31.12.2021 Views

L-Magazine #7 jan-feb 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>#7</strong> • <strong>jan</strong>uari - <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> • jg 2<br />

Na de Bel!<br />

Sport, spel en<br />

creativiteit na schooltijd<br />

Bianca en Anne-Pascale starten als<br />

dorpaanspreekpunt<br />

Ellen, consulent bij de Opvoedingswinkel<br />

5 x goede voornemens voor <strong>2022</strong>


INHOUD<br />

“Focus op<br />

positiviteit”<br />

Topdokter Veerle Visser-Vandewalle<br />

Pag. 13<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Nieuws uit Lanaken<br />

4-9<br />

3 vragen aan Stien van<br />

het CC Lanaken<br />

9<br />

Na de Bel met Jessica,<br />

Wouter en Bavo<br />

10-12<br />

2


NIEUWJAARSWENSEN IN HET NEERHARENS:<br />

“Hiel veul gelök en leefde in het nuijjaor, nét<br />

allein veur de luij van Laoneke, Smèrmaas,<br />

Gellik, Rèkem, Kesselt, Briegde, Veldwezelt en<br />

Neerare… meh gewoen veur ederein!”<br />

Heel veel geluk en liefde in het nieuwe jaar, niet alleen<br />

voor de mensen van Lanaken, Smeermaas, Gellik,<br />

Rekem, Kesselt, Briegden, Veldwezelt en Neerharen…<br />

Maar gewoon ook voor iedereen!<br />

Dokter Veerle Visser -<br />

Vandewalle in the picture<br />

13<br />

Forum voor Vrije Tijd<br />

14-15<br />

Nieuwe starters in<br />

Lanaken<br />

18<br />

Ellen van de<br />

Opvoedingswinkel<br />

19<br />

3


NIEUWS<br />

Bewoners Dukatonweg<br />

zijn enthousiast<br />

Onlangs werd aan de Dukatonweg een perceel van 10<br />

are bebost. Het buurtcomité Leefbaar Smeermaas<br />

had dit gevraagd. Deze aanplant dient als extra buffer voor<br />

de geluidshinder van het achterliggende industriegebied.<br />

Daarnaast is het ook meteen een nieuw stukje bos dat een<br />

meerwaarde vormt voor de biodiversiteit en CO2-opslag.<br />

Maatwerkbedrijf De Winning vzw deed de aanplant. Guy<br />

en Theo van het Buurtcomité Leefbaar Smeermaas zijn blij<br />

dat er gehoor werd gegeven aan hun oproep om de geluidshinder<br />

te beperken.<br />

Update voedselbos<br />

Ondertussen zitten de kabouters in ons bos in domein<br />

Pietersheim op hete kolen. Want de werken aan het<br />

voedselbos staan in de startblokken. Alvorens aan te planten<br />

moet er echter eerst afgebroken worden. Hiervoor zal er<br />

in de vergadering van vzw Toerisme, eerst beslist worden<br />

welke aannemer die saneringswerken mag gaan uitvoeren.<br />

I<br />

n<br />

Aanpak bromgeluid Lanaken:<br />

stand van zaken<br />

de omgeving van Lanaken zijn er al enkele jaren meldingen<br />

over hinderlijk geluid. Op vraag van het gemeentebestuur<br />

werd in november 2019 door Afdeling Handhaving<br />

van Departement Omgeving een geluidsonderzoek uitgevoerd<br />

om de bron van het hinderlijk geluid te achterhalen.<br />

Dit onderzoek werd eind 2020 afgerond. Uit het onderzoek<br />

bleek dat het geluid niet toegewezen kon worden aan één<br />

specifieke bron, maar dat er bij drie bedrijven, nl. Sappi,<br />

Celanese en Silmaco een aantal bronnen aanwezig zijn die in<br />

het laagfrequente domein over voldoende geluidsvermogen<br />

beschikken om een invloed te kunnen hebben op het aanwezige<br />

omgevingsgeluid.<br />

Naar aanleiding van bevindingen uit dit onderzoek engageerden<br />

de drie bedrijven zich om de geluidshinder in te dijken.<br />

Celanese saneerde ondertussen voor 185.603 euro aan<br />

geluidsbronnen. Er werden een geluidsomkasting en<br />

dempers voorzien. Bij Silmaco, welke volgens de geluidstudie<br />

voldoet aan de Vlarem geluidsvoorwaarden in open<br />

lucht, werden preventief twee ventilatoren voorzien van een<br />

geluidsomkasting. Sappi liet bijkomende studies uitvoeren<br />

om de meest geschikte maatregelen te combineren met de<br />

specifieke geluidsbronnen. Eind december 2021 starten zij<br />

met het plaatsen van geluidsdempers op het dak van hun<br />

productiehal. De investeringen voor de saneringen zijn<br />

geraamd op 500.000 euro.<br />

De ontwikkelingen en de genomen maatregelen worden,<br />

samen met afdeling handhaving van departement omgeving<br />

en het gemeentebestuur geëvalueerd en halfjaarlijks bijgestuurd<br />

indien nodig. Het gemeentebestuur is ook gestart<br />

met de voorbereidingen om langs de Europalaan een bijkomende<br />

groenbuffer aan te planten. Verwacht wordt dat<br />

deze buffer gerealiseerd kan worden in 2023. Met bovenstaande<br />

maatregelen hopen het gemeentebestuur en de<br />

bedrijven dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau<br />

wordt beperkt.<br />

Ondertussen zitten ook de creatieve breinen niet stil en<br />

zijn de ontwerpers druk bezig met een eerste ontwerp uit<br />

hun potlood te toveren. Toch blijft onze nieuwsgierigheid<br />

geprikkeld tot juni <strong>2022</strong>, want dan ontvangen we het definitieve<br />

ontwerp van het voedselbos. Vanaf dan kunnen we<br />

het bestek uitschrijven en krijgt het voedselbos letterlijk en<br />

figuurlijk meer vorm. Uiteindelijk is de eerste aanplant voorzien<br />

voor november <strong>2022</strong>. Voor dit project werd er projectsubsidie<br />

aangevraagd bij de Vlaamse Landmaatschappij in<br />

het kader van de oproep volkstuinen 2021.<br />

4


NIEUWS<br />

E<br />

r<br />

Grote nood aan voorschoolse<br />

kinderopvanginitiatieven<br />

is in Lanaken een grote nood aan kinderopvang met inkomenstarief<br />

(als ouder betaal je een tarief op basis van je gezinsinkomen)<br />

voor kinderen van 0 tot 3 jaar.<br />

Concreet voorbeeld: het aanbod van Ferm Kinderopvang in Lanaken is<br />

gedaald van 33 onthaalouders in 2018 naar 26 in 2021.<br />

Om nieuwe initiatieven te stimuleren heeft het gemeentebestuur van<br />

Lanaken een starterstoelage voor voorschoolse kinderopvanginitiatieven<br />

met inkomenstarief goedgekeurd.<br />

Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het aantal vergunde<br />

opvangplaatsen:<br />

• voor een vergunning van minstens 5 plaatsen bedraagt de starterstoelage<br />

maximum € 5.000<br />

• voor een vergunning van minstens 10 plaatsen bedraagt de starterstoelage<br />

maximum € 10.000<br />

Heb je interesse om te starten als onthaalouder of wil je meer informatie,<br />

stuur dan zeker een mailtje naar kinderopvang@lanaken.be<br />

Ontwerp RUP De Krieckaert<br />

Openbaar onderzoek van 10 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> tot en met<br />

10 maart <strong>2022</strong><br />

Op 25 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk<br />

uitvoeringsplan De Krieckaert voorlopig vastgesteld. Alle documenten<br />

zijn ter inzage:<br />

• www.lanaken.be/rup<br />

• In het gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken. Enkel op afspraak via<br />

089 730 769<br />

Een digitaal participatiemoment wordt georganiseerd op 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

om 19u. Het ontwerp RUP wordt hier toegelicht en je kan vragen stellen aan<br />

de opstellers van het plan. Gezien de coronamaatregelen kan je enkel deelnemen<br />

na afspraak via 089 730 769<br />

Inspraakreacties kunnen worden<br />

ingediend gedurende de periode<br />

van het openbaar onderzoek via<br />

ruimtelijke.ordening@lanaken.be.<br />

Reageren kan ook per brief. Overhandig<br />

uw brief, opnieuw na<br />

afspraak, tegen ontvangstbewijs bij<br />

de gemeente Lanaken of verstuur<br />

uw brief aangetekend naar gemeente<br />

Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken.<br />

I<br />

n<br />

Totaalverbod afsteken<br />

vuurwerk<br />

Lanaken geldt er vanaf<br />

nu een totaalverbod op<br />

het afsteken van vuurwerk.<br />

Ook tijdens de<br />

jaarwisseling is feestvuurwerk<br />

verboden.<br />

Het aankopen van vuurwerk<br />

om het af te steken<br />

in Lanaken wordt dan ook<br />

afgeraden.<br />

Enkel de gemeente kan nog vuurwerk organiseren<br />

of carbuurkanonnen afschieten bij speciale gelegenheden<br />

zoals carnaval of festiviteiten op feestdagen.<br />

In het voorjaar organiseerde de gemeente een referendum<br />

over vuurwerk. 1.278 inwoners brachten<br />

hun stem uit en 2/3de stemde voor een totaalverbod.<br />

De gemeenteraad volgt de uitslag van het<br />

referendum en kiest voor een totaalverbod. Hierbij<br />

spelen dierenwelzijn, veiligheid en het verminderen<br />

van afval zeker een rol.<br />

Meer info op www.destemvanL.be<br />

5


NIEUWS<br />

Gezocht! Wie voelt zich geroepen als<br />

huiswerkbegeleider, als belgezel of<br />

radiopresentator?<br />

Altijd al eens op de radio je stem willen horen? Wel<br />

dit is je kans. In samenwerking met Radio LRL<br />

wil Dienstencentrum 'Aan de Statie' een radioprogramma<br />

maken op maat van senioren. In prime time<br />

mag je niet alleen plaatjes draaien maar ook gasten<br />

aan het woord laten die de luisteraars informeren over<br />

allerlei (senioren)aangelegenheden. Schrik van knopjes<br />

of techniek? Geen probleem, de techniekers van Radio LRL<br />

helpen je graag. Ook vanuit Dienstencentrum 'Aan de Statie' mag je de<br />

nodige ondersteuning verwachten!<br />

Interesse? dienstencentrum@lanaken.be of +32 89 730 061<br />

Onder de vleugels van het Lokaal Dienstencentrum<br />

'Aan de Statie' startte het OCMW van Lanaken<br />

vorig jaar met het project 'Belgezel'. Dit houdt in dat<br />

opgeleide vrijwilligers een telefonische screening<br />

afnemen bij alle 80-plussers van Lanaken. Het (jaarlijkse)<br />

telefoongesprek is er vooral om te luisteren<br />

maar ook om kwetsbare situaties te detecteren in de<br />

thuisomgeving. Probleemsituaties worden dan doorgegeven<br />

aan de maatschappelijke dienst van het OCMW.<br />

Het team van 'Belgezel' kan nog een paar extra vrijwilligers gebruiken.<br />

Heb je nog een paar uurtjes vrije tijd per maand, neem dan vrijblijvend<br />

contact op met Dienstencentrum 'Aan de Statie'.<br />

089 730 061 of michelle.beckers@lanaken.be<br />

Ben je iemand met een warm hart die beseft hoe<br />

belangrijk onderwijs is en hoe ongelijk de kansen<br />

soms zijn? Ook in Lanaken? En heb je nog wat vrije<br />

tijd? Stel je kandidaat als vrijwilliger huiswerkbegeleiding.<br />

Auxilia vzw is een vrijwilligersorganisatie die<br />

kansarme kinderen en jongeren die nergens anders<br />

terechtkunnen, helpt bij het leren. Onderwijs is immers<br />

de sleutel voor een betere toekomst.<br />

Meer info: www.auxilia-limburg.be of josee.machiels@telenet.be<br />

of 0486 137 768<br />

Wij zoeken jou!<br />

106 nestkastjes<br />

in de strijd tegen<br />

eikenprocessierupsen<br />

De eikenprocessierupsen zorgen jaarlijks<br />

voor heel wat overlast. De haartjes<br />

op de rups, ook wel brandharen genoemd,<br />

leiden vaak tot lichamelijke ongemakken<br />

zoals huiduitslag, jeuk en zelfs irritatie van<br />

de luchtwegen.<br />

Door die overlast is de aandacht voor<br />

bestrijding steeds meer gegroeid en in de<br />

zoektocht naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen<br />

kwamen de pimpelmees en vooral de<br />

koolmees in beeld.<br />

Mezen zijn grote liefhebbers van rupsen.<br />

Mezenjongen kunnen tot wel 8.000 rupsen<br />

verorberen. Je kan deze vogels gemakkelijk<br />

aantrekken door nestkastjes te voorzien. Zo<br />

worden de rupsen op een natuurlijke manier<br />

bestreden en moeten er minder milieubelastende<br />

middelen ingezet worden.<br />

In de wijde omgeving van de Bosstraat en<br />

Eikelenweg komen ook eikenprocessierupsen<br />

voor. Om de mezenpopulatie hier te<br />

helpen groeien, heeft het maatwerkbedrijf<br />

De Winning vzw onlangs 106 mezennestkastjes<br />

opgehangen. Ze werden aangekocht<br />

bij het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.<br />

6


NIEUWS<br />

Jobstudenten gezocht voor speelpleinwerking,<br />

Villa Kakelbont en ‘t Blommeke<br />

Wij zijn voor de Paasvakantie en zomervakantie van <strong>2022</strong> op zoek naar een aantal<br />

dynamische studenten die onze diensten willen helpen bij de organisatie van<br />

onze speelpleinwerking, kinderopvang Villa Kakelbont en kinderdagverblijf ‘t Blommeke.<br />

Voor de speelpleinwerking<br />

zoeken we verschillende<br />

coördinators, een<br />

materiaalverantwoordelijke<br />

en een chauffeur/<br />

administratieve kracht,<br />

die zich gedurende de<br />

zomervakantie willen<br />

inzetten als jobstudent.<br />

Voor de kinderopvang<br />

en het kinderdagverblijf<br />

zoeken we kinderbegeleid(st)ers<br />

die tijdens de<br />

paas- en zomervakantie,<br />

samen met ons team, onze kleuters verzorgen en spelactiviteiten begeleiden tijdens de<br />

openingsuren van de kinderopvang (tussen 7u en 18u).<br />

Ons aanbod<br />

Naast een zéér goede verloning (± € 1.600 netto voor een voltijdse betrekking), bieden<br />

we je hopen vriendschap en plezier binnen onze werking! Met afwisselend werk, contact<br />

met leeftijdsgenoten en werkervaring. Een arbeidsovereenkomst voor jobstudenten, in<br />

juli, in augustus of de volledige paasvakantie. Een combinatie tussen paasvakantie-zomervakantie<br />

is mogelijk, voor zover de wettelijke maxima niet overschreden worden.<br />

Heb je interesse?<br />

Meer informatie over de functies, het solliciteren en de voorwaarden kun je terugvinden<br />

op www.lanaken.be/vacatures. Solliciteer voor 21 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong>.<br />

Domein<br />

Pietersheim gaat<br />

rookvrij<br />

D<br />

omein<br />

Pietersheim zet de<br />

stap naar een rookvrije<br />

toekomst voor onze jeugd. In<br />

samenwerking met het initiatief<br />

“Generatie Rookvrij” streven ze<br />

naar een samenleving waarin<br />

ieder kind rookvrij kan opgroeien.<br />

Dit door zoveel mogelijk rookvrije<br />

omgevingen voor onze<br />

jongere generaties te creëren.<br />

Vind jij ook dat ieder kind onbekommerd<br />

dient te spelen in een<br />

voor hen veilige omgeving?<br />

Draag dan jouw steentje bij, en<br />

houd jouw bezoek aan domein<br />

Pietersheim rookvrij. Want zien<br />

roken, doet roken.<br />

SCAN en ontdek hier het<br />

filmpje over afvalarm feesten!<br />

Afvalarm feesten<br />

Vanaf 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> is het voorgoed gedaan met wegwerp. We roepen een<br />

halt toe aan de afvalberg. Concreet betekent dit dat wanneer je in Lanaken<br />

een evenement (uitgezonderd een privéfeest) organiseert, je herbruikbare verpakkingen<br />

en producten moet gebruiken. Denk hierbij aan glazen, bekers, borden en<br />

bestek.<br />

Geen paniek, dit hoeft niet veel meer te kosten. Dankzij de goede afspraken met<br />

onze huisbrouwerij en Limburg.net kan je bij hen herbruikbare bekers bestellen en<br />

laten leveren op de feestlocatie. De gemeente betaalt zelfs de afwaskosten van de<br />

herbruikbare bekers van Limburg.net terug, met een maximum van 200 euro.<br />

Bij Kringwinkel Maasland kan je dan weer terecht voor herbruikbaar servies en<br />

bestek.<br />

Meer info op www.ovam.be of op www.lanaken.be/afvalarme-evenementen<br />

7


NIEUWS<br />

Merci Alice!<br />

Alice werkte sinds 2 april<br />

1984 voor de vzw Renovatie<br />

Rekem en verzorgde vanuit<br />

deze vzw de permanentie van de<br />

Museumkerk in Oud-Rekem. Na<br />

zo’n 39 jaar dienst geniet ze van<br />

haar welverdiende pensioen.<br />

Haar taken bestonden vooral<br />

uit archiefopzoekingen, aantal<br />

bezoekers noteren en hun de<br />

nodige uitleg geven, historische<br />

teksten uittypen, etc. In<br />

het prille begin zette ze zelfs in<br />

samenwerking met de gidsen<br />

de rondleidingen op punt. Het<br />

leukste aan haar job vond ze het<br />

contact met de toeristen die de<br />

kerk kwamen bezoeken.<br />

Haar plannen voor de toekomst<br />

moeten zich nog uitwijzen.<br />

Momenteel is haar vierde kleinkind<br />

onderweg en wil zij in de<br />

tijd die komt klaarstaan voor<br />

haar kinderen en kleinkinderen.<br />

Wel wenst ze als vrijwilliger haar<br />

steentje te blijven bijdragen.<br />

Merci Alice, voor alle mooie jaren<br />

en we wensen jou veel geluk in<br />

de toekomst!<br />

Gratis senioreninfoboekje<br />

Ontvang gratis het 3-maandelijks<br />

senioreninfoboekje van Dienstencentrum<br />

'Aan de Statie'. Je vindt hier niet<br />

alleen informatie over het uitgebreid activiteiten-<br />

en vormingsprogramma maar<br />

ook informatie over allerhande seniorenaangelegenheden.<br />

Bestel je gratis infoboekje telefonisch bij<br />

het dienstencentrum +32 89 730 061<br />

of via dienstencentrum@lanaken.be<br />

Alvast veel leesgenot!<br />

Zo organiseert het Dienstencentrum op donderdag 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> een heel interessante<br />

vorming rond dementie in aanwezigheid van filmmaker Ruud Lenssens,<br />

tevens zoon van vader Jac.<br />

'Wei - zorgen voor pap' is een documentaire<br />

van Ruud Lenssens waarin<br />

hij het dementie- en mantelzorgtraject<br />

van zijn ouders vastlegt. Vader<br />

Jac heeft thuis zijn eigen paradijsje<br />

gecreëerd met een moestuin, kippen,<br />

paarden… Hij is vastberaden om<br />

ervoor te blijven te zorgen. Dan wordt<br />

dementie bij hem geconstateerd.<br />

Moeder Ria ziet met lede ogen zijn achteruitgang aan. 'Wei' ontving diverse nominaties<br />

en TV-onderscheidingen, o.a. beste Nederlandse documentaire IDFA-2019.<br />

Vakantiehuis Pietersheim sleutelt aan<br />

een duurzaam milieu<br />

Dit jaar sleept vakantiehuis Pietersheim opnieuw de Green Key in de<br />

wacht. De Green Key is een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke<br />

toeristische logies, attracties en horecagelegenheden. Met dit label<br />

onderscheidt het vakantiehuis Pietersheim zich van andere logies door de<br />

inspanningen die ze leveren voor het milieu. Dit door op een creatieve en<br />

zorgvuldige manier om te gaan met water, energie, afval, etc. zonder in te<br />

boeten aan comfort en kwaliteit. De Green Key wordt jaarlijks uitgereikt door<br />

Toerisme Vlaanderen en GoodPlanet.<br />

8


NIEUWS<br />

Vanaf <strong>jan</strong>uari is er een<br />

dorpaanspreekpunt in elke<br />

deelgemeente<br />

Heb je vragen over je eigen buurt? Wil je een idee<br />

delen? Of wil je een probleem in je dorp of straat<br />

aankaarten? Kom naar het dorpaanspreekpunt in je<br />

buurt en we helpen je verder!<br />

In elke deelgemeente organiseren we vanaf <strong>jan</strong>uari<br />

een dorpaanspreekpunt in het ontmoetingscentrum.<br />

Na afloop van de sociale restaurants staan Bianca en<br />

Anne-Pascale voor je klaar. Geregeld brengen ook<br />

de wijkagent, gemeenschapswacht, maatschappelijk<br />

werker of GAS-ambtenaar een bezoek aan de<br />

dorpaanspreekpunten.<br />

Bianca Gillioen: “We willen een<br />

vertrouwenspersoon voor de<br />

buurt zijn en inwoners op<br />

een correcte manier verder<br />

helpen of doorverwijzen. We<br />

gaan voor blije buurten met<br />

betrokken inwoners. Ik help je<br />

graag verder!”<br />

Kom kennismaken met een tasje soep<br />

Anne-Pascale Willemaers: “De<br />

dorpaanspreekpunten komen<br />

2 keer per maand naar elke<br />

deelgemeente. De eerste<br />

keer verwelkomen we je<br />

met een lekker tasje soep<br />

en kunnen we op een prettige<br />

manier kennismaken. Later<br />

zullen we ook activiteiten organiseren<br />

zoals kaarten of bloemschikken. Spring zeker<br />

even binnen!”<br />

Agenda<br />

Bianca Gillioen<br />

Anne-Pascale Willemaers<br />

De dorpaanspreekpunten starten om 12u30.<br />

Maandag 10 <strong>jan</strong>uari OC De Helle Kesselt<br />

Dinsdag 11 <strong>jan</strong>uari OC Jeugdpark Smeermaas<br />

Donderdag 13 <strong>jan</strong>uari Buurthuis Briegden<br />

Maandag 17 <strong>jan</strong>uari OC ’t Kloester Gellik<br />

Dinsdag 18 <strong>jan</strong>uari Dienstencentrum 'Aan de<br />

Statie' Lanaken<br />

Woensdag 19 <strong>jan</strong>uari OC Kleinveld Rekem<br />

Donderdag 20 <strong>jan</strong>uari OC Berenhof Veldwezelt<br />

Vrijdag 21 <strong>jan</strong>uari OC Neerharen<br />

Voor meer informatie en de volledige agenda:<br />

www.lanaken.be/dorpaanspreekpunten<br />

1<br />

2<br />

3<br />

3 VRAGEN<br />

aan Stien Buschgens<br />

van het CC Lanaken ?<br />

Wat vind jij het allerleukste aan je nieuwe job?<br />

Ik werk sinds kort voor het CC Lanaken en ik vind het leuk dat we<br />

voor heel veel verschillende doelgroepen een aanbod voorzien.<br />

Naast ons avond-programma bieden wij ook een aantal voorstellingen<br />

aan gericht op een specifiek doelpubliek. Onze matinees<br />

vinden plaats in de namiddag en wij voorzien koffie en vlaai.<br />

Daarnaast hebben wij ook een uitgebreid aanbod met voorstellingen<br />

voor de allerkleinsten tot en met theater voor leerlingen<br />

uit het middelbaar. Maar liefst 4398 kinderen kunnen op deze<br />

manier genieten van een voorstelling. Persoonlijk kijk ik enorm<br />

graag naar familievoorstellingen. Er zit altijd wel een extra betekenisvolle<br />

laag in. Ik ben dus blij dat ik af en toe eens een schoolvoorstelling<br />

kan meepikken!<br />

Naar welke voorstelling kijk je zelf het meest uit dit<br />

voorjaar?<br />

We hebben allemaal lang moeten wachten om terug naar de<br />

theaterzalen te mogen. Dit maakt de keuze alleen maar moeilijker!<br />

Ik kijk niet alleen specifiek uit naar één voorstelling maar<br />

ook naar het heel gebeuren errond. Terug mensen mogen<br />

ontvangen, blije gezichten zien, van publiek én spelers. Maar<br />

als ik toch moet kiezen denk ik dat ik voor ‘Onderland’ ga: een<br />

voorstelling gemaakt én gespeeld door Warre Borgmans, Dimitri<br />

Leue, Michael Pas, Clara Cleymans en Alice Reijs, die op 24 maart<br />

<strong>2022</strong> in CC Lanaken speelt. ‘‘Tussen een ethisch drama en een<br />

familietragedie weeft zich de liefde, de lichtheid en het leven.’’<br />

Wat hoop je volgend jaar nog zeker te mogen doen?<br />

Ik vind het interessant als cultuur buiten haar muren durft treden<br />

en meer zijn weg vindt tussen de mensen, in de open ruimte. Zoals<br />

ons project Tour Elentric, een streetart project, dat saaie nutskasten<br />

opwaardeert en kleur geeft in het straatbeeld. Daarom kijk<br />

ik ook zo uit naar het project Kunst aan de Maas. Dit is een regionaal<br />

project dat ontstaan is uit de landschappelijke context van<br />

Limburg. Kunst aan de Maas is een project in samenwerking met<br />

Z33, RLKM en 5 Maaslandse gemeenten, waaronder Lanaken,<br />

waarbij de Maas de verbindende factor is. Het project loopt<br />

tussen 2021 en 2024. Er wordt gewerkt aan een kunstwerk in het<br />

landschap. De kunstwerken worden speciaal voor een gekozen<br />

plek ontworpen en gemaakt door professionele kunstenaars<br />

uit binnen- en buitenland. Het eerste werk dat zal gerealiseerd<br />

worden - in het voorjaar van <strong>2022</strong> - is voorzien voor Lanaken.<br />

9


“Elk kind kan<br />

meedoen!”<br />

Wouter<br />

“Inschrijven kan heel<br />

eenvoudig met I-school”<br />

Jessica<br />

10


INTERVIEW<br />

Na de Bel!<br />

Wouter, Jessica en Bavo werken alle drie als monitor bij het nieuwe<br />

project 'Na de Bel!' van gemeente Lanaken. We spreken af met<br />

Wouter en Jessica aan Sportoase Montaignehof tijdens een drukke,<br />

sportieve dag. Bavo, de 3e collega kon er die dag, wegens de<br />

coronamaatregelen spijtig genoeg niet bij zijn.<br />

Na de Bel is ontstaan doordat er te<br />

weinig naschoolse opvangplaatsen<br />

beschikbaar zijn voor lagere schoolkinderen<br />

in Lanaken. De naschoolse kinderopvang<br />

van de scholen zelf zitten propvol,<br />

net zoals de gemeentelijke naschoolse<br />

opvang Villa Kakelbont. Het idee dat elk<br />

kind recht heeft op ontspanning in zijn of<br />

haar vrije tijd kreeg vorm met dit project.<br />

Elk kind is welkom en alle activiteiten zijn<br />

laagdrempelig, iedereen kan meedoen.<br />

Sportieve activiteiten worden begeleid<br />

door Wouter en Bavo. Jessica zorgt voor de<br />

coördinatie, de planning en administratie.<br />

Vertel eens Jessica, wat is het project 'Na<br />

de Bel' precies?<br />

Jessica: "'Na de Bel' is een nieuw project<br />

waarbij we naschoolse activiteiten<br />

aanbieden voor kinderen van het 1 e tot<br />

het 6 e leerjaar. Deze activiteiten worden<br />

na schooltijd, dus echt letterlijk na de bel,<br />

georganiseerd in de lagere scholen van<br />

onze gemeente.<br />

Momenteel is 'Na de Bel' opgestart in de<br />

scholen Jan Rosier en De Engelse Hof in<br />

Lanaken en in de Gemeentelijke Basisschool<br />

en de Methodeschool in Rekem. In<br />

de andere scholen van Lanaken hopen wij<br />

ook heel snel te kunnen starten met ons<br />

aanbod voor de lagere school kinderen.”<br />

Over welke activiteiten gaat het dan?<br />

Wouter: “De activiteiten zijn heel leuk en<br />

laagdrempelig, er is voor ieder wat wils.<br />

Je moet niet speciaal slim zijn of supersportief.<br />

Elk kind kan meedoen. Er zijn<br />

sportactiviteiten maar ook workshops<br />

met kook- en bakactiviteiten. Knutselen<br />

en creatief bezig zijn of meedoen met de<br />

workshop wetenschap van Mad Science<br />

kan ook. De nadruk bij de activiteiten ligt<br />

op het samenzijn en contacten leggen met<br />

elkaar.”<br />

Jessica: “We werken met verschillende<br />

verenigingen en organisaties samen.<br />

Op sportief gebied bijvoorbeeld met de<br />

tennisclub TC Lanaken en de atletiekvereniging<br />

ATLA of dansen met ADEcompany.<br />

Er wordt lekker gekookt in de kookclub en<br />

er is zelfs een heuse filmclub."<br />

Hoe kunnen de ouders hun kind<br />

inschrijven?<br />

Jessica: “Dat gaat heel eenvoudig via<br />

het systeem van I-school. Hier kunnen<br />

de ouders ook een overzicht vinden van<br />

de activiteiten en workshops die in elke<br />

school doorgaan."<br />

Zijn er elke weekdag activiteiten?<br />

Wouter: “Momenteel op maandag,<br />

dinsdag, donderdag en af en toe een<br />

keer op woensdag. Op vrijdag is er geen<br />

activiteit. Naar de toekomst toe kan dit<br />

misschien wel uitgebreid worden.”<br />

Wat kost het om mee te doen?<br />

Jessica: “De prijs is zeer aantrekkelijk<br />

gehouden en varieert tussen de 2 euro en<br />

5 euro per activiteit. Voor mensen die het<br />

financieel moeilijker hebben wordt er ook<br />

altijd naar een oplossing gezocht. Elk kind<br />

is meer dan welkom!”<br />

Zoeken jullie nog begeleiders?<br />

Wouter: “Ja, inderdaad, vrijwilligers die<br />

zich geroepen voelen mogen zich altijd<br />

aanmelden, we willen dit project uitbreiden<br />

en een extra helpende hand ter ondersteuning<br />

is mooi meegenomen.”<br />

Wil je meer weten of heb je nog vragen<br />

over Na de Bel?<br />

Kijk dan op www.lanaken.be/nadebel<br />

Of contacteer Jessica, Wouter of Bavo op<br />

089 719 156<br />

Je kan ook een mailtje sturen naar<br />

nadebel@lanaken.be<br />

Programma pag. 12<br />

11


INTERVIEW<br />

Kijk hier welke activiteit jij graag wil<br />

doen en vraag aan mama of papa om je in<br />

te schrijven via I-school:<br />

Filmclub in een nieuw jasje!<br />

In de filmclub kan je na een<br />

drukke dag even genieten<br />

van een leuke film. Bij een<br />

korte bespreking na de film<br />

kun je volledig jouw gevoel<br />

kwijt bij wat je in de film<br />

hebt gezien. De filmclub vertoont een kwaliteitsfilm<br />

voor kinderen van 6-12 jaar met een hart voor film!<br />

Mad Science<br />

Onze Mad Scientist neemt je mee<br />

op reis door de wetenschap! We<br />

zetten onze haren overeind, leven als<br />

een astronaut, of maken chemische<br />

muffins. Schrijf je in en beleef de fun<br />

van wetenschap.<br />

Crea & spel<br />

Knutselfrutselplezier staat tijdens<br />

onze activiteit voorop. We<br />

wisselen spel- en knutselactiviteiten<br />

af. Zo word je de ene week<br />

een echte Picasso of maak je de mooiste beeldhouwwerkjes.<br />

Kortom, ‘na de bel’ zorgen wij voor ontspanning<br />

en plezier en gaan we regelmatig met een echt kunstwerk<br />

naar huis.<br />

Kinderyoga<br />

Yoga zorgt voor verbinding met de<br />

innerlijke kracht binnen onszelf en<br />

anderen. Tijdens de sessies komen<br />

kinderen op een ontspannen doch<br />

speelse manier in contact met<br />

zichzelf.<br />

Sportsnack<br />

Sportsnack is een 10 lessenreeks.<br />

De leerlingen van het 1ste en<br />

2de leerjaar werken elke week<br />

aan een andere bewegingsvorm.<br />

Terwijl de leerlingen van het 3e<br />

tot 6e leerjaar elke week een andere sport beoefenen.<br />

Tennisclub<br />

Ben je sportief en heb je altijd al<br />

eens willen tennissen? Je kan na<br />

de schooluren enkele lessen tennis<br />

volgen in de tennishal in Lanaken.<br />

Kookclub<br />

In onze kooklessen gaan<br />

we verschillende heerlijke<br />

dingen koken en bakken.<br />

Het is de bedoeling dat het<br />

kind zoveel mogelijk zelf<br />

probeert te doen. Ook is het<br />

natuurlijk altijd fijn om al het lekkers wat je hebt gemaakt<br />

mee naar huis te nemen. Dat wordt smullen! Extra informatie:<br />

De kinderen worden na schooltijd opgehaald op<br />

school en worden onder begeleiding vervoerd naar de<br />

Kinderboerderij met een busje.<br />

Voorleesuurtje<br />

Hé, luister je mee? In de bibliotheek<br />

kan je komen luisteren naar<br />

de mooiste verhalen.<br />

Heb je ervan genoten? Dan is het<br />

tijd om te knutselen. We knippen,<br />

plakken, tekenen,… erop los.<br />

ATLA<br />

Atletiek is niet alleen maar<br />

lopen maar ook springen en<br />

werpen, ... Alle disciplines<br />

worden er stapje voor stapje<br />

aangeleerd. De nadruk<br />

wordt gelegd op het ontwikkelen<br />

van de motorische basisvaardigheden: uithouding,<br />

snelheid, kracht, coördinatie en lenigheid.<br />

Dans<br />

ADEcompany brengt een interactieve<br />

workshop waarbij zowel<br />

jongens als meisjes, kennismaken<br />

met klassiek (ballet) en moderne<br />

dans. Een evenwichtige afwisseling<br />

tussen beide stijlen zal door<br />

gediplomeerde lesgevers gegeven<br />

worden.<br />

12


IN THE PICTURE<br />

“Belangrijk is<br />

dat we proberen<br />

te focussen op<br />

positieve input<br />

in deze moeilijke<br />

tijden.”<br />

Prof. Dr. Veerle<br />

Visser-Vandewalle<br />

Prof. Dr. Veerle Visser-Vandewalle is<br />

neurochirurge en bekend van het televisieprogramma<br />

Topdokters. Ze is een<br />

wereldautoriteit op het gebied van Deep<br />

Brain Stimulation. Dit zijn elektrische<br />

stimuli die via fijne elektroden worden<br />

overgebracht in de hersenen van patiënten<br />

die lijden aan bewegingsstoornissen<br />

o.a. Parkinson of psychiatrische gedragsstoornissen<br />

zoals Tourette of smetvrees.<br />

Veerle is eigenlijk afkomstig van Sint-Niklaas maar<br />

woont al sinds 1999 in Lanaken. Toen ze een aanbieding<br />

kreeg van het MUMC Maastricht om daar aan de slag<br />

te gaan in haar specialisme heeft ze niet getwijfeld. De<br />

keuze om in Lanaken te gaan wonen was snel gemaakt<br />

en samen met haar echtgenoot en hun zoon voelen ze<br />

zich hier echt thuis.<br />

“Het contrast met mijn vroegere leefomgeving is groot”,<br />

zegt Veerle. “De groene ruimte, de vriendelijke mentaliteit,<br />

het bourgondische leven, de hoge levenskwaliteit,<br />

ik kan hier echt van genieten samen met mijn gezin.”<br />

Ondertussen is Veerle al enkele jaren diensthoofd<br />

van de afdeling Stereotaxie en Functionele<br />

Neurochirurgie aan de Uniklinik in Keulen<br />

in Duitsland. In die hoedanigheid nam ze deel<br />

aan het televisieprogramma Topdokters en<br />

ook dat was voor haar een geweldige ervaring.<br />

In 2020 verscheen het eerste boek van Veerle,<br />

'Plato & Cola of het geheim van jouw brein', een<br />

boek geschreven voor haar toen 18-jarige zoon Casper,<br />

met handvaten om op te groeien, te leren van positieve<br />

en negatieve ervaringen en hoe uitdagingen aan te gaan.<br />

Haar tweede boek, 'Maskers & Lucht of het zelfbewuste<br />

brein', ligt nu in de rekken en misschien wel onder jouw<br />

kerstboom? Het is een boek met korte hoofdstukjes<br />

over het zelfbewustzijn bij mens en dier, hoe dromen<br />

bereiken, over bewustzijn en taal, de monoloog in je<br />

hoofd en de wereld die jij ziet.<br />

“Belangrijk is dat we proberen te focussen op positieve<br />

input in deze moeilijke tijden en met dit boek probeer ik<br />

daar een steentje toe bij te dragen”.<br />

13


REPORTAGE<br />

Het gemeentebestuur is<br />

niet blind geweest voor de<br />

evoluties omtrent 'samen<br />

beleid maken'. De laatste<br />

tijd zijn er grote stappen<br />

gezet rond participatie,<br />

burgerinitiatieven en cocreatie.<br />

De volgende wagon<br />

wordt op 19 <strong>jan</strong>uari aan de<br />

participatietrein gehaakt:<br />

de opstart van het Forum<br />

voor Vrije Tijd & Welzijn.<br />

En jij kan daar deel van<br />

uitmaken!<br />

“Op woensdag 19 <strong>jan</strong>uari<br />

<strong>2022</strong> heten we je van<br />

harte welkom op het<br />

1 ste Forum in het<br />

cultureel centrum.”<br />

Eric Eurlings<br />

Forum voor Vrije Tijd & Welzijn brengt onze<br />

participatietrein op volle snelheid<br />

Eric Eurlings, participatiecoördinator:<br />

“Begin 2020 hebben<br />

de gemeentelijke<br />

adviesraden zichzelf<br />

geëvalueerd.<br />

Dit zorgde ervoor<br />

dat het oog viel op<br />

vernieuwende concepten<br />

om burgeradvies in te winnen. Van de 16<br />

oorspronkelijke adviesraden blijven er 5<br />

raden over:<br />

• Jeugdraad<br />

• Mina-raad (milieu en natuur)<br />

• Gecoro (Gemeentelijke commissie voor<br />

ruimtelijke ordening)<br />

• Loko (Lokaal overleg kinderopvang en<br />

opvoedingsondersteuning)<br />

• Centrumraad van het dienstencentrum.<br />

Veel van de oude adviesraden worden<br />

vanaf 19 <strong>jan</strong>uari samengebracht in het<br />

Forum voor Vrije Tijd & Welzijn. Met de<br />

komst van het Forum zijn er vanaf nu nog<br />

6 adviesraden."<br />

Er is een gevarieerd programma,<br />

voor ieder wat wils<br />

Eric Eurlings: “Elke inwoner van Lanaken<br />

kan deelnemen. Daarnaast worden alle<br />

verenigingen uitgenodigd om zich in te<br />

schrijven voor dit nieuwe netwerkmoment.<br />

We willen een aantrekkelijk en<br />

laagdrempelig participatiemodel creëren,<br />

zodat zoveel mogelijk inwoners zich<br />

aangesproken voelen.”<br />

“Het Forum wordt een netwerkmoment<br />

met een gevarieerd programma. Je mag<br />

boeiende lezingen, nuttige workshops<br />

en inspiratievolle rondetafelgesprekken<br />

verwachten over interessante vrijetijds- en<br />

welzijnsthema’s. Daarnaast legt het Forum<br />

je een aantal projecten voor waarop je<br />

advies kan verlenen.“<br />

Tijdens het 1ste Forum voor Vrije Tijd en<br />

Welzijn gaan we dieper in op de werking<br />

van het Forum. Je kan kiezen uit één van de<br />

drie uitgewerkte programma’s.<br />

Wat doet het Forum voor<br />

Vrije Tijd & Welzijn?<br />

• Advies uitbrengen over het<br />

vrijetijds- en welzijnsbeleid,<br />

op eigen initiatief of op vraag<br />

van de gemeente.<br />

• Burgerinspraak mogelijk<br />

maken via het digitaal platform<br />

'De Stem van L'.<br />

• Overleg stimuleren tussen<br />

verenigingen en andere<br />

betrokkenen.<br />

• Informeren over vrijetijds- en<br />

welzijn gerelateerde onderwerpen.<br />

14


1 ste Forum voor<br />

Vrije Tijd en Welzijn<br />

Woensdag 19 <strong>jan</strong>uari van 19u30 tot 22u15 in het CC Lanaken<br />

Gratis deelname<br />

Door de coronamaatregelen organiseren we het eerste Forum in een afgeslankte<br />

versie. Praktijkgerichte workshops en rondetafelgesprekken zullen bij de volgende<br />

editie hun opwachting maken.<br />

Programma<br />

19u30<br />

20u10<br />

Plenair gedeelte (door Levuur)<br />

Nieuwe formule adviesraden + uitleg over het Forum en de kernraad<br />

Kies een groep naar keuze:<br />

GROEP 1 ..........................................................................................................................<br />

Lezing: Een sterk bestuur maakt een sterke vereniging (door baristaz)<br />

6 tendensen in het verenigingsleven en hoe erop in te spelen<br />

Lezing: Surfen op de coronagolven met vrijwilligers (door Vrijwilligers Werk Werkt)<br />

Hoe creëer je terug verbinding en beweging na deze coronaperiode?<br />

H<br />

eb<br />

Op zoek naar<br />

een gemotiveerde<br />

kernraad<br />

je interesse in de vrijetijds- of<br />

welzijnssector en wil je je ervaringen<br />

delen? Vanuit je passie die je privé uitoefent<br />

of vanuit de vereniging waar je deel<br />

van uitmaakt?<br />

We zijn op zoek naar een 10-tal enthousiastelingen<br />

die deel willen uitmaken van<br />

de kernraad. Het Forum wordt vertegenwoordigd<br />

door een kernraad. Die formuleert<br />

een advies op basis van de input dat<br />

het krijgt van het Forum, de werkgroepen<br />

of het digitaal platform 'De Stem van L'.<br />

Ben je inwoner van Lanaken of heb je<br />

binding met de gemeente en zie je het<br />

zitten om je in te zetten voor het Forum?<br />

Stel je dan kandidaat voor de kernraad<br />

via deStemvanL@lanaken.be. Tijdens de<br />

eerste editie van het Forum krijg je meer<br />

uitleg over de werking.<br />

GROEP 2 .........................................................................................................................<br />

Infomoment: Welke subsidiemogelijkheden bestaan er voor verenigingen?<br />

We doen alle subsidiemogelijkheden uit de doeken en vertellen je wat wel en wat<br />

niet mogelijk is.<br />

Infomoment: UiTPAS, de jongerencheque en Brede schoolproject 'Na de Bel'<br />

Brede school zorgt voor een brede waaier aan naschoolse activiteiten en biedt een<br />

antwoord op de vraag naar opvangplaatsen voor kinderen na schooltijd. Misschien<br />

kan jouw vereniging wel een activiteit organiseren?<br />

GROEP 3 .........................................................................................................................<br />

Lezing: Toekomst van 'De Bron'<br />

De bibliotheek, het Huis van het Kind, de Spelotheek en dienst erfgoed worden binnenkort<br />

gehuisvest in 'De Bron', het huidige bibliotheekgebouw. Hun dienstverlening en<br />

aanbod willen ze op jou afstemmen. Kom ons jouw mening en ideeën vertellen.<br />

Infomoment: de Gele Doos<br />

Stel je voor dat je thuis in een medische crisissituatie terechtkomt. De hulpdiensten<br />

snellen toe en er is een duidelijke, herkenbare en voor hen toegankelijke plek waar<br />

al je relevante gegevens onmiddellijk terug te vinden zijn. We willen onderzoeken of<br />

we de Gele Doos gaan introduceren en vragen naar jouw mening.<br />

Alle groepen: Geef je mening aan de adviesstanden<br />

Elke groep passeert aan enkele adviesstanden waar gemeentelijke projecten<br />

worden voorgesteld. Zoals de herinrichting van het centrum van Oud-Rekem en<br />

het Bauduinplein in Smeermaas, de plaatsing van elektrische laadpalen en de uitrol<br />

van het bomenplan. Een overzicht van alle standen vind je op de website.<br />

Het Forum wordt op de meest veilige manier georganiseerd. Er zijn 3 groepen van<br />

max. 40 deelnemers. We zorgen voor voldoende ventilatie en afstand tussen de<br />

deelnemers in grote ruimtes. Tijdens de gehele avond draag je een mondmasker.<br />

Schrijf je in voor deze boeiende avond en bekijk het volledige programma op:<br />

www.deStemvanL.be/forum<br />

15


CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

FILM<br />

‘NOMADLAND’<br />

Di 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

‘Nomadland’ is een wondermooie verstillende film over<br />

verdriet en verlies. De film gaat over (over)leven op<br />

karakter, omgaan met verlies en verdriet, en de schoonheid<br />

en kracht die daarachter schuilt.<br />

kassa €5 | vvk: €4<br />

HUMOR<br />

KAMAL KHARMACH<br />

‘Mag ik even 2021’<br />

Do 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

Een nieuwe, snedige, scherpe en hilarische<br />

terugblik op 2021.<br />

uitverkocht<br />

KLASSIEK<br />

THEATER<br />

HET NIEUWSTEDELIJK<br />

'Man in de Mist'<br />

Do 27 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

Een gedreven ondernemer met een<br />

droom. Wanneer hij het familiebedrijf<br />

overneemt, lacht de toekomst hem<br />

toe. Hij heeft grote plannen, werkt dag en nacht, investeert<br />

hart en ziel. Tot zijn onderneming plots in woelig water<br />

belandt: achterstallige betalingen, onbegrip bij de schuldeisers,<br />

moordende concurrentie, … Het gaat razendsnel.<br />

Om 19.30u gratis inleiding over de voorstelling door<br />

Christophe Aussems.<br />

kassa €16 | vvk €14,50 | +60 €13,50 | jong -26 €8,00 |<br />

kansentarief UiTPAS €3,2<br />

BEL AYRE<br />

'A Canzone 'e Partenope<br />

– Napolitaanse liederen'<br />

Za 29 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> –<br />

20u15 Museumkerk<br />

Bel Ayre neemt je mee<br />

naar Napels, de zon,<br />

de zee, de marktjes, de kwetterende straatjes, de snorrende<br />

brommertjes en de zuiderse romantiek. Op de warme en betoverende<br />

klanken van een gitaar, een stem, een klarinet en een<br />

cello gaat je ziel vanzelf meezingen.<br />

kassa €12 | vvk €10,50 | +60 €9,50 | jong -26 €6 |<br />

kansentarief UiTPAS € 2,40<br />

HUMOR<br />

ELS DE SCHEPPER<br />

'Ziet ze Vliegen'<br />

Do 3 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

(nieuwe datum)<br />

laatste<br />

tickets<br />

FAMILIEVOORSTELLING<br />

SPROOKJES ENZO<br />

‘WIT’ (+2j)<br />

Zo 30 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong> – 11u CCL<br />

‘WIT’, een streelzacht verhaal om met open mond naar te<br />

kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder<br />

ondersteboven. ‘WIT’, een interactieve theater- en circusvoorstelling<br />

voor kinderen vanaf twee jaar en volwassenen<br />

van iedere leeftijd.<br />

kassa €8 | vvk €6 | jong -26 €4 | kansentarief UiTPAS €1,60<br />

Els de Schepper presenteert een<br />

gloednieuw spektakel, een turbulente<br />

vlucht uit de realiteit. Laat<br />

je meevoeren in een wereld vol<br />

ontroering, glimlachjes en schaterbuien.<br />

Ga mee op een expeditie<br />

tot in de diepste kern van<br />

Els haar hoofd. Een zoektocht<br />

met als belangrijkste vraag: waar<br />

zijn de liefde en de uitbundigheid<br />

gebleven?<br />

kassa €22 | vvk €20,50 | +60/-26<br />

€19,50 | kansentarief UiTPAS €4,40<br />

16


MUZIEK<br />

SABIEN TIELS<br />

'Natural Women - a tribute to Carole King'<br />

Za 12 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

Toen singer-songwriter Sabien Tiels in haar late<br />

tienerjaren de plaat ‘Tapestry’, Carole King’s meest<br />

succesvolle album ontdekte, heeft ze die grijsgedraaid.<br />

‘Tapestry’ wordt beschouwd als één van<br />

de allerbeste elpees in de popmuziek van de jaren<br />

zeventig. Haar onvergetelijke songs vormden de<br />

inspiratie voor ‘Natural Woman’, een reis door Carole King’s leven in<br />

de vorm van een oprecht eerbetoon. Sabien Tiels blaast met haar<br />

uniek stemgeluid nieuw leven in de songs.<br />

Met Marco Cirone op gitaar en Roman Korolik op basgitaar!<br />

kassa €18,50 | vvk €17 | +60/-26 €16 | kansentarief UiTPAS € 3,70<br />

FAMILIEFILM MET SOEPFESTIVAL<br />

'DE SLAK EN DE<br />

WALVIS EN ANDERE<br />

AVONTURIERS (+5J)'<br />

Zo 13 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 11u<br />

CCL<br />

Een vrolijke, magische<br />

animatiefilm, alweer een<br />

fantastisch avontuur. ‘De<br />

Slak en de Walvis’ wordt voorafgegaan door 3 andere<br />

leuke, avontuurlijke kortfilms.<br />

Na de film kun je je honger stillen tijdens het soepfestival<br />

in de hal. Hiervoor kan je reserveren tot woensdag<br />

9 <strong>feb</strong>ruari.<br />

inkom: €3. Inclusief soepfestival: €6<br />

MATINEEFILM<br />

'ADAM EN EVA'<br />

Ma 14 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 14u CCL<br />

valentijn<br />

Een charmante volksfilm waar drama, romantiek<br />

en vooral humor de belangrijkste ingrediënten<br />

zijn. ‘Adam en Eva’ is behalve een film ook een sociaal-cultureel project<br />

met als doel mensen samen te brengen en tegelijk de pracht en praal van de<br />

Vlaamse Ardennen onder de aandacht te brengen.<br />

Inkom: €6 inclusief koffie en gebak<br />

KLASSIEK<br />

ANDRIES VOETS<br />

'Pianorecital'<br />

Zo 20 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 11u Piano’s Maene<br />

In samenwerking met Piano's Maene geven<br />

we jong talent uit de buurt graag podiumkansen.<br />

Andries Voets’ talent valt dan ook<br />

niet te onderschatten. Op 8-jarige leeftijd<br />

begon hij zijn muzikale carrière aan de Genkse<br />

Academie voor muziek, woord en dans. In<br />

2011 werd hij laureaat van de wedstrijd<br />

“Limburgs talent” en mocht hierdoor zijn<br />

debuut maken als solist met het Limburgs<br />

orkest jeugd en muziek in het 3de pianoconcerto<br />

van Dmitry Kabalevsky. Het jaar daarop<br />

won hij de eerste prijs op de Belfius Classics.<br />

Kassa €10 | vvk €10 | -26 €5 | kansentarief<br />

UiTPAS €2<br />

CC Lanaken neemt de nodige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus/COVID-19<br />

en volgt de richtlijnen van overheid en experten nauwgezet op.<br />

i<br />

FILM<br />

Vrijetijdsinfopunt<br />

Aan de Engelse Hof 10 - 3620 Lanaken<br />

T +32 89 739 850<br />

'THE FATHER'<br />

Di 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong> – 20u15 CCL<br />

‘The Father’ is een hartverscheurend drama<br />

over dementie met een schitterende Anthony<br />

Hopkins in de hoofdrol. Hij kreeg de Oscar voor<br />

Beste Acteur voor zijn rol in deze film.<br />

kassa €5 | vvk: €4<br />

www.cclanaken.be<br />

cultuur@lanaken.be<br />

www.facebook.be/cclanaken<br />

www.instagram.be/cclanaken<br />

17


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

Nelissen 100 jaar!<br />

In 1921 - na de vernielingen van WO I - ging oprichter Alfons Nelissen in op<br />

de vraag van de Belgische regering om producten te maken die hielpen bij de<br />

wederopbouw van ons land. Nelissen Steenfabrieken produceert gevelstenen<br />

en gevelisolatiesystemen. Nelissen begon als lokaal familiebedrijf dat zich op de<br />

binnenlandse markt focuste. Vier generaties later is het een internationale speler<br />

met een omzet van 185 miljoen stenen per jaar. De kernwaarden van Nelissen zijn<br />

innovatie, co-creatie en duurzaamheid.<br />

Naar aanleiding van deze 100 ste verjaardag brengt het familiebedrijf het jubileumboek<br />

‘100 jaar Nelissen’ uit. Dit levendige naslagwerk biedt een inkijk in dertig<br />

indrukwekkendste wereldwijde projecten - en sappigste anekdotes - uit de voorbije<br />

eeuw. Daarnaast illustreren de mooiste beelden uit het fotoarchief de geschiedenis<br />

van de fabriek en de familie. Proficiat!<br />

PAS GESTART<br />

Vesuvio D’oro<br />

Ben jij toe aan een lekkere pizza, een heerlijk<br />

dessert of proef je graag een authentieke<br />

italiaanse wijn? Dan ben je hier zeker aan het<br />

juiste adres, Stefano De Falco en zijn team zullen<br />

je culinair verwennen!<br />

Molenweideplein 34<br />

089 858 306<br />

E<br />

en<br />

Visspeciaalzaak<br />

Vandermaesen<br />

schitterend aanbod aan dagverse<br />

vis, dagelijks aangevoerd vanuit<br />

heel Europa. Ook diepvriesvis, schaalen<br />

schelpdieren, mosselen, oesters,<br />

kreeften, langoustines en garnalen… elk<br />

in hun soort van superieure kwaliteit.<br />

Steenweg 34<br />

089 699 799<br />

Metdefits<br />

Picco Reynders heeft van zijn hobby zijn beroep<br />

gemaakt. Hij rijdt rond met de superoriginele<br />

Bikebeerbeatsbus. Hij is gespecialiseerd in het<br />

verhuren van fietsen, organiseren van fietstochten en<br />

fietsvakanties op maat. Ook verkoopt en promoot hij<br />

speciaalbieren, brouwerijbezoeken en bierproeverijen.<br />

0475 403 928<br />

www.metdefits.be/bikebeerbeatsbus<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

18


ACHTER DE SCHERMEN<br />

"It takes a<br />

village to raise<br />

a child"<br />

Ellen van Opvoedingswinkel Maasland<br />

Ellen is pedagogisch opvoedingsconsulente bij Opvoedingswinkel<br />

Maasland (partner van het Huis van het<br />

Kind). Elke vrijdag houdt ze spreekuur van 13u tot 16u in<br />

de lokalen van Kind en Gezin in Lanaken. Je kan met haar<br />

een afspraak maken als ouder, grootouder, onthaalouder,<br />

tante of nonkel, leerkracht, jeugdleider,… Iedereen die<br />

een opvoedingsvraag heeft over kinderen tussen 0 en 24<br />

jaar, kan bij haar terecht, met of zonder afspraak, telefonisch<br />

of online. De gesprekken zijn gratis, vrijblijvend en<br />

anoniem.<br />

Ellen: “Ik vind het een boeiende job en ik doe het ontzettend<br />

graag. Elke dag is anders. Er worden heel verschillende<br />

vragen gesteld. Bijvoorbeeld: “Mijn kleuter van 2,5<br />

jaar heeft regelmatig een driftbui, eet niet aan tafel en<br />

wil niet op het potje, wat nu?”, “Hoe kan ik omgaan met<br />

mijn dochter van 14 jaar die het moeilijk heeft en stress<br />

ervaart in coronatijd?” of “Hoe kan ik terug in gesprek<br />

gaan met mijn zoon van 19 jaar die niet meer naar mij<br />

luistert?”<br />

Verder geef ik ook workshops over bepaalde opvoedingsthema’s<br />

en begeleid ik de ontmoetingsgroep voor alleenstaande<br />

ouders in het Maasland.<br />

“Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om de zorg voor<br />

kinderen op te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat we<br />

elkaar als ouders, opvoeders, nog meer kunnen inspireren<br />

en nog meer van elkaar kunnen leren: ‘It takes a<br />

village to raise a child’. Ik ben dan ook blij als ik mensen<br />

zie groeien, want opvoeden is een mooie en tegelijkertijd<br />

uitdagende taak.”<br />

Ellen, Opvoedingsconsulent<br />

0474 300 300<br />

www.opvoedingswinkelmaasland.be<br />

@opvoedingswinkel.maasland3<br />

19


Donderdag 6 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Meditatie kring geïnspireerd op het<br />

Boeddhistisch gedachtengoed<br />

Tijdens de meditatie trachten we om<br />

de essentiële natuur van onze geest te<br />

ervaren. Dit kan je omschrijven als innerlijke<br />

rust en vredigheid. Aansluitend volgt<br />

een inspirerende toelichting vanuit het<br />

boeddhistisch gedachtegoed.<br />

Prijs: Basistarief: 10 €<br />

+32 474 796 256<br />

johan.jacques@telenet.be<br />

www.meditatieenboeddhismeinlimburg.be<br />

Van maandag 10 <strong>jan</strong>uari tot 2 mei <strong>2022</strong><br />

Cursus: Bridgen voor beginners<br />

(kaartspel) - 12 lessen<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: € 60 Kansentarief UiTpas:€ 12<br />

Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van maandag 10 <strong>jan</strong>uari tot maandag<br />

21 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Linedance (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de<br />

Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 40 Kansentarief<br />

UiTpas: € 8<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Nomadland<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 5 Kansentarief UiTpas: € 1<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 11 en 18 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Ambachtelijk<br />

geldbuideltje<br />

maken - i.s.m.<br />

Hesterbijdehand<br />

Locatie: Cultureel<br />

Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 10 Materiaalkosten:<br />

€ 45, Kansentarief UiTpas: € 2<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Van dinsdag 11 <strong>jan</strong>uari tot dinsdag<br />

22 maart <strong>2022</strong><br />

Italiaans praten voor (echte) beginners - 1<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van dinsdag 11 <strong>jan</strong>uari tot dinsdag<br />

22 maart <strong>2022</strong><br />

Gitaar spelen voor beginners (10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 12 <strong>jan</strong>uari tot woensdag<br />

23 maart <strong>2022</strong><br />

English conversation voor gevorderden - 5<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 40 Kansentarief<br />

UiTpas: € 8<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 12 <strong>jan</strong>uari t.e.m.<br />

woensdag 2 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Leren mediteren – i.s.m. Avansa<br />

Zittende meditatie helpt om je geest<br />

kalm en helder te krijgen zonder dat<br />

allerlei emoties en gedachten je overvallen.<br />

Fysiek zitten en de ademhaling<br />

komen aan bod. Je staat ook stil bij de<br />

geestelijke houding. Je leert omgaan<br />

met drukke en overheersende<br />

gedachten. Ten slotte leer je meditatief<br />

stappen.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 44 Kansentarief<br />

UiTpas: € 8,80<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 11 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Italiaans praten voor beginners -3<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 12 <strong>jan</strong>uari tot woensdag<br />

23 maart <strong>2022</strong><br />

Engels praten voor beginners -5<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 13 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 24 maart <strong>2022</strong><br />

Engels praten voor (echte) beginners - 1<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

20


Van donderdag 13 <strong>jan</strong>uari tot<br />

donderdag 24 maart <strong>2022</strong><br />

Frans praten voor beginners - 6<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van vrijdag 14 <strong>jan</strong>uari tot vrijdag<br />

25 maart <strong>2022</strong><br />

Frans praten voor (echte) beginners - 1<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas: € 7<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Maandag 17 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Infoavond 'wilde bijen in Lanaken'<br />

Natuurpunt Studie maakte onlangs in<br />

opdracht van de gemeente Lanaken<br />

een wilde bijenplan op. De focus<br />

van deze studie lag niet zozeer op<br />

natuurgebieden, maar eerder op<br />

kleinere groengebieden zoals de<br />

volkstuin, het Zouwdal, het Uilenspiegelpark,<br />

het Montaignehof en enkele<br />

wachtbekkens. Ward Tamsyn zal op<br />

de infoavond de resultaten van het<br />

onderzoek toelichten.<br />

Locatie: Ontmoetingscentrum<br />

Berenhof<br />

Organisatie.: Natuurpunt Lanaken<br />

+32 472 488 172<br />

natuurpuntlanaken@hotmail.com<br />

www.natuurpunt.be/agenda<br />

Donderdag 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Flessen en bloempotten versieren<br />

(met verschillende technieken)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 10 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 2<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van vrijdag 14 <strong>jan</strong>uari tot vrijdag<br />

25 maart <strong>2022</strong><br />

Spaans praten voor beginners - 5<br />

(10 lessen)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 35 Kansentarief<br />

UiTpas € 7<br />

+32 89730061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 16 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Peter Caelen speelt werken van<br />

Chopin & Liszt<br />

Locatie: Piano’s Maene Rekem<br />

Prijs: Basistarief: € 20; tot 27 jaar: € 10<br />

Organisatie.: Excellent Concerten<br />

+31434085838<br />

www.excellentconcerten.nl<br />

Dinsdag 17 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Upcycling: Maak je eigen papier –<br />

i.s.m. Avansa<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 23 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 4,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Donderdag 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Winter<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 5<br />

Kansentarief UiTpas € 1<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Donderdag 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Documentairefilm : 'Wei zorgen voor<br />

pap' - Thema 'dementie'<br />

'Wei' is een documentaire van de<br />

Nederlandse filmmaker Ruud Lenssens<br />

waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject<br />

van zijn ouders vastlegt.<br />

'Wei' ontving diverse nominaties<br />

en TV-onderscheidingen, oa beste<br />

Nederlandse documentaire IDFA-2019<br />

(met nabespreking in aanwezigheid<br />

van filmmaker en regisseur Ruud Lenssens,<br />

tevens zoon van vader Jac).<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 10 Kansentarief<br />

UiTpas: € 2<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

21


Donderdag 20 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Kamal Kharmach - Mag ik even 2021<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 18 Kansentarief<br />

UiTpas € 3,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Vrijdag 21 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Wat met uw geld en het geld van uw<br />

naaste overlijden?<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 23 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Wintertocht<br />

Na de wandeling is er mogelijkheid<br />

tot consumeren van warme en koude<br />

dranken, broodjes of vlaai, aan democratische<br />

prijzen, dit alles bij een<br />

gezellige babbel. Kinderen tot 12 jaar,<br />

vergezeld van ouder of grootouder,<br />

wandelen gratis.<br />

Prijs: Basistarief: € 3<br />

Leden bond: € 1,50<br />

Organisatie.: WSV De Sparrentrippers<br />

+32 496 058 120<br />

deanna@scarlet.be<br />

Van maandag 24 <strong>jan</strong>uari tot maandag<br />

7 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Mozaïeken<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 15 Materiaalkosten:<br />

€ 10 , Kansentarief UiTpas: € 3<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 25 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Upcycling: Maak je eigen papier –<br />

i.s.m. Avansa<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 23 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 4,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 25 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

The Chachas - Dans met mij tot morgenvroeg<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 16 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 3,2<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Woensdag 26 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Emoties en hoe ermee omgaan?<br />

Emoties zijn menselijk. Iedereen heeft en<br />

kent ze. Je moet ze kunnen begrijpen en<br />

leren hoe ermee omgaan. Op die manier<br />

biedt dit meer evenwicht in je dagelijks<br />

leven.<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 27 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Iedereen van harte welkom om samen<br />

met onze bewoners het glas te heffen op<br />

het nieuwe jaar. Een hapje.. een drankje..<br />

én een dansje! Enkel via inschrijving.<br />

Locatie: Opvangcentrum Ter Dennen<br />

Prijs: Gratis<br />

integratie.oclanaken@rodekruis.be<br />

Donderdag 27 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Het nieuwstedelijk - Man in de Mist<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 16 Kansentarief<br />

UiTpas: € 3,2<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Zaterdag 29 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Bel Ayre - A Canzone 'e Partenope<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 12 Kansentarief<br />

UiTpas:€ 2,4<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Zondag 30 <strong>jan</strong>uari <strong>2022</strong><br />

Sprookjes Enzo<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 8 Kansentarief UiTpas:<br />

€ 1,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Donderdag 3 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Meditatie kring<br />

Samen mediteren en innerlijk verstillen<br />

afgewisseld met meditatief stappen. Een<br />

inspirerende toelichting vanuit het<br />

boeddhistisch gedachtegoed.<br />

Locatie: Meditatie kring<br />

Prijs: Basistarief: € 10<br />

+32 474 796 256<br />

www.meditatieenboeddhismeinlimburg.be<br />

Donderdag 3 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Els de Schepper - Ziet ze vliegen<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 22 Kansentarief UiTpas: € 4,40<br />

089 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Zondag 6 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Vrije wedstrijd 'The Twirlstars'<br />

Show, dans en demonstratie van twirling.<br />

Vanaf 6 jaar is iedereen van harte welkom<br />

voor gratis proeflessen.<br />

Prijs: Gratis<br />

Organisatie: The Twirlstars<br />

+32 476 907 069<br />

22


Donderdag 10 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Bloemenkindjes maken van wol<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Basistarief: € 15 Kansentarief<br />

UiTpas: € 3<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Vrijdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Valentijn<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 5<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Zaterdag 12 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Sabien Tiels - A tribute to Carole King<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 18,50 Kansentarief<br />

UiTpas: € 3,7<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Zondag 13 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

De slak en de walvis en andere avonturiers<br />

(+5j)<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 3 ; Incl. Soepfestival:<br />

€ 6 , Kansentarief UiTpas: € 0,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Maandag 14 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Adam en Eva<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 6 , Kansentarief<br />

UiTpas: € 1,2<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Schilderen met bijenwas<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 40 , Kansentarief<br />

UiTpas: € 8<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Dinsdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

The Father<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 5 , Kansentarief UiTpas:<br />

€ 1<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Donderdag 17 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

Upcycling: Maak je eigen papier - i.s.m.<br />

Avansa<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Basistarief: € 23 Kansentarief<br />

UiTpas: € 4,6<br />

+32 89 739 850<br />

www.cclanaken.be<br />

Van vrijdag 18 <strong>feb</strong>ruari tot vrijdag<br />

4 maart <strong>2022</strong><br />

Vorming : Groeien in een daginvulling<br />

(De Herstelacademie)<br />

Locatie: Dienstencentrum 'Aan de Statie'<br />

Prijs: Gratis<br />

+32 89 730 061<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zaterdag 19 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

55+ Carnavalszitting<br />

Op zaterdag 19 <strong>feb</strong>ruari <strong>2022</strong><br />

organiseert het '55+-Feestcomité'<br />

de jaarlijkse 55+Zitting. Er wordt<br />

wederom een mooi en uitgebreid<br />

programma van dans, zang en buutte<br />

gepresenteerd!<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 6 incl. koffie & vlaai tijdens de<br />

pauze<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of kan je<br />

op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Zelf een activiteit toevoegen? Dat kan op www.UiTdatabank.be.<br />

Op www.uitinlanaken.be krijg je een overzicht van alle activiteiten in Lanaken.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

23


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

65<br />

Bril<strong>jan</strong>ten bruiloft<br />

Jean Van Reempts & Gertruida Coumans<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Jozef Moust & Margaretha Wedershoven<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Mathieu Moermans & Josephine Engelen<br />

60<br />

100<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Joseph Vanhengel & Maria Houben<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Wilhelmus Arnoldus & Marianne Borsje<br />

100 jaar<br />

Joanna Bijnens<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Jean Hermans & Elisa Weyen<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Joseph Jongen & Marianne Savelbergh<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Ferdinand Ghijsen & Yvonne Theberath<br />

24


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

@visitlimburg.be - Kerkplein Lanaken<br />

@sanlavie - Waterburcht<br />

@wandelende_dierenvrienden<br />

Toegangspoort Pietersheim<br />

@nadineppictures - Waterburcht<br />

@maassuites - Smeermaas<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

25


5X TIPS<br />

3<br />

1<br />

5x<br />

goede voornemens voor <strong>2022</strong><br />

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur<br />

en hopelijk heeft <strong>2022</strong> veel goeds voor<br />

ons in petto! En wie “nieuw jaar” zegt,<br />

zegt “goede voornemens”. Wij willen je<br />

graag helpen om die kleine stapjes in de<br />

goede richting samen te zetten.<br />

We beginnen met een<br />

klassieker. Een voornemen<br />

dat de ‘goede<br />

voornemens revue’<br />

zelden passeert: Meer<br />

gaan sporten! Maar<br />

houden we dit wel vol? Kijk eens naar het aanbod van onze<br />

sportdienst, samen sporten is altijd leuker dan alleen.<br />

www.lanaken.be/sport<br />

2<br />

Mis je creativiteit en wil je graag<br />

iets nieuws leren, iets wat je nog<br />

nooit hebt gedaan? Bijvoorbeeld<br />

een podcast maken, of schilderen<br />

op muziek. Kijk dan zeker<br />

eens naar het vormingsaanbod<br />

van Cultureel Centrum Lanaken<br />

of van dienstencentrum ‘Aan de<br />

Statie’.<br />

www.cclanaken.be<br />

www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

4<br />

5<br />

Maak meer tijd voor<br />

je gezin of vrienden<br />

en organiseer een<br />

verwendag voor de<br />

mensen die je nauw<br />

aan het hart liggen. Het<br />

hoeft niet veel te zijn:<br />

ga bijvoorbeeld eens<br />

naar de kinderboerderij<br />

in domein Pietersheim.<br />

www.pietersheim.be<br />

Wees bewust en<br />

duurzaam en gooi<br />

niet direct dingen<br />

weg die nog een<br />

tweede leven<br />

verdienen. Heeft<br />

jouw fiets een<br />

kleine herstelbeurt nodig? Zitten er gaatjes in je trui? Hoogste<br />

tijd voor jouw bezoek aan het Repair Café. Dé plek waar vrijwilligers<br />

je gratis helpen om o.a. kledij, elektrische apparaten, speelgoed,<br />

computers en fietsen te herstellen, elke 3 e donderdag van<br />

de maand!<br />

www.lanaken.be/repaircafe<br />

Doe iets voor een<br />

ander en draag je<br />

steentje bij, door<br />

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk<br />

te<br />

doen. Wil jij dat<br />

steentje bijdragen<br />

aan het milieu en de natuur? Aarzel dan niet om je aan te sluiten<br />

bij ons netwerk van zwerfvuilopruimers.<br />

www.lanaken.be/zwerfvuilopruimers<br />

26


TEN SLOTTE<br />

Beste inwoners van Lanaken,<br />

Ik heb het genoegen om jullie allemaal, niet alleen namens mezelf<br />

maar ook namens het ganse gemeentebestuur de allerbeste wensen<br />

en een goede gezondheid toe te wensen voor het nieuwe jaar. Momenteel blijkt meer dan ooit<br />

het belang van een ‘goede gezondheid’ in de strijd die we met z’n allen aangaan tegen het<br />

coronavirus.<br />

De pandemie heeft ons van een aantal zaken bewust gemaakt. Met al de beperkingen en maatregelen<br />

die er wettelijk opgelegd worden, staan we nu toch alweer bijna 2 jaar verder en heeft<br />

de mensheid bewezen dat we geboren zijn om te overleven.<br />

Ons gemeentebestuur doet er alles aan om in deze moeilijke tijden de verbinding tussen de<br />

mensen meer dan ooit te versterken. We blijven het verenigingsleven ondersteunen met extra<br />

subsidies of vrijstelling van huur voor hun accommodatie. Verenigingen zijn belangrijke partners<br />

voor ons voor de sociale cohesie in een gemeente. In de deelgemeenten kunnen inwoners mekaar<br />

ongedwongen ontmoeten in de dorpsrestaurants. Op deze locaties komen er dorpaanspreekpunten.<br />

Je kan dan bij Bianca en Anne-Pascale terecht met al je vragen en moet je niet altijd naar<br />

het gemeentehuis. Tijdens deze pandemie willen we ook contact blijven houden met de oudste<br />

generatie van onze inwoners. Daarom heeft een team van het OCMW- en gemeentepersoneel<br />

in 2021 met alle 80-plussers in Lanaken telefonisch contact opgenomen met de vraag wat wij als<br />

gemeente voor hun kunnen betekenen.<br />

Voor de jeugd is er met het skatepark een bijkomende plek om samen te komen. En voor de<br />

allerjongsten is het project 'Na de Bel' gelanceerd. Schoolgaande jeugd uit het lager onderwijs<br />

kan letterlijk ‘na de bel’ op het einde van de schooldag deelnemen aan heel wat fijne activiteiten<br />

die hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, hun sportief kunnen prikkelen of interesses<br />

kunnen opwekken voor bijvoorbeeld wetenschap.<br />

Ik wil besluiten met een warme oproep aan iedereen om de moed niet te laten zakken, elkaar te<br />

helpen en de opgelegde regels te respecteren, dan ben ik ervan overtuigd dat we er samen nog<br />

een heel mooi jaar van kunnen maken!<br />

“Moed hebben in tijden naar iets beters geeft hoop in tijden van uitzichtloosheid”<br />

Ik hoop u snel weer te ontmoeten!<br />

Michel Stevens<br />

schepen<br />

“Een warme oproep aan iedereen:<br />

Laat de moed niet zakken!”<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen van al onze diensten kan je altijd raadplegen op www.lanaken.be bij<br />

Contact & openingsuren > sluitingsdagen, zo sta je nooit voor gesloten deuren.<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media @gemeentelanaken of de StadsApp<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Editie 7 • <strong>jan</strong>.-<strong>feb</strong>. <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: T 089 730 730<br />

OCMW: T 089 730 060<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27


Wij wensen onze inwoners<br />

het allerbeste voor het nieuwe jaar.<br />

Geluk in grote en kleine dingen, maar<br />

bovenal een goede gezondheid, liefde<br />

en vreugde met elkaar!<br />

Gelukkig Nieuwjaar!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!