22.08.2023 Views

Schoolbrochure SJE 2023 - 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SCHOOLBROCHURE 2023 - 2024

Van harte welkom op onze school!

Beste ouder

Bedankt voor je vertrouwen in onze school. Wij zijn blij je als partner te

verwelkomen. Onze school wil een plek zijn waar je kind ongestoord kan

opgroeien, leren en ervaren. Samen staan we in voor een zo optimale en volledige

ontwikkeling van je kind. We hopen op een positieve, respectvolle en duurzame

samenwerking!

Beste leerling

Welkom op onze school! Laten we samen stappen zetten om te leren, te groeien,

om jouw persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien, om te leren zorg dragen

voor jezelf en elkaar, om een plaatsje te bouwen in onze samenleving, …

Laten we de wereld samen ontdekken!

de directeur en het schoolteam


Ons schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het

schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van

jou en je kind verwachten.

Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het

schoolreglement dan op de schoolraad.

Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project,

dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.

Op het volgende overzicht:

Klik op de tekst in de blokken om naar het onderwerp te gaan.

Liever snel een onderwerp opzoeken? Ga dan via de inhoudsopgave achteraan.


Overzicht

Onze visie en pedagogisch project

Engagementsverklaring van het

katholiek onderwijs

Algemene informa e over onze school

Hoe organiseren wij

onze school?

Vaste instapdagen voor

de kleinsten

Nieuwe inschrijving

nodig?

Onderwijsloopbaan Schooluitstappen Verboden te roken

Verkoop, reclame

en sponsoring

Wat mag je van ons verwachten?

Hoe begeleiden we je

kind?

Met wie werken we

samen?

Stappenplan bij ziekte

of ongeval

Leerlingenevaluatie

Onderwijs aan huis en

synchroon

internetonderwijs

Medicatiegebruik en

andere medische

handelingen

Getuigschrift

basisonderwijs

Revalidatie/logopedie

tijdens de lestijden

Privacy

Wat verwachten we van jou als ouder?

Engagementsverklaring

tussen jou en onze

school

Ouderlijk gezag

Schoolkosten

Participatie

Gebruik van

(sociale) media

Afspraken over

communicatie

Wat verwachten we van je kind?

Leerplicht en

afwezigheden

Participatie

leerlingenraad

Wat mag en wat niet?

Herstel- en

sanctioneringsbeleid

Betwistingen

Klachten

3 van 100


Onze visie en pedagogisch project

In onze droom verscheen een boom met vier sterke wortels

Gezin

School en leren

De lokale

gemeenschap

De wereld van vandaag

1. De betrokkenheid tussen gezin en school.

oudercontacten, overlegmomenten, feestelijkheden zoals vaderdag, moederdag,

schoolvoorstelling, de restaurantdag, Breekeizer (schoolfeest), Eizerdag,

begeleiden bij uitstappen of klasactiviteiten, ouderraad met activiteiten en

werkgroepen…

2. Het ”leren” stimuleren door een warme, hartelijke school te zijn

met een grote betrokkenheid van onze kinderen en leerkrachten.

verjaardagen, schoolprojecten (KIVA), klasweekend, openluchtklassen, aangepaste

zorg en zorgtrajecten, verkeersdag, culturele en sportieve uitstappen, werken aan

relationele vorming…

3. De school, een kloppend hart binnen Eizer, Overijse en de omliggende

gemeenten.

ontmoetingsplaats binnen de lokale gemeenschap en contacten met tal van

verenigingen en handelaars, eerste communie, uitnodigen tot gezinsvieringen,

processie, participatie in de dorpskrant EizerWijzer,…

4. Opvoeden binnen de wereld van vandaag.

ict-onderricht, technologische activiteiten, klimaat en milieu, aandacht voor

cultuur, diversiteit en problematieken in eigen en andere landen (armoede,

racisme, solidariteit maar ook de handen uit de mouwen steken: acties voor het

goede doel, koffiestop, broederlijk delen, …) en dit alles geïnspireerd vanuit de

visie van een katholieke dialoogschool.

Vanuit deze 4 wortels of pijlers voeden wij onze boom en streven naar een

boom met een sterke stam, een prachtige kruin en met een massa vruchten aan

kennis, vaardigheden en attitudes.

Samen met uw hulp, ouders, zal deze "droomboom" zich echt ontwikkelen tot

een droom van een boom. Of heel concreet:

Uw en ons droomkind wensen we te vormen tot "een droom van een kind".

4 van 100


Ons project nog wat meer toegelicht...

In onze dromen verscheen een boom met vier sterke wortels: gezin, school

en leren, de lokale gemeenschap en de wereld van vandaag.

Langs de stam (de school) groeien onze leerlingen van 2,5-jarige kleuters

naar aankomende pubers van twaalf jaar. De kinderen worden door het sap

in de stam – vanuit de vier wortels – gevoed tot een prachtige kruin met een

massa vruchten aan kennis, kunnen en attitudes.

Even het belang van elke pijler toegelicht. Alles wat in uw gezin gebeurt, uw

aandacht en zorg, de waarden die u uw kinderen meegeeft, de normen en

afspraken, maar ook de genegenheid en de liefde en zelfs de

onvolkomenheden zijn van wezenlijk belang voor het gedrag en het

presteren van uw kind op school. Uiteraard is deze factor onmiskenbaar

aanwezig in ons bezig zijn op school. Hoe groter de betrokkenheid tussen

gezin (ouders) en school, hoe meer kans op slagen. Als school proberen we

deze betrokkenheid waar het kan gestalte te geven: oudercontacten,

overlegmomenten, feestelijkheden als moederdag, vaderdag, de

restaurantdag, de Eizerdag, verkeersdag en nog andere feesten, het zijn alle

momenten waarop dit kan gebeuren. Uw aanwezigheid is dan ook steeds van

het allergrootste belang. Uiteraard blijft de kleinschaligheid van de school

eveneens een garantie voor deze betrokkenheid en verbondenheid met het

gezin van elk van onze leerlingen. Persoonlijk contact met elke individuele

leerkracht en met de directeur zijn – na afspraak – steeds mogelijk.

Ook de wijze waarop de school omgaat met haar leerlingen en poogt het

leren te stimuleren kan als fundament van een evenwichtig opgroeien

worden beschouwd (dit is de tweede pijler). Een aantal waarden

hieromtrent probeert de Sint-Jozefsschool hoog in haar vaandel te dragen.

Daar is vooreerst de betrachting om een warme, hartelijke school te zijn

met grote betrokkenheid van het team en de kinderen. Allereerst proberen

we dat te realiseren binnen het team. Daaruit ontstaat een grote dosis

welbevinden. Als dàt kan groeien binnen een personeelsgroep zal dit

ongetwijfeld vonken slaan naar de kinderen op school. Enthousiasme roept

enthousiasme op. Enkele gebeurtenissen op school sterken me dat dit in

onze school wel echt oké is. Vaak en telkens opnieuw komen bij

feestelijkheden, maar ook zo maar eens, oud-leerlingen nog eens op bezoek

in de school bij hun gewezen juffen en meesters. De kinderen vergeten ook

nooit het vieren van de verjaardag van hun meester of juf. En er zijn ook

onze schoolarrangementen, het klasweekend van onze zesdejaars, de

voorstellingen, de gedifferentieerde begeleiding van onze kinderen in de

eigen klas, maar ook via onze zorgwerking intern en extern.

Heel wat kinderen komen ’s morgens vroeger om te spelen én … omdat ze

graag naar school komen. Ook de wijze waarop nieuwe kinderen worden

opgevangen spreekt boekdelen. Maar vooral ook de zorg van elke titularis en

5 van 100


ondersteunende juf of meester voor elk individueel kind en elk individueel

probleem voedt deze tweede pijler.

In het gehucht Eizer en omgeving leeft wat men noemt een lokale

gemeenschap. Binnen zo’n gemeenschap is het de bedoeling dat de school

als een kloppend hart is. De school is zelden organisator van activiteiten die

plaatsvinden binnen de gemeenschap maar altijd min of meer betrokken

(actief of passief). Zo worden leden geleverd voor de plaatselijke

verenigingen. Voor de Eizerse feesten, de eerste en plechtige communie, de

processie, de gezinsvieringen, … worden de kinderen en hun gezin

uitgenodigd deel te nemen. Maar ook het bezoek aan tal van typische

plaatselijke aangelegenheden zoals een serrist, de winkels, de houtzagerij,

de bloemist, de boerderij, … .

In september hebben we op school ook onze Eizerdag: de kinderen leren hier

Eizer kennen via tal van educatieve, leerrijke en leuke activiteiten. Ook

wordt er hier een beroep gedaan op ouders om een handje te komen helpen.

Zo proberen de gemeenschap van Eizer en de Sint-Jozefsschool (die niet

meer weg te denken is in het dorp) in elkaar te vloeien tot één vruchtbare

symbiose.

Tenslotte is ook de wereld van vandaag – waarin onze leerlingen opgroeien –

een meer dan beïnvloedende factor binnen het opvoedingsgebeuren. Er is

het tijdperk van de multimedia, van de informatisatie en vertechnisering.

Kinderen van vandaag spreken over andere landen en continenten alsof de

ganse wereld in hun voortuin ligt. Dit brengt natuurlijk ook mee dat ze

worden geconfronteerd met de vaak immense problemen van onze

maatschappij: de schrijnende armoede op sommige plaatsen, de

overbevolking, de grote kloof tussen arm en rijk, de diversiteit, … .

Hier heeft de school als taak inzichten bij te brengen, waarden te

ontwikkelen, op te roepen tot solidariteit en inzet. Reeds in de basisschool

worden klemtonen gelegd want zegt het spreekwoord niet: ‘Jong geleerd, is

oud gedaan?’ Het venster op deze boeiende wereld openen wordt dan ook in

onze school voorzichtig en zachtjes aan gedaan. Getuigen hiervan onze

acties, de koffiestop, de steun aan derde wereldprojecten, maar ook tal van

lessen of arrangementen met ‘grensverleggende’ thema’s.

Zoals eerder beschreven zorgen deze vier pijlers (wortels) voor het

levenssap van de boom. Gans de kleuter- en lagere schoolcarrière stijgt dit

sap – door het bezig zijn van het schoolteam met uw kind – op naar de kruin

van de ‘droomboom’ waar het vele vaardigheden voortbrengt. En inderdaad,

dàt willen we met uw kind bereiken: vaardigheden op gebied van kennis,

kunnen en attitudes of zoals u wil, hoofd, handen en hart ten volle tot

ontwikkeling brengen.

6 van 100


Een greep uit de vruchten die we tenslotte willen plukken in de kruin van de

jonge boom (de jonge prépuber die als twaalfjarige naar het middelbaar

trekt): interesses ontwikkelen en tonen; een ruime mate van orde en

netheid bereiken; geheugen ontwikkelen; zich leren goed voelen; eerlijkheid

en vertrouwen ontwikkelen en stimuleren; beleefdheid leren; leren omgaan

met agressie; conflicten beheersen; samen spelen en delen; het luisteren in

al zijn facetten onder de knie krijgen; een zekere vorm van (zelf)discipline

bereiken; respect leren opbrengen; gevoelig zijn voor humor; zich houden

aan afspraken; openstaan voor de waarden en rijke verscheidenheid van het

christelijk geloof, met respect voor andere geloofsovertuigingen(=

katholieke dialoogschool); aandacht hebben voor de vrede (bij zichzelf en in

de wereld kortbij en veraf); leren hoe te studeren; zich inspannen voor een

taak; zich leren uiten; correct en nauwkeurig werken; een goed en

aangenaam taalgebruik ontwikkelen; afdoend leren lezen, schrijven en

rekenen, … .

U merkt het, een hele opgave. Regelmatig wordt op vergaderingen en

overleg, tijdens studiedagen en nascholing, maar ook dagdagelijks tijdens de

voorbereiding van het schoolwerk door het team en de individuele

leerkracht nagedacht over hoe deze ‘vruchten’ kunnen worden ontwikkeld.

Dit alles gieten in concrete doelstellingen voor het opvoedingswerk is dan

ook een mooie uitdaging. Regelmatige bezinning en resultaattoetsing blijven

hoe dan ook noodzakelijk. Het afnemen van gestandaardiseerde toetsen en

ons leerplan Zill (‘Zin in leren en zin in leven’) helpen ons om deze

doelstellingen te verwezenlijken.

Deze neerslag van hoe we ons opvoedingswerk zien, is dus ook een middel

om te komen tot (zelf)evaluatie. In welke mate slagen we in de realisatie

van het boven beschreven project of met het beeld van onze droom? Welke

vruchten draagt de jonge boom? En uiteraard, waar nodig wordt

bijgeschaafd, waar wenselijk wordt gewijzigd, waar goed en mooi wordt

volhard. Samen met uw hulp ouders, zal deze ‘droomboom’ zich echt

ontwikkelen tot een droom van een boom. Of heel concreet: uw en ons

droomkind wensen we te vormen tot ‘een droom van een kind’.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

7 van 100


Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs

Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke

dialoogschool . Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je

achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit

het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven

voor jou kunnen betekenen.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van

ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school

maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de

opvoeding die je je kind zelf wilt geven.

Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier

waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool

vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner

van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan

de lessen rooms-katholieke godsdienst.

De volledige tekst van de engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs

Vlaanderen kan je HIER nalezen.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

8 van 100


1

Algemene informatie over onze school

1.1 Hoe organiseren wij onze school?

1.1.1 het schoolbestuur

De eindverantwoordelijke van onze school is het schoolbestuur.

Onze school, de Vrije Sint-Clemensschool Hoeilaart, het Sint-Martinuscollege

Overijse, de Vrije Basisschool Maleizen, de Vrije Basisschool De Lanetuin Tombeek,

de Vrije Basisschool O.-L.-V. Jezus-Eik, de Sint-Annaschool Duisburg en de

Mariaschool Tervuren, werden in januari 2019 samengebracht onder het

schoolbestuur Katholieke Scholen Druivenstreek vzw .

Missie

De Katholieke Scholen Druivenstreek staan voor kwaliteitsvol,

Nederlandstalig onderwijs, waarin de harmonische ontwikkeling van elke

leerling centraal staat.

We streven naar een brede vorming, die talenten ontwikkelt en nieuwe

mogelijkheden doet ontdekken.

We werken met alle betrokkenen aan een verbindend schoolklimaat door een

constructieve sfeer van openheid, dialoog en wederzijds respect.

Als katholieke dialoogschool helpen we zo onze leerlingen (op-)groeien tot

zelfstandige, creatieve, kritische en geëngageerde mensen.

De pedagogische relatie tussen leraar-leerling, de ondersteuning van alle

betrokkenen en de band met de lokale gemeenschap zijn hierbij zeer

belangrijk. We maken school met passie en oog voor professionalisme.

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter:

Marcel Beckers

Ondervoorzitter: Carla Timmermans

Secretaris:

André Verhaegen

Penningmeester: Jan Willems

Anker voor onze school: Carla Timmermans

Overige bestuurders: Lut Vanaerschot Geert Glas Jan Jansen

Marc Vandenput Bertrand Soenen

Website

https://www.ksdruivenstreek.be/

9 van 100


1.1.2 het lokaal comité

Onze school behoudt haar herkenbaarheid onder zijn huidige naam als

leergemeenschap en ook de lokale verankering wordt gevrijwaard door de

oprichting van een lokaal comité.

Dit comité is samengesteld uit de directie van de school, vertegenwoordigers van

de lokale gemeenschap en een voorzitter die lid is van de Raad van Bestuur.

Samenstelling lokaal comité

Voorzitter: Carla Timmermans

De andere leden: Jean-Louis Tastenhoye, Anne-Mieke Demaegdt

1.1.3 de directie

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van de school. Hij draagt

verantwoordelijkheid over de administratieve, pedagogische en financiële kant van

het onderwijs. De directie is de mentor van het hele schoolteam. Hij zet de lijnen

uit voor de voortdurende onderwijsvernieuwing en zorgt voor een goede teamspirit.

De directie wil u op elk moment graag ontvangen. Hij wil graag met u alle

problemen i.v.m. uw kind(eren) bespreken om samen naar een oplossing te zoeken.

Hij wil u graag uitleg verschaffen bij vragen over het schoolse leven. Toch is het

aangeraden om - indien mogelijk - een afspraak te maken.

Directeur: Danny Soetaert

e-mail: directie@sintjozefeizer.be

1.1.4 de scholengemeenschap Zoniën

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Zoniën, samen met de

vrije scholen van Maleizen, Tombeek, Jezus-Eik, de Sint-Clemensschool in

Hoeilaart, het H.-Hartcollege in Tervuren, de

St.-Annaschool in Duisburg en de Mariaschool in Tervuren.

Onderling werken wij op zoveel mogelijk domeinen

samen in een constructieve sfeer.

Adres:

Website

Directeur coördinatie

Scholengemeenschap Zoniën

Waversesteenweg 2 1560 Hoeilaart

https://www.zonien.org

10 van 100


1.1.5 het secretariaat

U kan telefonisch contact opnemen met de school via het algemeen schoolnummer:

02 687 87 67.

Onze administratief medewerker, Els Vanderlinden zal u dan te woord staan.

Via mail is het secretariaat bereikbaar op secretariaat@sintjozefeizer.be .

Dinsdag is er geen administratief medewerker aanwezig op school.

1.1.6 de zorgcoördinator

Onze school heeft 1 zorgcoördinator. Zij ondersteunt onze klasjuffen en zorgjuffen,

legt contacten met het VCLB, het leersteuncentrum, de ouders maar ook nog met

externe hulpverleners zoals bv. logopedisten, kinesisten.

Haar gegevens: Joke Verbeke - joke.verbeke@sintjozefeizer.be

Zij wordt voor enkele uren bijgestaan door Kim Verheyden in de kleuterschool en

Leen Verhoest in de lagere school.

1.1.7 ons schooladres

Sint-Jozefsschool

Duisburgsesteenweg 134

3090 Overijse

1.1.8 onze website

www.sjeizer.be

Als ouder van de school hebt u een gebruikersnaam en paswoord nodig.

Hiermee kan ingelogd worden om zo op een afgeschermd gedeelte te komen waar u

extra info over de school krijgt en waar bestellingen kunnen geplaatst worden,

inschrijvingen kunnen gerealiseerd worden en de nodige documenten gedownload.

Onze school heeft ook een “alternatieve werksite” die de moeite waard is om te

bezoeken, zeker door de kinderen.

https://sites.google.com/zonien.org/sint-jozefsschool-eizer/vbs-eizer-sint-jozefsschool

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

11 van 100


1.2

Vaste instapdagen voor de kleinsten

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende

instapdagen:

● 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokusen

paasvakantie;

● 1ste schooldag van februari;

● 1ste schooldag na Hemelvaartsdag.

Op de website van de Vlaamse overheid kun je de eerstvolgende instapdatum van je

kind berekenen.

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar

school.

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag

starten in de kleuterklas.

Concreet:

INSTAPDATA schooljaar 2024 - 2025

Kinderen geboren tot

en met …

stappen ten vroegste

in na …

dus vanaf …

1 maart 2022 de zomervakantie maandag 2 september 2024

4 mei 2022 de herfstvakantie maandag 4 november 2024

6 juli 2022 de kerstvakantie maandag 6 januari 2025

1 augustus 2022 de teldatum maandag 3 februari 2025

10 september 2022 de krokusvakantie maandag 10 maart 2025

22 oktober 2022 de paasvakantie dinsdag 22 april 2025

2 december 2022 O. H. Hemelvaart maandag 2 juni 2025

Is je kind later geboren?

Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2025-2026

12 van 100


INSTAPDATA schooljaar 2023 - 2024

Kinderen geboren tot

en met …

stappen ten vroegste

in na …

dus vanaf …

1 maart 2021 de zomervakantie vrijdag 1 september 2023

6 mei 2021 de herfstvakantie maandag 6 november 2023

8 juli 2021 de kerstvakantie maandag 8 januari 2024

1 augustus 2021 de teldatum donderdag 1 februari 2024

19 augustus 2021 de krokusvakantie maandag 19 februari 2024

15 oktober 2021 de paasvakantie maandag 15 april 2024

13 november 2021 O. L. H.- Hemelvaart maandag 13 mei 2024

Is je kind later geboren?

Dan mag het pas instappen tijdens schooljaar 2024-2025

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

1.3 Nieuwe inschrijving nodig?

Door het schriftelijk goedkeuren van ons pedagogisch project en dit

schoolreglement, is je kind ingeschreven in onze school. Eenmaal ingeschreven,

blijft je kind normaal bij ons ingeschreven.

Dus als je kind ingeschreven is in onze kleuterschool, hoeft het zich niet opnieuw in

te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

13 van 100


1.4

Onderwijsloopbaan

1.4.1 Taalscreening niveau Nederlands

Onze school moet voor elke leerling bij het begin van de leerplicht een

taalscreening uitvoeren. Die taalscreening onderzoekt hoe goed je kind Nederlands

kan. Indien op basis van de resultaten blijkt dat je kind het Nederlands niet genoeg

beheerst, dan volgt je kind een taalintegratietraject dat aansluit bij zijn specifieke

noden. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers. Zij krijgen

sowieso een aangepast taalintegratietraject.

1.4.2 Naar het lager onderwijs

Meestal stapt je kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is

(of wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar). De klassenraad van het

kleuteronderwijs en indien nodig het lager onderwijs hebben een belangrijke rol bij

de toelating tot het lager onderwijs. Het is belangrijk dat je kind in het

voorafgaande schooljaar 290 halve dagen effectief aanwezig was in het

kleuteronderwijs. Was je kind geen 290 halve dagen effectief aanwezig in het

kleuteronderwijs? Dan gelden er strengere toelatingsvoorwaarden tot het lager

onderwijs. De school kan dan de beslissing nemen over de toelating tot het eerste

leerjaar.

Misschien wil je je kind vroeger naar het lager onderwijs laten gaan? De overstap

hangt dan af van de beslissing van de klassenraad van het kleuteronderwijs en

eventueel ook van die van het lager onderwijs.

Is je kind al 6 jaar en voldoet het aan de toelatingsvoorwaarden, maar is het

volgens jou nog niet klaar voor de lagere school? Je kind kan dan nog maximaal één

jaar kleuteronderwijs volgen. De klassenraad van het kleuteronderwijs geeft je een

advies.

1.4.3 Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs

Op basis van ons pedagogisch project creëren we een leeromgeving waarin je kind

een doorlopend leerproces kan volgen. We stemmen de lessen zoveel mogelijk af

aan de voortgang in ontwikkeling van je kind.

De klassenraad beslist of je kind wel of niet kan overgaan naar een volgend jaar. De

beslissing om niet over te gaan, nemen we omdat we ervan overtuigd zijn dat dit

voor je kind de beste oplossing is. We doen dat in het belang van de ontwikkeling

van je kind. We motiveren die beslissing schriftelijk en lichten ze mondeling toe.

14 van 100


We geven ook aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende

schooljaar voor je kind zijn.

1.4.4 Indeling in leerlingengroepen

Wij beslissen in welke leerlingengroep je kind, die in de loop van zijn

schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Ook bij de overgang naar een

ander jaar (met meerdere klassen) beslissen wij autonoom in welke groep je kind

zal zitten. Soms delen we de leerlingengroepen opnieuw in als er nieuwe leerlingen

bij komen (bv. in de kleuterschool na een instapdatum).

1.4.5 Langer in het lager onderwijs

Nadat je kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het geen lager

onderwijs meer volgen, tenzij de klassenraad van de school waar je kind het

voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde een gunstig advies geeft. Deze

klassenraad geeft dit advies op jouw vraag. Na kennisneming van en toelichting bij

het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Wordt je kind 14 jaar voor 1 januari van het lopende schooljaar? Dan kan het nog

één schooljaar lager onderwijs volgen. Daarvoor is wel een gunstig advies van de

klassenraad waar je kind het voorafgaande schooljaar lager onderwijs volgde nodig.

Ze geeft dit advies op jouw vraag of op eigen initiatief.Na kennismaking van en

toelichting bij het advies van de klassenraad neem jij als ouder een beslissing.

Je kind kan geen lager onderwijs meer volgen als het 15 jaar wordt voor 1 januari

van het lopende schooljaar.

1.4.6 Uitschrijving

Opgelet : Wanneer we spreken over de GC-verslag of een IAC-verslag bedoelen we

hiermee ook het gemotiveerd verslag of het verslag opgemaakt voor 1 september

2023.

Eenmaal ingeschreven, blijft je kind ook de volgende schooljaren bij ons

ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als een van de volgende situaties zich

voordoet:

● Je kind voldoet niet langer aan de toelatingsvoorwaarden.

● Je kind verlaat zelf onze school.

● Je kind wordt als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van onze school

gestuurd.

● Je kind is ingeschreven onder ontbindende voorwaarde en na afweging blijkt

dat het voor je kind niet mogelijk is om het gemeenschappelijk curriculum

15 van 100


te volgen. Als we ook een individueel aangepast curriculum niet haalbaar

zien, kan de inschrijving na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden

worden en stopt in dat geval:

o ofwel op het moment dat je kind in een andere school ingeschreven is en

uiterlijk een maand (vakantieperioden niet inbegrepen) na onze beslissing;

o ofwel op het einde van het huidige schooljaar;

o ofwel op het einde van het daaropvolgende schooljaar.

● Je kind is reeds ingeschreven maar zijn noden wijzigen. We onderscheiden

daarbij twee situaties:

○ Het CLB maakt een IAC-verslag op omdat ook na redelijke

aanpassingen het voor je kind niet mogelijk is om het

gemeenschappelijk curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan

dan na overleg met jou als ouder en het CLB ontbonden worden en

stopt in dat geval ofwel op het einde van het huidige schooljaar ofwel

op het einde van het daaropvolgende schooljaar, tenzij we een

individueel aangepast curriculum haalbaar zien.

○ Het CLB wijzigt het IAC-verslag* omdat ook na redelijke aanpassingen

het voor je kind niet mogelijk is om het individueel aangepast

curriculum te blijven volgen. De inschrijving kan dan na overleg met

jou als ouder en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval

ofwel op het einde van het huidige schooljaar, ofwel op het einde van

het daaropvolgende schooljaar.

● Je gaat niet akkoord met een nieuwe versie van het schoolreglement. De

inschrijving van je kind stopt dan op het einde van het lopende schooljaar.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

1.5 Schooluitstappen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen.

Je kind is verplicht deel te nemen aan schooluitstappen die korter zijn dan één

schooldag.

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan

schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die

activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Door het schoolreglement

te ondertekenen, gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de

schooluitstappen die we organiseren. Als je niet wenst dat je kind meegaat op

één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf

16 van 100


schriftelijk melden . Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten

wel op school aanwezig zijn.

Doorgaans organiseren we de volgende schooluitstappen:

❏ bezoekjes aan plaatselijke handelaars en zelfstandigen (imker - schoenwinkel

- boerderij - bosbezoek -- …)

❏ wandelingen in Eizer-Overijse

❏ theaterbezoek of theatergezelschap op school

❏ bibliotheek / museumbezoek

❏ boerderijklassen (2 dagen - derde kleuterklas) - elk jaar

❏ kunstklassen (3 dagen - eerste en tweede leerjaar) - om de 2 jaar

❏ zeeklassen (5 dagen - vijfde en zesde leerjaar) - om de 2 jaar

❏ sportdag: elke 2 jaar op verplaatsing, zowel in onze kleuter- als lagere school

❏ jaarlijkse schoolreis

Wanneer deze activiteiten doorgaan, kan je terugvinden in onze schoolkalender:

De ouderraad biedt een mooie papieren versie aan begin september (handig in

keuken,...), maar je kan ook de digitale kalender raadplegen op de

schoolwebsite: https://www.sjeizer.be/kalender/

Via mails krijgt u per activiteit uiteraard nog bijkomende informatie.

❏ schoolzwemmen

We richten gedurende het ganse schooljaar ook zwemmen in.

Elke klas van de lagere school gaat 14-daags zwemmen in het Begijntjesbad in

Overijse. Ook dit is een verplichte activiteit.

In de kleuterschool wordt er geen zwemmen meer aangeboden.

17 van 100


Kinderen die niet mee gaan zwemmen, blijven op school.

Kinderen die omwille van een medisch attest of gerechtvaardigde reden van

de ouders niet mee mogen/kunnen, kunnen dan op school zich zinvol

bezighouden (aan taken,...) of ontspannende activiteiten doen.

Kinderen die hun zwemgerief vergeten zijn, zullen volgens de klasafspraken

eventueel een bijkomende taak krijgen.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

1.6 Verboden te roken

Op school geldt steeds een rookverbod. Het verbod geldt voor het volledige

schooldomein, dus ook de open plaatsen en aan de schoolpoort . Het rookverbod

geldt voor iedereen die de school betreedt: leerlingen, ouders, personeel,

bezoekers, … .

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen

onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen.

Als je vindt dat het rookverbod op onze school niet goed nageleefd wordt, dan kun

je terecht bij de directie om dit te melden.

Het rookverbod geldt ook tijdens activiteiten die wij als school organiseren, zoals

schooluitstappen.

Je kind heeft recht op een gezonde omgeving

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

1.7 Verkoop, reclame en sponsoring

Wij mogen geen handelsactiviteiten uitoefenen, zoals de permanente verkoop van

groentepakketten aan ouders, alleen om onszelf of bepaalde derden te verrijken.

Het is wel toegestaan om beperkte winst te maken om onze werking te bekostigen.

Die handelsactiviteiten moeten passen in de normale dienstverlening aan onze

leerlingen of in de afwerking van het programma.

We maken geen reclame bij verplichte activiteiten (bv. lichamelijke opvoeding in

de gymzaal) of leermiddelen (bv. in een werkboek of agenda). Bij een facultatieve

activiteit, zoals een meerdaagse schooluitstap, mogen we enkel de naam

vermelden van de persoon of organisatie die ons hielp om die gratis of tegen een

lagere prijs aan te bieden.

18 van 100


De reclame of sponsoring:

● moeten verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en

doelstellingen van onze school;

● mogen geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke

toestand van onze leerlingen;

● moeten in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;

● mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de

onafhankelijkheid van onze school niet in het gedrang brengen.

Onze school gaat beperkt op zoek naar sponsors om bepaalde activiteiten voor onze

kinderen te kunnen organiseren en bekostigen (bv. schoolfeest).

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

2 Wat mag je van ons verwachten?

2.1 Hoe begeleiden we je kind?

2.1.1 Leerlingenbegeleiding

Je kind heeft het recht om ongestoord te ontwikkelen en te groeien

2.1.1.1 Algemeen

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling kwaliteitsvolle begeleiding

te voorzien.

Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle

leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en

creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het

functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen:

de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en

preventieve gezondheidszorg.

Hieronder volgt een korte omschrijving van deze 4 begeleidingsdomeinen. Daarna

verduidelijken we kort hoe onze school hiermee omspringt.

Dat onze school voor deze domeinen ook samenwerkt met het CLB is evident. Hoe

de dienstverlening tussen school en CLB verloopt, kun je elders in de

schoolbrochure terugvinden.

19 van 100


2.1.1.2 de onderwijsloopbaan

Het is belangrijk dat de leerling inzicht verwerft in zijn interesses, zelfbeeld,

motivatie, studievaardigheden en (onderwijsloopbaan)competenties en zich

realiseert wat de consequenties zijn van zijn keuzes. De leerling wordt hierbij

actief ondersteund door verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding maar

neemt hier ook zelf een belangrijke actieve rol op als architect van zijn

onderwijsloopbaan.

Een goede onderwijsloopbaan zorgt ervoor dat leerlingen zich beter voelen op

school en gemotiveerd blijven. Leerlingen moeten zich een goed beeld vormen van

wat ze kunnen. Ze moeten ontdekken wat hen interesseert en waar hun

mogelijkheden liggen.

Als school willen we dit proces bij de kinderen nog extra beklemtonen door hen te

laten werken met het Talentenkompas in het 6’de leerjaar. De meting maakt

duidelijk dat iedereen talenten bezit en laat elk kind met zijn/haar eigen talenten

kennismaken. De resultaten vormen e en waardevol ‘kompas’ voor (zelf)inzicht,

talentontwikkeling, en het kiezen van een richting voor het secundair onderwijs.

Het Talentenkompas levert een veelzijdig beeld op van uw kind. P ersoonlijkheid,

interesses, sociaal-emotionele ontwikkeling en intellectuele capaciteiten worden

allemaal gemeten met online vragenlijsten. De resultaten zijn wetenschappelijk

betrouwbaar, overzichtelijk en begrijpelijk voor kinderen.

De resultaten worden niet met derden gedeeld. Ook binnen onze school worden de

resultaten enkel gedeeld met (zorg-)leerkrachten die deelnemen aan de

vertrouwelijke gesprekken over uw kind. Als ouders ontvangen jullie een kopie van

het talenteiland voor je kind met bijkomende uitleg. Ook wordt dit verder

toegelicht door de klasjuf op een individueel oudercontactmoment.

20 van 100


Kindcontacten, rapporten, basofiche, feedback bij hun persoonsgebonden en

cultuurgebonden ontwikkeling door het schoolteam, ouders, CLB en eventuele

andere zorgverstrekkers helpen hen op weg.

Het CLB is een belangrijke partner, samen met de klassenraad voor onze

zesdeklassers om hen mee op weg te helpen hun onderwijsloopbaan na de lagere

school doordacht verder uit te bouwen.

Bezoeken die onze zesdeklassers brengen aan secundaire scholen, willen dit alles

ook kracht bijzetten.

Dit is zeker een website die de moeite loont om te bezoeken:

https://www.onderwijskiezer.be

2.1.1.3 leren en studeren

In dit domein leggen we de focus op de ondersteuning en ontwikkeling van het

leerproces. Dit laatste indien nodig op maat van de leerling om zo het leerproces

te versterken. Dit begeleidingsdomein gaat ruimer dan enkel inzetten op leer- en

studeervaardigheden en het leren leren.

ZILL, het leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wil de kinderen op alle

mogelijke vlakken inhouden, attitudes en vaardigheden aanreiken: onderstaand

schema maakt dit duidelijk.

En als dit dan nog aangepast kan gebeuren voor elke leerling, kunnen we hen zo de

beste kansen bieden.

21 van 100


2.1.1.4 psychisch en sociaal functioneren

Bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren staat het

welbevinden van de leerling centraal. Leerlingen kunnen zichzelf zijn en op een

spontane en vitale manier handelen om tot leren te kunnen komen. Daarbij geloven

zij in hun eigen ontwikkelkracht en zijn zij op een passende manier weerbaar.

Leerlingen kunnen echter worden geconfronteerd met o.a. pesten,

racisme, emotionele problemen (faalangst, depressie,... e.d).

Dit houdt enerzijds in dat het schoolteam zich engageert om daarvoor de goede

condities te creëren. Anderzijds dienen leerlingen de nodige competenties te

ontwikkelen om tot kwalitatief samenleven te komen. Een veilig leerklimaat gaat

uit van een schoolteam en van leerlingen die aanvaarden dat leren een proces van

vallen en opstaan is.

De grilligheid die leren kenmerkt wordt er aanvaard en gerespecteerd.

Onze school voorziet daarom bijkomend een vertrouwenspersoon voor de kinderen,

die ook de klasleerkrachten kan ondersteunen.

Ons KIVA-beleid is hier een ander voorbeeld van.

2.1.1.5 preventieve gezondheidszorg

Onze school zal actief meewerken aan:

1° de organisatie van de systematische contactmomenten door het centrum voor

leerlingenbegeleiding.

2° de organisatie van de vaccinaties door het centrum voor leerlingenbegeleiding

om het ontstaan en de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten tegen te

gaan.

3° de uitvoering van de profylactische maatregelen die het centrum voor

leerlingenbegeleiding neemt om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te

gaan. Ook zetten we actief in op het stimuleren van een gezonde en veilige

levensstijl, bv. het koek- en drankbeleid, inzetten op extra beweging.

22 van 100


2.1.1.6 ons zorgbeleid in een notendop

Leerlingenbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen

hebben. We werken vanuit een zo breed mogelijke zorg aan de ontplooiing van alle

leerlingen. Leerlingenbegeleiding en zorg is in de eerste plaats de

verantwoordelijkheid van elke leraar. Hij staat het dichtst bij de leerling en zorgt

voor het persoonlijk welzijn van elke individuele leerling, observeert het

groeiproces in de klas, het leefklimaat op school en in de klas. Daarom wordt er

binnen de klas gedifferentieerd en krijgen de leerlingen aangepaste leerinhouden:

sommige leerlingen verwerken basisleerstof, anderen krijgen uitbreidingstaken en

nog anderen krijgen zelfs een andere leerinhoud voorgeschoteld.

Omdat de leraar alles nauwgezet opvolgt, kunnen we snel inspelen op noden of

zorgen. Op regelmatige tijdstippen vindt er een zorgoverleg plaats tussen de

klasleerkracht, de zorgleerkracht en de zorgcoördinator. De zorgcoördinator volgt

de evolutie van je kind over de verschillende schooljaren heen. In het zorgoverleg

wordt er samen gezocht naar oplossingen om specifieke zorgvragen aan te pakken.

Wanneer we hierover nadenken willen we alle krachten en kennis bundelen met jou

als ouder en externe organisaties (vb: logopedisten, leersteuncentrum,…).

In sommige situaties is er nood aan een intensieve individuele begeleiding die de

school niet kan bieden. Dan is een samenwerking tussen meerdere partners (kind,

ouders, school, CLB, externen) aangewezen. Deze partners vullen mekaar aan en in

onderling overleg streven we de beste ondersteuning na voor elk kind. Het is een

wederzijdse verantwoordelijkheid tussen externen (vb: logopedisten,…) en

schoolteam om contact op te nemen met elkaar. In het belang van het kind is het

belangrijk om de school te informeren over de doelen van de individuele

begeleiding en de werking op elkaar af te stemmen.

Onze school werkt in bepaalde gevallen ook samen met het Leersteuncentrum

Oost-Brabant. Zij bieden zowel kindgerichte als leerkrachtgerichte hulp aan. Ook

biedt de gemeente aan scholen hulp aan via het brugfigurenproject.

23 van 100


2.1.2 Huiswerk

Je kind heeft recht op genoeg rust en vrije tijd

Waarom is er huiswerk in onze school? Waarom vinden we huiswerk zinvol?

● Via huiswerk leren onze kinderen opdrachten zo zelfstandig mogelijk te

verwerken. Stapje per stapje worden ze vaardiger om een taak alleen aan te

kunnen. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren

hoe ze efficiënt kunnen studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken.

● Huiswerk geeft onze kinderen de kans om na de schooldag nog even met de

Nederlandse taal bezig te zijn. Het Nederlands krijgt alzo meteen een plaats

bij hen thuis.

● Huiswerk betrekt ouders bij de school: huiswerk is dikwijls een

weerspiegeling van wat er in de klas gebeurt.

● Huiswerk geeft kinderen de mogelijkheid om opdrachten van de klas verder

af te werken.

● Huiswerk is een extra inoefening van de geziene leerinhouden, wat onze

kinderen vaardiger maakt in het verwerven van deze inhouden.

● Om al deze beoogde doelen bij huiswerk te realiseren, rekenen we ook op

jullie, ouders. Met jullie hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van

uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds

zelfstandiger worden.

Wat we wel en niet verwachten van ouders…

● We vinden het belangrijk dat je goede omstandigheden aanbiedt aan je kind.

● Belangrijk is ook dat je interesse toont voor het werk van je kind.

Dit kan op verschillende manieren:

- aanmoedigen om te beginnen met het huiswerk

- het huiswerk controleren

– de agenda nakijken en handtekenen

- een luisterend oor bij het hardop lezen

- wat ondersteuning bij automatisatieprocessen (letters herkennen, maal- en

deeltafels inoefenen, …)

● Laat je kind in de mate dat het kan het huiswerk zo “zelf”standig mogelijk

maken. We proberen steeds opdrachten te geven die het kind aankan, maar

fouten maken mag. Fouten tonen de juf of meester trouwens welke

problemen je kind nog heeft met de behandelde

leerinhouden.

24 van 100


● We verwachten dat je een nota in de agenda noteert indien er zich

moeilijkheden voordoen.

● We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert. Moedig hen wel aan om

hun best te doen! Indien je toch het huiswerk laat verbeteren, gebruik dan

een ander kleurtje (potlood, groene balpen)

● Je hoeft zelf geen extra oefeningen op te geven.

Een kind heeft nog veel behoefte aan spel, aan vrije tijd.

Dat is ook heel belangrijk en na een dag van intensief werken

in de klas gunnen we hen dit graag !

2.1.3 Agenda van je kind

De agenda van je kind is een planningsinstrument. Bij het begin van het schooljaar

legt de klasleerkracht uit hoe deze ingevuld wordt en hoe u als ouders dit kan

gebruiken om uw kind op te volgen. Een handtekening door u bevestigt uw

betrokkenheid.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

2.2 Leerlingenevaluatie

2.2.1 Breed evalueren

Brede evaluatie gaat uit van de groei van leerlingen en volgt die groei op. Daarbij

wordt de totale persoon voor ogen gehouden. We willen je kind vertrouwen geven

om te leren en zich verder te ontwikkelen. Via brede evaluatie krijgt je kind

inzicht in zijn eigen leerproces.

Evalueren van onze kinderen start reeds in de kleuterschool. Door gerichte

observaties bekijken de leerkrachten - voornamelijk de klasleerkracht,

zorgleerkracht en zorgcoördinator - welke vorderingen de kinderen maken en of er

op die manier aangepaste hulp geboden moet worden. Ook het sociaal welbevinden

en de betrokkenheid van de kinderen wordt op die manier in kaart gebracht.

Evalueren is dus veel meer dan een resultaat bekijken, het is een opstap naar

aangepaste begeleiding.

Ook in de lagere school maakt evalueren deel uit van het leerproces bij kinderen:

kijken hoever een kind staat, welke groeikansen er nog liggen, hen zelf doen

reflecteren over hun verwezenlijkingen. Ook hun leerhouding zoals inzet in de klas,

zelfredzaamheid, zelfstandigheid, medewerking aan opdrachten, participatie aan

groepswerk en dergelijke meer wordt bekeken. Evalueren gebeurt dus op allerlei

momenten en hoeft dus niet altijd met cijfers, punten beoordeeld te worden.

25 van 100


Daarnaast heb je ook nog mondelinge en schriftelijke evaluaties, de toetsen zeg

maar.

Bij dit alles maken we gebruik van wat men noemt procesen

productevaluatie. Bv. Hoe ver staat een kind in zijn

taalontwikkeling en welke stappen dienen nog gezet te

worden… het (leer)proces wordt gescreend.

Tot slot wordt ook het product (het resultaat) bekeken.

Om dit te beoordelen maken wij gebruik van

methodegebonden toetsen, schriftelijk en mondeling.

Ook doen wij een beroep op gestandaardiseerde en

gevalideerde toetsen (de leerlingvolgsysteem-testen, de evaluatie-box van het

Katholiek Onderwijs Vlaanderen) om zo een beter beeld te krijgen van het leer- en

ontwikkelingsproces bij de leerlingen en kunnen wij, maar ook de kinderen zelf,

bijsturen waar nodig is.

Op het einde van het vierde jaar gewoon lager onderwijs nemen alle leerlingen,

(eventueel met uitzondering van de anderstalige nieuwkomers en de leerlingen met

een individueel aangepast curriculum), deel aan de Vlaamse toetsen wiskunde en

Nederlands. De klassenraad baseert zich bij de leerlingenevaluatie in de eerste

plaats op de eigen observaties en evaluaties doorheen het schooljaar. De

klassenraad bekijkt ook het resultaat van de Vlaamse toetsen als bijkomende bron.

Het is duidelijk dat elke afgenomen toets bijdraagt tot beeldvorming, maar nooit

een doorslaggevend element zal vormen in de evaluatie.

2.2.2 Rapporteren

De kinderen krijgen op een schooljaar 4 rapporten mee naar huis. Hierin worden de

afgenomen toetsen gedurende een bepaalde periode opgenomen.

Er worden (buiten het zesde leerjaar in juni) geen toetsperiodes meer voorzien.

Herhalingstoetsen van grotere gehelen bv. zullen dan gewoon tijdens het schooljaar

gebeuren, evenals gestandaardiseerde toetsen in functie van de

leerlingbegeleiding, die een plaats krijgen in ons digitaal leerlingvolgsysteem (bv.

leestesten op AVI-niveau - spellingtesten - wiskundetesten).

Voor bewegingsopvoeding krijg je ook een ‘rapport’ mee (maar niet elke keer).

Hier krijg je een beeld van de vorderingen van de kinderen op gebied van atletiek,

gymnastiek, balvaardigheid of zwemmen.

In het zesde leerjaar worden er einde schooljaar nog wel 3 gevalideerde toetsen

online afgenomen. Dit is een decretale verplichting. Ook in het vierde leerjaar

26 van 100


worden vanaf dit schooljaar de ‘Vlaamse toetsen’ Nederlands en wiskunde

afgenomen. Zo kunnen we voor bepaalde leergebieden onze kwaliteit bewaken.

We willen de kinderen anders en ‘totaal’ evalueren door hen te vertellen wat goed

is en waar nog groeikansen liggen. Zo schaven ze hun eigen leerproces bij.

Feedback wordt feedforward. En dàt helpt hen meer vooruit dan een

puntenbeoordeling.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

2.3 Getuigschrift basisonderwijs

Of een leerling het getuigschrift basisonderwijs krijgt, hangt af van de beslissing

van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde

leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal

de groei die je kind doorheen zijn onderwijsloopbaan maakte, en de zelfsturing die

je kind toont, zeker een rol spelen.

Ook leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, waarbij het

curriculum nauw aanleunt bij het gemeenschappelijk curriculum, kunnen in

aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. De klassenraad beslist of

de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau

zijn behaald.

Wanneer we het getuigschrift uitreiken, kun je vinden op de schoolkalender (ook

via de online kalender op onze site).

De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep.

Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst

voor het instellen van beroep.

Behaalt je kind geen getuigschrift basisonderwijs? Dan ontvang je een schriftelijke

motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt. We geven daarbij ook

bijzondere aandachtspunten voor de verdere onderwijsloopbaan van je kind. Je

krijgt een verklaring waarin het aantal en de soort gevolgde schooljaren lager

onderwijs van je kind staat.

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift

basisonderwijs aan hun kind, hebben toegang tot een “ Beroepsprocedure

niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs” .

Meer uitleg hierover vind je verderop in onze brochure.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

27 van 100


2.4

Met wie werken we samen?

Opgelet : Wanneer we spreken over de GC-verslag of een IAC-verslag bedoelen we

hiermee ook het gemotiveerd verslag of het verslag opgemaakt voor 1 september

2023.

2.4.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met:

Vrij CLB Leuven

Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs

Karel Van Lotharingenstraat 5, 3000 Leuven

016 28 24 00

info@vclbleuven.be

directie@vclbleuven.be

www.vclbleuven.be

In elke school is een CLB-team gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding.

De schoolnabije CLB-medewerker is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en

leerkrachten en is op bepaalde vaste tijdstippen aanwezig op school. De

CLB-teamarts en CLB-teamverpleegkundige staan in voor de systematische

contactmomenten (de vroegere medische onderzoeken), vaccinaties en vragen over

gezondheid. De namen en contactgegevens van de CLB-medewerkers van onze

school vind je:

- op de website van de school;

- op de website van Vrij CLB Leuven ( www.vclbleuven.be > praktisch > onze

scholen);

- in een flyer die de nieuwe leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar.

Onze schoolnabije CLB-medewerker is mevrouw Laura Van Ham:

laura.vanham@vclbleuven.be

28 van 100


2.4.1.1 Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op

school en in de maatschappij. Dat kan informatie, advies, diagnostiek of

begeleiding zijn op de volgende domeinen:

- Leren en studeren : als het leren op school niet wil vlotten.

- Onderwijsloopbaan : als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen

of scholen en als kiezen moeilijk is.

- Preventieve gezondheidszorg : als je vragen hebt over je lichamelijke

ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.

- Psychisch en sociaal functioneren : als je je niet goed in je vel voelt.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker naar gepaste schoolexterne hulp. Voor

intensieve vormen van begeleiding binnen de integrale jeugdhulp kan het CLB een

aanvraagdossier opstellen.

Het CLB heeft een bijzondere opdracht voor leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften. De CLB-medewerkers brengen in overleg met leerling, ouders

en school de wenselijke aanpassingen in kaart.

Het CLB kan onder bepaalde voorwaarden een GC-verslag opstellen, waarin de

nood aan leersteun gemotiveerd wordt. Hiermee kan de school leersteun vanuit het

leersteuncentrum inschakelen. Als het volgen van het gemeenschappelijke

curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar blijkt, kan het CLB ook een

IAC-verslag opstellen voor toegang tot een individueel aangepast curriculum of een

OV4-verslag voor toegang tot opleidingsvorm 4.

29 van 100


Om tijdig bepaalde gezondheids- of ontwikkelingsproblemen op te sporen,

organiseert het CLB in bepaalde leerjaren een systematisch contactmoment

(vroegere medisch onderzoek). In het basisonderwijs is dat het geval voor de

leerlingen van de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar en het

zesde leerjaar. Deelname aan dit systematisch contactmoment is verplicht.

Leerlingen kunnen bij het CLB gratis bepaalde inentingen krijgen. Het CLB geeft

ook advies bij besmettelijke ziekten.

In de loop van het schooljaar krijgen de betrokken leerlingen en ouders concrete

informatie over de systematische contacten en het aanbod van inentingen.

2.4.1.2 Hoe werkt het CLB?

CLB-medewerkers bieden hulp op jouw vraag of op vraag van je ouders of

leerkrachten. Zij werken samen met jou aan oplossingen. Je beslist zelf over de

stappen in de begeleiding. Je ouders worden zoveel mogelijk betrokken. Als de

school een vraag tot begeleiding stelt, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

De begeleiding wordt enkel gestart als jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) hiermee

instemmen.

Leerlingen en ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de

systematische contactmomenten, preventieve gezondheidsmaatregelen in verband

met besmettelijke ziekten en de begeleiding bij afwezigheidsproblemen. Het

systematisch contact gebeurt door de CLB-arts en -verpleegkundige. In

uitzonderlijke gevallen kan je vragen om het onderzoek niet te laten gebeuren

door een bepaalde medewerker. Hiervoor neem je contact op met de directeur van

het CLB.

Als CLB-medewerkers verontrust zijn omwille van een problematische leefsituatie

of een vermoeden van kindermishandeling nemen zij in elk geval initiatief tot

overleg of begeleiding.

De CLB-medewerkers van een school staan niet alleen. Binnen het CLB maken zij

deel uit van een team van collega’s. Zij overleggen regelmatig met elkaar.

De begeleiding van het CLB is gratis.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim en gaan met respect om met alle

informatie.

2.4.1.3 Het CLB-dossier

Het CLB maakt van elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra de

leerling een eerste keer in een school is ingeschreven. In het CLB-dossier worden

de gegevens van de systematische contacten en begeleidingsgegevens genoteerd.

30 van 100


Dit gebeurt volgens vastgelegde regels waarin veel aandacht is voor de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Als je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, wordt je dossier

10 werkdagen na je start in onze school automatisch bezorgd aan Vrij CLB Leuven.

Als je dit niet wenst, moeten jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) binnen de 10

werkdagen schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat je vorige school

begeleidt. De volgende gegevens worden in elk geval overgedragen:

identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten

(systematische contacten, afwezigheidsproblemen), een kopie van het GC-verslag

(indien van toepassing), een kopie van het verslag IAC/OV4-verslag (indien van

toepassing).

Jij (+12 jaar) of je ouders (-12 jaar) kunnen kennisnemen van de gegevens in je

CLB-dossier. Dat gebeurt via een begeleide inzage met de betrokken

CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden. Je hebt geen

toegang tot gegevens die de privacy van anderen schenden.

2.4.1.4 Wat te doen bij een besmettelijke ziekte?

Het CLB heeft een opdracht in het voorkomen van de verspreiding van

besmettelijke ziekten. Om besmettingsrisico’s te beperken moet de CLB-arts zo

vlug mogelijk op de hoogte zijn van besmettelijke aandoeningen. Voor de volgende

besmettelijke ziekten moet een melding gebeuren: bof, voedselinfectie, buiktyfus,

difterie, escherichia coli infectie, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A,

hepatitis B, impetigo (krentenbaard), kinkhoest, kinderverlamming (polio),

mazelen, roodvonk, (scarlatina), schurft (scabies), schimmelinfectie van de huid,

shigellose, tuberculose en covid-19. Bij twijfel nemen ouders best telefonisch

contact met de CLB-arts.

De melding aan het CLB (016 28 24 00) kan gebeuren door de ouders zelf, door de

behandelende arts of door de schooldirectie als deze op de hoogte is. Voor

dringende melding van infectieziekten buiten de kantooruren kan men de dienst

infectieziektebestrijding contacteren op het nummer 02 512 93 89.

De CLB-arts zal via de school leerlingen en ouders informeren over de

noodzakelijke maatregelen.

2.4.1.5 Samenwerking school-CLB

Het CLB is een partner in de leerlingenbegeleiding op school. De hulp van CLB is

aanvullend op de zorg die de school zelf biedt aan leerlingen.

31 van 100


School en CLB maken afspraken over de leerlingenbegeleiding en maken hun

aanbod bekend aan de leerlingen en hun ouders via verschillende kanalen

(schoolbrochure, website, infoavond, …).

CLB-medewerkers werken onafhankelijk van de school maar kennen de school wel

goed.

Als de interne zorg op school niet volstaat, bespreken de directie, de zorg-

coördinator en de schoolnabije CLB-medewerker zorgvragen van leerlingen, ouders

en leerkrachten en maken ze afspraken over verdere stappen in de begeleiding.

School en CLB kunnen gegevens uitwisselen over leerlingen voor zover die voor de

begeleiding op school noodzakelijk zijn. Het CLB mag enkel informatie uit het

CLB-dossier doorgeven aan de school als de leerling (+12 jaar) of ouders (-12 jaar)

hiermee instemmen.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde

problemen in het beleid van de school signaleren of de school op de hoogte

brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. De school heeft ook recht op

ondersteuning bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Tegen deze signaalfunctie en consultatieve ondersteuning door het CLB kunnen de

leerling of ouders zich niet verzetten.

2.4.1.6 Een klacht

Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk CLB heeft een vaste

werkwijze om klachten te behandelen. Dit garandeert dat elke klacht de nodige

aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan een

CLB-medewerker of de directeur van het CLB.

2.4.1.7 Bereikbaarheid

Onze medewerkers zijn bereikbaar op school, via telefoon, via mail en vaak ook via

Smartschool of een ander digitaal platform.

Het centrum is elke werkdag open van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30, en ’s

avonds op afspraak. De sluitingsdagen vind je terug op onze website.

Leerlingen en ouders kunnen ook anoniem met vragen terecht op CLB-chat

( www.clbchat.be ).

Op www.onderwijskiezer.be vind je informatie over studiekeuze, scholen, beroepen

en zelftests.

32 van 100


2.4.2 Leersteuncentrum Oost-Brabant

Het leersteuncentrum biedt leersteun aan de school op basis van de

ondersteuningsbehoeften van leerlingen, leraren en het schoolteam met een

maximaal effect op de klasvloer. Leersteun is ondersteuning die de maximale

ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie

van jouw kind bevordert en die de competenties van leraren versterkt in het

begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Leersteun zet in op

het creëren van een inclusieve klaspraktijk en inclusieve schoolcultuur.

Onze school is aangesloten bij het Leersteuncentrum Oost-Brabant.

Dit leersteuncentrum biedt leersteun aan voor type basisaanbod, type 2, type 3 en

type 9. Voor type 4, 6 en 7 werkt dit leersteuncentrum structureel samen met het

specifiek leersteuncentrum Windekind.

De school kan leersteun aanvragen voor alle leerlingen die beschikken over een

GC-verslag of IAC-verslag. Zo’n verslag wordt opgemaakt door het CLB in overleg

met de school en ouders.

De leerondersteuner komt naar de school. Hij kan je kind, de lera(a)r(en) en/of het

hele schoolteam ondersteunen. Het leersteuncentrum geeft het leersteuntraject van

je kind vorm in overleg met de school, jou als ouder en waar mogelijk je kind zelf.

Het CLB kan hierbij betrokken worden als dat nodig zou zijn.

Voor algemene vragen over leerondersteuning kun je terecht bij het informatiepunt

van het leersteuncentrum. Wanneer je klachten zou hebben over de leersteun, dan

kun je een klacht indienen bij het leersteuncentrum. Als de klacht onvoldoende

gehoord of behandeld zou worden door het leersteuncentrum, dan is er

bemiddeling mogelijk door het CLB.

33 van 100


Deze tekst werd opgesteld door het leersteuncentrum oost-Brabant zelf:

Onze school gaat een samenwerking aan met het Leersteuncentrum Oost-Brabant

(LSCOB). Het leersteuncentrum biedt ondersteuning voor leerlingen met specifieke

onderwijsbehoeften, voor hun leerkrachten en schoolteams van scholen voor gewoon

basis- en secundair onderwijs.

Leersteun zet in op maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en

volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het

gewoon basis- en secundair onderwijs en versterkt de competenties van leerkrachten en

schoolteams in het begeleiden van deze leerlingen en het creëren van een inclusieve

klaspraktijk en schoolcultuur.

Leersteun kan enkel starten voor leerlingen met een verslag. Dit verslag wordt gemaakt

door het CLB, na een traject met de school, ouders en leerling. Er zijn drie soorten

verslagen die door het CLB kunnen uitgeschreven worden: verslag gemeenschappelijk

curriculum (GC-verslag), verslag individueel aangepast curriculum (IAC-verslag) of

verslag opleidingsvorm 4 (OV4-verslag).

Het Leersteuncentrum Oost-Brabant biedt leersteun aan leerlingen (en hun leerkrachten

en schoolteams) met noden binnen:

● type basisaanbod (leerlingen met een leerstoornis of licht vertraagde

ontwikkeling)

● type 2 (leerlingen met een matig tot ernstig vertraagde ontwikkeling)

● type 3 (leerlingen met een emotionele- of gedragsstoornis)

● type 9 (leerlingen met een autismespectrumstoornis)

Voor leerlingen (en hun leerkrachten en schoolteams) met noden binnen:

● type 4 (leerlingen met een motorische beperking)

● type 6 (leerlingen met een visuele beperking)

● type 7 (leerlingen met een auditieve beperking en spraak- of

taalontwikkelingsstoornis)

werkt het leersteuncentrum samen met het S pecifiek Leersteuncentrum 467 (Windekind

– Ganspoel – K.I. Woluwe).

Het Leersteuncentrum Oost-Brabant bestaat uit een multidisciplinair team van

leerondersteuners om kwaliteitsvolle leersteun te kunnen verlenen. Bij aanmelding

(met GC-, IAC- of OV4-verslag) bekijkt het leersteuncentrum binnen het (mini)team wie

de vraag opneemt. Vervolgens start een traject om de leerling, leerkracht en school

optimaal te ondersteunen. Aan de hand van start-, tussentijdse en eindgesprekken

wordt het traject vormgegeven en opgevolgd (en indien nodig bijgestuurd) met alle

omringende partners met als doel krachtige leersteun te bieden.

34 van 100


2.4.3 Buitengewone basisschool

Heeft je kind een IAC-verslag? Dan kan je kind maximaal halftijds de lessen of

activiteiten bijwonen in een school voor buitengewoon onderwijs. Deze mogelijkheid

is een gunst, geen recht. Dit betekent concreet dat beide scholen hiermee akkoord

moeten gaan. We maken daarover afspraken in overleg met jou als ouder, waar

mogelijk je kind en het CLB. Op de momenten dat je kind les volgt in het

buitengewoon onderwijs, heeft het geen recht op leersteun vanuit het

leersteuncentrum. De school voor buitengewoon onderwijs staat dan in voor de

ondersteuning.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

2.5 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Als je kind wegens chronische of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar

school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk

onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) moet je bij de directeur via mail een

aanvraag indienen én een medisch attest toevoegen.

mailadres: directie@sintjozefeizer.be

2.5.1 Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte)

● TOAH kan bij een niet-chronische ziekte pas worden georganiseerd na een

afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen (vakantieperiodes

meegerekend).

● Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een

medisch attest waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan

halftijds kan bezoeken en dat je kind onderwijs mag krijgen.

● Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH per week. We beslissen in overleg

met jou over het tijdstip en de eventuele spreiding van die lestijden.

● Je kind blijft recht hebben op TOAH als het na een ononderbroken

afwezigheid van 21 kalenderdagen door ziekte of ongeval wekelijks minder

dan 5 halve schooldagen aanwezig kan zijn op school. TOAH en onderwijs op

school kan dan gecombineerd worden.

● Als de ziekteperiode wordt verlengd of als je kind binnen de 3 maanden

hervalt, kan TOAH verlengd worden. De wachttijd van 21 opeenvolgende

kalenderdagen hoeft niet meer doorlopen te worden. Je hoeft dan ook niet

opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen,

is er wel een nieuw medisch attest nodig.

35 van 100


2.5.2 Bij chronische ziekte

● Een chronische ziekte is een ziekte waarbij een continue of repetitieve

behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld

nierpatiëntjes, astmapatiëntjes, …).

● Je dient een aanvraag in bij de directeur. De aanvraag is vergezeld van een

medisch attest van een arts-specialist dat het chronische ziektebeeld

bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

● Je kind heeft recht op 4 lestijden TOAH na elke opgebouwde afwezigheid

van 9 halve schooldagen. Die uren kunnen gedeeltelijk op school

georganiseerd worden. We moeten daar dan samen akkoord mee gaan. TOAH

vindt dan plaats buiten de normale schooluren, maar kan niet tijdens de

middagpauze worden georganiseerd.

● De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft

geldig voor de hele loopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dat dus

maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet op 10 kilometer of minder van de school verblijven. Als je kind op een

grotere afstand van de school verblijft, dan zijn we niet verplicht om TOAH te

organiseren.

Als je kind aan bovenstaande voorwaarden voldoet, informeren we jou over de

mogelijkheid van TOAH. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van TOAH

vervuld zijn, kunnen we ermee van start gaan. We gaan dan op zoek naar een

leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. We maken afspraken

met de TOAH-leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van je kind.

TOAH is gratis voor jou.

Wij kunnen in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet

( www.bednet.be ). Dat biedt de mogelijkheid om gratis van thuis uit via een

internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. We maken dan samen met jou

concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Synchroon internetonderwijs kan

gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.

Met vragen hierover kun je steeds terecht bij de directeur of de zorgcoördinator

van de school.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

36 van 100


2.6

Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden

Er zijn twee situaties waardoor een kind afwezig kan zijn door revalidatie tijdens

de lestijden:

● revalidatie na ziekte of ongeval (normaal max. 150 minuten per week,

verplaatsingen inbegrepen);

● revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde

behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (normaal max.

150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Je moet toestemming vragen aan de directeur om je kind revalidatie tijdens de

lestijden te laten volgen.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te

staan, moeten wij over een dossier beschikken dat minstens de volgende

elementen bevat:

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de

lestijden moet plaatsvinden;

● een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, het aantal keer en de duur

van de revalidatie blijkt;

● een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de

behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie toe te staan voor de leerling

met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een

handelingsgericht advies is gegeven , moeten wij over een dossier beschikken dat

minstens de volgende elementen bevat:

● een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de

lestijden moet plaatsvinden;

● een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders.

Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die

aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen

antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd

kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de

aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven

voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dat advies van het

CLB gelijktijdig afgeleverd worden;

● een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de

revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs

voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de

37 van 100


informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op

het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de

school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan

hij onderworpen is;

● een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd

moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de

revalidatieverstrekker.

De directeur neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke

beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Wij delen

die beslissing aan jou mee.

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt

tijdens de periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de

schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen valt

niet ten laste van de school.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

Terug naar afwezigheden

2.7 Stappenplan bij ziekte of ongeval

2.7.1 Eerste hulp bij een ongeval of ziekte van de leerling op school

Wanneer een kind zich verwondt op school, vraagt het verzorging aan de persoon

die toezicht houdt.

De eerste hulp wordt toegediend door het personeelslid dat op dat ogenblik bij het

kind is. Op school is er ook steeds iemand beschikbaar die een EHBO-diploma op

zak heeft.

In ernstige gevallen verwittigt het secretariaat één van de ouders, familieleden of

vrienden die via de inschrijvingsfiche zijn genoteerd. Indien de betreffende

persoon kan komen, zal hij/zij het kind verder opvolgen.

Indien men niemand kan bereiken, wordt geen enkel risico genomen en wordt de

huisarts (op inlichtingenformulier), de schoolarts of de dienst spoedgevallen

gecontacteerd.

Deze procedure wordt ook gevolgd bij ziekte.

De ouders worden dus steeds als eerste op de hoogte gebracht.

38 van 100


2.7.2 Verzekering en ongevalsaangifte

2.7.2.1 Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen die zich voordoen in

schoolverband of op de kortste weg van en naar school. Ik wil er jullie op wijzen

dat de verzekeringsmaatschappijen de clausule "kortste weg van en naar de school"

eng kunnen interpreteren.

Alle aangiften en briefwisseling worden door de school gestuurd naar het

Interdiocesaan Centrum, Handelsstraat 72, 1040 Brussel. Zij behandelen al onze

dossiers zelf bij de verzekeringsmaatschappij(en).

Ongevalspapieren worden door de school elektronisch aangemaakt. Als ouder krijgt

u deze papieren ook via mail toegestuurd.

2.7.2.2 Ongevalsaangifte

De procedure die gevolgd moet worden wanneer een kind lichamelijk letsel oploopt

op school of op weg van of naar de school:

Geval A:

de school gaat zelf naar de dokter:

De ongevalsaangifte gebeurt elektronisch. De directeur tracht zo vlug mogelijk de

dichtstbijwonende dokter te bereiken. De dokter vult het geneeskundig

getuigschrift in. De school betaalt de dokter. Achteraf betalen de ouders de school

terug (via de schoolfactuur). Met het formulier bestemd voor de mutualiteit, het

(de) doktersbriefje(s), de eventuele apothekersnota('s) e.d. gaan de ouders naar

het ziekenfonds. Deze vult de uitgavenstaat in en betalen de normale vergoedingen

uit. Je dient dan het geneeskundig getuigschrift en het formulier ‘uitgavenstaat’

van de mutualiteit op te sturen naar: Interdiocesaan Centrum, Afdeling

Verzekeringen, Handelsstraat 72 te 1040 Brussel. Je kan dit eveneens elektronische

regelen: ongevallen@ic-verzekeringen.be .

De verzekeringsmaatschappij betaalt tenslotte het verschil tussen de werkelijk

betaalde kosten en de terugbetaling door het ziekenfonds aan jou terug. Let echter

op dat de nieuwe wetgeving op de ziekteverzekering in bepaalde gevallen een

gedeelte remgeld voorziet dat niet door de mutualiteit wordt terugbetaald en dat

niet verzekerbaar is.

Opmerking : Als het dossier bij de verzekeringsmaatschappij niet wordt afgesloten,

kunnen eventuele latere onkostennota's als gevolg van het ongeval blijvend

doorgestuurd worden naar de verzekering. Jullie krijgen ook steeds de nodige

documenten elektronisch (mail) toegestuurd. Indien je geen mailadres hebt, levert

de school alle nodige documenten aan.

39 van 100


Geval B :

als jullie zelf als ouders naar de dokter gaan:

De directeur doet een elektronische ongevalsaangifte.

Je ontvangt een formulier "geneeskundig getuigschrift” en “uitgavenstaat”. Verder

volg je dezelfde procedure als hierboven beschreven.

IC Verzekeringen n.v. – Handelsstraat 72 – 1040 Brussel | www.ic-verzekeringen.be

| +32 (0)2 509 96 11 | info@ic-verzekeringen.be

2.7.3 Besmettelijke ziekten en luizen

Bij besmettelijke ziekte hoort je kind in alle rust te herstellen en kan (mag) het

bijgevolg niet naar school komen.

Wanneer je kind ziek wordt op school (of een ongeval heeft), word je hiervan

(telefonisch) verwittigd. Wij gaan ervan uit dat je dan al het mogelijke doet om je

kind zo snel mogelijk van school te (laten) halen. Dit alles eveneens om

medeleerlingen en leerkrachten te beschermen.

Aan jou wordt gevraagd om de school te verwittigen indien er een besmettelijke

ziekte is vastgesteld bij jouw kind of één van de andere gezinsleden.

Procedure :

De directeur neemt contact op met het CLB indien hij verneemt of vermoedt dat

een leerling of een personeelslid lijdt aan één van de hieronder opgesomde

infectieziekten of wanneer hij verneemt dat bij een leerling of een personeelslid

thuis één van deze ziekten werd vastgesteld. Het behoort tot de taak van de

CLB-arts te bepalen welke maatregelen moeten getroffen worden in geval van een

infectieziekte. De schooldirectie kan geen initiatieven nemen zonder overleg met

de CLB-arts. Als een school of een deel ervan gesloten moet worden ten gevolge

van een besmettelijke ziekte, vestigt de schooldirecteur de aandacht van de

ouders op de mogelijke gevaren van besmetting, evenals op de te treffen

voorzorgsmaatregelen. Dit gebeurt in overleg met het CLB en met de dienst

Infectieziektebestrijding van de afdeling Toezicht Volksgezondheid. De directeur

deelt de (gedeeltelijke) sluiting ook onmiddellijk mee aan het departement

Onderwijs en Vorming. De directeur heropent de school of een deel ervan enkel

wanneer de betrokken arts van de Dienst Infectieziektebestrijding hiermee

instemt.

40 van 100


Bij volgende infectieziekten neemt de schooldirecteur contact met het CLB:

Besmettelijke ziekten: Griep - Keelontsteking - Bof (dikoor) - Salmonellose -

Buikgriep - Buiktyfus - Hepatitis A - Hepatitis B - Hersenvliesontsteking

(meningitis) - Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli,

verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) - Infectie met Shigella

(verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep) - Kinderverlamming

(polio) - Kinkhoest (pertussis) - Krentenbaard (impetigo)- Kroep (difterie) -

Mazelen - Rode hond (rubella) - Roodvonk (scarlatina) - Schimmelinfecties -

Schurft (scabiës) - Tuberculose - Windpokken (varicella, waterpokken) -

Parelwratten - HIV-infectie - covid-19

Wanneer bij je kind luizen worden vastgesteld, verwachten wij eveneens dat het

gepast behandeld wordt vooraleer naar school te komen. Alle ouders uit de

betreffende klassen zullen verwittigd worden dat er op school luizen werden

gesignaleerd zodat ook zij hiervoor extra aandachtig kunnen zijn. Wij verwachten

dat ook jullie je kind controleren en indien nodig behandelen. De school kan ook

een controle aanvragen en laten uitvoeren door de schoolarts van het CLB.

Wanneer bij je kind luizen op school worden vastgesteld, word je hiervan

elektronisch verwittigd. Wij gaan ervan uit dat je dan al het mogelijke doet om bij

je kind zo snel mogelijk de behandeling te starten. Dit eveneens om

medeleerlingen te beschermen.

Indien steeds dezelfde kinderen voortdurend en hardnekkig luizen hebben, kan de

school aan jullie vragen om deze kinderen tijdelijk thuis te houden tot het euvel

verholpen is.

Terug naar overzicht Terug naar inhoudsopgave

2.8 Medicatiegebruik en andere medische handelingen

2.8.1 Gebruik van medicatie op school

● Je kind wordt ziek op school

Wij stellen geen medische handelingen en stellen in geen geval medicatie ter

beschikking, ook geen pijnstillers.

● Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren

In uitzonderlijke gevallen kun je aan de school vragen om medicatie toe te dienen

aan je kind. Die vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de

arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. De school heeft ook een

document voorzien dat je kan gebruiken:

41 van 100


Op onze site [intern - organisatie] kan je het aanvraagformulier downloaden en

afdrukken.

2.8.2 Andere medische handelingen

Wij stellen geen (andere) medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op

vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatie. Samen met jou

zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van

het Wit-Gele Kruis.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

2.9 Privacy

2.9.1 Hoe en welke informatie houden we over je kind bij?

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We

verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij

de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de

leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de

begeleiding van je kind verzamelen we voor ons beleid op leerlingenbegeleiding.

Voor alle verwerkingen van die zogenaamde persoonsgegevens is het schoolbestuur

verantwoordelijk.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met het softwareprogramma Wis@D

of count-e (facturatie). We maken met de softwareleveranciers afspraken over het

gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor

eigen commerciële doeleinden. Vervolgens werken we ook met een

leerlingvolgsysteem binnen ‘Smartschool’.

Daarnaast werken we op school ook met “Google workspace for education”.

Onze leerlingen van de lagere school beschikken hier over een eigen account dat

door ons ICT-team beheerd wordt.

Meer info in verband met de privacy van Google workspace for education:

https://edu.google.com/intl/nl_ALL/why-google/privacy-security/ .

Voorts hebben onze leerlingen van de lagere school ook toegang tot bepaalde

platforms van methoden van uitgeverijen: bij ons is dit Bingel, Kabas en Scoodle.

Ook hier zijn er afspraken gemaakt inzake privacy.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien

erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is

beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de

klassenraad, het CLB en het leersteuncentrum.

42 van 100


Om goed te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook

gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt

enkel met je schriftelijke toestemming. Je kunt je toestemming altijd intrekken.

Wij bewaren de gegevens van je kind maximaal 1 jaar nadat je kind de school heeft

verlaten. Voor sommige gegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld

die langer kan zijn.

In onze privacyverklaring vind je deze informatie nog eens op een rijtje. Je vindt

de privacyverklaring terug via onze website: https://www.sjeizer.be/privacy/

Als je vragen hebt over de privacy van je kind of bezwaar hebt tegen bepaalde

verwerkingen, kun je contact opnemen met de directie van de school of (via de

website) met het meldpunt privacy: privacy@zonien.org

2.9.2 Welke info geven we door bij verandering van school?

Wanneer je kind van school verandert, zullen wij een aantal gegevens over de

onderwijsloopbaan van je kind doorgeven aan de nieuwe school. Het gaat om de

essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind

bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren. We doen die overdracht enkel in

het belang van je kind.

Als ouder kun je die gegevens – op jouw verzoek - inzien. Je kunt je tegen de

overdracht van de gegevens verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht

niet verplicht stelt. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moet je

ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na de inschrijving van je kind in de

andere school laten weten. We zijn verplicht om aan de nieuwe school te melden

als je kind een GC-verslag of IAC-verslag heeft. De nieuwe school kan dit

GC-verslag of IAC-verslag raadplegen via IRIS-CLB online. In geval van een

IAC-verslag geven we daarvan ook een kopie aan de nieuwe school.

Gegevens die gaan over de schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen

scholen overdraagbaar.

2.9.3 Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website,

in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we jullie, ouders en

andere geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren

over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen

met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet

aanstootgevend zijn.

43 van 100


Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou om toestemming

voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Jouw

toestemming die we via een toestemmingsformulier vragen, blijft in principe voor

de hele schoolloopbaan van je kind gelden.

Enkel indien we de beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we

eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming.

Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.

Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de

privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen,

personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren

of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht

hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

We hanteren volgend toestemmingsformulier: Toestemming beeldmateriaal

Je vindt dit terug op het beveiligde gedeelte van onze website.

2.9.4 Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie

Je kunt als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kunt

inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Je kunt foutieve, onvolledige of

verouderde gegevens laten verbeteren of verwijderen. Ook kun je een (digitale)

kopie vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We

kunnen geen gegevens doorgeven over anderen, zoals medeleerlingen.

2.9.5 Gebruik van bewakingscamera op onze school

Onze school heeft enkel een camera in gebruik die de ingang van de school

monitort. Opnames worden hier niet mee gemaakt.

Je kind heeft recht op privacy

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

44 van 100


3

Wat verwachten we van jou als ouder?

3.1 Engagementsverklaring tussen jou en onze school

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind.

Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil

verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementsverklaring maken we

wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten.

De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

3.1.1 oudercontacten

Als ouder ben je de eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn

partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking

van onze school.

Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas

van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier

van werken.

We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk

schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Bekijk hiervoor zeker de

schoolkalender. Wie uitzonderlijk niet op het individueel oudercontact kan

aanwezig zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op

elk moment zelf een gesprek aanvragen met de klasleerkracht, zorgleerkracht of

zorgcoördinator.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te

werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot

oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en

vragen over de evolutie van je kind.

Buiten de oudercontacten kunnen er ook nog andere contactmomenten

georganiseerd worden: overlegmomenten met externe hulpverleners, school en

ouders bv.

3.1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten

dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op

school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.

45 van 100


We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig

nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft

gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag

( www.groeipakket.be ), voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.

We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het

kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.

De school begint om 8.35 uur. We verwachten dat je ons voor 8.35 uur verwittigt

bij afwezigheid van je kind.

Onze schooluren:

➢ start:

8.35 uur

➢ einde (ma-di-do-vrij): 15.25 uur - oversteek rond 15.30 uur

- ophalen door ouders rond 15.35 uur

➢ einde (woe): 12.10 uur - oversteek rond 12.15 uur

- ophalen door ouders rond 12.20 uur

Als je je kind na het einde van de schooldag voor 16.00 uur of voor 12.30 op

woensdag nog niet hebt opgehaald, dan gaat je kind naar de betalende naschoolse

opvang.

Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij

problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die

begeleiding, dienen we dat te melden aan de overheid.

Je kunt steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de

meest geschikte aanpak zoeken.

46 van 100


3.1.3 Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in

dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met

een leerlingendossier. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan

gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan

individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat bij het eerste

kennismakingsgesprek aan de directeur. We gaan dan samen met jou na welke

aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen

op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we

steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van

wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht

om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft en jij kunt

dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit

organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en wat

wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot

overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.

3.1.4 Onderwijstaal Nederlands

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten

hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te

ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou verwachten

we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven

die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te

ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal

onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren

bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke

initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

Hieronder alvast wat meer informatie over plaatselijke initiatieven die je

engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

47 van 100


● Meer algemeen: Je kan terecht bij het Centrum voor Basiseducatie (CBE):

https://www.basiseducatie.be/cbe-open-school-halle-vilvoorde/cursus/nede

rlands-voor-anderstaligen

Tevens via het Agentschap Integratie en Inburgering: Er zijn twee

contactpunten: in Zaventem en Tervuren.

Contactpunt Tervuren (enkel Nederlands leren)

vlaams-brabant@integratie-inburgering.be

tel.: 02 416 20 00

Contactpunt Zaventem (enkel Nederlands leren)

vlaams-brabant@integratie-inburgering.be

02 416 20 00

● Via de gemeente Overijse (meer info op hun website) kunnen ouders

inschrijven op een cursus Nederlands. Er bestaan verschillende niveaus.

Link: Nederlands leren

Ook de bibliotheek van Overijse stelt materialen ter beschikking:

Link: Taalpunt Nederlands

● Tevens is er een mogelijkheid om deel te nemen aan café Combinne in

Hoeilaart (Nero café) en Jezus-Eik (De Bosuil)

https://www.debosuil.be/nl/nederlands-oefenen/cafe-combinne

● Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken

van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, … (bv. je kind in de studie

laten blijven, een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst of een

begeleider te zoeken, …)

● Bij elk contact met de school zelf Nederlands praten of er voor te zorgen dat

er een tolk is.

● Je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging.(vb. Chiro

Eizer: website: http://www.chiroiserna.be / Chiro Overijse:

website: http://www.chirooverijse.be/ / Scouts Overijse:

https://nl-nl.facebook.com/scoutsoverijse/ ).

● Je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige sportclub.

● Je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige cultuurgroep, vb.

muziekharmonieën:

- Eendracht Maakt Macht: http://www.emm-eizer.be/

- Sint-Rochus: https://www.sintrochuseizer.be/

- Koninklijke Harmonie Overijse:

http://www.harmoniestmartinusoverijse.be/

● Je kind laten aansluiten bij een Nederlandstalige academie (muziek, woord,

plastische kunsten) zoals de BKO Kunstschool: http://www.bko.be/

48 van 100


● Je kind naar Nederlandstalige tv-programma’s laten kijken en er samen met

hem over praten.

● Je kind naar Nederlandstalige radioprogramma’s laten luisteren.

● Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes laten spelen.

● ‘s Avonds voorlezen uit een Nederlandstalig jeugdboek.

● Geregeld Nederlandstalige boeken uitlenen in de bibliotheek en er uit

voorlezen of ze je kind zelf laten lezen (bibliotheek Overijse: Begijnhof 13,

3090 Overijse – tel. 02 687 57 18).

● Binnen de school en bij elke schoolactiviteit Nederlands praten met je kind,

met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.

● Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld laten spelen met zijn Nederlandstalige

vriendjes.

● Je kind inschrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten (contacteer

hiervoor de gemeentediensten van Overijse).

● Je kind inschrijven voor Nederlandstalige taalkampen.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

3.2 Ouderlijk gezag

3.2.1 Neutrale en open houding tegenover beide ouders

We bieden al onze leerlingen een luisterend oor. Aan kinderen van wie de ouders

scheiden, wil de school extra zorg en aandacht geven.

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Wij willen ook in geen

geval partij trekken voor één van beide ouders. Wij hopen dat ouders de

echtscheidingszaak buiten de school houden. Beide ouders, samenlevend of niet,

staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak

van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de

inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals

opgelegd door de rechter. Gelieve de school dan wel op de hoogte te brengen van

de gemaakte afspraken uit dit vonnis of arrest.

49 van 100


3.2.2 Afspraken rond informatiedoorstroom

● De meeste schoolcommunicatie gebeurt via mail: beide ouders kunnen dus

hun mailadres aan de school doorgeven en ontvangen dus elk deze

communicatie. Als ouder dient u dan wel een smartschoolaccount aan te

maken zodat er een vlotte communicatie opgestart kan worden.

● Schoolfacturen worden door de school afgedrukt en meegegeven via de

boekentas van uw kind. Er vertrekt vanuit het secretariaat een mail naar de

ouders met de melding dat deze facturen uitgedeeld werden. Indien er een

extra exemplaar dient meegegeven te worden, vraagt u dit aan via het

mailadres van het secretariaat van de school.

Elektronische facturen lukt voorlopig niet vanuit onze software.

● Voor het invullen van formulieren, het geven van toelatingen, … neemt u

best contact op met de directie indien zich hier problemen zouden

voordoen. We bekijken dan samen wat de best mogelijke oplossing is.

De school gaat er immers van uit dat 1 ingevuld exemplaar door beide

ouders werd besproken en goedgekeurd.

In het belang van uw kind is het dus raadzaam om toch samen de schoolse

afspraken te bespreken en hierin een gezamenlijk standpunt in te nemen.

● In onze school wordt er per leerling 1 oudercontact voorzien. Enkel

wanneer u als ouders de geschillen niet opzij kan zetten, kan een extra

oudercontact aangevraagd worden, maar dan wel binnen de voorziene

periode van de oudercontacten. Ook hiervan dient u vooraf de directie op

de hoogte te brengen.

3.2.3 Co-schoolschap is niet mogelijk

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te

garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen schoollopen.

Wij moeten de inschrijving van een leerling weigeren als ouders hun kind tijdens

het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

3.2.4 Inschrijven op school

Het is vaak zo dat één van beide ouders hun kind op school komt inschrijven. Als

school verwachten we dat dit met de toestemming is van beide ouders.

Tussen beide ouders dient dus vooraf onderling de schoolkeuze besproken te

worden. Een open communicatie hieromtrent is dus essentieel!

Bij twijfel kan de school met beide ouders contact opnemen.

Wanneer één van beide ouders niet akkoord is met de inschrijving, zal deze niet

kunnen doorgaan.

Terug naar overzicht Terug naar inhoudsopgave

50 van 100


3.3

Schoolkosten

3.3.1 Overzicht kosten - bijdragelijst

In de bijdragelijst vind je een overzicht van de schoolkosten. Op die lijst staan

zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven.

Verplichte activiteiten zijn uitgaven die je moet maken. Niet-verplichte uitgaven

zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen: maak je er gebruik van, dan

moet je er wel voor betalen.

In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen. Van die prijs zullen we

niet afwijken behoudens prijswijzigingen van leveranciers of dienstverleners. Bij

zo’n wijziging zullen we je hiervan vooraf op de hoogte brengen. Voor andere

kosten enkel richtprijzen. Dat laatste betekent dat het bedrag dat je moet betalen

in de buurt van de richtprijs zal liggen: het kan iets meer zijn, maar ook iets

minder.

We organiseren heel wat activiteiten die het leren boeiender en aangenamer

maken voor kinderen. De kosten die hiervoor doorgerekend worden aan de ouders,

worden begrensd door de dubbele maximumfactuur. Deze omvat de scherpe en de

minder scherpe maximumfactuur. In een volgend punt krijg je hier meer uitleg

over.

De minder scherpe maximumfactuur kan geraadpleegd worden op onze website,

zodat je weet waaraan je centen gespendeerd worden.

3.3.1.1 Verplichte activiteiten of materiaal

❏ Culturele uitstap (1 tot 2x per jaar) - per uitstap ± € 11

❏ Sportdag (1 x per jaar) ± € 30,00

❏ Schoolreis (1x per jaar) ± € 30,00

❏ Gymkledij: T-shirt school (niet-verplicht: Korte broek €10) € 10,00

❏ Verkeersdag lagere school € 2,50

❏ Zwemmen (lagere school): ongeveer 16 beurten; per beurt: ± € 2,50

51 van 100


3.3.1.2 Niet-verplicht aanbod

Gemeentelijk busvervoer:

○ Prijs dagticket (= ochtend-, middag- en avondrit) € 4,00

○ Prijs abonnement per trimester

■ voor een eerste kind € 120

■ voor een tweede kind € 96

■ vanaf een derde kind

gratis

○ Prijs voor een abonnement voor het hele schooljaar

■ voor een eerste kind € 332

■ voor een tweede kind € 266

■ vanaf een derde kind

gratis

Ochtendopvang van 7.30 uur tot 8.00 uur € 1,00

Refteronkosten *: forfaitair bedrag voor 1 maand € 3,25

* Om alle kosten te kunnen dekken met betrekking tot reftergebruik en de

toezichten hierbij, rekenen we hiervoor maandelijks het bedrag van 3,25 euro aan.

Er werd hierbij rekening gehouden met de schoolvakanties, vrije dagen én

eventuele ziektedagen:

Effectieve schooldagen waarbij de refter gebruikt wordt = ongeveer 142 dagen.

Dit wordt verminderd tot 130 dagen (mogelijke ziektedagen).

Dagkost: 0,25 euro

Totaal: 130 x 0,25 euro = 32,50 euro - Verdeeld over 10 maanden geeft dit 3,25

euro.

Manier van factureren: Elke maand 3,25 euro.

Avondopvang:

- per begonnen half uur vanaf 16.00 uur (12.30 - 13.00 uur [woe] ) € 1

- boete per begonnen kwartier (na 13.00 uur [woe] / 18.00 uur) € 5,00

Tijdschriften jaarabonnement (vrijblijvend) (richtprijzen)

Kleuters:

Doremini / Doremix / Doremi + Go Remi € 42

Vakantiekalender (3KK) € 8

Voordeelpakket (vakantiekalender+zomerbingel-app) € 12

Lagere school:

Zonnekind, Zonneland, Zonnestraal € 47

Vakantiekalender (1e tem 6e ) € 8

Voordeelpakket (vakantiekalender+zomerbingel-app) € 12

52 van 100


nieuwjaarsbrief € 1,00

schoolkalender € 7,00

pannenkoeken carnaval € 2,50

schoolfotograaf ( vrijblijvend / online shop )

warme maaltijden: - kleuters € 4,60

- lagere school € 5,00

soep: € 0,60

3.3.1.3 Meerdaagse uitstappen

Voor verplichte meerdaagse uitstappen mag er aan de ouders voor de ganse

lagere school €520 aangerekend worden. Wij verdelen dit bedrag als volgt:

Zeeklassen 5’de en 6’de leerjaar: ± € 310,00

Kunstklassen 1e en 2e leerjaar ± € 210,00

In de derde kleuterklas gaan de kleuters op boerderijklassen.

De school neemt hiervoor de totale kostprijs op zich.

Niet verplichte uitstappen:

Klasweekend 6e leerjaar ± € 70,00

3.3.2 Wijze van betaling

3.3.2.1 De scherpe maximumfactuur

Omvat culturele activiteiten (toneelbezoek Den Blank, film, tentoonstellingen),

sportactiviteiten (sportdag, zwemabonnement) en schooluitstappen van één dag

(schoolreis, sportdag, bosuitstap,...), alsook een bijdrage voor de verkeersdag

lagere school.

Ook materialen die de ouders vroeger verplicht zelf moesten aankopen voor

bepaalde activiteiten, vallen hieronder (vb. knutselmateriaal voor cadeautje

vaderdag).

Op het principe van de dubbele maximumfactuur wordt een uitzondering gemaakt

voor turnkledij. Omdat onze school de turnkledij goedkoper kan aanbieden dan

wanneer de markt speelt, wordt deze kost niet verrekend in de maximumfactuur.

Hiervoor werd gunstig advies gegeven door de schoolraad.

53 van 100


De scherpe maximumfactuur is voor een kleuter 55 euro en voor een leerling lagere

school 105 euro per schooljaar. Dit zijn de maximale bedragen die via factuur

jaarlijks aan de ouders mogen doorgerekend worden voor bovenvermelde

activiteiten. Zo blijven de kosten voor alle ouders beperkt. Het verschil met de

werkelijke kost wordt betaald door de school.

Om het administratief voor de school en voor de ouders eenvoudig en werkbaar te

maken, werd door de schoolraad de volgende manier van werken goedgekeurd:

De bedragen zullen 3 maal per jaar gefactureerd worden:

- 1’ste maal: op factuur in september

- 2’de maal: op factuur van februari

- 3’de maal: op factuur van april

Welke bedragen hieraan gekoppeld zijn, verduidelijkt onderstaande tabel:

2023 - 2024

factuur

oktober

factuur

februari

factuur

april

KLEUTERSCHOOL

Per kleuterklas 55 euro € 15 € 20 € 20

LAGERE SCHOOL

Per leerjaar 105 euro € 35 € 35 € 35

3.3.2.2 De minder scherpe maximumfactuur

Omvat de meerdaagse activiteiten buitenshuis. Dit gaat om meerdaagse uitstappen

voor één of meerdere klassen voornamelijk tijdens de schooluren:

Zeeklassen 5’de + 6’de lj., boerderijklassen 3’de KK, de driedaagse kunstklassen

1’ste + 2’de lj.

De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro en voor een

leerling 520 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Op die manier

kan elk kind normaal gezien mee op meerdaagse uitstap.

Concreet betekent dit voor onze school dat de onkosten voor de boerderijklassen

volledig door de school worden betaald. De onkosten van de zeeklassen - ongeveer

€ 310 - en de kunstklassen - ongeveer € 210 - worden volledig door de ouders

betaald.

54 van 100


3.3.2.3 Overzichtsschema van de facturatieperiodes

Om alle betalingen te spreiden, werkt de school met maandelijkse facturen.

Factuur Wat Wanneer

Oktober - kosten voor

de maand september

November - kosten

voor de maand

oktober

December - kosten

voor de maand

november

Januari - kosten voor

de maand december

Februari - kosten

voor de maand

januari

Maart - kosten voor

de maand februari

April - kosten voor de

maand maart

Mei - kosten voor de

maand april

Juni (1) - kosten voor

de maand mei

Juni (2) - kosten voor

de maand juni

- Minimum-maximumbedrag

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Minimum-maximumbedrag

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Minimum-maximumbedrag

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

- Maaltijden, bestellingen,...

- Refteronkosten

Begin oktober

Begin november

Begin december

Halverwege januari

Begin februari

Begin maart

Na de paasvakantie

Begin mei

Begin juni

Einde juni

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen

van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om

de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de

schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de

schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die

rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag

verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

55 van 100


3.3.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kun je

contact opnemen met de directie. We maken dan afspraken over een aangepaste

betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft

zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet

worden nageleefd, zetten we verdere stappen. Ook dan zoeken we in eerste

instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we

overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende

ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke

intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

3.3.4 Recupereren van kosten?

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat

moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te

recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de

facturatie.

Als een activiteit geannuleerd wordt, zullen we de kosten terugbetalen die nog te

recupereren zijn. Kosten die niet-recupereerbaar zijn, kunnen we opnemen in de

schoolrekening.

3.3.5 Schoolbenodigdheden en het aanbieden van kosteloze materialen

Een lijst van materialen die je moet voorzien wordt bij de inschrijving bezorgd

en/of in de lagere school op het einde van het vorige schooljaar meegegeven. Je

vindt deze ook op de website.

Tijdens de klassikale oudercontacten in september worden de lijsten toegelicht.

In het kader van de maatregelen rond kosteloos onderwijs, krijgt elk kind een

(kosteloos) pakket van de school. Met de materialen uit dit pakket kan het kind

gedurende één of meerdere schooljaren werken. Indien er materialen uit het

pakket moeten aangevuld worden tijdens of na het schooljaar als gevolg van vb.

verlies of het stuk maken, dien je deze materialen zelf te voorzien.

56 van 100


Het materialenpakket omvat:

Schrijfpotlood

1 blauwe (vanaf 2 e lj.)en 1 groene

balpen

set kleurpotloden

1 gom en 1 lijmstift

1 fluostift (3 e /4 e lj.) en 2 fluostiften

(5 e /6 e lj.)

1 schaar, 1 slijper (potje)

1 meetlat 30 cm

1 vulpen

Vullingen worden in de klas gegeven

1 geodriehoek

Woordenboeken, atlassen, passers en zakrekenmachines worden in de klas

aangeboden en meegegeven naar huis indien nodig.

Je hoeft deze bijgevolg ook niet te voorzien.

Natuurlijk biedt de school ook meer algemene materialen aan die de kinderen

gezamenlijk op school gebruiken (als voorbeeld ter verduidelijking staan er telkens

voorbeeldjes naast):

bouw- en knutselmateriaal blokken, tandwielen, verf, ...

technologiemateriaal

doekoffers: elektriciteit, magnetisme,...

programmeermateriaal programmeersoftware Scratch en microbits

leer- en ontwikkelingsmateriaal puzzels, denkspellen,...

meetmateriaal

klok, weegschaal, zandlopers,...

multimediamateriaal

muziekbox,...

muziekinstrumenten

triangels, xylofoon,...

handboeken en werkschriften Nederlands: Taalkanjers, …

turnmateriaal

matten, ballen, springplank,...

ICT-materiaal

digiborden of touchscreens, chromebooks,

tablets,...

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

57 van 100


3.4

Participatie

3.4.1 Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers

van ouders, personeel en de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook

schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten

en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Contact met de schoolraad verloopt via de voorzitter.

Samenstelling schoolraad : Afgevaardigden van de ouders

3.4.2 Ouderraad

● Brahim Van den Brande

● Lise Vanderkelen

Afgevaardigden van het personeel

● Annelies Danau (voorzitter)

● Eef Lahaye (secretaris)

Afgevaardigden van het schoolbestuur

● Carla Timmermans

● Marcel Beckers

Danny Soetaert, directeur

Onze ouders worden vertegenwoordigd in de ouderraad.

Wat is het doel van de ouderraad?

- De ouderraad stimuleert een nauwe samenwerking tussen de ouders,

school en schoolbestuur (schoolgemeenschap) ten voordele van de

opvoeding van het kind.

- De ouderraad organiseert allerhande activiteiten en feestelijkheden

met als voornaamste doel om ouders, leerlingen, leerkrachten en

schoolbestuur samen te brengen. Daarnaast dienen de opbrengsten

van deze evenementen ter ondersteuning van activiteiten die door de

school worden ingericht.

- De ouderraad is de spreekbuis van ouders en leerlingen en behartigt

hun belangen.

- De ouderraad kan op vraag van de schoolraad schriftelijk advies

uitbrengen, maar ook uit eigen beweging het schoolbestuur adviseren.

58 van 100


Om de doelstellingen te verwezenlijken

- kan de ouderraad activiteiten organiseren van informatieve en

vormende aard.

- kan zij allerlei initiatieven nemen die de samenwerking tussen de

school en de ouders kunnen bevorderen.

- kan zij activiteiten van sociale en culturele aard beleggen om de

ouderwerking op school vorm te geven.

- levert ouders aan om in de interne beroepscommissie te zetelen.

Hoe werkt de ouderraad?

- De voltallige ouderraad vergadert ongeveer om de drie maanden.

Tijdens de vergaderingen worden de objectieven bepaald en worden

de verschillende activiteiten besproken en georganiseerd.

- Een beperkte structuur, verkozen uit de ouders van de raad, stelt de

agenda op, bepaalt de krachtlijnen, legt de officiële contacten naar

buiten uit (gemeentebestuur, andere scholen...) en bewaakt het

financieel beheer.

- Binnen de ouderraad worden, in functie van de behoeften,

werkgroepen opgericht die een bepaald thema uitwerken. Een aantal

vaste werkgroepen zijn:

Groene ouders - onderhoud van de prachtige tuin

Fuifteam - organisatie van de jaarlijkse schoolfuif

Werkgroep Sinterklaas- & Paas-zakjes

Het kriebelteam - preventie luizen

Moederdags- of vaderdagsactie

- De ouderraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en

activiteiten.

Wie maakt er deel uit van de ouderraad en hoe kan ik lid worden?

De ouderraad bestaat voornamelijk uit ouders. Alle ouders van leerlingen zijn

welkom tijdens de vergaderingen van de ouderraad. Je kan je altijd aansluiten

door een email te sturen naar ouderraad@sintjozefeizer.be (dit kan het hele jaar

door).

59 van 100


Naast ouders (van leerlingen) is er ook vertegenwoordiging van de school aanwezig

tijdens de vergaderingen.

De ouderraad bestaat minstens uit een voorzitter, een penningmeester en een

secretaris.

- De voorzitter leidt de vergaderingen.

- De penningmeester beheert de financiën.

- De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen.

De contactgegevens

- e-mail ouderraad: ouderraad@sintjozefeizer.be

- Facebookpagina:

https://www.facebook.com/groups/141506905997400/

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

3.5 Gebruik van (sociale) media

Wij respecteren de privacy van onze leerlingen, ouders en personeelsleden op

(sociale) media.

Neem je deel aan (sociale) media van de school, dan verwachten we dat je ieders

privacy respecteert. Ook verwachten we dat je je houdt aan de gedragsregels die

wij samen met de participatieorganen op school hebben opgesteld.

In onze school is er in elke klas een whatsapp-groep voor ouders.

Het is een fijn communicatiemiddel om met de ouders van de kinderen uit de klas

in contact te komen, om afspraken vast te leggen, om van ideeën te wisselen en

dergelijke meer. Elke ouder die hieraan participeert, dient dit op een respectvolle

manier te doen.

Wij dienen immers ook als goede voorbeeld voor onze kinderen.

Het kan geenszins de bedoeling zijn om negatieve uitspraken te doen over

leerlingen, ouders, personeelsleden of de werking van de school.

60 van 100


Ik hoop dat de groepsbeheerders of ouders die lid zijn van de ouderraad, iedereen

aansporen om positief en verbindend met en over elkaar te communiceren.

Als je met een bezorgdheid zit, dan spreek je in eerste instantie de klasjuf of de

directie aan. Je maakt een afspraak, geeft een telefoontje of je stuurt een mail

naar de betrokkene(n). Gebruik dus de officiële communicatiekanalen van de

school.

De boodschap mag duidelijk zijn: Maak er een fijne groep van!

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

3.6 Afspraken over communicatie

Binnen onze school gelden er afspraken over de communicatie tussen het

schoolteam en de ouders. Deze afspraken zijn ook gebaseerd op een

afsprakenkader ‘Deconnectie’, dat elke werkgever voor zijn personeel dient op te

stellen. Uiteraard wensen we ook naar jullie toe de informatiestroom op een

evenwichtige manier te verzorgen. We zetten hier enkele afspraken op een rijtje.

Het officiële communicatiekanaal tussen school en ouders is de

berichtenmodule in het smartschoolplatform. Zowel de

leerkrachten, het secretariaat als de directeur hanteren dit.

Enkel bij (technische) problemen hierbij, kan je het secretariaat

een mail sturen buiten het platform of telefonisch contact opnemen. Ons

telefoonnummer is 02 687 87 67.

Bij overmacht kan u steeds de school telefonisch contacteren.

De facebookpagina van de school heeft een louter informatieve functie,

maar wordt niet gehanteerd als een officieel kanaal om te communiceren.

Het wil jullie vooral een inkijk geven in wat er zich zoal afspeelt in het

schoolleven.

61 van 100


Na te streven richtlijnen aangaande de communicatie tussen leerkrachten,

secretariaat en directie enerzijds en ouders anderzijds:

★ berichten worden zo veel als mogelijk binnen de schooluren

verstuurd

★ berichten van leerkrachten kunnen ook ‘s avonds verstuurd worden,

aangezien zij vaak de mogelijkheid niet hebben overdag om dat te

doen

★ weekends zijn periodes waarin geen mails gelezen dienen te worden

★ berichten worden geacht gelezen en beantwoord te zijn binnen de

tweede daaropvolgende werkdag, tenzij anders aangegeven.

★ op dinsdag is er geen administratief medewerker aanwezig op school

en worden de mails door het secretariaat niet beantwoord

★ tijdens vakantieperiodes is de school gesloten en is er geen

mailverkeer

★ op het einde van de zomervakantie start de school weer op en zal de

laatste week de communicatie met de ouders terug opgestart worden

door het secretariaat - er zijn immers noodzakelijke zaken die

gecommuniceerd dienen te worden (bestelling soep / warme

maaltijden bv.)

★ op het einde van de zomervakantie start de school terug op: de

directeur van de school is via mailverkeer bereikbaar vanaf 21

augustus

★ in de kleuterschool willen de klasjuffen jullie extra informeren over

de komende activiteiten op school via de wekelijkse mail.

Meer informatie hierover krijgen jullie van de klasjuf zelf tijdens het

klassikaal oudercontact.

De bedoeling van deze richtlijnen is uiteindelijk om de informatiestroom

voor iedereen zinvol, beperkter, controleerbaar en haalbaar te houden.

62 van 100


4

Wat verwachten we van je kind?

4.1 Leerplicht en afwezigheden

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen.

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die

lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook

minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters

die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of

schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk

van het aantal dagen dat je kind effectief kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kind onmiddellijk aan ons

meldt, liefst voor 8.35 uur . Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op

tijd kunt brengen, laat je dat zo snel mogelijk weten. Liefst telefonisch, als het

niet anders kan via een mail naar het secretariaat. Komt je kind meerdere keren te

laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de

participatie van je kind kunnen verhogen.

4.1.1 Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs

Leerlingen jonger dan 5 jaar in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig

zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

4.1.2 Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs

Voor 5-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens

290 halve dagen aanwezigheid. Wij kunnen beslissen of een afwezigheid van een

5-jarige kleuter aanvaardbaar is of niet. Als de afwezigheid aanvaardbaar is, dan

telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid in het kader

van de leerplicht. Dat geldt niet voor de toelatingsvoorwaarden tot het lager

onderwijs!

4.1.3 Je kind is niet leerplichtig in het lager onderwijs

Voor niet 5-jarige en dus niet leerplichtige leerlingen in het lager onderwijs gelden

dezelfde regels bij afwezigheden als die voor voltijds leerplichtige leerlingen. Zij

zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

63 van 100


4.1.4 Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook 5-jarige leerlingen die vervroegd zijn

ingestapt) en voor 6- en 7-jarige leerlingen in het kleuteronderwijs is de leerplicht

voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid.

Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het

kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

● Wegens ziekte

o Is je kind 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek, zelfs als één of meer

van die dagen geen schooldagen zijn (bv. weekend), dan is een

medisch attest nodig.

o Is je kind (minder dan) 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan

volstaat een briefje (handtekening + datum) dat je ons bezorgt. Zo’n

briefje kun je maar 4 keer per schooljaar gebruiken. Een medisch

attest is nodig als je al 4 keer een briefje hebt gebruikt.

o Is je kind chronisch ziek, neem dan contact op met ons en het CLB.

o Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten

zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

Verwittig ons zo vlug mogelijk en bezorg het medisch attest of het briefje

aan de klasleerkracht. Wij nemen contact op met het CLB bij twijfel over

een medisch attest.

● Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan je kind gewettigd afwezig zijn. Voor die

afwezigheden is geen toestemming van de directie nodig. Je verwittigt de

school wel vooraf. Je bezorgt ook een officieel document of een verklaring

die de afwezigheid staaft.

o je kind woont de begrafenis of het huwelijk bij van een persoon die

onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant. Het gaat

hier enkel over de dag van de begrafenis zelf. Wanneer het bijwonen

van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vraagt, bv.

omdat het een begrafenis in het buitenland is, dan is voor die

bijkomende dagen altijd een toestemming van de directie nodig.

o je kind woont een familieraad bij;

o je kind moet verschijnen voor de rechtbank (bv. om gehoord te

worden);

64 van 100


o bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg en de

jeugdbescherming;

o de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

o je kind viert een feestdag die hoort bij zijn geloof:

Islamitische feesten:

het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

Joodse feesten:

het joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1

dag),het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste

dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1

dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

Orthodoxe feesten:

Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin

het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke

Paasfeest.

! De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde

schoolvakanties en vrije dagen. De protestants-evangelische en

anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan

afwijken.

o je kind neemt actief deel aan sportieve manifestaties voor een

individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als

topsportbelofte. De afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet

gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het gaat niet

over het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen

aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor je kind (als lid van een

unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie moet een

document afleveren waaruit blijkt dat je kind effectief geselecteerd

is als topsportbelofte. Dat document is geldig voor één schooljaar en

moet eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd worden.

● Afwezigheden wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of

definitieve uitsluiting

De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke

of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig

beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door ons wordt opgevangen.

65 van 100


● Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directie nodig is

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. Je bespreekt dat op

voorhand met de directie. Voor die afwezigheden is een toestemming van de

directie nodig. Soms zijn er ook extra voorwaarden nodig. Het gaat om een

afwezigheid wegens:

○ persoonlijke redenen;

○ het rouwen bij een overlijden;

○ het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of

lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve

manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop

topsportbeloften recht hebben);

○ school-externe interventies;

○ trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en

gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen

inbegrepen);

○ Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden ;

○ het vergezellen van ouders tijdens hun verplaatsingen als

binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en

woonwagenbewoners (de zogenaamde 'trekperiodes').

Opgelet : Wij kunnen geen toestemming geven om vroeger op vakantie te

vertrekken of later uit vakantie terug te keren. Volgens de leerplicht moet

je kind naar school gaan van 1 september tot en met 30 juni.

4.1.5 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te

beschouwen als problematische afwezigheden. Wij zullen je onmiddellijk

contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteren wij het CLB. Samen

werken wij rond de begeleiding van je kind. We nodigen je in dat geval uit voor een

gesprek.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

66 van 100


4.2

Participatie leerlingenraad

Helaas is er in onze school momenteel geen leerlingenraad. In onze school zijn er

wel heel wat initiatieven om participatie van onze leerlingen te bevorderen (bv.

kindcontacten, tevredenheidsonderzoeken, klasgesprekken, Kiva, ...).

De stem van je kind telt

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

4.3 Wat mag en wat niet?

4.3.1 Kleding

Als school wensen wij een positieve, gemoedelijke, familiale, open en sociale

uitstraling te bewerkstelligen. De kledij en het voorkomen zijn hierin een

belangrijk punt. Dit zijn onze richtlijnen: kledij moet verzorgd zijn en niet

uitdagend of aanstootgevend voor anderen (deftig, geen buitenissige

opschriften,...). Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten

verboden worden.

Buiten de leslokalen mogen hoofddeksels gedragen worden. In de klaslokalen en

andere schoolruimtes mogen geen hoofddeksels gedragen worden.

Gelieve de kledij zoveel mogelijk te naamtekenen zodat ze bij verlies kan worden

terugbezorgd.

De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de

beschadiging van kledingstukken en sieraden van de leerlingen.

Sieraden (juwelen, uurwerken,...) worden best thuis gelaten. Oorbelletjes moeten

veilig zijn tijdens het spel.

Wat de gymkledij (enkel voor leerlingen uit de lagere school) betreft, deze bestaat

uit een eenvoudige korte donkergroene sportbroek en de verplichte T-shirt met

schoolembleem (beiden aan te schaffen op het secretariaat of via de website),

witte kousen en gympantoffels of sportschoenen.

Voor schoolse uitstappen (sportdag, schoolreizen,...) raden we eveneens het

school-t-shirt aan (herkenbaarheid en groepsgevoel).

67 van 100


4.3.2 Persoonlijke bezittingen

Waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten.

Alle persoonlijke voorwerpen dragen de naam van de eigenaar. Gevonden

voorwerpen worden een tijdje bewaard en/of uitgestald op het rek waar de

eigenaar ze kan komen afhalen. Niet afgehaalde voorwerpen worden bij de start

van elke grote vakantie definitief overgemaakt aan een hulporganisatie, nadat ze

eerst enkele dagen op een goed zichtbare plaats werden uitgestald (het

verlorenvoorwerpenrek aan de inkom).

Persoonlijk audiovisueel materiaal (vb. gsm, i-pod, digitaal fototoestel, mp3-speler,

PSP-speler, cd-speler, iPad, radio,…) of gevaarlijk materiaal (vb. zakmes,…) zijn

verboden op school, tenzij uitzonderlijke goedkeuring door de directie. De school

kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of beschadiging van

persoonlijke voorwerpen van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat kinderen

zich tijdens pauzes sociaal integreren in plaats van zichzelf te entertainen.

Leerlingen die met de fiets of openbaar vervoer naar huis gaan, mogen een gsm op

zak hebben mits bepaalde regels en nadat de ouders hiervoor een aanvraag bij de

directie hebben ingediend.

De gsm (i-phone,...) wordt niet gebruikt binnen de schoolomgeving. Deze dient dus

uitsluitend om de ouders, de school te verwittigen bij onverwachte situaties buiten

de schoolpoort (bus te laat, platte fietsband,...). Leerlingen die deze regel niet

respecteren, zullen hun gsm moeten inleveren bij de juf of directie. ‘s Avonds

kunnen ze deze dan terugvragen.

4.3.3 Eerbied voor materiaal

Je kind mag alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel

op school als thuis. Jij en je kind engageren zich om zorgzaam om te gaan met het

schoolmateriaal.

Stellen wij vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of meermaals

verloren gaat, dan kunnen wij de gemaakte kosten voor de aankoop van nieuw

materiaal aanrekenen.

68 van 100


4.3.4 Afspraken en leefregels

4.3.4.1 Aankomen op school

Wanneer je je kind(eren) naar school brengt, begeleid je ze tot aan de witte

inkomdeur of tot het bruine poortje. Daar kan je van hen afscheid nemen.

Ouders van kleuters kunnen hun kind begeleiden tot aan het bruine poortje en daar

afscheid nemen. Ouders van onze lagere schoolkinderen nemen afscheid aan de

witte inkomdeur of het bruine poortje.

Onze leerkrachten zijn er om op jullie kind(eren) toezicht te houden.

Je kan aan de toezichthoudende leerkracht wel iets melden, maar zelf optreden op

de speelplaats wordt niet toegelaten (bv. aanspreken van andere kinderen in

verband met negatief gedrag). Dat is de taak van de school.

Indien je nog een korte babbel met andere ouders wenst te doen, dan kan je dit

buiten aan de ingang van de school, zonder evenwel het binnen- en buitenkomen

van andere kinderen en ouders te hinderen.

Wens je met een leerkracht nog even iets te bespreken, wacht dan niet op de

speelplaats totdat het belt, maar kom even vóór beltijd aankloppen in de

leraarszaal. Eénmaal de bel gaat om 8.35 uur, zijn de leerkrachten bezig met het

klasgebeuren.

4.3.4.2 Tijdig aankomen op school

Te laat komen stoort het klasgebeuren en benadeelt je kind dat te laat komt.

Aan ouders wordt gevraagd erop toe te zien dat jullie en/of jullie kind(eren) thuis

tijdig vertrekken.

Ook aan de ouders van de kleuters vragen we uitdrukkelijk om je kleuter op tijd

naar school te brengen! Door dit te doen, toon je respect voor de klaswerking van

de leerkrachten.

Op tijd zijn betekent dat je kind op school is om bij het eerste belsignaal (8.35 uur)

in de klasrij te gaan staan. Op tijd zijn is één van de vier engagementen die je als

ouder hebt ondertekend in de engagementsverklaring. De school zal dan ook

optreden tegen het regelmatig laattijdig toekomen op school.

Als leerplichtige kinderen zonder geldige reden te laat komen, krijgen ze een

opmerking.

Als leerlingen meermaals te laat komen, volgt een ordemaatregel.

De ouders zullen in dat geval worden uitgenodigd door de directeur, eventueel met

het CLB-anker van de school.

De klasleerkracht duidt 2x per dag de afwezigheden en de reden ervan aan.

Dit gebeurt de eerste 10 minuten bij aanvang van de lessen ’s morgens en de eerste

10 minuten na aanvang van de lessen ’s middags. Laattijdige leerlingen zullen dan

69 van 100


ook zo aangeduid worden in het aanwezigheidsregister van de klasleerkracht.

Even ook een aandachtspunt in verband met veiligheid: Wanneer je toch eens te

laat op school zou aankomen met je kind en je hoort de alarmsirene van de school

gaan, ga dan direct naar de tuin van de school zonder de speelplaats te betreden

en meld aan de leerkracht van de klas de naam van je kind. Dit geldt ook voor

grootouders, tantes,… die de kinderen brengen.

4.3.4.3 Respect

We verwachten van onze kinderen dat ze respect hebben voor alle leerkrachten en

volwassenen waarmee ze in contact komen. Een elementaire vorm van beleefdheid

is op zijn plaats en dit in een open sfeer.

Ook in hun onderlinge relaties leren onze kinderen met elkaar leven, leren en

spelen.

We hebben respect voor ons eigen materiaal en dat van anderen: schoolgerei,

speeltuigen, kleding, boekentassen, meubels, bibliotheekboeken, …

Bij opzettelijke vernieling van materiaal wordt dit door de betrokken leerling

vergoed. Zorg ook altijd voor een beleefde houding, ook op uitstappen, in de bus,

bij vieringen, …

Respect voor de natuur mag zeker niet ontbreken en een gezonde dosis

bekommernis voor het milieu.

De school kan niet automatisch aansprakelijk gesteld worden voor schade die

kinderen elkaar op de school toebrengen. Ze kan evenmin voor diefstal

aansprakelijk gesteld worden. Wie schade berokkent aan anderen, aan meubilair of

aan de gebouwen, dient de schade te herstellen of de herstellingswerken te

bekostigen.

In elk geval zal bij opzettelijk vernielen en kapotmaken waarbij de betrokkenen

bekend zijn, kordaat worden opgetreden. De schuldigen zullen streng gestraft

worden. Elke vorm van schadeberokkening wordt in elk geval degelijk onderzocht.

Beter is echter te helpen voorkomen. Niemand houdt van opzettelijke brutaliteit of

vernielzucht.

Zorg er ook voor dat kinderen geen geld of waardevolle voorwerpen bij hebben. Dit

voorkomt diefstal.

70 van 100


4.3.4.4

Rijen en refters

Op het eind van elke speeltijd en ’s morgens, ’s middags en ’s avonds worden rijen

gevormd. Bij het belsignaal komen we direct in de rij staan en vormen we ordelijke

en stille rijen. Daarna gaan we in stilte, ordentelijk en met de boekentassen naar

boven/ beneden per klas.

’s Middags worden er refterrijen gevormd zoals het hoort en zoals afgesproken.

Kinderen die met de bus gaan worden rond 16.00 uur (rond 12.40 uur op woensdag)

verzameld aan het poortje (na een belsignaal).

De kinderen die ‘s avonds nog wat blijven spelen of in de opvang blijven, zetten de

boekentassen op het rek en mogen reeds gaan spelen. Ook de kleuters die moeten

blijven, zetten hun boekentasje op de daartoe voorziene plank (onder begeleiding

van de leidsters).

Opgelet: Alhoewel de lessen duren tot 15.25 uur (12.10 uur op woensdag), wordt

de schoolpoort om 15.35 uur (12.20 uur op woensdag) opengesteld door een

toezichter, nadat de fietsers en kinderen die te voet naar huis gaan, de school

verlaten hebben. Dus, eerst de oversteekrij naar buiten en dan pas de ouders naar

binnen.

4.3.4.5 Naar huis

De kinderen verlaten de school nooit alleen, ze gaan steeds mee met een ophaler.

Kinderen die wel de schriftelijke toelating hebben van hun ouders om alleen naar

huis te gaan, zijn uiterst voorzichtig en gaan op het afgesproken uur zonder

omwegen naar huis. Je dient hiervoor op onze website een formulier in te vullen:

‘Toestemming kind alleen naar huis’. Je kind krijgt dan een ‘pasje’ die hij/zij toont

aan de toezichters vooraleer de school te verlaten.

De fietsers en voetgangers die alleen naar huis fietsen, verzamelen aan de witte

schoolpoort en worden door een toezichter begeleid. Deze leraar zal dan ook

iedereen veilig overlaten, tenzij er een agent is natuurlijk.

Wie de school verlaten heeft na de lessen komt niet terug tenzij na afspraak en

met toelating.

Wees steeds voorzichtig op straat!

71 van 100


We vragen met aandrang aan de ouders:

1. Om niet met de auto op de parking van de school of het voormalig

rusthuis (naast de school) te komen

Dit is een privé-parking en de bewoners moeten ten allen tijde

kunnen vertrekken.

Wie zich niet aan deze regel houdt, wees dan ook niet verrast als men

je wagen blokkeert.

Bovendien maak je als ouder op die manier het verkeer aan de schoolpoort

zelf gevaarlijker voor onze kinderen.

2. ’s Avonds te wachten voor de schoolpoort tot een leerkracht rond

15.35 uur (12.20 uur op woensdag) deze opent.

3. Om te proberen tijdig je kind te komen ophalen. Lukt dit toch niet,

vind je je kind in de opvang.

4. Om zelf het voorbeeld te geven aan je kind en dus waar nodig over te

steken op het zebrapad.

5. Om je auto reglementair te parkeren.

6. De elders gemaakte afspraken stipt na te leven en te doen naleven

door jullie kinderen.

Er wordt geen toelating meer gegeven om kinderen vroeger te komen afhalen dan

15.35 uur of 12.20 op woensdag. Uitzonderlijk wordt dit toegestaan mits

schriftelijke goedkeuring van de directie vanaf het einde van de lessen: alle dagen

om 15.25 uur, woensdag om 12.10 uur voor het volgen van therapieën (logo,

kiné,…). Er wordt hiervoor een medisch attest gevraagd.

72 van 100


4.3.4.6

Speelplaatswerking

Spelen doen we op de speelplaats en zeker niet in de klas, in de gangen, op de

trappen, in de hal, in de toiletten, in de tuin, op de parking of in de garages.

We zetten ’s morgens en ’s avonds of bij uitstappen onze boekentassen op het rek.

We gebruiken onze kledij niet als speelgoed. Trekken en sleuren en wild zijn is uit

den boze. Jassen horen aan de kapstokken aan de klassen of op het rek op de

speelplaats. Waardevolle voorwerpen blijven thuis. De school is niet

verantwoordelijk voor ontvreemding.

Op het speeltuig wachten we geduldig onze beurt af en wordt er zeker niet

geduwd, getrokken of met houtsnippers gegooid. Kinderen die met materiaal uit de

speelgoedkoffers spelen, dragen hiervoor goed zorg en zetten die na de speeltijd

netjes terug op hun plaats.

Persoonlijk speelgoed (ook voor de kleuters) is verboden. Een knuffel daarentegen

kan wel (binnen de muren van de onthaaklas) maar houd er rekening mee dat deze

verloren kan gaan (een schoolse omgeving is geen thuissituatie).

Speelgoedrages (speelkaarten, stickers,…): Dit heeft in het verleden al voor menige

tranen en discussies bij kinderen gezorgd. Net zoals ander persoonlijk speelgoed,

brengen kinderen dat niet mee naar school. Gelieve hier strikt op toe te zien aub.

De school voorziet tijdens de speeltijden zelf een aanbod door de speelgoedkoffer,

fietsjes en andere speeltuigen in de kleuterschool en de spelotheek in de lagere

school.

Enkele keren op een schooljaar - wanneer dit gebeurt in klasverband - mag er wel

eens persoonlijk speelgoed meegebracht worden (bv. wieltjesdag - spelen van

gezelschapsspelen, …). Dit is dan onder toezicht van de leerkracht en zal niet

tijdens de speeltijden of opvang gebeuren.

Een beknopt overzichtje van speeltijdafspraken:

We spelen samen, sportief en eerlijk en liefst met onze klasgenootjes.

We verzorgen ons taalgebruik. De school staat erop dat er altijd Nederlands

wordt gesproken.

We vragen toelating voor het halen van de bal en om naar het toilet te gaan.

We voetballen alleen met de plastieken ballen van de school. We hangen

niet aan de doelen.

Wanneer kleuters en lagere schoolkinderen samen spelen, wordt er niet

gevoetbald. Op de speelplaats hangt een vereenvoudigd reglementje voor de

kinderen uit.

73 van 100


Bij regen zijn alle kinderen onder het afdak. Ook onder de galerij worden er

eerst rijen gevormd.

We blijven bij slecht weer uit het speeltuig.

Zorg dat alle afval in de juiste afvalbak terecht komt.

Laat niets ‘per ongeluk’ op de grond vallen en wees niet te ’mooi’ om jassen

en papiertjes die toch op de grond liggen op te rapen, ook al is het niet van

jou.

4.3.4.7 Iets vergeten?

We zullen nog slechts zeer uitzonderlijk kinderen die iets vergeten zijn in hun klas,

terug naar de klas laten gaan. Dit geldt zowel voor en na de schooluren als tijdens

de schooltijd.

De leerkracht die toezicht doet zal zelf oordelen of datgene wat de leerling in de

klas moet halen gerechtvaardigd is. Voor deze maatregel hebben we drie redenen.

Ten eerste mogen leerlingen tijdens de schooluren nooit onttrokken zijn aan het

toezicht van de opvoeder; ten tweede voorkomt het mogelijke diefstallen en ten

derde leren we onze kinderen een zekere vorm van discipline. Het is in elk geval zo

dat er toelating moet worden gevraagd, ook al is de deur open (en zeker na

schooltijd).

4.3.4.8 Snoepen en verjaardagen

Geen snoep op school! Snoep gezond, eet fruit! Geen zoetigheden op onze school.

Kauwgom is niet toegelaten. Verjaardagsattenties houden we sober en functioneel.

Een bruikbaar geschenkje zoals schrijfgerei, schoolmateriaal, leesboeken, … is

evenzeer te waarderen. Dus zeker géén chips en dergelijke meegeven a.u.b.

Chips en ander snoepgoed zal dan ook niet uitgedeeld worden. Houd hier dus

rekening mee!

Op onze school houdt men aan een eenvoudige taart of cake of gebakjes. De

verjaardag wordt gezamenlijk gevierd in de klas. Elke jarige wordt dan in de

bloemetjes gezet.

Eventueel een zelf meegebracht ijsje in zomertijd kan wel.

We laten geen ijskar en dergelijke naar school komen om dan ijsjes,... te bedelen

aan de kinderen. Vaak past dit niet in de klasactiviteiten en we willen de attenties

juist sober houden.

74 van 100


Uitnodigingen voor verjaardagen worden niet via de school meegegeven tenzij alle

kinderen uitgenodigd worden. Iedereen heeft uiteraard de vrijheid uit te nodigen

wie hij/zij wil. De school echter leert kinderen niemand uit te sluiten. Het is dan

ook nooit leuk, noch voor sommige kinderen, noch voor de leerkracht, dat bij het

uitdelen in de klas bepaalde kinderen reikhalzend naar hun uitnodiging kijken en er

géén ontvangen. Hier wil de school liever niet tussenkomen. Er zijn genoeg andere

mogelijkheden om uitnodigingen bij de genodigden te bezorgen buiten de school

om ( mail, sociale media,…).

4.3.4.9 Drank & tussendoortjes

Iedereen is verplicht om mee te werken aan de zorg voor ons milieu. Onze school

heeft als opvoedingsgemeenschap de taak de kinderen en hun ouders op te roepen

voor deze zorg.

De regeling voor meebrengen van drank ziet er als volgt uit in onze school:

De kinderen moeten eigen drank - water - meebrengen, maar dan alleen in

hervulbare veldflessen of stevig afsluitbare bekers, die na spoelen telkens opnieuw

kunnen worden gebruikt. Brikjes en blikjes zijn niet toegelaten. De leerkrachten

zien erop toe dat brikjes niet geopend mogen worden en deze worden dan ook

terug mee naar huis gegeven.

Ook de boterhammen moeten in een brooddoos worden meegegeven. Gelieve

brooddoos en beker te naamtekenen, zodat ze bij verlies of vergetelheid kunnen

worden terugbezorgd. Ik ben ervan overtuigd dat het milieu een zorg van iedereen

is en dat alle ouders begrip opbrengen voor deze regeling en hun kinderen

aansporen zich hieraan te houden.

Wat betreft de tussendoortjes:

Voor elke voormiddagpauze voorzie je voor je kind een

stukje fruit of een stukje rauwe knabbelgroente (bv.

wortel). Dit wordt steeds meegebracht in een daartoe

voorzien genaamtekend plastic doosje.

De juffen verzamelen deze doosjes in een daartoe

voorziene bak en zorgen dat deze weer mee naar huis gaat. Kinderen die iets

anders meebrengen, zullen dit niet mogen nuttigen. Dat zal terug meegegeven

worden naar huis.

Voor de namiddagpauze kies je zelf het tussendoortje: gezonde koeken of groenten

(liefst geen fruit meer omwille van de versheid). Kies voor een afwisseling in

gezonde koeken. Ook dit wordt meegebracht in een genaamtekend plastic doosje.

Kinderen die ‘s avonds in de opvang blijven, kunnen hier dan een extra koek of

groente in kwijt (of je voorziet een boterhammetje extra in de brooddoos).

75 van 100


Wat betreft de drankjes:

De kinderen brengen steeds hun eigen drank mee: dit

gebeurt in genaamtekende veldflessen of hersluitbare

bekers. Mogen we vragen om enkel nog water met de

kinderen mee te geven? De kinderen kunnen dan makkelijk

hun bekers hervullen wanneer dit nodig blijkt.

Fruit en koeken (zonder papiertje) worden dus steeds

meegebracht in een doosje. Zo vermijden we de vele papiertjes, verminderen we

onze afvalberg en helpen we het milieu een handje! Ook willen we op deze manier

onze kinderen hiervan bewust maken.

We durven ons sterk maken dat jullie als ouders deze gezondere aanpak zeker

zullen ‘smaken’.

4.3.4.10 Schoolagenda

In de schoolagenda noteert het kind dagelijks de lessen en taken. Het is de

bedoeling dat je als ouders controleert wat je kind dient te doen. In de lagere

klassen van de lagere school doe je dit best dagelijks. Elke juf maakt hierover de

nodige afspraken met de ouders, ook over de frequentie van handtekenen.

Voor korte aan- of opmerkingen zowel van de ouders als van de leerkrachten is er

eveneens ruimte. Ook wordt de agenda wekelijks nagekeken door de leerkracht of

deze werd getekend door de ouders.

Mogen we vragen gebruik te maken van de agenda om berichten mee te geven voor

de leerkracht. Bijvoorbeeld: je kind mag niet zwemmen, je kind is ziek en moet

binnen blijven, er is iets niet duidelijk, je hebt vragen, je moet iets meedelen, … .

Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om dit via het mailplatform in smartschool

aan de leerkrachten te laten weten.

4.3.4.11 Mailverkeer

Dat mailen een handig communicatiemiddel is, weet

iedereen. Toch worden we hiermee overladen.

De school probeert deze communicatie in de mate dat

het lukt te beperken.

Aan jullie vragen we hetzelfde: Beperk het mailverkeer met de leerkrachten aub.

en gebruik deze enkel voor belangrijke en noodzakelijke meldingen of vragen .

76 van 100


Je mag evenwel niet verwachten dat de leraren dagelijks reageren op jullie mails.

Buiten hun dagtaak hebben ze ook nog andere schoolse avondtaken én een

gezinsleven.

Elke leerkracht zal dus antwoorden wanneer dit voor haar/hem past binnen een

aanvaardbare termijn.

Vandaar: Voor dringende zaken kan je dus best telefonisch contact opnemen met

de school.

Meer concrete afspraken over communicatie vind je in het luik ‘ Afspraken over

communicatie'.

In de kleuterschool werkt men met wekelijkse mailtjes naar de ouders. Hierin staan

de weekactiviteiten vermeld en ook wat van jou en je kleuter verwacht wordt

i.v.m. meebrengen van materiaal, uitstappen, berichtgeving, … Gelieve dus

geregeld te kijken of er geen berichten zijn in je mailbox. Ook worden er

fotomailtjes doorgestuurd van gebeurtenissen in de klas.

4.3.4.12 Klasbibliotheek

In principe gaat elke klas van de lagere school wekelijks of om de veertien dagen

naar de klasbibliotheek. Het uitlenen van de boeken is uiteraard gratis.

Wie zijn/haar boek verliest of beschadigt moet de prijs van het boek betalen of

zorgt zelf voor een nieuw exemplaar.

4.3.4.13 Preventiemaatregelen

Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kunnen we op basis van een

risicoanalyse opgesteld in samenspraak met de preventieadviseur,

preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het schoolgebeuren te

garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen indien ze noodzakelijk zijn.

Ze zijn in verhouding tot de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het

kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van een mondmasker of het

beperken van contacten tussen leerlingen.

Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen we jou hierover informeren.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

77 van 100


4.4

Voor- en naschoolse opvang

4.4.1 Ochtendopvang

Iedere schooldag start de opvang om 7.30 uur.

De kinderen komen binnen langs de witte deur en gaan - al of niet onder

begeleiding van een ouder, oma, … direct binnen in de refter.

Er blijven geen kinderen voor de schoolingang of op de speelplaats staan als

de opvang in de refter is. Je kind dient omwille van de veiligheid steeds

onder toezicht te staan.

Tot 8.00 uur is de opvang betalend: € 1. Na 8.00 uur is de opvang gratis.

Elk kind op school dat in de opvang blijft, heeft een doorzichtig hoesje met

daarin een barcode die aan de boekentas dient bevestigd te worden. Op die

manier gebeurt de registratie van de aanwezigheden van je kind in de

opvang. Als je kind dit hoesje kwijtspeelt, gelieve dan contact op te nemen

met het secretariaat.

De kinderen blijven steeds in de refter tot 8.00 uur.

Tussen 7.30 uur en 7.50 uur mogen de kinderen gebruikmaken van de

opvangmaterialen: een spel, een strip of boek of tekenwerk.

Tussen 7.50 en 8.00 uur wordt het materiaal weer correct opgeborgen.

Kinderen mogen steeds van thuis uit een boek of strip meebrengen.

Geen computergames, smartphones en dergelijke. De school kan niet instaan

voor schade hieraan of verlies hiervan. Kinderen brengen van thuis geen

persoonlijk speelgoed mee. Zie ook speelplaatswerking.

We gaan ervan uit dat de kinderen reeds ontbeten hebben.

Moest er een kind toch nog een knabbel, boterham, … mee hebben, mag

deze - in het belang van het kind - uiteraard opgegeten worden.

Dit mag echter geen regel worden. Je kan dan de ouders vriendelijk

verzoeken om tijd te nemen voor het ontbijt thuis.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, beslist de opvangjuf of alle

kinderen naar buiten mogen om op de speelplaats te spelen.

Bv.: Bij vriesweer of hevige regenval blijven de kinderen wat langer in de

refter.

Ten laatste om 8.15 uur gaat de opvangjuf met alle kinderen naar buiten.

Tussen 8.00 uur en 8.15 uur mag er nog met de ballen gespeeld worden.

Na 8.15 uur moeten deze terug binnengebracht worden naar het spellokaal.

Tijdens de ochtendopvang is de spelotheek niet geopend en mag er dus geen

materiaal hiervan genomen worden. Hetzelfde geldt voor het spelmateriaal

en de fietsjes van de kleuters.

Vanaf 8.15 uur komt er een bijkomende toezichter (leerkracht) op de

speelplaats. Zij kijkt er mee op toe dat er geen ballen meer zijn en dat het

spelmateriaal onaangeroerd blijft. De bijkomende toezichter focust zich op

78 van 100


het “speelplaatsgebeuren”, terwijl de opvangjuf zich aan het bruine poortje

plaatst.

Om 8.35 uur - bij het belsignaal - eindigt de opvang en starten de lessen.

De kinderen worden aangemaand om in de rijen te gaan staan totdat de

leerkrachten aanwezig zijn.

4.4.2 Woensdagmiddagopvang

Op woensdagmiddag eindigen de lessen om 12.10 uur.

De kinderen komen dan naar beneden en mogen ofwel gaan spelen ofwel

zich verzamelen voor de oversteekrij aan de witte deur.

De oversteekrij vertrekt dan om 12.15 uur.

Daarna mogen de ouders binnen.

Woensdag worden er geen huistaken gemaakt.

Bij goed weer blijven de kinderen buiten, bij slecht weer kunnen ze naar de

refter.

Ondertussen is er ook een verantwoordelijke van het IBO die de kinderen in

de refter aan het middageten zet. Zij vertrekken rond 12.45 uur met de

gemeentebus naar kamp Kwadraat in Terlanen voor de buitenschoolse

opvang.

Ook de andere kinderen die de bus moeten nemen, stappen dan op.

De opvang tot 12.30 uur is gratis en betalend vanaf 12.30 tot 13.00 uur [€ 1].

De school sluit de deuren om 13.00 uur.

Ouders betalen een boete van € 5 per begonnen kwartier bij laattijdig

toekomen. De opvangjuf int deze direct.

4.4.3 Avondopvang

4.4.3.1 Algemeen

Betreft maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond.

De opvangjuffen zijn met zijn tweeën. Beiden starten om 15.45 uur.

De oversteekrij vertrekt om 15.30 uur. Daarna mogen de ouders de

school binnen en hun kind(eren) ophalen. Tot 16.00 uur is de opvang

gratis.

Vanaf 16.00 uur wordt er per begonnen half uur € 1 aangerekend.

De leerlingen hebben aan de boekentas een label met barcode hangen

zodat de opvangjuffen de kinderen kunnen scannen.

Vóór 16.00 uur mogen de kleuters op de speelplaats hun boekentassen

niet gebruiken: dus niets (bv. koekje) hieruit halen!

79 van 100


Tot de kinderen naar binnen gaan, mogen ze nog spelen op de

speelplaats. Met ballen spelen is toegestaan vanaf 16.00 uur.

4.4.3.2 Opstart van de opvang in de lokalen

De opvangjuffen gaan ten laatste tussen 16.15 uur en 16.25 uur naar

binnen:

- de opvangjuf van de lagere school: de refter

- de opvangjuf van de kleuterschool: het opvanglokaal

(kleuterblok)

Bij zeer slecht weer kunnen de opvangjuffen ook beslissen om dit

vanaf 16.00 uur te doen.

Dit gebeurt op een gestructureerde manier:

4.4.3.2.1 Lagere school

Onze kinderen gaan in klasrijen staan, nemen al hun spullen mee naar

binnen en krijgen een plaats toegewezen in de refter. De kinderen

zitten niet direct naast elkaar zolang ze aan hun huistaken dienen te

werken. Iedereen start dan aan de taken.

4.4.3.2.2 Kleuterschool

De kleuters verzamelen allemaal met al hun spullen aan de trap van

de kleuterblok. Met de opvangjuf gaan ze dan binnen: In de hal

kunnen ze dan eerst iets knabbelen als ze dat bij hebben. Dan gaan

ze het opvangklasje binnen.

4.4.3.3 Verder verloop in de lokalen en erna

4.4.3.3.1 Lagere school

Bij het binnenkomen starten de kinderen aan hun lessen en huistaken.

De opvangjuf kijkt via de agenda altijd na of de les geleerd is en het

huiswerk gemaakt. Het is evenwel niet de bedoeling dat de opvangjuf

verdere uitleg geeft, de lessen opvraagt of de taken echt verbetert.

Natuurlijk kan er - indien mogelijk - wel geholpen worden als een kind

uitleg vraagt.

Kinderen mogen niet meer naar de klas gaan indien ze iets vanuit de

klas vergeten zijn. Uitzonderlijk kan dit wel na toelating door een

leerkracht of de directeur als het gaat over belangrijke zaken (om een

toets voor te bereiden bv.).

80 van 100


De opvangjuf zorgt ervoor dat er steeds minimaal een half uur tijd

voorzien wordt voor dit werkmoment. Kinderen die vroeger klaar zijn

of geen huiswerk hebben, dienen zich toch in stilte bezig te houden.

Best dat de kinderen een bibboek vanuit de klas of vanuit thuis of een

openbare bibliotheek mee hebben. De opvangjuf kan hen ook boeken

of strips laten lezen die in de refter voorradig zijn. Er worden in geen

geval spelletjes gespeeld tijdens dit werkmoment! Een tekening kan

eventueel ook aangeboden worden (leerlingen van het eerste leerjaar

die nog niet [goed] de leestechniek geleerd hebben).

Tijdens dit werkmoment kan de opvangjuf ook

zelf beslissen of kinderen al dan niet per twee

mogen zitten om aan de taken te werken: de

rustige werksfeer mag hierdoor echter niet

worden verstoord. Geen groepswerken dus.

De kinderen dienen altijd respect te tonen naar

de opvangjuf en de regels te respecteren. De

opvangjuf zal hen ook steeds respectvol

behandelen en hen eerst attent maken op

ongepast gedrag en hen vragen om dat niet meer

te doen. Wanneer de leerling toch niet luistert,

kan deze apart gezet worden in de opvang.

Bijkomend kan de opvangjuf ook de opvangkaart invullen.

Na het werkmoment mogen de kinderen tekenen, strips en boeken

lezen, spelletjes aan tafel spelen (en dat kan nu wel met een groepje)

of een film bekijken (meestal enkel op vrijdag).

Het is niet de bedoeling dat er in de refter door de kinderen constant

rondgelopen wordt, met vliegers gegooid en dergelijke meer. Er mag

wat animo zijn, maar dus steeds in een aangename sfeer.

Bij regen, te koud weer en indien buiten donker (winter), blijven we

na het werkmoment toch binnen met de kinderen en dit tot 17.45 uur.

Ondertussen kan er wel vanaf 17.40 uur opgeruimd worden en - indien

beschikbaar - een koekje, potje yoghurt of fruit gegeten worden

(overschotjes van de middagrefter). Uiteraard kan er ook tot 18.00

uur binnen gebleven worden.

Bij goed weer mogen de kinderen - na het werkmoment - naar buiten

om te spelen op de speelplaats. De spelotheek wordt niet geopend.

De fietsjes van de kleuters zijn ook alleen bedoeld voor de kleuters,

dus geen kinderen van de lagere school hierop laten. De kinderen van

de lagere school mogen wel op de steps.

De opvangjuf kan uitzonderlijk ook beslissen om helemaal niet binnen

te gaan (vb. dag voor een schoolreis, dag voor een vakantie, op

81 van 100


vrijdag wanneer er geen huiswerk is, bij te veel kinderen nog

aanwezig op school, enz…).

Bij het buitengaan nemen de kinderen hun materiaal mee en zetten

alles op de plank. Ouders weten dat ze daar alles vinden en hoeven

aldus minder te zoeken.

Het principe is steeds: samen binnen, samen buiten. Alleen voor de

lln. van de 2 de of 3 de graad kan een uitzondering gemaakt worden

wanneer hun huiswerk nog niet klaar is: zij mogen dan nog even

alleen verder werken in de zaal. De toezichter blijft buiten bij de

andere kinderen en steekt af en toe eens zijn hoofd binnen ter

controle. Bij misbruik gaan de kinderen wel naar buiten.

Na de opvang blijven de refter en de speelplaats steeds opgeruimd

achter, zodat de school er netjes bij ligt om de volgende dag te

starten (jasjes netjes op de plank, speelgoed opgeruimd, ook aan het

speeltuig).

4.4.3.3.2 Kleuterschool

Nadat de jasjes en boekentasjes opgehangen zijn en er een koekje,...

gegeten werd in de hal, mogen de kinderen nog wat spelen in het

opvangklasje.

4.4.4 Wat tijdens…?

Bij goed weer en als het niet te koud is, mogen de kleuters ook buiten

blijven spelen. Ze mogen dan de fietsjes gebruiken. Het moet dan ook

goed weer zijn, anders gaat de opvangjuf nog eerst even binnen.

De opvangjuf kan verschillende activiteiten aanbieden aan de

kinderen: tekenen, spelletjes, … . Onze kleuters worden aangespoord

om mee te helpen opruimen.

Tussen 17.05 uur en 17.10 uur worden de kleuters naar de refter

gebracht.

De kleuters zetten dan hun boekentasjes op de plank of een tafel en

hangen hun jasjes aan de stoeltjes. Ze zetten zich dan neer aan de

kleine tafeltjes in het begin van de refter.

Hier kunnen ze dan nog kleuren, tekenen, een spelletje spelen.

4.5 - Individuele oudercontactmomenten

Als je je kind op school laat je laat deze in de handen van de toezichter,

dien je de opvang te betalen.

82 van 100


Je brengt je kind(eren) niet mee tijdens oudercontactmomenten, tenzij je

deze zelf bijhoudt.

4.6 Herstel- en sanctioneringsbeleid

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind.

Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten

door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan

we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier

kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken

voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school

tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om

in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

4.6.1 Afspraken rond pesten

Kinderen spelen met elkaar en daarbij komt soms eens ruzie voor. Ruzie maken en

oplossen hoort bij het leven. Het is noodzakelijk dat een kind hier af en toe mee

geconfronteerd wordt, zodat hij zich in zijn latere leven op gepaste wijze kan

gedragen in groep, in de samenleving. Dit gebeurt met vallen en opstaan. Wanneer

dit lerend gedrag overgaat in pestgedrag, spreekt men van een probleem.

Preventief wordt er hier op school ook aan gewerkt: het

creëren van een veilig klasklimaat, het naleven van de

klasregels en de overstijgende schoolafspraken, aanbieden

van spellen op de speelplaats, inzetten op relationele

opvoeding, een anti-pestdag, onze KIVA-aanpak, proactieve

cirkelgesprekken, … .

4.4.1.1 Signaleren en onderkennen van het probleem

Het is belangrijk om als leerkracht tijdig de signalen op te vangen om vervolgens

de nodige stappen te ondernemen. Het observeren van gedragingen van leerlingen

is de eerste stap.

Pestsituaties worden vaak door ouders gemeld. De ouders van een kind dat gepest

wordt, wordt gevraagd zo snel mogelijk de school te contacteren. Leerkrachten en

ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en in

beide gevallen (pester-gepeste) opmerkelijke gedragingen melden aan de school.

83 van 100


4.4.1.2 Plan van aanpak

- Melden aan collega’s (via mail, personeelsvergadering, extra overlegmoment, …)

Observeren en overleggen met als doel correcte informatie te verzamelen.

- Gesprek met het doelwit

Als de leerkracht het pesten ontdekt begint de leerkracht met een gesprek met

het doelwit over zijn of haar beleving en gevoelens. Ook over het effect van de

pesterijen. Je ondervraagt niet specifiek over de voorvallen, maar je moet wel

weten wie erbij betrokken is. Tijdens dit gesprek legt de begeleider (indien

nodig) de procedure uit en vraagt deze het vertrouwen van het doelwit. Op het

einde vraagt de leerkracht wat hij wel en wat hij niet mag vertellen aan een

groepje leerlingen dat de leerkracht zal samenstellen. Het doelwit kan ook

uitgenodigd worden om een tekst, tekening, gedicht of andere creatieve

uitdrukking te maken over het effect van de pesterijen.

- Samenroepen van de gekozen leerlingen

De begeleider heeft een bijeenkomst met het groepje leerlingen dat tijdens het

gesprek met het doelwit gekozen is (pester(s), meelopers, niet betrokken,

mondige jongeren en/of vrienden van het doelwit).

Het doelwit is niet aanwezig; een groepje van zes tot acht jongeren is ideaal.

De begeleider vertelt het groepje jongeren dat er een probleem is, hoe het

doelwit zich voelt en gebruikt eventueel het creatieve middel dat het doelwit

heeft aangereikt om het effect van de pesterijen te benadrukken.

Op geen enkel moment worden er details van de incidenten of beschuldigingen

uitgesproken.

- Gedeelde verantwoordelijkheid

Elk lid van de groep wordt aangemoedigd om een voorstel tot handelen te doen,

waardoor het doelwit kan geholpen worden om zich terug beter te voelen. De

begeleider reageert aanmoedigend en vertelt dat ze een week hebben om hun

acties uit te voeren en dat er dan terug een gesprek zal zijn.

De begeleider beëindigt de bijeenkomst door de verantwoordelijkheid voor de

oplossing bij de groep te laten. Na een week wordt er een nieuw gesprek

vastgelegd om te zien hoe het loopt. Ondertussen wordt er geregeld feedback

gevraagd aan het slachtoffer.

Ongeveer een week later bespreekt de begeleider met elke leerling afzonderlijk -

ook met het doelwit – hoe de week verlopen is. Dit geeft de begeleider de

mogelijkheid om het gebeuren van nabij te volgen en houdt de betrokkenheid

van de jongeren bij het hele proces in stand.

- Het schoolteam houdt de leerlingen extra in het oog tijdens de speeltijden.

84 van 100


4.1.1.3. Begeleiding

van de gepeste leerling

- Medeleven tonen en luisteren

- Vragen stellen: Hoe wordt er gepest, door wie, wanneer, hoe vaak

- Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet zij/hij voor tijdens en na

het pesten

- Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil

uitlokken. De leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt

reageren

- Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest

- Nagaan welke oplossing, reactie het kind zelf wil

- Sterke kanten van de leerling benadrukken

- Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt

- Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pesters

- Vertrouwenspersoon kan steeds ingeschakeld worden

van de pester

- Praten: Zoeken naar de reden van het pesten

- Contact tussen ouders en school optimaliseren. Elkaar informeren en

overleggen.

- Er wordt melding gemaakt van het pestprobleem en uitleg gegeven over de

verschillende fases.

- Inleven in het kind, wat is de oorzaak van het pesten

4.1.1.4. Mogelijke gevolgen

Wanneer de acties van het groepje niet het gewenste effect opleveren en de pester

negatief gedrag ten aanzien van het doelwit blijft manifesteren, gaan we over naar

de meer confronterende aanpak, met name strafmaatregelen.

De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan

met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag:

1. Eén of meerdere pauzes binnen blijven.

Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn

of haar rol in het pestprobleem. Een leesopdracht rond de problematiek.

Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.

Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van

deze afspraken komt aan het einde van iedere week (voor een periode) in

een kort gesprek aan de orde.

85 van 100


2. Een gesprek met de ouders

De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde

aan het probleem te maken.

De school heeft alle activiteiten vastgelegd en de school heeft al het

mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem.

3. Deskundige hulp inschakelen

Bij aanhoudend pestgedrag kan er deskundige hulp worden ingeroepen. De

schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of

schoolmaatschappelijk werk.

4. In andere groep plaatsen

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling

tijdelijk in een andere groep te plaatsen, binnen de school (parallelklas).

5. Schorsing of tijdelijke uitsluiting

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of tijdelijk verwijderd

worden.

Omdat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de kinderen om een

veilige leeromgeving te scheppen, is het belangrijk dat we accuraat en

effectief kunnen reageren op pestgedrag.

Wij willen als school deze problematiek onder ogen zien en structureel

aanpakken om ervoor te zorgen dat “pesten” tot een minimum gereduceerd

wordt.

De Sint-Jozefsschool Eizer wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat

bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze

kunnen ontwikkelen.

6. In sommige gevallen is een meer individuele aanpak nodig. Dat zal dan

ook steeds met de betrokken kinderen én ouders besproken worden.

Je kind heeft recht op een veilige omgeving

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

86 van 100


4.6.2 Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen

we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel

bepalen. De school wil daarmee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn:

❏ een gesprek met de klasleerkracht, de vertrouwenspersoon, de

zorgcoördinator, de directeur of een combinatie van bovenstaande personen

❏ een time-out: Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op

vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even

tot rust komen en/of nadenken over wat er gebeurd is. Achteraf wordt dit

kort met je kind besproken.

❏ een begeleidingsplan: hier leggen we samen met jou en je kind een aantal

afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans

om ook mee afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk

voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind

opgevolgd.

Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste

plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over

wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn:

● een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

● een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;

● een bemiddelingsgesprek;

● no blame-methode bij een pestproblematiek;

● een herstelgericht groepsoverleg (HERGO).

Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van

bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een

onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar

een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur kan een

tuchtprocedure uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. De

directeur brengt je dan per brief op de hoogte.

87 van 100


4.6.3 Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort,

kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan onder andere zijn:

● een verwittiging in de agenda (of via mail)

- een strafwerk

- een tijdelijke verwijdering uit de les door in de hal te staan.

! De leerstof die een leerling hierdoor mist, wordt thuis afgewerkt en dient

zelf verbeterd te worden - de leraar noteert op het werk waarmee de

leerling bezig is/was (werkschrift/bundel/…) :

‘Gestraft wegens ongepast gedrag’

● een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie

! Een gesprek - een strafwerk - afwerking van een taak - een combinatie

van voorgaande - zijn mogelijkheden. De directeur geeft een nota mee of

stuurt een mail naar de ouders om hen op de hoogte te brengen

● een specifieke opdracht

● niet deelnemen aan een bepaalde activiteit (bv. speeltijd)

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

4.6.4 Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van de school ernstig verstoort

of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of

anderen belemmert, dan kan de directie een tuchtmaatregel nemen. Een

tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerling in het lager onderwijs.

Overzicht van maatregelen:

- Een preventieve schorsing als bewarende maatregel

- Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

- een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en

maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen ( geen beroep

hiertegen mogelijk)

- een definitieve uitsluiting. (beroep hiertegen mogelijk)

88 van 100


4.4.4.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directie in het kader van een tuchtprocedure

beslissen om je kind preventief te schorsen. Die bewarende maatregel dient om de

leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen

is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou

meegedeeld. De directie bevestigt die beslissing in de brief waarmee de

tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan

en duurt in principe niet langer dan 5 opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk

kan die periode eenmalig met 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden, als

door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan

worden afgerond. De directie motiveert die beslissing.

4.4.4.2 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Wanneer we hier spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt de

volgende procedure gevolgd:

1 De directie wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier

samen. Bij een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een

vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2 Jij en je kind worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met

de directie. Je kunt worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon. Een

personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet

optreden als vertrouwenspersoon. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op

de 4de dag na verzending van de brief. Het gesprek vindt fysiek plaats op school

tenzij dit wegens veiligheidsredenen niet mogelijk is. Over de wijze waarop het

gesprek plaatsvindt (fysiek dan wel via elektronische weg) ligt de beslissing bij

de directie na afweging van de concrete omstandigheden of vraag.

3 Voorafgaand aan het gesprek hebben jij, je kind en eventueel jullie

vertrouwenspersoon het recht om het tuchtdossier, met inbegrip van het advies

van de klassenraad, in te kijken.

4 Na het gesprek brengt de directie jou binnen een termijn van 5 dagen met een

aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een

motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een

definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

89 van 100


Bij een definitieve uitsluiting zoeken we samen met het CLB naar een nieuwe

school. Als je geen inspanningen doet om je kind in een andere school in te

schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na 1 maand

(vakantieperiodes tussen 1 september en 30 juni niet meegerekend). Jij moet er

dan op toezien dat je kind aan de leerplicht voldoet. Wij kunnen de inschrijving

van je kind weigeren als je kind het huidige, het vorige of het daaraan

voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten op onze school.

4.4.4.3 Opvang op school bij preventieve schorsing en (tijdelijke en

definitieve) uitsluiting.

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de

tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school

aanwezig, maar neemt het geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn

leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar

is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

Bij een definitieve uitsluiting heb je 1 maand de tijd om je kind in een andere

school in te schrijven. In afwachting van de inschrijving is je kind in principe op

school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn

leerlingengroep. De directie kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar

is voor onze school. Die beslissing motiveren we dan schriftelijk aan jou.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

4.7 Betwistingen

4.7.1 Beroepsprocedure definitieve uitsluiting

Wanneer we hier spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

Je kunt tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De

procedure gaat als volgt:

1 Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het

schoolbestuur:

De heer Beckers Marcel

Voorzitter van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw

Waversesteenweg 96, 3090 Overijse

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de 5de dag

nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd

ontvangen. Er is dus een termijn van 5 dagen. De aangetekende brief met

90 van 100


het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de 3de dag na

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor

de verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het

beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep

niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden

voldoen: Het beroep is gedateerd en ondertekend;

Het beroep is per aangetekende brief verstuurd.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de

beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat

betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten dat het beroep de redenen aangeeft waarom de

definitieve uitsluiting betwist wordt. Daarbij kunnen overtuigingsstukken

toegevoegd worden.

2 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie

zitten zowel personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als

personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je

klacht grondig onderzoekt. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft

uitgesproken, maakt nooit deel uit van de beroepscommissie, maar wordt wel

gehoord.

3 De beroepscommissie nodigt jou en je kind uit voor een gesprek. Je kunt je

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de

uitnodiging staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. De samenstelling

blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte,

overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger

aan te duiden.

Vóór de zitting kun je het tuchtdossier opnieuw inkijken.

Het gesprek gebeurt ten laatste 10 dagen nadat het schoolbestuur het beroep

heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij

gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van 10

dagen op. Dat betekent dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen

van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een

schoolvakantie plaatsvinden.

91 van 100


4 De beroepscommissie streeft in haar zitting naar een consensus. Wanneer het

toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of

het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen

die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het

schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen

zijn, geeft zijn stem de doorslag.

5 De beroepscommissie zal ofwel het beroep onontvankelijk verklaren, ofwel de

definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. De voorzitter van de

beroepscommissie deelt de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van 5

dagen met een aangetekende brief mee. De beslissing is bindend voor alle

partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op.

Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht

blijft.

4.7.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs

Indien je niet akkoord gaat met het niet-toekennen van het getuigschrift

basisonderwijs, kun je beroep instellen. De beroepsprocedure lichten we hieronder

toe.

Let op: Wanneer we hier spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen

(zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend).

1 Je vraagt binnen 3 dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken

van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directie. Dat

gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dat gesprek schriftelijk

aanvragen: dit doe je door je aanvraag te versturen naar het mailadres van de

directeur: directie@sintjozefeizer.be . Je krijgt een uitnodiging die de afspraak

bevestigt. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt

aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.

2 Dat verplicht overleg met de directie vindt plaats ten laatste de 6de dag na de

dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt

uitgereikt aan je kind. Tijdens dat gesprek krijg je de kans om je bezwaren te

uiten. De directie verduidelijkt via het dossier van je kind op basis van welke

gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen. We maken een verslag

van dat overleg.

92 van 100


Het gesprek vindt fysiek plaats op school tenzij dit wegens veiligheidsredenen

niet mogelijk is. Over de wijze waarop het gesprek plaatsvindt (fysiek dan wel

via elektronische weg) ligt de beslissing bij de directie na afweging van de

concrete omstandigheden of vraag.

3 De directie deelt het resultaat van dat overleg met een aangetekende brief aan

je mee. Er zijn twee mogelijkheden:

- De directie vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de

klassenraad rechtvaardigen;

- De directie vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval

roept ze de klassenraad zo snel mogelijk samen om de betwiste beslissing

opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van

die vergadering.

4 Als je het niet eens bent met de beslissing van de directie of de beslissing van

de nieuwe klassenraad, dan kun je beroep indienen bij de voorzitter van het

schoolbestuur. Dat kan via aangetekende brief:

De heer Beckers Marcel

Voorzitter van Katholieke Scholen Druivenstreek vzw

Waversesteenweg 96, 3090 Overijse

5 Je hebt daarvoor een termijn van 3 dagen. Die begint te lopen de dag nadat je

de aangetekende brief van de school ontvangt. De aangetekende brief met één

van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de 3de dag na

verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de

verzending als voor de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het

beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep

niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden

voldoen: Het beroep is gedateerd en ondertekend;

Het beroep is per aangetekende brief verstuurd.

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de

beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat

betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

93 van 100


We verwachten dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet

uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt. Daarbij kunnen

overtuigingsstukken toegevoegd worden.

6 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het schoolbestuur of zijn

afgevaardigde een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie

zitten zowel personen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn,

als personen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je

klacht grondig zal onderzoeken.

7 De beroepscommissie zal jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kunt je

daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De periode waarin de

beroepscommissie kan samenkomen, situeert zich in de zomervakantie en de

eerste twee weken van september: ofwel de eerste week van juli ofwel vanaf

de laatste week van augustus tot 10 september (afhankelijk van de

beschikbaarheid van de commissieleden). Het is enkel mogelijk om een gesprek

te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. In de brief met de uitnodiging

staat wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft

ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of

onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

8 De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het

toch tot een stemming komt, heeft de groep van personen die aan de school of

het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van personen

die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het

schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen

zijn, geeft zijn stem de doorslag.

9 De beroepscommissie zal het beroep onontvankelijk verklaren, de betwiste

beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het

resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende

brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan jou ter kennis gebracht.

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

94 van 100


4.8

Klachten

4.8.1 Klachtencommissie

Ben je over iets niet tevreden op onze school, dan kun je contact opnemen met

Klik of tik om tekst in te voeren. Samen zoeken we naar een oplossing. Blijf je

bezorgdheden hebben, dan kun je contact opnemen met het schoolbestuur. Als ook

dat niet tot een oplossing leidt, kun je klacht indienen bij de klachtencommissie.

Je kunt je klacht indienen:

· via de webapplicatie klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen of;

· via post naar

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie

Guimardstraat 1

1040 Brussel

De klachtencommissie kan je klacht enkel behandelen als die aan bepaalde

voorwaarden voldoet.

De klachtencommissie is geen rechter en kan geen verplichtingen, sancties of

schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren

en mogelijke oplossingen adviseren.

Meer informatie over de klachtencommissie vind je op de webapplicatie.

4.8.2 Commissie inzake leerlingenrechten

Bij een niet-gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kun je klacht

indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten

4.8.3 Commissie inzake zorgvuldig bestuur

Klachten die gaan over de principes van zorgvuldig bestuur kunnen worden

ingediend bij de Commissie inzake Zorgvuldig bestuur:

onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/wat-mag-en-moet-op-school/een-vraa

g-of-klacht-over-je-school/met-een-vraag-of-klacht-naar-de-commissie-zo

rgvuldig-bestuur

95 van 100


Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een

aantal principes moeten houden (onder andere kosteloosheid, eerlijke

concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en

sponsoring).

Terug naar overzicht

Terug naar inhoudsopgave

96 van 100


Inhoudsopgave

Overzicht 3

Onze visie en pedagogisch project 4

Engagementsverklaring van het katholiek onderwijs 8

1 Algemene informatie over onze school 9

1.1 Hoe organiseren wij onze school? 9

1.1.1 het schoolbestuur 9

1.1.2 het lokaal comité 10

1.1.3 de directie 10

1.1.4 de scholengemeenschap Zoniën 10

1.1.5 het secretariaat 11

1.1.6 de zorgcoördinator 11

1.1.7 ons schooladres 11

1.1.8 onze website 11

1.2 Vaste instapdagen voor de kleinsten 12

1.3 Nieuwe inschrijving nodig? 13

1.4 Onderwijsloopbaan 14

1.4.1 Taalscreening niveau Nederlands 14

1.4.2 Naar het lager onderwijs 14

1.4.3 Zittenblijven in het kleuteronderwijs of in het lager onderwijs 14

1.4.4 Indeling in leerlingengroepen 15

1.4.5 Langer in het lager onderwijs 15

1.4.6 Uitschrijving 15

1.5 Schooluitstappen 16

1.6 Verboden te roken 18

1.7 Verkoop, reclame en sponsoring 18

2 Wat mag je van ons verwachten? 19

2.1 Hoe begeleiden we je kind? 19

2.1.1 Leerlingenbegeleiding 19

2.1.1.1 Algemeen 19

2.1.1.2 de onderwijsloopbaan 20

2.1.1.3 leren en studeren 21

2.1.1.4 psychisch en sociaal functioneren 22

2.1.1.5 preventieve gezondheidszorg 22

2.1.1.6 ons zorgbeleid in een notendop 23

2.1.2 Huiswerk 24

2.1.3 Agenda van je kind 25

2.2 Leerlingenevaluatie 25

2.2.1 Breed evalueren 25

2.2.2 Rapporteren 26

2.3 Getuigschrift basisonderwijs 27

2.4 Met wie werken we samen? 28

2.4.1 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 28

2.4.2 Leersteuncentrum Oost-Brabant 33

2.4.3 Buitengewone basisschool 35

97 van 100


2.5 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 35

2.5.1 Bij langdurige ziekte of ongeval (niet-chronische ziekte) 35

2.5.2 Bij chronische ziekte 36

2.6 Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden 37

2.7 Stappenplan bij ziekte of ongeval 38

2.7.1 Eerste hulp bij een ongeval of ziekte van de leerling op school 38

2.7.2 Verzekering en ongevalsaangifte 39

2.7.2.1 Verzekering 39

2.7.2.2 Ongevalsaangifte 39

2.7.3 Besmettelijke ziekten en luizen 40

2.8 Medicatiegebruik en andere medische handelingen 41

2.8.1 Gebruik van medicatie op school 41

2.8.2 Andere medische handelingen 42

2.9 Privacy 42

2.9.1 Hoe en welke informatie houden we over je kind bij? 42

2.9.2 Welke info geven we door bij verandering van school? 43

2.9.3 Maken en publiceren van beeld- of geluidsopnames 43

2.9.4 Inzage in, toelichting bij en kopie van bepaalde informatie 44

2.9.5 Gebruik van bewakingscamera op onze school 44

3 Wat verwachten we van jou als ouder? 45

3.1 Engagementsverklaring tussen jou en onze school 45

3.1.1 oudercontacten 45

3.1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen 45

3.1.3 Individuele leerlingenbegeleiding 47

3.1.4 Onderwijstaal Nederlands 47

3.2 Ouderlijk gezag 49

3.2.1 Neutrale en open houding tegenover beide ouders 49

3.2.2 Afspraken rond informatiedoorstroom 50

3.2.3 Co-schoolschap is niet mogelijk 50

3.2.4 Inschrijven op school 50

3.3 Schoolkosten 51

3.3.1 Overzicht kosten - bijdragelijst 51

3.3.1.1 Verplichte activiteiten of materiaal 51

3.3.1.2 Niet-verplicht aanbod 52

3.3.1.3 Meerdaagse uitstappen 53

3.3.2 Wijze van betaling 53

3.3.2.1 De scherpe maximumfactuur 53

3.3.2.2 De minder scherpe maximumfactuur 54

3.3.2.3 Overzichtsschema van de facturatieperiodes 55

3.3.3 Bij wie kun je terecht als je betalingsmoeilijkheden hebt? 56

3.3.4 Recupereren van kosten? 56

3.3.5 Schoolbenodigdheden en het aanbieden van kosteloze materialen 56

3.4 Participatie 58

3.4.1 Schoolraad 58

3.4.2 Ouderraad 58

3.5 Gebruik van (sociale) media 60

98 van 100


3.6 Afspraken over communicatie 61

4 Wat verwachten we van je kind? 63

4.1 Leerplicht en afwezigheden 63

4.1.1 Je kind is nog niet leerplichtig in het kleuteronderwijs 63

4.1.2 Je kind is 5 jaar en leerplichtig in het kleuteronderwijs 63

4.1.3 Je kind is niet leerplichtig in het lager onderwijs 63

4.1.4 Je kind is voltijds leerplichtig in het basisonderwijs 64

Gewettigde afwezigheden 64

4.1.5 Problematische afwezigheden 66

4.2 Participatie leerlingenraad 67

4.3 Wat mag en wat niet? 67

4.3.1 Kleding 67

4.3.2 Persoonlijke bezittingen 68

4.3.3 Eerbied voor materiaal 68

4.3.4 Afspraken en leefregels 69

4.3.4.1 Aankomen op school 69

4.3.4.2 Tijdig aankomen op school 69

4.3.4.3 Respect 70

4.3.4.4 Rijen en refters 71

4.3.4.5 Naar huis 71

4.3.4.6 Speelplaatswerking 73

4.3.4.7 Iets vergeten? 74

4.3.4.8 Snoepen en verjaardagen 74

4.3.4.9 Drank & tussendoortjes 75

4.3.4.10 Schoolagenda 76

4.3.4.11 Mailverkeer 76

4.3.4.12 Klasbibliotheek 77

4.3.4.13 Preventiemaatregelen 77

4.4 Voor- en naschoolse opvang 78

4.4.1 Ochtendopvang 78

4.4.2 Woensdagmiddagopvang 79

4.4.3 Avondopvang 79

4.4.3.1 Algemeen 79

4.4.3.2 Opstart van de opvang in de lokalen 80

4.4.3.2.1 Lagere school 80

4.4.3.2.2 Kleuterschool 80

4.4.3.3 Verder verloop in de lokalen en erna 80

4.4.3.3.1 Lagere school 80

4.4.3.3.2 Kleuterschool 82

4.4.4 Wat tijdens…? 82

4.6 Herstel- en sanctioneringsbeleid 83

4.6.1 Afspraken rond pesten 83

4.4.1.1 Signaleren en onderkennen van het probleem 83

4.4.1.2 Plan van aanpak 84

4.1.1.3. Begeleiding 85

van de gepeste leerling 85

99 van 100


4.1.1.4. Mogelijke gevolgen 85

4.6.2 Begeleidende maatregelen 87

4.6.3 Ordemaatregelen 88

4.6.4 Tuchtmaatregelen 88

4.4.4.1 Preventieve schorsing als bewarende maatregel 89

4.4.4.2 Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting 89

4.4.4.3 Opvang op school bij preventieve schorsing en (tijdelijke en

definitieve) uitsluiting. 90

4.7 Betwistingen 90

4.7.1 Beroepsprocedure definitieve uitsluiting 90

4.7.2 Beroepsprocedure niet-uitreiken getuigschrift basisonderwijs 92

4.8 Klachten 95

4.8.1 Klachtencommissie 95

4.8.2 Commissie inzake leerlingenrechten 95

4.8.3 Commissie inzake zorgvuldig bestuur 95

Inhoudsopgave 97

100 van 100


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!