30.07.2013 Views

nr.1 2006 - KFB

nr.1 2006 - KFB

nr.1 2006 - KFB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr 1/<strong>2006</strong><br />

<br />

<br />

<br />

Bastioner faller<br />

En blindgjenger krysser sine spor<br />

Vi vet mer enn vi tror<br />

Likestilling<br />

eller mangfold?


Redaktør<br />

Leder<br />

Av innholdet:<br />

2 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

Sent - og fortsatt ikke godt nok<br />

”Vi kommer sent; hr. Kunsel! Men vi kommer godt!”<br />

roper skipper Worse fra rekka på briggen ”Familiens<br />

Håb” når han vender tilbake til Sandsgaard etter en<br />

spennende tur til Rio de Janeiro. Med det utbruddet<br />

sikrer han sin plass i litteraturhistorien. Det går også<br />

sent med økningen av kvinneandelen i Forsvaret, og det<br />

er – i motsetning til skipper Worse – ikke godt nok. De<br />

siste tallene, som ble lagt fram på seminaret under årsmøtet<br />

til Nettverk for Kvinnelig Befal i Stavanger for<br />

kort tid tilbake, viste at 7-tallet enn å ikke var nådd selv<br />

om det var noen få desimaler som skilte. Både forsvarsministeren,<br />

sentrale og lokale representanter for Forsvaret<br />

ga uttrykk for både ønske og vilje til tiltak for å få flere<br />

kvinner til Forsvaret, og ikke minst beholde de man har.<br />

Trusselbildet har forandret seg siden den kalde krigen.<br />

Det har blitt langt mer komplisert og vanskeligere å<br />

forholde seg til, ikke bare for myndighetene, men for<br />

folk flest.<br />

De siste ukene har vært preget av debatt om ytringsfrihet<br />

og blasfemi. Fjernsynsbilder av opphissede demonstranter<br />

utløst av karikaturtegninger av profeten Muhammed<br />

har rystet og skremt oss. Det er imidlertid viktig å minne<br />

om at flertallet både i ikke-muslimske så vel som i<br />

muslimske land tar avstand fra bruk av vold. Vi alle har<br />

2 Ledere l 3 Bastioner faller l 4 Årsmøte for Nettverk for kvinnelig befal l 8 En blindgjenger krysser sine spor<br />

12 Vi vet mer enn vi tror l 16 Det ligger en løve under treet l 18 Naturlig å tenke beredskap l 20 Nye bøker<br />

22 Salgsmateriell l<br />

Den frivillige sesjonen vil være et viktig tiltak i så måte, og<br />

de siste meldingene fra diverse informasjons- og rekrutteringstiltak<br />

tyder på stor interesse fra jentenes side. Den frivillige<br />

sesjonen er en gyllen mulighet for Forsvaret, og det<br />

må legges stor vekt på å tilrettelegge denne på best mulig<br />

måte for å bevare jentenes interesse og engasjement.<br />

En kvinneandel på knapt syv prosent i det herrens år <strong>2006</strong><br />

er ikke et siffer som fortjener noen plass verken i litteratur-<br />

eller forsvarshistorien. Men heldigvis faller det noen<br />

bastioner: Vi gratulerer Ingrid Gjerde med jobben som<br />

gardesjef. Vi kommer sent; hr Kunsel, men litt fremover<br />

går det da, tross alt.<br />

Målfrid Bolstad<br />

Et felles ansvar<br />

et ansvar for at krefter i samfunnet som ønsker å dra fordel<br />

av striden ikke får utnytte situasjonen til sin fordel.<br />

Gjennom hendelsene den siste tiden er vi blitt minnet<br />

om at frihet vinnes ikke en gang for alle, men gjennom<br />

våre handlinger og holdninger hver dag året gjennom.<br />

Når det gjelder terror, vil det beste middelet for å<br />

forebygge dette være å bidra til at ingen av dem som bor<br />

i Norge føler seg satt utenfor samfunnet på en eller<br />

annen måte. Tar du utfordringen?<br />

Gretha Thuen<br />

23 Adresser


Bastioner faller<br />

Oberstløytnant Ingrid Gjerde tar over som sjef for Hans Majestet<br />

Kongens Garde til sommeren. På Håkonsvern er løytnant Elisabeth<br />

Løvlien første kvinnelige presten på Haakonsvern orlogsstasjon<br />

noensinne.<br />

Å bli første kvinnelige gardesjef synes<br />

Ingrid Gjerde er morsomt.<br />

- Det er viktig for kvinner i Forsvaret at<br />

vi også får lederoppgaver på dette nivået<br />

i Hæren. Jeg håper at jeg kan være et<br />

forbilde for andre. Men mitt fokus vil<br />

være å gjøre en god jobb som gardesjef,<br />

og jeg ønsker mer oppmerksomhet rundt<br />

Garden som avdeling enn rundt meg<br />

som person, sier hun til Forsvarsnett.<br />

FØRSTE KVINNELIGE<br />

GARDESJEF<br />

- Det er en stor glede og ære å få lede<br />

Garden. Det er en helt spesiell avdeling,<br />

med sin snart 150 år gamle tradisjon for<br />

å ivareta sikkerheten til kongefamilien,<br />

sier oberstløytnant Ingrid Gjerde.<br />

- Garden er kjent for å ha svært dyktig<br />

mannskap og befal, og jeg har store<br />

forventninger til avdelingen.<br />

Oberstløytnanten ser frem til en lederjobb<br />

på bataljonssjefnivå i Hæren, som<br />

gir et bredt spekter av utfordringer innenfor<br />

alt fra økonomi til ledelse.<br />

- Jeg er ydmyk overfor de krevende oppgavene<br />

og utfordringene som kommer,<br />

sier hun.<br />

BLE IMPONERT<br />

Ingrid Gjerde har bred erfaring fra<br />

Forsvaret, men er ikke gardist. Å ha<br />

voktet kongehuset selv er heller ikke noe<br />

krav for å bli Gardesjef. Gjerde mener i<br />

stedet hun kan bringe inn nyttig kompetanse<br />

fra infanteriet.<br />

- Jeg kan ikke så mye om vakttjenesten<br />

og musikk og drill, men Garden er mye<br />

mer enn dette, minner hun om.<br />

ERFARING FRA NORGE OG<br />

UTLANDET<br />

Ingrid Gjerde har bakgrunn fra infanteriet<br />

i Hæren, og har blant annet vært<br />

troppssjef i tidligere 3. bataljon i Harstad<br />

og troppssjef i Libanon. Hun har vært<br />

både troppssjef og kompanisjef i<br />

Telemark bataljon, og var kompanisjef i<br />

Bosnia i 1998-99. Gjerde har også<br />

Oberstløytnant<br />

Ingrid Gjerde tar over<br />

som sjef for Hans Majestet Kongens Garde til<br />

sommeren. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold, FMS.<br />

arbeidet i Hærens kompetansesenter for<br />

ledelse og i presse- og informasjonsavdelingene<br />

i Forsvarets overkommando<br />

og For svarsdepartementet. Hun avsluttet<br />

hoved fag i statsvitenskap i fjor, og tar nå<br />

amerikansk stabsskole og mastergrad i<br />

strategi i Kansas, USA.<br />

FØRSTE KVINNELIGE<br />

PREST PÅ HAAKONSVERN<br />

Løytnant Elisabeth Løvlien utfører sin<br />

førstegangstjeneste og ser frem til en god<br />

prestetilværelse på basen. Hun har fått<br />

ansvaret for mannskapet på MTB-ene og<br />

skal ha etikkundervisning på KNM<br />

Tordenskjold ved siden av de tradisjonelle<br />

presteaktivitetene som dåp, konfirmasjon<br />

og andre handlinger knyttet til kirken.<br />

- Sjøforsvaret er en fin plass å starte<br />

arbeidet sitt på. I stedet for å være prest i<br />

en menighet, blir jeg en del av en stab som<br />

jeg kan støtte meg til og søke råd hos. Det<br />

er en trygg start, i en tjeneste som jeg tror<br />

blir variert og spennende. I mange<br />

situasjoner, spesielt for kvinner, er det lettere<br />

å snakke med en kvinnelig prest enn en<br />

mann. Og så er det viktig at vi gjenspeiler<br />

den generelle befolkningen, mener den<br />

nyutnevnte presten til Forsvarsnett.no.<br />

Elisabeth Løvlien er den andre kvinnelige presten til å utføre sin verneplikt i Forsvaret, men den første noensinne på<br />

Haakonsvern Orlogsstasjon. Foto: Håvard Hanasand.<br />

<strong>KFB</strong>s leder Gretha Thuen nestleder Anne-Lise Johnsen org.sekr. Hanne Garder redaktør Målfrid Bolstad<br />

utgiver Kvinners Frivillige Beredskap, Oslo mil/Akershus, 0015 Oslo Besøksadesse: Skippergata 17<br />

tlf 22 42 49 12 - 23 09 34 58 fax 22 42 85 52 design og grafisk produksjon RM grafika as www.rmgrafika.no 69 700 560<br />

opplag 7500 nb stoff fra bladet kan brukes fritt med kildeang. epost: kfb@kfb.no inernettadresse: www.kfb.no<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 3


KVINNER I FORSVARET:<br />

Likestilling<br />

eller mangfold?<br />

Kvinnene er lei av ord. Nå vil de ha handling, tiltak og målinger av tiltakene. Alle seminardeltakerne på<br />

årsmøtet for Nettverk for Kvinnelig Befal var enige om at det går for seint med økningen av kvinneandelen<br />

i Forsvaret.<br />

Av Målfrid Bolstad - Foto: Eirik Hovland<br />

Knapt sju prosent er det siste tallet<br />

kommandørkaptein Jan W. Smidt fra<br />

Personell-og økonomistaben kan vise til.<br />

Da er det et stykke å gå før man når den<br />

15 prosent-andelen som er målet i 2008.<br />

Selv det syntes ikke likestillingsråd Trude<br />

Johnsen fra LO var noe å skryte av.<br />

- Kvinnene må utgjøre minst 20 - 30 prosent<br />

for at de skal få reell innflytelse og ikke bare<br />

være en miljøfaktor, mente hun.<br />

Årsmøtet i Nettverk for Kvinnelig Befal samlet mellom 60 og 70 deltakere.<br />

4 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

INTERESSERT<br />

FORSVARSMINISTER<br />

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-<br />

Erichsen var til stede under hele seminaret.<br />

Hun ønsket å være til stede både


for å dele sine tanker omkring målsettingen<br />

om økt kvinneandel, kvinner i<br />

internasjonale operasjoner og familiepolitikken<br />

i Forsvaret, men også få nyttige<br />

innspill for hvordan ting kan legges til<br />

rette for å få flere kvinner inn i Forsvaret<br />

og, ikke minst, bli der.<br />

- Som forsvarsminister vil jeg ha et<br />

spesielt fokus på å få flere kvinner i<br />

ledende stillinger i Forsvaret. Gode og<br />

synlige rollemodeller er viktig.<br />

SESJON VIKTIG<br />

VIRKEMIDDEL<br />

- Sesjon for kvinner er et viktig virkemiddel<br />

som forhåpentligvis vil øke kvinneandelen<br />

blant alt befal. Sesjonsdagen vil<br />

være en anledning til å bli kjent med<br />

hvilke muligheter som finnes i Forsvaret,<br />

sa forsvarsministeren, som trodde at en<br />

av grunnene til at vi har så få kvinner i<br />

Forsvaret, er at kvinnene er lite kjent med<br />

de gode utdannings- og karrieremulighetene<br />

som Forsvaret kan tilby.<br />

- Jeg ønsker en mangfoldig og velbalansert<br />

organisasjon. En økt kvinneandel vil i<br />

seg selv gi et bedre forsvar. Mangfold er<br />

viktig, og mangfold hører et moderne samfunn<br />

til. Sånn sett kan man si at kvinner er<br />

ett måleparameter på hvor moderne en<br />

organisasjon er. Nyere forskning, erfaring<br />

og teoriutvikling understøtter et perspektiv<br />

som ser en mangfoldig arbeidsstyrke med<br />

komplementære ferdigheter og verdier<br />

som en ressurs for bedrifter, understreket<br />

Strøm-Erichsen.<br />

JA TIL KVOTERING<br />

Når det gjelder kjønnskvotering påpekte<br />

Strøm-Erichsen at det ikke i noe tilfelle<br />

SAGT PÅ SEMINARET:<br />

”Hvorfor er menn så forbasket godt for<br />

Forsvaret?”<br />

”Sesjon for kvinner er en gyllen anledning”<br />

”Det skjer ikke noe før du begynner”<br />

”Skift fokus til: Hvordan skal vi få kvinner<br />

til å ville ta lederutfordringer i Forsvaret?”<br />

”Glad for organisasjonene som vedlikeholder<br />

interessen for Forsvaret”<br />

”Mor er en viktig pådriver<br />

og yrkesrådgiver”<br />

”Etikk må få mer plass”<br />

Nytt styre<br />

Det nye styret i nettverket ser slik ut:<br />

Rittmester Helen Christensen (leder)<br />

Orlogskaptein Kristin Arntzen Andersen (nestleder)<br />

Løytnant Yvonn Andreassen<br />

Major Ingrid Hernes, kaptein June Sørmo<br />

Major Catatrina Ruud, styremedlemmer<br />

Under årsmøtet ble oberst Kristin Lund utnevnt til<br />

æresmedlem for sitt virke for kvinner.<br />

”Mannskulturen er ennå ikke skikkelig<br />

utfordret”.<br />

ville bli tale om å ta inn ukvalifiserte<br />

personer, men å bruke moderat kvotering<br />

til å få opp kvinneandelen, og få et<br />

forsvar som både er velbalansert og<br />

mangfoldig i forhold til maskuline og feminine<br />

verdier.<br />

Hun fikk støtte både fra tidligere oberst<br />

Berit Ovesen og kommandørkaptein Jan<br />

W. Smidt, som begge oppfordret<br />

kvinnene til ikke å stritte så sterkt i mot<br />

kvotering – med henvisning til at både<br />

sivilt næringsliv og myndigheter har<br />

innført prosentgrenser for det underrepresenterte<br />

kjønnet.<br />

VIKTIGE I INTERNASJO-<br />

NALE OPERASJONER<br />

Når det gjelder kvinner i internasjonale<br />

operasjoner var forsvarsministeren helt<br />

klar på at kvinners plass i internasjonale<br />

oppdrag ikke bare er berettiget i betydelig<br />

grad, men også sterkt ønskelig.<br />

Hun viste til at internasjonale operasjoner<br />

ikke bare skal stoppe konflikter og overvåke<br />

situasjonen, men også bidra til å<br />

gjenopprette tilliten mellom partene og<br />

skape grunnlag for et vel fungerende<br />

samfunn.<br />

FØLGER OPP<br />

SIKKERHETSRÅDETS<br />

RESOLUSJON 1325<br />

- FN sikkerhetsrådsresolusjon nr 1325<br />

er den første sikkerhetsresolusjon der<br />

behovet for kvinner i fredsoperasjoner<br />

beskrives. Resolusjonen framhever<br />

behovet for kvinner som bidragsytere for<br />

konflikthåndtering og i politiske prosesser.<br />

Kvinner ikke bare ofre, men også<br />

samarbeidspartnere. En større andel av<br />

kvinner i uniform ute i fredsoperasjoner<br />

vil blant annet gjøre samarbeidet med<br />

lokale kvinner og kvinneorganisasjoner<br />

lettere og dermed sikre bedre tilgang til<br />

informasjon og dermed mulighet til å<br />

oppnå operasjonens mål, sa forsvarsministeren,<br />

som minnet om at regjeringen<br />

skal utarbeide en norsk plan for hvordan<br />

denne resolusjonen skal følges opp.<br />

- Forsvaret vil være en viktig bidragsyter<br />

til planen. Kunnskap om kvinnenes rolle<br />

og situasjon i de samfunn våre styrker<br />

opererer i, skal inngå som en naturlig del<br />

av forberedelsene til deltaking i internasjonale<br />

operasjoner. Også derfor vil vi ha<br />

Nettverkets første<br />

æresmedlem,<br />

oberst Kristin Lund.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 5


6 l<br />

flere kvinner i Forsvaret, sa forsvarsminister<br />

Anne-Grete Strøm-Erichsen, og<br />

viste til de positive erfaringene fra<br />

kvinne lig deltakelse i den norske bataljonen<br />

NORBATT i Libanon:<br />

- Kvinnene bidro til et senket spennings-<br />

og aggresjonsnivå. Ved å ta kontakt med<br />

lokale kvinner og diskutere kvinnerelaterte<br />

problemer og hverdagslige tema<br />

fikk misjonen også tilgang til verdifull<br />

informasjon om lokalsamfunnet.<br />

Eksempelvis var det viktig å kunne utføre<br />

kropps visitasjon for å finne våpen<br />

også på de lokale kvinnene fordi de var<br />

aktivt engasjert i konflikten. Ved at norske,<br />

militære kvinner utførte denne<br />

kroppsvisiteringen, klarte man å vise respekt<br />

overfor kvinnene og den lokale<br />

kulturen.<br />

Uten denne respekten kunne sikkerhet en<br />

til FN- personellet ha blitt svekket, og<br />

forsoning vanskeligere å oppnå.<br />

KVINNER HELT<br />

NØDVENDIG<br />

Oberst Kristin Lund påpekte at i<br />

internasjonale operasjoner er det ikke<br />

De to fenrikene Kine Bråten (t.v.) og Tonje Torkelsen har begge lyst på et år i utlandet mens de ennå<br />

har sjansen…<br />

bare ønskelig med en betydelig andel<br />

kvinner. Det er simpelthen helt nødvendig<br />

for at Forsvaret skal kunne løse oppgaven<br />

sin. - Men det er ikke bare i muslim-<br />

ske land at kvinner er helt nødvendig for<br />

Forsvaret. Slutt å snakk om mangfold,<br />

snakk om likestilling, var Kristin Lunds<br />

klare oppfordring.<br />

Kvinner i Forsvaret<br />

– en grønnplantefaktor?<br />

”Hvis det viktigste argumentet for å få flere jenter inn i Forsvaret ligger i en forventning om at de skal sørge for at tøffe mannsmiljø<br />

mykes opp, så er det likestilling brakt ut i parodien. Likestilling er likt lønn for likt arbeid, ikke å kvotere<br />

jenter inn i yrker hvor de stiller med handikap som tvinger den inn i rollen som frodige fredsliljer, dekorativ<br />

eføy eller smårare sukkulenter. Aaarrghhh!<br />

Jeg brølte til radioen fordi innslaget om frivillig sesjon for jenter ikke ble begrunnet med et eneste<br />

faglig argument. Ingen sa at jenter ville klare seg like godt som gutta i felten, og ingen sa at jenter<br />

– i konfliktsituasjoner, krig eller fred – har egenskaper og evner som vårt forsvar har manglet<br />

og trenger. Det eneste argumentet for å få jentene inn var, ja nettopp, grønnplantefaktoren.<br />

Når ble det likestilling å lokke jenter inn i yrker hvor de ikke har nubbtjangs til å bli like gode<br />

som gutta og derfor tvinges inn i rollen som miljømyknere – en avansert kloning mellom<br />

dekorative og luftrensende grønnplanter og AG3-kyndige sosialarbeidere med smått sexy<br />

kamuflasjemaling i trynet?<br />

Det er mulig at gutta med stål i bein og armer ikke lenger er de viktigste for Forsvaret, og<br />

at det som nå behøves er jenter og gutter med kjappe hoder og mye vett i panna. Er det<br />

jentehodene Forsvaret er ute etter, bør det rulles ut tungt skyts mot de gammeldagse<br />

holdningene. Jentehoder er ikke synonymt med mykemiddel i potter”.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

(Margrethe Ekanger i Nordlys, i en harmdirrende reaksjon på et radioinnslag om frivillig sesjon for kvinner)


2007 blir europeisk likestillingsår<br />

Som et ledd i kampen mot forskjellsbehandling har EUkommisjonen<br />

foreslått at 2007 blir et europeisk år der<br />

temaet er like muligheter for alle. Likestillingsåret skal<br />

spesielt sette søkelyset på fire mål:<br />

skape økt bevissthet om rettigheter i forbindelse med<br />

likeverdig behandling<br />

Verneverdige tette trehusbebyggelser for<br />

fremme debatten om midler til å styrke den sosiale<br />

deltakelsen blant underrepresenterte grupper<br />

verdsette mangfoldighet<br />

fremme respekt og toleranse<br />

(EP info nr 40/05)<br />

dårlig brannsikret<br />

Brannsikringen av verneverdige tette trehusbebyggelser er ikke god nok.<br />

En kartlegging Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB) har gjort<br />

i samarbeide med Riksantikvaren (RA),<br />

viser for eksempel at det foreligger<br />

helhetlige brannsikringsplaner for bare<br />

10 av 167 kartlagte områder.<br />

Områdene strekker seg over hele landet<br />

- fra Kristiansand i sør til Bugøynes i nord,<br />

men størrelse, type bebyggelse m.v.<br />

v arierer fra område til område. Trondheim<br />

og Bergen har flest områder.<br />

Det er en nasjonal målsetting, gitt i<br />

Stortingsmelding nr 41 (2000-2001), at<br />

branner med tap av uerstattelige nasjonale<br />

kulturverdier ikke skal skje. Tett verneverdig<br />

trehusbebyggelse med fare for områdebrann<br />

omfattes av denne målsettingen.<br />

- Mange steder har man kommet godt i<br />

gang med brannsikringstiltak av verneverdig<br />

trehusbebyggelse, men i mange kommuner<br />

er det ikke arbeidet så systematisk<br />

som ønskelig med planer for slokkeinnsats<br />

og fremtidig brannsikringsarbeid. Brann i<br />

slike områder kan spre seg hurtig og medføre<br />

tap av miljømessige og kulturhistoriske<br />

verdier, sier avdelingsdirektør Terje<br />

Olav Austerheim i DSB.<br />

- Derfor er det viktig å tenke gjennom<br />

hva som kan skje og hvordan man skal<br />

forhindre og takle en brann.<br />

Han håper at rapporten fra kart leggingen<br />

vil bli brukt som grunnlag i det videre<br />

brannsikringsarbeidet, men understreker<br />

at det er en stor oppgave å sikre eldre tett<br />

trehusbebyggelse mot områdebranner.<br />

Det krever blant annet at ulike aktører<br />

samarbeider om langsiktige oppgaver.<br />

Eier har ansvar for å sikre egen bygning,<br />

men det er ikke like klart hvem som har<br />

ansvar for å innføre tiltak som forhindrer<br />

brannspredning mellom hus og mellom<br />

kvartaler.<br />

- Utfordringen er å få fellesskapet til å<br />

tenke brannsikring i et mer utvidet<br />

perspektiv enn man er vant til.<br />

Brann sikkerheten i det enkelte hus er i<br />

stor grad avhengig av hvor brannsikker<br />

bebyggelsen i resten av området er, sier<br />

Austerheim.<br />

Undersøkelsen som DSB gjennomførte<br />

i fjor viser blant annet at svært mange<br />

brannvesen mangler innsatsplaner for<br />

trehusbebyggelsen.<br />

Smål NYTT<br />

Få brannvesen har utført tilsyn i områdene<br />

Det er utarbeidet brannsikringsplan for<br />

bare 10 av områdene<br />

Vannforsyningen i 142 av områdene vurderes<br />

som god til tross for at analyse av<br />

vannforsyningen i tilfelle av storbrann bare<br />

er gjennomført for 26 av områdene<br />

Brannvesenet i bare ca en tredel av områdene<br />

har involvert og informert beboerne<br />

om brannsikkerhetsarbeidet.<br />

Det i hele 94 av områdene ikke er rapportert<br />

at det er gjennomført tilsyn av<br />

elektriske anlegg<br />

Kartleggingen omfatter 167 tette trehusbebyggelser<br />

i 79 kommuner, men etter<br />

Riksantikvarens vurderinger er det fortsatt<br />

15-20 områder som det ikke er mottatt<br />

informasjoner om. Rapporten gir derfor<br />

en ufullstendig oversikt, men likevel en<br />

god status på brannsikkerheten<br />

i disse områdene.<br />

Hele rapporten og kommuneoversikt<br />

finner du på www.dsb.no<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 7


En blid fenrik med sine menn.<br />

Camilla V. A. Hellern foreviget i<br />

1992 med deltakere fra Kolsås<br />

HV i Bærum.<br />

EN BLINDGJENGER<br />

krysser sine spor<br />

Det humres, smiles og nikkes gjenkjennende blant seminardeltakerne<br />

når Camilla V. A. Hellern forteller om sine opplevelser i<br />

Forsvaret, slik hun har gjengitt dem i boka ”Blindgjenger”. Vi er på<br />

årsmøtet for Nettverk for Kvinnelig Befal, og Camilla har lest om<br />

sitt første 3000 meter-løp for forsamlingen.<br />

Til daglig er Camilla Victoria Aubert<br />

Hellern lektor ved Greveskogen videregående<br />

skole i Tønsberg med fagene<br />

norsk, fransk, drama, film og teater. I to<br />

år – fra hun var 21 til 23 tjenestegjorde<br />

hun i Sjøforsvaret. Siden ble hun overført<br />

som befal til Heimevernet. I dag er hun<br />

fenrik og troppssjef i HV01 og stortrives<br />

med det.<br />

8 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

- Ikke alle har lyst å bli toppledere. Det<br />

er fint å være fornøyd med den jobben<br />

man har!<br />

JEG – EN BLINDGJENGER<br />

- Blindgjenger – hva legger du i det?<br />

- En blindgjenger er betegnelsen på et<br />

sprenglegeme som ikke eksploderer ved<br />

nedslaget. En blindgjenger er der for å<br />

gjøre en jobb, men er dessverre litt<br />

annerledes enn de andre – og fungerer<br />

heller ikke som forventet. Som kvinne i<br />

Forsvaret er det ikke til å unngå at man<br />

kjenner seg slik i blant. Man er annerledes,<br />

både sårbar og farlig på samme tid.<br />

Man oppleves både som en utfordring<br />

og en trussel.<br />

I mange situasjoner har jeg vært på<br />

randen av eksplosjon, men i motsetning<br />

til en ekte blindgjenger, som ikke<br />

detonerer på grunn av en tilfeldig teknisk<br />

feil, har jeg bevisst styrt utenom konflikter.<br />

Jeg har nok behersket meg mer i<br />

Forsvaret enn jeg ville gjort i det sivile<br />

liv!


Dette har Camilla lært<br />

Å VÆRE EN TYDELIG LEDER<br />

I skolen er det viktig å vise hvem som er<br />

leder, ikke bare kamerat.<br />

SELVDISIPLIN<br />

Jeg hadde liten struktur i å studere! Jeg<br />

lærte å planlegge og å forberede for å<br />

oppnå respekt og troverdighet.<br />

VIKTIGHETEN<br />

AV RIKTIG STEMMEBRUK<br />

Jeg følte meg liten og rar når jeg skulle<br />

kommandere, og måtte jobbe med<br />

stemmen for at den ikke skulle høres<br />

latterlig ut. Nå underviser jeg i drama,<br />

og har stor nytte av disse erfaringene<br />

fra Forsvaret.<br />

SELVSTENDIGHET<br />

Man kan være både seriøs og streng,<br />

men likevel hyggelig og humoristisk. Jeg<br />

tror man oppnår mer tillit ved at man<br />

viser menneskelighet, ikke bare kjefter<br />

og smeller.<br />

KOMPLEKS UTFORDRING<br />

- I boka beskriver du mange situasjoner<br />

som forteller både om makt og avmakt,<br />

fra dusj- og doscener til plystreseanser<br />

og inspeksjonsrunder.. Om forelskelse<br />

og forhold, sorg og respekt for våpen,<br />

ensomhet og grensesetting, om ydmykhet,<br />

trygghet og samhold.<br />

- Å finne sin plass i Forsvaret for en<br />

kvinne er utfordrende. Mange ganger var<br />

den beste strategien å redusere fokuset<br />

på seg selv, gå stille i dørene og ligge<br />

lavt i terrenget. Heldigvis har mange forhold<br />

utviklet seg positivt siden jeg gikk<br />

inn leirporten for første gang og ikke ante<br />

hva som ventet meg av krevende og<br />

overraskende opplevelser. Fysisk ligger<br />

også forholdene bedre til rette for kvinner<br />

i dag. Spørsmålet er om det har skjedd<br />

noen endring på det psykiske og sosiale<br />

plan? Det er fint at dagens kvinnelige<br />

rekrutter kurses i det å være kvinne i<br />

militære og får gode råd og tips på veien.<br />

Å JOBBE UNDER STRESS<br />

OG PRESS<br />

Synes fortsatt at dette kan være vanskelig,<br />

må hele tiden være bevisst på å<br />

bruke folk rundt meg. En viktig lærdom<br />

er at er man fysisk god, sitter det over<br />

på det mentale. Du tåler mye mer mental<br />

trøkk hvis du er i god fysisk form.<br />

SELVBEHERSKELSE<br />

Har lært meg å ikke overreagere for bagateller.<br />

Jeg er en åpen og impulsiv person,<br />

men i uniform måtte jeg beherske meg.<br />

Å SKILLE SAK OG PERSON<br />

I Forsvaret lærer man seg å samarbeide<br />

med de underligste mennesker! Til tross<br />

for ulikheter og uenigheter ble vi plassert<br />

sammen. Jeg kunne være kjempeirritert<br />

på noen, men lærte meg at det gikk fint<br />

an å gå på kino sammen om kvelden.<br />

Å LIKE MENN<br />

De surmuler sjelden, er oftest skvære<br />

og er greie å jobbe sammen med. De<br />

Men også menn burde antakeligvis veiledes<br />

noe mer om det å samarbeide med<br />

kvinner i slike miljøer – av menn. Ansvaret<br />

må ikke utelukkende legges på kvinnene.<br />

I skolen snakkes det mye om differensiering<br />

– at elever har ulike behov og evner<br />

og må av og til behandles ulikt. Kanskje<br />

det samme må gjelde i Forsvaret?<br />

NYTTIGE ERFARINGER<br />

Det var interessen for idrett og ønsket<br />

om noen reale fysiske utfordringer som<br />

var den utløsende faktoren for at Camilla<br />

Hellern valgte Gymnastikkskolen i<br />

Forsvaret. Hun var aktiv i judo- og<br />

speidermiljøet, og ble inspirert både av<br />

eldre kamerater i dette miljøet og av en<br />

eldre bror som snakket om opplevelsene<br />

fra tiden i Forsvaret.<br />

- En kvinnelig offiser informerte dessuten<br />

om Forsvaret på den videregående<br />

skolen jeg gikk på, og det tente gnisten<br />

ytterligere. Kanskje var det også et lite<br />

Camilla Victoria Aubert Hellern er i dag lektor i<br />

videregående skole og troppssjef i Heimevernet.<br />

har en uanstrengt omgangsform, evne<br />

til å konsentrere seg 100 prosent om en<br />

ting om gangen, er gode på samhold<br />

og rettferdighet og flinke til å skille sak<br />

og person.<br />

AT MENN KAN LÆRE MYE<br />

AV KVINNER<br />

De kan lære noe om diplomati, omsorg,<br />

overblikk på mennesker og situasjoner,<br />

og ikke minst – å lese kroppsspråk!<br />

opprør mot det etablerte kjønnsrollemønsteret<br />

og forventningene om en<br />

akademisk karriere, ikke minst fordi jeg<br />

akkurat da kom fra et studium ved<br />

Universitetet hvor flertallet var kvinner.<br />

Jeg har aldri angret på at jeg valgte<br />

instruktørutdanning i stedet for idrettsutdanning.<br />

Det har hatt avgjørende betydning<br />

for mine seinere studier og yrkesvalg.<br />

Da jeg noen år etter min tid i Forsvaret tok<br />

Pedagogisk seminar ved Universitetet,<br />

syntes jeg at vi ble hardere drillet på befalskurset<br />

enn på Universitetet. Takket<br />

være erfaringen fra Forsvaret følte jeg meg<br />

ganske trygg både på seminaret og seinere<br />

i praksisperioden i videregående skole.<br />

Undervisningen av umotiverte rekrutter<br />

lærte meg mye både om å undervise og<br />

administrere en gruppe mennesker.<br />

- Anbefaler du jentene i klassen din å<br />

velge en karriere i Forsvaret?<br />

- Absolutt. Mange jenter ville ha godt av<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 9


å ”være mer i skogen”, lære å tåle en<br />

trøkk og tåle litt strabaser. Det er viktig<br />

at de får god informasjon, ikke minst fra<br />

kvinnelige offiserer, slik at de vet hva de<br />

går til. Nå når det blir sesjon for kvinner,<br />

er det viktig at Forsvaret viser interesse<br />

for jentenes egen kompetanse. Det er jo<br />

kompetansen man er ute etter! Jeg har<br />

selv sparket ut jenter som overhodet ikke<br />

hadde noe i Forsvaret å gjøre, sier<br />

Camilla Hellern.<br />

”Jeg måtte ikke bli sist. Selv om jeg var<br />

jente og antakelig løp saktere enn de fleste<br />

gutta på kullet, måtte jeg bare ikke bli sist.<br />

Jeg kom i mål på 12.19. Litt under tre<br />

minutter bedre enn kravet til kvinner. Jeg<br />

var helt gåen, og hadde aldri løpt så fort før.<br />

Jeg ble tatt inn som aspirant på befalskurset.”<br />

”Det ble en evig konkurranse hele tiden, i<br />

alle sammenhenger. Jeg strevde hardt med<br />

å finne logikk i det vi gjorde, både for å<br />

motivere rekruttene, men også meg selv,<br />

til å se nytten av leksjonene”<br />

”Jeg tenkte en del på identitet og kjønnsroller,<br />

og jeg følte meg til tider veldig<br />

10 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

ULEMPER, HUMOR OG<br />

KAMERATSKAP<br />

- Hvis du skulle nevne noen ulemper, hva<br />

ville du fremheve?<br />

- Jeg ble sliten av hele tiden å skulle<br />

balansere, ikke for feminin – ikke for<br />

maskulin, ikke for flink – ikke for dårlig.<br />

Man er sårbar fordi man hele tiden føler<br />

man er en trussel. Det å ha fokuset på<br />

seg selv som kvinne er ikke bare<br />

morsomt, man blir litt sliten av det også.<br />

Kvinnestemmen er også en ulempe! Det<br />

samme er ensomheten, man føler seg<br />

annerledes, litt rar og utenfor, har andre<br />

tanker.. Også fysisk blir man atskilt.<br />

androgyn i uniform. Tanken på hvordan det<br />

er lurt å oppføre seg, surret og gikk i hodet<br />

mitt til stadighet. Man måtte tenke før man<br />

handlet, men like fullt prøve å være kvinne”<br />

”Jeg erfarte at kvinner i større grad enn<br />

menn bidrar til å gi omsorg, få oversikt,<br />

gjøre miljøet mindre aggressivt, ha mer<br />

empati, tenke mer langsiktig og ha evnen<br />

til å gjøre flere ting på en gang.”<br />

”Jeg har følt meg fotfulgt av enkelte høyere<br />

befal og kjent at de fysiske grensene mine<br />

var nådd lenge før jeg ga meg. Jeg har følt<br />

meg pustet i nakken og fulgt med argusøyne<br />

faglig, og jeg har måttet stoppe opp<br />

og si fra enkelte ganger. Noen har tråkket<br />

over en psykisk grense, og det har vært<br />

øyeblikk som har vært vanskelige. Men det<br />

er heldigvis ikke regelen. Friheten til å<br />

handle etter eget hode og hjerte ha vært<br />

det mest fremtredende”<br />

”Jeg hadde to flotte år i Marinen og deretter<br />

tretten like gode år i Heimevernet, mye fordi<br />

jeg lo meg gjennom tjenesten. Ikke at jeg er<br />

useriøs og upålitelig i tjenesten, men for meg<br />

ble årene overveiende positive og lyst betonte<br />

på grunn av min egen innstilling.<br />

Under Nijmegenmarsjen ble jeg forlagt<br />

langt unna dem jeg reiste sammen med<br />

fra Norge, det kunne føles veldig ensomt!<br />

- Men det er all latteren, samhørigheten<br />

og alle de positive opplevelsene jeg tross<br />

alt vil komme til å huske best fra tiden i<br />

Forsvaret. For ikke å snakke om alt jeg<br />

lærte om meg selv, og mitt samarbeid<br />

med andre under press. Den dagen jeg<br />

kjørte ut av hovedporten i leiren for siste<br />

gang, var jeg oppriktig lei meg. Og jeg<br />

visste hva jeg kom til å savne aller mest:<br />

Humoren og kameratskapet.<br />

Sitater som sitter<br />

Humoren hjalp meg gjennom mange<br />

vanskelige situasjoner, og jeg var glad for<br />

at smilet satt løst på meg, til tross for<br />

korreks for dette noen ganger!”<br />

”Jeg skal gå forbi 2. kompani, hvor det står<br />

omtrent 250 mann oppstilt. Med en gang<br />

jeg ser det, nøler jeg et sekund og lurer på<br />

om jeg skal ta en annen vei. (…)<br />

Jeg prøver å late som ingenting i det jeg<br />

målbevisst passerer den første troppen.(…)<br />

Jeg prøver å ikke ha noe spesielt uttrykk i<br />

ansiktet, gå uten å vrikke på rumpa, men<br />

heller ikke for maskulint..<br />

Da er det akkurat som om en dirigent har<br />

hevet en taktstokk og jeg hører et voldsomt<br />

og øredøvende plystrekor til ære for meg.<br />

Den velkjente plystringen; nå ikke bare fra<br />

en enkelt sjel, men fra et helt kompani. (…)<br />

jeg blir sint, såret, sjenert, irritert og føler<br />

meg veldig annerledes enn dem.<br />

- Jeg går og går og snur meg ikke.”<br />

”Kvinner gjør Forsvaret mer effektivt. De er<br />

mer ambisiøse og jobber mer enn menn,<br />

noe som fører til skjerpet konkurranse og<br />

høyere nivå (Admiral Torolf Rein)”


Beredskapsmøte i Oppdal<br />

Fylkeskomiteen i Sør-Trøndelag arrangerte beredskapsmøte i sam arbeid med Oppdal kommune 20.<br />

oktober. Temaet var å få kartlagt hvilke beredskapsplaner og – planer kommunen har, og presentere<br />

<strong>KFB</strong> for kommunen.<br />

Ordfører Røtvei informerte om kommunens<br />

beredskap og beredskapsplaner.<br />

- Kommunen har en jevn befolkningsvekst,<br />

noe som kanskje skyldes at de<br />

har en bred næringsstruktur, de siste 10<br />

år har det vært vekst innen industrien.<br />

Bortsett fra Trondheim har Oppdal den<br />

største handelen i Sør-Trøndelag fylke. I<br />

tillegg til lokalbefolkningen er hytte eierne<br />

nok en ressurs i denne sammenheng.<br />

Hyttebyggingen har økt kraftig i Oppdal<br />

de senere år. Dette gjør at det stilles<br />

større krav til kommunens tjenester og<br />

ordføreren enn tidligere. Tjenester må<br />

opprettes og de skal være gode og<br />

trygge. Dette gjelder også den<br />

kommunale beredskapen. I gjennomsnitt<br />

bruker den enkelte hytteeier i overkant<br />

av 50 døgn på hytta si.<br />

MANGE FRITIDSBOLIGER<br />

- Oppdal var tidlig ute med en generalplan.<br />

I denne type kommune med så mye fritidsboliger,<br />

er det viktig å styre arealplanleggingen,<br />

understreket Røtvei. Det er<br />

også viktig at i den kommunale saksbehandlingen<br />

må hele kommuneorganisasjonen<br />

tenke beredskap.<br />

Kommunen har egen plan for kriseledelse,<br />

de har også eget kriseteam som ledes av<br />

sognepresten. Kommunen har imidlertid<br />

ikke kommunalt beredskapsråd.<br />

Ordførerens erfaring er at en kriseledelse<br />

ikke bør være for stor, men kunne komme<br />

raskt sammen ved behov. Ellers er de<br />

vanlige hjelpeorganisasjonene til stede så<br />

som Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Disse<br />

var til stor nytte ved for eksempel den<br />

store flommen i Drivdalen.<br />

For en tid tilbake ble det foretatt en<br />

beredskapsøvelse. Etter denne fikk<br />

ordføreren en del kritikk for manglende<br />

informasjon til pressen. Etter denne<br />

øvelsen har han opprettet egen mobillinje<br />

til lensmannen i kommunen.<br />

- Takk for interessant foredrag! Fylkesberedskapsleder Dag Otto Skar og Liv Mjelde på årsmøtet.<br />

EKSTRA BEREDSKAP I<br />

HØYTIDENE<br />

Oppdal kommune har god økonomi.<br />

Kommunen har innført eiendomsskatt for<br />

en del hytteeiere som er tilknyttet det<br />

offentlige vann- og kloakknettet.<br />

Kommunen har også utvidet beredskapen<br />

i de store høytidene på grunn av den økte<br />

befolkningen i for eksempel påsken.<br />

Kommunen arbeider for tiden med en<br />

plan om å få anlagt en flyplass etter som<br />

kommunikasjon er en prioritert oppgave.<br />

Dette har vært prøvd tidligere uten å<br />

lykkes, en håper imidlertid på et bedre<br />

resultat denne gangen. Oppdal har eget<br />

E-verk hvor kommunen nå har sikret seg<br />

100 % av aksjene.. Kommunen føler det<br />

tryggest å ha full styring over strømsituasjonen<br />

til enhver tid.<br />

MISTET HV<br />

Oppdal har mistet sitt HV-område, det<br />

nærmeste er nå Berkåk. Ordføreren føler<br />

at beredskapen på grunn av dette er<br />

svekket. Kommunen har imidlertid en<br />

skytebane til øvelsesbruk. Denne kostet<br />

20 millioner kroner så det er viktig at den<br />

blir benyttet.<br />

- Fordi Oppdal er en jordbrukskommune,<br />

er veterinærdekningen rimelig god, mente<br />

ordføreren. Det samme gjelder vannforsyningen.<br />

En del av hyttene er koblet til<br />

det lokale vann- og kloakknettet.<br />

Deltakerne fikk til slutt delt ut den overordnete<br />

risiko- og sårbarhetsanalysen<br />

for kommunen.<br />

Årsmøte<br />

Sør-Trøndelag fylkeskomite avholdt<br />

årsmøte 31. januar. Årsberetning, regnskap,<br />

møte- og arbeidsplan for <strong>2006</strong><br />

og budsjett ble enstemmig godkjent.<br />

Nestleder Ingebjørg Nordbakke og revisor<br />

Ruth Helgesen ble begge gjenvalgt<br />

for to år. Gjester på årsmøtet var<br />

fylkesberedskapsleder i Sør-Trøndelag,<br />

Dag Otto Skar, og organisasjonssekretær<br />

i <strong>KFB</strong>, Hanne Garder, som begge<br />

orienterte om sine arbeidsområder og<br />

aktuelle saker fra disse.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 11


Vi vet mer<br />

enn vi tror<br />

- Vi må ikke tenke at vi ikke kan noe. Vi vet mer enn vi tror. Det gjelder å se seg rundt i hverdagen,<br />

tenke hverdagsberedskap, ikke krisemaksimere. Hvordan kan vi gjøre hverdagen tryggere?<br />

- Vi er selv ansvarlige for oss selv i en<br />

krisesituasjon, mener Astrid Sylling, leder<br />

av <strong>KFB</strong>s kommunekomite i Lier kommune<br />

utenfor Drammen. - Det kan ta tid<br />

før det offentlige hjelpeapparatet kommer<br />

til unnsetning. Derfor er det så viktig<br />

å være drillet i alminnelig hverdagsberedskap.<br />

KUNNSKAP MÅ DRILLES<br />

Astrid og familien bor på Øksne gård og<br />

bor i et gammelt tømmerhus fra 1880,<br />

Vi har avtalt at hvis det brenner, skal familien samles<br />

ved flaggstanga, sier Astrid og ektemannen Tore.<br />

Samlingsplassen kan så vidt skimtes i bakgrunnen.<br />

12 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

der vedfyring er hovedoppvarmingskilde.<br />

Det har medført ekstra drilling i forholdsregler<br />

rundt det å komme seg ut hvis det<br />

skulle oppstå brann.<br />

- En sommer vi satt i hagen, oppdaget<br />

vi vår nesteldste sønn balanserende på<br />

en gesims i annen etasje – det var<br />

skikkelig høyt ned til bakken. Hva slike<br />

gymnastiske øvelser skulle være godt<br />

for? Jo, han måtte jo sjekke om det var<br />

mulig å komme seg fra det ene rommet<br />

til det andre i tilfelle det skulle begynne å<br />

brenne! For noen år siden deltok ungene<br />

for øvrig på et brannslukkingskurs. Bare<br />

noen uker eter kurset fikk eldstemann<br />

bruk for kunnskapene han ervervet der:<br />

Det tok fyr i rista utenfor skolen han gikk<br />

på. Tørt høstløv og en sigarettsneip var<br />

årsaken. Alle brannslanger var innelåst<br />

på grunn av frykt for hærverk, og vaktmesteren<br />

som hadde nøkkelen, var ikke<br />

til stede. Men gutten fikk revet opp rista<br />

og kvalt flammene!<br />

IKKE SPESIELT FLINK<br />

- Jeg er ikke spesielt flink, innrømmer<br />

Astrid. – Jeg vet at de som virkelig har<br />

beredskapstanken helt i ryggraden gjerne<br />

har en bag med det aller nødvendigste<br />

stående klar i gangen hvis det skulle bli<br />

nødvendig å komme seg ut av huset i en<br />

fei. At det er en lur ting å ha, er hevet<br />

over enhver tvil. Under evakueringen av<br />

beboerne i Lillestrøm for noen år siden,<br />

viste det seg at mange ikke hadde fått<br />

med seg det aller nødvendigste – det<br />

være seg tannbørste eller bleier til spedbarn.<br />

Men altså – hos oss har vi avtalt<br />

fast møte ved flaggstanga i tilfelle brann,<br />

og jeg har alltid lommelykta stående på<br />

sin faste plass på kjøleskapet. I tillegg til<br />

to frysere har jeg også, som veldig<br />

mange, noe ekstra tørrmat i skapene.<br />

De fleste har vel det, men de kommer<br />

ikke på å kalle det ”beredskapslager”.<br />

Fordi vi har egen brønn, som iblant kan<br />

svikte, har vi alltid ekstra ferskvann<br />

stående. Men jeg snakker mye om å<br />

være beredt, og å tenke sikkerhet, slik<br />

at når det oppstår situasjoner, så har<br />

man tenkt igjennom saker og ting. Det å<br />

ha tenkt igjennom hva som kan oppstå<br />

og hvordan en eventuell krisesituasjon<br />

kan løses, er veldig viktig. Hele familien<br />

skal forresten nå i vår på gratis førstehjelpskurs<br />

i regi av Norsk Luftambulanse.<br />

Slik beredskapskunnskap kan alle få<br />

med seg. Den kan utgjøre den store forskjellen<br />

i en gitt situasjon!<br />

”GARDKJERRING” OG<br />

BARNEHAGEASSISTENT<br />

Lederen av <strong>KFB</strong>s kommunekomite i Lier<br />

er født i Oslo, oppvokst i Valdres med en<br />

mor fra Sandefjord og en far fra<br />

Flekkefjord, gift med en hedmarking<br />

funnet i vannet utenfor Risør - og bosatt<br />

i Lier. At den tidligere biologistudenten<br />

skulle bli gardkjerring og barnehageassistent<br />

var ikke akkurat planen.<br />

Men hun stortrives!<br />

- Jeg skulle bli marinbiolog. Men så grep<br />

skjebnen inn – og det på 15 meters dyp.<br />

En fin sommerdag drev nemlig flere dykkere<br />

fra samme dykkerklubb og dykket<br />

i vannet utenfor Risør. Da skjedde det:<br />

Under vann og sirklende i dykker draktene<br />

over noen fantastiske jettegryter, ble vi<br />

sammen, Tore og jeg, ler hun. Siden ble<br />

det gårdsdrift på Øksne gård, som


ektemannen Tore overtok, og som driver<br />

med epler, pærer, plommer - og korn. Og<br />

i det siste - noen sauer.<br />

Tre staute sønner er kommet til. Godt å<br />

ha noen unge, sterke hender til å ta et<br />

tak, eller lage middag. Det planlagte<br />

yrkesvalget gjør at mor Astrid ikke sjelden<br />

kommer hjem fra dagens arbeid til ferdig<br />

middag. Mens eldstemann er ferdig<br />

utdannet anleggsgartner, planlegger nemlig<br />

nestemann å bli kokk. Den yngste går<br />

i femte klasse og er opptatt av taekwon do<br />

på fritiden.<br />

DRØMMER OM Å MALE<br />

MER – OG SPILLE TORADER<br />

Selv har Astrid mindre ledig tid enn hun<br />

skulle ønske. Men når hun har en ledig<br />

stund, liker hun å bruke hendene i ymse<br />

sysler som å male eller være fingerkrea tiv<br />

på andre måter. Hun drømmer om å<br />

kunne male mer. Hun liker å spille orgel,<br />

og et sted i Lier står en torader og venter<br />

på henne.<br />

- Da jeg fylte 40 år, fikk jeg penger til å<br />

kjøpe en torader. Og trekkspillet står der<br />

og venter på å bli kjøpt! Det er bare det<br />

at tiden ikke helt strekker til for alt jeg<br />

har lyst til å gjøre!<br />

INGEN JOBB<br />

– BARE ET NAVN<br />

Astrid Sylling kom inn med i <strong>KFB</strong>- arbeidet<br />

i 1994.<br />

- I følge de som vervet meg var vervet<br />

som <strong>KFB</strong>-kontakt ”ikke noe jobb, det var<br />

ingen møter, i det hele tatt et ”soveverv”<br />

der man bare trengte et navn på papiret.<br />

Man måtte bare ha et navn på en som<br />

skulle sitte i beredskapsrådet”. Og nav net<br />

ble Astrid Sylling, medlem av både<br />

Sanitetsforeningen og Norges<br />

Bygdekvinnelag. Hun beklager for øvrig<br />

sterkt at Sanitetsforeningen ikke lenger<br />

er medlem av <strong>KFB</strong>, og at ”vi burde holdt<br />

oss for gode til å sitte på hver vår tue<br />

med samme tema på agendaen”.<br />

- Fryktelig dumt, sukker hun.<br />

- Når det gjelder vervet som <strong>KFB</strong>kontakt,<br />

varte det ikke lenge før jeg ble<br />

tent på ideen, ler Astrid med sin<br />

karakteristiske hjertelige latter.<br />

– Astrid Sylling ble ikke ”bare et navn,<br />

nei”! Og siden er det blitt mange møter<br />

i beredskapsrådet og flere muligheter til<br />

å fortelle om <strong>KFB</strong>s arbeid både der og i<br />

andre fora.<br />

HELFRELST PÅ<br />

LINDERUDSEMINAR<br />

Så meldte hun seg på et Linderud seminar.<br />

- Da ble jeg for alvor et helfrelst<br />

beredskapsmenneske. Det var en stor<br />

opplevelse. Det var utrolig spennende<br />

og lærerikt å treffe så mange kunnskapsrike<br />

mennesker fra ulike ståsteder i samfunnet,<br />

se nye innfallsvinkler til problemer og få oversikt<br />

over sammenhenger. Siden er det blitt<br />

to Linderudseminar til.<br />

LIKE BEGEISTRET ER<br />

HUN HVER GANG.<br />

– Linderudseminarene er utrolig lærerike.<br />

Hver gang jeg har deltatt, kommer<br />

jeg hjem oppglødd og inspirert og med<br />

masse nytt påfyll til å drive informasjon<br />

om beredskap.<br />

KOMMUNEKOMITE – ET<br />

NYTTIG KONTAKTPUNKT<br />

- Er det bruk for kommunekomiteer<br />

i dag?<br />

- Jeg er fristet til å si: La oss inderlig<br />

håpe at det ikke blir bruk for oss noen<br />

gang! Jeg skulle vært sjeleglad hvis<br />

vi aldri ble oppringt! For vårt vedkommende<br />

har vi i hvert fall klart å<br />

gjøre oss synlige i kommunen. De<br />

ansvarlige vet at vi finnes. De<br />

har et kontaktpunkt som de vet<br />

fungerer. Det er det som teller.<br />

En kommunekomite skal<br />

ikke ”jobbe seg i hjel”, det<br />

er ikke meningen.<br />

Meningen er at systemet<br />

skal fungere den dagen<br />

det trengs. Den største<br />

oppgavene er å informere<br />

om at vi finnes, og<br />

at vi kan brukes. Denne<br />

informasjonen må både<br />

spres ut i de lokale lagene<br />

av våre medlemsorgani-<br />

Mamma Astrid og<br />

odelsgutten Knut Håkon.<br />

sasjoner og til det offentlige. Vi oppdaterer<br />

listene våre årlig og sender de oppdaterte<br />

listene til beredskapsrådet, ordføreren,<br />

sivilforsvaret, lensmannen, Heimevernet<br />

og Fylkesberedskapsrådet.<br />

BEREDSKAP MER<br />

POPULÆRT<br />

- Jeg syns det er lettere å snakke om<br />

beredskap i dag enn da jeg ble med i<br />

1994. Det startet for alvor med<br />

problematikken rundt tusenårsskiftet og<br />

har siden forsterket seg gjennom terroraksjonen<br />

i New York med påfølgende<br />

terrorfrykt, tsunamien, katastrofer der tak<br />

raser sammen, naturkatastrofer både her<br />

landet og verden for øvrig. Folk er mer<br />

opptatt av sikkerhet og beredskap enn<br />

for ti år siden. Det virker som om dette<br />

har gjort at både Forsvaret, Sivilforsvaret<br />

og Heimevernet har fått en større og mer<br />

positiv plass i folks bevissthet. Og ikke<br />

minst – for <strong>KFB</strong>.<br />

I Lier har vi alltid hatt et nært og godt<br />

forhold til lensmann, sivilforsvar og ordfører<br />

– de er alltid åpne for oss, stiller<br />

opp og er engasjert i det arbeidet vi<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 13


driver. Vi har en ordfører som har fartstid som flyvertinne og<br />

fra Røde Kors og som derfor har beredskap og sikkerhet langt<br />

fremme i bevisstheten<br />

VI KAN MER ENN VI TROR<br />

- Vi må ikke tenke at vi ikke kan noe. Vi vet mer enn vi tror, er<br />

Astrid Syllings erfaring. - Det gjelder å se seg rundt i hverdagen,<br />

tenke hverdagsberedskap, ikke krisemaksimere. Hvordan kan<br />

vi gjøre hverdagen tryggere? Da jeg sto på en <strong>KFB</strong>-stand under<br />

Lierdagene for noen år siden, hadde vi en gimmick med at vi<br />

knyttet en rød tråd på lillefingeren til alle som kom bortom standen.<br />

Vi sa ikke noe om hvorfor vi gjorde det, ikke før etterpå.<br />

Nå har jeg glemt hva vi ønsket den røde tråden skulle minne<br />

dem om å gjøre når de kom hjem, det kan ha vært noe så enkelt<br />

som å skifte batteri i røykvarsleren. Men i alle fall – folk gikk<br />

rundt med råd tråd på lillefingeren, vi hadde fått markert oss og<br />

forhåpentligvis bidratt med nyttig beredskapsinformasjon.<br />

Samtidig øker den eldre befolkningen<br />

kraftig, og de eldre blir boende i sine<br />

egne hjem lengre enn før. Et nytt elektronisk<br />

undervisningsopplegg skal gi<br />

ansatte i hjemmetjenesten opplæring i<br />

14 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

brannvern, slik at de kan forebygge branner<br />

hos hjemmeboende eldre og personer<br />

med nedsatt funksjonsevne.<br />

- Brannvernopplæring av ansatte i hjemmetjenesten<br />

er et viktig tiltak for å forebygge<br />

branner hos hjemmeboende eldre<br />

og personer med nedsatt funksjonsevne,<br />

og dette oppfordrer vi kommunene til å<br />

prioritere, sier avdelingsdirektør Øystein<br />

Olsen i Sosial- og helsedirektoratet.<br />

Olsen viser til at mer enn 50 prosent av<br />

de 67 personene som omkom i brann i<br />

løpet av 2005, var over 60 år. - Dette<br />

bekrefter at det er nødvendig med et løft<br />

både når det gjelder å sikre boliger og<br />

opplæring av ansatte som arbeider i andres<br />

hjem, sier han.<br />

Det elektroniske undervisningsopplegget<br />

er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet,<br />

Direktoratet for samfunnssikkerhet<br />

og beredskap (DSB) og Norsk<br />

brannvernforening. Undervisningsmate<br />

riellet<br />

distribueres gratis til alle kommuner i<br />

Norge i første halvdel av januar.<br />

I 2003 gjennomførte en arbeidsgruppe<br />

nedsatt av DSB en undersøkelse om<br />

Under Barents Rescue-øvelsen i fjor høst ble jeg og fylkes leder<br />

Kari Harm avvist med at vi aldri ville komme oss opp til et flyvrak<br />

der det sivet giftig gass ut, og der jeg i følge kriseopplegget<br />

hadde en datter. Men det gjorde vi – jeg syns vi fra <strong>KFB</strong> gjorde<br />

en utrolig flott innsats som markører om jeg skal si det selv!<br />

IVRER FOR ”FINN MEG”<br />

Til daglig er Astrid Sylling barnehageassistent i Utsikten barnehage,<br />

en helt ny barnehage i Lier. <strong>KFB</strong>s tilbud om kurset ”Finn<br />

meg” er noe hun gleder seg til å prøve ut i barnehagen.<br />

- Det virker som et flott opplegg. Det jeg har hørt om dette<br />

opplegget gjør meg veldig inspirert til å sette i gang. Det virker<br />

så bra. Akkurat noe vi har bruk for…<br />

Det blir neppe noe to-rader-kjøp med det første.<br />

Hjemmetjenesten skal hindre branner<br />

Eldre over 70 år har nesten fire ganger større risiko for å omkomme i brann enn andre.<br />

brannsikkerhet i omsorgsboliger.<br />

Kartleggingen avdekket at nesten 80<br />

prosent av den undersøkte bygningsmassen<br />

hadde lite tilfredsstillende brannsikkerhet.<br />

En oppfølging våren 2005<br />

viste at det fremdeles er omsorgsboliger<br />

uten tilfredsstillende brannsikkerhet i<br />

nesten halvparten av kommunene, til<br />

tross for at det er rettet økt fokus mot<br />

problemet i kommunene.<br />

Det nye undervisningsopplegget inneholder<br />

praktiske råd om hvordan hjemmetjenesten<br />

kan forebygge branner hos<br />

hjemmeboende eldre og personer med<br />

nedsatt funksjonsevne. I tillegg får ansatte<br />

i hjemmetjenesten lære om vanlige<br />

brannårsaker, enkel brannteori, rømning,<br />

varsling og slokking.<br />

Undervisningsopplegget er lagt opp slik<br />

at hjemmetjenesten kan gjennomføre<br />

opplæringen selv, men det anbefales at<br />

man organiserer opplæringen i nært<br />

samarbeid med det kommunale brannvesenet.<br />

For mer informasjon:<br />

www.brannvernforeningen.no<br />

www.dsb.no/omsorgsbolig<br />

www.shdir.no/pleieomsorg


Sammenslåing<br />

av Oslo og Akershus<br />

På hovedstyremøtet besluttet på møtet 12. desember<br />

å gå inn for at Oslo og Akershus slås sammentil en<br />

komité under navnet <strong>KFB</strong>s fylkeskomite i Oslo og<br />

Akershus. Endelig vedtak blir gjort på <strong>KFB</strong>s årsmøte<br />

31. mars <strong>2006</strong>. Den nye fylkeskomiteen holdt konstituerende<br />

møte i Oslo 5. januar og fikk følgende styre<br />

inntil neste årsmøte:<br />

LEDER Målfrid Kvarteig<br />

NESTLEDER Åse Marie Pettersen<br />

KASSERER Liv Holst<br />

SEKRETÆR Anne Hauge Pedersen<br />

Folk og Forsvar<br />

<strong>KFB</strong>s hovedstyre har foreslått gjenvalg av Gretha Thuen<br />

som styremedlem i Folk og Forsvar.<br />

Heder til Kari Harm<br />

Onsdag 14. desember inviterte Buskerud sivilforsvarsdistrikt<br />

til julegløgg i Aronsløkka fjellanlegg. Der ble leder<br />

av <strong>KFB</strong>s fylkeskomite i Buskerud,<br />

Kari Harm, tildelt sivilforsvarsdistriktets crest for godt<br />

samarabeid i året som var tilbakelagt. I takketalen ga Kari<br />

uttrykk for at dette var en takk til hele organisasjonen og<br />

at hun var meget takknemmelig for tildelingen.<br />

På bildet ser vi leder av Buskerud sivilforsvarsdistrikt, Johan<br />

Audestad, og Kari Harm. Foto: Janne W. Bråthen<br />

<strong>KFB</strong>-NYTT<br />

Linderudseminaret <strong>2006</strong><br />

Grunnet stort arbeidspress høsten 2005 ble Linderudseminaret utsatt<br />

til våren <strong>2006</strong>. Det går av stabelen 6. og 7. mars på Krigsskolen,<br />

Linderud. Forsvarssjefen har takket ja til å holde foredrag. Det øvrige<br />

programmet er i skrivende stund ennå ikke bestemt. Det blir fyldig referat<br />

fra Linderudseminaret i neste nummer av <strong>KFB</strong>-bladet.<br />

Regionseminar på bøljan blå<br />

Det blir avholdt regionseminar om bord på ferja mellom Oslo<br />

og København 19. - 21. mars. Seminaret omfatter denne gang<br />

fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark og Vestfold.<br />

Temaet blir ”Sikkerhet om bord”. Mer detaljert program vil<br />

bli sendt til fylkeskomiteene.<br />

Årsmøte<br />

<strong>KFB</strong> avholder årsmøte 31. mars med påfølgende landskonferanse 1. april.<br />

Hovedstyremøter<br />

Det blir hovedstyremøter 1. april og 19. juni.<br />

Endring av representanter i hovedstyret<br />

Toril Ørseng, Norges Lotteforbund, erstatter Berit<br />

Magnussen som vararepresentant i <strong>KFB</strong>s hovedstyre.<br />

Olaug Tveit Pedersen, Redningsselskapet, har overtatt<br />

Gerd Marie Jacobsens plass som styremedlem i <strong>KFB</strong>s hovedstyre.<br />

Helena S. Christensen erstatter Hilde Nystad som<br />

representant for Nettverk for Kvinnelig Befal.<br />

Bare <strong>KFB</strong>-medlemmer<br />

i fylkeskomiteen<br />

<strong>KFB</strong>s hovedstyre foreslår at bare medlemmer av <strong>KFB</strong> kan utgjøre<br />

organisasjonens fylkeskomiteer, enten som enkeltmedlem/<br />

støttemedlem direkte i <strong>KFB</strong> eller gjennom sin medlemsorganisasjon.<br />

Endelig vedtak vil bli gjort på årsmøtet 31. mars.<br />

<strong>KFB</strong> inn i fylkesberedskapsrådet<br />

for Oslo og Akershus<br />

Konstituert leder for <strong>KFB</strong>s fylkeskomite i Oslo og Akershus,<br />

Målfrid Kvarteig, er oppnevnt som medlem av<br />

Fylkesberedskapsrådet i Oslo og Akershus.<br />

Nestleder Åse Marie Pettersen er oppnevnt som vara.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 15


- Hvor skal De, frue?<br />

Jeg skvetter til. En rad skinnende hvite<br />

tenner kommer ut av mørket. De sitter i<br />

et fjes som er like mørkt som den<br />

afrikanske natta. Det er en vakt med<br />

gevær.<br />

Jeg peker forskrekket bort på annekset<br />

hvor jeg skal tilbringe natten. Det ligger<br />

bare 15 - 20 meter fra hotellinngangen<br />

og skulle normalt ikke være noen større<br />

utfordring for en – i hvert fall i egne øynes<br />

- forholdsvis oppegående kvinne - oppvokst<br />

på et småbruk på Vestlandet og<br />

dermed vant til atskillig tøffere ting å<br />

bakse med enn 20 flate meter mellom to<br />

hus, det være seg mørke natta eller ikke.<br />

Følge hjem? Ha, ha, det er i hvert fall<br />

lenge siden..<br />

- Det kan ligge en løve under treet, frue,<br />

sier vakten rolig og retter litt på geværet.<br />

Ti sekunder senere takker jeg for<br />

eskorten og låser jeg meg inn.<br />

- God natt, frue, hilser vakten og går<br />

tilbake til sin plass i mørket mellom<br />

buskene.<br />

Vel inne åpner jeg døren til terrassen. Da<br />

hører jeg den: Løven. Den knurrer helt<br />

tydelig i buskene nedenfor. Siden en neglefil<br />

sannsynligvis vil bli et noe veikt våpen<br />

mot villdyret, velger jeg å trekke innendørs.<br />

Mens jeg gjør de siste beredskapstiltakene<br />

før natten, myggolje på kroppen,<br />

myggnettet tett dandert rundt<br />

senga og lommelykta på nattbordet, ser<br />

16 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

og hører jeg en vortesvin familie komme<br />

tanende over terrassen min i fullt firsprang.<br />

Redde seg den som redde seg kan,<br />

tenker de vel. De usynlige vaktene i<br />

mørket er ikke ment for dem.<br />

Jeg er i Afrika, nærmere bestemt i Queen<br />

Elisabeths nasjonalpark i Uganda. Her<br />

har vi lagt inn et par hviledager i en to<br />

ukers rundreise i Uganda og Kenya.<br />

Målet med reisen er å besøke prosjekter<br />

som Kvinne- og Familieforbundet, en av<br />

<strong>KFB</strong>s medlemsorganisasjoner, støtter<br />

gjennom FOKUS/NORAD. Mitt reisefølge<br />

og jeg har skranglet, ristet og<br />

humpet i timevis og milevis på veier som<br />

får hytteveien i Valdres til å minne om<br />

tyske motorveier. (Aldri mer klaging på<br />

hytteveien, kors på halsen og ti kniver i<br />

hjertet). Burde nyrebelte kanskje stått på<br />

listen over ”må ha-beredskapsting” for<br />

reisen?<br />

En slik reise starter ikke på Gardermoen,<br />

slik mange kanskje tror. Den starter med<br />

et febrilsk og til slutt forgjeves forsøk på<br />

å finne helsekortet mitt. Jeg kan så<br />

tydelig se det for meg, grått og litt skrukkete,<br />

med gamle helsesøster Livs<br />

nydelige skjønnskrift utenpå, og BBCvaksinen<br />

prydelig notert sammen med<br />

ufattelig mange pirquetprøver fra en for<br />

lengst forsvunnet tid. Men hvor har jeg<br />

arkivert det? Under ”H” for helse, ”A” for<br />

Det kan ligge<br />

en løve<br />

Målfrid Bolstad<br />

Tegninger: Cathrine Ulrikson<br />

attest eller ”S” for sykdom? Eller kanskje<br />

”V” for vaksine? Tja.<br />

Min mangel på konsekvente<br />

arkiveringsrutiner – velkjent for resten<br />

av familien, men vanligvis velfungerende<br />

for meg, kombinert med mange<br />

flyttinger gjennom et langt liv - tvinger<br />

meg til kommunens vaksinasjonskontor<br />

der jeg blir fylt med vaksiner<br />

mot det meste<br />

som kan fly, krype, gå<br />

eller på andre måter<br />

trenge seg<br />

inn i kroppens<br />

indre organer, samt resept på<br />

malariatabletter, med tilhørende<br />

inngående kunnskap om moskitoens<br />

liv og levemåte. Ingen skal<br />

komme og si at ikke helsesøster<br />

tar sin informasjons oppgave<br />

alvorlig!<br />

Beriket med informasjon og atskillig<br />

fattigere på kontanter kan koffertpakkingen<br />

endelig starte. Afrika, here I<br />

come!<br />

Lommelykten fra <strong>KFB</strong> er på plass, våtservietter,<br />

solkrem, solhatt, et par vannflasker,<br />

plaster, malariatablettene.. Jeg<br />

planlegger og pakker det beste jeg kan<br />

mens den ene dramatiske historien etter<br />

den andre, om solstikk og magesjau,<br />

tyverier og ran, serveres via<br />

elektronisk post og telefon. Man kan


under treet<br />

tydeligvis ikke være forutseende og forsiktig<br />

nok!<br />

For en vimse der beredskap (skam deg,<br />

skam deg) stort sett dreier seg om å<br />

finne broddene før issvullene blir for høye<br />

og påse at brannvarsleren blinker som<br />

den skal, blir dagene under Afrikas<br />

himmel en ny øvelse. En personlig beredskapsøvelse,<br />

så å si. Etter 14 dagers<br />

øvelse er vimsa blitt en beredskapsfrik<br />

og helsefrik av de helt store: Det starter<br />

om morgenen – da gjelder det å huske<br />

malariatablettene. Siden vimser generelt<br />

er dårlige på systemer, blir reisefølget<br />

enige om å minne hverandre på det. Det<br />

viser seg da at vimsa ikke er alene om å<br />

være vimsete. Felles skjebne er en trøst,<br />

tenker vi, og starter morgenen med: Har<br />

du husket malariatablettene? Dernest:<br />

Hva er trygt å spise? Er eggene<br />

gjennomstek/gjennomkokt? Er det trygt<br />

å spise salaten? Har alle vann nok med<br />

seg til turen? Skal vi ta med oss litt<br />

reserve proviant? Alle har solkrem og<br />

solhatt?<br />

Avstandene er lange, det blir mange forsinkelser,<br />

oppsatte lunsjpauser forsvinner<br />

i det blå og spisestedene blir av vårt<br />

lokalkjente reisefølge stadig karakterisert<br />

som ”rottehull”.<br />

”Another rathole” fnyser hun hver gang<br />

vi stopper i håp om å få noe nytt i magen<br />

og tømme den for noe annet. Toalettene<br />

er heller ikke delikate, flislagte saker slik<br />

vi kan beundre i boligbladene her<br />

hjemme. Takk til antiseptiske servietter!<br />

Den dagen jeg forbytter de antiseptiske<br />

serviettene med Samarin, og i halvmørket<br />

prøver å vaske meg med mageregulerende<br />

middet, blir en skjellsettende<br />

opplevelse sett fra et hygieniskog<br />

hudpleieteknisk synspunkt.<br />

Vi vasker hender og vasker hender og<br />

vasker hender, vi spiser bananer og<br />

bananer og bananer siden de har skall<br />

og dessuten metter noe, vi passerer utallige<br />

plakater med informasjon om aidssmittefaren<br />

– det er tydelig at myndighetene<br />

tar denne oppgaven alvorlig – vi<br />

tenker rent vann, rent vann, rent vann.<br />

Solen steker, det er varmt i bilen og<br />

frykten for å gå tom for rent vann er alltid<br />

til stede. Vi besøker små landsbyer langt<br />

ute på landet, kvinnegrupper som har<br />

satt i gang ulike tiltak for å bedre livet for<br />

seg og sine, skoler og organisasjoner.<br />

Behovene er mange – fra rent vann til<br />

opplæring i juridiske rettigheter.<br />

Vi lytter og lærer.<br />

Om kvelden er det på med myggolje,<br />

krype inn under myggnettingen og forsikre<br />

seg om at lommelykta ligger på<br />

nattbordet.<br />

Det er tidlig opp om morgenen, det er<br />

tryggest å kjøre om dagen, etter mørkets<br />

frembrudd er det mindre hyggelig.<br />

Veistandarden er som en dårlig gårdsvei<br />

i vårløsninga, veisperringene mange,<br />

spikermattene skremmende. Noe hvilehjem<br />

er den ikke, den vesle minibussen<br />

som vår sjåfør Hemington, trakterer som<br />

om han var blitt født med bussen på<br />

bena. Penger, pass og dokumenter<br />

holdes trygt bevart. Sikkerhet, sikkerhet,<br />

trygghet, trygghet.<br />

Og der – der ligger lommelykta! Og der<br />

– en liten ekstra tørr brødskive i bunnen<br />

av veska, myggoljen, serviettene, vannflaska,<br />

solkremen..<br />

Herrejeremias – så mye å tenke på!<br />

Men så går da også allting bra. Mange<br />

opplevelser rikere og med en setning fra<br />

barndommens bibelhistorietime sildrende<br />

gjennom hodet - ”alt du gjør mot en<br />

av mine små, gjør du mot meg” vender<br />

vi tilbake til eget, garantert myggfritt område.<br />

Jeg skrur på springen og drikker rett fra<br />

strålen. Endelig hjemme!<br />

Om natta våkner jeg og kaver rundt etter<br />

myggnettet før jeg konstaterer at myggnett<br />

er et tilbakelagt stadium og at jeg<br />

nå ligger under to dundyner med tykke<br />

ullsokker på beina.<br />

En beredskapsfrik er født: Nå gjelder det<br />

å gardere seg mot en eventuell norsk<br />

forkjølelse.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 17


Gjennom ektefellens jobb ved Universitetet i Stavanger, det<br />

eneste universitetet i Nord-Europa med egen utdannelse innen<br />

sikkerhet og beredskap, og med en datter som tar doktorgrad<br />

innen dette feltet, har det vært naturlig for meg å være opptatt<br />

av dette temaet, sier Bodil.<br />

VANT TIL VERV<br />

Vervet som fylkesleder føyer seg inn i en lang rekke tillitsverv<br />

innen det offentlige, landbruk og andre ulike organisasjoner,<br />

samt privat næringsliv. Hun har vært formann i det lokale bygdekvinnelaget<br />

og også hatt verv på fylkesplan. I sin tid ledet<br />

hun skatteutvalget i Norges Bondelag og har ti års fartstid<br />

som styremedlem i Stavanger Aftenblad. Noen tillitsverv har<br />

hun beholdt. For tiden er hun skjønnsmann i herreds- og lagmannsretten,<br />

organisator for en gruppe aktive kvinnelige bønder,<br />

kalt Ku-jentene, og er Norges Bygdekvinnelags represen-<br />

18 l <strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

- Å tenke sikkerhet og<br />

beredskap faller naturlig<br />

- Som bønder har vi alltid vært opptatt av sikkerhet og beredskap. Derfor sa Bodil Løge Wiig ja til<br />

vervet som ny fylkesleder for <strong>KFB</strong>s fylkeskomite i Rogaland.<br />

tant i Trygderetten. Og nå altså: Nyvalgt leder av <strong>KFB</strong>s fylkeskomite<br />

i Rogaland. Bodil har utdannelse fra økonomisk gymnas<br />

og har blant annet jobbet som seniorsekretær ved det<br />

britiske konsulatet, vært sjefssekretær og privatsekretær i en<br />

større bedrift i Bergen og ved det belgiske konsulatet.<br />

VERTINNE OG BONDE<br />

Til daglig finner du henne på Wiig-garden som ligger på Orre,<br />

omtrent en halvtimes kjøring fra Stavanger - i et av Norges mest<br />

aktive jordbruksområder.<br />

Wiig-garden består av to bolighus, der det eldste er satt i stand<br />

til å ta mot gjester i. Det er et stort og staselig hus med tre<br />

stuer på rekke og rad med utsikt over Nordsjøen. Du blir garantert<br />

tatt vennlig i mot av Bodil, som opprinnelig er Stavangerjente.<br />

På Wiig-garden tar hun i mot bedrifter, offentlige etater,<br />

lag og organisasjoner som vil holde møter, eller bruke det som<br />

et hyggelig sted å være i forbindelse med kundebesøk eller<br />

teambuilding. Et sted for blå-turer, turister, sosiale sammenkomster<br />

og andre arrangementer der man ønsker en spesiell<br />

atmosfære, reklamerer Bodil.<br />

- Jeg startet forsiktig for et år siden med å ta imot gjester på<br />

”Wiig-garden”. Det har vært kjekt! sier en blid Bodil, som i tillegg<br />

til det daglige praktiske arbeidet på garden, også har hovedansvaret<br />

for økonomien. Huset på Wiig-garden er 110 år og ble<br />

bygget om på 1950-tallet til den stilen det har i dag. Klepp<br />

kommune har beskrevet huset som verneverdig, og det inneholder<br />

mange kulturhistoriske møbler og klenodier. Garden<br />

ligger i et spesielt klyngetun og har vært i familiens eie i flere<br />

hundre år. Fra 1. januar i år sluttet Bodil og Tore med melkeproduksjon.<br />

De skal imidlertid fortsette å produsere grønnsaker,<br />

gras og korn. Neste generasjon ønsker å overta garden når den<br />

tid kommer, men vil ikke drive med melkeproduksjon.<br />

KULINARISKE GODBITER<br />

Når det gjelder maten som Bodil serverer, skal den lages av<br />

lokale råvarer når de er tilgjengelige.<br />

- Vi samarbeider med “Jærgarden” på Kvalbein, som lager<br />

mat etter min anvisning og behov når det er mange gjester<br />

skal serveres, eller når kundene har spesielle ønsker. Når verste<br />

hungeren er stillet, trår Bodil trår ofte til med sin spesialitet<br />

på dessertfronten:<br />

Nyvalgt leder i <strong>KFB</strong>s fylkeskomite i Rogaland,<br />

Bodil Løge Wiig fra Rogaland Bygdekvinnelag.


Bodil i hjemlige omgivelser – i en av stuene på Wiig-garden som kommunen<br />

anser som verneverdig.<br />

Hjemmelaget sitronfromasj, pyntet med bringebær og med<br />

hjemmelaget kransekake til. Kaffen serveres i eksklusive, forskjellige<br />

mokka kopper. At bordene er vakkert pyntet for enhver<br />

anledning, stiller vi oss ikke tvilende til.<br />

VIL SETTE <strong>KFB</strong> PÅ KARTET<br />

- Å tenke beredskap og sikkerhet i hverdagen har vært naturlig for<br />

meg som bonde. Så da organisasjonen søkte en lokal <strong>KFB</strong>-representant,<br />

meldte jeg meg frivillig. Deretter ble jeg også Rogaland<br />

Bygdekvinnelags representant i <strong>KFB</strong>-styret i Rogaland og altså nå,<br />

leder av dette styret.<br />

Rogaland er et beredskapsfylke. Utviklingen de siste årene, ikke<br />

minst innen alt som har med oljeproduksjon å gjøre, har gjort at<br />

sikkerhet og beredskap er kommet høyt opp på dagsorden, både<br />

på arbeidsplasser og i privat sammenheng. Mange bedrifter har<br />

sikkerhet på agendaen og har fokus på sikkerhet for sine ansatte i<br />

det daglige.<br />

SPENNENDE ÅRSPROGRAM<br />

- Målet er at vi i løpet av året skal få til flere interessante samlinger<br />

som medlemmene i <strong>KFB</strong>s medlemsorganisasjoner her i<br />

Rogaland får lyst å være med på. Vi starter friskt med en stor<br />

sikkerhets- og beredskapskonferanse i mars. Den vil foregå i<br />

auditoriet i Statens hus, og vi har fått veisjefen i Rogaland,<br />

fylkesmann Tora Aasland og HV-sjefen oberst Rolf C. Wold til<br />

å komme og holde foredrag.<br />

- Er det ikke flott! Alle sjefene kommer! stråler en glad fylkesleder.<br />

- Bilkjøring i tunneler blir ett tema, offentlig beredskap og privat<br />

risiko et annet. Det nye heime vernet skal deltakerne også få<br />

vite mer om. Til høsten vil det bli besøk ved Hovedredningsentralen<br />

på Sola for et begrenset antall deltakere.<br />

FRITT NORGE<br />

MED NATOS LEGAT<br />

Fritt Norge Med NATOs legat skal dele ut<br />

• TO STIPENDIER FOR <strong>2006</strong><br />

Stipendiet kan søkes av menn og kvinner under tretti år, et<br />

stipend for menn og et stipend for kvinner, med interesse<br />

for forsvars- og sikkerhetspolitikk.<br />

Stipendiet skal brukes til studium av NATO og det norske<br />

Forsvarets betydning for fred og frihet, eller andre vitale<br />

sikkerhetspolitiske spørsmål av betydning for Europa og<br />

Norge.<br />

HVERT STIPENDIUM ER PÅ KR 10 000,-.<br />

DIPLOM FØLGER STIPENDIet.<br />

Etter bruken av stipendiet forutsettes det at stipendiatene<br />

fremlegger en skriftlig analyse eller omfattende rapport.<br />

Hvis et eller flere av disse arbeidene er spesielt<br />

interessante , kan det bli aktuelt å gjennomføre et seminar<br />

over temaet. Det vil også være aktuelt å gjengi rapportene<br />

i relevante publikasjoner.<br />

Kr 8 000,- utbetales stipendiatene ved tildelingen. De<br />

resterende kr 2 000,- blir utbetalt etter at en skriftlig<br />

analyse/rapport er levert.<br />

SØKNAD OM STIPENDIET SKAL<br />

INNEHOLDE:<br />

Navn, alder, bosted, yrke, eventuelle organisasjonstilknytn<br />

inger, en redegjørelse for hvorfor en søker stipendiet,<br />

bruken av det og tema for sluttrapporten.<br />

SØKNAD SENDES:<br />

Fritt Norge Med NATOs legat<br />

c/o Norges Forsvarsforening<br />

Postboks 5235, Majorstuen, 0303 OSLO<br />

SØKNADSFRIST ER 15 MARS <strong>2006</strong>.<br />

For ytterligere opplysninger: Ring Norges<br />

Forsvarsforening, telefon 23 19 62 60. Utdelingen av<br />

stipendiet vil bli foretatt mandag 8. mai <strong>2006</strong>.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 19


20 l<br />

EIGA FANGEBOK FRÅ OTTOSEN<br />

Kristian Ottosen har skrive ei rekkje bøker om<br />

konsen trasjonsleirane, verk som det knapt fins maken til<br />

nokon stad i verda. Først då han vart 85 år, kom hans eiga<br />

krigssoge. Han hadde eigentleg ikkje tenkt å skrive denne<br />

soga, men let seg overtale av Wilhelm Nygaard, og takk for<br />

det. Det er ein verdig sluttstein i eit stort forfattarverk.<br />

Kristian Ottosen kom allreie som gymnasiast med i etterretningstenesta.<br />

Han vart arrestert og spela galen for å<br />

kome på sjukehus og så røme. Han vart mishandla grovt,<br />

men greidde å halde tett om dei andre i gruppa. Han kom<br />

ikkje på sjukehus, men på Grini, og vidare til ei rekkje fangeleirar<br />

i Tyskland, Sachsenhausen, Natzweiler, Dartmergen,<br />

Vaihingen m.fl. I tre år sat han i dei ymse leirane og kom<br />

heim med dei kvite bussane i 1945. Boka gjer eit sterkt<br />

inntrykk. Han er nøktern i framstillinga si, lågmælt kan ein<br />

seie, og får fram både det vonde og det gode.<br />

Brutaliteten i fangeleirane var stor. Ottosen skriv om det,<br />

men han skriv også om samhaldet mellom fangane. Det er<br />

rørande å lese om korleis medfangar tok vare på den nattblinde<br />

Arnulf Øverland, slik at han ikkje virra seg bort i det<br />

elektriske gjerdet. Julaftan 1943 las Øverland sitt nyskrivne<br />

dikt ”Jul i Sachsenhausen”. Allereie etter dei første<br />

linene var kontakten mellom diktaren og hans publikum<br />

etablert, skriv Ottosen.<br />

Han fortel om fangekameratar, dei som er yngre enn han,<br />

og personar som Einar Gerhardsen og Trygve Bratteli.<br />

Vi har fått eit ordskifte om at i eit framlegg til ny læreplan<br />

går ein inn for at verdskrigen skal ut av obligatorisk<br />

historiepensum. Rart i denne samanheng å lese slutt linene<br />

i Ottosen si bok, der han understrekar kor viktig det er at<br />

minnet om dei tragiske hendingane som den andre verdskrigen<br />

førde til, vert haldne levande. Så sant, så sant. Alle,<br />

ikkje minst dei unge, burde lese Ottosen sine bøker.<br />

Kristian Ottosen:<br />

Motstand, fangenskap og frihet<br />

Erindringer 1940 -1945<br />

Aschehoug forlag<br />

FANGE I KINA<br />

Mange minnest sikkert Tore på sporet sitt program om<br />

Anwei Jensen, som vart fødd i Kina av norske misjonærar<br />

under 2. verdskrigen. Ho var berre eit halvt år gamal då<br />

faren vart skoten av japanarane. Mora og den vesle jenta<br />

vart sett i japansk fangenskap i fangeleiren Weihsien. Der<br />

måtte dei vere til august 1945. I 1946 var dei trygt attende<br />

i Noreg. Anwei var då seks år gamal, og det var ikkje lett<br />

å bearbeide dei traumatiske minna frå den japanske fangeleiren,<br />

den tapte barndomen.<br />

Tore på sporet fekk høyre om Anwei Jensen, som ho heiter<br />

i dag, og ville gjerne lage eit fjernsynsprogram.<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06<br />

I 1997 reiste han og Anwei til Kina, der ho opplevde fangeleiren,<br />

og fekk oppspora opp faren si grav.<br />

No er det blitt bok, og ei mykje lesverdig slik.<br />

Ho byrjar med å fortelje om foreldra Gerhard og Inger<br />

Danielsen som reiste til Kina som misjonærar, han først,<br />

sidan ho. I 1940 vart Anwei fødd.<br />

Dei var på reise til ein ny arbeidsplass då faren vart skoten<br />

av japanske soldatar, eller som ho skriv, røvarar.<br />

Då japanarane gjekk til åtak på Pearl Harboar, vart alle<br />

utlendingar sett på som fiendar. Mor og dotter vart internert,<br />

og i mars – april 1943 kom dei til Weihsien.<br />

Anwei minnes ein god del frå åra i leiren og fortel mykje om<br />

det i boka, mykje vondt, men også positive opplevingar.<br />

Via Hong Kong og England kom dei til Noreg og Grimstad,<br />

der besteforeldra budde.<br />

Det var ei sterk oppleving for Anwei å kome attende til<br />

Kina, til fangeleiren og til faren si grav. Ho fann rett nok<br />

ikkje grava. Men ei gamal kinesisk kvinne kunne peike på<br />

det ho var sikker på var gravplassen i si tid.<br />

Det har alltid vore noko i livet hennar som vanta. Etter<br />

Kinaturen kjende ho seg som eit heilt menneske.<br />

Buketten med dei turka blomane ho hadde med for å leggja<br />

på faren si grav, gav ho til den kinesiske kvinna. Med<br />

seg heim tok ho ein kvist av ein sypress som også stod<br />

der i 1940. No heng den på stoveveggen. Siste del i<br />

puslespelet har falle på plass.<br />

Anwei Jensen:<br />

Med mor<br />

Fange i Kina 1941 – 45.<br />

Fra konsentrasjonsleiren Weihsien.<br />

Lunde forlag<br />

Nye l bøker<br />

KVIFOR OPPLEVDE<br />

VI KRIGEN SÅ ULIKT?<br />

For alle som er interessert i okkupasjonsåra 1940 – 1945<br />

vil boka ”Der veien skiltes”, med undertittelen ”Hvorfor<br />

opplevde vi krigen så ulikt”, vere av stor interesse.<br />

Boka har tre forfattarar. Ole Kristian Grimnes gir ei samla<br />

vurdering av okkupasjonsåra og dei vegval ein stod ovanfor.<br />

Anders Christian Gogstad tek for seg ei rekkje sider<br />

ved einskildgrupper under krigen, både på alliert og tysk<br />

side. Kjartan Rødland har redigert og gjeve att ca 25 timelange<br />

videointervju, der han tek sikte på å kaste lys<br />

over dei personlege vala einskildmenneske måtte ta.<br />

For dei som har lese mykje av vår okkupasjonshistorie vil mykje<br />

av det som Grimnes og Gogstad skriv vere kjent. Difor vil kan<br />

hende intervjua være det mest interessante. For denne lesarane<br />

er ein del av intervjuobjekta kjende frå før, andre ikkje.<br />

Av dei vi møter er mellom anna motstandskvinnene Eva<br />

Kløvstad og Klara Nybø. Det er også intervju med kvinner<br />

som var på den andre sida – frontsøstre, kvinner som


melde seg inn i NS og kvinner som gifte seg med ein frå<br />

okkupasjonsmakta. Det er også eit intervju med ei av dei<br />

Finnmarks-kvinnene som vart evakuert sørover. I alt er det<br />

7 av dei 25 som er kvinner.<br />

Det gjev eit sterkt inntrykk å lese intervjua med dei som var på<br />

den gale sida. Nokre av dei fekk nok urettvis handsaming.<br />

Det er eit bredt spekter av menneske vi møter. Det er dei<br />

mange i motstandsrørsla, ute og heime. Det er folk i Milorg<br />

og Shetlandsgjengen, dei som sat i fangeleir, dei som var<br />

i etterretningstenesta. Det er frontkjemparar, dei som trudde<br />

på naziideologien og var aktive i Fedrelandslaget og NS<br />

før krigen, var NS-lærarar og NS-lensmenn osb.<br />

Det er mange tankar ein gjer seg etter lesinga av ei slik<br />

bok. ”Det avgjerande valet” er overskrifta på eit avsnitt på<br />

14 liner etter føreordet. Det sluttar slik: ”De stod ved<br />

skilleveier og de måtte velge. De fleste gikk samme vei,<br />

men noen valgte annerledes. Var det to helt forskjellige<br />

typer mennesker, eller var de ganske enkelt mennesker<br />

som valgte, eller ble tvunget inn i hver sin retning?”<br />

Er det noko enkelt svar på kvifor vi opplevde krigen så<br />

ulikt? Det er det nok ikkje.<br />

Anders Chr. Gogstad, Ole Kristian Grimnes, Kjartan Rødland:<br />

Der veiene skiltes<br />

Hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig?<br />

Eide forlag<br />

AUST-TYSKLAND<br />

– EIN PERFEKT POLITISTAT<br />

Australske Anna Funder reiste på 1980-talet til Vest-Berlin<br />

som student. Etter at furen fall kom attende til Tyskland for<br />

å arbeide der. Ho er journalist, TV- og radioprodusent og<br />

internasjonal advokat.<br />

No har ho skrive bok om DDR, den perfekte politistat.<br />

”Stasiland” er tittelen på dokumentarboka, ei bok med<br />

store litterære kvalitetar.<br />

I 40 år eksisterte DDR. Stasi var innanrikshæren som var<br />

styremaktene sitt kontrollorgan. Oppgåva var å vite alt om<br />

alle, og bruke kva middel som helst. Det var omkring<br />

100 000 tilsette, ein overvakar pr 6,5 innbyggjar. La ein<br />

dokumenta frå Stasi sine mapper etter kvarandre, ville<br />

rekkja verte 180 kilometer lang.<br />

Erik Mielke var minister for tenesta. Maskineriet hans var<br />

halvtanna gang å stort som DDRs ståande hær. Han var<br />

den personen dei fleste i DDR var mest redd for, partimedlemer,<br />

kollegaer, vanlege folk.<br />

Stasi si oppgåve var å vere ”skjold og verje” for<br />

kommunistpartiet. Dei arresterte og fengsla kven dei ville.<br />

Anna Funder hadde ei lysing i avisene om at ho gjerne<br />

ville kome i kontakt med tidlegare Stasi-folk, offiserar og<br />

uoffisielle medarbeidarar. Det var mange av dei og. Ho<br />

intervjua Stasi-offiserar som hadde vore høgt oppe i<br />

rekkjene, og som i dag omtalar DDR med nostalgi, ei tapt<br />

tid då alt var så mykje betre. Det var det nok og for mange<br />

av Stasi-folka, men eit brutalt samfunn for andre. Nokre<br />

var pragmatiske og tilpassa seg så godt ei kunne. Andre<br />

freista opponere og fekk kraftig svi for det.<br />

Det er mange ulike lagnader vi møter i Funder si bok,<br />

menneske som fekk livet sitt totalt øydelagt, og på den andre<br />

side dei som ønskjer seg attende til politistaten. Anna Funder<br />

skriv godt, og ho er opprørd. Det vert lesaren også.<br />

Anna Funder:<br />

Stasiland<br />

Cappelen forlag<br />

SPEER SINE MEMOARAR<br />

Albert Speer sine memoarar vart første gong gjevne ut her<br />

i landet i 1970. I 1978 vart dei gjevne ut på nytt. Nå er dei<br />

kome for tredje gong – i billegbokutgåve.<br />

Albert Speer var Hitler sin arkitekt, og frå 1942 var han<br />

rustningsminister. I 1946 vart han dømd til 20 års fengsel.<br />

Speer høyrde til Hitler sin innarste krins, og han var kan<br />

hende det næraste Hitler nokon gong kom til å ha ein ven.<br />

Under rettssaka i Nürnberg var Speer den einaste som<br />

fortalde om det indre livet i det øverste nazihierarkiet.<br />

Det har vorte spurt kva motiv han hadde for å fortelje. Under<br />

rettssaka hevda han at det var for å hindre at noko liknande<br />

kunne hende på nytt. Han sa at det var ikkje berre<br />

Hitler sin personlegdom, men også den nye teknologien<br />

som skapte så katastrofale følgjer. Hadde ikkje Hitler blitt<br />

stansa, ville krigen slutta med fjernstyrte rakettar, overlydsfly,<br />

atombomber og utsikt til ein kjemisk krig. Til meir teknisk<br />

verda vert, til større vert faren, sa Speer. ”Som tidligere minister<br />

for en høyt utviklet rustningsindustri er det min siste<br />

plikt å slå fast: en ny stor krig vil ende med tillintetgjørelsen<br />

av menneskelig kultur og sivilisasjon”. Dei fleste trur vel at når<br />

Speer var så open, så var det for å berge sitt eige skinn,<br />

unngå dødsstraff, som han og gjorde.<br />

Magne Skodvin har skrive føreordet til boka, som er på om<br />

lag 450 sider. Her seier han at Speer sine memoarar er i ei<br />

særstilling i krigslitteraturen. Boka er omsett til ei rekkje<br />

språk.<br />

Speer var her i landet som turist etter at han kom ut frå<br />

fengselet. Det var før Magne Skodvin gjekk bort. Speer<br />

ønskte å treffe professoren (han var truleg kjend med<br />

føreordet), men Skodvin var ikkje interessert.<br />

Det er kome ei rekkje bøker om andre verdskrigen, og<br />

fleire vil kome. Men Speer si bok vil nok alltid behalde sin<br />

klassikarstatus.<br />

Albert Speer:<br />

Erindringer<br />

Gyldendal forlag<br />

Nyel bøker<br />

Av Anne Johanne Kvale<br />

Beredskap, forsvar, tryggleik, fred, konfliktar og krig - det er alltid nye bøk<br />

som vi vil tru lesarane vil vere interesserte i å bli orientert om<br />

AV ANNE<br />

JOHANNE KVALE<br />

<strong>KFB</strong> 1. KVARTAL 06 l 21


<strong>KFB</strong> kan tilby tursekk og<br />

piqueskjorte med <strong>KFB</strong>merke.<br />

<strong>KFB</strong> selger en rekke artikler til kostpris:<br />

Sett med vekkerur og røykvarsler kr 245,-<br />

Sett med lommelykt og kniv kr 212,-<br />

Lommelykt Maglite AA kr 163,-<br />

Handlevognmynt kr 10,-<br />

Tursekk, stor sort kr 220,-<br />

Tursekk, liten sort kr 200,-<br />

Tursekk, liten marine kr 200,-<br />

Piqueskjorte, størrelse S, hvit kr 170,-<br />

Piqueskjorte, størrelse M, rød kr 170,-<br />

Piqueskjorte, størrelse XXL, marine kr 170,-<br />

Gaver i tinn<br />

❑Kammerstake<br />

m/hank kr 210,-<br />

Skål kr 217,-<br />

Kurs<br />

<strong>KFB</strong> tilbyr følgende kurs:<br />

❑”Psykisk<br />

førstehjelp” – pris pr kursmappe kr 100,-<br />

”Opplæring i sivilt beredskap” – pris pr kursmappe kr 100,-<br />

Bøker<br />

❑Kvinnenes<br />

forsvarshistorie – Værnø og Sveri kr 175,-<br />

Kvinners Frivillige Beredskap 50 år – jubileumshefte kr 50,-<br />

Utlån<br />

<strong>KFB</strong> kan tilby gratis utlån av materiell til bruk på stand og lignende.<br />

Ta kontakt med sekretariatet for nærmere informasjon.<br />

Støttemedlemskap<br />

Vi kan tilby et støttemedlemskap i <strong>KFB</strong> for deg som gjerne vil ta del i vårt arbeid.<br />

Årskontingent kr 100,-<br />

Navn: ...............................................................................................................................................................................<br />

Adresse: ...........................................................................................................................................................................<br />

Postnummer/-sted: .........................................................................................................................................................<br />

Bestillingen sendes<br />

Kvinners Frivillige Beredskap<br />

Oslo mil/Akershus<br />

0015 Oslo<br />

Eller pr epost: kfb@kfb.no<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />


l.i.haug <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

NEGOTIA negotia <br />

<br />

Helen Christensen hechristensenmil.no<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Stemsrudsveien 20 <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Oslo Målfrid Kvarteig Østliveien 13 1589 HEGGEDAL 66798444 / 91132387<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

90856626


Hvor skal vi bygge?<br />

Tall for 2005 viser at de fleste av kommunene har planer for beredskapen, men hele 64 prosent<br />

mangler risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) knyttet til arealplanlegging.<br />

– Vi ønsker at alle landets kommuner skal<br />

ha oppdaterte kriseplaner og ROS-analyser,<br />

sier DSBs avdelingsdirektør Øistein<br />

Knudsen jr.<br />

Selv om et klart flertall av kommunene<br />

synes å ta dette arbeidet svært alvorlig,<br />

er det allikevel åpenbare forbedringer.<br />

Kommuneundersøkelsen er en årlig<br />

undersøkelse om arbeidet med<br />

samfunnssikkerhet og beredskap i alle<br />

landets kommuner. Formålet er å få oversikt<br />

over kommunenes beredskaps arbeid<br />

på sentrale områder som risiko- og sårbarhetsanalyser,<br />

plan for kriseledelse,<br />

sektorvise beredskapsplaner, informasjonsberedskap<br />

og øvelser.<br />

MANGLER ROS-ANALYSER<br />

– Tallene viser at så mange som 64 prosent<br />

av kommunene mangler risiko- og<br />

sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til arealbruk.<br />

Her er et betydelig forbedringspotensial<br />

– alle kommuner må kartlegge<br />

risiko før nye arealer bebygges, sier<br />

Knudsen. Kommunene må også ta inn<br />

over seg at rammebetingelsene kan være<br />

endret for allerede regulert areal slik at<br />

sårbarheten har endret seg.<br />

OGSÅ MYE POSITIVT<br />

67 prosent av kommunene har gjennomført<br />

en risiko- og sårbarhetsanalyse<br />

i løpet av de siste fire årene<br />

99 prosent av kommunene har en plan<br />

for kriseledelse<br />

92 prosent av kommunene har en informasjonsplan<br />

som kan benyttes ved<br />

krisesituasjoner<br />

95 prosent av kommunene har gjennomført<br />

øvelser i krisehåndtering i løpet<br />

av de siste fire årene<br />

Kommuneundersøkelsen 2005 viser positiv<br />

utvikling innen mange forhold knyttet<br />

til beredskaps- og samfunnssikker-<br />

hetsarbeidet i kommunene, mener<br />

Øistein Knudsen jr. Det har blant annet<br />

vært en tydelig økning i forhold til fjorårets<br />

måling med hensyn til øvelser. De<br />

fleste øvelsene er tilrettelagt av fylkesmannen,<br />

og DSB mener andelen egengenererte<br />

øvelser fra kommunenes side<br />

burde vært høyere.<br />

Kommuneundersøkelsen 2005<br />

(hele rapporten) finnes på www.dsb.no<br />

Illustrasjonsbilde. Foto: Synnøve Bolstad<br />

Returadresse: Kvinners Frivillige Beredskap<br />

Oslo mil/Akershus, 0015 OSLO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!