18.08.2017 Views

Leaflet Industrieprei 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Industrieprei

enzazaden.nl


Industrieprei

Cherokee F1

Cherokee is een laat herfstras en wordt gekenmerkt door zijn hoge productie aan vaste

schachten. Dit ras is sterk tegen bruine strepen en trips. Door de donkere kleur groeit het ras

trager dan Gevaria en is daardoor in het tweede gedeelte van de herfstperiode te gebruiken.

Door de snelle hergroei na de winter, is het ras eveneens geschikt als lenteprei.

Plantperiode: week 21-24

Oogstperiode: half november - half januari

Oslo F1

Het hybride ras Oslo is geschikt voor de herfstteelt en het wintersegment.

Het ras wordt gekenmerkt door zijn hoge schonings rendement. Het heeft een hoge

productie aan uniforme vaste schachten die makkelijk te pellen zijn. Ook is Oslo sterk

tegen trips, papiervlekken en roest. Hierdoor heeft dit ras een sterk gezond gewas

met een mooie opgerichte stand.

Plantperiode: week 24-30

Oogstperiode: midden oktober t/m half april

Oslo F1

Ras

Plant/oogstweek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Cherokee F1

Oslo F1

Plantperiode:

Oogstperiode:

Enza Zaden | Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.nl

Uw contactpersonen in Nederland

Bert Hendrikse tel.: +31 (0)6 50 88 54 54

Theo Peeters tel.: +31 (0)6 55 22 66 99

Uw contactpersoon in België

Dirk Casteleyn tel.: +32 (0)475 85 00 80

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden

gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest

recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.nl © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | oktober 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!