Innholdsfortegnelse nyttig informasjon Grev Wedels ... - Storebrand

storebrand.no

Innholdsfortegnelse nyttig informasjon Grev Wedels ... - Storebrand

Innholdsfortegnelse nyttig informasjon Grev Wedels plass 9, Oslo

1. VIKTIGE TELEFONER FOR EIENDOMMEN:...................................................................................... 2

2. AVFALL - KILDESORTERING................................................................................................................. 2

3. BRANNVERNTILTAK ................................................................................................................................ 3

4. DRIFTSANSVARLIG .................................................................................................................................. 3

5. GARASJEANLEGG ..................................................................................................................................... 3

6. HEIS ............................................................................................................................................................... 3

7. HÅNDVERKERE ......................................................................................................................................... 3

8. INFORMASJONSSKILT ............................................................................................................................. 4

9. LEVERANDØRER ....................................................................................................................................... 4

10. MARKEDSANSVARLIG ........................................................................................................................ 4

11. MILJØ ....................................................................................................................................................... 4

12. RENHOLD ................................................................................................................................................ 5

13. SKILT ........................................................................................................................................................ 5

14. SOLAVSKJERMING ............................................................................................................................... 5

15. SYKKELPARKERING............................................................................................................................ 5

16. VAKTMESTERTJENESTE .................................................................................................................... 5

17. VENTILASJON / KJØLING ................................................................................................................... 6

18. VINDUSVASK .......................................................................................................................................... 6


Nyttig informasjon for Grev Wedels plass 9, Oslo.

Nedenfor er det inntatt nyttig informasjon om eiendommen som leietakerne plikter å være kjent med.

Informasjonen nedenfor kan omfatte installasjoner og tjenester som ikke tilbys alle leietakere i

eiendommen og gjelder bare dersom disse eksisterer. Dette er ikke en angivelse av hva som skal

inngå per leiestart. Ajourført informasjon legges ut på hjemmesiden uten varsel til leietakerne.

Vi viser også til brukeranvisingen som er en del av leiekontrakten med den enkelte leietaker og som

alle leietakere plikter å følge. Den til enhver til gjeldende brukeranvisning for eiendommen er

tilgjengelig på hjemmesiden www.storebrand.no/eiendom.

1. Viktige telefoner for eiendommen:

Firma Kontaktperson Telefon Mobiltelefon

Politi 112

Brann 110

Ambulanse 113

Nokas Alarmtelefon 815 00 339

Storebrand Eiendom Kay Børresen, drift 934 07 163

Storebrand Eiendom Jon Fredrik Berg, marked 934 03 999

Basale AS Meksut Ljumani 474 53 234

Storebrand Servicesenter Felles meldesentral. Fyll ut skjema

på:

http://www.storebrand.no/eiendom Tlf: 22 31 19 00 (24 Timer)

2. Avfall - kildesortering

Følgende fraksjoner sorteres:

¤ Papp / papir

¤ Glass/metall

¤ Matavfall

¤ Blandet avfall

¤ EE - avfall ( elektronikkavfall )

¤ Treverk

¤

Containere for avfall er plassert ved nedkjøring til parkeringsanlegget. Disse er merket med de ulike

avfallsfraksjoner.

Det er tilrettelagt for kildesortering av Franzefoss AS. Utleier forestår opplæring av riktig kildesortering.

Leietaker sørger selv for fjerning av større mengder avfall, emballasje, elektronisk avfall, etc. som ikke

inngår som ordinært avfall. Storebrand Servicesenter kan kontaktes for avtale om bortkjøring. Kostnad

vil faktureres oppdragsgiver.


3. Brannverntiltak

Thorleif Halden, Storebrand Eiendom AS, er brann- /sikkerhetsansvarlig for eiendommen. Harald

Flaen, er brannvernleder. I tillegg er hver leietaker lovpålagt å ha egen brann- /sikkerhetsansvarlig

med egen stedfortreder. En av de viktigste oppgavene er å sørge for egen evakueringsplan.

Storebrand Eiendom AS kan om ønskelig være behjelpelig med opprettelse av generelle rutiner. Ved

leieforhold som strekker seg over flere etasjer, skal leietaker ha egen etasjevakt med stedfortreder.

Det er montert adresserbart brannvarslingsanlegg for eiendommen som er koblet opp mot

brannvesenet. Ved brannalarm forlater alle omgående bygningen. Møteplass er på utsiden av

hovedinngang.

Etter evakuering kontakter den enkelte leietaker sin brann- /sikkerhetsansvarlige for registrering.

Vedkommende skal være iført refleksvest og utstyrt med lommelykt.

Det vil bli avholdt brannøvelse minimum en gang i året.

NB: Kaffetraktere er ofte kilde til flest branner. Påse at det er montert tidsbrytere på kaffetrakterne.

4. Driftsansvarlig

Thorleif Halden, Storebrand Eiendom AS, er driftssjef på eiendommen. Telefon på dagtid.: 900 51 585

E-mail adresse er thorleif.halden@storebrand.no. Driftssjefen generelt driftsansvar for eiendommen.

5. Garasjeanlegg

Det er Storebrand Eiendom AS som forestår utleie av parkeringsplasser i garasjeanlegget..

Gjeldende regler for garasjeanlegget er oppslått i garasjeanlegget eller kan fås ved henvendelse til

utleier.

Vi ber leietakere følge med på at det ikke går inn uvedkommende inn i bygget ved innpassering fra

garasje til eiendommens fellesareal.

Vi minner om at garasjeanlegget kun skal benyttes til bilparkering.

6. Heis

Det er alarm med 2-veis kommunikasjon i heisen. Ved heisstopp holdes alarmknappen inne i 10

sekunder, og det vil bli opprettet kontakt med Nokas. Nokas vil omgående forestå nødvendig

uttrykning.

7. Håndverkere

Håndverkere som skal arbeide i fellesarealer må avtale dette med vaktmester. Ved bruk av

håndverkere i leietakers eget areal må det alltid varsles hvis varme arbeider skal utføres, slik at vi

slipper falske brannalarmer. Eget skjema skal fylles ut.. Fyll ut meldeskjema på:

www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/forsideeiendom.html

Ombygginger i leietakers areal skal varsles og godkjennes av utleier før oppstart av arbeider.


8. Informasjonsskilt

Storebrand Eiendom AS vil informere om servicearbeider, etc. på eget skilt: "Storebrand Eiendom AS

Informerer".

Her vil også annen informasjon fra utleier til leietaker bli slått opp.

9. Leverandører

Storebrand Eiendom AS har etablert et "nett" av samarbeidspartnere / leverandører i f.m.

eiendomsdriften. Leietakere kan benytte dette "nettet" for egen kostnad. De viktigste

samarbeidspartnere / leverandører er vist i nedenstående tabell:

Fag Leverandør Telefon

Belysningskilder Solar Norge AS 22 63 27 40

Ekstra vaktmestertjeneste Harald Flaen AS 918 31 593

Elektriker YIT AS 915 33 343

Kildesortering Franzefoss Gjenvinning AS 67 15 18 30

Renhold fellesareal Anker Renhold 23 14 16 80

Rørlegger Oslo Akershus rørleggerbedrift AS 22 07 66 90

Sikkerhet Nokas 815 00 339

Vindusglass Pedersen's Glass-service 22 72 43 00

Utvendig vindusvask NEAS 06700

Inneklima ventilasjon Gunnar Karlsen AS 22 97 47 00

Inneklima kjøling Gunnar Karlsen AS 22 97 47 00

Innvendig skilt Signex AS 23 30 41 00

10. Markedsansvarlig

Jon Fredrik Berg, Storebrand Eiendom AS, er markedsansvarlig for eiendommen. Han er ansvarlig for

nyutleie og reforhandlinger av leiekontrakter, og vil være leietakers kontaktperson i leieperioden. Tlf.:

934 03 999,e-mail: jon.fredrik.berg@storebrand.no.

11. Miljø

Storebrand Eiendom AS har som målsetting å skape merverdi for våre kunder, samarbeidspartnere og

eiere. Eiendomsporteføljen skal samtidig forvaltes ut i fra miljømessige hensyn.

Miljøtilstanden for Grev Wedels plass 9 er vurdert på lik linje med de øvrige eiendommene til

Storebrand Eiendom.

Følgende parametere er benyttet ved registrering av miljøstandarden:

¤ energiforbruk

¤ vannforbruk

¤ kildesortering

¤ asbest

¤ inneklima med luftmengdemåling / partikkeltelling m.m.

¤ utfasing av skadelige kjølemedier

¤ utfasing av halon som slukkemiddel

¤ miljøvennlig renhold


¤ materialvalg ved rehabilitering / ombygging

Storebrand Eiendom AS vil bestrebe seg på å opprettholde så god miljøstandard som mulig i bygget ,

og vi mottar gjerne innspill på områder hvor vi kan bli enda bedre innenfor dette området.

Kildesortering er god økonomi under forutsetning av at fraksjonene sorteres i henhold til punkt 2

"Avfall - kildesortering". Storebrand Eiendom AS henstiller alle til å følge retningslinjer for

avfallsbehandling.

Husk! Skru av lyskilder som ikke er i bruk ved arbeidsdagens slutt. Se for øvrig vedlagte brosjyre.

12. Renhold

Renhold utføres av Anker Renhold. Spørsmål vedrørende renhold kan tas opp med Anker Renhold.

13. Skilt

Innvendige skilt er levert av firma Signex AS. Storebrand Eiendom AS ber om at denne leverandøren

kontaktes i forbindelse med nye skilt og endringer.

14. Solavskjerming

Det er montert utvendig solavskjerming på de fleste fasader. Det vil bli gjennomført årlig service på

persiennene. Ved feil eller mangler – kontakt Storebrand Servicesenter ved å fylle ut meldeskjema:

www.storebrand.no/site/stb.nsf/Pages/forsideeiendom.html

15. Sykkelparkering

Det er sykkelparkering for gjester ute. For ansatte er det etablert sykkelparkering i garasjeanlegget..

Sykler skal ikke henstilles andre steder.

16. Vaktmestertjeneste

Vaktmestertjenesten utføres av Harald Flaen AS.

Telefonnummer til driftssentralen er 22 31 19 00 Døgnvakt

:

Vaktmesteroppgaver:

- utvendig renhold

- kontroll av tekniske anlegg

- eiers representant på eiendommen

- skifte lyspærer / lyskilder i fellesareal

- brannvernleder

- øvrige ad hoc oppgaver


Eventuell kjøp av vaktmestertjenester hos leietaker avtales direkte med Harald Flaaen AS,

telefon 918 31 593.

17. Ventilasjon / kjøling

Anleggets driftstid er satt fra kl.06.00 – 19.00 man – fre. Ved spesielle arrangementer/møter kan

driftstiden justeres i samarbeid med vaktmester. Dette skal igjen være godkjent av driftssjef.

For å oppnå optimal effekt av kjøleanlegget må alle vinduer være lukket, og solavskjermingen må

benyttes aktivt. Ved eventuelle driftsforstyrrelser kan vaktmester kontaktes.

NB: Husk å skru av elektriske ovner om våren.

18. Vindusvask

Det blir utført utvendig vindusvask 2 ganger i året: Vår og høst.

More magazines by this user
Similar magazines