22.01.2020 Views

Folder vormingen Werkgroep Verder na Zelfdoding

Deze folder geeft u een overzicht van het vormingsaanbod van Werkgroep Verder na Zelfdoding.

Deze folder geeft u een overzicht van het vormingsaanbod van Werkgroep Verder na Zelfdoding.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vormingsaanbod

“Rouwen is stilstaan,

terwijl we

verder gaan.”


Het bevorderen van kennis over het thema ‘rouwen na zelfdoding’

draagt bij aan een verbeterde opvang van nabestaanden.

Daarenboven helpt praten over dit onderwerp het taboe rond

zelfdoding te doorbreken in onze samenleving.

Werkgroep Verder organiseert een waaier aan lezingen en

workshops op het gebied van postventie, zorg voor nabestaanden

na zelfdoding en rouwen. Deze worden op maat gemaakt en

afgestemd op diverse doelgroepen. Volgende modules zijn steeds

mogelijk:

• Rouwen na zelfdoding

• Rouwen na zelfdoding bij kinderen en

jongeren

• Rouwen op de werkvloer

• Hulpverlener als nabestaande

• Slechtnieuwsmelding & eerste opvang na een

zelfdoding

• Therapeutische interventies bij rouwen na

zelfdoding

Op zoek naar een andere of zeer specifieke vorming omtrent

postventie en/of rouwen na zelfdoding? Contacteer ons en wij

bekijken jouw aanvraag en maken een vorming op maat.

Combinaties van verschillende modules is uiteraard ook steeds

mogelijk.

Contact

Voor meer informatie, prijzen of offertes kan u vrijblijvend contact

opnemen met Werkgroep Verder, Nabestaanden na zelfdoding:

Adres: t.a.v. VLESP, Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10-

Ingang 17, 9000 Gent

Telefoon: 09 332 07 75

Mail: info@werkgroepverder.be

V.U.: Lore Vonck, Werkgroep Verder

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!