Nieuwsbrief nr 2 2012 - The Hunger Project

thehungerproject.nl

Nieuwsbrief nr 2 2012 - The Hunger Project

InterviewMicrofinanciering volgens de expertCharles Ruys is expert op het gebied van microkrediet. Na zijn studie Economiemaakte hij een wereldreis en kwam hij in Afrika terecht. In Kameroen ging hijaan het werk als veldmedewerker microkrediet. Terug in Nederland werd Ruysdirecteur van verschillende lokale Rabobanken en leidde hij de RabobankFoundation. Nu werkt hij voor zichzelf als microfinancieringsconsultant.In november 2011 gaf hij − als vrijwilliger via PUM − voor THP trainingen aanhet microfinancieringscomité van het epicentrum in Kissamey, Benin.Wat is een goed microfinancieringsprogramma?“Een goed microfinancieringsprogramma heeft in ieder geval een spaarcomponent.Daarnaast wordt het programma gedragen door grote lagen van de bevolking. Ik vind hetbeter als een microfinancieringsprogramma voor het grootste deel coöperatief (door degemeenschap zelf) is georganiseerd. En als het onafhankelijk is van overheidssteun en desteun vanuit het buitenland niet meer dan 20% inneemt. Als het programma dan een paarjaar goed groeit, heeft het kwaliteit.”“Microfinancieringbiedt mensenkansen.Hun plannen zijnzonder dat geldniet haalbaar ennu wel.”Welke effecten heeft u gezien van de programma’s op mensen?“Het biedt mensen kansen. Microfinanciering werkt het beste als mensen financiering,arbeid en hun talent kunnen combineren. Hun plannen waren zonder dat geld niethaalbaar en nu wel. Je moet beseffen dat iedereen beginnersfouten maakt. Als je eenbedrijfje opstart, moet je proberen toegevoegde waarde te leveren. En dat blijft lastig, ookvoor de mensen daar. Maar er zijn ook veel mensen met haalbare plannen. Het is goedom geen wonderen te verwachten van microfinanciering, maar het is zeker eenbelangrijke stap in de ontwikkeling van een maatschappij.Ik herinner me nog dat in Kameroen mijn buurvrouw vroeg of ze mee mocht rijden naarde stad om vis te kopen. Op de terugweg stonk het enorm in de auto, want ze had heelveel vis gekocht. Het geld had ze van mij geleend. Toen ik haar 20 jaar later weer bezocht,had ze een huis opgebouwd, zelf gefinancierd en zelf afbetaald. Ze had een moestuintjeen verhuurde een deel van het huis aan andere mensen. Ze had genoeg geld om haarkinderen te onderhouden. Dat zijn heel belangrijke stappen in mensenlevens.“Wat heeft u precies gedaan in Benin?“Ik heb vrouwen van het microfinancieringscomité training gegeven. Ik heb ze getraindom objectief te oordelen over het verstrekken van een lening. Is een voorstel haalbaar?Kan die persoon met geld omgaan? Hoe beoordelen ze dat? Elk besluit dat binnen degemeenschap wordt gemaakt is gevoelig. De vrouwen moeten leren daarmee om tegaan, ’nee’ leren zeggen en besluiten nemen die de hele gemeenschap tot voordeel zijn.“Wat vindt u van de programma’s van THP en wat zou nog beter kunnen?“Het programma van THP biedt veel mogelijkheden. De kracht zit in de combinatie vankrediet, onderwijs en gezondheid. Ik denk dat microfinanciering daarin de belangrijkstefactor is. Met meer inkomen komt er vanzelf geld voor onderwijs en gezondheid. Ik denkdat THP zich nog meer kan richten op inkomstengenererende trainingen voor mensen ophet platteland. Met daaruit voortkomende activiteiten die niet veel extra investeringenkosten en die de mensen vooral zelf kunnen verrichten. Ze moeten met nieuwe dingenkomen, nieuwe dingen maken bijvoorbeeld. Niet hetzelfde doen als hun buurman.”2


ActiviteitBarometerStand per01-07-2012Microfinanciering inWakiso, OegandaIn Oeganda is het microfinancieringsprogramma bijzonder succesvol.In zes van de elf epicentra zijn door de overheid erkende rurale bankendie zelf besturend zijn.Rose Nanyonga is de bankmanager van het epicentrum van Wakiso. “Wij ondersteunenvrouwen, vooral vrouwen die aan landbouw doen. Door bij ons te lenen kunnen zij zadenen gereedschappen kopen. Of ze gebruiken de lening voor de handel in vee. Er zijn ookveel vrouwen die een eigen bedrijfje opstarten met het geld dat ze lenen. De bank heeftveel impact op onze gemeenschap. Veel meer vrouwen verdienen nu via landbouw huneigen geld.”Dorothy Kabajungo woont in Wakiso en is een van de vrouwen die een lening heeftgekregen bij de microkredietbank. Met het geld dat ze leent, koopt ze eten voor haarpluimvee. Wanneer het gevogelte groot genoeg is, verkoopt ze het met winst. Zo kanze haar lening terugbetalen.€ 3.000.000is het target€ 2.426.596is toegezegd€ 1.383.376is ontvangen“De tweede lening die ik afsloot was hoger dan de eerste. Ik ben in staat om winst temaken met de handel in pluimvee. Hierdoor kan ik iedere keer wat meer lenen en mijnomzet steeds verhogen. Mijn handel loopt goed. De mensen kennen me ondertussen enkomen steeds bij mij terug.Naast het pluimvee ben ik brandhout gaan verkopen voor wat extra geld. De prijzenvan houtskool zijn fl ink gestegen de afgelopen tijd, dus ik verdien er aardig wat mee.Ik heb nu genoeg geld om eten te kopen. Dankzij de microkredieten kan ik die stappenvoor mezelf nemen.”InvesteringHet microfi nancieringsprogramma (MFP) volgt de fases van de epicentrumstrategie, vanmobilisatie naar uiteindelijk zelfredzaamheid. In de eerste fase starten de mobilisatie vande gemeenschap en de trainingen. De microkredietbank heeft vanaf het eerste begin eenlokaal management en bestuur. De bank beslist welke producten nodig zijn, zoals dehoogte van het vereiste spaargeld, de leningen en rentetarieven. In het verleden werd debank in de laatste fase zelfstandig – nu gebeurt dat al in de tweede fase. Banken hebbendaardoor meer tijd om te groeien. Na 6 tot 8 jaar zijn de microkredietbank en het MFPzelfstandig en kostendekkend. De leners en spaarders van de bank zijn ook deaandeelhouders. Het management en de boekhouding bevinden zich in lokale handen.Ten minste 75% van het bestuur van de bank bestaat uit lokale vrouwen.De investeringen per epicentrum zien er als volgt uit:• € 40.000 leenkapitaal: elke rurale bank heeft leenkapitaal nodig. Dit geld blijft eigendomvan de rurale banken.• € 45.000 training en aansturing: honderden deelnemers volgen tientallen trainingen.Daarnaast betaalt THP een aantal jaren de kosten voor een lokale bankmedewerker,de bankmanager en de inrichting van de bank. Andere kosten bestaan uit de lokaleaansturing en controle van de banken door lokale professionals die hun expertiseoverdragen aan de lokale bevolking en de rurale banken.3


Nieuws NederlandColofon• Teamwisselingen: we namen afscheid van corporatefondsenwerver Veronique de Groot en verwelkomdenElisabeth Roelvink terug in deze functie. In mei ronddeLaura Peels haar werkervaringsplek bij Growing Leaders af.Van communicatie-stagiaire Hanneke Liemburg nemen wedeze maand afscheid. Het team is versterkt met kantoorvrijwilligerRoelie van Kreijl.• Het Food for Action-programma van Growing Leaders isbegonnen! Food for Action is een persoonlijk leiderschapsprogrammavan The Hunger Project in samenwerking metde Jonge Droomfabriek. Met grote betrokkenheid werken50 enthousiaste young professionals aan verschillendeprojecten, elk met een eigen link naar hongervrij ondernemen.Meer informatie op www.growingleaders.nl.• Op 14, 15 en 16 september vindt het jaarlijkse 2015FESTIVALplaats in IJlst. Dit jaar staat Millenniumdoel 8 centraal: eerlijkehandel. Dolf Jansen opent het festival op vrijdag 14 september.De volgende dag vindt de vierde Millenniumloop plaats.Deze estafetteloop over ongeveer 100 kilometer wordtafgelegd door teams van tussen de 2 en 22 lopers.Meer informatie op www.2015festival.nl enwww.millenniumloop.nl.• Een team van 6 Beninese jongeren komt in november naarNederland om mee te doen aan de Run for The HungerProject – net als in 2010. De selectie van dit team is in vollegang. De 30 snelste lopers van de pre-selectiewedstrijdenstrijden in juli om de 6 tickets. Om te winnen is meer nodigdan snelheid alleen. Deelname vereist van de jongeren dat zeactief mee hebben gedaan aan epicentrumactiviteiten.BezoekadresThe Hunger Project NederlandKorte Elisabeth straat 19-213511 JG UtrechtPostadresPostbus 15463500 BM UtrechtT 030 233 53 40E info@thehungerproject.nlI www.thehungerproject.nlRekeningnummer 43 07 635RedactieThe Hunger Project, Mariken Stolk,Kitty Terpstra, Hanneke LiemburgVormgevingStatz & Co, www.statz-co.comFotografieThe Hunger Project, Johannes Odé,Ilona Hartensveld, Roland de ZeeuwKijk ook eens op:www.twitter.com/THPNederlandwww.facebook.com/THPNederlandwww.youtube.com/THPNederlandwww.fl ickr.com/thehungerprojectVan het bestuurOp investeerdersreis“Sinds twee jaar ben ik als vrijwilliger lid van het bestuur. In april bezocht ik met een groepinvesteerders epicentra in Benin. De leiding van de reis lag in de deskundige handen vande directeur van THP Benin, Pascal Djohossou, en zijn zeer gemotiveerde staf.Tijdens de busreis naar het noorden van Benin vertelden Pascal en zijn staf ons over hetempowermentprogramma – via de VCA-workshops – en het microfi nancieringsprogramma.Dorcas, microfi nancieringscoördinator, vertelde ons over het programma en gaf daarbijvolledige openheid van zaken. Lessons learned en mogelijkheden voor verbetering kwamenruim aan bod. Doordat de leningen deel uitmaken van een groter integraal programma,waarbij de lokale bevolking mede-eigenaar is van de bank en THP bijzonder veel vertrouwengeniet onder de bevolking, leidt dit tot toegang tot goede en betaalbare fi nanciële diensten.Ik vond het zeer indrukwekkend om in ruraal Afrika te zijn. Daar waar het asfalt al lang isopgehouden, werden wij bij aankomst in het epicentrum verwelkomd door een feestendemassa. Er was een voedselvoorraad in de voedselbank, geld in de kluis van demicrofi nancieringsbank, en zowel in het consultatiebureau als in de kleuterschool warenheel veel lachende kinderen. We konden met eigen ogen aanschouwen dat THP effectiefarmoede bestrijdt.”Stan PietersBestuurslid juridische zaken4

More magazines by this user
Similar magazines