11.09.2015 Views

Dweilkrant 2015

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VOORWOORD<br />

BURGEMEESTER<br />

J.A. GERRITSEN<br />

STATE OF ART STORE<br />

KORTE HOFSTRAAT 1<br />

7201 KH ZUTPHEN<br />

(0575) 72 58 25<br />

WIJ HETEN U<br />

VAN HARTE WELKOM<br />

Nog twee weken en dan is het zover: de 13de editie van de De Bos<br />

Dweildag Zutphen. Wij als nieuw bestuur hebben er ontzettend veel zin<br />

in! Na de dweildag van vorig jaar hebben twee bestuursleden afscheid<br />

genomen en zijn er drie nieuwe bestuursleden bij gekomen. Nu zijn<br />

we een vijfkoppig bestuur en zitten vol plannen voor volgende edities.<br />

Maar eerst is er de 13e editie op zaterdag 12 september aanstaande.<br />

En dat gaan we doen met zo’n 25 dweilorkesten uit Nederland! Naast een groot aantal<br />

“oude” bekende orkesten, zijn er dit jaar weer acht nieuwe orkesten van de partij. Verderop<br />

in deze krant leest u meer over de orkesten en in het speelschema leest u wanneer ze waar<br />

spelen.<br />

We starten dit jaar wederom met het defilé van alle orkesten om 12.15 uur vanaf de Laarstraat<br />

ter hoogte van Gasterij de Gracht. Dus zoek een plekje langs de route en laat alle<br />

orkesten aan u voorbij komen. Vervolgens zullen de orkesten op verschillende plekken in de<br />

binnenstad te beluisteren zijn tot 18.00 uur. En daarna is het nog niet helemaal afgelopen,<br />

want een aantal orkesten blijven naodweil’n. Zonder de inzet van onze vrijwilligers en de<br />

(financiële) steun van al onze sponsors zou deze dag echter niet mogelijk zijn, dus allemaal<br />

ontzettend bedankt hiervoor!<br />

Kortom, samen met onze vrijwilligers, sponsors en de dweilorkesten zetten wij ons weer in<br />

voor een gezellige dag vol muziek. Kom naar Zutphen en maak het mee!<br />

Dweilorkesten. Dat klinkt toch vreemd.<br />

Bij “dweil” heb je niet meteen een positieve<br />

associatie. Ik niet in ieder geval. Als je<br />

tegen een collega orkestlid zegt “je speelt<br />

als een “dweil”” is dat bepaald niet positief.<br />

Sterker nog: alle gezegden met dweil<br />

hebben een negatieve klank. Neem<br />

bijvoorbeeld ‘dweilen met de kraan open’.<br />

Toch durf ik hier te stellen dat dweilorkest<br />

de uitzondering op die regel is.<br />

En bij het schrijven van dit voorwoord<br />

voor deze <strong>Dweilkrant</strong> kwam ik er achter<br />

waarom. Dweilorkesten gaan van café<br />

naar café, van de ene naar de andere<br />

lokatie en zorgen niet alleen letterlijk voor<br />

een vrolijke noot, maar maken er ook<br />

echt een feestje van. Daarmee is De Bos<br />

Dweildag inmiddels een begrip in Zutphen<br />

en een verrijking voor de stad.<br />

Daarom Zutphenaren en Zutphenezen,<br />

mis dit niet. Zaterdag de 12de september,<br />

de 13de editie van de De Bos Dweildag<br />

Zutphen.<br />

Burgemeester van Zutphen<br />

Dhr. J.A. Gerritsen<br />

Bestuur Stichting ’t Spul(t)<br />

Organisator 13e De Bos Dweildag Zutphen<br />

Colofon <strong>Dweilkrant</strong> Zutphen <strong>2015</strong><br />

Uitgever: Stichting ‘t Spul(t) • Redactie: Sandra Zandink<br />

Fotografie: Djorne Zandink • Ontwerp: Ovii Ontwerp<br />

Oplage: 66.000 exemplaren<br />

Augustus <strong>2015</strong>: Ondanks de zorgvuldige samenstellling van<br />

deze krant stelt Stichting ‘t Spul(t) zich niet aansprakelijk voor<br />

eventuele onjuistheden. Niets uit deze uitgave mag worden<br />

gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

.com<br />

LIKE ONS OP FACEBOOK & BLIJF OP DE HOOGTE • WWW.DWEILDAGZUTPHEN.NL • DE BOS DWEILDAG ZUTPHEN • 03

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!