Views
2 years ago

Rondom de Toren - Editie 925

Het twee-wekelijks informatieblad Rondom de Toren van 2 juli 2015.

meente Drimmelen won

meente Drimmelen won de race ook in 2012.De Schout & Schepenen race vestigt de aandacht van diverseoverheidsinstanties in Zuidwest-Nederland op de watersport.Een paar jaar geleden werd een manifest ondertekend waarinverschillende organisaties beloofden het water(top)sportklimaatte verbeteren in de Zuidwestelijke Delta. De watersportin het gebied kent immers voor de toeristen en gasten geen gemeente-of provinciegrenzen. Daarom is samenwerking tussenalle betrokken bestuurders noodzakelijk om van het gebied detop-watersportlocatie te maken.’s Middags gingen alle gemeentebesturen op historische platbodemshet water op. De wedstrijd bestond dit jaar uit 18 deelnemendegemeenten, verdeeld over 20 historische platbodemszoals Hengsten, Schokkers, Boeiers, Zeeuwse Schouwen enHoogaarsen. De drie provincies Noord-Brabant, Zeeland enZuid-Holland voeren ieder op een eigen platbodem, maar buitenmededinging.In de wedstrijd op de Oosterschelde stuurde de Vlaamse schipperFrank Breugelmans met zijn bemanning en het team vande gemeente Drimmelen zijn Lemsteraak ’t Breugeltje naar deoverwinning. Het bestuur van de Schouten & Schepenenracezal in oktober de wisselbokaal op een bijzondere manier naarDrimmelen brengen.De zeilrace wordt jaarlijks georganiseerd vanuit Sint-Annaland.De maritieme gemeente Drimmelen is met haar jachthavens aande Biesbosch één van de medegastheren van het evenement.KERKENVIJF HEILIGEN PAROCHIEGeloofsgemeenschap H. Antonius Abt te Terheijdene-mail: terheijden@naardekerk.nlDiensten door de week en in het weekend.Zaterdag 4 juli 19.00 uur: Geen Dienst in H. AntoniusAbtkerk maar Woord- en Communieviering in VerzorgingshuisAntonius Abt met Diaconale Collecte. Voorganger past.werker H. Geppaart - Anthony Singers, afsluiting seizoen AST.Maandag 6 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antpnius Abt. Voorganger Dhr. P. van Gils.Zaterdag 11 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering.Voorganger Mevr. A. Schoenmakers - geen koor.Maandag 13 juli 10.30 uur: Woord- en Communieviering inVerzorgingshuis Antonius Abt. Voorganger Dhr. K. Karremans.Openingstijden parochiekantoor:Het parochiekantoor in de Markstraat nr. 2 is alleen geopend opdinsdag- en vrijdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, tel. 5931216.U kunt dan afspraken maken voor doopsel, huwelijk, jubileum,een gesprek, opgeven van gebedsintenties, afhalen doopbewijzenenz. enz. In dringende situaties en bij overlijden kunt u contactopnemen met telefoonnummer 06-51490011.Wilt u lid zijn/worden van onze parochie of zijn er wijzigingenin uw gezinssamenstelling:Door de wet op de bescherming van de privacy mogen de gemeentesniet meer doorgeven wie er komt wonen binnen onzeparochie. Bent u nieuw, verhuist u binnen het dorp of gaat binnenuw gezin iemand zelfstandig wonen, laat het dan a.u.b. wetenaan het Parochiekantoor, Markstraat 2. 4844 CR Terheijden; tel.076.5931216. Bij voorbaat dank.Doe je mee aan het vormsel project, maar heb je je nogniet opgegeven? Spirit-4-you!11 Jongens en meisjes hebben op 14 november van het vorig jaarhet sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen in een feestelijkeviering in de H. Gummaruskerk in Wagenberg. Onmiddellijkna de zomervakantie (donderdag 3 september) gaat een nieuwegroep vormelingen zich voorbereiden. Jongens en meisjes die nuin groep 7 zitten, hebben eind mei via school een kleurrijke flyerontvangen. Op 9 juni was er een informatie-avond in het parochiekantoor,Kerkstraat 6 te Made. Deze avond was bestemdvoor ouders en vormelingen die zeker weten dat ze aan de voorbereidinggaan deelnemen, maar ook voor degenen die nog twijfelen.Misschien twijfelde jij ook, maar heb je toch wel interesse.Net als voorgaande jaren is de voorbereiding parochieel georganiseerd.Er zijn wel in elke parochiekern voorbereidingsactiviteiten.Heb je misschien geen flyer ontvangen, ben je niet opde informatieavond geweest, surf dan naar www.naardekerk.nl,klik ‘diensten’ aan en in het uitrolmenu ‘vormsel’. Daarinstaat informatie en hoe je je nog kunt opgeven.Werkgroep Vormsel VHP, Pastoraal team VHP.KERKDIENSTEN VAN DE PROTESTANTSEGEMEENTE TERHEIJDEN-WAGENBERGZondag 5 juli 2015. Regiodienst van de Vier Kring, 10.00uur: mw. ds. J.W. Allewijn. Diaconiecollecte: Gezamenlijk project,de voedselbank. Locatie: Protestantse Kerk te Lage Zwaluwe,Kerkstraat 49.Zondag 12 juli 2015. 10.00 uur: ds. E. Fockens. Diaconiecollecte:Focus on Education. Locatie: het Witte Kerkje.IETS VERDER VAN DE TORENUITJE ZORGCENTRUM DE WIJNGAARDDinsdag 23 juni stond er weer een leuk uitje gepland met onzebewoners van zorgcentrum de Wijngaerd afdeling de Noorderplaat.De bedoeling was wandelen en picknicken in het bos, maar hetweer was te slecht dus zijn we naar de boerderij van de Rolerisuitgegaan. Om 11.00 uur stond de bus voor de deur en kondenwe met een grote groep op weg naar de boerderij.Daar aangekomen stond het personeel ons al op te wachten enwerden we heel enthousiast en heel vriendelijk ontvangen, ookstond de koffie en thee al klaar in de gezellige huiskamer.Na de koffie hebben we een bezoek gebracht aan de mooiebloemen en de moestuin en ook de dieren waren een bezoekjewaard. Ondertussen werden de tafels gedekt voor een overdektepicknick; deze is mede mogelijk gemaakt door de JUMBOuit Terheijden. Onze dank daarvoor.Na de lunch was het weer droog en konden we nog een keergenieten van de buitenlucht.Helaas ging de tijd te snel en moesten we met de bus weer terug20

Rondom de Toren - Editie 926
Rondom de Toren - Editie 922
Rondom de Toren - Editie 923
Rondom de Toren - Editie 916
Rondom de Toren - Editie 920
Rondom de Toren - Editie 917
Rondom de Toren - Editie 921
Rondom de Toren - Editie 924
Rondom de Toren - Editie 919
Rondom de Toren - Editie 915
Rondom de Toren - Editie 913
Rondom de Toren - Editie 914
Rondom de Toren - Editie 918
nummer 75 2009 Toren Editie - De Oude Dorpskern
seizoen 2007/2008 nummer 2 - Rondom Voetbal
Juli 2015 - Sonrise Special
Nummer 2 juli 2011 - Woningbedrijf Velsen
Klik hier voor 13e editie juli 2009 - Indo Privé
Kop d'r Veur van juli 2009 - Hortusbuurt