28.04.2016 Views

Andre Vereecken catalogus

Tentoonstellingscatalogus van de retrospectieve André Vereecken in Galerie St-John te Gent. Schilderijen, tekeningen, assemblages, etsen en collages van 1969 tot 2014.

Tentoonstellingscatalogus van de retrospectieve André Vereecken in Galerie St-John te Gent. Schilderijen, tekeningen, assemblages, etsen en collages van 1969 tot 2014.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Schilderijen<br />

Collages<br />

Assemblages<br />

Tekeningen<br />

Grafiek<br />

1


in samenwerking met<br />

Flor<br />

COMMUNICATION IS AN ART


Schilderijen<br />

Collages<br />

Assemblages<br />

Tekeningen<br />

Grafiek<br />

ST- JOHN.BE<br />

Art & Antiques


Deze <strong>catalogus</strong> werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling<br />

André <strong>Vereecken</strong><br />

Schilderijen, Collages, Assemblages, Tekeningen, Grafi ek<br />

een realisatie van Galerie St-John, Ann Brokken/Flor en de kunstenaar, André <strong>Vereecken</strong>.<br />

Tentoonstelling van 7 mei tot 26 juni 2016<br />

Galerie St-John<br />

Bij St-Jacobs 15A/Nieuwpoort 2 (G.P.S.)<br />

9000 Gent<br />

www.st-john.be 09/225.82.62<br />

facebook.com/galeriestjohn<br />

Vormgeving <strong>catalogus</strong><br />

Flor, Gent<br />

Foto’s<br />

Galerie St-John<br />

Copyright<br />

de kunstenaar en de auteurs<br />

Met speciale dank aan<br />

André <strong>Vereecken</strong> en Ann Brokken/Flor


Inleiding<br />

De dieren en de dingen<br />

en de wezens<br />

van <strong>Vereecken</strong><br />

spreken<br />

van binnen uit.<br />

Ze zijn hun eigen buit,<br />

het teken aan zijn wand<br />

en in ’t onheim’lijk land<br />

van zijn gedachten,<br />

groeien ze grillig langs de rand<br />

en wachten…<br />

Jan D’Haese<br />

Met dit gedicht omschreef kunstcriticus en dichter Jan D’Haese het werk van André <strong>Vereecken</strong><br />

(°1932) in de jaren 1970. D’Haese was een vurig verdediger van de kunstenaar en het was via hem<br />

dat we het werk van André <strong>Vereecken</strong> leerden kennen. We werden getroffen door de weloverwogen<br />

composities, de zin voor kleur, lijn en vorm, de humor en het optimisme.<br />

André <strong>Vereecken</strong> stelde na 2000 nauwelijks tentoon en zijn werken verdwenen van de kunstmarkt.<br />

Toen kunsthistorica Ann Brokken voorstelde zijn werk opnieuw onder de aandacht te brengen, waren<br />

we dan ook onmiddellijk enthousiast een tentoonstelling in onze galerie te organiseren.<br />

De ontmoetingen met André staan in ons geheugen gegrift, evenals de ontdekking van zijn verscheiden,<br />

sterke oeuvre.<br />

Uit de behoedzame, poëtische woorden van Jan D’Haese en uit de rijke tekst van Ann Brokken hieronder,<br />

laat zich een benaderingswijze van het werk van de kunstenaar lezen. Het werk laat zich<br />

niet eendimensionaal verklaren of analyseren, maar vormt een universum dat zich beetje bij beetje<br />

onthult. Het nodigt uit tot een kleurrijke verkenningstocht, die uitkomt bij een knipoog… van André<br />

<strong>Vereecken</strong>!<br />

Emmy en Raf Steel<br />

5


André <strong>Vereecken</strong>,<br />

een persoonlijke impressie<br />

André <strong>Vereecken</strong> (°1932, Sint-Pauwels) is een lieve man. Wie hem ontmoet, is algauw gecharmeerd<br />

door zijn manier van zijn en doen, zijn eigenaardigheden, zijn prettig gestoorde humor. Hij schildert,<br />

tekent en maakt/boetseert/assembleert een leven lang de mooiste dingen. Dat doet hij in de stilte<br />

van zijn atelier, dat zich bevindt in zijn huis in Sint-Niklaas, de schuilplaats vanwaar hij naar de buitenwereld<br />

kijkt, hem interpreteert en becommentarieert vanuit de ondoorgrondelijke diepten van zijn<br />

fantasierijke geest.<br />

Door zijn teruggetrokken aard heeft hij zich nooit veel aangetrokken van publiek of toeschouwer. Exposeren,<br />

verkopen, waarvoor is dat nodig? Het is allemaal wel gebeurd in een verder verleden, maar<br />

veel interesse heeft hij nooit gehad voor deze praktische, aardse beslommeringen. En hij hield zijn<br />

mooie werken sowieso liever voor zichzelf.<br />

Hij was ook nooit salonfähig, verkeerde niet in de ‘erkende’ artistieke kringen en kende evenmin de<br />

‘juiste’ mensen die zijn werk hadden kunnen promoten. Het is gewoon niet zijn stijl. Tot vandaag vindt<br />

hij dat allemaal niet belangrijk. Hij is nooit een tafelspringer geweest en lijdt niet aan een groot ego.<br />

Maar zelfbewust is hij wel en hij is vooral bewust van de kwaliteit van zijn werk.<br />

Veel zegt hij niet, maar als hij iets zegt, zijn het algauw ‘gevleugelde woorden’, letterlijk bijna, boutades,<br />

grinnikende wijsheidjes, vrolijke paradoxen die een glimlach ontlokken, dingen die je even doen<br />

nadenken. Het ongerijmde dat in zijn werken te zien is, zit ook in wat hij zegt. Op die manier gaan<br />

woord en beeld goed samen en is hij wel verbaal: weinig woorden, veel suggestie.<br />

De vroeg-twintigste-eeuwse avant-garde – kubisme, surrealisme, dadaïsme... – heeft André <strong>Vereecken</strong>,<br />

zoals vele andere kunstenaars, een vormentaal aangeboden die hem en zijn kunst bevrijdde<br />

van het keurslijf van<br />

het vaak eenduidige realisme<br />

en academisme.<br />

Traditionele landschappen,<br />

portretten en stillevens<br />

heeft hij geschilderd in zijn leer- en studietijd. Zo heeft hij het vak, het metier, geleerd. Maar<br />

zijn elan reikte algauw veel verder en het bevrijdende idioom van de vroege twintigste-eeuwers heeft<br />

hem geholpen zijn eigen artistieke taal te ontwikkelen. Hij zoog invloeden op, verwerkte ze, verinnerlijkte<br />

ze, boog ze om, kneedde en boetseerde ze naar eigen inzichten, naar eigen aanvoelen en<br />

vormde ze om tot de bouwstenen voor zijn artistieke werk.<br />

Nooit heeft hij zich beperkt tot één enkele stijl. Daarvoor was hij te vrij van geest en te ongebonden,<br />

te nieuwsgierig, te eerlijk en te onrustig, te veel een artistieke veelvraat. Het idee alleen al zou zijn<br />

ongebreidelde fantasie beknot hebben.<br />

Het allerbelangrijkste is het ‘alleskanprincipe’: wetten noch dogma’s. André <strong>Vereecken</strong> heeft in alle<br />

vrijheid een beeldtaal ontwikkeld die niet zomaar te vatten is in enkele begrippen. Ze is zijn manier,<br />

zijn middel om precies dat weer te geven wat hij wil weergeven. En dat is niet de realiteit, niet de<br />

tastbare, objectieve wereld, maar wel wat daarachter zit, wat zich achter de schijn bevindt, achter de<br />

buitenlaag, onder het oppervlak. Het zijn de onbewuste gebieden van de geest waar hij graag uit put,<br />

waar andere wetten en waarheden gelden dan in het leven van alledag. Zijn onderwerpen behoren<br />

niet tot de redelijke wereld, de ratio, het verstand, maar zijn werken gaan wel over die duizenden<br />

andere dingen die de mens tot mens maken en de wereld tot wereld.<br />

Het zijn de onbewuste gebieden van de geest waar hij graag uit<br />

put, waar andere wetten en waarheden gelden dan in het leven<br />

van alledag.<br />

7


Toch is de dagelijkse realiteit nooit ver weg: men herkent immers mensen, dieren en dingen en ook<br />

alle mogelijke entiteiten daar tussenin, afgebeeld in een imaginaire wereld, waar het ongerijmde<br />

hoogtij viert, maar waar de affi niteit met de herkenbare fysieke werkelijkheid toch blijft bestaan.<br />

Realiteit en verbeelding gaan hand in hand, als twee evenwaardige aspecten van één wereld. Als in<br />

een droom.<br />

Oude krantenknipsels uit de jaren 1970 en 1980 zagen in deze kunstenaar wel eens een tovenaar,<br />

een runetekenaar of een magiër, die vertalingen maakte van boodschappen uit een andere wereld,<br />

waaraan de toeschouwer zelf betekenissen kon toekennen. Of zoals André Derain het treffend formuleerde:<br />

‘We schilderen nu alleen om verloren gegane mysteries opnieuw te ontdekken.’ Persoonlijk<br />

vind ik het werk van André <strong>Vereecken</strong> als poëzie, pure poëzie, met zijn suggestieve beelden, die bij<br />

elke toeschouwer appelleren aan persoonlijke, diepe waarheden.<br />

Een heel eigen universum weet André <strong>Vereecken</strong> te creëren, een eigen kosmos, waar alleen de André-<br />

<strong>Vereecken</strong>wetten regeren. Het meest in het oog springend zijn de werken waar de vrolijke kleuren<br />

vanaf spatten. Een kakelbonte wereld vol pruttelende en pratende koffi ekannen met menselijke<br />

allures, uit allerlei vormen samengestelde dansende narren, stukken uit een schaakspel met borstjes<br />

en een hoed op, wolken met<br />

Een kakelbonte wereld vol pruttelende en pratende koffiekannen<br />

met menselijke allures, uit allerlei vormen samengestelde<br />

dansende narren, stukken uit een schaakspel met borstjes en een<br />

hoed op, wolken met pootjes, balorige bezems, doodvermoeide<br />

pijlen, skatende neuzen, spoken en vliegers in de grilligste vormen,<br />

Belgische vlagjes, <strong>Vereecken</strong>-kippen en ander gevogelte, rare<br />

kwasten allerhande...<br />

pootjes, balorige bezems,<br />

doodvermoeide pijlen,<br />

skatende neuzen, spoken<br />

en vliegers in de grilligste<br />

vormen, Belgische vlagjes,<br />

<strong>Vereecken</strong>-kippen en ander<br />

gevogelte, rare kwasten<br />

allerhande... Antropomorfe<br />

objecten naast menselijke<br />

fi guren, op hun beurt samengesteld uit abstracte vormen en concrete objecten, de gewoonste én<br />

waanzinnigste dingen en wezens naast elkaar, in een toevallige of minder toevallige ontmoeting, ‘bien<br />

étonnes de se trouver ensemble’. Allemaal lijken ze verwikkeld in een voortdurende dans, een eindeloze<br />

choreografi e, altijd bezig, altijd druk doende, als in een eeuwige discussie, een verhaal zonder begin<br />

of einde. Mens, dier en ding lopen in elkaar over en al deze hybride wezens zijn evenwaardig. Het zijn<br />

een soort archetypische creaturen, die in <strong>Vereecken</strong>s universum een vanzelfsprekende thuis vinden.<br />

Alles leeft, alles heeft een ziel.<br />

In vele werken herkent men pastiches, vaudevilles, commedia dell’arte. Speelsheid, esprit, geestigheid<br />

zijn troef. Er wordt gelachen, er wordt ook uitgelachen, er is relativering en zelfrelativering. Geen<br />

vettige kolder, eerder een milde spot, een goedmoedige glimlach, een fi jne, soms wat wufte vrolijkheid,<br />

gelardeerd met tederheid en poëzie, niet zelden ook met een zweem van melancholie.<br />

De vrouw in al haar veelheid en veelzijdigheid staat geregeld centraal. Zijn eind 2014 overleden<br />

echtgenote Mia speelt hier een cruciale rol. ‘Mia Twie’ noemde hij haar, waarbij hij haar familienaam<br />

– Thuy – zogezegd uitsprak op zijn Frans. Humor was dit echtpaar niet vreemd. Hij heeft haar vaak<br />

afgebeeld in zijn schilderijen, tekeningen en gravures. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende werken<br />

met als titel ‘Mia Twie als object’, waar Mia een vrouw is, maar ook een stoel, en wel meer bepaald<br />

een stoel met vorstelijke allures. Mia kreeg in zijn werken vaak een ereplaats, niet altijd letterlijk,<br />

maar wel naar de geest. (Althans, zo heb ik dat toch altijd gezien.)<br />

Nogal wat werken tonen twee fi guren, mannelijk en vrouwelijk, een paar – een echtpaar? een echt<br />

paar! – nu eens in dialoog, dan weer helemaal opgaand in een soort clowneske paringsdans, met (hij)<br />

de kleurrijke paradijsvogel en (zij) de zwarte spin, de uitbundig dansende nar en het kritische wijfje,<br />

8


de zich immer uitslovende hofmaker en het ongenaakbare ijskonijn, de koning en zijn koningin – of<br />

omgekeerd, zo men wil – de koningin en haar koning. Ze zijn allebei mooi, speels, trots en meestal<br />

fraai uitgedost. De entourage, bestaande uit toeschouwers van allerlei pluimage, mag graag toekijken.<br />

Soms wordt het paar vergezeld door hun kinderen en zien we het complete gezin. Man, vrouw en kinderen;<br />

de koning en de koningin en hun prinsen en prinsessen, in een barokke, koninklijke omgeving.<br />

Er zijn ook wel eens monsters, al is hun monsterlijkheid niet altijd even overtuigend. Ze mogen dan<br />

wel hun tanden laten zien, toch blijken ze veelal een hoge aaibaarheidsfactor te hebben. Ook de vaak<br />

purperen spookjes die geregeld zijn werken bevolken, zien er eerder minzaam dan angstwekkend uit.<br />

Een enkele keer is de sfeer wel duister en unheimisch en treffen we scènes aan uit wat nachtmerries<br />

zouden kunnen zijn. Lugubere fi guren en vormen toeven in vreemde oorden en voeren daar een<br />

macabere dans uit. Ze maken een sinistere indruk en lijken iets in hun schild te voeren. De paletten<br />

zijn hier vaker sober, eerder monochroom en donker. Zware blauwen, bruinen, zwarte en grijze tinten<br />

geven gestalte aan deze obscure fantasieën.<br />

Vele werken worden opgeluisterd door Belgische vlagjes, een soort van triomfantelijke toets. In een<br />

oud krantenartikel heeft André gezegd dat deze vlag geen speciale betekenis heeft. Hij vindt gewoon<br />

de kleuren mooi. Een politiek statement of een pleidooi voor het koninkrijk België hoeft men hier dus<br />

niet meteen achter te gaan zoeken. Maar het is wel treffend dat de vlag van ons vaak als surrealistisch<br />

bestempelde landje ook de lading dekt van André’s surreële wereld.<br />

Hoewel André <strong>Vereecken</strong> in veel van zijn werken sterk de indruk geeft hele verhalen te vertellen, vervallen<br />

ze nooit in een vermoeiende anekdotiek. Je krijgt ook nooit hoogte van wat wordt verteld. Zijn<br />

werk gaat eerder over de grote en vooral kleine gebaren des levens, en biedt abstracte en onbewuste<br />

commentaren op ons mens-zijn.<br />

De situaties die hij neerzet tonen de mens in zijn biotoop, veelal de vrolijke kant ervan, de ridicule kant<br />

soms, de mens en zijn zinloze, aandoenlijke, maar ook grappige geploeter hier op deze aardkloot.<br />

Vreemde gezelschappen van allerlei soorten fi guren zijn met elkaar verbonden, tot elkaar veroordeeld<br />

zelfs. En toch lijkt elk van hen ook geheel in beslag genomen door zichzelf, verdwaald in de eigen<br />

gedachten, de eigen –<br />

vaak absurde, doelloze<br />

– activiteiten. ‘La condition<br />

humaine’, geabstraheerd,<br />

gebagatelliseerd<br />

en meestal<br />

verteld met humor. <strong>Vereecken</strong>s werken houden ons graag een spiegel voor. Ze vertellen elk op hun<br />

manier ‘the story of our lives’.<br />

De situaties die hij neerzet tonen de mens in zijn biotoop, veelal de<br />

vrolijke kant ervan, de ridicule kant soms, de mens en zijn zinloze,<br />

aandoenlijke, maar ook grappige geploeter hier op deze aardkloot.<br />

De werken van André <strong>Vereecken</strong> zijn mooi en bevallig en laten zich graag aanschouwen. De toeschouwer<br />

kijkt, zoekt, vindt of vindt niet, assimileert, accepteert; hij ondergaat ze vooral, meestal met<br />

de glimlach. Hij vult in zoals hij wenst – als hij dat al wenst, het hoeft ook niet per se. Maar proberen<br />

te begrijpen, daar begint men best niet aan. Dit werk vraagt niet om ontleding en analyse: het is ongrijpbaar,<br />

onvatbaar, niet voor één gat te vangen.<br />

Vragen als ‘wat stelt dit voor?’ of ‘wat betekent dit?’ irriteren André <strong>Vereecken</strong> mateloos. Alsof hij<br />

dat weet. Alsof er überhaupt iets te weten valt. De ‘dingen’ komen gewoon tot hem, al werkend.<br />

Bijkomende uitleg van de kunstenaar wordt niet ter beschikking gesteld, evenmin worden er grootse<br />

fi losofi eën of zware theorieën verkondigd. De manier waarop hij zich uit is via zijn kunst en de werken<br />

spreken voor zich.<br />

9


De titels van de werken bieden ook geen soelaas voor wie echt wil begrijpen, maar dragen veeleer<br />

bij tot het mysterie en het ongerijmde: ‘Vliegend hert’, ‘Ontwerp voor een zijgedacht’, ‘Het spel der<br />

mogelijkheden’, ‘Alleen de zon is rustig’...<br />

Het werk van André <strong>Vereecken</strong> laat zich graag bekijken, proeven en lezen en maakt desgewenst<br />

plaats voor de persoonlijke betekenissen die het bij elkeen oproept. In al zijn vriendelijke vrolijkheid<br />

verschaft het zich vlot toegang tot de toeschouwer en nodigt het uit tot introspectie. Maar we mogen<br />

ons niet laten misleiden door de charmes van de schijnbare naïviteit. Elke goede verstaander voelt dat<br />

er een geladenheid en een gelaagdheid in zijn werk zit.<br />

Wie André aan het werk ziet, krijgt de indruk dat het allemaal vanzelf gaat, alsof hij er niet bij hoeft<br />

na te denken. Het lijkt niet alleen zo, het is ook zo. Hij tekent en schildert lijn na lijn, vorm na vorm<br />

en ziet gaandeweg wel<br />

‘Écriture automatique’ in zijn zuiverste vorm. De inspiratie zit blijkbaar<br />

in het moment zelf. De ene lijn en vorm genereert de andere.<br />

Alles geleid door een feilloos gevoel voor compositie en kleur.<br />

waar hij uitkomt. Zat<br />

het vooraf dan niet allemaal<br />

in zijn hoofd?<br />

Neen, ontkent hij met<br />

klem. Hij begint aan<br />

een werk zonder een duidelijk vooraf bepaald idee, zonder vooraf uitgedacht thema, zonder precieze<br />

compositie in zijn hoofd. Voorstudies of voorbereidende tekeningen bestaan niet, ook niet voor de<br />

grootste schilderijen. Ideeën, vormen en kleuren groeien naarmate hij voortwerkt. ‘Écriture automatique’<br />

in zijn zuiverste vorm. De inspiratie zit blijkbaar in het moment zelf. De ene lijn en vorm genereert<br />

de andere. Alles geleid door een feilloos gevoel voor compositie en kleur. Spontaan en intuïtief.<br />

Zijn gehele oeuvre werd ook wel eens één grote ‘roman fl euve’ genoemd. Het is inderdaad één grote<br />

Ulysses, één grote ‘stream of consciousness’ én vooral ook unconsciousness, die een leven lang<br />

aanhoudt, en zijn bewuste en onbewuste kijk op de wereld in beeld brengt.<br />

André <strong>Vereecken</strong> is een sterk en veelzijdig colorist. Door de jaren heen heeft hij gebruik gemaakt van<br />

de meest diverse paletten. Algemeen is er een evolutie te zien van donkere kleurengamma’s met<br />

zware aardetinten naar een lichter coloriet met grijzige kleuren en vandaar naar een intens, verzadigd<br />

kleurenpalet. Blauw was lang zijn lievelingskleur, blauw in al zijn vormen, maar vooral fel lichtblauw,<br />

azuurblauw. Maar alle andere, verzadigde kleuren hebben ook de weg naar zijn palet gevonden.<br />

Subtiele paletten zijn er ook: zachte pastels met fi jne kleurenkeuzes, zachtpaarsgrijs naast zorgvuldig<br />

gekozen gele tinten. Er zijn grote, drukbevolkte scènes en stillevens met bijna alleen maar tinten van<br />

groen, heel levendig en gediversifi eerd, opgevrolijkt door een toets rood of blauw, meer niet. Hij stelt<br />

zijn paletten samen op een heel intuïtieve manier, navenant de ideeën waaraan hij wil gestalte geven.<br />

André <strong>Vereecken</strong> heeft geschilderd op doek, hout en papier, met olieverf of acryl. Hij heeft pastels en<br />

gouaches gemaakt. Het liefste gebruikte hij verschillende technieken door elkaar, volgens de inspiratie<br />

van het moment en in functie van wat hij in beeld wilde brengen. Hij heeft vele tekeningen gemaakt,<br />

in potlood, met stift en balpen. De eenvoudigste en mooiste zijn in zwarte inkt, gewoon zwart<br />

op wit. Soms zijn ze ingekleurd met kleurpotlood of pastelkrijt. Tekeningen zijn uiteraard uitermate<br />

geschikt om zijn ‘stream of (un)consciousness’ te vatten. De directheid van dit medium staat hem toe<br />

zijn spontane invallen snel te noteren.<br />

Qua formaat liet hij zich geen beperkingen opleggen: metersgrote schilderijen wisselen af met minuscule<br />

miniaturen.<br />

De collages van André <strong>Vereecken</strong> zijn er in velerlei soorten. Soms bestaan ze enkel uit papier: krantenpapier,<br />

inpakpapier of welk papier ook. Soms combineert hij de meest uiteenlopende materialen: lood,<br />

jute, stof, leer, pluimen, hout, touw, het geraamte van een dood vogeltje... Zijn kunstenaarshanden<br />

10


maken er pareltjes van, door de manier waarop hij ze samenbrengt of bewerkt. Het is wonderlijk te<br />

zien hoe hij bij elke compositie opnieuw alles laat kloppen. Deze collages getuigen van pure liefde voor<br />

de intrinsieke schoonheid van eenvoudige, zuivere, ruwe materialen. Niet zelden zit er letterlijk muziek<br />

in, vooral als hij<br />

In zijn collages combineert hij de meest uiteenlopende materialen:<br />

lood, jute, stof, leer, pluimen, hout, touw, het geraamte van een<br />

dood vogeltje... Zijn kunstenaarshanden maken er pareltjes van.<br />

er een stukje van<br />

een partituur aan<br />

toevoegt.<br />

Hetzelfde geldt voor<br />

zijn assemblages.<br />

Hier redt André voorwerpen van de ondergang. Dingen die zijn medemens achteloos weggooit, die<br />

door de maatschappij letterlijk verworpen worden, raapt hij op. Hij herkent er de schoonheid van,<br />

verzamelt ze en schenkt ze een nieuw leven als deel van een geheel of soms gewoon door ze te beschilderen.<br />

Ook hier duikt weer zijn voorliefde voor koffi epotjes op, al dan niet voorzien van maskers,<br />

pluimen, touw of ijzerdraad, al dan niet opgeluisterd met zijn typische kleurenrijkdom. Het is een<br />

vrolijke bende die we te zien krijgen: fi guren in alle mogelijke gedaanten, samen op stap door het<br />

leven, samengesmeed voor altijd.<br />

Deze tekst pretendeert niet het oeuvre van André <strong>Vereecken</strong> te verklaren, noch te plaatsen in een<br />

kunsthistorische context. Hij probeert heel eenvoudig het enthousiasme te delen, dat ik al jaar en dag<br />

ervaar bij het bekijken en genieten van dit werk. Want één ding staat voor mij vast: het is zalig toeven<br />

en verdwalen in de wereld van André <strong>Vereecken</strong>. De nieuwsgierige en gevoelige toeschouwer zal<br />

nooit uitgekeken geraken, is het niet door de veelheid aan merkwaardige situaties die zich voordoen,<br />

dan wel door het verrukkelijke spel van vorm en kleur. Deze kunst wekt een glimlach op, relativeert<br />

de stekelige kantjes van het leven, maakt blij en verovert moeiteloos harten. <strong>Vereecken</strong>s werken zijn<br />

prettige metgezellen die het dagelijks leven kleur geven. Kunst om te koesteren.<br />

Ann Brokken<br />

11


Schilderijen


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Tafelfi guur met Vooruitzichten, 1995<br />

olie op doek op paneel<br />

112 x 112 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

14


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1969<br />

gemengde techniek op paneel<br />

125 x 169 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechts<br />

16


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1969<br />

vetkrijt op board<br />

123 x 169 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> onderaan<br />

18


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1970<br />

olie op paneel<br />

124 x 126,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

20


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Figuur met voorbijzwevende hond, 1970<br />

olie op doek op paneel<br />

194 x 111 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

22


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Standbeeld van een Denker, Zelfportret<br />

olie op doek op board<br />

130 x 67 cm<br />

24


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1995<br />

olie op board<br />

116 x 70 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

26


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vrouw in Spiegel<br />

olie op doek op paneel in spiegellijst<br />

175 x 91 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

28


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Drie Figuren, 1972<br />

olie op doek<br />

121 x 200 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

30


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1974<br />

olie op doek<br />

90 x 70 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

32


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1974<br />

olie op doek<br />

90 x 70 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

34


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1974<br />

olie op doek<br />

90 x 70 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

36


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1974<br />

olie op doek<br />

90 x 70 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

38


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1974<br />

olie op doek<br />

90 x 70 cm<br />

<strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

40


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel<br />

olie op doek op paneel<br />

76 x 139,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

42


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1977(?)<br />

olie op tafelblad<br />

139 x 87 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsboven<br />

44


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Boskabouter<br />

olie op doek<br />

16 x 10,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

46


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 2001<br />

olie op papier<br />

25 x 32 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsboven<br />

47


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Figuren<br />

gemengde techniek<br />

7,5 x 12 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsboven<br />

48


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Man met Vogelblik, 1971<br />

gemengde techniek<br />

13,5 x 13,5 cm (dagmaat)<br />

<strong>Vereecken</strong> rechtsonder


Collages


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel<br />

collage<br />

24 x 34 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechts<br />

52


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

collage<br />

29 x 19 cm (dagmaat)<br />

53


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Kollage, 2010<br />

collage<br />

8 x 13 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Kollage<br />

collage<br />

8 x 13 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

54


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 2002<br />

collage<br />

71 x 49 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsonder en linksboven<br />

56


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Figuur met Pluim, 2002<br />

collage<br />

48,5 x 38,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder en boven<br />

58


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Compositie, 2002<br />

collage<br />

31 x 24 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

60


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1987<br />

collage<br />

16 x 29 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

62


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vogel die onbekent wenst te blijven, 2011<br />

collage<br />

14 x 19 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

63


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Verkleede Zanger, 2001<br />

gemengde techniek<br />

14,5 x 9,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rechtsonder<br />

64


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zelfportret<br />

collage<br />

27 x 21 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

65


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Compositie, 2004<br />

collage<br />

43,5 x 28,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksboven<br />

66


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Man die bij zonsverduistering zijn vogel laat zien, 2001<br />

collage<br />

42,5 x 58,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> onderaan<br />

68


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vierkante Zon, 2004<br />

collage<br />

43,5 x 29 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> linksboven<br />

70


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Portret van een man die niets weet, 2001<br />

collage<br />

18 x 12,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

72


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vrouw met Hoed, 1980<br />

collage<br />

24 x 17,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

73


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vogel, 2002<br />

collage<br />

25,5 x 36,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

74


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Vrouw met Hoed, 2001<br />

collage<br />

20 x 15,5 cm (dagmaat)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> rugzijde<br />

75


Assemblages


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

63 cm (hoogte)<br />

A. <strong>Vereecken</strong><br />

78


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

51,5 cm (hoogte)<br />

A. <strong>Vereecken</strong> onderaan<br />

80


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

45 cm (hoogte)<br />

82


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

55 cm (hoogte)<br />

84


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

44 cm (hoogte)<br />

86


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

51,5 cm (hoogte)<br />

88


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

60 cm (hoogte)<br />

90


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

51 cm (hoogte)<br />

92


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

49 cm (hoogte)<br />

94


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1987<br />

assemblage<br />

32 cm (hoogte)<br />

A. <strong>Vereecken</strong><br />

96


97


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

55 cm (hoogte)<br />

98


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

42 cm (hoogte)<br />

100


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1989<br />

assemblage<br />

40,5 cm (hoogte)<br />

A. <strong>Vereecken</strong><br />

102


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Liggend Naakt<br />

assemblage<br />

53 cm (lengte)<br />

104


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

Zonder Titel<br />

assemblage<br />

68 cm (hoogte en lengte)<br />

106


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Zonder Titel, 1991<br />

latex op multiplex<br />

67 x 72 x 27,5 cm<br />

A. <strong>Vereecken</strong> binnenin<br />

108


109


Tekeningen


T I T E L<br />

M E D I U M<br />

A F M E T I N G E N<br />

S I G N AT U U R<br />

Borstbeeld van een vrouw, 1974<br />

pastel op papier<br />

29 x 23 cm (dagmaat)<br />

<strong>Vereecken</strong> linksonder<br />

112


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


Grafi ek


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


ST- JOHN.BE<br />

Art & Antiques

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!