H:\AB-Zm\Telganger\Definitieve versies\1998-1999 ... - Zoogdierwinkel

zoogdierwinkel.nl

H:\AB-Zm\Telganger\Definitieve versies\1998-1999 ... - Zoogdierwinkel

De TelgangerKwartaalverslag Zoogdiermonitoring voor Provinciale Coördinatorenkwartaal 3 november 1999In deze editie:Overleg Eekhoornmonitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Kerkuilenbraakballen verzamelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Braakbalmonitoring vernieuwd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Wintertellingen vleermuizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Deskundigen overleg meetnetten zomer-kolonietellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2OverlegEekhoornmonitoringHet ligt in de bedoeling om half januari eenbijeenkomst te organiseren met de proco’som een aantal zaken beter te laten verlopen.Normaal gebruiken we het proco-overleg inmaart voor dergelijke zaken, maar we willenhet graag voor het aankomende telseizoenafronden.Tegelijkertijd kan deze bijeenkomst gebruiktworden om de herkenning van eekhoornnestenin het veld nog eens bij te spijkeren.Een aantal proco’s gaf aan daar behoefte aante hebben. Waarschijnlijk zal dezebijeenkomst op 16 januari plaatsvinden teWolfheze. Ik zou alle proco’s willenverzoeken als het enigzins mogelijk is tekomen. Binnenkort krijgen jullie een aantalstukken waar dan over gesproken zalworden.VDKerkuilenbraakballenverzamelenHet verzamelseizoen van de kerkuilbraakballenis weer begonnen. De verzamelperiodeloopt van 1 oktober tot 31 december.Jullie kunnen dus nog een maand verzamelen!MLHBraakbalmonitoringvernieuwdHet is zover! Het CBS heeft nieuweformulieren, handleidingen en folders latendrukken. Volgende week krijgt iedere waarnemer/verzamelaar/pluizer/procode nieuweuitgaven in de bus. Gooi je oude formulierenen handleidingen in de papierbak, wantdeze zijn overbodig geworden. Reeds ingevuldeoude ‘Braakballen Registratieformulieren’graag overzetten op de nieuweformulieren (tenzij het een enorme stapel is,over alles valt te overleggen).De nieuwe handleidingen en formulierenzijn hopelijk een verbetering, waardoor hetnog eenvoudiger wordt om mee te doen metde Braakbalmonitoring. Op het registratieformulieris het aantal in te vullen vakkeni.i.g. tot een minimum beperkt.MLHWintertellingenvleermuizenElk jaar wordt door het Centraal Bureauvoor de Statistiek, in hun hoedanigheid vankwaliteitsbewaker NEM, een overzichtgemaakt van de ontwikkeling van de meetnetten.Van de 13 meetnetten komt de Wintertellingenvleermuizen, naast de Tellingenvan reptielen (door RAVON), als beste uitde bus. Er worden met dit meetnet nu 9vleermuissoorten integraal gevolgd en 4soorten steekproefsgewijs. De gegevens


2 Telganger 1999-3worden op tijd aangeleverd, zodat voor dezomer al indexen berekend kunnen worden.Dit dankzij de inzet van jullie en detelleiders. Een pluim!Bij een meetnet dat goede gegevens aanlevertwil je natuurlijk ook meteen weten watdie gegevens over de vleermuizen en hunontwikkelingen zeggen. Als alleen naar deresultaten sinds 1990 (toen ook de rijksoverheidserieus met natuurbescherming en -beheer begon) gekeken wordt dan vertonenbijna alle soorten een positieve trend. Heelmooi, maar hoe verhoudt zich dat ten opzichtevan een situatie toen Nederland nogniet zo vol en in cultuur gebracht was, bijv.rond 1950?De Stichting Vleermuisbureau heeftgeprobeerd hier een antwoord op te geven.Dit was niet makkelijk, omdat rond 1950 dewintertellingen minder intensief plaats vondendan nu. Tegenwoordig wordt in de winterobjectenveel beter gezocht naar slapendevleermuizen en zijn de hulpmiddelen (lampen,verrekijkers) beter. Als je de resultatenvan de huidige tellingen wil vergelijken metdie van rond 1950, dan moet voor deze verschillenin zoekinspanning gecorrigeerd worden.Na alle mogelijke factoren op een rijgezet te hebben, kwam het Vleermuisbureaumet een correctiefactor van 2,5 à 3. M.a.w.,als een huidige teller rond 1950 een tellingzou verrichten dan zou hij 2,5 tot 3 keer zoveel vleermuizen zien. Door het toepassenvan deze correctiefactor werden in de jarennegentig van drie soorten meer dieren geziendan rond 1950; zonder de correctiefactor wasdat voor vier soorten het geval. Niet echtschokkend dus. Als op regionaal niveaugekeken wordt zijn de verschillen vaak welduidelijker. Omdat beheersmaatregelen ookop regionaal niveau genomen worden zeggende gecorrigeerde trends meer over de effectenhiervan dan de landelijke trends. Voorhet evalueren van het natuurbeheer is hettoepassen van de correctiefactor daarombelangrijk. Maak er gebruik van. Eind 1999verschijnt het rapport over de studie van hetVleermuisbureau.DWDeskundigenoverlegVleermuisKolonietellingenHalf december wordt er een discussie daggeorganiseerd over de bruikbaarheid van hetmeetnet zomerkolonie-tellingen en demogelijkheden voor een (aanvullend)meetnet kerkzolder-tellingen. Aan de ordekomen de stand van zaken van de tellingentot nu toe, spreiding over Nederland,stabiliteit, verhuizingen van kolonies en opwelke wijze deze tellingen zinvolgeïnterpreteerd kunnen worden. De discussieover een mogelijk kerkzolder meetnet zalo.a. gaan over de tel-methode,representativiteit van objecten, geschiktesoorten, etc.Wij zullen u zo spoedig mogelijk latenweten wat definitieve datum en locatie vanhet overleg zal zijn.MvDIeder kwartaal maakte het team vanZoogdiermonitoring een kort verslag van bestuurlijkeactiviteiten en de voortgang van de deelmeetnetten:“de telganger”. Dit wordt verspreid onder ProvincialeCoördinatoren.Heb je opmerkingen, ideeën, mededelingen metbetrekking tot Zoogdiermonitoring? Geef ze door 1december 1999 en ze komen in de Telganger. Totziens! Mieuw van Diedenhoven, Vilmar Dijkstra,Maurice La Haye en Dennis Wansink.

More magazines by this user
Similar magazines