College 2011-01-31.pdf - Stad Sint-Niklaas

sint.niklaas.be

College 2011-01-31.pdf - Stad Sint-Niklaas

College van burgemeester en schepenen

Notulen

31 januari 2011

Aanwezig:

mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter;

de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde,

Wouter Van Bellingen, Lieven Dehandschutter en Marc Heynderickx, mevrouw Sofie Heyrman, schepenen;

met mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris;

met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris.

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 17 januari 2011, waarna wordt beraadslaagd over:

1. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: VVSG: betaalbaarstelling

lidgeld 2010 ondersteuning kinderopvang

Het college stelt de factuur nr. 10040215 van 15 december 2010 voor een bedrag van 2.060,64 EUR

betaalbaar aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Paviljoenstraat 7-9, 1030 Schaarbeek,

voor de betaling van het lidgeld 2010 voor de ondersteuningscel kinderopvang.

2. Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Vereniging voor

Openbaar Groen: betaalbaarstelling factuur voor deelneming aan finaledag Groene

Lente 2010

Het college stelt de factuur nr. 2010/0786/270 voor een bedrag van 25 EUR (vrij van btw) betaalbaar aan

de Vereniging voor Openbaar Groen, Predikherenrei 1 c, 8000 Brugge, voor deelneming van schepen Ben

Van Eynde aan de finaledag van de actie Groene Lente te Hasselt op 14 december 2010.

3. OCMW: administratief toezicht: kennisneming beslissingen raad

In toepassing van artikel 257 § 1 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis

van de beslissingen van 9 december 2010 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de

overzichtslijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

4. Katholieke eredienst: administratief toezicht: kennisneming beslissingen kerkraden

Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de materiële organisatie en werking van

de erkende erediensten neemt het college kennis van de beslissingen van 15 november 2010 van de kerkraad

van parochie Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, de beslissingen van 5 januari 2011 van de kerkraad van Don

Boscoparochie, de beslissingen van 6 januari 2011 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw

Bijstand der Christenen en de beslissingen van 10 januari 2011 van de kerkraad van de parochie

HH. Andreas en Ghislenus, vermeld in de overzichtslijsten als bijlage gehecht aan de notulen van deze

zitting.

CBS 31 januari 2011 1


5. Politieverordeningen: uitbatingsvergunningen: administratief onderzoek: verlenen

advies voor aanvraag van Vikram Singh voor uitbating nachtwinkel

Beslissing als bijlage.

6. Politieverordeningen: uitbatingsvergunningen: administratief onderzoek: verlenen

advies voor aanvraag van Mkrtchyan Suren voor uitbating nachtwinkel

Beslissing als bijlage.

7. Welzijn: deelneming aan 14de Gezondheids- en Welzijnsbeurs

Het college beslist deel te nemen aan de 14de Gezondheids- en Welzijnsbeurs die plaatsvindt in ’t Bau-huis

van donderdagavond 20 oktober tot maandag 24 oktober 2011. In de stand van het stadsbestuur worden

een aantal stedelijke producten in de kijker geplaatst die afgestemd zijn op de doelgroep van de beurs.

8. Energiebeheer: verwijderen oude elektriciteitsaansluiting in voormalig politiegebouw:

toewijzing

Het college beslist het verwijderen van de oude elektriciteitsaansluiting in het voormalig politiegebouw toe

te wijzen aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 384,81 EUR +

80,81 EUR (21 % btw) = 465,62 EUR.

9. Energiebeheer: aansluiting nieuw bibliotheekfiliaal Nieuwkerken op elektriciteitsnet:

betaalbaarstelling factuur

Het college stelt de facturen nrs. 029269090 en 0029269091 van 23 november 2010 voor de respectieve

bedragen van 622,13 EUR + 130,65 EUR (21 % btw) = 752,78 EUR en 75,13 EUR + 15,78 EUR (21 %

btw) = 90,91 EUR betaalbaar aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor de aansluiting van

het nieuw bibliotheekfiliaal Nieuwkerken op het elektriciteitsnet.

10. Energiebeheer: aansluiting nieuw bibliotheekfiliaal Nieuwkerken op aardgasnet:

betaalbaarstelling factuur

Het college stelt de factuur nr. 029269107 van 23 november 2010 voor een bedrag van 206,61 EUR +

43,39 EUR (21 % btw) = 250 EUR betaalbaar aan Intergem cv, Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas, voor de

aansluiting van het nieuw bibliotheekfiliaal Nieuwkerken op het aardgasnet.

11. Energiebeheer: sportcentrum De Witte Molen: plaatsen nieuwe lichtkoepel in judolokaal

Het college beslist aan de firma EcoNation, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, een offerte te vragen voor

het plaatsen van een nieuw type lichtkoepel 'LightCatcher' in het judolokaal van het sportcentrum De Witte

Molen. In functie van deze offerte kan het college dan een beslissing nemen.

CBS 31 januari 2011 2


12. Belastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling

'tijdelijke opstellingen': toestemming aan Dirk De Wael voor standplaats hamburgerkraam

Het college verleent toestemming aan de heer Dirk De Wael, Boswegel 4, 9290 Berlare, om met zijn

hamburgerkraam een standplaats in te nemen op de hoek Belseledorp/Sint-Andriesstraat tijdens de

carnavalstoet op zondag 20 maart 2011, op voorwaarde dat de betreffende belasting voor een bedrag van

42 EUR wordt betaald.

De adviezen en opmerkingen, geformuleerd door de politie, moeten strikt worden nageleefd.

18. Boekhouding: dienstjaar 2011: uitvoering definitieve vastleggingen, betaalbaar gestelde

aanrekeningen en vastgestelde rechten

Beslissing als bijlage.

19. Politie: boekhouding politiezone: dienstjaar 2011: uitvoering definitieve vastleggingen,

betaalbaar gestelde aanrekeningen en vastgestelde rechten

Beslissing als bijlage.

20. Ambulante handel: toestemming aan Gezinsbond, afdeling Sint-Niklaas, voor

tweedehandsbeurs voor private personen

Het college beslist toestemming te verlenen aan de Gezinsbond, afdeling Sint-Niklaas, p.a. August

Vermeylenstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, om een tweedehandsbeurs voor private personen te organiseren op

zaterdag 19 maart 2011 in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, Stationsstraat 50, 9100 Sint-Niklaas.

21. Handelspromotie: heraanleg Stationsstraat: projectoproep EFRO inzake gevel- en

handelspandenrenovatie en enquête handelaars Stationsstraat over belevering

Het college neemt kennis van de nieuwe oproep van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

(EFRO) inzake gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden en gaat akkoord

om bij EFRO een projectdossier in te dienen.

Het college gaat akkoord om in te schrijven op het maximumbedrag aan subsidies en stelt aldus minimum

72.000 EUR ter beschikking voor dit project met middelen uit het stedenfonds (verdeeld over de

projectperiode, maximum 2 jaar).

Het college gaat akkoord met het voorstel om de eventuele subsidies enkel aan te wenden voor panden in

de Stationsstraat en in de eerste plaats voor de renovatie van leegstaande panden in het kader van de

EFRO-doelstelling omtrent het terugdringen van de leegstand. De betrokken eigenaars/handelaarshuurders

zullen de kans krijgen voor een bepaalde datum een dossier in te dienen. Deze datum zal in een

volgend college worden vastgesteld. De financiële middelen zullen worden verdeeld in evenredigheid met

de kostprijs van het dossier. Hoe de verdeling precies in zijn werk gaat, zal worden opgenomen in het aan

te passen subsidiereglement.

Het college neemt kennis van het voorstel van enquête inzake de belevering van de handelszaken in de

Stationsstraat, als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

CBS 31 januari 2011 3


22. Leveringen en diensten: stedelijke openbare bibliotheek: leveren audiovisuele

materialen (AVM’s): opmaken bestelbons 2011

Het college beslist, gelet op zijn beslissing van 7 december 2009, volgende bestelbons voor het dienstjaar

2011 op te maken voor het leveren van audiovisuele materialen (AVM’s) voor de stedelijke openbare

bibliotheek:

- voor de aankoop van cd’s bij Plato cv, Spiegelstraat 16/18, 3300 Tienen, voor een totaal bedrag van

16.528,93 EUR + 3.471,07 EUR (21 % btw) = 20.000 EUR;

- voor de aankoop van dvd’s, blu-ray's en cd-roms bij Plato cv, Spiegelstraat 16/18, 3300 Tienen, voor

een totaal bedrag van 12.396,69 EUR + 2.603,31 EUR (21 % btw) = 15.000 EUR;

- voor de aankoop van games, blu-ray’s, dvd’s en cd’s bij Fnac, Nieuwstraat 123 bus 40, 1000 Brussel,

voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = 3.000 EUR;

- voor de aankoop van games, blu-ray’s, dvd’s en cd’s bij Free Record Shop, Stationsstraat 69, 9100 Sint-

Niklaas, voor een totaal bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = 2.000 EUR.

23. Leveringen en diensten: bodekamer: leveren van cd's voor trouw- en andere

plechtigheden: toewijzing

Het college beslist de aankoop van cd’s voor trouw- en andere plechtigheden in het stadhuis toe te wijzen

aan Plato cv, Spiegelstraat 16/18, 3300 Tienen, voor een totaal bedrag van 206,61 EUR + 43,39 EUR

(21 % btw) = 250 EUR.

24. Leveringen en diensten: stedelijke groendienst: alternatieve onkruidbestrijding:

veegwerken door derden: opmaken bestelbon 2011

Het college beslist, in uitvoering van zijn beslissing van 6 april 2009, een bestelbon voor het dienstjaar

2011 op te maken voor het verzorgen van veegwerken door derden in het buitengebied van de stad bij

Aquamella bvba, Gontrode Heirweg 132, 9090 Melle, voor een totaal bedrag van 63.450 EUR +

13.324,5 EUR (21 % btw) = 76.774,50 EUR.

25. Leveringen en diensten: stedelijke groendienst: ecologisch onderhoud van verhardingen

door derden: opmaken bestelbon 2011

Het college beslist, in uitvoering van zijn beslissing van 6 april 2009, een bestelbon voor het dienstjaar

2011 op te maken voor het ecologisch onderhoud van verhardingen door derden in het buitengebied van

de stad bij de Wase Werkplaats vzw, Kapelanielaan 20, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van

119.632 EUR + 25.123 EUR (21 % btw) = 144.755 EUR.

26. Leveringen en diensten: stedelijke groendienst: Stationsplein: verwijderen en te koop

aanbieden van 38 boomkorven: principe

Het college gaat principieel akkoord met het verwijderen en te koop aanbieden via de vakpers van

38 boomkorven van het Stationsplein op vraag van de stedelijke groendienst.

CBS 31 januari 2011 4


27. Leveringen en diensten: stedelijke reinigingsdienst: afvoeren van veegvuil: opmaken

bestelbon 2011

Het college beslist, in uitvoering van zijn beslissing van 1 maart 2010, een bestelbon voor het dienstjaar

2011 op te maken voor het aanleveren van veegvuil door de stedelijke reinigingsdienst bij Bremcon nv,

Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht, voor een totaal bedrag van 14.462,81 EUR + 3.037,18 EUR

(21 % btw) = 17.500 EUR.

28. Leveringen en diensten: sportcentrum De Witte Molen: overname judomatten ter

vervanging van versleten matten

Het college gaat akkoord met de overname van 56 judomatten van de Sint-Niklase Judoclub, p.a.

Herdersstraat 18, 9100 Sint-Niklaas, ter vervanging van de versleten matten in de 2de judozaal van het

sportcentrum De Witte Molen voor een totaal bedrag van 2.314,05 EUR + 485,95 EUR (21 % btw) =

2.800 EUR.

29. Leveringen en diensten: Sinbad: leveren kleine wasmachine en droogkast: principe

Het college beslist principieel akkoord te gaan met het leveren van een kleine wasmachine en droogkast

voor het Sinbad en geeft opdracht aan de dienst logistiek hiervoor prijs te vragen.

30. Leveringen en diensten: diverse diensten: leveren veiligheidsschoenen en -laarzen:

toewijzing

Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met de diverse testen en prijzen

het leveren van veiligheidsschoenen en -laarzen voor diverse diensten van het stadsbestuur gedurende

een periode van minimum 1 jaar en maximum 4 jaar toe te wijzen als volgt:

- perceel 1: veiligheidsschoenen voor de werklieden van de stedelijke groendienst, begraafplaatsen,

dienst wegenwerken, waterdienst en reinigingsdienst:

- 1A: hoog model:

- aan Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs: het model Baak 6683 HRO voor een

bedrag van 46,31 EUR + 9,72 EUR (21 % btw) = 56,03 EUR per paar;

- aan Verpro nv, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels: het model Atlas Duo Bau 730 voor een

bedrag van 60,50 EUR + 12,70 EUR (21 % btw) = 73,20 EUR per paar;

- 1B: laag model:

- aan Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs: het model Baak 6383 HRO voor een

bedrag van 45 EUR + 9,45 EUR (21 % btw) = 54,45 EUR per paar;

- aan Verpro nv, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels: het model Bata Maya voor een bedrag van

55,96 EUR + 11,75 EUR (21 % btw) = 67,71 EUR per paar;

- perceel 2: veiligheidsschoenen voor de werklieden van de sportcentra, dienst feestelijkheden, dienst

gebouwen en dienst reine stad:

- 2A: hoog model (omwille van een beperkte afname en de testresultaten wordt voorgesteld slechts

1 model te weerhouden): aan Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs: het model HKS

Explorer voor een bedrag van 58,64 EUR + 12,32 EUR (21 % btw) = 70,96 EUR per paar;

- 2B: laag model:

- aan Peeters-Lambrechts bvba, Nijven 16, 2890 Oppuurs: het model HKS Scout voor een bedrag

van 53,17 EUR + 11,17 EUR (21 % btw) = 64,34 EUR per paar;

- aan Verpro nv, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels: het model Aboutblu T-light old grey voor

een bedrag van 46,31 EUR + 9,72 EUR (21 % btw) = 56,03 EUR per paar;

CBS 31 januari 2011 5


- perceel 3: veiligheidslaarzen voor alle werklieden (omwille van de testresultaten wordt voorgesteld

slechts 1 model te weerhouden): aan de firma Verpro nv, Puyveldestraat 19, 9170 Sint-Pauwels, het

model SAD PU - S LIGHT S5 voor een bedrag van 33,30 EUR + 7 EUR (21 % btw) = 40,30 EUR per

paar;

- perceel 4: veiligheidssandalen voor verschillende werklieden (omwille van een beperkte afname en de

testresultaten wordt voorgesteld slechts 1 model te weerhouden): aan Peeters-Lambrechts bvba,

Nijven 16, 2890 Oppuurs: het model HKS List voor een bedrag van 45,11 EUR + 9,47 EUR (21 % btw)

= 54,58 EUR per paar.

Prosafco nv, Hoge Barriereweg 11, 8800 Roeselare, werd niet weerhouden omdat zij de voorwaarden

vermeld in het lastenboek niet naleeft (beslissing college 24 januari 2011).

De levering gebeurt door afroep via de dienst logistiek naargelang de behoeften.

31. Leveringen en diensten: stedelijke academie voor muziek, woord en dans: uitbreiding

CIPAL-toepassing Antigone: leveren van tickets: toewijzing

Het college beslist, gelet op de offerte, het leveren van 50.000 tickets voor de CIPAL-toepassing Antigone

voor de stedelijke academie voor muziek, woord en dans toe te wijzen aan de firma CIPAL dv, Cipalstraat

1, 2440 Geel, voor een totaal bedrag van 1.800 EUR + 378 EUR (21 % btw)= 2.178 EUR.

32. Leveringen en diensten: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: inrichten

nieuwbouw kleuters: leveren inrichtingsmaterialen: toewijzing

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, het leveren van inrichtingsmaterialen voor de

nieuwbouw kleuterschool van de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken toe te wijzen aan

Inca bvba, Bredestraat 4, 2000 Antwerpen, als volgt:

- 2 garderobeschabben 'grote mutsen vakken' (artikel nr. 472530) aan 393,07 EUR per stuk (exclusief

btw);

- 16 garderobebanken beuk aan 125,92 EUR per stuk (exclusief btw).

De plaatsing gebeurt door eigen personeel waardoor een korting van 5 % wordt toegestaan.

De totale kostprijs bedraagt 2.800,86 EUR - 140,04 EUR (5 % korting) = 2.660,82 EUR + 558,77 EUR

(21 % btw) = 3.219,59 EUR (artikel nr. 720/722-60).

33. Leveringen en diensten: stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken: inrichten

nieuwbouw kleuters: aanpassingen: toewijzing

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, het leveren van inrichtingsmaterialen voor de aanpassingen

aan de nieuwbouw van de kleuterschool van de stedelijke basisschool De Droomballon

Nieuwkerken toe te wijzen aan de firma Glasdon, filiaal België, The Coporate Village, Da Vincilaan 9 box

E6, 1937 Zaventem (volgens offerte nr. 7436 van 19 januari 2011) voor een totaal bedrag van 4.095 EUR

+ 859,95 EUR (21 % btw) = 4.954,95 EUR als volgt:

- 2 Ashmount 1,5 l met muurbevestigingskit, verzinkt stalen binnenbak en sigaretlogo aan 99 EUR per

stuk (exclusief btw), voor een totaal bedrag van 198 EUR + 41,58 EUR (21 % btw) = 239,58 EUR

(artikel nr. 720/722-60);

- 3 rupszitbanken 8 zitplaatsen met bevestigingen aan 1.299 EUR per stuk (exclusief btw), voor een

totaal bedrag van 3.897 EUR + 818,37 EUR (21 % btw) = 4.715,37 EUR (artikel nr. 720/722-60).

CBS 31 januari 2011 6


34. Leveringen en diensten: dienst landbouw en patrimonium: leveren, plaatsen,

onderhouden en exploiteren van het straatmeubilair op grondgebied Sint-Niklaas:

intrekken beslissing door Raad van State en opstarten nieuwe procedure

Het college beslist, gelet op het arrest van de Raad van State nr. 210.754 van 27 januari 2011, zijn

beslissing van 13 december 2010 inzake het gunnen van de opdracht 'leveren, plaatsen, onderhouden en

exploiteren van het straatmeubilair op grondgebied Sint-Niklaas’ aan JC Decaux Belgium nv, in te trekken.

Het college beslist een nieuwe procedure te starten, namelijk algemene offerteaanvraag op Europees

niveau, met een aangepast lastenboek. Hierbij zullen de betrokken diensten landbouw en patrimonium en

logistiek worden bijgestaan door raadsman Dirk Lindemans.

35. Leveringen en diensten: dienst feestelijkheden: podiumwagen Mobilstage 75 TSG:

onvoorziene herstelling: toewijzing

Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, akkoord te gaan met de herstelling van de assen van

de podiumwagen Mobilstage 75 TSG van de dienst feestelijkheden en deze herstelling toe te wijzen aan

TAT Touartube nv, Menenstraat 406, 7700 Moeskroen, voor een totaal bedrag van 1.627,60 EUR +

341,80 EUR (21 %btw)= 1.969,40 EUR.

36. Leveringen en diensten: Centrummanagement Sint-Niklaas vzw: huurkoop parasols en

zonnetenten voor de terrassen van de horecazaken: kennisgeving

Het college neemt kennis van het resultaat van de algemene offerteaanvraag voor de huurkoop van

parasols en zonnetenten voor de terrassen van de horecazaken op de Grote Markt en het Stationsplein

gedurende een periode van 48 maanden, via Centrummanagement Sint-Niklaas vzw.

De opdracht kan worden gegund aan International Garden Components bv (IGC)/Windscreen bv, Kapitein

Hatterasstraat 48, 5015 BB Tilburg (Nederland), voor de parasol Bahama zonder volants en de zonnetent

Ambiance/PBS Rubio.

Gelet op het gunningsverslag zal voor de parasols voornamelijk het type Event worden geplaatst, doch kan

na optimalisatie op sommige locaties het type Jumbrella de voorkeur genieten.

De kleur van de parasols en zonnetenten wordt vastgesteld op bordeaux.

Na goedkeuring door de algemene vergadering van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw zal in samenspraak

met de leverancier en de horecauitbaters een optimalisatie worden doorgevoerd. Het resultaat en

kostenplaatje zullen in een latere zitting ter kennisgeving aan het college worden voorgelegd.

37. Leveringen en diensten: politiezone: veiligheidscontract: drukwerk door dienst

reprografie: aankoop papier: toewijzing

Het college beslist, gelet op het advies van de dienst preventie binnen het veiligheidscontract van de

politiezone, het drukken van de folder 'registratieformulier voor kunstwerken, antiquiteiten en juwelen' te

laten uitvoeren door de dienst reprografie, na de aankoop van aangepast papier, namelijk maco satiné

135 g formaat A4: 29,7 cm x 21 cm aan 28,83 EUR per 1.000 bladen (exclusief btw) (met een afname van

minimum 2.000 bladen) bij Epacar nv, Duffelsesteenweg 160, 2550 Kontich, voor een bedrag van

57,66 EUR + 12,11 EUR (21 % btw) = 69,77 EUR.

Het college gaat akkoord met het drukken van 1.000 folders door de dienst reprografie voor een totaal

bedrag van 105,70 EUR + 22,20 EUR (21 % btw) = 127,90 EUR.

38. Waterbedrijf/regie voor grond- en bouwbeleid: dienstjaar 2011: betaalbaarstellingen

Beslissing als bijlage

CBS 31 januari 2011 7


39. Bevolking: bevolkingsregister:

a. ambtshalve schrapping van personen met Belgische nationaliteit

b. ambtshalve schrapping van personen met vreemde nationaliteit

Beslissingen als bijlage.

40. Samenlevingsbeleid: Europese Coalitie van Steden tegen Racisme (ECCAR):

lidmaatschap: betaalbaarstelling

Het college beslist het lidmaatschap van ECCAR te bestendigen en stelt een bedrag van 500 EUR

betaalbaar aan European Coalition of Cities Against Racism, Rathausplatz 2, 90403 Nürnberg (Duitsland).

Het college beslist in de externe communicatie van de stad dit lidmaatschap duidelijk en permanent te

vermelden.

Het college geeft opdracht aan de dienst samenleving en het meldpunt discriminatie tweejaarlijks een

verslag op te maken van gerealiseerde acties binnen het tienpuntenplan van ECCAR.

41. Voorzieningen voor senioren: betaalbaarstelling stedelijke mantelzorgpremie van

gehuwde en samenwonende partners en inwonende ouderen: 2de lijst 2010

Het college beslist aan de personen vermeld in de 2de lijst 2010, als bijlage gehecht aan de notulen van

deze zitting, de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende

partners betaalbaar te stellen voor een totaal bedrag van 6.150 EUR.

Het college beslist aan de personen vermeld in de 2de lijst 2010, als bijlage gehecht aan de notulen van

deze zitting, de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van inwonende ouderen betaalbaar te

stellen voor een totaal bedrag van 6.375 EUR.

42. Voorzieningen voor senioren: stedelijke mantelzorgpremie voor gehuwde en

samenwonende partners: 3de lijst 2010

Het college beslist aan de persoon vermeld op de 3de lijst 2010, als bijlage gehecht aan de notulen van

deze zitting, de stedelijke mantelzorgpremie voor thuisverzorging van gehuwde en samenwonende

partners betaalbaar te stellen voor een bedrag van 225 EUR.

43. Voorzieningen voor personen met een beperking: deelneming aan duodag

Het college beslist deel te nemen aan de duodag van het GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -

begeleiding) op donderdag 24 maart 2011 waarbij personen met een arbeidshandicap 1 dag de kans

krijgen mee te draaien in een bedrijf en geeft opdracht aan de dienst sociale zaken dit verder uit te

werken.

45. Kansenbeleid: betaalbaarstelling tegemoetkoming voor kansenpashouders in het

inschrijvingsgeld in de stedelijke academie voor schone kunsten

Het college beslist een bedrag van 5.362 EUR betaalbaar te stellen aan de stedelijke academie voor

schone kunsten, Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, als tegemoetkoming in de inschrijvingsgelden voor

kansenpashouders.

CBS 31 januari 2011 8


46. Kansenbeleid: participatieprojecten: toekenning en betaalbaarstelling subsidie aan

VTS 3, buitengewoon secundair onderwijs

Het college beslist in het kader van de participatieprojecten een subsidie van 400 EUR toe te kennen en

betaalbaar te stellen aan VTS 3, buitengewoon secundair onderwijs, Breedstraat 104, 9100 Sint-Niklaas,

voor de organisatie van het project 'Oudgediend, jonggewaardeerd'.

47. Kansenbeleid: aankoop cursusmateriaal voor kansarme cursisten: betaalbaarstelling

kosten

Het college stelt een bedrag van 126,15 EUR betaalbaar aan de Vrije Ateliers, p.a. Grote Markt 1, 9100

Sint-Niklaas, voor de aankoop van cursusmateriaal voor kansarme cursisten.

48. Kansenbeleid: toekennen van begeleiderspas aan zelfhulpgroep 'Iets Trager'

Het college beslist aan de zelfhulpgroep 'Iets trager', Sint-Gillisbaan 125 bus 4, 9100 Sint-Niklaas, 1 begeleiderspas

toe te kennen en deze beslissing voor bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.

49. Openbare bibiliotheek: inbinden tijdschriften: betaalbaarstelling factuur

Het college beslist de factuur nr. 990003204263 van 30 november 2010 voor een bedrag van 778,12 EUR

+ 46,69 EUR (6 % btw) en 31,38 EUR + 6,59 EUR (21 % btw) = 862,78 EUR betaalbaar te stellen aan

ACG vzw, Bosuil 138, 2100 Antwerpen, voor het inbinden van de jaargangen van een aantal tijdschriften.

50. Openbare bibiliotheek: leveren boek 'Heden en verleden Boerke Naas 1949-2009':

betaalbaarstelling factuur

Het college beslist de factuur van 18 december 2010 voor een bedrag van 48 EUR (vrij van btw)

betaalbaar te stellen aan Volkskunstgroep Boerke Naas vzw, Pastoor de Meerleerstraat 94, 9100 Sint-

Niklaas, voor de levering van het boek 'Heden en verleden Boerke Naas 1949-2009' aan de stedelijke

openbare bibliotheek.

51. Musea: internationale exlibriswedstrijd 2011: toekenning prijzen

Het college beslist op advies van de jury van de internationale exlibriswedstrijd 2011 die op 19 januari

2011 samenkwam, volgende prijzen betaalbaar te stellen aan de winnaars:

- prijs van de stad Sint-Niklaas voor beste exlibris - prijs FISAE: 1.250 EUR aan Yuriy Nozdrin;

- prijs van de stad Sint-Niklaas voor hoogdruk: 1.250 EUR aan Natalya Kuznetsova;

- prijs van de stad Sint-Niklaas voor diepdruk: 1.250 EUR aan Miroslav Hlinka;

- prijs van de stad Sint-Niklaas voor digitale technieken: 1.250 EUR aan Galina Pavlova;

- prijs Victor Stuyvaert: 750 EUR aan Xiao Feng Chen.

Het college neemt ook akte van de toekenning van volgende prijzen en vermeldingen:

- prijs Graphia: aan Axel C.A. Jirsch;

- prijs Leo Winkeler: aan Piotr Gojowy;

- eervolle vermelding hoogdruk: aan Lukasz Milosz Cywicki;

- eervolle vermelding diepdruk: aan Bea Van Der Heijden;

- eervolle vermelding digitale technieken: aan Sandra Wimer.

CBS 31 januari 2011 9


52. Musea: jaarprogramma 2011: aanvulling

Als aanvulling op het jaarprogramma 2011 van de stedelijke musea gaat het college akkoord met de

organisatie van een lezing met als thema 'Hof van plaisantie' door de heer Stefan Van Camp, op zondag 9

oktober 2011. Aan de spreker worden een ereloon van 125 EUR en 0,29 EUR/km verplaatsingskosten

toegekend.

53. Musea: jaarprogramma 2011: sponsorovereenkomst met Delicatessen Van Pouck voor

rondleiding 'One two tea' en evenement 'heropening salons voor schone kunsten'

Het college keurt de sponsorovereenkomst met Delicatessen Van Poeck, Stationsstraat 38, 9100 Sint-

Niklaas, goed voor de natura-sponsoring van de rondleiding 'One two tea' op zondag 19 juni 2011

(theedegustatie) (ook beschikbaar voor groepen) en het evenement 'heropening salons voor schone

kunsten' op zaterdag 15 oktober 2011 (receptie).

54. Jeugd: laatste-100-dagenviering: inrichten smijtzone

Het college beslist een smijtzone voor de laatste-100-dagenviering op vrijdag 4 maart 2011 in te richten en

dit op het pleintje links van de Sint-Nicolaaskerk, waarbij volgende randvoorwaarden in acht moeten

worden genomen:

- de zone voldoende afbakenen met hekwerk;

- in beslag genomen goederen of afval moeten aan de uitgang in een voldoende grote en afgesloten

container kunnen worden gedropt;

- sensibilisering over alcoholgebruik voeren rond de smijtzone;

- goede communicatie voeren met de jongeren onder andere over wat er wel en niet mag worden

gesmeten;

- voldoende controle houden bij het buitenkomen zodat iedereen relatief proper en met lege handen

buitenkomt;

- onderweg de controles verhogen zodat er minder vuiligheid is op weg naar de scholen, het station en in

de Stationsstraat, zodat ook de scholieren richting smijtzone worden geleid.

- het nodige feestmaterieel voor de 100 dagen gratis ter beschikking stellen.

55. Jeugd: organisatie Buitenspeeldag 2011

Het college gaat akkoord met de organisatie van de buitenspeeldag op woensdag 6 april 2011 op de Grote

Markt. De activiteiten worden georganiseerd door jeugddienst, sportdienst en welzijnsdienst (anders

georganiseerde sport/buurtmanagement en sportpromotieteam), sociale dienst, cultureel centrum en

ondersteund door de dienst flankerend onderwijs.

Het college beslist deze activiteit logistiek te ondersteunen. De stedelijke diensten zullen het stadsmaterieel

vanaf 17 uur afbreken.

Het college beslist eveneens de deelnemers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke

ongevallen.

56. Jeugdinfrastructuur: inrichting deel openbaar terrein De Witte Molen als openbaar

toegankelijk skateterrein

Het college gaat akkoord om het vrijgekomen deel aan het openbaar terrein De Witte Molen (deel

basketbalterrein) in te richten als openbaar toegankelijk skateterrein.

CBS 31 januari 2011 10


57. Academie voor schone kunsten: organisatie Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs

(DKO)

Het college gaat akkoord met de organisatie van de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs op zaterdag

26 februari 2011 in de stedelijke academie voor schone kunsten rond het thema 'Lof der Zotheid'.

Het stadsbestuur voorziet die dag een klein podium, 50 stoelen en 10 kleine klaptafels.

Via de dienst reprografie zullen flyers worden gedrukt en het drukwerk van de affiches zal worden

uitbesteed aan drukkerij Room, Passtraat 289, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 300 EUR.

De kosten voor de affiches zullen aan het eind van het jaar worden teruggevorderd bij de respectieve

gemeentebesturen.

Het college verleent toestemming aan Kwadraat vzw om op 26 februari 2011 een bar uit te baten met

warme chocomelk, jenever en pannenkoeken. Kwadraat vzw zal instaan voor de kosten van de muzikale

omlijsting.

58. Ontwikkelingssamenwerking: ontvankelijk verklaren van subsidieaanvragen voor

projecten in 2011

Conform het nieuw subsidiereglement voor internationale samenwerking, zoals vastgesteld door de

gemeenteraad in zitting van 19 december 2008, verklaart het college volgende projecten voor internationale

samenwerking in 2011 ontvankelijk:

- aanvraag van Tusaidiye Uganda voor afwerking 1ste gebouw van de lagere school en bouw van een

polyvalente ruimte in Kagulu (Uganda);

- aanvraag van Meisjeshuis Paadhai India voor verbeteringen aan het bestaand opvangtehuis en bouw

van een polyvalente ruimte in Chennai (India);

- aanvraag van Makoumivrienden voor ondersteuning in schoolgeld van jongeren in Koudougou (Burkina

Faso);

- aanvraag van Dwagulu-Dekkente voor inleefreis van Sint-Niklase jongeren naar Burkina Faso in juli

2011;

- aanvraag van Bevrijde Wereld voor sensibiliseringsactiviteit rond water- en voedselzekerheid in Bolivia;

- aanvraag van IIMK voor opvoeding op school inzake gezondheid, hygiëne en milieu in Singtam (India);

- aanvraag van Ti Soley levé voor promotie van onderwijs, gezondheidszorg en milieubescherming in Akil

Samdi (Haïti);

- aanvraag van Soweto Connection voor uitbouw van een spelotheek als uitbreiding van de Siyafunda

minibibliotheek in Soweto (Zuid-Afrika).

59. Ontwikkelingssamenwerking: organisatie Fair Affaire

Het college neemt kennis van de resultaten van het overleg met organisator Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

humaniora (directie, leerkrachten en leerlingen), Mundo Loco en afgevaardigden van het stadsbestuur

(dienst evenementen, internationale samenwerking en schepen Wouter Van Bellingen) in verband met Fair

Affaire (modeshow, fairtrademarkt en optreden) op zaterdag 19 maart 2011 en beslist:

- zich niet te engageren als partner binnen de organisatie van Fair Affaire;

- toestemming te geven aan Onze-Lieve-Vrouw Presentatie humaniora Sint-Niklaas, Plezantstraat 135,

9100 Sint-Niklaas, voor het eenmalig gebruik van de VTS-site op zaterdag 19 maart 2011 voor Fair

Affaire mits naleving van alle veiligheidsvoorwaarden. Hiervoor wordt een rondgang georganiseerd met

de brandweer en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid. De organisator houdt hierbij ook

rekening met het ontbreken van nutsvoorzieningen en eventuele kosten die verbonden zijn aan een

oplossing hiervoor;

- geen toestemming te geven voor het kosteloos gebruik van materiaal en logistieke ondersteuning voor

Fair Affaire maar hiervoor 25 % van het geldende tarief aan te rekenen;

- de kosten voor drukwerk van flyers en affiches niet op zich te nemen;

- de school geen andere vorm van financiële ondersteuning (toelage) toe te kennen.

CBS 31 januari 2011 11


60. Evenementen en plechtigheden: data 'Euromarkt 2012' en '500 jaar donderdagse

marktdag'

Het college gaat akkoord om de in zitting van 24 januari 2011 vastgelegde data voor de Euromarkt 2012

(5 augustus 2012) en de viering van 500 jaar donderdagse marktdag in 2013 (4 augustus 2013) te

wijzigen en deze evenementen 1 week later te organiseren, zodat er geen overlapping plaatsvindt met de

Sint-Niklase dag te Blankenberge, die traditioneel plaatsvindt op de eerste zondag van augustus.

61. Evenementen en plechtigheden: Vredefeesten 2010: leveren brandstof voor vorkliften:

betaalbaarstelling factuur

Het college beslist de factuur nr. 210780 van 30 september 2010 voor een bedrag 196,17 EUR +

41,20 EUR (21 % btw) = 237,38 EUR betaalbaar te stellen aan A-Gas bvba Paul Van Haevermaet, Hoek

81, 9240 Zele, voor het leveren van brandstof voor de vorkliften tijdens de op- en afbouw van de

Vredefeesten 2010.

62. Evenementen en plechtigheden: herdenkingsdag 1/7th Queens Royal Regiment in

Londen: afvaardiging stadsbestuur

Zoals vorige jaren organiseren de Veteranen van het 1/7th Queens Royal Regiment op zaterdag 5 maart

2011 in Londen hun jaarlijkse herdenkingsplechtigheid met ondermeer een bloemenhulde en een

feestmaal.

Het college beslist, zoals vorige jaren, de heer Jo De Cuyper, voorzitter gemeenteraad, en mevrouw Karin

Vergauwen, administratief medewerker dienst landbouw en patrimonium, af te vaardigen om deel te

nemen aan genoemde herdenkingsplechtigheden.

Hun reis- en verblijfskosten zullen door het stadsbestuur worden gedragen.

Aangezien het reisbureau niet meer bereid is de factuur te splitsen, zal de volledige factuur voor een

bedrag van 1.504 EUR (inclusief btw) worden betaald en nadien van de partners een bedrag van 148 EUR

worden teruggevorderd.

Het college geeft opdracht aan de stadsontvanger aan de heer Jo De Cuyper en mevrouw Karin

Vergauwen elk een terugvorderbaar voorschot van 400 EUR ter beschikking te stellen voor het vereffenen

van onmiddellijk te betalen kosten in Londen.

63. Evenementen en plechtigheden: Waalse feesten in Vlaanderen: niet ingaan op vraag tot

samenwerking

Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Bplus, Marnixlaan 30, 1000 Brussel, om gezamenlijk op

zondag 25 september 2011 op en rond de Grote Markt het evenement 'Waalse Feesten in Vlaanderen' te

organiseren.

64. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan petanqueclub

De Zandbak voor nieuwjaarsreceptie

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan petanqueclub De Zandbak, p.a. Klokke Roelandlaan 24, 9112 Sinaai, voor

de receptie op maandag 10 januari 2011.

CBS 31 januari 2011 12


65. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan KAV Duizend Appels:

voor krokusfeest

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan de KAV Duizend Appels, p.a. Beukenlaan 46, 9112 Sinaai, voor het

krokusfeest op zondag 6 maart 2011.

66. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan straatcomité

Monseigneur Stillemansstraat voor nieuwjaarsdrink en lokale geschiedenis

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan het straatcomité Monseigneur Stillemansstraat, p.a. Monseigneur

Stillemansstraat 35, 9100 Sint-Niklaas, voor de nieuwjaarsdrink en lokale geschiedenis op zondag

30 januari 2011.

67. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Breedstraat

feeststraat voor rommel- en feestmarkt

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan Breedstraat feeststraat, p.a. Passtraat 7, 9100 Sint-Niklaas, voor de

rommel- en feestmarkt op zondag 29 mei 2011.

68. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan Breedstraat

feeststraat voor eetfestijn en grote schieting liggende wip

Ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking beslist het college een subsidie buurtgerichte actie

van 200 EUR toe te kennen aan Breedstraat feeststraat, p.a. Passtraat 7, 9100 Sint-Niklaas, voor het

eetfestijn en grote schieting liggende wip op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2011.

69. Cultuur: wijkwerking: toekenning subsidie buurtgerichte actie aan MPIGO Zonneken

voor jazzavond

In zitting van 24 januari 2011 besliste het college een subsidie buurtgerichte actie van 100 EUR toe te

kennen aan het MPIGO Zonneken, Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een jazzavond op zaterdag

26 februari 2011. MPIGO Zonneken laat weten dat de jazzavond wordt verplaatst naar 19 maart 2011.

Het college beslist nu ter uitvoering van het reglement op de wijkwerking een subsidie buurtgerichte actie

van 100 EUR toe te kennen aan het MPIGO Zonneken, Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een

jazzavond op zaterdag 19 maart 2011 (in plaats van 26 februari 2011).

70. Belastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling

'tijdelijke opstellingen': toestemming aan Junior Chamber International Sint-Niklaas

voor actie ten voordele van Unicef

Het college beslist toestemming te verlenen aan Junior Chamber International Sint-Niklaas, p.a. A. Van Der

Moerenstraat 88, 9240 Zele, om op zaterdag 7 mei 2011 een actie ten voordele van Unicef te organiseren

op de Grote Markt.

CBS 31 januari 2011 13


71. Belastingen: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling

'tijdelijke opstellingen': toestemming aan Breedstraat feeststraat voor rommel- en

feestmarkt

Het college verleent toestemming aan Breedstraat feeststraat, p.a. Passtraat 7, 9100 Sint-Niklaas, om op

zondag 29 mei 2011 in open lucht in de Breedstraat een rommel- en feestmarkt te organiseren op

voorwaarde dat de opmerkingen en adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid

en leefbaarheid, strikt worden nageleefd.

De Breedstraat zal tijdelijk parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt. Hiervoor zal de signalisatie worden

afgeleverd; de organisator moet deze zelf plaatsen en terug wegnemen.

Het college beslist toestemming te verlenen om sterke dranken te verkopen met een maximum

alcoholgehalte van 21 % volume.

Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein,

afdeling 'tijdelijke opstellingen'. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden

voorgelegd.

72. Sportraad: betaalbaarstelling werkingssubsidie 2011

Het college beslist de in het budget 2011 voorziene werkingssubsidie van 2.000 EUR betaalbaar te stellen

aan de stedelijke sportraad, p.a. Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

73. Sport: erkenning Running Team Sinaai als sportvereniging

Het college beslist de joggingsvereniging Running Team Sinaai te erkennen als sportvereniging. Ter uitvoering

van het stedelijk reglement voor erkenning van sportverenigingen wordt aan de betrokken club

het lidmaatschap van de stedelijke sportraad aangeboden.

74. Sport: gedeeltelijke terugvordering impulssubsidie 2009

Het college beslist het teruggevorderde deel van de impulssubsidie 2009, namelijk een bedrag van

2.535,03 EUR, terug te betalen aan Bloso, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel, met

vermelding 'terugvordering SVA 2009 - Sint-Niklaas'.

75. Sport: organisatie cursus EHBO voor medewerkers sportclubs

Het college gaat akkoord met de organisatie van een cursus EHBO voor medewerkers van sportclubs in de

vergaderzaal van het Sinbad op zaterdag 26 februari 2011 door het Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Sint-

Niklaas, Parklaan 2, 9100 Sint-Niklaas. De kostprijs voor de cursus bedraagt 150 EUR. De deelnemers

betalen 10 EUR per persoon.

76. Sport: verkoop routekaarten mountainbikenetwerk Waasland

Het college gaat ermee akkoord dat de routekaarten van het mountainbikenetwerk Waasland te koop

worden aangeboden bij de sportdienst in het stadhuis en in de sportcentra De Klavers en Ter Beke aan de

vaste prijs van 12 EUR per kaart.

CBS 31 januari 2011 14


78. Tijdelijke privatisering: toestemming aan Telenet tot plaatsen ondergrondse ICSleiding(en)

aan Kleemstraat

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toestemming te

verlenen tot het plaatsen van ondergrondse ICS-leiding(en) (= informatie- en communicatiesignalen) aan

Kleemstraat te 9111 Belsele.

Tracé van de werken:

- aansluiten telecommunicatie Kleemhof (circa 70 meter);

- vanaf Kleemstraat 13 (paddenstoel) via voetpaden tot Kleemhof (kelder).

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door

breekzand, machinaal te verdichten volgens plan nr. SB250 2.1;

- de huisaansluitingen op eenzelfde diepte als de hoofdleiding aanleggen. Indien de voorgevel van de

woning op de rooilijn staat, moet de aansluiting langs de fundering verticaal naar boven komen. Indien

wordt afgeweken van deze werkwijze en de huisaansluiting beschadigd geraakt door wegenwerken,

kan de betrokken aannemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebeurlijke schade;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.1;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

79. Tijdelijke privatisering: toestemming aan Telenet tot vervangen defecte kabel aan

Molenwijk

Het college beslist aan Telenet, Sluispark, Verlorenbroodstraat 122 bus 3, 9820 Merelbeke, toestemming te

verlenen tot het vervangen van een defecte kabel aan Molenwijk te 9111 Belsele.

Tracé van de werken:

- vervangen defecte kabel (circa 12 m);

- Molenwijk 178 (bestaande paddenstoel) via voetpad tot nr. 174 (koppeling).

Volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- de technische dienst 3 werkdagen voor de start van de werken verwittigen;

- voorafgaand aan de werken een signalisatieplan ter goedkeuring voorleggen aan de verkeerspolitie;

CBS 31 januari 2011 15


- de signalisatie plaatsen voor de aanvang van de werken, overeenkomstig het door de verkeerspolitie

goedgekeurd signalisatieplan;

- de hele werkzone vastleggen met een gedetailleerde plaatsbeschrijving en een kopie ervan voor

aanvang van de werken bezorgen aan de technische dienst;

- de rijbaan, fietspaden en straatriolering vrijwaren van werken en/of beschadigingen;

- de rijbaan kruisen door middel van onderboring;

- alle uitgegraven puin en met puin vermengde grond van de werf verwijderen en vervangen door

breekzand, machinaal te verdichten volgens plan nr. SB250 2.1;

- op de signalisatie de naam en het adres van de nutsmaatschappij en de aannemer vermelden;

- de bewoners 3 werkdagen vooraf verwittigen;

- alle herstellingen laten uitvoeren door erkende aannemers en volgens standaardbestek 250/2.1;

- de voetpaden herstellen met fundering zand-cement (ten minste 15 cm) en met niet-beschadigde

betontegels;

- de opritten herstellen met betonfundering (ten minste 20 cm) en met niet-beschadigde betonstenen;

- alle herstellingen goed invoegen met wit zand;

- de gras- en verharde bermen herstellen in de oorspronkelijke staat;

- de rioolkolken tijdens de werken afdekken en na de werken reinigen;

- de verlassingen, overkoppelingen en herstellingen uitvoeren onmiddellijk na het aanleggen van het

lijntraject;

- de nutsmaatschappij blijft verantwoordelijk voor de eventueel buiten dienst gestelde leidingen en kan

worden aangesproken door het stadsbestuur om de buiten dienst gestelde leidingen en/of kabels te

verwijderen op kosten van de betrokken maatschappij;

- bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van beplantingen (struiken en bomen) de nodige voorzorgsmaatregelen

treffen om de stabiliteit en de gezondheid van de beplantingen te garanderen. De

nutsmaatschappij biedt hiervoor een waarborg van 2 jaar;

- de vergunning steeds op de werf voorleggen. De vergunning is 8 maanden geldig, te rekenen vanaf de

datum van de kennisgeving;

- de werken opleveren ten laatste 6 maanden na aanvang van de werken;

- de leidingen o.a. wat diepte en bedekking betreft plaatsen overeenkomstig de vigerende wetgeving,

met een minimum diepte van 60 cm. In tegengesteld geval kan Telenet aansprakelijk worden gesteld

voor schade aan personen en goederen. Het stadsbestuur ziet in dergelijk geval dan ook af van enige

aansprakelijkheid inzake schade aan de onregelmatig geplaatste leidingen ingevolge werken die in

eigen beheer of in zijn opdracht worden uitgevoerd.

80. Onbevaarbare waterlopen: polder Sinaai-Daknam: onderhoud waterlopen van 3de

categorie 2010: terugbetaling kosten

Het college beslist de kosten voor het vervangen van een overwelving in waterloop 1.236 b (10 m) en het

vervangen van een overwelving in waterloop 1.260 a (5 m) voor een totaal bedrag van 1.845 EUR +

387,45 EUR (21 % btw) = 2.232,45 EUR terug te betalen aan de polder Sinaai-Daknam, Zakstraat 19,

9112 Sinaai.

81. Milieuvergunningen: klasse 3: akteneming meldingen

Ter uitvoering van art. 4 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, houdende

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, beslist het college akte te nemen

van volgende meldingen:

- Robert Kluskens, Vrasenestraat 158, 9100 Nieuwkerken, voor een propaangastank met een inhoud van

1.000 l (rubriek 16.8.1), aan Vrasenestraat 158, 9100 Nieuwkerken;

- Dominicus Hertsens, Sint-Antoniusstraat 28/2, 9100 Sint-Niklaas, voor de exploitatie van een frituur

met volgende activiteit: verkoopspunt voor producten van dierlijke oorsprong (rubriek 45.4.d), aan Sint-

Antoniusstraat 28/1, 9100 Sint-Niklaas;

- Kris Boelens, Kerkstraat 7, 9111 Belsele, voor de verdere exploitatie en het veranderen van een

brouwerij-drankenhandel met volgende activiteiten:

CBS 31 januari 2011 16


- lozen van maximum 600 l/week bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.a);

- bierbrouwerij en bottelarij met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5,75 kW (rubriek 10.1.1.b);

- plaatsen voor het stallen van 4 bedrijfsvoertuigen, andere dan personenwagens (rubriek 15.1.1);

- opslag van 425 l gassen in verplaatsbare recipiënten, namelijk 15 x 13,4 l CO2 en 2 x 112 l propaan

(rubriek 16.7.1);

- graanpletter met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7,5 kW (rubriek 45.13.d);

- grondwaterwinning met een totaal debiet van maximum 250 m³/jaar (rubriek 53.8.1),

aan Kerkstraat 7, 9111 Belsele. Alle nog lopende vergunningen worden opgeheven;

- Keizers Kroon bvba, Mercatorstraat 50, 9100 Sint-Niklaas, voor de exploitatie van een restaurant met

volgende activiteiten:

- koelinstallaties en airco’s met een totaal geïnstalleerd vermogen van 39,31 kW (rubriek 16.3.1.1);

- verkoopspunt voor producten van dierlijke oorsprong (rubriek 45.4.d),

aan Mercatorstraat 50, 9100 Sint-Niklaas;

- Chape- en Vloerbedrijf Stefaan Robijn bvba, Hertjen 87, 9100 Sint-Niklaas, voor de exploitatie van een

magazijn met kantoor met volgende activiteit: opslag van maximum 5.000 kg gevaarlijke producten in

verpakkingen van maximum 25 kg, namelijk cement en (poeder)tegellijm (rubriek 17.4),

aan Anthonis De Jonghestraat lot 1, 9100 Nieuwkerken;

- Intergem cv, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde, voor de exploitatie van een transformator

(cabinenummer 228 - Beernaert) met een vermogen van 630 kVA (rubriek 12.2.1), aan Plezantstraat,

9100 Sint-Niklaas.

82. Milieuvergunningen: klasse 3: akteneming melding van standaardinrichting

Ter uitvoering van art. 4 § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991, houdende

vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, beslist het college akte te nemen

van volgende standaardinrichting:

- Dirk Fonteyn, Moleken 8, 9100 Sint-Niklaas, voor de verdere exploitatie van een standaardgarage met

volgende activiteiten:

- werkplaats met 2 hefbruggen (rubriek 15.5.1.a);

- compressor met een vermogen van 5,6 kW (rubriek 15.5.2.h);

- opslag van 200 l motorolie (rubriek 15.5.2.n);

- opslag van maximum 200 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 15.5.2.q);

- ontvettingsbad met een inhoud van 60 l (rubriek 15.5.2.s),

aan Moleken 8, 9100 Sint-Niklaas.

83. Milieuvergunningen: klasse 1: verlenen advies aan de deputatie voor aanvraag Marc

Van Acker

Beslissing als bijlage.

84. Milieuvergunningen: klasse 2: verlenen vergunning na advies aan Johan Sanders bvba

Beslissing als bijlage.

86. Milieuzorg: toelichting FSC-label schrijnwerkers: betaalbaarstelling verplaatsingskosten

Het college beslist een bedrag van 44,13 EUR betaalbaar te stellen aan FSC Belgium - Fair Timber vzw,

Dutselhoek 47, 3220 Holsbeek, voor de verplaatsingskosten naar aanleiding van een toelichting op

19 januari 2011 die werd gegeven aan de schrijnwerkers over bosbeheer en de werking van het FSC-label.

CBS 31 januari 2011 17


87. Milieuzorg: verspreiden milieusensibiliserende slogans via elektronische post

milieudienst

Het college geeft toestemming om in 2011 de milieusensibiliserende slogans, als bijlage gehecht aan de

notulen van deze zitting, te verspreiden via het kanaal van de elektronische post van de milieudienst.

88. Milieuzorg: betaalbaarstelling subsidies duurzaam bouwen

Het college beslist aan de personen, vermeld in de lijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting,

een premie duurzaam bouwen betaalbaar te stellen voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing,

dakisolatie, wandisolatie, vloerisolatie, nagroeibare wandisolatie, fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboiler

en het gebruik van FSC-gelabeld hout en natuurverven en aanverwante producten. Het totaal van de uit te

betalen premies bedraagt 31.312,97 EUR.

89. Natuurbehoud: actie 'Dier in de kijker': organisatie tentoonstelling

Het college:

- neemt kennis van het feit dat in het kader van de actie 'Dier in de kijker' van 15 tot 27 februari 2011

een tentoonstelling plaatsvindt over de 'honingbij' in de stedelijke openbare bibliotheek van Sint-Niklaas

en nadien in de bibliotheekfilialen van de deelgemeenten. De tentoonstelling wordt bekendgemaakt via

een persbericht, stadstv Sint-Niklaas en affiches;

- beslist de tentoonstelling bij Ethias te verzekeren en de Wase Imkersbond 3 vrijwilligersvergoedingen

toe te kennen voor geleverde prestaties (2 overlegmomenten en opstellen van de tentoonstelling).

90. Natuurbehoud: project geboortebos 2011: aankoop plantgoed

Het college beslist, in navolging van zijn beslissing van 13 december 2010, het plantgoed voor het

geboortebos aan te kopen via de boomplantactie van Natuurpunt vzw Zuid-Waasland, Heistraat 63, 9100

Sint-Niklaas, voor een bedrag van 3.970,54 EUR + 238,23 EUR (6 % btw) = 4.208,77 EUR.

91. Mobiliteitsbeleid: sluiten fietsenstalling De Bareel in 2011

Het college beslist de bewaakte fietsenstalling De Bareel te sluiten op vrijdag 3 juni 2011, vrijdag 22 juli

2011 en maandag 31 oktober 2011.

Het college geeft toestemming om de fietsenstalling De Bareel open te houden en de personeelsleden

overuren te laten maken op maandag 4 juli 2011, maandag 11 juli 2011 en woensdag 2 november 2011.

92. Bouwingen:

a. adviezen aan ruimte & erfgoed:

Dicava bvba, Windey-Pilaet, stadsbestuur Sint-Niklaas, Tom Van Mieghem, OCMW Sint-Niklaas,

André en Christiana Vergauwen-Vercauteren, Begrafenissen en crematies Willy Brys bvba,

stadsbestuur Sint-Niklaas

b. eigen machtigingen: vergunningen:

Andries De Groen, Lutgarde Hilgert

CBS 31 januari 2011 18


c. machtigingen na advies:

Bart Pieters-Van Erck, Dullaert-De Cauwer

d. machtigingen bpa/verkavelingsplan

Daniel Burm, Publilux nv, Chape- en vloerbedrijf Stefaan Robyn bvba, Gerrit en Rosina

Van Bossche-Raes, Tom Van Landeghem-Maes, Serge Bazaev

Beslissingen als bijlage.

93. Bouwingen: beroep bij Raad voor Vergunningenbetwistingen tegen verlenen

vergunning door deputatie aan Aquasani bvba: indienen verzoekschrift tot schorsing en

vernietiging

Het college beslist een verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de door de deputatie verleende

stedenbouwkundige vergunning aan Aquasani bvba voor de verbouwing van het pand hoek Zamanstraat/

Zwijgershoek in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, als bijlage gehecht aan de notulen

van deze zitting, en een raadsman/de stadsadvocaat aan te stellen voor de verdere juridische opvolging

van de procedure.

94. Bouwingen: instellen beroep bij Raad voor Vergunningenbetwistingen tegen verlenen

vergunning door deputatie aan SMD Consult

Het college beslist in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het verlenen van een

stedenbouwkundige vergunning door de deputatie aan SMD Consult voor de verbouwing van de schuur

aan Heihoekstraat 58, 9100 Nieuwkerken, en beslist hiervoor een raadsman aan te stellen.

95. Bouwingen: vraag om afwijking in toepassing van artikel 4.4.1 voor aanvraag

Van den Bergh-De Westelinck

Beslissing als bijlage.

96. Bouwingen: vraag om afwijking in toepassing van artikel 4.4.1 voor aanvraag Filip

De Smet

Beslissing als bijlage.

99. Verkavelingen:

a. machtigingen na advies:

Eggermont-De Rop, Smoliar-Belyaeva, Windey Zakenkantoor, Tom, Koen en Lien Melens

b. machtiging bpa:

Luc en Anneke Van Avermaet-Beeckman

Beslissingen als bijlage.

CBS 31 januari 2011 19


101. Huisvesting: betaalbaarstelling stadspremies: periode van 18 tot en met 31 januari

2011

Het college beslist volgende premies betaalbaar te stellen aan de rechthebbenden, vermeld in de lijst als

bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting, voor de periode van 18 tot en met 31 januari 2011:

- stedelijke renovatiepremie;

- stedelijke slooppremie;

- stedelijke aanpassingspremie.

Het totaal van de uit te betalen premies bedraagt 32.464 EUR.

102. Huisvesting: betaalbaarstelling sociale verhuissubsidie aan Sociaal Verhuurkantoor

Waasland

Het college stelt de stedelijke sociale verhuissubsidie voor het 4de kwartaal 2010 voor een bedrag van

3.945 EUR betaalbaar aan het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-

Niklaas, zoals vermeld in de lijst als bijlage gehecht aan de notulen van deze zitting.

103. Huisvesting: betaalbaarstelling tegemoetkoming aan de Sint-Niklase Maatschappij voor

de Huisvesting

Het college beslist een bedrag van 1.430,34 EUR betaalbaar te stellen aan de Sint-Niklase Maatschappij

voor de Huisvesting, Reynaertpark 207, 9100 Sint-Niklaas.

Het betreft hier de kosten die gemaakt zijn voor het plaatsen van 2 verhoogde toiletten en een handgreep

in het appartement Plezantstraat 185 b6, 9100 Sint-Niklaas.

104. Rioleringen: RioAct met Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: up-to-date

houden riooldatabank: betaalbaarstelling factuur

Met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel, werd door de

gemeenteraad in zitting van 25 september 2009 een RioAct afgesloten voor het up-to-date houden van de

riooldatabank.

Door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt een factuur ingediend voor de periode

september 2010.

Het college beslist de factuur goed te keuren en een bedrag van 523,97 EUR + 110,03 EUR (21 % btw) =

634 EUR betaalbaar te stellen aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

105. Rioleringen: RioAct met Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: betaalbaarstelling

factuur voor exploitatie hydraulische structuren

Met de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Belliardstraat 73, 1040 Brussel, werd door de

gemeenteraad in zitting van 25 september 2009 een RioAct afgesloten voor de exploitatie van de

hydraulische structuren.

Door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt een factuur ingediend voor de exploitatie van

de hydraulische structuren voor de periode september 2010.

Het college beslist deze factuur goed te keuren en een bedrag van 1.741,26 EUR (btw te voldoen door

medecontractant) betaalbaar te stellen aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.

CBS 31 januari 2011 20


106. Rioleringen: rioproject Gasmeterstraat, Nijverheidsstraat en Wegvoeringsstraat:

opmaak technisch verslag grondverzet: vastlegging kredieten

In het kader van de wetgeving betreffende grondverzet werd in zitting van 1 februari 2010 TEC nv,

Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, door het college aangesteld als bodemsaneringsdeskundige voor

de in 2010 uit te voeren onderzoeken.

Door TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, werd een offerte overgemaakt voor het opmaken

van het technisch verslag voor het rioproject Gasmeterstraat, Nijverheidsstraat en Wegvoeringsstraat.

Het college beslist op basis van deze offerte een vastlegging te doen van 10.190 EUR + 2.139,90 EUR

(21 % btw)= 12.329,90 EUR.

107. Rioleringen: rioproject Europark-Oost: afkoppelen Europark-Oost (stadsaandeel):

betaalbaarstelling vorderingsstaat nr. 9

Door de firma VBG nv, Welvaartstraat 14/1 bus 8, 2200 Herentals, worden afkoppelingswerken in het

Europark-Oost uitgevoerd.

Het college beslist de vorderingsstaat nr. 9 samen met het bijbehorend proces-verbaal van voor betaling in

aanmerking te nemen werken, opgemaakt door studiebureau Irtas uit Sint-Niklaas, goed te keuren en een

bedrag van 6.281,55 EUR (btw te voldoen door medecontractant) betaalbaar te stellen aan de aannemer.

De betaling kan gebeuren met eigen middelen in afwachting van een lening.

108. Rioleringen: rioproject afkoppelen Europark-Oost: bijkomende werken ingevolge

technisch verslag grondverzet: betaalbaarstelling ereloonnota ontwerper

De gemeenteraad stelde in zitting van 22 juni 2007 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast voor de

aanstelling van de ontwerper voor de afkoppeling van het industriepark Europark-Oost en dit volgens

dezelfde voorwaarden zoals overeengekomen tussen Aquafin en de TV Irtas-Soresma.

Door het studiebureau Irtas wordt nu een ereloonnota ingediend voor bijkomende prestaties die de

basisopdracht overstegen, ten gevolge van opmerkingen in het kader van het technisch verslag

grondverzet. Deze ereloonnota werd door Aquafin goedgekeurd en 60 % hiervan is ten laste van de stad.

Het college beslist deze ereloonnota goed te keuren en een bedrag van 2.155,50 EUR + 452,66 EUR

(21 % btw)= 2.608,16 EUR betaalbaar te stellen aan het studiebureau.

109. Wegeninfrastructuur: heraanleg Hogenakkerstraat: opmaak technisch verslag

grondverzet: betaalbaarstelling factuur conformverklaring

Door TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, werd het technisch verslag voor het grondverzet in

het kader van de heraanleg van de Hogenakkerstraat opgemaakt.

Het college beslist de ingediende factuur voor de conformverklaring van het technisch verslag goed te

keuren en een bedrag van 219,33 EUR + 46,06 EUR (21 % btw) = 265,39 EUR betaalbaar te stellen aan

TEC nv.

110. Wegeninfrastructuur: uitbreiding Populierenwijk: opmaak technisch verslag

grondverzet: betaalbaarstelling factuur

Door TEC nv, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate, werd het technisch verslag voor het grondverzet in

het kader van de uitbreiding van de Populierenwijk opgemaakt.

Het college beslist de ingediende factuur voor de conformverklaring van het technisch verslag goed te

keuren en een bedrag van 327,68 EUR + 68,81 EUR (21 % btw) = 396,49 EUR betaalbaar te stellen aan

TEC nv.

CBS 31 januari 2011 21


111. Wegeninfrastructuur: aanleg greppel in Krekelstraat: voorlopige aanvaarding

Door Alonco nv, Aven Ackers 15, 9130 Verrebroek, werd een greppel aangelegd in de Krekelstraat.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst,

goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 600 EUR, en de volledig aanvullende borgsom, namelijk 340 EUR, die

werden gestort in de Deposito- en consignatiekas te Brussel, mogen worden vrijgegeven aan de

aannemer.

112. Waterlopen: aanleg tijdelijk bufferbekken Clementwijk: voorlopige aanvaarding

Door Alonco nv, Aven Ackers 15, 9130 Verrebroek, werd een tijdelijk bufferbekken aangelegd dienend als

uitbreiding van het bestaand bufferbekken op de waterloop nr. 1273.

Het college beslist het proces-verbaal van vaststelling, opgemaakt door de stedelijke ontwerpendienst,

goed te keuren en de werken voorlopig te aanvaarden.

De helft van de borgsom, namelijk 6.250 EUR, die werd gestort in de Deposito- en consignatiekas te

Brussel, mag worden vrijgegeven aan de aannemer.

113. Groendienst: uitvoeren snoeiwerken en boomvellingen door derden in 2011: toewijzing

Het college stelde in zitting van 27 december 2010 de gunningsvoorwaarden en -wijze vast (via

onderhandelingsprocedure na raadpleging) voor het uitvoeren van snoeiwerken en boomvellingen door

derden in 2011.

Het college beslist op basis van de uitslag van de prijsvraag deze werken toe te wijzen aan Dhauwe Kurt

bvba, Donkerputstraat 30, 9250 Waasmunster, voor een bedrag van 9.875,00 EUR + 2.073,75 EUR (21 %

btw) = 11.948,75 EUR.

114. Monumenten: conciërgewoning kasteel Walburg: restauratie: betaalbaarstelling

ereloonnota ontwerper en vastlegging kredieten

In zitting van 6 november 2006 werd het architectenbureau Van Severen bvba, L. Dosfelstraat 80, 9200

Dendermonde, door het college aangesteld als ontwerper voor de restauratie van de conciërgewoning van

kasteel Walburg.

Door de ontwerper wordt nu een ereloonnota ingediend die het honorarium in rekening brengt voor de

fase voorontwerp.

Het college beslist deze ereloonnota goed te keuren en een bedrag van 10.800 EUR + 2.268 EUR

(21 %btw)= 13.068 EUR betaalbaar te stellen aan de ontwerper.

Het college beslist eveneens het resterend bedrag voorzien voor de erelonen, namelijk 16.932 EUR, vast te

leggen.

115. Gebouweninfrastructuur: stedelijke basisschool Gavertje Vier Belsele: herstellen

elektrische rolgordijnen in de refter: toewijzing

Het college gaat akkoord met het herstellen van de rolgordijnen in de refter van de stedelijke basisschool

Gavertje Vier Belsele en beslist deze werken toe te wijzen aan de firma RR Aluminium en Plastics,

Passtraat 128, 9100 Sint-Niklaas, voor een bedrag van 2.110 EUR + 443,10 EUR (21 % btw) =

2.553,10 EUR.

CBS 31 januari 2011 22


Waarna de zitting wordt gesloten om 17 uur.

Sint-Niklaas, 31 januari 2011

Namens het college van burgemeester en schepenen:

In opdracht:

Marie-Louise Chalmet Christel Geerts

stadssecretaris burgemeester-voorzitter

CBS 31 januari 2011 23

More magazines by this user
Similar magazines