16.01.2020 Views

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag - Samenvatting

De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg. De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's: * Detecteren en bespreken van suïcidaliteit * Interventies om het suïciderisico te verlagen * Wat te doen na een suïcidepoging * Wat te doen na een suïcide * Hoe een suïcidepreventiebeleid opstellen

De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg.
De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's:
* Detecteren en bespreken van suïcidaliteit
* Interventies om het suïciderisico te verlagen
* Wat te doen na een suïcidepoging
* Wat te doen na een suïcide
* Hoe een suïcidepreventiebeleid opstellen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

VLESP<br />

DETECTIE EN BEHANDELING<br />

VAN SUÏCIDAAL GEDRAG<br />

Multidisciplinaire richtlijn<br />

voor hulpverl<strong>en</strong>ers in de gezondheidszorg<br />

SAMENVATTING<br />

1


DETECTIE EN BEHANDELING<br />

VAN SUÏCIDAAL GEDRAG<br />

Multidisciplinaire richtlijn<br />

voor hulpverl<strong>en</strong>ers in de gezondheidszorg<br />

SAMENVATTING<br />

Vlaams Expertisec<strong>en</strong>trum Suïcideprev<strong>en</strong>tie (VLESP)


© 30 maart 2017 - Vlaams Expertisec<strong>en</strong>trum Suïcideprev<strong>en</strong>tie (VLESP)<br />

In opdracht <strong>en</strong> met de steun <strong>van</strong> de Vlaamse Overheid, in het kader <strong>van</strong> het Vlaams Actieplan<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie.<br />

Auteurs: Saskia Aerts, Eva Dumon, Kees <strong>van</strong> Heering<strong>en</strong>, Gw<strong>en</strong>dolyn Portzky. Met<br />

uitdrukkelijke dank aan het begeleidingscomité, de klankbordgroep <strong>en</strong> andere betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(zie bijlage methodologie in de volledige versie <strong>van</strong> de richtlijn voor e<strong>en</strong> lijst <strong>van</strong> alle<br />

betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>).<br />

Vormgeving: Mindbytes<br />

E<strong>en</strong> digitale versie <strong>van</strong> de richtlijn, aangevuld met educatieve e-learning modules, is<br />

beschikbaar op www.zelfmoord1813.be/sp-reflex


INHOUD<br />

1. INLEIDING...................................................................................................... 1<br />

2. DETECTIE........................................................................................................8<br />

SIGNALEN HERKENNEN 8<br />

SUÏCIDALITEIT BESPREEKBAAR MAKEN 9<br />

ACUUT SUÏCIDERISICO INSCHATTEN 10<br />

SUÏCIDAAL GEDRAG VERDER ONDERZOEKEN EN RISICOFORMULERING 11<br />

DOORVERWIJZING 11<br />

3. INTERVENTIES.............................................................................................14<br />

BEHANDELPLAN EN BEHANDELSETTING 14<br />

EVIDENCE BASED INTERVENTIES 16<br />

4. NA EEN SUÏCIDEPOGING...........................................................................18<br />

EEN ZORGPAD ALS LEIDRAAD 18<br />

AANDACHTSPUNTEN BIJ JONGE SUÏCIDEPOGERS 21<br />

5. NA EEN SUÏCIDE......................................................................................... 23<br />

NA EEN SUÏCIDE: EEN STAPPENPLAN 23<br />

HET ROUWPROCES VAN NABESTAANDEN EN MOGELIJKE INTERVENTIES 24<br />

DE HULPVERLENER ALS NABESTAANDE 25<br />

6. SUÏCIDEPREVENTIEBELEID IN DE ZORG.............................................. 28<br />

INHOUD VAN EEN SUÏCIDEPREVENTIEBELEID 28


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

1. INLEIDING<br />

Zo goed als elke hulpverl<strong>en</strong>er zal gedur<strong>en</strong>de zijn of haar carrière in contact kom<strong>en</strong> met<br />

person<strong>en</strong> die aan zelfmoord d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> zelfmoordpoging ondernom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> of<br />

zelfmoord pleg<strong>en</strong>. De gevoeligheid <strong>en</strong> complexiteit <strong>van</strong> het thema zorg<strong>en</strong> ervoor dat<br />

hulpverl<strong>en</strong>ers onzekerheid kunn<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> met betrekking tot het omgaan met suïcidale<br />

person<strong>en</strong>.<br />

Daarom werd in het kader <strong>van</strong> het Vlaams Actieplan Suïcideprev<strong>en</strong>tie (VAS) de<br />

‘Multidisciplinaire Richtlijn voor de <strong>Detectie</strong> <strong>en</strong> Behandeling <strong>van</strong> Suïcidaal Gedrag’<br />

uitgewerkt, alsook deze sam<strong>en</strong>vatting. Onderzoek toont immers dat implem<strong>en</strong>tatie <strong>van</strong><br />

suïcideprev<strong>en</strong>tierichtlijn<strong>en</strong> in de klinische praktijk kan zorg<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> verhoging <strong>van</strong><br />

deskundigheid <strong>van</strong> professionele hulpverl<strong>en</strong>ers én voor e<strong>en</strong> daling in suïcidecijfers.<br />

Deze richtlijn kan hulpverl<strong>en</strong>ers help<strong>en</strong> bij het detecter<strong>en</strong> <strong>en</strong> behandel<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidale<br />

gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>gedrag</strong>. De beoogde doelgroep <strong>van</strong> deze richtlijn zijn arts<strong>en</strong>, psycholog<strong>en</strong>,<br />

therapeut<strong>en</strong> <strong>en</strong> verpleegkundig<strong>en</strong> werkzaam binn<strong>en</strong> de reguliere gezondheidszorg 1 .<br />

Deze richtlijn is bedoeld als hulpmiddel <strong>en</strong> naslagwerk, niet als dwing<strong>en</strong>de standaard.<br />

De aanbevol<strong>en</strong> method<strong>en</strong> garander<strong>en</strong> niet dat <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> vermed<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>.<br />

Alle aanbeveling<strong>en</strong> in deze richtlijn zijn gebaseerd op de wetgeving <strong>en</strong> organisatie <strong>van</strong> de<br />

gezondheidszorg die gold tijd<strong>en</strong>s de ontwikkeling er<strong>van</strong> (anno 2016).<br />

Alert zijn & contact mak<strong>en</strong> Ingrijp<strong>en</strong> Verder opvolg<strong>en</strong><br />

1 Andere hulpverl<strong>en</strong>ers/zorgfigur<strong>en</strong> die in contact kom<strong>en</strong> met suïcidale person<strong>en</strong> (bv. politie, leerkracht<strong>en</strong>, opvoeders, brandweer,<br />

maatschappelijk werkers, …) kunn<strong>en</strong> voor meer informatie over suïcideprev<strong>en</strong>tie terecht op www.zelfmoord1813.be, waar achtergrondinformatie,<br />

tips <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vormingsaanbod te vind<strong>en</strong> is.<br />

1


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

UITGANGSPUNTEN VAN SUÏCIDEPREVENTIE<br />

Deze richtlijn vertrekt <strong>van</strong> vijf uitgangspunt<strong>en</strong>. Het onderschrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitdrag<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

deze uitgangspunt<strong>en</strong> is noodzakelijk om op e<strong>en</strong> effectieve manier aan suïcideprev<strong>en</strong>tie te<br />

kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>.<br />

1. Suïcide kan voorkom<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

Suïcide gebeurt meestal niet impulsief, bijna altijd gaat er e<strong>en</strong> heel proces aan vooraf.<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie kan pas haar volledige pot<strong>en</strong>tieel bereik<strong>en</strong> wanneer m<strong>en</strong> er<strong>van</strong> overtuigd<br />

is dat dit proces op elk mom<strong>en</strong>t omkeerbaar is <strong>en</strong> e<strong>en</strong> suïcide dus op elk mom<strong>en</strong>t nog<br />

voorkom<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong>. Belangrijk hierbij is om zo vroeg mogelijk in het proces in te grijp<strong>en</strong>.<br />

Het detecter<strong>en</strong> <strong>en</strong> bespreekbaar mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit zijn dus <strong>van</strong> fundam<strong>en</strong>teel<br />

belang.<br />

Suïcidale person<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> sterke vernauwing in hun d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, vaak in die mate dat ze ge<strong>en</strong><br />

mogelijkheid meer zi<strong>en</strong> om zelf het suïcidale proces te ker<strong>en</strong>. Door de zelfmoordgedacht<strong>en</strong><br />

te besprek<strong>en</strong> <strong>en</strong> specifiek aan deze suïcidaliteit te werk<strong>en</strong>, kan e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er de suïcidale<br />

persoon inzicht gev<strong>en</strong> in deze gedacht<strong>en</strong>, alternatiev<strong>en</strong> aanreik<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> omgaan<br />

met deze zelfmoordgedacht<strong>en</strong>.<br />

Dit wil echter niet zegg<strong>en</strong> dat élke suïcide te voorkom<strong>en</strong> is <strong>en</strong> het al dan niet voorkom<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcide is niet uitsluit<strong>en</strong>d de verantwoordelijkheid <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers. Het suïcidale<br />

proces is niet rechtlijnig <strong>en</strong> aangezi<strong>en</strong> suïcidaliteit door zoveel factor<strong>en</strong> beïnvloed wordt,<br />

is het moeilijk te voorspell<strong>en</strong> of <strong>en</strong> wanneer iemand zelfmoord zal pleg<strong>en</strong>. Daarom is het<br />

belangrijk om altijd alert te zijn voor signal<strong>en</strong> <strong>van</strong> zelfdoding <strong>en</strong> zelfdodingsgedacht<strong>en</strong><br />

actief te bevrag<strong>en</strong>.<br />

2. Suïcidaliteit krijgt voorrang<br />

Person<strong>en</strong> met acute zelfmoordgedacht<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> voorrang te krijg<strong>en</strong> in de hulpverl<strong>en</strong>ing.<br />

Zij zijn immers in lev<strong>en</strong>sgevaar. Extra aandacht di<strong>en</strong>t gegev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> aan person<strong>en</strong><br />

die rec<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> zelfmoordpoging ondernom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>, aangezi<strong>en</strong> zij extra kwetsbaar zijn<br />

voor herhaald <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong>. Zodra het bek<strong>en</strong>d is of vermoed wordt dat e<strong>en</strong> hulpvrager<br />

aan zelfmoord d<strong>en</strong>kt, di<strong>en</strong><strong>en</strong> deze zelfmoordgedacht<strong>en</strong> prioriteit te krijg<strong>en</strong> in de<br />

<strong>behandeling</strong>. Pas wanneer het acute suïciderisico onder controle is, kunn<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele<br />

onderligg<strong>en</strong>de problematiek<strong>en</strong> behandeld word<strong>en</strong>.<br />

3. Suïcidaal <strong>gedrag</strong> is e<strong>en</strong> op zichzelf staande problematiek<br />

Vaak wordt suïcidaliteit gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> symptoom of e<strong>en</strong> gevolg <strong>van</strong> e<strong>en</strong> psychische<br />

problematiek, zoals depressie. Maar hoewel bij veel suïcidale person<strong>en</strong> psychische<br />

stoorniss<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> <strong>en</strong> veel depressieve <strong>en</strong> bipolaire person<strong>en</strong> suïcidale gedacht<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>,<br />

2


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

is suïcidaliteit niet altijd e<strong>en</strong> symptoom of gevolg <strong>van</strong> e<strong>en</strong> stoornis.<br />

Suïcidaliteit moet gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> op zichzelf staande problematiek die<br />

e<strong>en</strong> specifieke <strong>behandeling</strong> vereist. De sterke link tuss<strong>en</strong> psychische stoorniss<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> suïcidaliteit betek<strong>en</strong>t echter wel dat m<strong>en</strong> bij de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong><br />

psychische stoornis extra alert moet zijn voor signal<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit <strong>en</strong> dat er bij<br />

suïcidale person<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grondige diagnose di<strong>en</strong>t te gebeur<strong>en</strong> om de aanwezigheid <strong>van</strong><br />

mogelijke andere psychische problematiek<strong>en</strong> na te gaan.<br />

4. Suïcideprev<strong>en</strong>tie is e<strong>en</strong> taak voor elke hulpverl<strong>en</strong>er<br />

Vaak wordt suïcideprev<strong>en</strong>tie gezi<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> taak voor specialist<strong>en</strong>, zoals psychiaters of<br />

psycholog<strong>en</strong>. Veel hulpverl<strong>en</strong>ers durv<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> gesprek over suïcidaliteit aan te gaan <strong>en</strong><br />

schuiv<strong>en</strong> die taak door naar collega’s. Het is echter belangrijk dat elke hulpverl<strong>en</strong>er alert<br />

is voor signal<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit <strong>en</strong> hier iets mee doet. In deze richtlijn wordt dan ook<br />

uitgebreid stilgestaan bij het herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>van</strong> waarschuwingssignal<strong>en</strong>, het aangaan <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

gesprek over zelfmoord <strong>en</strong> het onderzoek<strong>en</strong> <strong>van</strong> zelfmoordgedacht<strong>en</strong>. Elke hulpverl<strong>en</strong>er<br />

kan hier e<strong>en</strong> rol in opnem<strong>en</strong>.<br />

5. Suïcideprev<strong>en</strong>tie speelt zich af op verschill<strong>en</strong>de niveaus<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie omvat meer dan <strong>en</strong>kel de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> suïcidale person<strong>en</strong>. Om e<strong>en</strong><br />

effectief zelfmoordprev<strong>en</strong>tiebeleid uit te werk<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong> acties ondernom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op<br />

verschill<strong>en</strong>de prev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>iveaus.<br />

• Universele prev<strong>en</strong>tie richt zich op de volledige bevolking <strong>en</strong> omvat onder meer<br />

de bevordering <strong>van</strong> geestelijke gezondheid <strong>en</strong> het voorkom<strong>en</strong> <strong>van</strong> geestelijke<br />

gezondheidsproblem<strong>en</strong>.<br />

• Selectieve prev<strong>en</strong>tie is gericht op doelgroep<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> verhoogd risico hebb<strong>en</strong> om<br />

<strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

• Strategieën binn<strong>en</strong> de geïndiceerde prev<strong>en</strong>tie richt<strong>en</strong> zich op m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die reeds<br />

suïcidale gedacht<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> of <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> verton<strong>en</strong>.<br />

SUÏCIDAAL GEDRAG: VERKLARINGEN<br />

Onderzoek heeft aangetoond dat suïcidaliteit e<strong>en</strong> complex <strong>en</strong> multifactorieel bepaald<br />

probleem is. Suïcidaal <strong>gedrag</strong> ontstaat <strong>van</strong>uit e<strong>en</strong> combinatie <strong>en</strong> cumulatie <strong>van</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

risicofactor<strong>en</strong>, die <strong>van</strong> neurobiologische, psychologische, sociale <strong>en</strong>/of psychiatrische<br />

aard kunn<strong>en</strong> zijn. In de volledige richtlijn wordt vertrokk<strong>en</strong> <strong>van</strong> twee modell<strong>en</strong> die het<br />

ontstaan <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> tracht<strong>en</strong> te verklar<strong>en</strong>, met name het integratief model <strong>van</strong><br />

<strong>van</strong> Heering<strong>en</strong> <strong>en</strong> het motivationeel-int<strong>en</strong>tioneel model <strong>van</strong> O’Connor. Zelfmoord<strong>gedrag</strong><br />

3


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

k<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de oorzak<strong>en</strong>, vaak gaat er ook e<strong>en</strong> heel proces aan vooraf dat<br />

gek<strong>en</strong>merkt wordt door piek<strong>en</strong> <strong>en</strong> dal<strong>en</strong>. Op de e-learning website vind je animaties waarin<br />

het verklar<strong>en</strong>d model <strong>en</strong> het <strong>suïcidaal</strong> proces uitgelegd word<strong>en</strong>: www.zelfmoord1813.be/<br />

sp-reflex<br />

BASISPRINCIPES IN DE HULPVERLENING AAN<br />

SUÏCIDALE PERSONEN<br />

Hieronder word<strong>en</strong> vier basisprincipes onderscheid<strong>en</strong> die belangrijk zijn bij elk contact met<br />

e<strong>en</strong> suïcidale persoon, zowel tijd<strong>en</strong>s de detectie als bij de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong>.<br />

CONTACT MAKEN<br />

Bevorder<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> veiligheid<br />

Betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

naast<strong>en</strong><br />

continuïteit <strong>van</strong><br />

Zorg<br />

1. Contact mak<strong>en</strong><br />

Om e<strong>en</strong> goed beeld te krijg<strong>en</strong> <strong>van</strong> de suïcidale toestand <strong>en</strong> het unieke complex <strong>van</strong> factor<strong>en</strong><br />

dat bij e<strong>en</strong> persoon heeft geleid tot suïcidaliteit is e<strong>en</strong> goed contact onontbeerlijk. Goed<br />

contact houdt in dat de persoon zich vrij kan voel<strong>en</strong> om over zijn of haar suïcidegedacht<strong>en</strong><br />

te prat<strong>en</strong>.<br />

Aandachtspunt<strong>en</strong>:<br />

• Volledige aandacht aan de suïcidale persoon bested<strong>en</strong> <strong>en</strong> prober<strong>en</strong> zich in zijn of haar<br />

‘mindset’ te verplaats<strong>en</strong> door de crisis <strong>van</strong>uit zijn of haar perspectief te zi<strong>en</strong>.<br />

• De suïcidale persoon voluit lat<strong>en</strong> sprek<strong>en</strong> over zijn/haar negatieve gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

gedacht<strong>en</strong> die aan de basis ligg<strong>en</strong> <strong>van</strong> de m<strong>en</strong>tale pijn. Het uit<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze emoties<br />

kan oplucht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plaats mak<strong>en</strong> voor meer positieve gedacht<strong>en</strong>.<br />

• De suïcidale persoon goed opvolg<strong>en</strong>. Als de betrokk<strong>en</strong>e in crisis is, zie hem of haar<br />

dan sneller <strong>en</strong> meer frequ<strong>en</strong>t. Als de betrokk<strong>en</strong>e niet komt opdag<strong>en</strong>, neem dan<br />

mete<strong>en</strong> contact op. Dit geeft aan dat je betrokk<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t, wat zowel het zelfbeeld <strong>van</strong> de<br />

hulpvrager als de therapeutische relatie t<strong>en</strong> goede kan kom<strong>en</strong>.<br />

• Suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> int<strong>en</strong>ties op e<strong>en</strong> op<strong>en</strong> manier bevrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> bespreekbaar<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

4


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

2. Bevorder<strong>en</strong> <strong>van</strong> veiligheid<br />

Veiligheid kan nooit volledig gegarandeerd word<strong>en</strong>, maar om toekomstig <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

te beperk<strong>en</strong> is het goed om bij suïcidale person<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> te nem<strong>en</strong> om de veiligheid te<br />

bevorder<strong>en</strong>. In de praktijk komt dit meestal neer op vermijd<strong>en</strong> dat de betrokk<strong>en</strong>e frequ<strong>en</strong>t<br />

alle<strong>en</strong> is (door bv. verhoogd toezicht te voorzi<strong>en</strong>) <strong>en</strong> ervoor zorg<strong>en</strong> dat de omgeving veiliger<br />

gemaakt wordt (door bv. de toegang tot medicijn<strong>en</strong> te beperk<strong>en</strong>).<br />

Aandachtspunt<strong>en</strong>:<br />

• Geef bij e<strong>en</strong> lichamelijk letsel voorrang aan de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> de somatische<br />

toestand.<br />

• Maak sam<strong>en</strong> met de betrokk<strong>en</strong>e e<strong>en</strong> safety plan op. Wat dit inhoudt, lees je in het<br />

deel Interv<strong>en</strong>ties.<br />

• Bekijk hoe je de toegang tot middel<strong>en</strong> waarmee iemand zich zou kunn<strong>en</strong> beschadig<strong>en</strong><br />

kan beperk<strong>en</strong>.<br />

• Bespreek met naast<strong>en</strong> hoe zij kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> instaan voor de veiligheid <strong>van</strong> de<br />

hulpvrager. Houd hierbij rek<strong>en</strong>ing met hun mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>en</strong> draagkracht.<br />

• Ga indi<strong>en</strong> nodig over tot verhoogd toezicht of gedwong<strong>en</strong> opname. Wanneer dit is<br />

aangewez<strong>en</strong>, lees je in het deel Interv<strong>en</strong>ties.<br />

• Zorg dat je weet hoe <strong>en</strong> wanneer je beroep kan do<strong>en</strong> op hulpdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong>, collega’s <strong>en</strong><br />

beveiligingspersoneel.<br />

• Zorg voor e<strong>en</strong> veilige infrastructuur in de praktijk of instelling. Meer hierover lees<br />

je in het deel Suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid in de zorg.<br />

3. Betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> naast<strong>en</strong><br />

Het is na te strev<strong>en</strong> de suïcidale persoon te motiver<strong>en</strong> <strong>en</strong> actief te stimuler<strong>en</strong> om de omgeving<br />

te betrekk<strong>en</strong> in de verschill<strong>en</strong>de fases <strong>van</strong> de hulpverl<strong>en</strong>ing, <strong>van</strong> aanmelding tot<br />

nazorg. Naast<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> bij de <strong>behandeling</strong> <strong>en</strong> opvolging kan immers e<strong>en</strong> positief<br />

effect hebb<strong>en</strong> op het contact met de hulpvrager, de kwaliteit <strong>van</strong> de werkrelatie met de<br />

hulpvrager <strong>en</strong> zijn of haar naast<strong>en</strong>, de effectiviteit <strong>en</strong> duurzaamheid <strong>van</strong> de <strong>behandeling</strong> <strong>en</strong><br />

de therapietrouw.<br />

Naast<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> op verschill<strong>en</strong>de vlakk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> in de hulpverl<strong>en</strong>ing. Zij kunn<strong>en</strong><br />

zelf informatie bied<strong>en</strong> over de betrokk<strong>en</strong>e, meed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over de hulp die nodig is <strong>en</strong> hulp <strong>en</strong><br />

steun bied<strong>en</strong> bij de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> begeleiding <strong>van</strong> de suïcidale persoon. Door h<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> zij meer bewust gemaakt word<strong>en</strong> <strong>van</strong> het belang <strong>van</strong> verdere hulpverl<strong>en</strong>ing.<br />

Wanneer zij e<strong>en</strong> positieve houding hebb<strong>en</strong> t<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ing, kan dit tot<br />

gevolg hebb<strong>en</strong> dat de betrokk<strong>en</strong>e meer bereid is om in te gaan op deze vervolgzorg. Zij<br />

kunn<strong>en</strong> ook zelf behoefte hebb<strong>en</strong> aan psycho-educatie, steun <strong>en</strong> hulp.<br />

5


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

Aandachtspunt<strong>en</strong>:<br />

• Ga niet te snel over tot het betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> naast<strong>en</strong>. Respecteer eerst voldo<strong>en</strong>de de<br />

autonomie <strong>van</strong> de suïcidale persoon <strong>en</strong> stimuleer hem/haar de regie zelf in hand<strong>en</strong><br />

te nem<strong>en</strong>. Probeer op e<strong>en</strong> actief coach<strong>en</strong>de manier eerst sam<strong>en</strong> de problem<strong>en</strong> in kaart<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, mogelijke oplossing<strong>en</strong> te zoek<strong>en</strong>, om vervolg<strong>en</strong>s zorgvuldig <strong>en</strong> in overleg<br />

na te gaan of de situatie <strong>en</strong> context er zich toe le<strong>en</strong>t om naast<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong>.<br />

• Wanneer de hulpverl<strong>en</strong>er de situatie <strong>en</strong> context gunstig acht om naast<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong>,<br />

maar de suïcidale persoon er niet mete<strong>en</strong> voor op<strong>en</strong> staat, is het belangrijk de voordel<strong>en</strong><br />

hier<strong>van</strong> toe te licht<strong>en</strong> <strong>en</strong> de persoon voldo<strong>en</strong>de <strong>en</strong> actief te motiver<strong>en</strong> <strong>en</strong> stimuler<strong>en</strong>.<br />

Voornamelijk bij kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> is dit motivatieproces ess<strong>en</strong>tieel.<br />

• De mate waarin naast<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, moet in overe<strong>en</strong>stemming zijn met hun<br />

bereidheid <strong>en</strong> hun draagkracht.<br />

• Naast<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t in overe<strong>en</strong>stemming te zijn met de privacywetgeving, de<br />

wet op de patiënt<strong>en</strong>recht<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beroepsgeheim.<br />

4. Zorg<strong>en</strong> voor follow-up <strong>en</strong> zorgcontinuïteit<br />

Suïcidaliteit k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> wissel<strong>en</strong>d beloop. Het e<strong>en</strong>malig inschatt<strong>en</strong> <strong>van</strong> het suïciderisico<br />

is bijgevolg niet voldo<strong>en</strong>de. Onderzoek naar de suïcidale toestand moet regelmatig<br />

herhaald word<strong>en</strong>.<br />

Voornamelijk de transfermom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> zorgorganisaties zijn risicovolle<br />

mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Op deze mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (bv. bij doorverwijzing naar e<strong>en</strong> andere hulpverl<strong>en</strong>er,<br />

bij overplaatsing naar e<strong>en</strong> andere behandelsetting of bij ontslag) moet er e<strong>en</strong><br />

degelijke informatieoverdracht gebeur<strong>en</strong>. Lokale sam<strong>en</strong>werkingsafsprak<strong>en</strong> met de<br />

zorgverstrekkers in de regio kunn<strong>en</strong> dit faciliter<strong>en</strong> (bv.: met huisarts<strong>en</strong>, mobiele crisisteams,<br />

CGG,…). Daarnaast di<strong>en</strong><strong>en</strong> de zorgprocess<strong>en</strong> voor suïcidale person<strong>en</strong> naadloos op elkaar<br />

aan te sluit<strong>en</strong>.<br />

Het is aan te bevel<strong>en</strong> om als hulpverl<strong>en</strong>er de betrokk<strong>en</strong>e op te volg<strong>en</strong> na de <strong>behandeling</strong>.<br />

Er zijn tal <strong>van</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> voor follow-up contact<strong>en</strong> (bv.briev<strong>en</strong>, huisbezoek<strong>en</strong>,<br />

telefoongesprekk<strong>en</strong>, sms, e-mails <strong>en</strong> postkaart<strong>en</strong>).<br />

6


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

AANBEVELINGEN ‘INLEIDING’<br />

• Om op e<strong>en</strong> goede manier aan suïcideprev<strong>en</strong>tie te kunn<strong>en</strong> do<strong>en</strong>, di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

volg<strong>en</strong>de uitgangspunt<strong>en</strong> onderschrev<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> door elke hulpverl<strong>en</strong>er <strong>en</strong><br />

zorginstelling:<br />

◦◦<br />

Suïcide kan voorkom<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Ernstig suïcidale person<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> voorrang op hulpverl<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> suïcidaliteit<br />

krijgt voorrang tijd<strong>en</strong>s de <strong>behandeling</strong>.<br />

◦◦<br />

Suïcidaliteit is e<strong>en</strong> op zichzelf staande problematiek die specifieke interv<strong>en</strong>ties<br />

vereist.<br />

◦◦<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie is e<strong>en</strong> taak voor elke hulpverl<strong>en</strong>er.<br />

◦◦<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie di<strong>en</strong>t universeel, selectief <strong>en</strong> geïndiceerd aangepakt te<br />

word<strong>en</strong>.<br />

• Investeer in e<strong>en</strong> goed contact <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede therapeutische relatie met de<br />

hulpvrager.<br />

• Doe inspanning<strong>en</strong> om de omgeving <strong>van</strong> de suïcidale persoon veiliger te<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

• Vooraleer naast<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong>, stimuleer je de autonomie <strong>van</strong> de suïcidale<br />

persoon <strong>en</strong> ga je zorgvuldig sam<strong>en</strong> na of de situatie <strong>en</strong> context er zich toe le<strong>en</strong>t<br />

om naast<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong>. Sta stil bij de bereidheid <strong>van</strong> persoon <strong>en</strong> naast<strong>en</strong>, bij<br />

de draagkracht <strong>van</strong> de naast<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij mogelijke voor- of nadel<strong>en</strong>.<br />

• Indi<strong>en</strong> de situatie <strong>en</strong> context er zich toe le<strong>en</strong>t, motiveer <strong>en</strong> stimuleer de suïcidale<br />

persoon actief om naast<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong>, in elke fase <strong>van</strong> de hulpverl<strong>en</strong>ing, <strong>van</strong><br />

aanmelding tot nazorg.<br />

• Herevalueer regelmatig het suïciderisico, in het bijzonder bij transfermom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

of ontslag.<br />

• Zorg voor e<strong>en</strong> goede informatieoverdracht <strong>en</strong> goede sam<strong>en</strong>werkingsafsprak<strong>en</strong><br />

met andere hulpverl<strong>en</strong>ingsinstanties om de (na)zorg voor suïcidale person<strong>en</strong><br />

te continuer<strong>en</strong> <strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong>.<br />

• Volg ook na het beëindig<strong>en</strong> <strong>van</strong> de <strong>behandeling</strong> de persoon verder op door<br />

middel <strong>van</strong> follow-up contact.<br />

7


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

2. DETECTIE<br />

Als hulpverl<strong>en</strong>er kan je op elk mom<strong>en</strong>t geconfronteerd word<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> suïcidale persoon. Ook wanneer suïcidaliteit niet de red<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> aanmelding is, is het belangrijk om alert te zijn voor mogelijke<br />

signal<strong>en</strong>. Vaak zijn signal<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> risico op <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> niet<br />

duidelijk waarneembaar <strong>en</strong> zal de ev<strong>en</strong>tuele aanwezigheid <strong>van</strong><br />

suïcidale gedacht<strong>en</strong> actief bevraagd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

In dit deel wordt er gefocust op het herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit,<br />

het bespreekbaar mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> deze suïcidaliteit, de inschatting <strong>van</strong><br />

het acute suïciderisico <strong>en</strong> het verder onderzoek <strong>van</strong> de aanwezige<br />

suïcidaliteit.<br />

SIGNALEN HERKENNEN<br />

De volg<strong>en</strong>de dreiging<strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> onmiddellijke hulp of aandacht:<br />

• Dreig<strong>en</strong> om zichzelf te vermink<strong>en</strong> of te dod<strong>en</strong>.<br />

• Method<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> om zichzelf te dod<strong>en</strong> of toegang zoek<strong>en</strong> tot middel<strong>en</strong> om zelfmoord<br />

te pleg<strong>en</strong>.<br />

• Prat<strong>en</strong> of schrijv<strong>en</strong> over de dood, sterv<strong>en</strong> of zelfmoord.<br />

Onderstaande waarschuwingssignal<strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> minder dring<strong>en</strong>de hulp, maar di<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

wel verder onderzocht te word<strong>en</strong>:<br />

• Hopeloosheid<br />

• Woede, boosheid of wraakzucht<br />

• Roekeloos <strong>gedrag</strong> of het schijnbaar zonder nad<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong> <strong>van</strong> risicovolle<br />

activiteit<strong>en</strong><br />

• Gevoel vast te zitt<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> uitweg te wet<strong>en</strong><br />

• To<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d alcohol- of druggebruik<br />

• Zich terugtrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> of de sam<strong>en</strong>leving<br />

• Angst, agitatie of slaapproblem<strong>en</strong><br />

• Sterke stemmingswisseling<strong>en</strong><br />

• Ge<strong>en</strong> red<strong>en</strong><strong>en</strong> zi<strong>en</strong> om te lev<strong>en</strong>, de zin <strong>van</strong> het lev<strong>en</strong> niet zi<strong>en</strong><br />

Het risico op <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> wordt groter wanneer er meerdere signal<strong>en</strong> gedur<strong>en</strong>de<br />

langere tijd aanwezig zijn.<br />

8


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

SUÏCIDALITEIT BESPREEKBAAR MAKEN<br />

Prat<strong>en</strong> over suïcidaliteit is noodzakelijk om de ernst <strong>van</strong> het verlang<strong>en</strong> naar zelfmoord<br />

in te schatt<strong>en</strong>. Daarnaast helpt het de suïcidale persoon ook om zijn of haar gedacht<strong>en</strong><br />

omtr<strong>en</strong>t zelfdoding te ord<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> het isolem<strong>en</strong>t te doorbrek<strong>en</strong>.<br />

Gezi<strong>en</strong> het wissel<strong>en</strong>de verloop <strong>van</strong> het suïcidale proces <strong>en</strong> het verhoogde risico op zelfdoding<br />

in de volg<strong>en</strong>de situaties, bevel<strong>en</strong> we aan om de aanwezigheid <strong>van</strong> zelfmoordgedacht<strong>en</strong> zeker<br />

actief te bevrag<strong>en</strong>:<br />

• Bij e<strong>en</strong> eerdere suïcidepoging<br />

• Bij suïcidale uiting<strong>en</strong> of dreiging<strong>en</strong><br />

• Bij waarschuwingssignal<strong>en</strong><br />

• Bij person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verhoogd risico<br />

• In psychische crisissituaties<br />

• Tijd<strong>en</strong>s transitiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>de <strong>behandeling</strong><br />

• Bij onverwachte verandering<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> gebrek aan verbetering of e<strong>en</strong> verslechtering in<br />

het klinische beeld <strong>van</strong> e<strong>en</strong> psychische aando<strong>en</strong>ing<br />

De volg<strong>en</strong>de tips kunn<strong>en</strong> help<strong>en</strong> om het gesprek over de zelfmoordgedacht<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> op<strong>en</strong><br />

manier aan te gaan.<br />

Wat werkt:<br />

• Rustig <strong>en</strong> op<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> over zelfdoding <strong>en</strong> over het verlang<strong>en</strong> om te sterv<strong>en</strong>.<br />

• Luister<strong>en</strong> <strong>en</strong> prober<strong>en</strong> te begrijp<strong>en</strong> wat de suïcidale persoon beleeft.<br />

• Erk<strong>en</strong>ning gev<strong>en</strong> voor de gevoel<strong>en</strong>s die de hulpvrager op dat mom<strong>en</strong>t ervaart.<br />

• Inzicht gev<strong>en</strong> door motiev<strong>en</strong> te bevrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>tie te besprek<strong>en</strong>.<br />

• Zorgbehoeftes besprek<strong>en</strong>, uitleg gev<strong>en</strong> over welke hulp mogelijk is <strong>en</strong> (indi<strong>en</strong> je<br />

zelf ge<strong>en</strong> verdere hulp kan bied<strong>en</strong>) aanmoedig<strong>en</strong> om contact te zoek<strong>en</strong> met meer<br />

gespecialiseerde hulp.<br />

• De hulpvrager lat<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong>: ruimte lat<strong>en</strong> om gevoel<strong>en</strong>s <strong>van</strong> hopeloosheid,<br />

kwaadheid, verdriet, onmacht, ... te uit<strong>en</strong>.<br />

• De omgeving oproep<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> <strong>van</strong>gnet rond de suïcidale persoon op te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

h<strong>en</strong> daarin de nodige ondersteuning bied<strong>en</strong>.<br />

Wat werkt niet:<br />

• Veroordel<strong>en</strong> <strong>van</strong> de gedacht<strong>en</strong>, de gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong>/of het <strong>gedrag</strong> <strong>van</strong> de hulpvrager.<br />

• Mete<strong>en</strong> positieve zak<strong>en</strong> aangev<strong>en</strong>.<br />

9


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

• Onmiddellijk oplossing<strong>en</strong> aandrag<strong>en</strong>.<br />

• Valse hoop gev<strong>en</strong>, of beloftes do<strong>en</strong> die je niet kan nakom<strong>en</strong>.<br />

• De persoon prober<strong>en</strong> overtuig<strong>en</strong> om verder te lev<strong>en</strong> voor de omgeving (partner, kinder<strong>en</strong>,<br />

ouders…) of de persoon erop wijz<strong>en</strong> wie hij of zij achterlaat.<br />

• De zak<strong>en</strong> die de persoon aangeeft, minimaliser<strong>en</strong>.<br />

• De persoon uitdag<strong>en</strong> in zijn of haar suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of <strong>gedrag</strong>.<br />

• In discussie gaan over suïcide, het recht om te lev<strong>en</strong> of te sterv<strong>en</strong>, ....<br />

ACUUT SUÏCIDERISICO INSCHATTEN<br />

Wanneer blijkt dat er zelfmoordgedacht<strong>en</strong> aanwezig zijn, di<strong>en</strong>t er eerst <strong>en</strong> vooral e<strong>en</strong><br />

inschatting gemaakt word<strong>en</strong> <strong>van</strong> hoe acuut deze gedacht<strong>en</strong> zijn. Dit zal immers de volg<strong>en</strong>de<br />

stapp<strong>en</strong> bepal<strong>en</strong> die ondernom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong>lijke dreiging<strong>en</strong> tot zelfdoding wijz<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> acuut risico op de zeer korte termijn<br />

<strong>en</strong> vereis<strong>en</strong> dan ook onmiddellijke actie. Niet alle suïcidale person<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> deze<br />

dreiging<strong>en</strong> echter op e<strong>en</strong> directe manier uit<strong>en</strong>. Daarom is het belangrijk om de aanwezige<br />

zelfmoordgedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> -plann<strong>en</strong> zo concreet mogelijk te bevrag<strong>en</strong>. Bevraag hoe<br />

lang, hoe vaak <strong>en</strong> hoe sterk de gedacht<strong>en</strong> aanwezig zijn, in welke mate de plann<strong>en</strong> concreet<br />

zijn (plaats, methode, tijdstip), wat m<strong>en</strong> wil bereik<strong>en</strong> met de zelfdoding <strong>en</strong> of er nog zak<strong>en</strong><br />

zijn die de persoon teg<strong>en</strong>houd<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is het ook belangrijk om in te gaan op de gevoel<strong>en</strong>s die de suïcidale persoon heeft bij<br />

de zelfmoordgedacht<strong>en</strong>, het toekomstperspectief <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele <strong>gedrag</strong>smatige signal<strong>en</strong><br />

(bv. risico<strong>gedrag</strong>, sociale isolatie, slaapproblem<strong>en</strong>).<br />

Omdat de int<strong>en</strong>siteit <strong>van</strong> zelfmoordgedacht<strong>en</strong> snel kan wissel<strong>en</strong> is het <strong>van</strong> belang om de<br />

inschatting <strong>van</strong> het suïciderisico regelmatig te herhal<strong>en</strong>, vooral bij kritische mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

in de <strong>behandeling</strong> (bv.: transitiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>), in crisissituaties <strong>en</strong> bij onverwachte<br />

verandering<strong>en</strong> in het klinische beeld.<br />

Betrek, mits toestemming <strong>van</strong> de hulpvrager, de naast<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele betrokk<strong>en</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ers (bv.: huisarts) <strong>van</strong> de hulpvrager bij deze inschatting.<br />

We rad<strong>en</strong> af om scre<strong>en</strong>ingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te gebruik<strong>en</strong> voor het inschatt<strong>en</strong> <strong>van</strong> het acute<br />

suïciderisico omdat die niet kunn<strong>en</strong> voorspell<strong>en</strong> of iemand daadwerkelijk zelfmoord zal<br />

pleg<strong>en</strong> <strong>en</strong> omdat ze e<strong>en</strong> vals gevoel <strong>van</strong> veiligheid kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong>. Scre<strong>en</strong>ingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> persoonlijk gesprek met de hulpvrager niet ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong>.<br />

10


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

SUÏCIDAAL GEDRAG VERDER ONDERZOEKEN EN<br />

RISICOFORMULERING<br />

E<strong>en</strong> verdere exploratie <strong>van</strong> de aanwezige risico- <strong>en</strong> kwetsbaarheidsfactor<strong>en</strong> kan help<strong>en</strong><br />

bij het in kaart br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> het suïcidale <strong>gedrag</strong>. Belangrijke risicofactor<strong>en</strong> die bevraagd<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> te word<strong>en</strong> zijn de ervar<strong>en</strong> problem<strong>en</strong>, de motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanleiding voor ev<strong>en</strong>tuele<br />

eerdere suïcidepoging<strong>en</strong>, de huidige aanwezigheid <strong>van</strong> suïcidegedacht<strong>en</strong>/plann<strong>en</strong>, de<br />

suïcidale int<strong>en</strong>tie, alcohol <strong>en</strong>/of druggebruik <strong>en</strong> de zorgbehoeft<strong>en</strong> <strong>van</strong> de hulpvrager <strong>en</strong> de<br />

omgeving.<br />

Op basis <strong>van</strong> dit verder onderzoek kan het suïciderisico geformuleerd word<strong>en</strong>. Hierbij di<strong>en</strong>t<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> met:<br />

• Relativiteit: risico is afhankelijk <strong>van</strong> de k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> <strong>van</strong> de klinische context <strong>en</strong> de<br />

patiëntpopulatie<br />

• Fluïditeit: vergelijk indi<strong>en</strong> mogelijk met eerdere risico-inschatting<strong>en</strong> bij deze<br />

persoon <strong>en</strong> hou rek<strong>en</strong>ing met gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> die het risico in de toekomst kunn<strong>en</strong><br />

beïnvloed<strong>en</strong><br />

• Hulpbronn<strong>en</strong>: br<strong>en</strong>g ook de aanwezige hulpbronn<strong>en</strong> in kaart, zoals copingvaardighed<strong>en</strong><br />

of e<strong>en</strong> steun<strong>en</strong>d netwerk<br />

• Link met interv<strong>en</strong>ties: zorg dat de formulering direct vertaald kan word<strong>en</strong> in<br />

specifieke interv<strong>en</strong>ties<br />

Het doel <strong>van</strong> deze risicoformulering is niet om <strong>gedrag</strong> te voorspell<strong>en</strong>, maar wel om<br />

communicatie <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers, hulpvragers <strong>en</strong> naast<strong>en</strong> te<br />

bevorder<strong>en</strong> <strong>en</strong> het risico op korte <strong>en</strong> lange termijn te verklein<strong>en</strong>.<br />

In de volledige richtlijn vind je e<strong>en</strong> sjabloon dat je kan gebruik<strong>en</strong> om het suïciderisico <strong>van</strong><br />

de hulpvrager op e<strong>en</strong> systematische manier te formuler<strong>en</strong>.<br />

11


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

DOORVERWIJZING<br />

Indi<strong>en</strong> er verdere <strong>behandeling</strong> of opvolging nodig is die je zelf niet kan aanbied<strong>en</strong>, bekijk<br />

dan sam<strong>en</strong> met de hulpvrager <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s naast<strong>en</strong> welke andere vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ing<br />

<strong>en</strong> begeleiding het meest geschikt zijn. Veel voorkom<strong>en</strong>de doorverwijzingsinstanties voor<br />

suïcidale person<strong>en</strong> zijn:<br />

• Opvolging door de huisarts<br />

• Zorg aan huis<br />

• Ambulante of resid<strong>en</strong>tiële geestelijke gezondheidszorg<br />

Geef aan de hulpvrager <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele naast<strong>en</strong> e<strong>en</strong> toelichting over het belang <strong>van</strong> vervolgzorg<br />

<strong>en</strong> vermeld de crisishulplijn Zelfmoordlijn 1813 (meer info: www.zelfmoord1813.be).<br />

Stel sam<strong>en</strong> met de hulpvrager e<strong>en</strong> safety plan op zodat die e<strong>en</strong> houvast heeft wanneer hij<br />

of zij zich in crisis bevindt.<br />

Maak veiligheidsafsprak<strong>en</strong> met de hulpvrager <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s omgeving, bijvoorbeeld rond het<br />

beperk<strong>en</strong> <strong>van</strong> middel<strong>en</strong> om zelfmoord te pleg<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tueel toezicht <strong>en</strong> medicatiebeheer.<br />

Bereid de omgeving <strong>van</strong> e<strong>en</strong> hulpvrager voor op de herintegratie <strong>van</strong> de suïcidale persoon<br />

in zijn of haar leefomgeving.<br />

12


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

AANBEVELINGEN ‘DETECTIE’<br />

• Om op tijd te kunn<strong>en</strong> ingrijp<strong>en</strong>, di<strong>en</strong> je altijd bij alle hulpvragers alert te zijn voor<br />

mogelijke signal<strong>en</strong> <strong>van</strong> zelfmoordgedacht<strong>en</strong>.<br />

• Gezi<strong>en</strong> het verhoogde risico op zelfdoding in de volg<strong>en</strong>de situaties, di<strong>en</strong> je de<br />

aanwezigheid <strong>van</strong> zelfmoordgedacht<strong>en</strong> actief te bevrag<strong>en</strong>:<br />

◦◦<br />

Bij e<strong>en</strong> eerdere suïcidepoging<br />

◦◦<br />

Bij suïcidale uiting<strong>en</strong> of dreiging<strong>en</strong><br />

◦◦<br />

Bij waarschuwingssignal<strong>en</strong><br />

◦◦<br />

Bij person<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> verhoogd risico<br />

◦◦<br />

In psychische crisissituaties<br />

◦◦<br />

Tijd<strong>en</strong>s transitiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>de <strong>behandeling</strong><br />

◦◦<br />

Bij onverwachte verandering<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> gebrek aan verbetering of e<strong>en</strong><br />

verslechtering in het klinische beeld <strong>van</strong> e<strong>en</strong> psychische aando<strong>en</strong>ing<br />

• Wanneer er zelfmoordgedacht<strong>en</strong> aanwezig zijn bij de hulpvrager, di<strong>en</strong> je zo snel<br />

mogelijk het acute suïciderisico in te schatt<strong>en</strong> om de juiste interv<strong>en</strong>tie te kunn<strong>en</strong><br />

opstart<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Herhaal regelmatig de risico-inschatting, want het <strong>suïcidaal</strong> proces kan sterk<br />

fluctuer<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Betrek naast<strong>en</strong> bij de risico-inschatting <strong>van</strong> hulpvragers om e<strong>en</strong> vollediger<br />

beeld <strong>van</strong> het risico te krijg<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Gebruik ge<strong>en</strong> scre<strong>en</strong>ingsinstrum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor het inschatt<strong>en</strong> <strong>van</strong> het acute<br />

suïciderisico omdat ze onvoldo<strong>en</strong>de betrouwbaar zijn, e<strong>en</strong> vals gevoel <strong>van</strong><br />

veiligheid kunn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gesprek niet kunn<strong>en</strong> ver<strong>van</strong>g<strong>en</strong>.<br />

• Zodra het acute suïciderisico ingeschat is <strong>en</strong> de nodige maatregel<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong><br />

zijn, di<strong>en</strong>t de suïcidaliteit verder onderzocht te word<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> gespecialiseerde<br />

hulpverl<strong>en</strong>er. Op die manier kunn<strong>en</strong> de oorzak<strong>en</strong> <strong>van</strong> het <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> in<br />

kaart gebracht <strong>en</strong> indi<strong>en</strong> nodig aangepakt word<strong>en</strong>.<br />

• Formuleer op basis <strong>van</strong> het verdere onderzoek naar de suïcidaliteit zorgvuldig<br />

het suïciderisico <strong>van</strong> de hulpvrager om communicatie <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ers, hulpvragers <strong>en</strong> naast<strong>en</strong> te bevorder<strong>en</strong>.<br />

• Bespreek met de hulpvrager <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s naast<strong>en</strong> welke vervolgzorg het meest<br />

geschikt is.<br />

• Zorg voor e<strong>en</strong> degelijke informatieoverdracht naar de volg<strong>en</strong>de hulpverl<strong>en</strong>er.<br />

• Informeer de suïcidale persoon over waar hij of zij terecht kan in geval <strong>van</strong><br />

crisis.<br />

13


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

3. INTERVENTIES<br />

E<strong>en</strong>maal het suïciderisico gedetecteerd <strong>en</strong> in kaart gebracht is,<br />

di<strong>en</strong><strong>en</strong> specifieke interv<strong>en</strong>ties voor het opvolg<strong>en</strong> <strong>en</strong> behandel<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de suïcidaliteit opgestart te word<strong>en</strong>.<br />

In de praktijk zal de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit vaak naast<br />

of binn<strong>en</strong> de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> andere psychische stoorniss<strong>en</strong><br />

voorkom<strong>en</strong>. Voor het aanpakk<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidale klacht<strong>en</strong> is de<br />

standaard <strong>behandeling</strong> echter vaak niet voldo<strong>en</strong>de <strong>en</strong> zijn aanvull<strong>en</strong>de interv<strong>en</strong>ties<br />

specifiek gericht op suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>gedrag</strong> nodig.<br />

De beschrijving <strong>van</strong> interv<strong>en</strong>ties blijft beperkt tot interv<strong>en</strong>ties waar<strong>van</strong> wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

aangetoond is dat ze effectief zijn in het reducer<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of <strong>gedrag</strong>. We<br />

besprek<strong>en</strong> in dit deel het opstell<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> behandelplan, het bepal<strong>en</strong> <strong>van</strong> de behandelsetting,<br />

het werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> safety plan, welke neurobiologische <strong>en</strong> psychotherapeutische<br />

interv<strong>en</strong>ties effectief zijn <strong>en</strong> welke online tools je kunn<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> bij de <strong>behandeling</strong><br />

<strong>van</strong> suïcidale person<strong>en</strong>,<br />

BEHANDELPLAN EN BEHANDELSETTING<br />

E<strong>en</strong> behandelplan is e<strong>en</strong> plan dat de hulpverl<strong>en</strong>er bij aan<strong>van</strong>g <strong>van</strong> de <strong>behandeling</strong> in<br />

sam<strong>en</strong>spraak met de suïcidale persoon (<strong>en</strong> mogelijks ook naast<strong>en</strong>) opmaakt. In dit<br />

plan omschrijf je de huidige suïcidale toestand <strong>en</strong> hulpvraag <strong>van</strong> de persoon; de<br />

behandelsetting <strong>en</strong> de geplande interv<strong>en</strong>ties. Daarnaast vermeld je of naast<strong>en</strong><br />

betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>en</strong> welke follow-up interv<strong>en</strong>ties gepland word<strong>en</strong>.<br />

In de volledige richtlijn vind je e<strong>en</strong> sjabloon voor e<strong>en</strong> behandelplan <strong>en</strong> e<strong>en</strong> omschrijving <strong>van</strong><br />

de belangrijkste compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Wanneer m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> opname overweegt, is het ess<strong>en</strong>tieel om de voordel<strong>en</strong> af te weg<strong>en</strong> teg<strong>en</strong><br />

de nadel<strong>en</strong>, in dialoog met de betrokk<strong>en</strong>e <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele naast<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> opname is ge<strong>en</strong><br />

garantie dat de persoon ge<strong>en</strong> suïcide zal pleg<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> opname stigmatiser<strong>en</strong>d<br />

werk<strong>en</strong>, afhankelijkheid <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ing creër<strong>en</strong> of het suïciderisico do<strong>en</strong> to<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

Opname moet dus <strong>en</strong>kel gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> noodzakelijk middel om e<strong>en</strong> crisis te<br />

overbrugg<strong>en</strong> <strong>en</strong> iemand tijdelijk te bescherm<strong>en</strong>.<br />

Volg<strong>en</strong>de factor<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> in overweging g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij de vraag naar opname:<br />

1. De ernst <strong>van</strong> de suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plann<strong>en</strong><br />

2. De aanwezigheid <strong>van</strong> e<strong>en</strong> ernstige psychische of fysische problematiek <strong>en</strong> zorgbehoeft<strong>en</strong><br />

14


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

3. Persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> (bv. impulsiviteit, agitatie, oordeelsvermog<strong>en</strong>, autonomie, houding<br />

t.o.v. hulpverl<strong>en</strong>ing)<br />

4. Beschikbaarheid <strong>en</strong> draagkracht <strong>van</strong> het steunsysteem<br />

In uitzonderlijke gevall<strong>en</strong> kan word<strong>en</strong> overgegaan tot gedwong<strong>en</strong> opname. Dit kan <strong>en</strong>kel<br />

overwog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong>e (bij wie de suïcidedreiging als zeer ernstig werd<br />

ingeschat) elke vorm <strong>van</strong> hulpverl<strong>en</strong>ing afhoudt.<br />

Opname is minder aangewez<strong>en</strong>:<br />

• Indi<strong>en</strong> het suïcidale <strong>gedrag</strong> e<strong>en</strong> reactie is op e<strong>en</strong> gebeurt<strong>en</strong>is (bv. jobstress,<br />

relatieproblem<strong>en</strong>), vooral als de opvatting<strong>en</strong> <strong>van</strong> de persoon over de gebeurt<strong>en</strong>is<br />

intuss<strong>en</strong> zijn veranderd<br />

• Wanneer de persoon ondertuss<strong>en</strong> inzicht heeft dat verbetering mogelijk is <strong>en</strong> er<br />

minder hopeloosheid is<br />

• Indi<strong>en</strong> het plan of de methode e<strong>en</strong> geringe letaliteit heeft<br />

• Indi<strong>en</strong> de persoon e<strong>en</strong> stabiele <strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong>de omgeving heeft<br />

• Indi<strong>en</strong> de persoon in staat is om actief mee te werk<strong>en</strong> aan follow-up <strong>en</strong> verdere<br />

begeleiding<br />

• Indi<strong>en</strong> de persoon chronisch <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> vertoont zonder e<strong>en</strong> voorgeschied<strong>en</strong>is<br />

<strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcidepoging met hoge letaliteit<br />

• Indi<strong>en</strong> de persoon e<strong>en</strong> veilige, ondersteun<strong>en</strong>de omgeving heeft <strong>en</strong> reeds in ambulante<br />

<strong>behandeling</strong> is.<br />

Zorg in deze gevall<strong>en</strong> wel voor opvolging via ambulante hulp.<br />

Soms weigert de patiënt opname of zijn er ge<strong>en</strong> opnameplaats<strong>en</strong> beschikbaar. In die situaties<br />

zijn alternatiev<strong>en</strong>, follow-up <strong>en</strong> continuïteit <strong>van</strong> zorg <strong>van</strong> extra belang. Mogelijke<br />

alternatiev<strong>en</strong> voor opname zijn het voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> ambulante hulp, inschakel<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

mobiel crisisteam of aanbied<strong>en</strong> <strong>van</strong> psychiatrische thuiszorg. E<strong>en</strong> goede ondersteuning <strong>van</strong><br />

de naast<strong>en</strong> <strong>en</strong> erk<strong>en</strong>ning <strong>van</strong> de emotionele belasting voor h<strong>en</strong> is cruciaal. Naast<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

bijvoorbeeld – indi<strong>en</strong> hun draagkracht het toelaat - betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de veiligheid<br />

in de thuisomgeving te verhog<strong>en</strong> (bv. goed opberg<strong>en</strong> <strong>van</strong> medicatie of andere middel<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> verhoogd toezicht te houd<strong>en</strong> (bv. bij het innem<strong>en</strong> <strong>van</strong> medicatie, ervoor zorg<strong>en</strong> dat de<br />

persoon niet alle<strong>en</strong> thuis is).<br />

15


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

EVIDENCE BASED INTERVENTIES<br />

1. Werk<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> safety plan<br />

Als alternatief voor het gebruik <strong>van</strong> e<strong>en</strong> non-suïcidecontract wordt <strong>van</strong>uit wet<strong>en</strong>schappelijk<br />

onderzoek <strong>en</strong> <strong>van</strong>uit de praktijk aanbevol<strong>en</strong> gebruik te mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> safety plan<br />

(ook wel veiligheidsplan, crisisplan of signaleringsplan g<strong>en</strong>oemd). Dit is e<strong>en</strong> plan dat de<br />

hulpverl<strong>en</strong>er sam<strong>en</strong> met de persoon kan opstell<strong>en</strong>. Het kan de persoon ler<strong>en</strong> om stap voor<br />

stap e<strong>en</strong> <strong>suïcidaal</strong> proces te herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> mogelijke crisis beter het hoofd te bied<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> safety plan is gebaseerd op cognitief therapeutische techniek<strong>en</strong> <strong>en</strong> omvat meestal<br />

volg<strong>en</strong>de compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: waarschuwingssignal<strong>en</strong>, coping strategieën, protectieve factor<strong>en</strong>,<br />

hulpbronn<strong>en</strong> <strong>en</strong> het veilig mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> de omgeving.<br />

In de volledige richtlijn vind je e<strong>en</strong> sjabloon voor e<strong>en</strong> safety plan. ‘Op Zelfmoord1813 vind<br />

je e<strong>en</strong> online tool voor het invull<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> safety plan: www.zelfmoord1813.be/safetyplan.<br />

2. Neurobiologische interv<strong>en</strong>ties<br />

Gezi<strong>en</strong> de sterke link tuss<strong>en</strong> suïcidaliteit <strong>en</strong> psychiatrische stoorniss<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

neuro biologische interv<strong>en</strong>ties (waaronder psychofarmaca), die bedoeld zijn voor de<br />

<strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> deze stoorniss<strong>en</strong> ook bijdrag<strong>en</strong> aan de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> suïcidale person<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong> gaat er<strong>van</strong> uit dat e<strong>en</strong> succesvolle <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> de psychiatrische stoornis ook e<strong>en</strong><br />

effect zal hebb<strong>en</strong> op de suïcidaliteit. Er is echter slechts in beperkte mate gecontroleerd<br />

onderzoek verricht naar het effect <strong>van</strong> medicatie op suïcidaliteit.<br />

Aangezi<strong>en</strong> medicatie kan gebruikt word<strong>en</strong> als middel om zelfmoord te pleg<strong>en</strong> is het<br />

ess<strong>en</strong>tieel dat er met de persoon <strong>en</strong> de omgeving duidelijke afsprak<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt<br />

over medicatiebeheer <strong>en</strong> medicatie-inname, zeker wanneer er sprake is <strong>van</strong> acute<br />

suïcidaliteit. Het is aan te rad<strong>en</strong> om bij het voorschrijv<strong>en</strong> <strong>van</strong> medicatie aan suïcidale<br />

person<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing te houd<strong>en</strong> met drie belangrijke factor<strong>en</strong>: het effect <strong>van</strong> de medicatie<br />

op de onderligg<strong>en</strong>de psychiatrische stoornis, het specifieke effect <strong>van</strong> de medicatie op<br />

suïcidaliteit <strong>en</strong> de toxiciteit <strong>van</strong> het middel bij e<strong>en</strong> overdosis.<br />

Voor de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> zijn (onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij bepaalde<br />

doelgroep<strong>en</strong>) volg<strong>en</strong>de neurobiologische interv<strong>en</strong>ties werkzaam geblek<strong>en</strong>: antidepressiva,<br />

electro-convulsietherapie, clozapine <strong>en</strong> lithium..<br />

3. Psychotherapeutische interv<strong>en</strong>ties<br />

Wet<strong>en</strong>schappelijke onderbouwing voor de effectiviteit <strong>van</strong> psychotherapie voor de<br />

reductie <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> is eerder beperkt. E<strong>en</strong> meta-analyse <strong>van</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

psychotherapeutische interv<strong>en</strong>ties toonde dat deze therapieën de kans op toekomstig<br />

zelfbeschadig<strong>en</strong>d <strong>gedrag</strong> met gemiddeld 32% verlag<strong>en</strong>. Meer specifiek werd effectiviteit<br />

16


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

gevond<strong>en</strong> voor volg<strong>en</strong>de therapeutische strekking<strong>en</strong> in de prev<strong>en</strong>tie <strong>van</strong> zelfbeschadig<strong>en</strong>d<br />

<strong>gedrag</strong> <strong>en</strong>/of suïcidepoging<strong>en</strong> bij volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Cognitieve (<strong>gedrag</strong>s)therapie<br />

• Dialectische <strong>gedrag</strong>stherapie<br />

• Probleemoplossingtherapie of oplossingsgerichte therapie<br />

4. Online tools<br />

Rec<strong>en</strong>t werd<strong>en</strong> in Vlaander<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele online tools ontwikkeld voor person<strong>en</strong> met<br />

zelfmoordgedacht<strong>en</strong>. Deze tools kunn<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met de betrokk<strong>en</strong>e gebruikt word<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s<br />

de therapie <strong>en</strong>/of daarbuit<strong>en</strong>. Ze zijn ge<strong>en</strong> op zichzelf staande <strong>behandeling</strong><strong>en</strong>, maar kunn<strong>en</strong><br />

gebruikt word<strong>en</strong> als hulpmiddel om de persoon te ler<strong>en</strong> omgaan met zijn of haar suïcidale<br />

gedacht<strong>en</strong>.<br />

• Online zelfhulpcursus ‘Think Life’: www.zelfmoord1813.be/thinklife<br />

• App BackUp: www.zelfmoord1813.be/backup<br />

• App On Track Again (voor jonger<strong>en</strong>): www.zelfmoord1813.be/ontrackagain<br />

AANBEVELINGEN ‘INTERVENTIES’<br />

• Het is aan te bevel<strong>en</strong> om sam<strong>en</strong> met de betrokk<strong>en</strong>e e<strong>en</strong> safety plan op te stell<strong>en</strong>.<br />

• Indi<strong>en</strong> opname <strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcidale persoon overwog<strong>en</strong> wordt:<br />

◦◦<br />

overweeg zorgvuldig voor- <strong>en</strong> nadel<strong>en</strong> <strong>van</strong> opname <strong>en</strong> zie opname <strong>en</strong>kel als<br />

e<strong>en</strong> noodzakelijk middel om e<strong>en</strong> crisis te overbrugg<strong>en</strong> <strong>en</strong> iemand tijdelijk te<br />

bescherm<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

houd rek<strong>en</strong>ing met de ernst <strong>van</strong> suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plann<strong>en</strong>,<br />

de aanwezigheid <strong>van</strong> e<strong>en</strong> ernstige problematiek <strong>en</strong> zorgbehoeft<strong>en</strong>,<br />

persoonsk<strong>en</strong>merk<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de beschikbaarheid <strong>en</strong> draagkracht <strong>van</strong> het<br />

steunsysteem.<br />

• Het is aan te bevel<strong>en</strong> om onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de neurobiologische<br />

interv<strong>en</strong>ties aan te bied<strong>en</strong>: antidepressiva, electro-convulsietherapie,<br />

clozapine <strong>en</strong> lithium.<br />

• Het is aan te bevel<strong>en</strong> bij de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> volwass<strong>en</strong> person<strong>en</strong> met<br />

<strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> cognitieve (<strong>gedrag</strong>s)therapie, dialectische <strong>gedrag</strong>stherapie of<br />

probleemoplossingsgerichte therapie aan te bied<strong>en</strong>.<br />

• Online tools kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goed vertrekpunt, hulpmiddel of nuttige aanvulling<br />

vorm<strong>en</strong> voor de <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong>.<br />

17


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

4. NA EEN SUÏCIDEPOGING<br />

Per dag word<strong>en</strong> op de Vlaamse spoedafdeling<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

ziek<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> naar schatting 28 person<strong>en</strong> aangemeld na<br />

e<strong>en</strong> suïcidepoging. Het werkelijke aantal suïcidepoging<strong>en</strong><br />

ligt echter nog veel hoger omdat veel suïcidepogers niet op de<br />

spoedafdeling terecht kom<strong>en</strong>. De meeste hulpverl<strong>en</strong>ers zull<strong>en</strong><br />

dus ooit in hun loopbaan in aanraking kom<strong>en</strong> met person<strong>en</strong> die<br />

e<strong>en</strong> suïcidepoging ondernom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

Het risico op e<strong>en</strong> suïcidepoging of e<strong>en</strong> overlijd<strong>en</strong> door suïcide is sterk verhoogd<br />

bij person<strong>en</strong> die reeds e<strong>en</strong> poging ondernom<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Om recidive te voorkom<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

adequate psychosociale op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> evaluatie <strong>van</strong> de suïcidepoger noodzakelijk.<br />

We vertrekk<strong>en</strong> in dit deel <strong>van</strong> de volg<strong>en</strong>de kernelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bij de op<strong>van</strong>g <strong>van</strong> suïcidepogers:<br />

het belang <strong>van</strong> het bevrag<strong>en</strong> <strong>van</strong> de suïcidaliteit na e<strong>en</strong> suïcidepoging, het voorzi<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

zorgcontinuïteit <strong>en</strong> het betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> de omgeving.<br />

EEN ZORGPAD ALS LEIDRAAD<br />

De organisatie <strong>van</strong> vervolgzorg <strong>en</strong> toeleiding hiernaar <strong>van</strong> zowel de suïcidepoger als<br />

zijn of haar naast<strong>en</strong>, is cruciaal. De sam<strong>en</strong>werking met zorgverstrekkers in de omgeving<br />

<strong>van</strong> de hulpvrager is hierbij <strong>van</strong> groot belang. Deze sam<strong>en</strong>werking kan verankerd word<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> zorgpad.<br />

E<strong>en</strong> zorgpad is e<strong>en</strong> methodiek om de verschill<strong>en</strong>de stapp<strong>en</strong> in de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg <strong>van</strong><br />

hulpvragers binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bepaalde regio op elkaar af te stemm<strong>en</strong> <strong>en</strong> systematisch op te<br />

volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> te evaluer<strong>en</strong>. Sam<strong>en</strong>werking tuss<strong>en</strong> de eerste, tweede <strong>en</strong> derde lijn <strong>van</strong> de<br />

gezondheidszorg is hierbij cruciaal.<br />

E<strong>en</strong> zorgpad omvat vier grote fas<strong>en</strong>:<br />

EERSTE<br />

OPVANG<br />

OPVOLGING EN<br />

BEHANDELING<br />

DOORVERWIJZING<br />

EN ONTSLAG<br />

REGISTRATIE EN<br />

EVALUATIE<br />

• Somatische zorg<br />

<strong>en</strong> veiligheid<br />

• Eerste gesprek<br />

• Keuze<br />

behandelsetting<br />

• Op<strong>van</strong>g <strong>van</strong><br />

medepatiënt<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

• Suïcidaal <strong>gedrag</strong><br />

verder<br />

onderzoek<strong>en</strong><br />

• Diagnose, risicoinschatting<br />

<strong>en</strong><br />

behandelplan<br />

• Follow-up<br />

contact<strong>en</strong><br />

• Betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

omgeving<br />

• Informatie voor<br />

patiënt<br />

• Informer<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> volg<strong>en</strong>de<br />

zorgverstrekker<br />

<strong>en</strong> huisarts<br />

• Registratie<br />

• Evaluatie<br />

18


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

1. Eerste op<strong>van</strong>g<br />

Wanneer je geconfronteerd wordt met iemand die e<strong>en</strong> suïcidepoging ondernom<strong>en</strong> heeft,<br />

di<strong>en</strong> je in eerste instantie de nodige somatische zorg te verl<strong>en</strong><strong>en</strong> of in te schakel<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is het ook belangrijk om te zorg<strong>en</strong> voor de veiligheid <strong>van</strong> de suïcidepoger.<br />

Bekijk sam<strong>en</strong> met de suïcidepoger, zijn of haar omgeving <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele andere betrokk<strong>en</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ers welke maatregel<strong>en</strong> hiervoor nodig zijn.<br />

Er di<strong>en</strong>t zo snel mogelijk e<strong>en</strong> eerste gesprek met de suïcidepoger te gebeur<strong>en</strong> om <strong>en</strong>erzijds<br />

de persoon empathisch op te <strong>van</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> anderzijds het suïciderisico <strong>en</strong> de onmiddellijke<br />

<strong>behandeling</strong>snod<strong>en</strong> in te schatt<strong>en</strong>, zodat e<strong>en</strong> toeleiding naar vervolgzorg verzekerd kan<br />

word<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>de aspect<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in dit gesprek aan bod kom<strong>en</strong>:<br />

• informatie over de suïcidepoging<br />

• huidige emoties <strong>en</strong> acute suïcidaliteit<br />

• medicatie, psychiatrische voorgeschied<strong>en</strong>is/<strong>behandeling</strong>, eerdere suïcidepoging<br />

• sociaal netwerk/steun<br />

• bereidheid tot verdere <strong>behandeling</strong><br />

Op basis <strong>van</strong> dit eerste gesprek kies je, in sam<strong>en</strong>spraak met de hulpvrager, naast<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

andere betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers, de meest gepaste behandelsetting.<br />

Wanneer het gaat om e<strong>en</strong> suïcidepoging <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt die reeds in <strong>behandeling</strong> is<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zorginstelling (ambulant of resid<strong>en</strong>tieel), di<strong>en</strong>t er ook aandacht te zijn voor de<br />

medepatiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers. E<strong>en</strong> suïcidepoging <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt kan voor<br />

extra stress, onrust <strong>en</strong> bezorgdheid zorg<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong> gevaar op copycat<strong>gedrag</strong><br />

bij kwetsbare person<strong>en</strong> in de omgeving <strong>van</strong> de patiënt. Zorg dus voor voldo<strong>en</strong>de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong><br />

ondersteuning voor medepatiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers.<br />

2. Opvolging<br />

Bij de verdere opvolging na e<strong>en</strong> suïcidepoging is het belangrijk dat er zo snel mogelijk<br />

e<strong>en</strong> grondige psychosociale <strong>en</strong> psychiatrische evaluatie plaatsvindt. Aan de hand<br />

<strong>van</strong> dit onderzoek schat je het suïciderisico <strong>en</strong> de zorgbehoeft<strong>en</strong> <strong>van</strong> de hulpvrager in <strong>en</strong><br />

leid je hem of haar toe naar de gepaste vervolgzorg. Hierbij kunn<strong>en</strong> de volg<strong>en</strong>de zak<strong>en</strong><br />

bevraagd word<strong>en</strong>: ervar<strong>en</strong> problem<strong>en</strong>, de motiev<strong>en</strong> <strong>en</strong> aanleiding voor de suïcidepoging, de<br />

huidige aanwezigheid <strong>van</strong> suïcidegedacht<strong>en</strong>/plann<strong>en</strong>, de suïcidale int<strong>en</strong>tie <strong>van</strong> de poging,<br />

of er alcohol <strong>en</strong>/of druggebruik aanwezig is als risicofactor <strong>en</strong> de zorgbehoeft<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

hulpvrager <strong>en</strong> de omgeving.<br />

Niet alle<strong>en</strong> de suïcidepoger zelf, maar ook di<strong>en</strong>s omgeving, andere betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

<strong>en</strong> de huisarts kunn<strong>en</strong> belangrijke informatiebronn<strong>en</strong> zijn voor het in kaart br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> de<br />

ruimere context <strong>van</strong> de suïcidepoging.<br />

19


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

Het besprek<strong>en</strong> <strong>van</strong> de suïcidepoging <strong>en</strong> de achterligg<strong>en</strong>de factor<strong>en</strong> met de hulpvrager leidt<br />

tot e<strong>en</strong> diagnose, risico-inschatting <strong>en</strong> behandelplan.<br />

3. Doorverwijzing <strong>en</strong> ontslag<br />

Als je zelf ge<strong>en</strong> verdere begeleiding kan aanbied<strong>en</strong>, bekijk dan sam<strong>en</strong> met de hulpvrager<br />

(<strong>en</strong> di<strong>en</strong>s naast<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele andere betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers) welke andere vorm<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

hulpverl<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> begeleiding er mogelijk zijn binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> de huidige zorginstelling.<br />

Om de tijd tuss<strong>en</strong> de poging <strong>en</strong> de start <strong>van</strong> de vervolgzorg te overbrugg<strong>en</strong>, hou je best zo<br />

veel mogelijk contact met de hulpvrager <strong>en</strong> activeer je (in de mate <strong>van</strong> het mogelijke) de<br />

omgeving <strong>van</strong> de suïcidepoger om e<strong>en</strong> warme, ondersteun<strong>en</strong>de <strong>en</strong> zorg<strong>en</strong>de omgeving<br />

voor de suïcidepoger te vorm<strong>en</strong>.<br />

Geef aan de hulpvrager <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele naast<strong>en</strong> e<strong>en</strong> toelichting over het belang <strong>van</strong> vervolgzorg<br />

<strong>en</strong> maak sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> safety plan op. Geef de folder ‘Als het lev<strong>en</strong> ondraaglijk lijkt… prat<strong>en</strong><br />

helpt’ mee <strong>en</strong> verwijs naar de crisishulplijn Zelfmoordlijn 1813 (www.zelfmoord1813.<br />

be).<br />

Bij doorverwijzing is het belangrijk dat de volg<strong>en</strong>de hulpverl<strong>en</strong>er op de hoogte gebracht<br />

wordt <strong>van</strong> het resultaat <strong>van</strong> de eerste evaluatie <strong>en</strong> de stapp<strong>en</strong> die reeds ondernom<strong>en</strong> zijn.<br />

Br<strong>en</strong>g, mits toestemming <strong>van</strong> de hulpvrager, ook de huisarts op de hoogte.<br />

4. Registratie <strong>en</strong> evaluatie<br />

We bevel<strong>en</strong> aan om elke suïcidepoging te registrer<strong>en</strong>, ook wanneer die zich buit<strong>en</strong> de<br />

zorginstelling voorgedaan heeft. Deze informatie is immers belangrijk om het suïciderisico<br />

te kunn<strong>en</strong> inschatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> om het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid <strong>van</strong> de zorginstelling te evaluer<strong>en</strong>.<br />

Naast e<strong>en</strong> degelijke registratie di<strong>en</strong>t elke suïcidepoging ook geëvalueerd te word<strong>en</strong>. Ga<br />

na wat goed <strong>en</strong> minder goed verlop<strong>en</strong> is in de opvolging <strong>van</strong> de suïcidepoger <strong>en</strong> welke<br />

maatregel<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel getroff<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om suïcidepoging<strong>en</strong> in de toekomst te<br />

vermijd<strong>en</strong>.<br />

20


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

AANDACHTSPUNTEN BIJ JONGE SUÏCIDEPOGERS<br />

Jonger<strong>en</strong> zijn e<strong>en</strong> risicogroep wat betreft suïcidepoging<strong>en</strong>, vooral jonge meisjes. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

wet<strong>en</strong> we dat jonger<strong>en</strong> minder vaak verdere begeleiding w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> poging, terwijl de<br />

suïcidaliteit bij jonger<strong>en</strong> vlak na e<strong>en</strong> poging gemiddeld hoger is dan bij volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>. Gezi<strong>en</strong><br />

deze extra risicofactor<strong>en</strong> bij jonge suïcidepogers, formuler<strong>en</strong> we hier <strong>en</strong>kele specifieke<br />

aandachtspunt<strong>en</strong> bij de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> evaluatie <strong>van</strong> jonge suïcidepogers.<br />

Streef er naar om zo snel mogelijk e<strong>en</strong> eerste gesprek over de suïcidepoging aan te gaan<br />

met de jongere. Indi<strong>en</strong> de jongere nog suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> plann<strong>en</strong> rapporteert bij dit<br />

eerste gesprek, plaats je hem of haar indi<strong>en</strong> mogelijk onder verhoogd toezicht <strong>en</strong> start<br />

je zo snel mogelijk verdere hulpverl<strong>en</strong>ing op. Het is aangewez<strong>en</strong> om in deze situatie snel<br />

het suïcidale <strong>gedrag</strong> verder te onderzoek<strong>en</strong>, zeker wanneer blijkt dat dit niet de eerste<br />

poging was.<br />

De ouders <strong>van</strong> e<strong>en</strong> jonge suïcidepoger kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> bij het in kaart br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> de context <strong>van</strong> het suïcidale <strong>gedrag</strong> <strong>van</strong> de jongere <strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> vaak over veel<br />

achtergrondinformatie die <strong>van</strong> belang kan zijn bij het inschatt<strong>en</strong> <strong>van</strong> het huidige<br />

suïciderisico <strong>en</strong> het zoek<strong>en</strong> naar de juiste interv<strong>en</strong>tie. Daarnaast kunn<strong>en</strong> ouders ook<br />

zelf nood hebb<strong>en</strong> aan ondersteuning. Het betrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> ouders kan echter <strong>en</strong>kel mits<br />

toestemming <strong>van</strong> de jongere, dus het is <strong>van</strong> belang dat de jongere hiertoe gemotiveerd <strong>en</strong><br />

aangemoedigd wordt.<br />

De ouders <strong>van</strong> e<strong>en</strong> jonge suïcidepoger kunn<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> belangrijke rol spel<strong>en</strong> in de verdere<br />

opvolging. De ouders zijn immers vaak deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die het eerst kunn<strong>en</strong> ingrijp<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong><br />

suïcidale crisis <strong>van</strong> hun kind. Licht de ouders in over het gevaar op herhaald <strong>suïcidaal</strong><br />

<strong>gedrag</strong>, uitlokk<strong>en</strong>de omstandighed<strong>en</strong>, waarschuwingssignal<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rol <strong>van</strong> alcohol <strong>en</strong><br />

drugs bij het int<strong>en</strong>siver<strong>en</strong> <strong>van</strong> het suïcidale <strong>gedrag</strong>. Maak afsprak<strong>en</strong> met de ouders omtr<strong>en</strong>t<br />

de veiligheid <strong>van</strong> hun kind.<br />

Wat de vervolgzorg voor de jongere betreft, is er ge<strong>en</strong> bewijs dat e<strong>en</strong> klinische opname<br />

effectief is in de reductie <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong> bij adolesc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Probeer in eerste<br />

instantie dus te bekijk<strong>en</strong> of ambulante hulpverl<strong>en</strong>ing, ev<strong>en</strong>tueel gecombineerd met<br />

thuisbegeleiding, mogelijk is. E<strong>en</strong> psychiatrische opname is te overweg<strong>en</strong> als de jongere<br />

ernstige psychiatrische problem<strong>en</strong> vertoont, elk contact met hulpverl<strong>en</strong>ing afweert <strong>en</strong> niet<br />

bereid of in staat is afsprak<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong> over veiligheid. Ook wanneer er sprake is <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

persister<strong>en</strong>de doodsw<strong>en</strong>s waarbij ge<strong>en</strong> ambival<strong>en</strong>tie waar te nem<strong>en</strong> is of wanneer de ouders<br />

onvoldo<strong>en</strong>de in staat zijn in de thuissituatie de b<strong>en</strong>odigde veiligheid te garander<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong><br />

opname aangewez<strong>en</strong> zijn.<br />

21


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

AANBEVELINGEN ‘NA EEN SUÏCIDEPOGING’<br />

• Tracht de zorgcontinuïteit zo veel mogelijk te garander<strong>en</strong> door:<br />

◦◦<br />

E<strong>en</strong> zorgpad voor de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidepogers op te stell<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

De op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidepogers zo snel mogelijk op te start<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

De zorgprocess<strong>en</strong> zoveel mogelijk naadloos op elkaar te lat<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong>.<br />

• Zorg zo snel mogelijk voor e<strong>en</strong> psychosociale evaluatie <strong>van</strong> de suïcidepoger zodat<br />

het suïciderisico ingeschat kan word<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gepast behandelplan opgesteld<br />

kan word<strong>en</strong>.<br />

• Heb ook aandacht voor de naast<strong>en</strong> <strong>van</strong> de suïcidepoger door:<br />

◦◦<br />

H<strong>en</strong> bij de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor de suïcidepoger te betrekk<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Indi<strong>en</strong> nodig te voorzi<strong>en</strong> in op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> ondersteuning <strong>van</strong> naast<strong>en</strong>,<br />

medepatiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers.<br />

• Bij ontslag of doorverwijzing <strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcidepoger:<br />

◦◦<br />

Informeer je de suïcidepoger <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s naast<strong>en</strong> over de verdere<br />

hulpmogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Stel je sam<strong>en</strong> met de suïcidepoger <strong>en</strong> di<strong>en</strong>s naast<strong>en</strong> e<strong>en</strong> safety plan op.<br />

◦◦<br />

Hou je contact met de suïcidepoger tot die bij de volg<strong>en</strong>de hulpverl<strong>en</strong>er<br />

terecht kan.<br />

◦◦<br />

Zorg je voor e<strong>en</strong> degelijke informatieoverdracht naar de volg<strong>en</strong>de<br />

hulpverl<strong>en</strong>er <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g je de huisarts op de hoogte.<br />

• Registreer <strong>en</strong> evalueer elke suïcidepoging.<br />

• Specifieke aanbeveling<strong>en</strong> bij jonge suïcidepogers:<br />

◦◦<br />

Ga zo snel mogelijk e<strong>en</strong> gesprek aan met de jongere om het suïciderisico in te<br />

schatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> het suïcidale <strong>gedrag</strong> verder te onderzoek<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Start zo snel mogelijk verdere hulpverl<strong>en</strong>ing op.<br />

◦◦<br />

Betrek de ouders bij het in kaart br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>van</strong> de suïcidaliteit, het opvolg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het ondersteun<strong>en</strong> <strong>van</strong> de jongere.<br />

◦◦<br />

Ga na of de ouders zelf nood hebb<strong>en</strong> aan ondersteuning.<br />

22


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

5. NA EEN SUÏCIDE<br />

Wanneer iemand overlijdt door suïcide, heeft dit e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme impact<br />

op de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die achterblijv<strong>en</strong>: op familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, collega’s én op de<br />

betrokk<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers. De hier opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aanbeveling<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

houvast bied<strong>en</strong> om goed te handel<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> suïcide, zowel op korte als op<br />

lange termijn. Zorg voor nabestaand<strong>en</strong> vormt hierin e<strong>en</strong> cruciaal aspect.<br />

Ook de zorg voor jezelf als hulpverl<strong>en</strong>er <strong>en</strong> implicaties voor het team of de<br />

instelling kom<strong>en</strong> aan bod.<br />

NA EEN SUÏCIDE: EEN STAPPENPLAN<br />

Na e<strong>en</strong> suïcide moet de dood word<strong>en</strong> vastgesteld <strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong>, <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> geïnformeerd <strong>en</strong> opge<strong>van</strong>g<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Onderstaande figuur toont e<strong>en</strong><br />

overzicht <strong>van</strong> alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de te nem<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>.<br />

ALERT ZIJN &<br />

CONTACT MAKEN<br />

Politie Huisarts Nabestaand<strong>en</strong> Organisatie<br />

& Team<br />

Suicide meld<strong>en</strong><br />

Informer<strong>en</strong><br />

Informer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op<strong>van</strong>g<strong>en</strong><br />

Informer<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

op<strong>van</strong>g<strong>en</strong><br />

INGRIJPEN<br />

Betrekk<strong>en</strong> bij<br />

reconstructie<br />

& evaluatie<br />

Suïcide<br />

reconstruer<strong>en</strong><br />

Suïcide<br />

reconstruer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> evaluer<strong>en</strong><br />

VERDER<br />

OPVOLGEN<br />

Betrekk<strong>en</strong> bij<br />

vervolgzorg &<br />

ondersteuning<br />

Opvolg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

begeleid<strong>en</strong><br />

rouwproces<br />

Opvolg<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

begeleid<strong>en</strong><br />

rouwproces<br />

23


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

HET ROUWPROCES VAN NABESTAANDEN EN<br />

MOGELIJKE INTERVENTIES<br />

1. Het rouwproces <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong><br />

Iedere suïcide heeft e<strong>en</strong> rechtstreekse invloed op het psychisch welzijn <strong>van</strong> familie, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> andere person<strong>en</strong> uit de omgeving <strong>van</strong> de overled<strong>en</strong>e. Het rouwproces <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong><br />

vormt e<strong>en</strong> complex gegev<strong>en</strong>, dat wordt gek<strong>en</strong>merkt door het achterblijv<strong>en</strong> met grote<br />

onzekerheid, grote onbeantwoorde vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> heftige emoties.<br />

In vergelijking met rouwprocess<strong>en</strong> bij het verlies <strong>van</strong> e<strong>en</strong> naaste door e<strong>en</strong> andere<br />

doodsoorzaak dan suïcide, rapporter<strong>en</strong> nabestaand<strong>en</strong> na het verliez<strong>en</strong> <strong>van</strong> iemand door<br />

suïcide meer int<strong>en</strong>se gevoel<strong>en</strong>s <strong>van</strong> afwijzing, schaamte, stigma <strong>en</strong> schuld. Het is aangerad<strong>en</strong><br />

om begripvol te pols<strong>en</strong> naar deze emoties.<br />

Daarnaast hebb<strong>en</strong> nabestaand<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grotere behoefte aan het begrijp<strong>en</strong> <strong>van</strong> de oorzaak<br />

<strong>en</strong> aanleiding <strong>van</strong> de suïcide. Het zoek<strong>en</strong> naar antwoord<strong>en</strong> is dan ook ess<strong>en</strong>tieel voor de<br />

verwerking <strong>van</strong> de suïcide. Veel nabestaand<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong> achter met de vraag naar het waarom<br />

<strong>van</strong> de suïcide <strong>en</strong> wat hun rol daarin geweest is. Aanbevol<strong>en</strong> wordt om binn<strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> het beroepsgeheim alle informatie te gev<strong>en</strong> die kan help<strong>en</strong> om de suïcide te kunn<strong>en</strong><br />

begrijp<strong>en</strong>.<br />

De duur, het tempo <strong>en</strong> de manier waarop e<strong>en</strong> rouwproces verloopt is voor elk individu<br />

verschill<strong>en</strong>d. Reacties <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> sterk uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook rouwstijl<strong>en</strong><br />

verschill<strong>en</strong>. Als hulpverl<strong>en</strong>er kan je e<strong>en</strong> nabestaande help<strong>en</strong> door het rouw<strong>en</strong> te normaliser<strong>en</strong>.<br />

Geef aan dat iedere<strong>en</strong> anders rouwt <strong>en</strong> dat de duur er<strong>van</strong> verschilt <strong>van</strong> persoon tot persoon.<br />

Confrontatie met e<strong>en</strong> plots <strong>en</strong> traumatisch overlijd<strong>en</strong> verhoogt aanzi<strong>en</strong>lijk het risico op<br />

het ontstaan <strong>van</strong> psychiatrische complicaties. Indi<strong>en</strong> het rouwproces moeilijker verloopt<br />

dan gemiddeld, spreekt m<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> ‘gecompliceerd rouwproces’. Gecompliceerde<br />

rouw komt na verlies door suïcide vaker voor dan na e<strong>en</strong> natuurlijk overlijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> is sterk<br />

geassocieerd met suïcidale gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>gedrag</strong>. Bij e<strong>en</strong> gecompliceerd rouwproces is het<br />

aangewez<strong>en</strong> door te verwijz<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> rouwtherapeut.<br />

Nabestaand<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwetsbare groep <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ook zelf het risico lop<strong>en</strong> om suïcidale<br />

gedacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>gedrag</strong> te ontwikkel<strong>en</strong>. Studies ton<strong>en</strong> dat één op de vijf nabestaand<strong>en</strong> kort<br />

na het verlies zelf suïcidegedacht<strong>en</strong> heeft. Zelfdodingsgedacht<strong>en</strong> bij nabestaand<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

onder meer ontstaan uit: e<strong>en</strong> gevoel <strong>van</strong> hopeloosheid, waardeloosheid, e<strong>en</strong> verlang<strong>en</strong> om<br />

bij de overled<strong>en</strong>e te zijn of id<strong>en</strong>tificatie met de overled<strong>en</strong>e.<br />

24


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

2. Begeleiding <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong><br />

Uit onderzoek blijkt dat nabestaand<strong>en</strong> behoefte kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> aan professionele<br />

nazorg. Nabestaand<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> echter niet snel g<strong>en</strong>eigd te zijn om hulp te zoek<strong>en</strong> of te<br />

accepter<strong>en</strong>.<br />

Naast steun <strong>van</strong>uit professionele hoek gev<strong>en</strong> nabestaand<strong>en</strong> aan ook steun te putt<strong>en</strong> uit meer<br />

informele hulpbronn<strong>en</strong>, zoals het eig<strong>en</strong> sociaal netwerk <strong>en</strong> lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact met andere<br />

nabestaand<strong>en</strong>. Het bijwon<strong>en</strong> <strong>van</strong> gespreksgroep<strong>en</strong> voor nabestaand<strong>en</strong> (idealiter mede<br />

begeleid door professionele hulpverl<strong>en</strong>ers) blijkt e<strong>en</strong> krachtige <strong>en</strong> constructieve manier te<br />

zijn om nabestaand<strong>en</strong> te help<strong>en</strong>. Het wordt dan ook aanbevol<strong>en</strong> om in de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> verdere<br />

begeleiding <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> herstell<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong> aan te moedig<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>als<br />

het gebruikmak<strong>en</strong> <strong>van</strong> steun uit het eig<strong>en</strong> netwerk <strong>en</strong> uit lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact.<br />

Onderzoek naar het effect <strong>van</strong> rouwinterv<strong>en</strong>ties laat zi<strong>en</strong> dat prev<strong>en</strong>tieve interv<strong>en</strong>ties<br />

teg<strong>en</strong> complicaties in het verwerk<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> verlies ge<strong>en</strong> effect hebb<strong>en</strong> op het verlag<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> het suïciderisico. Wanneer er complicaties zijn opgetred<strong>en</strong>, blijk<strong>en</strong> rouwinterv<strong>en</strong>ties<br />

wel zinvol te zijn. Enkele studies naar de effectiviteit <strong>van</strong> cognitief <strong>gedrag</strong>stherapeutische<br />

interv<strong>en</strong>ties bij nabestaand<strong>en</strong> blek<strong>en</strong> positieve resultat<strong>en</strong> te verton<strong>en</strong>, onder meer in het<br />

beter omgaan met rouw <strong>en</strong> het minder ervar<strong>en</strong> <strong>van</strong> schuldgevoel<strong>en</strong>s.<br />

DE HULPVERLENER ALS NABESTAANDE<br />

Naar schatting 22% tot 39% <strong>van</strong> de psycholog<strong>en</strong> <strong>en</strong> 51% tot 82% <strong>van</strong> de psychiaters<br />

wordt minst<strong>en</strong>s één keer in hun loopbaan geconfronteerd met e<strong>en</strong> patiënt die<br />

suïcide pleegt. Ook bij andere hulpverl<strong>en</strong>ers werkzaam in zorginstelling<strong>en</strong> is de kans<br />

groot dat ooit in hun loopbaan e<strong>en</strong> hulpvrager overlijdt door suïcide, gezi<strong>en</strong> bijna één op de<br />

ti<strong>en</strong> suïcides in België gebeurt in e<strong>en</strong> zorginstelling.<br />

E<strong>en</strong> suïcide heeft e<strong>en</strong> beduid<strong>en</strong>de impact op hulpverl<strong>en</strong>ers, zowel op professioneel als op<br />

emotioneel vlak, ongeacht de beroepsgroep. Op professioneel vlak kunn<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

twijfel<strong>en</strong> aan de eig<strong>en</strong> compet<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> vormt de suïcide vaak de aanleiding voor e<strong>en</strong> andere<br />

aanpak in hun professioneel handel<strong>en</strong> t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidale person<strong>en</strong>. Op emotioneel<br />

vlak kunn<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>ers, net als familie <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>van</strong> de overled<strong>en</strong>e, gevoel<strong>en</strong>s <strong>van</strong><br />

ongeloof, ontk<strong>en</strong>ning, schaamte, boosheid, machteloosheid, verdriet, rouw, schuld, maar<br />

ook opluchting ervar<strong>en</strong>. Meer dan één derde <strong>van</strong> de hulpverl<strong>en</strong>ers die e<strong>en</strong> suïcide <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

patiënt meemak<strong>en</strong>, ervar<strong>en</strong> daardoor ernstige psychische problem<strong>en</strong>, die aanhoud<strong>en</strong> tot<br />

minst<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> jaar na de suïcide.<br />

Als hulpverl<strong>en</strong>ers na e<strong>en</strong> suïcide kunn<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over ondersteuning <strong>en</strong> hulp, heeft<br />

dit e<strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong>d effect op hun psychisch welzijn. Deze hulp kan zowel formeel al<br />

informeel zijn <strong>en</strong> zowel op individueel als op teamniveau.<br />

25


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

Enkele concrete aanbeveling<strong>en</strong>:<br />

• Contact met nabestaand<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijwon<strong>en</strong> <strong>van</strong> de uitvaart helpt voor de verwerking<br />

<strong>van</strong> de suïcide.<br />

• Het is aangerad<strong>en</strong> de suïcide achteraf ook in team- <strong>en</strong> intervisieverband te besprek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

evaluer<strong>en</strong>. Hulpverl<strong>en</strong>ers moet<strong>en</strong> de geleg<strong>en</strong>heid hebb<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> veilige omgeving<br />

met elkaar schuldgevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> andere reacties op de suïcide te besprek<strong>en</strong>. Het kan<br />

overwog<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de huisarts <strong>van</strong> de patiënt hierbij te betrekk<strong>en</strong>.<br />

• Andere interv<strong>en</strong>ties die help<strong>en</strong>d kunn<strong>en</strong> zijn: opleiding voor het team over<br />

suïcideprev<strong>en</strong>tie of om elkaar te ler<strong>en</strong> ondersteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfhulp.<br />

AANBEVELINGEN ‘NA EEN SUÏCIDE’<br />

• Zorg na e<strong>en</strong> suïcide voor e<strong>en</strong> goede informatieoverdracht <strong>en</strong> op<strong>van</strong>g voor de<br />

verschill<strong>en</strong>de betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> (politie, huisarts, nabestaand<strong>en</strong> <strong>en</strong> het team of de<br />

organisatie).<br />

• Zorg na e<strong>en</strong> suïcide voor e<strong>en</strong> goede eerste op<strong>van</strong>g <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor<br />

voldo<strong>en</strong>de ondersteuning op lange termijn.<br />

• Voorzie na e<strong>en</strong> suïcide in de context <strong>van</strong> e<strong>en</strong> zorginstelling e<strong>en</strong> zorgvuldige<br />

informatieoverdracht <strong>en</strong> goede op<strong>van</strong>g voor medepatiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> wees extra<br />

waakzaam voor copycat <strong>gedrag</strong>.<br />

• Evalueer na e<strong>en</strong> suïcide sam<strong>en</strong> met het team wat goed <strong>en</strong> minder goed verliep<br />

in de begeleiding <strong>van</strong> de overled<strong>en</strong>e.<br />

• Wees bewust <strong>van</strong> <strong>en</strong> alert voor het verhoogd suïciderisico bij nabestaand<strong>en</strong>.<br />

• Moedig het eig<strong>en</strong> herstell<strong>en</strong>d vermog<strong>en</strong> <strong>van</strong> nabestaand<strong>en</strong> aan, ev<strong>en</strong>als het<br />

gebruikmak<strong>en</strong> <strong>van</strong> steun uit het eig<strong>en</strong> netwerk <strong>en</strong> uit lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact.<br />

• Overweeg bij gecompliceerde rouw bij nabestaand<strong>en</strong> het aanbied<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

rouwinterv<strong>en</strong>ties.<br />

• Ga na e<strong>en</strong> suïcide op zoek naar de nodige ondersteuning <strong>en</strong> hulp, zowel<br />

op individueel als op teamniveau (indi<strong>en</strong> <strong>van</strong> toepassing), <strong>en</strong> zowel op<br />

professioneel (bv. mogelijkhed<strong>en</strong> tot intervisie, opleiding) als op persoonlijk<br />

vlak (bv. mogelijkhed<strong>en</strong> tot therapie, lotg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>contact).<br />

26


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

6. SUÏCIDEPREVENTIEBELEID IN DE ZORG<br />

Richtlijn<strong>en</strong> rond de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit word<strong>en</strong> bij voorkeur ingebed<br />

in e<strong>en</strong> breder beleid rond suïcideprev<strong>en</strong>tie binn<strong>en</strong> de zorginstelling of praktijk. E<strong>en</strong><br />

suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid zorgt voor e<strong>en</strong> omkadering <strong>van</strong> specifieke acties of maatregel<strong>en</strong><br />

waardoor de duurzaamheid <strong>van</strong> deze acties gewaarborgd wordt.<br />

E<strong>en</strong> effectief suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid di<strong>en</strong>t op maat <strong>van</strong> de zorgomgeving gemaakt te<br />

word<strong>en</strong>. Om te bepal<strong>en</strong> welke maatregel<strong>en</strong> of afsprak<strong>en</strong> noodzakelijk zijn binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bepaalde zorgomgeving, bevel<strong>en</strong> we aan om te vertrekk<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> risicoanalyse. Dit kan<br />

door op voorhand na te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> over risico’s <strong>en</strong> op basis hier<strong>van</strong> prev<strong>en</strong>tieve maatregel<strong>en</strong><br />

te nem<strong>en</strong> of doorna e<strong>en</strong> incid<strong>en</strong>t na te gaan welke oorzak<strong>en</strong> t<strong>en</strong> grondslag lag<strong>en</strong> <strong>en</strong> wat kan<br />

ondernom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om soortgelijke gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong> in de toekomst te voorkom<strong>en</strong>.<br />

INHOUD VAN EEN SUÏCIDEPREVENTIEBELEID<br />

1. Visie op suïcidaliteit<br />

De visie op suïcide, suïcideprev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> het omgaan met suïcidale person<strong>en</strong> is<br />

bepal<strong>en</strong>d voor de manier waarop er aan suïcideprev<strong>en</strong>tie gedaan kan word<strong>en</strong> <strong>en</strong> vormt dan<br />

ook de basis <strong>van</strong> e<strong>en</strong> effectief suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid.<br />

E<strong>en</strong> belangrijk onderdeel <strong>van</strong> deze visie is e<strong>en</strong> duidelijke afbak<strong>en</strong>ing <strong>van</strong> de begripp<strong>en</strong><br />

suïcide, suïcidepoging, suïcidale person<strong>en</strong> <strong>en</strong> suïcidaliteit. Daarnaast is ook de houding<br />

t<strong>en</strong> opzichte <strong>van</strong> suïcide <strong>en</strong> suïcideprev<strong>en</strong>tie <strong>van</strong> belang (zie uitgangspunt<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

suïcideprev<strong>en</strong>tie in de inleiding).<br />

2. Draaiboek<br />

Beschrijf in e<strong>en</strong> suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid welke stapp<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij<br />

de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidale person<strong>en</strong>. Belangrijk hierbij is dat dit draaiboek het<br />

volledige zorgtraject <strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcidale hulpvrager omvat, <strong>van</strong> aanmelding over <strong>behandeling</strong><br />

tot vervolgzorg. De verschill<strong>en</strong>de fases di<strong>en</strong><strong>en</strong> zo veel mogelijk naadloos op elkaar aan<br />

te sluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> er di<strong>en</strong>t voldo<strong>en</strong>de communicatie voorzi<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong><br />

zorgverstrekkers. Volg<strong>en</strong>de figuur toont e<strong>en</strong> overzicht <strong>van</strong> de belangrijkste stapp<strong>en</strong> per<br />

fase:<br />

27


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

BIJ AANMELDING TIJDENS DE BEHANDELING VERVOLGZORG<br />

• Alert zijn voor signal<strong>en</strong><br />

• Suïciderisico inschatt<strong>en</strong><br />

• Veiligheids-maatregel<strong>en</strong><br />

nem<strong>en</strong><br />

• Suïcidaliteit verder<br />

onderzoek<strong>en</strong><br />

• Behandeling <strong>en</strong><br />

behandelsetting bepal<strong>en</strong><br />

• Suïciderisico regelmatig<br />

opnieuw bevrag<strong>en</strong><br />

• Draaiboek voor<br />

crisissituaties<br />

• Behandelplan regelmatig<br />

evaluer<strong>en</strong><br />

• Naast<strong>en</strong> betrekk<strong>en</strong><br />

• Belang <strong>van</strong> vervolgzorg<br />

toelicht<strong>en</strong><br />

• Safetyplan opstell<strong>en</strong><br />

• Veiligheidsafsprak<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

met omgeving<br />

• Volg<strong>en</strong>de hulpverl<strong>en</strong>er<br />

contacter<strong>en</strong><br />

• Huisarts op de hoogte<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

• Contact houd<strong>en</strong> met patiënt<br />

Naast afsprak<strong>en</strong> rond de op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidale person<strong>en</strong> is het ess<strong>en</strong>tieel dat e<strong>en</strong><br />

suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid ook informatie bevat over welke stapp<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> suïcide(poging), wie de eindverantwoordelijke is <strong>van</strong> de opvolging <strong>van</strong><br />

e<strong>en</strong> suïcide(poging) <strong>en</strong> wat di<strong>en</strong>s tak<strong>en</strong> zijn.<br />

3. Vorming <strong>en</strong> ondersteuning<br />

E<strong>en</strong> degelijke vorming in suïcideprev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de ondersteuning voor hulpverl<strong>en</strong>ers<br />

die geconfronteerd word<strong>en</strong> met suïcidale person<strong>en</strong> zijn noodzakelijk om e<strong>en</strong> zo goed<br />

mogelijke op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidale person<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> aanbied<strong>en</strong>.<br />

Het is aan te bevel<strong>en</strong> dat elke hulpverl<strong>en</strong>er e<strong>en</strong> basisvorming volgt over het detecter<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

behandel<strong>en</strong> <strong>van</strong> suïcidaliteit <strong>en</strong> het omgaan met suïcidale person<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun omgeving.<br />

Gezi<strong>en</strong> de gevoeligheid <strong>van</strong> het thema suïcide <strong>en</strong> de impact die suïcidale uiting<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> suïcide<br />

of suïcidepoging <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> hulpverl<strong>en</strong>er, di<strong>en</strong><strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de<br />

intervisiemom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> zodat hulpverl<strong>en</strong>ers die geconfronteerd word<strong>en</strong><br />

met suïcidale person<strong>en</strong> hun ervaring<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> besprek<strong>en</strong> met collega’s <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> uit<br />

de k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> <strong>van</strong> ander<strong>en</strong>.<br />

Er di<strong>en</strong>t ook voldo<strong>en</strong>de aandacht te zijn voor zelfzorg, want de confrontatie met<br />

suïcidaliteit kan e<strong>en</strong> ingrijp<strong>en</strong>de ervaring zijn.<br />

28


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

4. Suïcideveilig mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> de zorgomgeving<br />

Om suïcides <strong>en</strong> suïcidepoging<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de zorginstelling te vermijd<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t er naast e<strong>en</strong><br />

goede op<strong>van</strong>g <strong>en</strong> zorg voor suïcidale person<strong>en</strong> ook gezorgd te word<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> veilige<br />

omgeving. Zowel aanpassing<strong>en</strong> aan de infrastructuur <strong>van</strong> e<strong>en</strong> zorgomgeving als e<strong>en</strong><br />

degelijk medicatiebeleid kunn<strong>en</strong> hiertoe bijdrag<strong>en</strong>.<br />

Elke zorgomgeving moet ervoor zorg<strong>en</strong> dat op zijn minst de dak<strong>en</strong> ontoegankelijk zijn <strong>en</strong><br />

dat de ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> balkons beveiligd word<strong>en</strong>. Verdergaande maatregel<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> afgewog<strong>en</strong><br />

te word<strong>en</strong> naargelang het doelpubliek <strong>en</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> uitgebreide lijst <strong>van</strong> alle<br />

mogelijke infrastructurele maatregel<strong>en</strong> is te vind<strong>en</strong> in de volledige richtlijn.<br />

De medicatie die aanwezig is, di<strong>en</strong>t achter slot <strong>en</strong> gr<strong>en</strong>del bewaard te word<strong>en</strong> <strong>en</strong> mag<br />

<strong>en</strong>kel toegankelijk zijn voor hulpverl<strong>en</strong>ers die hier expliciete toestemming voor gekreg<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong>. Wanneer patiënt<strong>en</strong> medicatie toegedi<strong>en</strong>d krijg<strong>en</strong>, mog<strong>en</strong> ze telk<strong>en</strong>s slechts de<br />

voorgeschrev<strong>en</strong> dosis krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> moet er nagegaan word<strong>en</strong> of de medicatie wel degelijk<br />

ing<strong>en</strong>om<strong>en</strong> wordt. Wanneer er medicatie voorgeschrev<strong>en</strong> wordt aan patiënt<strong>en</strong>, gebeurt dit<br />

best met kleine hoeveelhed<strong>en</strong> tegelijk. Bij de keuze voor e<strong>en</strong> bepaald type medicatie di<strong>en</strong>t er<br />

rek<strong>en</strong>ing gehoud<strong>en</strong> te word<strong>en</strong> met ev<strong>en</strong>tuele bijwerking<strong>en</strong> (bv.: impulsiviteit, agressiviteit,<br />

stemmingswisseling<strong>en</strong>), het effect <strong>van</strong> de medicatie op de onderligg<strong>en</strong>de psychiatrische<br />

stoornis, het specifieke effect <strong>van</strong> de medicatie op suïcidaliteit <strong>en</strong> de toxiciteit <strong>van</strong> het<br />

middel bij e<strong>en</strong> overdosis.<br />

Wanneer er e<strong>en</strong> zeer hoog suïciderisico is bij één <strong>van</strong> de patiënt<strong>en</strong>, is er echter meer nodig<br />

dan <strong>en</strong>kel infrastructurele of medicatiegebond<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong>. Op dat mom<strong>en</strong>t kan er, mits<br />

e<strong>en</strong> gedeg<strong>en</strong> afweging, geopteerd word<strong>en</strong> voor bepaalde bescherm<strong>en</strong>de maatregel<strong>en</strong> (bv:<br />

opname, isolatie, verhoogd toezicht, …).<br />

5. Registratie <strong>en</strong> evaluatie<br />

Om e<strong>en</strong> suïcidale hulpvrager zo goed mogelijk te kunn<strong>en</strong> opvolg<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t het suïciderisico<br />

<strong>en</strong> elke suïcidepoging <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt geregistreerd te word<strong>en</strong> in het (elektronisch)<br />

patiënt<strong>en</strong>dossier. Ook e<strong>en</strong> suïcide <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt di<strong>en</strong>t geregistreerd <strong>en</strong> gemeld te word<strong>en</strong>.<br />

Evalueer ook regelmatig het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid.<br />

29


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Sam<strong>en</strong>vatting<br />

AANBEVELINGEN ‘SUÏCIDEPREVENTIEBELEID IN<br />

DE ZORG’<br />

• Maak e<strong>en</strong> suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid op maat <strong>van</strong> de zorgomgeving.<br />

• Vertrek voor het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid <strong>van</strong> e<strong>en</strong> prospectieve <strong>en</strong>/of<br />

retrospectieve risicoanalyse.<br />

• Bespreek het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid met patiënt<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun naast<strong>en</strong>.<br />

• Beschrijf in het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid:<br />

◦◦<br />

De visie op suïcide, suïcideprev<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> het omgaan met suïcidale<br />

person<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

De stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> bij de aanmelding, <strong>behandeling</strong> <strong>en</strong> vervolgzorg<br />

voor suïcidale person<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

De stapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> afsprak<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> suïcide of suïcidepoging <strong>van</strong> e<strong>en</strong> patiënt,<br />

met vermelding wie verantwoordelijk is.<br />

◦◦<br />

Hoe de basisvorming suïcideprev<strong>en</strong>tie georganiseerd wordt <strong>en</strong> hoe de<br />

intervisie <strong>en</strong> zelfzorg voorzi<strong>en</strong> wordt.<br />

◦◦<br />

Welke infrastructurele <strong>en</strong> medicatiegebond<strong>en</strong> maatregel<strong>en</strong> er zijn om de<br />

zorgomgeving suïcideveilig te mak<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Hoe <strong>en</strong> waar het suïciderisico, suïcidepoging<strong>en</strong> <strong>en</strong> suïcides <strong>van</strong> patiënt<strong>en</strong><br />

geregistreerd word<strong>en</strong>.<br />

◦◦<br />

Hoe, wanneer <strong>en</strong> door wie het suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid geëvalueerd wordt.<br />

30


MEER WETEN?<br />

Deze sam<strong>en</strong>vatting is gebaseerd op de ‘Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong><br />

<strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong>’, sam<strong>en</strong>gesteld door het Vlaams Expertisec<strong>en</strong>trum<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie. De volledige richtlijn bevat meer uitgebreide informatie, wet<strong>en</strong>schappelijke<br />

onderbouwing, praktijkgerichte tools <strong>en</strong> voorbeeldvrag<strong>en</strong>. Daarnaast bevat de richtlijn<br />

ook e<strong>en</strong> bijlage rond gezondheidszorgwetgeving, waarin de belangrijkste wett<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

regelgeving<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> rol kunn<strong>en</strong> spel<strong>en</strong> bij de zorg voor suïcidale person<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. De volledige richtlijn is te download<strong>en</strong> via www.zelfmoord1813.be/sp-reflex.<br />

Ter ondersteuning <strong>van</strong> deze richtlijn werd e<strong>en</strong> e-learning website ontwikkeld die gratis<br />

toegankelijk is via www.zelfmoord1813.be/sp-reflex. De belangrijkste aanbeveling<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

richtlijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> via deze website op basis <strong>van</strong> e-learningmodules <strong>en</strong> praktijkoef<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

aangeleerd <strong>en</strong> ingeoef<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> je meer wil wet<strong>en</strong> over suïcideprev<strong>en</strong>tie bij bepaalde doelgroep<strong>en</strong> of in bepaalde<br />

zorgsettings, of wanneer je interesse hebt in het uitbouw<strong>en</strong> <strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcideprev<strong>en</strong>tiebeleid<br />

op maat <strong>van</strong> jouw zorginstelling, kan je contact opnem<strong>en</strong> met de<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tiewerking <strong>van</strong> de C<strong>en</strong>tra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP).<br />

Zij bied<strong>en</strong> vorming <strong>en</strong> coaching rond suïcideprev<strong>en</strong>tie, zowel in op<strong>en</strong> aanbod als op maat.<br />

Het volledige vormingsaanbod is te raadpleg<strong>en</strong> op www.zelfmoord1813.be/vorming<strong>en</strong>.<br />

Met concrete vrag<strong>en</strong> over de begeleiding <strong>van</strong> e<strong>en</strong> suïcidale persoon kan je terecht bij<br />

ASPHA, de Advieslijn SuïcidePrev<strong>en</strong>tie voor Huisarts<strong>en</strong> <strong>en</strong> Andere hulpverl<strong>en</strong>ers. ASPHA<br />

is bereikbaar via telefoon: 024 24 3000 (elke werkdag tuss<strong>en</strong> 9u <strong>en</strong> 21u) of e-mail: info@<br />

aspha.be. Meer info is te vind<strong>en</strong> op: www.zelfmoord1813/aspha


Multidisciplinaire richtlijn voor de detectie <strong>en</strong> <strong>behandeling</strong> <strong>van</strong> <strong>suïcidaal</strong> <strong>gedrag</strong><br />

Meer info: www.zelfmoord1813.be/sp-reflex<br />

VLESP Vlaams<br />

Expertisec<strong>en</strong>trum<br />

Suïcideprev<strong>en</strong>tie<br />

EUROSTYLE regular<br />

Helvetica Neue regular<br />

Pantone 7428 c<br />

80 % zwart<br />

( C0 M80 Y45 K55 )

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!