17.11.2017 Views

Binnendijks 2017 45-46

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS NUMMER <strong>45</strong>/<strong>46</strong>, 18/19 NOVEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

ALGEMEEN<br />

FEESTELIJKE OPENING<br />

SPEELVOORZIENINGEN<br />

NIEUWBOUWWIJK DE KEYSER<br />

Wethouder Zeeman opende maandag 6 november samen met kinderen, ouders,<br />

opa’s en oma’s uit de buurt de speelvoorzieningen in deelplan II De Keyser in<br />

Middenbeemster.<br />

De speelvoorzieningen zijn in opdracht van De Beemster Compagnie geplaatst<br />

door BOAS spelen in de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe woonbuurt.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

27 oktober <strong>2017</strong> Purmerenderweg 28 Vervangen van brug<br />

door dam met duiker<br />

31 oktober <strong>2017</strong> Odessa 3 (ver)plaatsen erfafscheiding<br />

3 november <strong>2017</strong> Zuiderweg 3 Plaatsen beschoeiing<br />

in voortuin<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN A.P.V. EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

9 november <strong>2017</strong> Insulindeweg 11 Muziekfestival op<br />

18 november 2018<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

<strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 26 oktober <strong>2017</strong>, met besluitnummer<br />

1402039, het volgende besloten:<br />

INTREKKEN:<br />

Middenweg 144 Middenbeemster<br />

VASTSTELLEN:<br />

Middenweg 144 Middenbeemster<br />

Middenweg 144a Middenbeemster<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

<strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

OMGEVINGSVERGUNNING EN<br />

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN<br />

OPRICHTEN STOLPWONING KOLKPAD 3<br />

(UITGEBREIDE PROCEDURE)<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing<br />

van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het<br />

bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten van een stolpwoning<br />

(ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.<br />

De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september <strong>2017</strong><br />

besloten voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen af te geven.<br />

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende<br />

stukken liggen met ingang van 20 november <strong>2017</strong> tot en met 2 januari 2018 van 8.30<br />

uur tot 12.00 en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis<br />

van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.<br />

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde<br />

terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs<br />

niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit<br />

naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank<br />

Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003<br />

BR te Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste<br />

bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u<br />

beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht<br />

verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u<br />

daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige<br />

voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde<br />

spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u<br />

griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd<br />

beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).<br />

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.<br />

ONTWERP WEIGERING<br />

OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERP<br />

WEIGERING VERKLARING VAN GEEN<br />

BEDENKINGEN TWEEDE<br />

PARKEERTERREIN FORT RESORT<br />

BEEMSTER NEKKERWEG<br />

(UITGEBREIDE PROCEDURE)<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 oktober<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren.<br />

Deze weigering heeft betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor het<br />

gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2012<br />

voor een tweede parkeerterrein bij Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg te<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Het ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit<br />

weigering omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met<br />

ingang van 20 november <strong>2017</strong> tot en met 2 januari 2018 van 8.30 uur tot<br />

12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn<br />

Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.<br />

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een<br />

zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze<br />

wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,<br />

postbus 7, 1<strong>46</strong>2 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de<br />

ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor<br />

het geven van een mondelinge zienswijze of voor informatie contact opnemen<br />

met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, tel. (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

Wethouder Zeeman links opent samen kinderen de speelvoorziening<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 28 NOVEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie start<br />

om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het nemen van een besluit op bezwaarschriften tegen het van<br />

toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht gemeenten op het ontwikkelgebied<br />

Zuidoostbeemster II.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage en bijstelling van de<br />

begroting <strong>2017</strong>.<br />

Voorstel tot het wijzigen van de financiële verordening.<br />

Deze wijziging is noodzakelijk om de verordening te kunnen laten voldoen<br />

aan gewijzigde wetgeving.<br />

Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 12 december<br />

<strong>2017</strong> van de Vervoerregio Amsterdam.<br />

De agenda’s van de periodieke vergadering van de regioraad van de Vervoerregio<br />

Amsterdam worden (thans) vooraf besproken in de raadscommissie.<br />

De gemeenteraad is vertegenwoordigd in de regioraad in de persoon van het<br />

raadslid de heer Dings. Het raadslid de heer Groot is plaatsvervangend lid<br />

van de regioraad.<br />

Bespreken van het stappenplan voor versterking van de ambtelijke samenwerking<br />

met de gemeente Purmerend.<br />

In februari hebben de gemeenten Beemster en Purmerend deze samenwerking<br />

geëvalueerd en besloten die voort te zetten. Beemster heeft hierbij de intentie<br />

uitgesproken om deze samenwerking te ontwikkelen naar een model met<br />

een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Afgesproken is toen om hiervoor<br />

een stappenplan te ontwikkelen.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 28 november bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op de website www.beemster.net.<br />

Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met de griffier via het<br />

nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op<br />

voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen, raaden<br />

commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1<strong>46</strong>2 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!