programmazine Vormingplus zomer 2019

maartenv

De zomerbrochure van Vormingplus MZW, met het vormingsaanbod voor juli-augustus-september 2019, en interviews met Paul Verhaeghe en Jessie De Caluwe.

PROGRAMMAZINE - JULI/AUG/SEPT 2019

bpost

PB- PP B-06487

BELGIE(N) - BELGIQUE

AFGIFTEKANTOOR KORTRIJK MAIL | DOENAERTSTRAAT 13 | 8500 KORTRIJK | P3A9210 - Foto: Flickr.com - Katell-Ar-Gow

HET PERSOONLIJKE IS HET RELATIONELE:

INTERVIEW MET PAUL VERHAEGHE

JESSIE DE CALUWE SPREEKT

OVER HAAR BURN-OUT


VOORWOORD

EEN GEZONDE

DOSIS TWIJFEL

‘Mentez, mentez, il en restera toujours quelque

chose’ (‘Lieg er maar op los, er blijft altijd wel iets

hangen’).

Deze boutade - ten onrechte aan Voltaire toegeschreven

- lijkt in deze tijden van opkomend

populisme aan een revival toe.

Alicja Gescinska, die in Vormingplus medio

2018 nog een fel gesmaakte uiteenzetting gaf,

omschrijft in haar uitstekend werk ‘De verovering

van de vrijheid’ het populisme als een retoriek,

een stijl van politiek bedrijven, die gekenmerkt

wordt door het uitvergroten van problemen

en het simplificeren van oplossingen, door

polarisering ( ‘de retoriek van gebalde vuisten’)

en door een schaamteloze vervalsing van feiten

en cijfergegevens. Gescinska besluit terecht dat

daardoor niet alleen de waarheid, maar ook

onze vrijheid in het gedrang komt.

Diametraal daartegenover staan de vele

initiatieven - in de civiele maatschappij en het

middenveld, maar ook in politieke hoek - om het

populisme te counteren, en te streven naar een

zorgzame, solidaire en inclusieve maatschappij,

met noodzakelijk oog voor duurzaamheid.

Vormingplus heeft als organisatie hierin ook

haar eigen rol, en dit tijdschrift is er opnieuw

een perfecte illustratie van: solidariteit door

een vrij uniek stelsel van sociale zekerheid dat

soms sporen van metaalmoeheid vertoont,

een boeiend gesprek met Paul Verhaeghe over

zingeving, eenzaamheid, en de plaats van het

individu in onze hedendaagse maatschappij, of

de ethische en maatschappelijke aspecten van

medische technologische evoluties. Daarnaast

is er ook aandacht voor de onmisbare culturele

pijler.

In een boeiend interview getuigt Jan Raes, de

Belgische algemeen directeur van het Koninklijk

Concertgebouworkest in Amsterdam, over de

ontroering die kunst meebrengt, ‘omdat kunst

als geen ander mensen laat twijfelen’ (De

Standaard van 6 mei jl.). Hij stelt terecht dat dit

iets is om te koesteren, ‘want net die twijfel levert

respect, ruimte en zuurstof, waardoor vooruitgang

mogelijk wordt’.

Hij plaats dit diametraal tegenover het

populisme, ‘waar complexe uitdagingen te

simpel worden voorgesteld en waar zo weinig

mogelijk ruimte wordt gelaten aan ambiguïteit

en onzekerheid’.

Een prachtig en terecht besluit: twijfel als aanzet

tot, én noodzakelijke voorwaarde voor vooruitgang.

Ik wens u allen een gezonde dosis twijfel.

Luk Kennes,

co-voorzitter Vormingplus MZW

VORMINGPLUS | 3


INHOUD

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

6 Het persoonlijke is het relationele

In gesprek met Paul Verhaeghe.

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

12 Welke toekomst voor onze sociale

zekerheid?

Wandel mee!

13 Union, Parvis, Midi

Wandeling in Sint-Gillis.

UNITED PERFECTION

9 Bezoek aan de ‘Walking opera’ van

Bloedtest

10 De start van United Perfection

Een terugblik.

14 Le Corbusier in Antwerpen

Tentoonstellingsbezoek en wandeling.

4 | VORMINGPLUS


BLIJF OP DE HOOGTE

15 Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

21 Kom je stem en intuïtie een

zomerse boost geven

DIGITAAL & MEDIA

16 Digidokter

Je smartphone als GPS-toestel.

PROGRAMMA

22 Aanbod van juli t.e.m. sept

17 Foto's bewerken met

Snapseed (Android/iOS)

PERSOON & RELATIE

18 Een burn-out hoeft

geen eindpunt te zijn

Jessie De Caluwe over haar burn-out.

VORMINGPLUS | 5


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

HET PERSOONLIJKE IS HET RELATIONELE

In gesprek met Paul Verhaeghe

Een maatschappij verandert voortdurend. Een organisatie die pretendeert de vinger aan de

pols van de samenleving te houden, moet blijvend oog hebben voor deze veranderingen.

Aangewakkerd door een nieuw

beleidsplan dat we volop aan het

voorbereiden zijn spraken we de

voorbije maanden met mensen die

ons met kennis van zaken konden zeggen waar

de maatschappij (onbewust) naartoe evolueert.

Die ons een hint gaven van de weg die Vormingplus

moet inslaan. Een van hen is professor

Paul Verhaeghe (UGent), auteur van de boeken

‘Identiteit’, ‘Autoriteit’ en ‘Intimiteit’, en een

gewaardeerde stem in het maatschappelijke

debat. Eind vorig jaar hadden we een afspraak

met hem in Gent.

DE EERSTE VRAAG IS EVIDENT ÉN VEELOM-

VATTEND. WAT VALT ER OP ALS U NAAR DE

MAATSCHAPPIJ VAN VANDAAG KIJKT? WELKE

TENDENSEN ZIET U?

Verhaeghe: “Als je spreekt over tendensen ben

je nooit zeker of je analyse wel klopt. We moeten

eerder vertrekken vanuit de problemen die

er zijn. Die kan je moeilijker betwisten. Neem

bijvoorbeeld het gevoel van eenzaamheid dat

veel mensen kennen. Dat is een feitelijkheid. Er

bestaan nieuwe vormen van eenzaamheid: het

gaat niet alleen meer over mensen die werkelijk

sociaal geïsoleerd zijn, maar ook over mensen

met een normaal sociaal netwerk die zich toch

alleen voelen. Dat is een duidelijk effect van de

‘vervreemding’ die ik beschrijf in mijn laatste

boek ‘Intimiteit’."

Flickr.com - listingslab

VOORAL BEGELEIDEN

“Eenzaamheid is een psychologisch kenmerk,

dus de kans op ‘beschuldiging’ is groot. De

eenzaamheid wordt dan ironisch genoeg

verklaard door de verantwoordelijkheid of de

schuld bij die mensen zelf te leggen: iemand

is eenzaam door een gebrek aan sociale

vaardigheden en dus moeten hem of haar

sociale competenties bijgebracht worden.

Maar mensen zijn eenzaam omwille van de

maatschappelijke organisatie die we de laatste

15 jaar opgebouwd hebben. Het is te gemakkelijk

om altijd de omgeving of de ander te

beschuldigen, maar de schuld eenzijdig bij het

individu leggen helpt ook niemand vooruit."

IS ‘EMPOWEREN’ DE OPLOSSING?

"Er schuilt een gevaar in het idee van ‘empoweren’

van mensen, omdat dit andermaal alle

verantwoordelijkheid bij het individu legt. Bij

wie ligt de ‘power’? Bij degene die de andere

zal empoweren. De andere is per definitie de

zwakste, de domste, de niet-opgeleide. Met zo’n

aanpak versterk je de oorzaak van de problematiek.

Door het empoweren loop je het risico

de ander in een zwakkere positie te duwen,

terwijl je die persoon er net moet uithalen.”

Vormingplus werkt steevast met groepen.

Moeten we daar blijven op inzetten? Paul

Verhaeghe antwoordt bevestigend,

6 | VORMINGPLUS


“Vormingswerkers

moeten vooral

begeleiden om de

eigenlijke vragen

te horen en samen

met de groep na te

denken over wat

er voor hen kan

werken.”

maar nuanceert tegelijk. “Vaak geven wij

antwoorden op vragen die de mensen zich

niet stellen. Terwijl je eerst moet nagaan

wat er leeft in de groep, wat hun vragen zijn.

Daaruit groeien mooie dingen. We moeten

actief daarnaar op zoek gaan en dat is minder

eenvoudig dan het op papier lijkt, ook al omdat

veel mensen de taal van de hulpverlening

hebben overgenomen: “Ik heb autisme/ADHD/

burn-out”, “ik lijd aan eenzaamheid/hoogsensitiviteit/CVS”

- precies alsof dat uniforme

categorieën zijn.”

Hoe je dat kan doen? “Tijdens een stress-cursus

kan je bvb. eerst uitleg geven over stress en

mensen daarna uitnodigen om dat te vertalen

naar hun eigen situatie, in hun eigen bewoordingen

van hun eigen ervaringen; laat hen

daarbij onderling overleggen en kijk wat er uit

de bus komt. Vaak komen er andere vragen

dan deze van de hulpverleners. Deze werkwijze

komt neer op het model van de deliberatieve

democratie, waarin mensen letterlijk hun stem

kunnen laten horen. De groep kan een zeer

krachtig instrument zijn om antwoorden te

geven. We moeten af van het idee dat wij de

antwoorden geven op vragen die wij bij hen

veronderstellen. Vormingswerkers moeten

vooral begeleiden om de eigenlijke vragen te

horen en samen met de groep na te denken

over wat er voor hen kan werken.”

VORMINGPLUS | 7


BETEKENIS

“De groep in kwestie moet op voorhand een

bindende factor hebben: een gemeenschappelijke

problematiek, doel of toekomstperspectief.

Een antwoord op de problematiek

van eenzaamheid is precies het scheppen van

gemeenschappelijke projecten, waarin mensen

zich kunnen engageren en daarvoor erkenning

krijgen van anderen. In de mate van het

mogelijke moet je proberen individuele doelen

te laten sporen met maatschappelijke doelen.

Het is altijd aangenaam om je eigen aandeel te

kunnen benoemen, naast de verwezenlijkingen

van het geheel.”

product. Het persoonlijke ís het relationele. Je

kan maar zinvolheid bereiken in verhouding

tot iemand anders. Betekenis, net als zingeving,

wordt pas bevestigd als je het deelt met

minimaal twee anderen. Zonder een collectief

bestaat zin of betekenis simpelweg niet. De

enige die in staat is tot een exclusief individuele

zingeving is een psychotische patiënt, en dan

hebben we het over waanzin.” ■

ZIET U DIE SPANNING TUSSEN INDIVIDU EN

MAATSCHAPPIJ OOK IN ZINGEVING? WAAR

HALEN MENSEN NOG ‘BETEKENIS’ UIT TEGEN-

WOORDIG?

“Tegenwoordig vooral uit het werk, en uit

succesvolle prestaties – maar dat is vaak

niet bevredigend. Een van de illusies van de

individualisering is dat een individu zèlf zin aan

zijn of haar leven moet geven. Dat is simpelweg

onmogelijk, zingeving is altijd een collectief

8 | VORMINGPLUS


BEZOEK AAN DE

‘WALKING OPERA’

VAN BLOEDTEST

Flickr.com - Lisa Harris Tucson, Arizona

Hoe zal onze samenleving er in de toekomst

uitzien? Wordt die steeds gezonder, perfecter,

zelfs zonder schoonheidsfoutjes? Door de

medische vooruitgang lijkt dit niet langer een

utopie. Steeds meer ziektes worden behandelbaar,

genen kunnen worden aangepast, alles lijkt

controleerbaar. Hoe onze samenleving er in de

toekomst kan uitzien, weten we dus al. De vraag

is: in wat voor een samenleving willen wij leven?

Wit.h vzw en Museum Dr. Guislain brengen

beeldende kunstenaars en performers samen

in de tentoonstelling ‘Bloedtest’. Zij stellen zich

de vraag hoe vrij we eigenlijk zijn wanneer we

keuzes moeten maken.

Bloedtest is ook een Walking Opera, een totaalkunstwerk

van 2,5 u waarin muziek, beeldende

kunst en theater samenkomen. De speeldata

vind je hieronder. ■

BEZOEK AAN DE ‘WALKING OPERA’

VAN BLOEDTEST

yy

JJ

55

€ 16

Op za 29 juni (14.30 u en 20.00 u),

6 juli (14.30 u en 20.00 u),

14 september (14.30 u en 20.00 u) of

15 september (14.30 u)

Museum Dr. Guislain, Jozef

Guislainstraat 43, Gent

55

Inschrijven noodzakelijk via

info@museumdrguislain.be of

telefonisch via 0479 911 671.

VORMINGPLUS | 9


UNITED PERFECTION

DE START VAN

UNITED PERFECTION

Een terugblik

Op 21 maart lanceerden we officieel United

Perfection. En dat mag je letterlijk nemen:

de Meridiaan van de Trisomie werd plechtig

‘ingevlogen’ door de laatste piloot met het

syndroom van Down (al bleek dat niet helemaal

waar te zijn…). Zowel in Wevelgem, waar het

vliegtuig opsteeg, als in alle gemeenten langs

deze meridiaan was er veel belangstelling en

animo. ■

10 | VORMINGPLUS


UNITED PERFECTION

HEB JE VRAGEN

BIJ UNITED

PERFECTION?

De beweging ‘United Perfection’ (UP),

gekaderd binnen Bloedtest - vraagt

aandacht voor belangwekkende en

ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen

n.a.v. medische technologische

evoluties. Die medische innovaties laten

toe in te grijpen in de mens.

Zo kunnen zwangere vrouwen zich

via een bloedtest (NIPT) laten testen

op o.m. het syndroom van Down. Dat

biedt zekerheid, en roept misschien ook

vragen op.

Heb jij hierbij vragen?

Bezorg ze ons via bloedtest.org/up of,

als je in Vormingplus bent, kan je een

kaartje invullen en deponeren in de

rode brievenbus. ■

VORMINGPLUS | 11


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Flickr.com - Linda De Volder ‘Jaune & OakOak @The Chrystal Ship 2018'

WELKE TOEKOMST VOOR

ONZE SOCIALE ZEKERHEID?

Wandel mee!

De sociale zekerheid bestaat 75 jaar. Dat is reden tot vieren. Maar deze pijler van onze democratische

samenleving staat op een kruispunt. Waar moet ze naar toe? Ga erover in gesprek tijdens een sociale

zekerheidswandeling in de regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.

Begeleiders nemen je mee op stap in Kortrijk,

Kuurne, Menen, Roeselare, Waregem en Wevelgem.

Zij dagen je creatief en speels uit om na

te denken over en in gesprek te gaan rond de

sociale zekerheid en over de uitdagingen waar

ze voor staat:

• wat is de sociale zekerheid?

Welke functies vervult ze?

• hoe is de sociale zekerheid geëvolueerd de

voorbije 75 jaar?

• welke toekomst heeft de sociale zekerheid?

Heb je interesse om met je organisatie, vereniging,

bedrijf, klas, ... de wandeling te organiseren?

Contacteer ons met je vraag via maarten.

vanhee@vormingplus.be, laat ons weten in welke

gemeente je de wandeling wil maken en doe

een voorstel van datum. Wij bekijken dan welke

begeleider beschikbaar is. Een wandeling kost

€ 50 per groep. ■

12 | VORMINGPLUS


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

Flickr.com - informatique

UNION, PARVIS, MIDI

Wandeling in Sint-Gillis

Slechts enkele namen in Sint-Gillis verwijzen

nog naar de tijd voor 1850: naar de leprozerie

van de orde van Bethlehem, het Montereyfort

of de oude weg naar Vorst. Tussen 1850 en

1900 werden zo goed als alle sporen van het

verre verleden gesloopt. Sint-Gillis-op-Brussel

evolueerde van landelijk tuinbouwdorp, waar

onder meer de beroemde Brusselse spruitjes

werden geteeld, tot dichtbebouwde stad.

Er kwamen enkele monumentale complexen:

de gevangenis, de Muntslagerij en het

stadhuis.Toch bleef het lage gedeelte van

Sint-Gillis erg volks. De nabijheid van het

Zuidstation zorgde voor heel wat nieuwkomers.

Het hoger gelegen gedeelte werd

een meer burgerlijke wijk met rechte straten,

bijzondere art-nouveauhuizen en binnenblokken

met prachtige tuinen.

Vandaag is Sint-Gillis enorm in trek als

gemeente om te wonen, ook bij jongeren van

uiteenlopende origine en bij artiesten. Het

Voorplein met zijn cafés, eethuizen en markt

is een trendy ontmoetingsplek. In de verstedelijkte

omgeving probeert men toch groene

accenten te leggen. Op onze route liggen

onder meer de Hallepoort, Cité Fontainas,

het Voorplein, het Marie Jansonplein, Pierre

Pauluspark en Moricharplein, en de prachtige

art nouveau tussen het stadhuis en de

gevangenis. ■

UNION, PARVIS, MIDI:

WANDELING IN SINT-GILLIS


yy

JJ

55

€ 10

Gids Brukselbinnenstebuiten

za 31 augustus 2019 - 10.15 u

plaats van afspraak:

station Brussel-Zuid

VORMINGPLUS | 13


MAATSCHAPPIJ & MILIEU

© Expeditie De Stad

LE CORBUSIER IN ANTWERPEN

Tentoonstellingsbezoek en wandeling

Le Corbusier (1887-1965) geloofde als stedenbouwkundige

dat een stad het leven kon verbeteren

door hoe ze was gebouwd. Hij maakte plannen

voor Antwerpen-Linkeroever, die nooit werden

uitgevoerd, maar hij bouwde wel een hele nieuwe

stad in Chandigarh (India).

In de tentoonstelling 'Le Corbusier. Linkeroever -

Chandigarh' ontdek je samen met een gids hoe

bewoners vandaag leven in een bedachte stad

en leer je de achterliggende visie van Le Corbusier

kennen.

In de namiddag gaan we op stap op Antwerpen-Linkeroever.

Tijdens het Interbellum was de

wijk nog het voorwerp van internationale ontwerpwedstrijden

en prestigieuze projecten. Hoogbouw

langs grote verkeersassen domineerde de stadsuitbreiding

van de jaren vijftig. Die modernistische

inslag tekent tot op vandaag de wijk. ■

‘LE CORBUSIER.

LINKEROEVER-CHADIGARH’:

TENTOONSTELLINGSBEZOEK


JJ

yy

Gids MAS

MAS | Museum aan de Stroom,

Hanzestedenplaats 1, Antwerpen

zo 7 juli 2019 - 10.30 u

55

€ 6 (excl. toegangsticket)

WANDELING OP LINKEROEVER


yy

Gids Expeditie De Stad

zo 7 juli 2019 - 14.00 u

55

Afspraak aan de ingang van de Sint

55

€ 10

Anna voetgangerstunnel, Frederik

van Eedenplein, Antwerpen

14 | VORMINGPLUS


Flickr.com - Thomas Hawk

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod? Je

kan steeds terecht op onze website vormingplusmzw.be,

of dit tijdschrift lezen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via vormingplusmzw.be/nieuwsbrief

en je krijgt een

selectie van onze programma's rechtstreeks in

je mailbox. Handig om steeds op de hoogte te

blijven van waar we mee bezig zijn en wat ons

bezig houdt.

Je ontvangt onze algemene nieuwsbrief elke

maand. Ben je specifiek geïnteresseerd in

bepaalde thema's of in een van onze projecten,

dan zijn er onze thematische nieuwsbrieven die

we ongeveer elke 6 weken uitsturen. ■

VORMINGPLUS | 15


DIGITAAL & MEDIA

DIGIDOKTER:

Je smartphone als

GPS-toestel

Met Google Maps (Android/iOS) kan je heel

eenvoudig een route uitstippelen voor verplaatsingen

met de auto, het openbaar vervoer, de

fiets of gewoon te voet.


yy

JJ

55

€ 5

Mieke Vergote

za 21 september 2019 - 10 u

Bibliotheek, Leiestraat 30, Kortrijk

Vervolgens bekijken we hoe je 'offline' kan

navigeren met alternatieve apps zoals MAPS.

ME, HERE WeGo of OsmAnd. Deze apps laten toe

om je smartphone of tablet ook zonder mobiele

dataverbinding als GPS te gebruiken. Handig op

vakantie, of wanneer je slechts over een kleine

databundel beschikt! ■


yy

Rolf Demeulenaere

za 19 oktober 2019 - 10 u

JJ

Bibliotheek, Schoolstraat 35,

55

€ 5

Ingelmunster

16 | VORMINGPLUS


DIGITAAL & MEDIA

Flickr.com - Georgie Pauwels

FOTO'S BEWERKEN MET SNAPSEED

(ANDROID/IOS)

Tijdens deze workshop leer je je smartphonefoto's

na te bewerken met de Snapseed-app (voor

Android/iOS). Wij bespreken de “Looks”, de “Tools”

en het “Exporteren” van een foto. Je leert o.a. hoe

je je foto juist kan afstellen, de curven aanpassen,

juist bijsnijden, het perspectief veranderen, egaliseren

en/of uitbreiden. Daarnaast bekijken we

ook minder courante maar interessante functies

zoals zwart/wit instelling, het portret, dubbele

belichting, e.a.

Eenmaal we de juiste bewerkingen hebben

uitgevoerd bekijken we hoe we de bewerkte

foto’s exporteren naar de juiste bestemming.

Rudi De Bruyne is gepassioneerd hobbyfotograaf

(bekend als @snapshot_one op Instagram). ■


yy

JJ

55

€ 15

Rudi De Bruyne

ma 9 september 2019 - 19.00 u

Vormingplus Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen,

Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 17


PERSOON & RELATIE

EEN BURN-OUT HOEFT

GEEN EINDPUNT TE ZIJN

Jessie De Caluwe over haar burn-out

Jessie De Caluwe, ooit de leading lady van de toenmalige BRT, beleefde een burn-out, lang voor

het woord alom bekend werd. Ze schreef er een boek over, ‘Leve de burn-out’ (verschenen bij

Uitgeverij Bibliodroom), en puurde een theatervoorstelling uit het boek. De titel provoceert en

maakt benieuwd. We spraken met haar over haar burn-out en ons burn-out project ‘De kanarie

in de koolmijn’.

Jessie De Caluwe: “Ik ben opgevoed met

het idee: ‘wat gaan de anderen wel niet

van me denken?’. Daar komt natuurlijk mijn

job bij waarbij ik het gewoon was om een

masker op te zetten. Ik ben heel mijn leven verder

gegaan in die ‘fake it ‘till you make it’. Niemand

mocht aan mijn gezicht zien dat ik in een diepe

crisis zat. En op den duur weet je niet meer wie je

bent. Als je altijd beschikbaar bent, bijvoorbeeld

ook als vrijwilliger, dan wordt die vrijwilligheid

een ‘moeten’ omdat iedereen op je rekent en je

geen “nee” durft te zeggen.

18 | VORMINGPLUS


PERSOON & RELATIE

“Had ik maar een

been gebroken. Omdat

mensen dan begrip

zouden tonen.”

leven gebannen. Zij die overblijven hebben

begrip en moet je geen uitleg meer geven. Het

is dus een kwestie van opruimen en proberen

tot de essentie te komen. Dat is een bevrijding,

maar gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Daar heb je hulp bij nodig.

PRATEN HELPT BIJ BURN-OUT, ZEG JE HEEL

NADRUKKELIJK.

Ik gaf mezelf voor 200% in mijn job. Als je je

werk meeneemt naar thuis en je privéleven naar

je werk, als je geen afstand meer kan nemen,

dan ben je al heel snel het evenwicht kwijt. Altijd

die perfectie nastreven is moordend.

‘Het’ ging niet meer. Maar wat gaat er niet? Het

is pas door dat te analyseren dat je beseft wat

er precies niet gaat. Die ‘het’ heeft altijd een

andere invulling, en bij een burn-out heeft dat

een andere invulling dan wanneer je een lichamelijk

letsel hebt. Ik schrijf in mijn boek: ‘Had ik

maar een been gebroken.’ Omdat mensen dan

begrip zouden tonen. Als het in je hoofd zit en je

moet dat uitleggen, moet je je bijna verdedigen.

Daar word je zo moe van.

Mensen die je niet kunt overtuigen, die het niet

willen of kunnen begrijpen, die heb ik uit mijn

Het heeft me absoluut geholpen, maar in het

begin kun je vaak niets zeggen. Je bent zo

geëmotioneerd, krijgt vaak vreemde reacties

van mensen die het wegwimpelen of zeggen

dat je er snel overheen zult komen. Je krijgt

platitudes over je heen, waardoor je al snel

zwijgt. Of tenminste, dat deed ik toch.

Het eerste wat ik heb gedaan, is schrijven. Ik

hield een soort ‘dagboekje’ bij, in telegramstijl,

want volzinnen putten me uit. Achteraf bleek

dat dagboekje de perfecte weergave van

hoe ik me voelde. Ik kon voor niets de moed

opbrengen, ik was leeg. Dat is het belangrijkste

dat je moet beseffen bij een burn-out: je

wil wel vanalles, maar je kan het gewoonweg

niet. Je bent zelfs jaloers op al de anderen die

blijkbaar door het leven huppelen.

Het praten kwam pas door mensen te ontmoeten

die mij lieten praten en niet meteen met

VORMINGPLUS | 19


PERSOON & RELATIE

goede raad afkwamen. Het is het aanvaarden

van het hele proces dat tijd nodig heeft. Als

er dan iemand naar je wil luisteren, als je het

aan die persoon kwijt kunt, dan helpt dat. Uit

een burn-out geraak je niet alleen, laat dat

duidelijk zijn. Je hebt inzichten nodig, die je

alleen maar krijgt door je professioneel te laten

bijstaan. Ik wist toen ook nog niet dat ik een

burn-out had. Zelfs mijn therapeut had het

woord nooit gebruikt. Het bestond al, maar het

was een soort sluipend iets dat langzaam naar

de oppervlakte kwam. Ondertussen kennen

we allemaal iemand die een burn-out heeft

(gehad).

VOLSTAAT HET OM MOMENTEN VOOR JEZELF

IN TE BOUWEN?

Ik heb heel veel ‘foert-momenten’ ingebouwd,

waarop ik er alleen ben voor mezelf. Gewoon

terug leren luisteren naar wat ik wil en wat

ik nodig heb. En niet wat de andere van je

verwacht. Het gaat bij burn-out maar om

1 woord: respect. Voor jezelf, voor je eigen

lichaam en daaruit volgt ook respect voor

anderen. Heb je dat niet, dan ga je in de fout.

Dan loop je jezelf voorbij.

Maar voor mij is burn-out niet per se werkgerelateerd.

Het is de manier waarop je leeft,

waarop je voor jezelf zorgt, en het is de kunst

om je af en toe ook te laten verzorgen. Dat

moet ieder voor zichzelf doen. Ik kan enkel

inspireren, mensen ertoe aanzetten om erover

te praten en hulp te zoeken, maar dat is alles.

Ik kan alleen meegeven wat ik geleerd heb.

De bewustwording rond burn-out moet groter

worden. Ze is er intussen wel en men ziet ook

dat het economisch enorm zware gevolgen

heeft. Maar wat er echt zou moeten gebeuren

is dat de middelen gebundeld worden. Maak

er een nationale campagne van, zoals ‘Kom op

tegen Kanker’. Dan pas heb je impact. Daarom

is het goed dat er projecten zijn zoals ‘de

kanarie in de koolmijn’.” ■

Interview: Conny Vercaigne

BEWUSTWORDING

“We zijn nu 9 jaar verder, maar eenmaal je

zo diep hebt gezeten, blijf je dat voelen. ‘De

knipperlichten branden’, schrijf ik op het einde

van mijn boek. Een burn-out hoeft op zich niet

negatief te zijn, als je maar nadien je conclusies

trekt. Het hoeft ook geen eindpunt te zijn, maar

wel een dankbaar keerpunt naar een evenwichtiger

leven. Daarom is praten zo belangrijk:

met je werkgevers, met je partner, kortom: met

mensen die belangrijk zijn in je leven.

Flickr.com - listingslab

20 | VORMINGPLUS


PERSOON & RELATIE

Flickr.com - procrastinet

KOM JE STEM EN INTUÏTIE EEN ZOMERSE

BOOST GEVEN

Onze stem vrijuit laten klinken is het meest

natuurlijke dat er is. We konden het als baby al

zeer goed. Toch ontstaan er al vroeg remmingen

en angst om de stem zomaar voluit te laten

resoneren. De keel en de adem zetten zich vast,

de stem klinkt ingehouden of scherp, we worden

niet gehoord, we durven niet voelen,...

Klanken maken laat ons vanuit ons hoofd naar

ons lichaam zakken. Het lichaam en het gevoel

trillen mee en er komt meer beweging en

expressie. De levensstroom komt weer op gang

en je gaat stralen en openen. Het klinken van

de stem in groep geeft bovendien een warme,

veilige steun en verbinding. Je komt weer bij je

natuurlijke staat van zijn en dat is fijn! ■

Je hoeft niet te kunnen zingen.

KOM JE STEM EN INTUÏTIE EEN ZOMERSE

BOOST GEVEN


yy

JJ

55

€ 75

Hilde Breda

vr 5, za 6, zo 7 juli 2019 - 10.00 u

Vormingplus, Wandelweg 11, Kortrijk

VORMINGPLUS | 21


PROGRAMMA

MAATSCHAPPIJ & MILIEU

titel #sessies datum locatie docent prijs

MAATSCHAPPIJ

BROODJE ARHUS VEERLE COLLE: Zero Waste Plastic 1 do 20/06 - 12.15 u. Roeselare Veerle Colle €7

BEZOEK AAN DE ‘WALKING OPERA’ VAN BLOEDTEST 1 diverse data Gent €16

BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING

'LE CORBUSIER. LINKEROEVER - CHANDIGARH'

1 zo 07/07 - 10.30 u. Antwerpen Gids MAS €6

WANDELING OP LINKEROEVER 1 zo 07/07 - 14.00 u. Antwerpen Gids Expeditie De Stad €10

LANDSCHAPSLEZEN: de Westhoek 1 za 13/07 - 10.00 u. Diksmuide Joris Capenberghs €25

LANDSCHAPSLEZEN: de Meetkerkse Moeren 1 za 24/08 - 10.00 u. Meetkerke Joris Capenberghs €25

DE SCHEMERZONE: Gesprekken over de actualiteit 1 ma 23/09 - 17.00 u. Kortrijk Maarten Vanhee €0

UNION, PARVIS, MIDI: wandeling in Sint-Gillis 1 za 31/08 - 10.15 u. Brussel

Gids

Brukselbinnenstebuiten

€10

BROODJE ARHUS: Anne Provoost 1 do 19/9 - 12.15 u. Roeselare Anne Provoost €7

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Onze lucht 1 do 19/09 - 12.15 u. Wevelgem Wouter Lefebvre €6

BOTERHAMMEN IN DE BIB: Onze lucht 1 do 26/09 - 12.15 u. Tielt Wouter Lefebvre €2,50

22 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

DIGITAAL & MEDIA

DIGITAAL

DIGIDOKTER: Mijn laptop of PC hapert, wat nu? 1 za 07/09 - 10.00 u. Hooglede Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Bespaar op je telecomfactuur 1 za 21/09 - 10.00 u. Meulebeke Dries Taveirne €5

DIGIDOKTER: Hoe hou ik Facebook interessant en leuk? 1 za 07/09 - 10.00 u. Kuurne Nathalie Deschacht €5

DIGIPINGUÏNS: Demo van 5 leuke Raspberry Pi-projecten 1 di 25/06 - 19.00 u. Kortrijk Steven Leeman €5

DIGIPINGUÏNS: Linux-café 1 di 03/09 - 19.00 u. Kortrijk Merijn Supply €5

SMARTPHONE & TABLET

DIGIDOKTER: Kies de juiste smartphone 1 za 28/09 - 10.00 u. Waregem Rolf Demeulenaere €5

SMARTPHONE OF TABLET (ANDROID) VOOR BEGINNERS 3 di 02/07 - 19.00 u. Kortrijk Rik Coghe €45

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 22/06 - 10.00 u. Staden Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Je smartphone als GPS-toestel 1 za 21/09 - 10.00 u. Kortrijk Mieke Vergote €5

DIGIDOKTER: De beste apps anno 2019 1 za 07/09 - 10.00 u. Zwevegem Lynn Vergauwe €5

DIGIDOKTER: Betalen met je smartphone 1 za 14/09 - 10.00 u. Avelgem Dries Terryn €5

DIGIDOKTER: Reis-apps 1 za 22/06 - 10.00 u. Waregem Rik Coghe €5

DIGIDOKTER: E-boeken lezen op een e-reader of tablet 1 za 21/09 - 10.00 u. Ingelmunster Christophe Ketels €5

DIGIDOKTER: WhatsApp e.a. communicatie-apps 1 za 21/09 - 10.00 u. Staden Robrecht Gossaert €5

MULTIMEDIA

FOTO’S BEHEREN & BEWERKEN MET DARKTABLE 4 ma 01/07 - 19.00 u. Kortrijk Kevin Vermassen €60

VORMINGPLUS | 23


PROGRAMMA

FOTO’S BEWERKEN MET SNAPSEED (ANDROID/IOS) 1 ma 09/09 - 19.00 u. Kortrijk Rudi De Bruyne €15

DIGIDOKTER: Muziek lokaal beheren versus streamen 1 za 14/09 - 10.15 u. Roeselare Rolf Demeulenaere €5

DIGIDOKTER: Streaming-producten & -diensten 1 za 21/09 - 10.00 u. Tielt Joachim Leeman €5

KUNST EN CULTUUR

KUNST & CULTUUR

BEZOEK AAN DE ‘WALKING OPERA’ VAN BLOEDTEST 1 diverse data Gent €16

BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING CORBUSIER.

LINKEROEVER – CHANDIGARH

1 zo 07/07 - 10.30 u. Antwerpen Gids MAS €6

WANDELING OP LINKEROEVER 1 zo 07/07 - 14.00 u. Antwerpen Gids Expeditie De Stad €10

FOTOGRAFIE

WORKSHOP STRAATFOTOGRAFIE 1 za 22/06 - 10.00 u. Wevelgem Kattoo Hillewaere €60

FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS (VAKANTIECURSUS) 10 ma 01/07 - 10.00 u. Kortrijk Tom Linster €150

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 ma 23/09 - 19.00 u. Kortrijk Peter Berghman €150

VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE 5 wo 25/09 - 19.00 u. Kortrijk Peter Berghman €75

BASISCURSUS FOTOGRAFIE 10 do 26/09 - 19.00 u. Roeselare Peter Berghman €150

24 | VORMINGPLUS


PROGRAMMA

PERSOON & RELATIE

LICHAAMSWERK & MASSAGE

BEWUST ONTSPANNEN MET SOFROLOGIE 1 do 26/09 - 19.30 u. Kortrijk Jeroen De Bouvrie €0

LICHAAM, BRON VAN LEVENSWIJSHEID: Vrij-Zijn 3 di 02/07 - 19.30 u. Roeselare Rie Vanduren €45

PERSOONLIJKE GROEI

LIGCONCERT MET KLANKSCHALEN: Zomers ontspannen en

genieten

1 wo 03/07 - 19.30 u. Kortrijk Ann Cornilly €15

KOM JE STEM EN INTUÏTIE EEN ZOMERSE BOOST GEVEN 3 vr 05/07 - 10.00 u. Kortrijk Hilde Breda €75

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN 1 za 24/08 - 10.00 u. Kortrijk Lieven Ostyn €32.5

JE IMMUUNSTELSEL ALS BONDGENOOT 4 ma 26/08 - 19.00 u. Kortrijk Lieven Ostyn €50

ZEKER VAN MEZELF: een assertiviteitstraining voor studenten 3 ma 02/09 - 10.00 u. Kortrijk Linda Accou €30

ZEKER VAN MEZELF, RUST IN MEZELF: doorwerk-tweedaagse 2 vr 27/09 - 9.30 u. Kortrijk Linda Accou €85

LIGCONCERT: Zomers soezen op J.S.Bach en A. Pärt, op cello

en Keltische harp

1 do 22/08 - 19.30 u.

Kortrijk Seraphine Stragier €15

VEGETARISCH KOKEN & KRUIDEN

VERRASSENDE VEGETARISCHE SALADES IN AL ZIJN VORMEN 2 ma 17/06 - 19.30 u. Heule Peter Vandermeersch €50

VERSTERK JEZELF MET VOEDING EN YOGA 3 di 09/07 - 10.00 u. Lendelede

Filip Gits, Peter

Vandermeersch

€145

VORMINGPLUS | 25


ZAALVERHUUR

EEN ZAAL

HUREN IN HET

VORMINGPLUS-

HUIS?

Vormingplus is gelegen vlakbij het station en

het centrum van Kortrijk. De ideale plek voor

non-profit initiatieven voor de organisatie van

een activiteit of een vergadering.

Wil je een van onze ruimtes huren? Stuur

een mail naar info@vormingplusmzw.be,

met daarin de gekozen datum en uren, de

voorkeur voor de zaal, het aantal verwachte

personen en het doel en aard van de bijeenkomst.

Op www.vormingplusmzw.be/zaalhuur vind

je alle nodige praktische informatie. ■

26 | VORMINGPLUS


LOREM IPSUM

VORMINGPLUS | 27


LOREM IPSUM

COLOFON

MEER LEZEN

Lees over wat ons boeit en inspireert op

onze blog www.detoekomstmakers.be

Volg ons op Facebook - Vormingplus MZW

INSCHRIJVEN

Via onze website

www.vormingplusmzw.be of via 056 26 06 00.

Voor activiteiten van partners schrijf je rechtstreeks

in bij onze partners. Je vindt die informatie

bij de cursusbeschrijving op onze website.

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van

je betaling, binnen de 5 dagen. Gebeurt dit niet,

dan wordt jouw inschrijving geschrapt en spreken

we de eventuele wachtlijst aan om de vrijgekomen

plaats in te nemen.

INFORMATIE

Vragen over betalingsvoorwaarden en reductietarief,

annuleren van een inschrijving ...?

www.vormingplusmzw.be/faq - 056 26 06 00 -

info@vormingplusmzw.be.

Het onthaal in de Wandelweg 11 in Kortrijk is

elke werkdag open van 9 tot 12 uur.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Nathalie Van Leuven,

p/a Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

EINDREDACTIE

Maarten Vanhee

VORMGEVING

Hannes Desmet - buro345.be

ILLUSTRATIES

Freepik.com

DRUK

AFGIFTEKANTOOR

Kortrijk mail,

Doenaertstraat 13,

8500 Kortrijk

VORMINGPLUS MZW

Wandelweg 11, 8500 Kortrijk

056 26 06 00, info@vormingplusmzw.be

www.vormingplusmzw.be

IBAN BE 69 0014 0920 44 78

Volkshogeschool Midden- en

Zuid-West-Vlaanderen vzw is

erkend door het Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.

28 | VORMINGPLUS

More magazines by this user
Similar magazines