07.04.2017 Views

Binnendijks 2017 13-14

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

Binnendijks van 8 en 9 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 8/9 april <strong>2017</strong><br />

Kunst op zolder<br />

[advertentie]<br />

De naam Toorop hadden ze zelf<br />

ook al ontdekt. “Maar is ie echt?”<br />

Met die vraag was de familie Bert<br />

en Ella Verhoeks hoopvol naar het<br />

agrarisch museum getogen. Het<br />

is zondagochtend even over elf.<br />

Zomertijd. Met een loep wordt de<br />

alleraardigste potloodtekening van<br />

november 1926 onder ogen genomen.<br />

“Met een gummetje zou je het zo kunnen achterhalen”,<br />

verzucht de taxateur. De stilte is<br />

te snijden. Tot het definitieve oordeel geveld<br />

wordt. “Het is geen repro”. De waarde wordt<br />

geschat op zo’n € 450,=. Dat is mooi. Want de<br />

twee vaasjes die eerder onder handen waren<br />

genomen, hoe schattig ook, leverden niet veel<br />

op. Bert en Ella keren, voorzien van advies om<br />

de tekening goed in te lijsten, tevreden huiswaarts.<br />

Dan is de familie Albertsma aan de beurt. Met<br />

een deel van een theeserviesje. We leren dat<br />

Europees porselein pas in de achttiende eeuw<br />

met succes gemaakt wordt. Daarvoor was het<br />

vooral dun aardewerk. Om het toch cachet te<br />

geven. “Een echt ‘tête a tête’ serviesje.”<br />

De inbrengers lachen. Daarom hebben ze<br />

maar twee kopjes! Ze waren in de veronderstelling<br />

dat de andere exemplaren in de loop<br />

der tijd gesneuveld waren. Goed voor zo’n €<br />

120,=. Henk heeft, hoe kan het ook anders<br />

met zijn brandweerverleden, een hand(blus)<br />

pomp meegenomen. Gekocht in Engeland.<br />

“Voor zo’n vijfentwintig pond”, meent hij.<br />

In de tijd dat de pond nog fiks hoog stond.<br />

De taxateur komt nu op zo’n honderdzestig<br />

euro. Maar de leren slang moet nodig ingevet<br />

worden. Jan Jobsis biedt gelijk uitkomst. “We<br />

hebben nog wel een potje rijtuigleervet. Kom<br />

volgende week donderdag maar even langs”.<br />

Het wordt voor mij hoog tijd om de ruimte<br />

te verlaten. De volgende klant heeft plek<br />

gevonden aan de tafel. Met een echte<br />

Vreugdehil. CW Vreugdehil. “Een Amsterdams<br />

stadsgezicht”, hoor ik de taxateur nog<br />

zeggen. “Een leuk dingetje. Moet in de hoek<br />

een beetje bijgewerkt worden. Maar heel veel<br />

meer dan € 200,= zal het niet worden”.<br />

Heerlijk om te horen. Al die verhalen over<br />

familieschatten.<br />

GEERT<br />

Dubbel feest op het Noorderpad in de Zuidoostbeemster. Op vrijdag 24 maart zag<br />

Jeroen Meijnema (rechts of de foto) Abraham. Drie dagen daarna werd zijn vader<br />

en buurman Daan Meijnema tachtig jaar!. Alle reden voor een groot feest op<br />

zondag met de hele familie.<br />

The Bayou Mosquitos in Onder de Linden<br />

The Bayou Mosquitos uit Amsterdam spelen muziek uit Louisiana en Texas waarbij een belangrijke<br />

rol is weggelegd voor het lyrische geluid van de accordeon. Cajun, Tex Mex, Rhythm &<br />

Blues en Country zijn de ingrediënten in de gumbo van de muggen uit de delta. Zondagmiddag<br />

9 april Aanvang 15.00 uur Entrée: € 9,00 (kinderen t/m 12 jaar € 5,00) Onder de Linden.<br />

Reserveren: onderdelindenbeemster.<br />

Aafje de Jong en Jan Jobsis ereleden<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

hield op woensdag 29 maart<br />

jaarvergadering in de foyer van de<br />

Keijserkerk. Voorzitter Cees de Groot<br />

verwelkomde een hartverwarmend<br />

groot aantal leden.<br />

De Groot blikte daarbij even terug naar de<br />

viering van het 80 jaar bestaan, die ondanks<br />

de gestaag neervallende zware regen een<br />

groot succes was. Daarom wil het bestuur van<br />

deze activiteit een jaarlijks terugkerend evenement<br />

maken. De vergaderstukken met de<br />

notulen en jaarverslagen van alle 7 onderdelen<br />

van het Genootschap werden aan alle<br />

leden toegezonden in de periodiek verschijnende<br />

De Nieuwe Schouwschuit. Ze waren<br />

daarin omstandig en duidelijk verwoord en<br />

leverde amper opmerkingen of vragen op van<br />

het toch altijd wel kritisch publiek. Het Betje<br />

Wolff Museum, Het Agrarisch Museum Westerhem,<br />

Molen De Nachtegaal, Beemster Erfgoed,<br />

Stichting tot behoud van de Weegbrug,<br />

Stichting Historisch Brandweer materieel en<br />

de PR Commissie kunnen terugzien op een<br />

goed seizoen 2016. De penningmeester vertelde<br />

dat, ondanks de enigszins teruglopende<br />

financiën, de contributie niet verhoogd zal<br />

worden. We waarschuwde hij -en met hem de<br />

kascommissie- dat er nog harder aan gewerkt<br />

moet gaan worden en meer activiteiten<br />

moeten worden ontwikkeld om de inkomsten<br />

te laten stijgen. Aafje en Jan Ereleden<br />

Er waren ook diverse bestuurswisselingen<br />

onder meer het aftreden van Aafje de Jong,<br />

voorzitter van Betje Wolff Museum en Jan<br />

Jobsis van het Agrarisch Museum Westerhem.<br />

Beiden hebben in hun eigen bestuur<br />

al afscheid genomen, maar zij traden tevens<br />

uit het hoofdbestuur en uit de PR Commissie.<br />

Aafje is al 36 jaar geleden vrijwilliger<br />

geworden bij Betje Wolff en heeft zich met<br />

groot gevoel voor de geschiedenis ‘van poetsvrouw<br />

tot voorzitter’ ontwikkeld. Gelukkig is<br />

zij niet van plan af te haken en in de toekomst<br />

haar kennis te blijven inzetten. Jan Jobsis<br />

heeft er ‘slechts’ tien jaar op zitten, maar zijn<br />

geestdriftig stuwende kracht in Hoofdbestuur<br />

en de PR Commissie was eveneens onmisbaar.<br />

Ook voor hem betekende dit aftreden<br />

geen afscheid van het HGB. Als blijk van waardering<br />

werden beide scheidende bestuurders<br />

met grote instemming tot erelid van het Historisch<br />

Genootschap Beemster benoemd.<br />

ERNY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!