘familiaal bedrijf’ plaats ik trouwens<br />

graag tussen aanhalingstekens”, zegt<br />

Yves Grognet, “St-Joris is een enorm<br />

innovatieve en vooruitstrevende<br />

onderneming. Er gaat geen jaar voorbij<br />

of ik passeer bij een audit weer een heel<br />

aantal nieuwe machines en installaties.<br />

Zij werken dan ook enorm nauw samen<br />

<strong>met</strong> hun leveranciers om hun concurrenten<br />

op vlak van technologie toch altijd<br />

een stapje voor te blijven. Je ziet het<br />

onmiddellijk als je er binnen wandelt:<br />

Recuperatie van energie, zuivering van<br />

afvalwater, automatisering van klantensystemen,<br />

… Ze doen gewoon hun<br />

best bij te blijven. En dat levert iets<br />

op voor hun klanten en voor henzelf,<br />

zonder ten koste te moeten gaan van<br />

de samenleving. Het is een gezond<br />

winstgevend bedrijf.” Een belangrijke<br />

toegevoegde waarde van de SR10 norm<br />

zit bijvoorbeeld in het efficiënter beheren<br />

van de indirecte kosten bij de klanten.<br />

Met andere woorden, dit allernieuwste<br />

managementtool toont vaak zwart op wit<br />

aan waar de klant verder kan optimaliseren<br />

zonder in te boeten op kwaliteit en<br />

<strong>met</strong> de garantie dat alle processen tot bij<br />

de leveranciers voldoen aan de hoogste<br />

standaarden op het vlak van duurzaamheid.<br />

Je ziet, een bedrijf hoeft niet de<br />

keuze te maken tussen maatschappelijke<br />

en economische vooruitgang, de<br />

twee kunnen best hand in hand gaan. En<br />

daar staat ook Vinçotte vanuit zijn totale<br />

dienstverlening voor de volle honderd<br />

procent achter.<br />

“<br />

Deze norm was het<br />

ontbrekende puzzelstuk<br />

om op een gestructureerde<br />

manier MVO in te bakken<br />

in de bedrijfsstructuur. ”<br />

Raf Vanmechelen,<br />

algemeen directeur St-Joris<br />

Niet alleen voor St-Joris was de SR10<br />

norm nieuw, ook voor Vinçotte was het<br />

de eerste keer dat zij een dergelijke audit<br />

uitvoerden. En dat dit wel een erg andere<br />

norm is dan de meeste technische<br />

normen die Vinçotte auditeert, was al<br />

snel duidelijk. De norm heeft immers<br />

als doel systematisch de tevredenheid<br />

van de belanghebbende partijen (stakeholders)<br />

te verbeteren. Om daartoe te<br />

komen werd bij St-Joris niet alleen tien<br />

procent van de medewerkers bevraagd,<br />

maar ook een selectie van klanten en<br />

leveranciers. Een bedrijf doet dit niet<br />

om hier groot commercieel gewin uit te<br />

halen, het is eerder een bekroning van<br />

een oprecht sociaal engagement door<br />

een onafhankelijke partij, zijnde Vinçotte.<br />

St-Joris<br />

• Locatie: Gingelom, Limburg<br />

• Aantal medewerkers: 110<br />

• Omzet: 12,5 mio<br />

• Hoeveelheid wasgoed/dag: 30 ton<br />

wasgoed en 20 000 stuks kledij<br />

• Klanten: voornamelijk zorgsector,<br />

aangevuld <strong>met</strong> bedrijven<br />

• Behaalde certificaten: ISO 9001,<br />

ISO 14001, OHSAS 18001,<br />

RABC, SR10<br />

YOUR REPUTATION IS MINE.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!