02.02.2018 Views

Beter voor Vlaardingen

van Kaalslag naar inhaalslag

van Kaalslag naar inhaalslag

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

van kaalslag naar inhaalslag<br />

...met gepassioneerde en betrokken Vlaardingers op weg naar een heldergroene toekomst.<br />

Van links naar rechts: Har Hensgens, Saskia Pessy, Robert Daalmeijer, Marco van Unen, Melanie Molhoek, Hassan Bouchrit, Ben Trooster, Marscha Hollenberg, Ernst Moerkerken, Willem Hoogendijk,<br />

Linda van der Weijde, Tom Vlielander, Urbin Groeneveld, Petra Hickendorff, Viviën Kandou, Gertjan Molenaar, Jorg van Eerten, Salih Akca en Jacqueline Kortleven


Inleiding.<br />

Trots, betrokken en resultaatgericht; dat zijn Vlaardingers! En dat maakt Vlaardingers<br />

ook kritisch. Nadat de stad jarenlang geregeerd is door landelijke partijen<br />

is de kaalslag duidelijk zichtbaar; we hebben geen ziekenhuis meer, het politiebureau<br />

is beperkt open, het buitenzwembad is verdwenen, de buitenruimte is slecht<br />

onderhouden, veel vierkante meters winkelruimte staan leeg en we zijn onze regiofunctie<br />

kwijt die we tot de jaren negentig hadden. Van een <strong>voor</strong>sprong zijn we<br />

op een achterstand terecht gekomen. Mooie, nieuwe ontwikkelingen zoals we om<br />

ons heen zien, zien we in <strong>Vlaardingen</strong> niet. Dat moet en kan anders!<br />

Want ‘Kan niet, bestaat niet’. Met de creativiteit en de passie van een groep<br />

Vlaardingers met verscheidene achtergronden en daarmee kennis en ervaring<br />

gaan wij wat <strong>voor</strong>alsnog <strong>voor</strong> onmogelijk werd gehouden mogelijk maken. Gebieden<br />

krijgen een eigen veiligheidscoördinator, we pakken huftergedrag aan<br />

middels oplopende boetes en we hebben aandacht <strong>voor</strong> de openbare ruimte en<br />

sociaal eigenaarschap. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan het imago van<br />

de stad, aan het uit een isolement halen van bewoners of anderszins bijdragen<br />

aan het welzijn van Vlaardingers. De menselijke maat moet terug! En daarom<br />

hechten wij ook veel belang aan slachtofferzorg, zijn wij stevig <strong>voor</strong>stander van<br />

een zorgpension, bed, bad, brood en begeleiding en een buurthuis in iedere wijk.<br />

Om <strong>Vlaardingen</strong> weer tot een aantrekkelijke stad te maken zijn wij bovendien<br />

<strong>voor</strong>stander van een (zeil)jachthaven, een tram<strong>voor</strong>ziening <strong>voor</strong> het centrum,<br />

watertuinen, een groene (binnen)stad en een strand aan de Vlaardingse vaart.<br />

Doordat wij beter gebruik gaan maken van beschikbare Europese en landelijke<br />

subsidies en eigen inkomsten beter te besteden kunnen we een inhaalslag maken;<br />

kan niet, bestaat niet.<br />

2 <strong>Beter</strong> Voor <strong>Vlaardingen</strong>.


In toenemende mate draagt de landelijke overheid haar taken over aan de gemeente.<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> ziet ook hierin kansen om de stad vele malen<br />

aantrekkelijker te maken <strong>voor</strong> inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen wij<br />

samen met maatschappelijke organisaties, met ondernemers maar bovenal met<br />

de Vlaardingers! Deze stad met potentie moet weer een schone stad worden,<br />

een stad zonder kapot straatmeubilair, een stad met veel groen, een bruisende<br />

binnenstad en bovenal een veilige stad. En minstens zo belangrijk; wij gaan ons<br />

inzetten <strong>voor</strong> een sociale stad waar men met elkaar werkt aan een mooie, aantrekkelijke<br />

en weerbare stad. Een stad die klaar is <strong>voor</strong> de toekomst. Wij kijken<br />

niet terug maar <strong>voor</strong>uit!<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong>, de naam zegt het al; wij zijn een lokale partij. Vlaardingers<br />

weten zelf wat goed is <strong>voor</strong> hun stad. Wij Vlaardingers hebben geen landelijke<br />

partijen nodig om onze stad te besturen. Voor u ligt ons partijprogramma.<br />

Hierin onze visie op de toekomst van onze stad. Heeft u zelf een goed idee, een<br />

suggestie, opmerkingen, aanmerkingen of klachten? Onze kandidaten horen het<br />

graag van u! Wij hebben de overtuiging dat we niet alleen problemen kunnen<br />

signaleren. We kunnen ook de oplossingen bedenken!<br />

3


DEEL 1:<br />

Uniek, gastvrij en aantrekkelijk.<br />

Uniek<br />

De dagen dat <strong>Vlaardingen</strong> uniek was vanwege de ansjovis-, kabeljauw- en <strong>voor</strong>al<br />

haringvisserij liggen achter ons. Daarin onderscheiden we ons niet meer. We<br />

kijken echter niet met weemoed terug maar <strong>voor</strong>uit de 21e eeuw in. We staan<br />

aan de <strong>voor</strong>avond van een derde industriële revolutie. In deze nieuwe tijd staan<br />

duurzaamheid en vergroening centraal en het is <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> over te<br />

stappen naar duurzame vormen van energie en intensieve vergroening.<br />

Een kwart van het Vlaardingse grondgebied bestaat uit natuur-/recreatiegebied.<br />

De Broekpolder heeft een hoge natuurwaarde en bovendien goede recreatieve<br />

<strong>voor</strong>zieningen. Het is <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> de overige 75% ook te vergroenen,<br />

te beginnen met de binnenstad. Bevlogen ondernemers en bewoners op de<br />

Hoogstraat hebben in 2017 een eerste aanzet gedaan tot het vergroenen van deze<br />

winkelstraat van weleer. Het stadsbestuur moet deze initiatieven actief ondersteunen<br />

en faciliteren. Het zou nog <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> zijn als de gemeente<br />

zelf intensief investeert. <strong>Vlaardingen</strong> wordt daarmee de groene oase van de regio.<br />

Dit maakt <strong>Vlaardingen</strong> wederom uniek; kan niet, bestaat niet.<br />

De stad van de toekomst draait op onder andere<br />

zon, wind en water. En afval is niet enkel afval<br />

meer maar ook een grondstof. En de stad van<br />

de toekomst staat vol met bomen, struiken en<br />

planten.<br />

Een groene stad heeft een positief effect op de<br />

gezondheid van mensen en draagt bij aan de<br />

leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van een<br />

stad en haar inwoners. Bedrijven vestigen zich<br />

graag in een groene omgeving en onroerend<br />

goed is gewilder waardoor de economische groei<br />

van een stad wordt versterkt. Groen in de stad<br />

vermindert bovendien de luchtvervuiling, zorgt<br />

<strong>voor</strong> waterberging en dempt geluidshinder.<br />

4 <strong>Beter</strong> Voor <strong>Vlaardingen</strong>.


Gastvrij<br />

In een gastvrije stad worden de fundamentele menselijke behoeften van de bezoeker<br />

vervuld. Er zijn veel aspecten die de gastvrije beleving in zowel positieve<br />

als negatieve zin beïnvloeden. Stadsgastvrijheid wordt pas ervaren wanneer de<br />

basisfactoren op orde zijn; bewegwijzering, bereikbaarheid, parkeergelegenheid,<br />

een schone stad en gevoel van veiligheid. Daarnaast zijn er aspecten waar de stad<br />

nog eens extra mee kan scoren zoals stadsplattegronden en behulpzaamheid. De<br />

zintuigen van de bezoeker kunnen bovendien nog geprikkeld worden door <strong>voor</strong>zieningen<br />

die men niet verwacht maar die wel in de smaak vallen. Denk hierbij<br />

<strong>voor</strong>al aan onze droom van een groene oase.<br />

Een helder parkeerbeleid:<br />

- gratis parkeren tot 16.00 uur<br />

- shop&go zones (blauwe zones)<br />

- herindeling en uitbreiding van parkeerplaatsen<br />

Een beeldkwaliteitplan presenteert een visie over de stedenbouwkundige<br />

ontwikkeling en vormt een toetsingskader <strong>voor</strong> de kwaliteit, de vormgeving<br />

en de inrichting. Het is een aanvulling op de geldende Welstandsnota <strong>voor</strong><br />

nieuwe ontwikkelingen en heeft betrekking op de gewenste identiteit van de<br />

stedenbouwkundige ontwikkeling, de ambitie omtrent beeld, sfeer en kwaliteit,<br />

de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving en de wijze waarop een gebouw of<br />

een volume in de omgeving geplaatst wordt.<br />

<br />

<br />

Openbare<br />

toiletruimtes<br />

Geen nieuwbouw zonder<br />

parkeergelegenheid<br />

<br />

<br />

Parkeerbeleid:<br />

blauwe zones<br />

Einde aan de<br />

bordenjungle<br />

‘Ik hecht veel waarde aan het historische karakter van<br />

<strong>voor</strong>al de Vlaardingse binnenstad en bij <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>Vlaardingen</strong> zijn we dus ook bijzonder zuinig op historische<br />

en gezichtsbepalende panden. Laten we <strong>voor</strong>al<br />

stoppen met het slopen van onze historie.’<br />

5


Aantrekkelijk<br />

Een aantrekkelijke en mooie stad weet de perfecte balans te vinden tussen saai<br />

en chaos en heeft een open structuur waardoor je mensen ziet leven en werken.<br />

Bovendien wil je niet te veel moeten reizen in een stad. Een klein en compact<br />

centrum waar alles samenkomt is cruciaal. Het moet een plek zijn waar je koffie<br />

drinkt, een broodje eet, waar je andere mensen ontmoet en waar je tot rust komt.<br />

Maar bovenal; een stad heeft karakter nodig en de stad moet schoon zijn en<br />

heel. En wellicht het belangrijkste; de mens maakt de stad. Het is daarom <strong>Beter</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> de Vlaardinger weer centraal te stellen, talenten in de stad te<br />

benutten en de kansen, behoeften en dromen van de Vlaardinger weer belangrijk<br />

te maken.<br />

Kunst en cultuur zijn in al haar verschijningsvormen belangrijkste <strong>voor</strong>waarden<br />

<strong>voor</strong> een prettige stad. Het is <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> als we ons sterk maken <strong>voor</strong><br />

meer kunst en cultuur in onze stad. Kunst is geen luxe maar meer noodzaak. Hoe<br />

rauwer de samenleving, hoe meer houvast, troost en inzicht kunst kan bieden.<br />

Het is, naast de wetenschap en journalistiek, het medicijn tegen populisme en<br />

nihilisme. Kunst is de zuurstof van de samenleving!<br />

En we maken het weer veilig!<br />

Sociaal<br />

eigenaarschap<br />

Invoering<br />

Bestuurlijke Boete<br />

Coördinatie<br />

veiligheidsteams<br />

in meerdere gebieden*<br />

Cameratoezicht<br />

MOOI<br />

BEHOEFTE<br />

AANTREKKELIJK<br />

KARAKTER<br />

ONTMOE EN<br />

DE MENS MAAKT DE STAD<br />

ANSEN<br />

TALENTEN<br />

VLAARDINGEN CENTRAAL<br />

DROMEN<br />

Aanpak<br />

huftergedrag<br />

*(Holy & Broekpolder), Westwijk, Zuidbuurt/Surfplas en Lickebaertbos, Oostwijk & VOP en<br />

centrum, Babberspolder en Ambacht<br />

6 <strong>Beter</strong> Voor <strong>Vlaardingen</strong>.


Samen doen:<br />

gedeelde<br />

verantwoordelijkheid<br />

Voorkomen:<br />

Informeren en<br />

<strong>voor</strong>lichten<br />

Leren:<br />

Jong geleerd is<br />

oud gedaan<br />

Straffen:<br />

<strong>voor</strong> het verkeerd<br />

aanbieden van huisvuil<br />

gaat de boete van 125 naar<br />

uiteindelijk 500 euro<br />

Handhaven:<br />

mensen die meerdere keren<br />

rommel op straat gooien<br />

een boete oplopend tot<br />

420 euro<br />

Herstellen:<br />

Kapot straatmeubilair<br />

wordt binnen drie<br />

werkdagen gerepareerd<br />

of vervangen<br />

Ingrijpen:<br />

verplichting woningverbetering<br />

als veiligheid of<br />

aantrekkelijkheid omgeving<br />

in het geding is<br />

Ondersteuning:<br />

Kunst- en cultuur,<br />

maatschappelijke<br />

instellingen<br />

7


DEEL 2:<br />

Blik op de toekomst.<br />

Tijden veranderen en een blik op de toekomst is belangrijk. Het is <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>Vlaardingen</strong> als we beslissingen nemen die goed zijn <strong>voor</strong> nu maar ook <strong>voor</strong> later,<br />

die goed zijn <strong>voor</strong> de jeugd van nu en <strong>voor</strong> de volwassenen van straks!<br />

Er is en blijft <strong>voor</strong>lopig flink veel ruimte op de arbeidsmarkt <strong>voor</strong> technici, cremeren<br />

wordt ieder jaar populairder ten opzichte van begraven en er komt steeds meer<br />

aandacht <strong>voor</strong> natuur, milieu en dierenwelzijn. Daar moeten we dus iets mee!<br />

Goed onderwijs nu is goed <strong>voor</strong> onze stad straks!<br />

- een campus op het Unilever-terrein met o.a. MBO en<br />

Food Inspiration Academy<br />

- studentenhuisvesting op Unilever-terrein/sprijpanden<br />

- meer aandacht <strong>voor</strong> onderhoud en renovatie van schoolgebouwen dan <strong>voor</strong><br />

nieuwbouw<br />

- evenwichtige spreiding binnen de wijken van openbaar en/of bijzonder onderwijs<br />

- minimaal 3 uur gymles op school door bevoegde docent<br />

- taalonderwijs op zeer jonge leeftijd om onderwijsachterstanden te <strong>voor</strong>komen<br />

- ondersteuning <strong>voor</strong> stichtingen die laaggeletterdheid tegengaan.<br />

- studentenhuisvesting in de Sprij-panden stimuleren<br />

Dit is de toekomst:<br />

- zelfbouwprojecten<br />

- levensbestendig bouwen<br />

- crematorium op de Zwanensingel<br />

- intensieve aandacht <strong>voor</strong> flora- en<br />

faunawetgeving<br />

Tiny house<br />

Ondernemerschap als de welvaartsmotor van <strong>Vlaardingen</strong>. Wat maakt<br />

<strong>Vlaardingen</strong> klaar <strong>voor</strong> de toekomst?<br />

- ondernemersloket<br />

- intensieve samenwerking met IKV<br />

- aandacht <strong>voor</strong> bedrijventerreinen<br />

- lokale aanbesteding<br />

- koopzondag; de ondernemer bepaalt<br />

- aanleg glasvezel<br />

- <strong>voor</strong>tzetting ondernemersfonds<br />

- belastingvrije zones <strong>voor</strong> ondernemers <strong>voor</strong> de duur van drie jaar<br />

En dit is niet meer van deze tijd:<br />

- wilde dieren <strong>voor</strong> entertainment<br />

- hondenbelasting<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> wil<br />

dat meer beslissingsbevoegde<br />

ambtenaren in <strong>Vlaardingen</strong> wonen.<br />

dat vacatures eerst in lokale media<br />

en op gemeentepagina verschijnen<br />

externe bureaus en<br />

interimmanagers beperken<br />

8 <strong>Beter</strong> Voor <strong>Vlaardingen</strong>.


<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> wil:<br />

- wijkcentrums in elke wijk<br />

- elke wijk een wijkgebonden budget<br />

- de wijk bestuurt!<br />

9


DEEL 3:<br />

Zorg <strong>voor</strong> jezelf en <strong>voor</strong> zorg elkaar.<br />

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte,<br />

emotionele band met anderen of hebt minder contacten dan je zou willen. Meer<br />

dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. En vergis u niet; dat kan<br />

verschillende oorzaken hebben. Mensen die worstelen met sociale contacten,<br />

mensen die problemen hebben met de Nederlandse taal, ouderen die niet meer<br />

zo mobiel zijn, mensen met een migrantenachtergrond waarvan familie nog in het<br />

land van herkomst verblijft of mensen die ziek zijn. Het kan ook iedere <strong>Vlaardingen</strong><br />

overkomen. Het is belangrijk dat we aandacht hebben <strong>voor</strong> elkaar. Het is<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> als we samenleven en zorgen <strong>voor</strong> elkaar.<br />

Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken!<br />

- intensieve begeleiding naar vaste baan<br />

- werkgelegenheidsprojcten; sportverenigingen en scholen<br />

- sociale werk<strong>voor</strong>zieningen <strong>voor</strong> mensen met speciale behoeften<br />

- basisinkomen<br />

Uitgangspunten zijn:<br />

1. minimaal taalniveau A2 mondelinge vaardigheden binnen twee jaar als basis.<br />

daarbij de mogelijkheid <strong>voor</strong> iedere nieuwkomer op zijn of haar niveau<br />

examen Nederlands te doen.<br />

2. binnen de integratielessen aandacht <strong>voor</strong> de Nederlandse normen en<br />

waarden.<br />

3. duidelijke afspraken met buurthuizen en gebedshuizen over het signaleren van<br />

probleemgezinnen.<br />

4. opzetten Project Buurtouders die probleemjongeren onder de hoede neemt.<br />

5. huiswerkbegeleiding en bijles in ieder buurthuis.<br />

6. eerlijke verdeling migranten en vluchtelingen over heel <strong>Vlaardingen</strong>.<br />

7. multicultureel jaarlijks terugkerend festival in het Hof.<br />

8. <strong>voor</strong>waarden stellen op woon<strong>voor</strong>zieningen van uitzendbureaus’s <strong>voor</strong><br />

tijdelijke arbeidsmigranten en handhaven<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong><br />

pleit <strong>voor</strong> een<br />

Integratieambtenaar<br />

die verantwoordelijk is<br />

<strong>voor</strong> de integratie<br />

van nieuwkomers.<br />

10 <strong>Beter</strong> Voor <strong>Vlaardingen</strong>.


ondersteunen van initiatieven die mensen uit sociaal isolement halen of<br />

anderszins bijdragen aan het welzijn van Vlaardingers;<br />

Groene Luiken/Pameijer<br />

armoede in kaart brengen en maatwerk bieden<br />

kleinschaligheid in zorg; dus tegen schaalvergroting<br />

ondersteuning mantelzorgers middels bij<strong>voor</strong>beeld parkeer<strong>voor</strong>zieningen en<br />

advies op maat<br />

<strong>voor</strong>zieningen in de wijken ter bevordering van onder andere levensbestendig<br />

wonen<br />

preventieve hulp bij mogelijke schuldenproblematiek en schuldhulp<br />

bed, bad, brood en begeleiding<br />

zorgpension<br />

Sport is de speelgoedafdeling van het leven!<br />

Bewegen is niet enkel goed <strong>voor</strong> je gezondheid. Sport is een uitlaatklep,<br />

een bron van energie, sport is er om te presteren, maar<br />

zeker zo goed <strong>voor</strong> de sociale contacten. Maar bovenal brengt sport<br />

mensen bij elkaar, haalt hiermee ouderen uit hun isolament en is<br />

daarbij ook nog leuk. Het is <strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> als zoveel mogelijk<br />

Vlaardingers sporten!<br />

<strong>Beter</strong> <strong>voor</strong> <strong>Vlaardingen</strong> kiest <strong>voor</strong>:<br />

- minimaal 3 uur sport/beweging op basisscholen<br />

- deze sport/bewegingslessen gegeven worden door/bevoegde<br />

docenten<br />

- goede sport<strong>voor</strong>zieningen in de wijken<br />

- voldoende speelplekken <strong>voor</strong> kinderen (minimaal 1 per wijk)<br />

- stimuleren van bewegen <strong>voor</strong> senioren<br />

- aantrekken van (inter)nationale sportevenementen<br />

11


zie ons gehele programma op:<br />

www.beter<strong>voor</strong>vlaardingen.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!