09.03.2020 Views

Brochure voor scholen: Geestig gezond op de planken

Jongeren zijn meer vatbaar voor eenzijdige beeldvorming, vooral met betrekking tot gevoelige onderwerpen binnen geestelijke gezondheid. Bovendien vormen ze een risicogroep voor zelfdoding. Daarom ontraden experts in suïcidepreventie toneelvoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext. Wanneer scholen er toch voor kiezen om een toneelvoorstelling over dit thema aan te bieden, is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning en omkadering voorzien wordt en dat dit steeds gekaderd wordt binnen het gezondheidsbeleid van de school. Om scholen hierbij te ondersteunen werd door de CGG-SP, Werkgroep Verder, de Logo’s, Het Vlaams Insitituut Gezond Leven, het CPZ en VLESP de infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld.

Jongeren zijn meer vatbaar voor eenzijdige beeldvorming, vooral met betrekking tot gevoelige onderwerpen binnen geestelijke gezondheid. Bovendien vormen ze een risicogroep voor zelfdoding. Daarom ontraden experts in suïcidepreventie toneelvoorstellingen over zelfdoding binnen de schoolcontext. Wanneer scholen er toch voor kiezen om een toneelvoorstelling over dit thema aan te bieden, is het belangrijk dat er voldoende ondersteuning en omkadering voorzien wordt en dat dit steeds gekaderd wordt binnen het gezondheidsbeleid van de school. Om scholen hierbij te ondersteunen werd door de CGG-SP, Werkgroep Verder, de Logo’s, Het Vlaams Insitituut Gezond Leven, het CPZ en VLESP de infofiche ‘Geestig gezond op de planken’ ontwikkeld.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Aandachtspunten bij het gebruik van toneel<strong>voor</strong>stellingen in <strong>de</strong> schoolcontext<br />

1. Opzet<br />

Ben jij <strong>op</strong> jouw school verantwoor<strong>de</strong>lijk <strong>voor</strong> het boeken van toneelstukken in het<br />

ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> pedagogische <strong>op</strong>dracht? In <strong>de</strong>ze infofiche vind je enkele tips <strong>voor</strong><br />

toneel over geestelijke <strong>gezond</strong>heid(sproblemen).<br />

Uit on<strong>de</strong>rzoek blijkt immers dat jongeren vatbaar<strong>de</strong>r zijn <strong>voor</strong> eenzijdige beeldvorming.<br />

Blootstelling aan nieuwsberichten, theater<strong>voor</strong>stellingen, films of documentaires<br />

over gevoelige thema’s (zoals zelfbeschadigend gedrag of zelfmoord), heeft<br />

mogelijk een negatief effect. Het verhoogt <strong>de</strong> kans dat jongeren zelf dit gedrag<br />

stellen, het gedrag als een <strong>op</strong>lossing of uitweg zien, en sneller suïcidale gedachten<br />

en/of gedrag ontwikkelen (c<strong>op</strong>ycat effect). Om die re<strong>de</strong>nen ontra<strong>de</strong>n experts in suïci<strong>de</strong>preventie<br />

toneel<strong>voor</strong>stellingen over zelfmoord.<br />

Het is aangewezen om bij gevoelige thema’s een grondige afweging te maken van<br />

<strong>de</strong> <strong>voor</strong>- en na<strong>de</strong>len van het tonen van een theater<strong>voor</strong>stelling, en voldoen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning<br />

en omka<strong>de</strong>ring te <strong>voor</strong>zien.<br />

2. Enkele tips <strong>voor</strong> het beoor<strong>de</strong>len van <strong>de</strong> inhoud van het<br />

toneelstuk<br />

Het is belangrijk dat je <strong>op</strong> <strong>voor</strong>hand zicht krijgt <strong>op</strong> <strong>de</strong> inhoud van het toneelstuk zodat<br />

je nadien niet <strong>voor</strong> verrassingen komt te staan.<br />

Indien je een toneelstuk rond geestelijke <strong>gezond</strong>heid(sproblemen) wilt tonen, geef<br />

dan <strong>de</strong> <strong>voor</strong>keur aan toneelstukken:<br />

- met een positieve boodschap: geluk, veerkracht, overwinnen van een tegenslag, je<br />

goed in je vel voelen.<br />

- die <strong>de</strong> beschermen<strong>de</strong> factoren <strong>voor</strong> geestelijke <strong>gezond</strong>heid benadrukken, zoals sociale<br />

steun, communicatieve, probleem<strong>op</strong>lossen<strong>de</strong> en sociale vaardighe<strong>de</strong>n, zelfwaar<strong>de</strong>ring,<br />

een sociaal netwerk.


- die aandacht beste<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> ontwikkeling en versterking van ‘geestelijk <strong>gezond</strong>e’<br />

c<strong>op</strong>ingvaardighe<strong>de</strong>n, zoals erover praten, positief <strong>de</strong>nken, relativeren, bij moeilijkhe<strong>de</strong>n<br />

(professionele) hulp zoeken.<br />

- die een realistisch en positief beeld van hulpverlening schetsen. Het is niet <strong>de</strong> bedoeling<br />

dat <strong>de</strong> <strong>voor</strong>stelling onrealistische verwachtingen schept (vb.: één gesprek<br />

dat alle problemen <strong>op</strong>lost) of <strong>de</strong> leerlingen afschrikt om hulp te zoeken (vb.: elke<br />

vraag om hulp wordt afgewezen).<br />

- die positieve <strong>voor</strong>beel<strong>de</strong>n gebruiken: getuigenissen van mensen die een crisis<br />

of negatieve gedachten overwonnen, en die er met gepaste hulp weer boven<strong>op</strong><br />

kwamen. Deze hulp kan <strong>voor</strong> ie<strong>de</strong>reen verschillend zijn (vb.: je hart kunnen luchten<br />

bij een goe<strong>de</strong> vriend, begeleiding door een psycholoog, een <strong>op</strong>name in een psychiatrisch<br />

ziekenhuis, ...).<br />

Wanneer je er<strong>voor</strong> kiest om – ondanks <strong>de</strong> mogelijke risico’s die dit inhoudt – een<br />

toneelstuk over zelfmoord te tonen, hou bij <strong>de</strong> keuze van het stuk dan rekening met<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> aandachtspunten:<br />

- Zelfdoding is complex: Suïcidaliteit wordt steeds bepaald door multipele factoren<br />

(biologisch, psychologisch, sociaal, psychiatrisch). De oorzaak ligt nooit bij één<br />

enkele gebeurtenis of situatie. Zelfdoding heeft bijna altijd een lange <strong>voor</strong>geschie<strong>de</strong>nis<br />

van psychologische en psychiatrische problemen. Toneelstukken waarbij<br />

eenvoudige linken wor<strong>de</strong>n gelegd tussen één oorzaak en zelfdoding (bv pesten<br />

en zelfmoord,...) wor<strong>de</strong>n dan ook sterk afgera<strong>de</strong>n. Dit herleidt zelfmoord tot één<br />

eenvoudige oorzaak waardoor jongeren <strong>de</strong> perceptie kunnen krijgen dat bij pesten<br />

zelfmoord dé <strong>op</strong>lossing kan zijn.<br />

- Geef ho<strong>op</strong>: ‘Zelfmoord kan <strong>voor</strong>komen wor<strong>de</strong>n’ en ‘hulp is beschikbaar’ zijn <strong>de</strong><br />

kernboodschappen.<br />

- Suïci<strong>de</strong> is geen aanvaardbare <strong>op</strong>lossing of hel<strong>de</strong>ndaad: Het personage dat suïcidaal<br />

gedrag stelt en <strong>de</strong> daad zelf wor<strong>de</strong>n niet geï<strong>de</strong>aliseerd, verheerlijkt, of uitvergroot.<br />

Zelfmoord wordt niet <strong>voor</strong>gesteld als een mogelijke manier van omgaan met<br />

problemen, als <strong>op</strong>lossing <strong>voor</strong> ervaren moeilijkhe<strong>de</strong>n.<br />

- Details over <strong>de</strong> metho<strong>de</strong> komen niet <strong>voor</strong>: Een uitbeelding of beschrijving van<br />

metho<strong>de</strong>s van suïcidaal gedrag verhoogt het risico <strong>op</strong> imitatie en wordt absoluut<br />

afgera<strong>de</strong>n. Ook wanneer metho<strong>de</strong>s van suïcidaal gedrag niet expliciet wor<strong>de</strong>n uitgebeeld<br />

of beschreven maar suggestief in het toneelstuk <strong>voor</strong>komen, verhoogt dit<br />

het risico <strong>op</strong> c<strong>op</strong>ycat effect.<br />

- Geen <strong>op</strong>en ein<strong>de</strong> gelinkt aan zelfmoord: Het thema suïcidaliteit wordt niet overgelaten<br />

aan <strong>de</strong> verbeelding van <strong>de</strong> toeschouwers, maar wordt best concreet benoemd.


Denk er ook aan om:<br />

- Voldoen<strong>de</strong> omka<strong>de</strong>ring en begeleiding te <strong>voor</strong>zien: Organiseer een nabespreking<br />

in <strong>de</strong> klas en zorg hierbij <strong>voor</strong> on<strong>de</strong>rsteuning van <strong>de</strong> leerkracht. In dialoog tre<strong>de</strong>n<br />

met leerlingen geeft een dui<strong>de</strong>lijk signaal dat het thema bespreekbaar is en draagt<br />

bij tot een genuanceerd beeld over geestelijke <strong>gezond</strong>heid(szorg). Geef tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

nabespreking aandacht aan hoe geestelijke <strong>gezond</strong>heidsproblemen behan<strong>de</strong>ld<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n en hoe zelfmoord kan verme<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n. Voorzie eerste <strong>op</strong>vang<br />

van risicoleerlingen. Zorg dat <strong>de</strong> nabespreking goed <strong>voor</strong>bereid wordt, eventueel<br />

in samenwerking met een professionele hulpverlener die ervaring heeft in het bespreken<br />

van <strong>de</strong>ze thematiek met jongeren. Op Zelfmoord1813 vind je een basisstructuur<br />

die gehanteerd kan wor<strong>de</strong>n <strong>voor</strong> <strong>de</strong> nabespreking en een overzicht van<br />

organisaties die hierbij on<strong>de</strong>rsteuning kunnen bie<strong>de</strong>n.<br />

- Informatie over hulpverleningsmogelijkhe<strong>de</strong>n te <strong>voor</strong>zien: Geef <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

tot nazorg binnen <strong>de</strong> school, het CLB en het externe hulpverleningsaanbod mee<br />

aan <strong>de</strong> leerlingen. Dit kan met een ‘hulpkaartje’ (kijk <strong>voor</strong> een <strong>voor</strong>beeld hiervan <strong>op</strong><br />

Zelfmoord1813).<br />

- De ou<strong>de</strong>rs te betrekken: Laat <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs weten dat hun zoon/dochter een toneelstuk<br />

te zien zal krijgen met als thema geestelijke <strong>gezond</strong>heid(sproblemen), dat<br />

dit besproken zal wor<strong>de</strong>n <strong>op</strong> school en dat dit vragen kan <strong>op</strong>roepen bij hun kind.<br />

Geef hen mee bij wie ze terecht kunnen indien ze hier vragen over hebben. Eventueel<br />

kan hier<strong>voor</strong> <strong>de</strong> <strong>voor</strong>beeldbrief gebruikt wor<strong>de</strong>n die te downloa<strong>de</strong>n is <strong>op</strong><br />

Zelfmoord1813.<br />

3. Samenwerking met externe organisaties rond <strong>gezond</strong>heidsbeleid<br />

Het <strong>de</strong>partement On<strong>de</strong>rwijs en Vorming formuleer<strong>de</strong> in overleg met experten <strong>gezond</strong>heidsbeleid<br />

<strong>op</strong> <strong>scholen</strong> een aantal algemene handvatten. Deze handvatten<br />

wor<strong>de</strong>n hieron<strong>de</strong>r nog eens kort <strong>op</strong>gelijst. De handvatten doen geen afbreuk aan <strong>de</strong><br />

bevoegdhe<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>scholen</strong> om zelf te bepalen met wie ze samenwerken om <strong>de</strong><br />

eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.<br />

a. Leg het <strong>voor</strong>stel tot samenwerking <strong>voor</strong> aan bestaan<strong>de</strong> overlegorganen (vb. schoolraad,<br />

schoolteam, ... ).<br />

b. Zorg dat het doel en <strong>de</strong> meerwaar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> samenwerking uitgeklaard en afgetoetst<br />

is aan het pedagogisch project van <strong>de</strong> school.<br />

c. Vertrek van een ervaren nood/ behoefte.<br />

d. Zorg dat <strong>de</strong> samenwerking past binnen <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> referentieka<strong>de</strong>rs: eindtermen<br />

en ontwikkelingsdoelen; <strong>de</strong> <strong>gezond</strong>e <strong>scholen</strong>methodiek; regelgeving, rechtspraak<br />

over en adviezen van <strong>de</strong> Commissie Zorgvuldig Bestuur.


e. Enkele tips:<br />

- Screen <strong>op</strong> <strong>voor</strong>hand het theatergezelschap dat je wil inschakelen.<br />

- Informeer bij collega’s, <strong>de</strong> PBD en/of CLB naar hun ervaringen in samenwerking<br />

met het educatief theatergezelschap.<br />

- Neem zelf contact <strong>op</strong> met het theatergezelschap en stel vragen m.b.t. visie, methodiek,<br />

wetenschappelijke on<strong>de</strong>rbouw, veiligheid, ...<br />

- Zeg <strong>op</strong> <strong>voor</strong>hand wat <strong>de</strong> school verwacht van het educatief theater.<br />

Sta stil bij <strong>de</strong> verwachtingen van <strong>de</strong> leerlingen en van <strong>de</strong> leerkracht(en).<br />

- Blijf eigenaar en regisseur van het leerproces dat je met je leerlingen lo<strong>op</strong>t.<br />

De volledige tekst is hier terug te vin<strong>de</strong>n: http://www.<strong>gezond</strong>eschool.be/assets/<br />

uploads/pages/Handvatten_samenwerking_partners.pdf<br />

4. Een on<strong>de</strong>rsteunend beleid<br />

Een toneelstuk over geestelijke <strong>gezond</strong>heids(problemen) kan niet <strong>op</strong> zich staan. Het<br />

moet geka<strong>de</strong>rd wor<strong>de</strong>n in een schoolbeleid rond mentaal/geestelijk welbevin<strong>de</strong>n.<br />

Jongeren moeten immers ervaren dat wat tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> lessen en educatieve schooluitstappen<br />

gebeurt ook vertaald is in an<strong>de</strong>re maatregelen die <strong>de</strong> school neemt (bij<strong>voor</strong>beeld<br />

in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> <strong>gezond</strong>e <strong>scholen</strong>methodiek). Voor <strong>de</strong> uitbouw van een<br />

beleid rond geestelijke <strong>gezond</strong>heid kan <strong>de</strong> school beroep doen <strong>op</strong> het CLB. Voor on<strong>de</strong>rsteuning<br />

bij het ontwikkelen van een specifiek beleid rond suïci<strong>de</strong>preventie, het<br />

<strong>op</strong>stellen van een draaiboek <strong>voor</strong> preventie of crisissituaties of <strong>voor</strong> vorming rond<br />

suïci<strong>de</strong>preventie kan een school ook terecht bij <strong>de</strong> Suïci<strong>de</strong>preventiewerking van <strong>de</strong><br />

Centra <strong>voor</strong> Geestelijke Gezondheidszorg.<br />

Deze brochure is gebaseerd <strong>op</strong> <strong>de</strong> theateradviezen die ontwikkeld wer<strong>de</strong>n door het<br />

West-Vlaams Platform Suïci<strong>de</strong>preventie en kwam tot stand door een samenwerking<br />

tussen <strong>de</strong> Suïci<strong>de</strong>preventiewerking van <strong>de</strong> Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-<br />

SP), het Lokaal Gezondheids Overleg (Logo), het Vlaams Instituut <strong>voor</strong> Gezondheidspromotie<br />

en Ziektepreventie (VIGeZ), Werkgroep Ver<strong>de</strong>r, het Centrum ter Preventie<br />

van Zelfdoding (CPZ) en het Vlaams Expertisecentrum Suïci<strong>de</strong>preventie (VLESP). De<br />

theateradviezen ka<strong>de</strong>ren in het twee<strong>de</strong> Vlaams Actieplan Suïci<strong>de</strong>preventie. Meer<br />

informatie en methodieken zijn terug te vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong> www.zelfmoord1813.be en <strong>op</strong><br />

www.<strong>gezond</strong>eschool.be.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!