184 redact pag.indd

home.wanadoo.nl

184 redact pag.indd

184 - juli / aug. ‘07WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARKWESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORDRENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBR UGJAARGANG 31, NR 3JULI / AUG. 2007 | 184GazetScheveningen-Bad—EEN ’BEROEMDE’KIJK OP DE WIJK—JACQUELINE—BADCRYPTO 22


GazetScheveningen-Badjaargang 31, nr. 3 uitgave 184juli / augustus 2007WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK,WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD, RENBAANKWARTIER,DUTTENDEL EN WITTEBRUGVerschijnt 6x per kalenderjaar en wordthuis-aan-huis bezorgd.Oplage ±7.500 stuks.De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazetgeschiedt op initiatief van de bewonersverenigingNoordelijk Scheveningen.bestuur@bns.myweb.nlwebsite: bns.myweb.nlDat houdt niet in dat de in de Gazet opgenomenartikelen de mening van het bestuurweergeven. De redaktie van de Gazet is verantwoordelijkvoor de inhoud.RedaktieDick Leijnse (contactpers. bestuur)Marit Berssenbrugge, Jan van Pesch,Annemarie Plugge, Ans Postma,Michel van der Tak (Wittebrug),Verschijningsdata in 2007nr. 185 verschijnt eind augustus 2007(kopij inleveren vóór 6 augustus 2007)als Wordbestand of per emailRedactie/inleveren kopij/gazetjesen bezorgingVia de wijkwinkel: Gentsestraat 22a, 2587 HTtelefoon/fax 3541081,email: redactie/kopij/bezorging:janvanpesch@planet.nlGazetjes : zie info rubriek Gazetjes achterindit nummer.AbonnementNiet-bewoners van de wijk kunnen zich op ditblad abonneren door E 19,– (per jaar) over temaken op postbank nr. 6257688 t.n.v. BewonersverenigingNoordelijk Scheveningen, o.v.v.'abonnement Scheveningen-Bad Gazet'.Advertentietarieven 2007(onder voorbehoud)Losse plaatsingen:1/1 pag. E 440,– 1/2 pag. E 236,–1/3 pag. E 166,– 1/6 pag. E 94,–Contractprijzen op aanvraag.Bedragen zijn exclusief pre-presswerkzaamheden en BTW.AdvertentiesRobin Reule, Stevinstraat 1082587 ER Scheveningenemail: reule.adsl@tiscali.nltelefoon 3502355DrukwerkSmiet OffsetUitgave/bladmanagementDruk & Design Robin ReuleCopyrightHet auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoudvan deze uitgave wordt voorbehouden.REDACTIONEELRedactielid zijn van de Scheveningen Bad Gazet is heel plezierig.Niet alleen omdat het leuk is om af en toe eens wat te schrijven,maar vooral omdat wij als redactieleden merken dat het niet voorniets is wat we doen. We worden regelmatig benaderd door buurtbewonersmet een aardige reactie op onze artikelen. Wanneer ikbij de drogist een boodschap doe, glimt eigenaar John Adriaanse van geluk: “Ik hebzoveel reacties gehad op het artikel in de Gazet!”. Toen ik oud Minister Bot benaderdevoor een interview was zijn reactie: “De Scheveningen Bad Gazet lees ik altijdmet veel plezier!” en het allergrootste compliment kwam toch wel van een winkelierdie liet weten dat hij veel liever adverteert in de Gazet, dan in een andere wijkkrant,omdat “de Gazet duidelijk veel beter gelezen wordt!” Allemaal redenen waarom deredactieleden enthousiast blijven doorschrijven voor u!Enthousiasme is er ook op een ander vlak: het Koninginnedagfeest 2007 was een daverendsucces. Niet alleen vanwege het prachtige weer, maar zeker ook dankzij allehulp die geboden werd door buurtbewoners, door alle sponsoren en in het bijzonderdoor de tomeloze inzet van de commissie leden! Ik verheug me weer de volgendekeer!Maar eerst staat ons nog een mooie zomer te wachten. Dat betekent veel vrije tijd,buitenlucht en gezelligheid. Een van de leukste zomerevenementen van het jaar istoch wel De Parade in het Westbroekpark. ‘Ongrijpbaar’, ‘zelfvoorzienend’, ‘jong’en ‘interdisciplinair’: dat zijn de kernwoorden van het komende seizoen van de Parade.Het festival vol theater, muziek, dans, film, bijzondere horeca en zweefmolens,waarbij de bezoekers op originele wijze verleid worden door de artiesten, om hunvoorstelling te komen zien, staat van 6 juli tot 15 juli in het Westbroekpark. Voorjongere bezoekers is er een Kinderparade. Voor de volwassenen zijn er onder meerhet fysieke theater van de Ashton Brothers, muziektheater van Spinvis, de band Solomet ‘De Stratenmaker op Zee show’ en de Paardenkathedraal speelt in een heusesupermarkt! Kortom, genoeg te zien en te beleven in het Westbroekpark!Ik wens u allemaal een prachtige zomer toe!Voorpagina foto: Nieuwe haring happen, zie pagina 13I N H O U D S O P G A V E o . a .Marit BerssenbruggeMAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN? MARTIN BEVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5BOULEVARDVERKEER IN ONZE STRATEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7DIGITALE MUURKRANT HEEFT VEEL WIJKNIEUWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8VERLENGING STRANDSEIZOEN ONZEKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8KEURMERK VOOR ’T WAAYGAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9KORT NIEUWS WIJK DUTTENDEL EN WITTEBRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’NEPTUNUS’ JUBILEERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11EEN ’BEROEMDE’ KIJK OP DE WIJK ’BERNARD BOT’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12(HER)KENT U ZE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13JACQUELINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153


W I J K A A N G E L E G E N H E D E NMAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?Ik ben Martin Bevers,leuk u te ontmoeten.Op 19 april ben ik gekozen tot voorzittervan de Bewonersvereniging NoordelijkScheveningen (BNS) als opvolger vanAxel Rosendahl Huber. Ik zal dat doen ingoede samenwerking met een bestuur, datbestaat uit vijf oudgedienden (Mart Kaastra-Prakke, Phil van der Zalm, Rob den Heijer,Hans van Leeuwen en Dick Leijnse) en metvijf nieuwbakken leden (Gerda Haan,Rob Visser, Fré Oosterhuis en Steven Witkam)onder wie mijzelf. Met dit team zijn we redelijkcompleet en kunnen we met volle krachtvooruit. En dat is nodig, want er is genoegvoor ons te doen.Laat ik beginnen met in het kort iets overmijzelf te vertellen. Samen met Marijke,mijn echtgenote, ben ik in juli 2004 opScheveningen komen wonen aan de Groningsestraat165. Voordien hebben wijzo’n 42 jaar met veel plezier in Diepenveen(Overijssel) gewoond. Als beroepsmilitairheb ik op veel standplaatsen dienst gedaan,waaronder ook enkele malen in Den Haag.Mijn vrouw werkte in het onderwijs in Diepenveenen wij zijn om allerlei redenen nooitverhuisd.Mijn militaire carrière eindigde in december1993. De laatste zes jaar in Diepenveen hebik mij o.m. nuttig gemaakt in onder meer hetouderenwerk in Diepenveen/Deventer.In oktober 2004 ben ik voorzitter gewordenvan de VvE 4.2 op ’s-Gravenduyn en betrokkengeraakt bij de Belangenvereniging’s-Gravenduyn, waarvan alle bewoners indat complex lid zijn.Vanuit die positie raakte ik betrokken bij deproblematiek van het bouwen in de kuststrook,zoals dat is vastgelegd in de StructuurvisieDen Haag 2020 (Wereldstad aanZee). Als vanzelfsprekend ontstond vervolgensde relatie met de BNS, waaronder mijnlidmaatschap van de Commissie RuimtelijkeOrdening.Al sinds februari dit jaar draai ik mee in hetAlgemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vande BNS, waar het bestuur zocht naar eenopvolger voor voorzitter Rosendahl Huber.Dat was een hele klus, maar zo’n functie isdan ook geen sinecure. Zijn sterke relatie metandere bewonersverenigingen, bestuurders,ambtenaren op het stadsdeelkantoor e.d.vonden hun weerslag in de blauw geschrevenagenda van Axel. Waar begon ik aan?Gaandeweg zag ik echter dat ook de anderebestuursleden niet voor het werk wegliepen. Daarom ben ik met vertrouwen deuitdaging aangegaan om – in samenspraakmet de andere bewonersorganisaties in dekuststrook – het belang van onze wijkbewonersop de schouders te nemen en bij onderanderen de bestuurders van deze stad onderde aandacht te brengen. Desnoods tot vervelenstoe.Daarnaast vind ik dat de Wijkvereniging,waarin onze sociaal-culturele activiteitenplaatsvinden, nieuwe impulsen nodig heeft.Zo is er bijvoorbeeld maar weinig bekendover ouderen in onze wijk, zowel bij onzevereniging, als bij de Stichting WelzijnScheveningen. Daar is in mijn visie nog winstte boeken. Daarom zal, naast de belangenbehartigingvia de BNS, ook dit sociale onderdeeleen belangrijk deel van mijn agendavullen.Martin BeversVERNIEUWD BESTUURVAN DEBEWONERSVERENIGINGNOORDELIJK SCHEVENINGENDe Algemene Ledenvergadering van WijkenBewonersvereniging vond zoals gewoonlijkhalf april plaats in de Wijkwinkel.De gebruikelijke huishoudelijke zaken zoalsde jaarverslagen van bestuur en commissies,de financiële overzichten met akkoordvan de kascommissie en begrotingenvoor 2007, werden goedgekeurd.Loek de Koning, voorzitter van het feestcomitéBelgisch Park 125 jaar gaf vervolgenseen opsomming van aantrekkelijke plannenvoor de periode april tot septembervolgend jaar ter viering van de oprichtingvan het Belgisch Park in 1883.Aftredend voorzitter Axel Rosendahl Huberstelde hierna vier kandidaat- bestuursledenaan de aanwezigen voor: MartinBevers, Gerda Haan, Fré Oosterhuis enSteven Witkam. De vijfde kandidaat RobVisser was afwezig. Met algemene stemmenwerden al deze kandidaten in het bestuurgekozen.Martin Bevers, de nieuwe voorzitter werdingeluid met de oude bel van de voormaligefietsenwinkel, nu Wijkwinkel.Tot slot volgde een geanimeerde afscheidsreceptievoor Axel met veel wijkbewoners,bevriende Scheveningse wijkbestuurdersen bekende personen uit het Scheveningse.Hij werd hartelijk toegesproken door bestuurslidRob den Heijer die hem namensde BNS een kleine sculptuur overhandigdeals blijk van waardering.Wethouder Kool sprak de oud-voorzittertoe namens het gemeentebestuur en boodhem een fraaie Haagse stropdas met hetnieuwe Haagse logo erop, aan.Axel toonde zich verheugd door al dezebelangstelling; tot laat in de avond bleefhet gezelschap bijeen met een hapje eneen drankje.5


W I J K A A N G E L E G E N H E D E N“BOULEVARDVERKEER WORDT ONZE STRATEN IN GEDREVEN”WIJKBESTUREN IN VERZETTEGEN COLLEGEPLANDe bewonersorganisaties in de kustrookvan Scheveningen en in Duttendel hebbenb. en w. van Den Haag dringend gevraagdde plannen voor eenrichtingsverkeer opde Scheveningse boulevard te herzien.De bewonersorganisaties vinden, datveel geld en energie wordt gestoken ineen mooi boulevardplan, “maar geengeld en nauwelijks inspanning om voorde voorspelbare aantasting van onswoon- en leefklimaat een serieuzeoplossing te vinden”.De brief is ondertekend door de besturen vande Bewonersorganisatie Havenkwartier, BewonersverenigingNoordelijk Scheveningen,Stichting Wijkoverleg Scheveningen-dorpen Wijkvereniging Duttendel en WittebrugTransferiaOntwikkelplannen voor Scheveningenmoeten volgens de wijkbestuurders beginnenaan de rand van de stad met transferia,snel en frequent openbaar vervoer en helderewaarschuwings- en verwijzingsborden.Daarop moet op stranddagen worden ver-De nieuwe Scheveningse boulevard volgensarchitect Morales.meld hoe groot de stedelijke files zijn en watde wachttijd is bij de garages. “Ook denkenwij aan de waarschuwing: “Parkeren in dewijken niet mogelijk. Maximale parkeertijd2 uur of minder”.Rob den HeijerKONINGINNEDAG 2007: EEN TERUGBLIKWat was het weer een mooi feest op hetBelgische Plein! De zon scheen volop.De ijscoman draaide overuren. Het was gezelligdruk, er hing een feestelijke sfeer op hetvrolijke plein en in de aangrenzende straten.De ballonnenwedstrijd was nieuw dit jaar.Het was een prachtig gezicht, zoals de roodwit-blauw-oranjeballonnen de lucht in gingen.Een enkele strandde direct in de boom,maar het grootste deel verdween richting deFONTEIN KURHAUSPLEIN GEEFT WEER WATERDe fontein op het Kurhausplein is weer definitiefgaan spuiten. De waterfontein is enkelejaren buiten bedrijf geweest.Na interventie van de BNS bij wethouderMarnix Norder heeft b. en w. eerder dit jaarbudget vrijgemaakt voor definitief herstel.Deze werkzaamheden zijn onlangs afgerond.De fontein heeft in oktober vorig jaar alenkele weken op een noodvoorziening gewerkt.Bij een spontane keuring door hetDuinwaterbedrijf Zuid-Holland werd de installatieechter afgekeurd, omdat deze nietwas voorzien van een anti-legionella-installatie.Na de reparatie voldoet de fontein aanalle eisen. Het ‘plaatje’ van het Kurhauspleinis dan weer bijna compleet. Wat dan nogontbreekt is een fraaiere aankleding, zoalseen passende bestrating en meer groen. Dewijkvereniging is hierover in gesprek met degemeente.Wellicht, dat gebruik kan worden gemaaktvan de fondsen in de campagne ‘Miljoenvoor groen’. Middels die campagne vraagtde gemeente Den Haag wijkbewoners omideeën voor het opknappen van groen inhun woonomgeving. De komende vier jaaris daarvoor elk jaar één miljoen euro beschikbaar.Zie www.denhaag.nl/groen7Noordzee. De ballon die het verste gekomenis, is van Michiel Jurgens, Hasseltsestraat 14.Zijn kaartje werd teruggestuurd uit Shrwesbury,een dorpje in Engeland, tegen de grensmet Wales. Het blijkt dat deze ballon maarliefst 483 km. heeft afgelegd!Overigens zijn we er niet zeker van dat alleteruggestuurde kaartjes ingeleverd zijn bij dewijkwinkel.Koninginnedag op het Belgische Plein: hetleukste buurtfeest van het jaar.Tot volgend jaar!Paulien en Carolien Dirkzwager, Bibi Becking,Thorwald Letzer, Bart Hellebrekers,Jan Willem Rempt.PS: foto’s van het feest kunt u bekijken opwww.fotki.com/belgischeplein


W I J K A A N G E L E G E N H E D E NDIGITALE MUURKRANT HEEFT VEEL KORT WIJKNIEUWSNIEUW PROJECT VAN BNSOnze wijk Noordelijk Scheveningen beschiktsinds een paar maanden over een nieuwcommunicatiemiddel: de digitale muurkrant.De digitale muurkrant is een soort Teletekstop wijkniveau en kan via het internetadreshttp://muurkrant.residentie.net/bns op elkepc worden opgevraagd en gelezen.Door dit format zijn het allemaal korte berichten,die geselecteerd zijn op hun verbandmet onze woonomgeving. Op eenlater moment zullen ook andere technischehulpmiddelen worden ingezet om deze berichtgevingvoor wijkbewoners toegankelijkte maken.Het idee ontstond eind vorig jaar toen wethouderFrits Huffnagel zijn beleidsplannenvoor 2007 bekend maakte. Wij hebben dewethouder toen laten weten geïnteresseerdte zijn en daar heeft hij snel op gereageerd.Reeds een paar maanden na ons eerste contactdraait nu de eerste officiële versie vanBNS Text.MonitorenHet is de bedoeling, dat te zijner tijd demuurkrant ook verschijnt op grote monitoren,die op een beperkt aantal publiekeplaatsen in de wijk zullen worden opgesteld.In eerste aanleg is dat de etalage van deWijkwinkel. De lokaties elders in de wijk zijnafhankelijk van sponsoring c.q. advertising.Dat betekent, dat later tussen de nieuwsblokkendoor ook reclameboodschappen(van bedrijven en winkels in de wijk) te zienzullen zijn.Screemdump van een van de berichten op BNS Text.Voor de invulling van de nieuwsblokken zijnnaast de officiële nieuwskanalen uw suggestiesvan harte welkom (bestuur@bns.myweb.nl).Gaat u eens kijken en laat ons weten wat uer van vindt. Houdt u er rekening mee datdeze versie een stap is in een ontwikkeling,die hiermee niet is geëindigd. In de thans gekozenopzet zijn niet al onze wensen vervuld,maar wij vinden het een geweldig begin.Rob den HeijerLid Algemeen Bestuurvoor Wijkmedia en CommunicatieWINKELS BELGISCH PARKNU OOK ON LINEDe winkeliers in het Belgisch Park hebbensinds 1 april een eigen digitale winkelpresentatie.De naam de site is www.belgisch-park.nl .Op de site staan alle in het Belgisch Parkgevestigde winkelbedrijven met adres entelefoonnummer en deels ook met een eigenpresentatie.Via het logo in de winkelpresentatie surftu naar de website van het betreffende winkelbedrijfof naar een nieuwe pagina metdetails over het winkelaanbod, winkeltijdene.d.VERLENGING VAN STRANDSEIZOEN ONZEKEREen nieuwe verlenging van het strandseizoenis onzeker. Het mag wel, maar b. en w.hebben de voorwaarde gesteld, dat állepaviljoens tegelijk worden afgebroken.De verlenging loopt dan tot maximaal halfoktober. De paviljoenhouders in Scheveningenhebben laten weten de voorwaarden van hetcollege onuitvoerbaar te vinden.Aan dit besluit is een tweejarige proefperiodevooraf gegaan. Uit deze pilot blijkt volgensde gemeente onder meer dat:* de samenloop van de afbouw van depaviljoens en de geplande evenementenop het strand niet altijd goed verliep;* er nauwelijks overlast is geconstateerddoor gemeente en politie;* bewoners en boulevardondernemersliever geen verlenging van het strandseizoenhebben;* de meerderheid van de paviljoenhoudersvoorstander van verlenging zijn.Duur verlengingBij de duur van de seizoensverlenging moetde gemeente rekening houden met de regelgevingvan het HoogheemraadschapDelfland.Deze bepaalt dat het strand op 1 novemberleeg moet zijn.Een van de redenen voor het besluit is,dat horecaondernemers op de boulevardlangdurig overlast ervaren als de strandpaviljoensallemaal apart en op verschillendetijdstippen worden afgebroken.Het bestuur van de BNS heeft zich eerder altegen de seizoenverlenging uitgesproken.8


W I J K A A N G E L E G E N H E D E NMILJOEN VOOR GROENDe gemeente Den Haag vraagt wijkbewonersom ideeën voor het opknappen vangroen in hun woonomgeving. De komendevier jaar is daarvoor elk jaar één miljoen eurobeschikbaar.Voor dit doel is een campagne ontwikkeldmet de slogan ‘Miljoen voor groen’. Hetproject richt zich onder meer op het plantenvan bloeiende heesters en bomen, op hetsnoeien of dunnen van beplanting en op hetverwijderen van onkruid.Op www.denhaag.nl/groen staan aanvraagformulieren,maar u kunt uw suggesties natuurlijkook kwijt bij onze Wijkwinkel in deGentsestraat. Voorstellen moeten uiterlijk op1 september 2007 zijn ingediend.DEVENTERSESTRAATKRIJGT BOMENIn de Deventersestraat zullen de komendeherfst / winterperiode ( november-april )nieuwe bomen worden geplant. De DienstStadsbeheer heeft dat bekend gemaakt.De beslissing van Stadsbeheer volgt de uitslagvan een bewonersenquête, waarin eenmeerderheid zich ten gunste van de aanplantheeft uitgesproken. Er zijn 40 enquêtebrievenverstuurd, waarvan er 29 zijn teruggekomen.Van die 29 waren er 19 positief.Over de plannen voor de nieuwe aanplantis overleg gevoerd met de Commissie Groenvan de BNS.ONDERZOEK INVLOEDHONDEN OP NATUURDe gemeente Den Haag onderzoekt wat deinvloed van honden uitlaten is op de natuur.Het onderzoek vindt plaats in de Bosjes vanPoot.De afgelopen maanden zijn bezoekers meten zonder honden geteld. Deze tellingenworden in het najaar herhaald. De gemeentezal ook vogels en planten in kaart brengenen het grondwater onderzoeken. De Universiteitvan Wageningen, de Haagse Vogelbescherming,de Koninklijke NederlandseNatuurhistorische Vereniging en hondenorganisatiesondersteunen de gemeente hierbij.Begin 2008 zijn de resultaten van dezeonderzoeken bekend.De resultaten moeten inzicht bieden in welkemaatregelen nodig zijn voor het behoudenen versterken van de natuur in de Bosjes vanPoot. Met bewoners- en hondenorganisatieszal hierover worden overlegd.TWEE STRANDDELENVOOR HONDENTot 1 oktober zijn op het strand voor hetwandelen met honden twee strandgedeeltenbeschikbaar. Dit zijn het stranddeel bijhet Zwarte Pad op het Noorderstrand en hetstranddeel tussen de Fuutlaan en de Duivelandsestraatop het Zuiderstrand. Verder zijnin de zomermaanden de Haagse strandenvoor honden de gehele dag verboden.KEURMERK VOOR ’T WAAYGATLos lopenBeide stranddelen zijn met borden aangegeven.Op deze stukken strand mogen dehonden los lopen.De hondenpoep moet net als elders in DenHaag worden opgeruimd. Hondenbezittersmoeten dus ook op het strand een opruimmiddelbij zich hebben. Deze opruimzakjeskunnen in een gewone afvalbak wordenweggegooid.Handhavingteams van de gemeente controlerenof strandbezoekers zich aan de regelshouden.Zie ook www.denhaag.nl/honden.Alle Haagse stadsboerderijen hebben het‘Keurmerk Erkende Kinderboerderij’ gekregen.Wethouder Rabin Baldewsingh heefteind april op Stadsboerderij ’t Waaygat aande Havenkade het bij deze aanwijzing behorendegevelbord onthuld.Het keurmerk betekent dat de boerderijeneen ‘veilige locatie’ zijn voor mens en dier.De stadsboerderijen streven naar optimalezorg, veiligheid en hygiëne voor personeel,dieren en bezoekers. Het LandelijkCoördinatiepunt Keurmerk Kinderboerderijenverleent de keurmerken sinds 2005.Het eisenpakket voor het keurmerk is gebaseerdop de bestaande wet- en regelgevingzoals ARBO, mestboekhouding,hygiënecode Nederlandse Kinderboerderijen,speeltoestellen, horeca en vakbekwaamheid.Externe deskundigen controleren of deboerderijen aan alle eisen voldoen.Het keurmerk is drie jaar geldig. Daarnajaar worden de boerderijen opnieuw gecontroleerd.Meer informatie opwww.denhaag.nl/stadsboerderijen9CRUIJFF AAN ZEEIn de portretgalerij van het Museum Beeldenaan Zee (Harteveltstraat, boulevard) is eenoverzicht ingericht van alle geboetseerde engetekende portretten, die de beeldhouwerEric Claus in 2005 heeft gemaakt van JohanCruijff.De expositie kwam tot stand door een opdrachtvan het museum aan Eric Claus. Inde Portretgalerij werden eerder portrettenonthuld van o.a. bankier Wim Duisenberg,prinses Máxima en vormgever en kunstpausBenno Premsela.De openingstijden zijn van dinsdag tot enmet zondag van 11-17 uur. De expositieduurt nog tot 23 september.


D U T T E N D E L E N W I T T E B R U GKORT NIEUWS UIT DE WIJK DUTTENDEL EN WITTEBRUGHet pad rond KZDit pad is voorzien van een nieuwe laagschelpen. Na contact met de gemeente isduidelijk geworden dat men niet tevreden isover de aannemer die het heeft uitgevoerdomdat er veel schade is aangericht aan bomen.VoetgangersbrugDe nieuwe brug kan weer gebruikt worden.Om de stremming zo kort mogelijk te houdenis een tijdelijke brugleuning geplaatst.De paarden van de manege moeten er aanwennen omdat de stalen brug meer lawaaimaakt dan de oude houten brug.OldesloHet verzorgingshuis aan de Maurits deBrauwweg wil uitbreiden. Het voorstel isom de aanleunwoningen aan de J.F. vanRoyenweg, en de kapel aan de G. Kasteinweg,af te breken en te vervangen doorhoogbouw, tot maximaal de nokhoogte vanhet bestaande hoofdgebouw. De bewonersvan de J.F. van Royenweg zijn hier tegen.De wijkvereniging ondersteunt het protestomdat dit dan ook op andere locaties in debuurt (o.a. de school) zou kunnen gebeuren,en omdat het karakter van de wijk er doorwordt aangetast.De evenementen in hetWestbroek parkDeze evenementen worden door mevrouwVermeer gecontroleerd. Er wordt o.a. opgelet dat de organisatie zich aan de afsprakenhoudt, zoals die in de onlangs gepubliceerdevergunningen zijn verwoord, m.b.t.de ruimte die zij gebruikt, de geluids- en parkeeroverlast,en het herstel van de grasmatna het evenement.BezinkbassinDe bouw van dit bassin aan de Klattewegvordert gestaag. Voor degenen die nieuwzijn in de wijk: bij hevige regen, als het rioolstelselhet water niet meer kon verwerken,werd het rioolwater met het daarin aanwezigetoiletwater direct op het open watergeloosd. Dit is niet meer wenselijk. Nu loopthet riool over in de bak, dwarsschotten vertragende snelheid van het water waardoorde zwaardere delen kunnen bezinken zodatuiteindelijk relatief schoon water in het oppervlaktewaterkomt.Via een ingenieus systeem wordt het bezinkselteruggepompt in het riool. Als debak klaar is, wordt deze afgedekt met beplanting.Kruising Wagenaarweg/Nieuwe ParklaanDe gemeente ontwikkelt plannen om dezekruising overzichtelijker te maken, en metname de oversteek voor voetgangers teverbeteren.Dringende zaken de buurtaangaande, wordengepubliceerd in de vitrinekasten aan het HanStijkelplein.‘NEPTUNUS’ JUBILEERTDe Scheveningse Gymnastiek- en Sportvereniging‘Neptunus’ werd in 1947 opgericht. Ditjaar vieren ze dus hun 60 jarig bestaan!Voor elk wat wilsVoor een zestig-jarige is de vereniging nogjong van geest. Niet zo vreemd, want de400 leden bestaan voornamelijk uit peuters,pubers en jongvolwassenen.Het lustrum werd gevierd met onderlingewedstrijden. Op 14 april deden de recreatiegroependat in Het Volle Leven, de dag ernademonstreerden de gevorderden hun kunstenin een professionele turnhal in Alphena/d Rijn.Er waren te veel competities en bekers omdie hier allemaal te vermelden, maar dat heteen leuk weekend was, dat staat wel vast.ContactWillen uw kleintjes lid worden van (of eersteens kennismaken met) deze gymnastiekvereniging,dan kunt u mailen met de secretaresseYvonne van Gennep (neptunus.info@orange.nl), of u kunt haar bellen opnummer 328 2318.Jan van PeschOp drie verschillende locaties in drie wijken(o.a. in de gymzaal van Het Volle Leven)wordt lesgegeven onder professionele enenthousiaste leiding.Er is een scala aan groepen, voor jongensen meisjes die ‘gewoon’ gym willen, die juistveel willen springen, of die aan aerobic willendoen.Als je goed bent en wat meer wilt bereiken,dan kom je in een keurteam en ga jenaar wedstrijden toe. Eén van de turnsters,Laura van Leeuwen, deed zelfs mee met deOlympische Spelen in Athene. Maar voor demeesten staat het plezier van het bewegenvoorop.De prijsuitreiking van één van de vele wedstrijden. Van links af: Lysanne Lagerweij, Judith Lammersen Alice de la Bursi.11


K I J K O P D E W I J KBERNARD BOT: EEN AVONTURIER IN HET BELGISCH PARK!Bernard Bot, oud Minister van BuitenlandseZaken Bernard Bot, woont sinds 1989 in deLeuvensestraat. Hij heeft de hele wereld gezien,maar hij beweert dat een mens nergensbeter kan wonen dan in het Belgisch Park!Bot: “Alles is binnen handbereik, de duinen,het bos, de winkels. En het is er zo mooi,met die brede kronkelige lanen, het heeftiets intiems. Eigenlijk zou er een hekje omhet hele Belgisch Park moeten staan. Het isnet een dorp”.Ik zit tegenover hem in het kantoor van Meines& Partners (‘Lobbying, Public Affairs,Strategic Communication’) aan het LangeVoorhout. Een prachtig statig pand, waarde ramen wijd open staan, zodat de ondefinieerbareklanken van de Koninginnedagkermis met flarden naar binnen waaien. BenBot is een ‘mensenmens’, dat merk ik onmiddellijk.Hij vertelt gretig, met humor enheeft een ontspannen uitstraling.KoninginnedagUit interesse vraag ik wat hij op Koninginnedagheeft gedaan. Bot: “Ik heb door debuurt gewandeld en een appelflap gegetenop het Belgische Plein”. Heeft hij voor detelevisie gezeten? Bot: ”Nee, de Koninginheb ik al zo dikwijls gezien! Bovendien vindik het eigenlijk een beetje gênant worden,die koekhappende prinsen en prinsessen.Men gaat daarin nét iets te ver, denk ik…”.Bot denkt, overigens net als ik, nog met veelplezier terug aan het jaarlijkse Defilé van detoenmalige Koningin Juliana op Soestdijk.Das war einmal…..Wars van regels en disciplineBen Bot werd in 1937 geboren in Batavia, enkwam als negenjarige jongen naar Nederland.Familie Bot (vader was Minister TheoBot) betrok een woning in de vogelbuurt.Ben had door de oorlog zijn lagere schoolniet kunnen doorlopen in voormalig NederlandsIndië. Hij begon in de derde klas enwerd bijgespijkerd door zijn grootvader, diehoofdonderwijzer was. Met succes, wantBen ging naar het Aloysius college, waar hijmet succes het gymnasium doorliep.Bot: “Niet bepaald de gezelligste tijd! Ik wasals kind al een avonturier en was nogal warsvan de regels en discipline van de Jezuïeten.Maar terugkijkend was het een nuttige periodewaar je alle belangrijke bagage voorlater verzamelt. Na het gymnasium wist ikniet wat ik wilde doen. Dan maar Rechtenstuderen in Leiden. Dat beviel eigenlijk zogoed, dat ik daarna in de Verenigde Statennog de Harvard Law School doorlopen heb.Een heel goede ervaring”.‘Werken tot mijn 80ste’De loopbaan van Bernard Bot is indrukwekkend.Hij heeft zoveel functies bekleed(dikwijls tegelijkertijd!), dat ik hem vraagof het niet eens tijd wordt om te stoppenmet werken. Hij lacht: “vooral in Brussel (hijwas van 1992 tot 2003 ‘buitengewoon engevolmachtigd ambassadeur’ en vertegenwoordigerbij de Europese Gemeenschappen),en als Minister maakte ikheel lange werkdagen en langewerknachten.Ik werkte wel 70, 80 uur perweek. Dat moet ik geleidelijkafbouwen. Vergelijk het mettopsport. Het is niet goed omabrupt te stoppen. Ik bouw hetlangzaam af. Bovendien vind ikhet heerlijk om te werken en ikhoop zeker tot mijn 80ste actiefte blijven. Het is ook een vormvan rusteloosheid, die overigensgenetisch bepaald is. Mijnvader had dat ook”.Veel invloed en boeiende mensenWat vond hij de leukste functie? Bot: “HetMinisterschap (Buitenlandse Zaken). Ik konin die functie veel tot stand brengen”. Detopfunctie in Brussel noemt hij een goedetweede: “ook daar was mijn invloed groot,er was ongelooflijk veel werk te doen en ikheb in die tijd veel boeiende mensen ontmoet”.En de minst leuke functie? Bot: ”Datwas Secretaris Generaal van het Ministerievan Buitenlandse Zaken. Dat was zwaar.Daar kreeg ik veel te maken met allerlei vervelendeklusen. Als er problemen waren die12niemand wist op te lossen, dan werden zedikwijls doorgestuurd naar de hoogste persoonen dat was ik dus!”.Fietsen geeft rustIn 1976, na een aantal jaren in Berlijn, gingBot wonen in het pand aan de Brugsestraat25. Bot: “Onderhands gekocht van de toenmaligevoorzitter Raad van Bestuur van Unilever!Ik wilde altijd al in het Belgische Parkwonen, want vroeger had ik vriendjes diedaar woonden en die buurt beviel me wel.Na zes jaar ging ik als diplomaat naar Ankaraen toen heb ik het huis verkocht”.Bij terugkomst in Nederland, in 1989, kooshij opnieuw voor een woning in het BelgischPark, in de Leuvensestraat. Als ik opmerkdat ik zijn huis nogal ‘levenloos’ vind, metdichte ramen, bedekt met lamellen, geeft hijeen logische verklaring: “Áls ik al thuis ben,dan ben ik óf aan het werk in mijn kantoorboven, óf ik ben een lange fietstocht aan hetmaken! Fietsen is mijn passie. Dat is eigenlijkontstaan doordat de Amerikaanse ambassadeurin Brussel, die jeugdkampioen op defiets was geweest in zijn land, mij een keermee vroeg.Hij zei: ‘je bent Nederlander, dus je hoort tefietsen’. Fietsen geeft mij rust. Ik ben vanniets en niemand afhankelijk. Als ik op zondagmorgenom half 8 een duinentocht wilmaken, dan kan dat. Ik ben geen mens die inde voortuin gaat zitten. Ik heb in mijn werkzoveel te maken met mensen, dat ik in mijnvrije tijd graag alleen ben. Ik heb ook geentijd voor uitgebreid contact met buurtbewoners,al vind ik het wel heel leuk als mensenmij aanspreken of groeten op straat”. Hijvervolg op de pagina hiernaast.


vervolg van pagina 12; Bernard Bot.kent dan ook niet veel mensen in de buurt.Bot: “aardig voorbeeld is een ontmoetingmet iemand tijdens een fietstocht buitenDen Haag. Ik vroeg de man de weg en hijwist wie ik was, want hij werkte al jaren inhet monumentale kantoorpand tegenovermijn woning in de Leuvensestraat. Ik hadhem nog nooit gezien. Prompt de volgendedag keek ik toevallig uit het raam vanuit mijnkantoor en zag ik hem lopen!”.Is er dan niets negatiefs aan de buurt?Bot: “Nee, alhoewel ik niet begrijp waaromer in het Belgisch Park kapitalen zijn uitgegevenaan het aanleggen van verkeersdrempels,maar de Gemeente niets doet aan aldie kuilen in de bestrating! Vooral op de fietsis het hoogst irritant!”Als ik zeg dat hij zijn invloed vast en zekerkan laten gelden door dit probleem bij deGemeente aan te kaarten, lacht hij. “Datkomt er gewoonweg niet van”!Marit Berssenbrugge(HER)KENT U ZE?Kort na de oorlog begonnen een aantal buurtgenoten(vooral winkeliers) een biljartclub. Zekwamen bij elkaar aan de Gentsestraat 38, inhet café van Uithoven, waar nu John’s Inn zit.Elke maandagavond gingen ze daar eenpilsje drinken en biljarten. Je ziet dat ze datvrij serieus deden: bijna allemaal hebben zehun eigen keu. Alleen mijnheer Krakeel heefteen wandelstok, maar misschien biljarttehij daar dan mee. De vrouwen gingen dieavonden bij elkaar op bezoek, om te breienen te kletsen. Ook zij lustten wel een borreltje:moeder Van Soldt is wel eens trots thuisgekomenmet een gehaakte handschoen,maar d’r zaten wel zes vingers aan.....Van de meeste mannen weten we wie hetzijn, en wat ze deden.Sommige (voor)namen en beroepen zijn dusnog onduidelijk. Weet u meer, bel me daneens op. Misschien doen we er wat meevoor ons jubileumboek over de wijk.Jan van Pesch (350 2423)TEKENCLUB STEUNT‘WARCHILD’Tijdens het zonnige en vrolijke koninginnedagfeestop het plein heeft de tekenclubvan Lida van Dalen ook aan minder gelukkigekinderen gedacht. De leden verkochteneen aantal schilderijen die ze op decursus in de wijkwinkel hadden gemaakt.De opbrengst van ruim 135 euro doneerdenze aan een goed doel: Warchild.Warchild is een instelling die zich inzetvoor het welzijn van kinderen die dooroorlogen in de verdrukking zijn gekomen.Met behulp van creativiteit, sport, spelen muziek worden die kinderen geholpenom zich emotioneel te uiten, en zo huntraumatische ervaringen te verwerken. Erworden op dit moment elke week 15.000kinderen geholpen, in elf landen. Dat werkwordt door professionals gedaan, maarook door veel vrijwilligers. Daar is veelgeld voor nodig, dus donateurs zijn meerdan welkom. Wilt u doneren, of het werkop een andere manier steunen? Alle gegevensstaan hieronder.Warchild Nederland, Postbus 10018,1001 EA Amsterdam. Giro: 6366.Achterste rij van links af: Onbekend, Smit (behanger, woonde Zwolsestraat), Thijs van As (kelner,woonde Harstenhoekstraat), en Bertus Osse (groenteboer ‘De Vitamien’op de hoek Gentse enStevin, ook een bekend voetballer).Middelste rij van links af: de ober? (naam onbekend), Smit, Dik Toet (werkte bij van Soldt), Hogedoorn(werkte / had een verzorgingshuis aan de Badhuisweg), Otto van Soldt (vader van de jongsteen laatste loodgieter Jan), Albregts (Stevinstraat, maakte zittingen voor motorfietsen), Jan vanSoldt (de neef van Otto), Onbekend (werkte of had De Drie Kruikjes), Ab Hennema (kruidenieraan de Nieuwe Laantjes), en een onbekende jongen (misschien een zoon van een van de heren).Vooraan van links af: Krakeel (directeur hotel Splendid), Gerrit van Boven (groenteboer aan deArnhemsestraat), Jan Smit (slager hoek Gentse en Arnhemsestraat) en Nuiten (chef van de Simonde Wit aan de Gentsestraat). Afwezig: Wim de Liefde (pianohandel) en Jan Smit junior.‘NEW HERRING’ VOORINTERNATIONALE STUDENTEN VANHOTELSCHOOL DEN HAAGBij Hotelschool Den Haag staan inmiddelseen 600-tal internationale studenteningeschreven. Een afvaardiging van dezeinternationale studenten laat graag zienhoe zeer zij zich hebben aangepast aan hetleven op de Hotelschool aan de Brusselselaanin Scheveningen. Studenten uit ondermeer Spanje, Mexico, Australie, Zweden,Duitsland and Vietnam lieten het zich goedsmaken!13


JacquelineAns P."Daar gaan ze weer!" riep Jacqueline halfluid in zichzelf,toen ze twee keurige mannen, statig en kalm, op een degelijkefiets voorbij zag komen.Ze had net een keteltje water op het gas gezet voor een kortekoffiepauze.Door het keukenraam kon ze voor een groot gedeelte deHasseltsestraat in kijken.Ze volgde met haar ogen de twee fietsers. Vlug draaide zehet gas onder de ketel op de laagste stand en schoot snel dekamer in, om in de erkerde twee mannen verdergade te kunnen slaan.Bij het stoplicht moestenze meestal wachten,voordat ze de Zwolsestraatkonden oversteken.Al jaren achtereen zagJacqueline deze tweemannen, op bepaaldetijdstippen, voorbij komen.Altijd naast elkaarfietsend, hoog op het zadel,rustig pratend.Beiden droegen een pet,of het nu zomer was ofwinter. Wat hun gestaltebetrof; ze leken op elkaar.Ook hun fietsenhadden een gelijkenis.Er was sprake van overeenkomsten.Steevast trok het tweetal haar aandacht en ze bleef er vooruit het raam kijken. Ze had er de gelegenheid ook voor. Vanuitde keuken keek ze de Hasseltsestraat in. Vanuit de kamer,met twee erkers, had ze zicht op vijf wegen, die met achttienstoplichtpalen een kruispunt vormden.Ondanks de luchtverontreiniging, waarbij ze wel de ramengesloten hield, vond ze het verkeer en het vertier op straatverre van vervelend.Wanneer op zomerse dagen, of bij speciale evenementende toeristen in groten getale de wegen bezetten, genootJacqueline. Het verkeer op het kruispunt liep, door al dieauto's, onwrikbaar vast. Want zowel de in- als de uitgang vande 'Parking Scheveningen' kwam op het kruispunt uit.Jacqueline stond nu bij de tafel in een van de erkers en zaghoe geduldig de wandelaars en de fietsers, verdeeld in tweevakken, op groen licht stonden te wachten.Ook de twee mannen. Zittend op hun zadel. Hun rechtervoetsteunend op de grond. Na vijftig seconden was het sein veilig.Zij waren de eersten die wegreden.Het had lang, heel lang geduurd, maar toen barstte denieuwsgierigheid van Jacqueline los. Met de daaruit ontsprotenmoed waagde ze het een van de twee mannen staande tehouden toen ze hem plotseling in de buurt tegen kwam.Haar gretigheid verbloemde ze in het vriendelijk stellen vanvragen.Jacqueline: "Ik heb u al zoveel jaren samen zien fietsen. Zijnjullie Scheveningers en vrienden, die verknocht zijn aanhun rijwiel om er vele ritjes mee te maken?Het antwoord was heel laconiek:"Wij zijn geen vrienden, wij zijn broers. Ik ben de jongste enik heet Wim en woon al zevenenveertig jaar met mijn vrouwin de Haagsestraat.Ondanks dat ik veelfiets loop ik ook rondjesin het bos met mijnhondje Jady, die al achttienjaar is.Mijn broer heet Kees enwoont wat verderop, inde Seinpoststraat.Wij zijn echte Scheveningersen hebben allebeijarenlang bij devisafslag gewerkt. Toeneerst mijn broer en laterik met pensioen ginghebben we afgesprokenom elke dag te gaan fietsenom fit te blijven. Datdoen we nu al meer dantien jaar.Negen uur in de morgenstarten we. Bij mooiweer fietsen we dagelijks naar Katwijk."Bij het laatste woord stak hij even zijn rechter wijsvingeromhoog."Over Katwijk gesproken. Wij heten Van Duin en die naamkomt oorspronkelijk uit Katwijk. Daar fietsen we meestalbinnendoor naar toe. Een prachtige rit. Langs het beschermdnatuurmonument de Harstenhoek rijden we zo het glooiendeduinlandschap in. Via Meijendel bereiken we na eenkleine twintig kilometer Katwijk.Waait het hard, of is de wind noord, dan nemen we de Rijksstraatweg.Is het slechter weer, dan komen we niet verderdan Wassenaar.Om één uur gaan we naar de watertoren om met andereScheveningers, die we daar ontmoeten, nieuws uit te wisselenen wat te kouten."Het bleef even stil. Jacqueline knikte glimlachend. Eindelijkde onthulling.Ze was tevreden en bedankte.Met de voet al op de trapper maakte Wim aanstalten om tevertrekken."Nog één vraag," riep Jacqueline haastig"Zijn jullie fietsen soms ook van hetzelfde merk?"Hij knikte en zei trots:"Ja, wij rijden allebei op een Gazelle."15


‘CRUISE CONTROL’ IN DE GENTSESTRAATOp de hoek van Gentse- en Bosschestraat,daar tegenover de bekendegrootgrutter, is een bijzondere winkelgekomen. Het ‘pleintje’ begint eenhippe uitstraling te krijgen!Fietsenwinkel?Je zou de zaak een fietsenwinkelkunnen noemen, maar ‘bikeshop’is beter. Er worden immers geen ‘rijwielen’verkocht, maar Beach Cruisers(een Amerikaans ontwerp vanhonderd jaar geleden!), Sheppers,Low Riders en Retro Velo’s om maarwat te noemen. Ze komen uit de VS,Canada, Duitsland etc, zijn soms watbizar, maar hebben veel high-techonderdelen.Een van de Deense modellen heeftbijvoorbeeld cardan-overbrengingin plaats van de traditionele ketting.Nooit gezien! Ze blinken vanhet chroom, of zijn fraai beschilderd.En voor kinder-bakfietsen kun je erook terecht. Zelfs als je ze niet gaatkopen, is het een plezier om ze eenste bekijken.Sip (met pet) en Paul voor hun nieuwe pand.Jonge gastenPaul van der Ven en Sip Boudri waren al eenweek of wat druk bezig met de inrichtingvan de winkel, en op de eerste (stralende)zaterdag in juni was de officiële opening.Dat ‘officieel’ moet je met een flinke korrelzout nemen: er waren geen krijtstreepjes enzijden stropdassen, maar de eigenaren liepenrond op slippers en in korte broek. Datpast ook wel bij hun zaak, maar denk nietdat ze maar wat aanrotzooien.Ze zitten al drie jaar in die handel, eerst inWateringen, later met een tweede zaakin het centrum. Daar hadden ze niet veelruimte, dus ze keken rond. De winkel aan deGentsestraat was al eens vrij, maarze visten achter het net. Toen hetpand een wietplantage bleek te zijn,kwam hij weer vrij, en dit keer warenze op tijd.Met hulp van vrienden werd alleszelf ingericht en gemaakt, tot enmet de toonbank. Aan de achterkantwerd een werkplaats gecreëerd, ende kelder werd voor materiaalopslagingericht. Geen ruimte meer voorhash-plantjes!Bandjes plakkenHet is een tijd geleden dat we eenfietsenmaker in de buurt hebbengehad. Iets verderop, waar nu dewijkwinkel is, zat destijds fietsenmakerVan Zomeren, en er waren ermeer. Maar de laatste tien jaar moestje voor een lekke band toch naar deBadhuisstraat.Dat is nu voorbij, Paul en Sip helpenu graag met kleine reparaties. Dat zedaar serieus in zijn, blijkt wel uit hetfeit dat ze al een vergunning hebbenaangevraagd om het raam aan deBosschestraat te verbouwen tot deur, zodatu snel en makkelijk naar de werkplaats kunt.Ik zei het toch al: ze rotzooien niet maar wataan.De eerste verkochte fiets ging die ochtenddan ook al de deur uit. Succes er mee.Jan van PeschDEN HAAG EN SINTERKLAAS VIEREN JUBILEUMHet lijkt krankzinnig om midden in de zomerover Sinterklaas te beginnen, maar i.v.m.de inleverdatum (zie onderaan) maken wevoor deze keer een uitzondering!In 2007 is het 60 jaar geleden dat Sinterklaasvoor het eerst zijn rijtoer door DenHaag hield. Bovendien komt hij voor de 25ekeer in de haven van Scheveningen aan.Ter gelegenheid van dit dubbele jubileumwordt in de tentoonstellingsruimte van hetHaags Gemeentearchief vanaf 17 november,tot 26 januari 2008, een grote (foto)tentoonstelling georganiseerd.De tentoonstelling zal uit drie onderdelenbestaan: foto’s van beroepsfotografen, historischeopnamen van het Haags Gemeentearchiefuit de periode 1947-1982, en foto’svan Haagse bewoners uit de periode 1947-2006.De organisatie roept belangstellenden opom hun mooiste moment in te zenden, enzo een bijdrage te leveren aan deze bijzonderetentoonstelling. Video-opnamen zijnook van harte welkom. Elke Hagenaar waarvande foto of de video in de tentoonstellingwordt opgenomen, zal voor de opening uitgenodigdworden, en krijgt bovendien eenleuk Sinterklaascadeautje.De tentoonstelling is een initiatief vanStichting De Troep. Het Haags Gemeentearchiefverleent medewerking. De amateurfoto’s(en video’s) kunnen worden gestuurdaan: Haags Gemeentearchief, o.v.v. ‘DenHaag en Sinterklaas’, t.a.v. Nicolette Faber-Wittenberg, kamer B08.27, Spui 70, 2511BT Den Haag.Inzendingen moeten voor 1 augustus 2007in het bezit zijn van het Haags Gemeentearchief.17


BADCRYPTO nr. 22Horizontaal2. Half-Indonesisch groentegerecht (4)4. Lastig visgerij (6)7. Hemelse slaapplaats (8)8. Lettertype (8)10. Onder de bomen bespioneren (9)11. Duidelijk nogal kruidig (6)12. Dorpsruimte (8)14. Wapenopslagplaatsen (5)16. Bomenliefhebber (5)19. Asterix die uit de kleren gaat (9)21. Groente voor héél warme dagen (5)22. Laag-bij-de-gronds hoopje (3)23. Woest, of juist zacht waaiend (8)12 3 4 567 89101112 131415 16 17 1819 2021Verticaal1. Kunstzinnig (en nuchter) zusje van boerenjongens (10) 232. Met liefde verbonden (7)3. Het werk waar bruggenbouwers depressief van worden(11)4. Die jongen is niet cool, maar wel vet (3)5. Een broekje in de branding (7)6. Zo wellustig als een strand- en weidevogel (5)9. Om op te knabbelen tijdens het internetten (5)13. Verzameling kaarten die de ruggengraat vormen voor bergbeklimmers(5)14. Badmode die niet toegestaan is op de Bikini-eilanden (7)15. Dit woord krijgt u cadeau (6)17. Regelmatige behoefte aan slaap (4)18. Sierlijk takje (4)19. Pikant wapen (6)20. Polder-popband (3)Onder de goede inzenders wordt een tegoedbon verloot, weer aangebodendoor Drogist De Zeemeeuw, Gentsestraat 15.Bedankt daarvoor.Oplossingen uiterlijk op 5 augustus sturen naar: Leuvensestraat81, 2587GD Den Haag, of naar janvanpesch@planet.nl.OPLOSSING BADCRYPTO NR. 21 uit Gazet nr. 183:Horizontaal: 1.Kuchen; 4.Fan; 6.Viespeuk; 8.Hip; 9.Springkussen;11.Wegpiraat; 12.Abba; 14.Lente-uitje; 17.Web; 19.Kaskraker;22.Brik; 23.Cellist.Verticaal: 1.Knipperbol; 2.Cassis; 3.Evengoed; 5.Avis; 7.Kruipruimte;10.Strikje; 13.Aandikken; 15.Etmaal; 16.Dekbed; 18.Bar;20.Sic; 21.Rats.De te vinden plaatsnaam was “Paderborn”.De winnaar van Badcrypto 21 was:Peter de Roode, Stevinstraat 346. Gefeliciteerd!22EEN RAT ALLEEN IS NIET GELUKKIG….Krijg de pesch! Zitten we hier gelukkig tezijn met z’n allen, breken ze ons droomhuisde Manege af! Rennen dat we deden, echtik zat behoorlijk in m’n rats. Gelukkig warenwe met velen, sommigen besloten in debuurt te blijven want je weet maar nooit,misschien bouwen ze wel weer een nieuwparadijs voor ons, met lekker veel hooi envoer.Ik zelf nam de benen naar de Zwolsestraaten zocht me rot naar wat eten en vond gelukkigeen zwervende vuilniszak, al opengescheurd door de meeuwen, m’n bestemaatjes.Toen ik snel verder rende kwam ik via eentrap in zo’n vreselijk vervelende betonnenruimte vol met auto’s. Echt, niet te vreten,I N G E Z O N D E N B R I E Fen aan beton heb ik een vreselijke hekel, m’ngebit hé?Dan maar snel oversteken en de Hasseltsestraatin, lekkere tuinen heb je daar en leukerommelhoekjes. Hé, een gat! Daar kunnenwe wel in, kom jongens gaan we lekker dansenin die geweldige balzaal. Vreemd, mensennoemen dat een kruipruimte. Ze moesteneens weten hoe fijn je daar kan ravotten enhousen. We maakten meteen een stel lekkerenesten en hadden het snel naar de zin.Zo vlak onder die heerlijk ruikende keukenzit je zalig, en wachtend tot het wat rustigerwerd lag ik languit te genieten. Ik droomdevan paarden en hooi en plotseling was ereen verblindend licht, ik hoorde een scherpegil en een klap met iets hards, schrok wakkeren zag twee benen, de sokken waren over debroekspijpen gehesen…. een MAN!Lopen wat lopen kan en rennen, wantnergens heb ik zo’n hekel aan als aan dieschuttingwoorden van drie letters: KAT enMAN, het zijn onze grootste vijanden!Krijg de pesch! De tuin door, de schuttingover .. Aaaah! Nog een knal, toen ik omkeekzag ik nog net de grote schep van de manboven op Ratjes hoofd neerkomen. Rennenjongens!Hijgend en alweer hongerig, wat krijg jevan een beetje beweging een honger zeg,stond ik opeens in de Leuvensestraat. Ikkon niet meer! Was dat schrikken! Verrek,krijg de pesch!Daar heb je Jan!Heeft u overlast van RATTEN,bel de gemeente!J. van der Hauw19


Voor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkelWIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGINGNOORDELIJK SCHEVENINGENSTADSDEELKANTOOR,Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel. 353 56 00Martin BeversVoorzitterMart Kaastra-PrakkePhil van der ZalmGerda Haan-WeekhoutSecretarisPenningmeesterBelgisch Park 125 jaarKLACHTENLIJN GEMEENTE tel. 353 30 00KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel. 353 67 77Rob den HeijerHans van LeeuwenDick LeijnseFré OosterhuisRob VisserWijkmedia en CommunicatieVerkeer en VervoerWoonklimaat, Bad GazetKuststrookLidCENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGINGOldeslo, tel. 352 10 41OUDERENADVISEURS SCHEVENINGENInformatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn,tel. 350 06 94, op werkdagen van 9.00 - 16.00 uurSteven WitkamRuimtelijke OrdeningBestuursleden / commissievoorzitters kunt u bereiken via het secretariaatvan de bewonersvereniging, dat gevestigd is in de Wijkwinkel:Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel./fax 354 10 81E-mail: bestuur@bns.myweb.nl , internet of website: bns.myweb.nlGiro Bewonersvereniging (BNS) 6257688, Giro Wijkvereniging 544261Burenhulp: Ans Postma, tel: 354 12 59WIJKWINKEL: geopend dagelijks van 9 -14 u, woensdag tot 11.45 uContactpersoon secretariaat: Iris Geerinck, tel. 354 10 81S E R V I C EMAALTIJDENSERVICEVerzorgingstehuizen Deo Gratias, tel. 350 30 31 en Oldeslo, tel. 352 10 41OUDER- EN KINDCENTRUM SCHEVENINGEN,Harstenhoekstr 29b, tel. 358 88 81WIJKBUS SCHEVENINGEN tel. 338 54 95DIENSTENWINKEL Werkzaamheden in en om het huis, tel. 383 39 81VERTROUWENSLIJN tel. 345 45 00ACTIVITEITEN WIJKWINKELDinsdag 9.15 - 9.45 trombosedienst10.00 - 12.00 inloop koffie-ochtend voor ouderenWoensdag 20.00 - 22.00 BINGO, 2 e en 4 e week van de maandDonderdag 14.00 - 16.00 SOOS, gezellige middag v. ouderenklaverjassen, bingo, rummikub, praatjeCursussen: Maandag - FransWoensdag - Tekenen en SchilderenVrijdag - Spaans en EngelsVerhuur: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen,familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag.WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUGVoorzitterdrs. R.P. van den HelmSecretarisM. van der TakPenningmeesterA. SchoustraE-mail:duttendel-wittebrug@hetnet.nlPortefeuillesGroen & Water Willy Bijl & Lia VermeerVerkeer & Vervoer Ellen Zevenbergen & Robbert van den HelmBouw- & BestemmingsplannenRobbert van den Helm & AEde SchoustraCorrespondentie-adres Wijkvereniging Duttendel en WittebrugAdrien Moonenweg 19, 2597 KM Den HaagE-mail: duttendel-wittebrug@hetnet.nlBurenhulp Duttendel en WittebrugN. Boots, tel: 352 08 50M. Bagijn, tel: 306 11 06WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAANTelefoonnummer: 070-424 50 40Verzorgingsgebied BoulevardWijkagent Sascha TurkVerzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / DuttendelWijkagent Peter van den BurgVerzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / WittebrugWijkagent Peris ConradARTSENE. von Asmuth (regulier en/of antroposofisch),Stevinstraat 240, tel. 350 78 82H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel. 355 50 00mevr. C. Heitkamp - v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/ofantroposofisch), Gentsestraat 111, tel. 352 22 50R.J.D.de Groot, Kapelweg 2, tel. 355 41 19W. Libeton, Badhuisweg 12a, tel. 355 65 64DOKTERSNACHTDIENST tel. 346 96 69TANDARTSENG.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel. 355 17 67P.R.J.M. Berssenbrugge, Renbaanstraat 73-75, tel. 355 81 64P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel. 354 30 57E.C. Hildernisse, Stevinstraat 178, tel. 358 83 83R.M. Fledderus, Gentsestraat 30, tel. 358 77 21R. Maijer, orthodontist, B.E. Becking, tandarts,Gentsestraat 30, tel. 322 38 67Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel. 355 56 31J. Kool, Badhuiskade 7, tel. 355 81 71J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel. 355 64 55TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel. 311 03 05APOTHEEKDUINAPOTHEEK mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, rel. 355 18 66WEEKEND- EN AVONDDIENSTEN apotheken, tel. 345 10 00DIERENARTSEN, DIERENKLINIEK STEVINSTRAATI.M. de Maesschalck, Namensestraat/hoek Stevinstraat,tel. 355 55 31DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON tel. 311 03 07DIERENAMBULANCEDen Haag, Tel. 328 28 28,De Wijs, tel. 366 09 0921


G A Z E T J E SB A B Y S I T T E R SVoor meer informatie kunt u zich per e-mail of telefoon wenden tot de wijkwinkelOPROEPWie heeft zin om een Belgisch Park Zangkoor te helpen vormen?Belangstellenden kunnen zich wenden tot: René RakierHarstenhoekweg 135. Tel. 354 02 94PIANOLESSEN – Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden.Inlichtingen: 354 02 94WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 149 – Voor: originelecadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sieraden.Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade.Kortom voor al uw wensen!”De SPEELTUIN KAATJE MOSSEL – aan de Harstenhoekstraat achter dePoort, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met zaterdagopen van 9 uur tot zonsondergang.WERELDMODEWINKEL SARI SCHEVENINGEN, STEVINSTRAAT 125Warme dagen vragen om kleding van koele katoen. Met de biokatoenenzomerbloesjes en –broeken van Sari blijft u de hitte beslist de baas.Voor het strand: wikkelrokjes en pareo’s.SCOUTING ST. JORISGROEP 5, BRUGSESTRAAT 49 – Elke zaterdagvoor jongens en meisjes van 5 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! Inlichtingen: 355 41 64 of (355 63 42 op zaterdag)SCHILDERKLUSSEN? – Voor al uw wensen - glasvlies plakken, murenen plafonds opknappen en schilderen, uw houtwerk schuren en lakken- kunt u bij mij terecht. Ook voor muurversieringen en andere decoraties.Ik spreek geen Pools, maar reken wel gunstige tarieven. Op mijnwebsite (www.sierschilder.nl) kunt u mijn werk zien. Janneke van Pesch(06-19 15 69 21).PEDICURE/VOETVERZORGING – (ook gediplomeerd voor diabetici),M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel. 358 54 38HUISWERKCLUB DUTTENDEL - Voor alle noodzakelijke huiswerkbegeleiding.WISKUNDELESSEN: Voor alle niveau’s voortgezet onderwijs door geroutineerdeeerstegraadsdocente én voor jong- en oudvolwassenen alsgeestelijke training. 070 - 3826094DOUBLE U DANS/THEATER geeft lessen in Freestyle Dance (m/v vanaf10 jaar), Fight Fitness, Danstheater en Stagefight & Kickboksen (mannenvanaf 10 jaar). Informatie: info@stuntvrouw.nl of 070 - 3502409.TE HUUR GARAGEBOX aan de Antwerpsestraat en 1 april beschikbaar.Maandhuur € 145,--. Bel 06 53281508Naam geb.jaar telefoonPatricia Bitter ‘93 354 42 33 x. e.Loek Crefcoeur '93 355 79 57 e. d.Ellen Plugge ‘92 355 13 40 x. e.Niels Verschuren ‘91 350 91 94 e. f.Sanne van der Velde ‘91 355 49 45 x. e.Jan Folkers '91 06-28775945 e. fAlexandra van Dreven ‘90 350 70 87 e.Grace Patry ‘90 354 00 22 e. f. sBatja Springer ‘90 358 65 58 x.Carlijn v.d. Werf ‘90 352 20 39 e.Nikki van Zunderd ‘90 0642168519 e. d.Marieke Nieuwstraten ‘90 351 47 72 e.Hans Crefcoeur '90 355 79 57 e. d.Shirani Spaans '90 06-24 41 66 51 e.Lucie Cotte ‘89 350 79 82 e. f.Renske van Beek (06-25470704)‘89 365 23 39 e.Noortje Folkers ‘89 06-51 32 68 29 e.Laura Linaste (06-13577461) ‘89 355 69 16 e. s.Santi van den Toorn ‘89 338 85 06Sebastiaan Breukel ‘88 355 20 78 e. d. f.Kirby Jopp (06-24431973) ‘88 306 33 24 e. d. f.Lisanne Reule ‘88 350 23 55 e.Emilie Keijzer ‘88 06-28 07 63 59 e.Carina Müller (06-24126357) '87 324 64 32 e. d. f.Lisanne Hoogerwerf ‘87 354 13 37 e.Iris Dekker ‘86 354 10 19 e. d.Marileen Krom ‘86 06-45 94 20 69 e. d.Suzanne Meijer ‘86 354 15 64 e.Bart Nieuwstraten ‘86 351 47 72 e.Dorothé Vogelesang ‘85 355 41 64 e. d. f.Floortje Vigeveno ‘84 355 75 37 x. e.Sascha Hoogerwerf ‘83 354 13 37 e. f.Shelly Linssen '83 351 45 05 e. f.Eveline Vogelesang '83 355 41 64 e.)Suzanne Wigmans ‘83 06-47 67 16 63 e.Karin Gris '78 355 81 38Quirine Pronk (06-24550341) ‘75 3505409 e.Paulien El Hajj ‘74 351 45 05 e. f. arab.e : ook engelstalig - english spokenf : ook franstalig - parle françaisd : ook duitstalig - spricht deutschz : ook zweedstaligs : ook spaanstalig - hablar españolx : alleen in het weekend + : niet in het weekendDe prijs voor Gazetjes bedraagt E 9,– voor maximaal 35 woorden. Contante betalingkan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro 625 76 88t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. Gazetjes worden uitsluitendna ontvangst van betaling geplaatst. Opgave van tekst voor het volgendenummer vóór 2 februari 2007 in de wijkwinkel of per e-mail: bestuur@bns.myweb.nl Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de ‘Voorwaarden GazetjesScheveningen-Bad Gazet’, gedeponeerd bij het secretariaat van de BewonersverenigingNoordelijk Scheveningen.Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het e-mailadres:bestuur@bns.myweb.nl of per telefoon op het antwoordapparaat van de Wijkwinkeltel. 354 10 81. Het bestuur van de Bewonersvereniging NoordelijkScheveningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstellingen gebruik van deze namenlijst.22

More magazines by this user
Similar magazines