BRUKERVEILEDNING - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

BRUKERVEILEDNING - Toshiba-OM.net

BRUKERVEILEDNING

L63** Digitale serier

M63** Digitale serier


Norsk

Innhold

INSTALLERE DIN TV

Forholdsregler for sikkerhet..........................................4

Installasjon og viktig informasjon..................................5

Fjernkontrollen..............................................................7

Sette i batterier og virkeområde ............................7

KOBLE TIL TVEN

Koble til eksternt utstyr .................................................8

Koble til HDMI ® utstyr...................................................9

Koble til en HDMI-enhet ........................................9

HDMIs ARC-funksjon (Audio Return Channel) .....9

Koble til en HDMI CEC-kontroll-kompatibel enhet .....10

Koble til en datamaskin ..............................................11

Koble en PC til HDMI-terminalen ........................11

Koble en PC til RGB/PC-terminalen....................11

Koble til et hjemmenettverk ........................................12

Koble TVen til et hjemmenettverk - kablet ..........12

Koble TVen til et hjemmenettverk med en

Internett-tilkobling - trådløst..............................12

For å koble TVen til PCen med Intel ® Wireless

Display .............................................................12

Kontroller og inngangstilkoblinger ..............................13

Slå på ..................................................................13

Bruke TV-kontrollene og tilkoplingene ................13

Bruke menysystemet...........................................14

STILLE INN TVEN

Oppstartsapplikasjon..................................................15

Hurtiginnstilling....................................................15

Antenne/Kabel/Satellitt (hvis tilgjengelig) ............20

Satellittinnstillinger ..............................................21

Automatisk innstilling...........................................22

ATV Manuell Innstilling...............................................23

Søking .................................................................23

Hoppe over..........................................................24

Sortere posisjoner ...............................................25

DTV Manuell Innstilling...............................................25

Manuell innstilling................................................25

Manuell innstilling for DVB-C ..............................26

Manuell innstilling for DVB-S...............................26

DTV Innstillinger .........................................................26

Kanaler (Antenne/Kabel).....................................26

Kanaler (satellitt) .................................................27

Standby kanal oppdatering .................................27

Plassering-innstilling ...........................................27

Analog avstenging...............................................27

KONTROLLER OG FUNKSJONER

Generelle kontroller ....................................................28

Hurtigmeny..........................................................28

Velge kanaler ......................................................28

Tidsvisning – kun analog....................................28

Stereo og tospråklige sendinger .........................28

Lydkontroller...............................................................29

Lydstyrkekontroller og lyd av...............................29

Tospråklig............................................................29

2

Balanse ............................................................... 29

Bass, Diskant...................................................... 29

Lydforsterkning ................................................... 29

Dynamic Bass Boost........................................... 29

Stabil lyd ® ........................................................... 29

Dynamisk områdekontroll ................................... 29

Justering av lydnivå ............................................ 30

TV Høyttalere på/av............................................ 30

Hodetelefoninnstillinger....................................... 30

Lydbeskrivelse .................................................... 30

Visning i bredskjerm................................................... 31

Bildekontroller ............................................................ 33

Bildevalg ............................................................. 33

Bildepreferanser.................................................. 33

Start igjen............................................................ 33

ColourMaster ...................................................... 33

Grunnfargejustering ............................................ 34

Fargetemperatur ................................................. 34

Auto klarhet sensor ............................................. 34

Aktiv baklyskontroll ............................................. 34

Sort/hvitt nivå ...................................................... 34

MPEG støyreduksjon – Støyreduksjon ............... 34

DNR – Digital støyreduksjon............................... 35

Oppløsning + ...................................................... 35

Cinema m............................................................ 35

Nullstille de avanserte bildeinnstillingene ........... 35

Ekspert-bildeinnstillinger..................................... 35

Automatisk format (bredskjerm).......................... 37

Strekk 4:3............................................................ 37

Bildeposisjon....................................................... 37

Stillbilde............................................................... 37

HDMI-informasjonsvisning .................................. 37

Trådløs LAN-informasjon ........................................... 38

Sette opp nettverket ................................................... 39

Trådløst oppsett.................................................. 39

Avansert nettverksoppsett .................................. 42

DNS oppsett........................................................ 43

Nettverk tilkoblingstest ........................................ 43

Bruke programvaretastaturet .............................. 44

Oppsett av nettverksenhet ......................................... 44

Kontrollprofil for applikasjoner............................. 44

Kontroll på TV på (Aktiv hvilemodus).................. 45

Mediapresentasjonsoppsett ................................ 45

Enhetsnavn oppsett ............................................ 45

USB-harddiskopptaksfunksjon ................................... 46

Stille inn USB-harddisken for opptak .................. 46

For å ta opp DTV-programmer (Ett-trykks

opptak) ............................................................. 46

Hvordan stille inn opptak via

programveiledningen ....................................... 47

Undersøke, redigere eller slette

planleggingsinformasjon .................................. 49

Se et program som er tatt opp ............................ 49

Betjening fra Bibliotek-skjermbildet..................... 50

Opptaksoppsett................................................... 51

Planleggingsprioritet ........................................... 52

Bruke Nettsky TV-tjenesten ....................................... 52

Bruke nettleser.................................................... 52


Bruke Skype........................................................54

Bruke Hybrid TV Standard (hvis tilgjengelig)..............59

Bruke Intel ® Wireless Display.....................................59

Intel ® WiDi Enhetsnavn.......................................60

Enhetsliste...........................................................60

Bruke Media Player ....................................................60

Grunnleggende operasjon...................................61

Vise fotofiler (på en mediaserver eller

USB-enhet) ......................................................62

Vise filmfiler (på en mediaserver eller

USB-enhet) ......................................................64

Spille av musikkfiler (på en mediaserver eller

USB-enhet) ......................................................66

Andre funksjoner ........................................................67

Betj. panel-sperre................................................67

Blått bilde ............................................................67

Netflix ® ................................................................68

Timere ........................................................................68

Program-timere – kun digital..............................68

På timer...............................................................68

Av-timer...............................................................69

Innstillinger for energisparing .....................................69

Automatisk strømavstenging...............................69

Ingen signal auto avslåing...................................69

Digital informasjon på skjermen .................................70

Informasjon .........................................................70

Bruke EPG (Elektronisk programguide) .....................71

Bruke kringkasterguiden .....................................71

Sjangervalg/søke ................................................71

Digitale innstillinger – foreldrekontroll.........................72

PIN-oppsett for foreldrekontroll ...........................72

Foreldreinnst. ......................................................72

Digitale innstillinger – Kanalalternativer .....................73

Velge favorittkanaler ...........................................73

Favorittkanalliste .................................................73

Hopp over kanaler...............................................73

Låse kanaler........................................................74

Digitale innstillinger – andre innstillinger ....................74

Undertekster........................................................74

Lyd for språk .......................................................74

Kortplass .............................................................75

Oppgrader software og lisenser .................................75

Søker etter ny software .......................................75

Oppgradere nettverk ...........................................75

Programlisens .....................................................76

Systeminformasjon og Resett TV............................... 76

Systeminformasjon ............................................. 76

Resett TV............................................................ 76

PC innstillinger ........................................................... 77

Horisontal og vertikal posisjon ............................ 77

Klokkefase .......................................................... 77

Sampling klokke.................................................. 77

Start igjen............................................................ 77

Valg av inngang og AV-tilkoblinger ............................ 78

Inngangsvalg....................................................... 78

Merke videoinndatakilder.................................... 78

Digital lydutgang ................................................. 79

Bruke HDMI CEC-kontroll .......................................... 80

Aktiver HDMI CEC-kontroll ................................. 80

TV Auto strøm..................................................... 80

Auto Standby ...................................................... 80

Forsterkerkontroll................................................ 80

Høyttalernes originale innstilling ......................... 80

HDMI CEC-kontrollinngangskildevalg................. 80

HDMI CEC-kontroll-avspilling med ett trykk........ 81

Hvilemodus for HDMI CEC-kontrollsystem ......... 81

Bruke MHL TV funksjon ............................................. 81

Koble til en MHL-kompatibel enhet..................... 81

Betjene en MHL-kompatibel enhet...................... 81

MHL-oppsett ....................................................... 81

TEKSTTJENESTER

Teksttjenester............................................................. 82

Velge moduser.................................................... 82

Tekstinformasjon................................................. 82

Navigere sider med Auto .................................... 82

Navigere sider med LIST .................................... 82

Fargeknapper...................................................... 83

PROBLEMLØSNING

Spørsmål og svar...................................................... 84

INFORMASJON

Informasjon ................................................................ 87

Lisensinformasjon ...................................................... 91

Spesifikasjoner og tilbehør......................................... 93

Norsk

I løpet av TV-ens levetid vil det blitt gjort tilgjengelig fastvareoppdateringer for å sikre at TV-en opprettholder optimal ytelse:

Hvis TV-en er koblet til Internett, vil fastvaren bli gjort tilgjengelig automatisk.

Hvis TV-en ikke er koblet til Internett, kan du laste ned den siste versjonen av fastvaren fra

www.toshiba-om.net/firmware.php

*Enkelte funksjoner er begrenset på grunn av lokale lover og er kanskje ikke tilgjengelige i alle land.

3


INSTALLERE DIN TV

Norsk

Forholdsregler for sikkerhet

Dette utstyret er designet og produsert for å tilfredsstille

internasjonale sikkerhetsstandarder, men som for alt

annet elektrisk utstyr, må det utvises forsiktighet for å

oppnå de beste resultatene og sørge for sikkerhet. Les

punktene under av hensyn til din egen sikkerhet. De er

generelle, og har til hensikt å hjelpe deg med alle

elektriske forbrukerprodukter, og enkelte av punktene er

kanskje ikke aktuelle for den gjenstanden du har kjøpt.

Luftsirkulasjon

La det være mer enn 10 cm klaring rundt

fjernsynsapparatet for å tillate tilstrekkelig ventilasjon.

Dette vil forhindre overoppheting og eventuell skade på

fjernsynet. Steder med mye støv bør også unngås. Ved

veggmontering skal det være minst 2,5 cm mellomrom til

veggen og 10 cm rundt kantene på TV-en.

Varmeskade

Det kan oppstå skade dersom du setter fjernsynet i direkte

sollys eller nær en varmekilde. Unngå steder som er utsatt

for ekstremt høye temperaturer eller fuktighet. Plasser

fjernsynet på et sted hvor temperaturen holder seg mellom

minimum 5 °C og maksimalt 35 °C.

IKKE TA BORT NOEN FASTE DEKSLER DA DETTE

VIL UTSETTE DEG FOR FARLIGE OG

STRØMFØRENDE DELER.

HOVEDKONTAKTEN BRUKES SOM EN

AVKOBLINGSENHET OG SKAL VÆRE LETT

TILGJENGELIG.

Du må ikke

IKKE blokker ventilasjonsåpningene på utstyret med

f.eks. aviser, duker, gardiner, osv. Overoppheting kan føre

til skade og forkorte apparatets levetid.

IKKE la elektrisk utstyr utsettes for drypp eller skvetting,

eller at gjenstander fylt med væsker, som for eksempel

vaser, blir plassert på det.

DU MÅ IKKE sette varme gjenstander eller åpen

flamme, som tente stearinlys, på eller i nærheten av

apparatet. Høye temperaturer kan smelte plastikken og

starte en brann.

ADVARSEL: For å forhindre

antennelse, hold levende lys eller andre

åpne flammer borte fra dette produktet.

Strømtilførsel

Nødvendig strømforsyning til dette utstyret er 220-240 V

vekselstrøm 50 Hz. Du må aldri koble til en DC-forsyning

eller noen annen strømkilde. Vær SIKKER på at fjernsynet

ikke står på strømledningen.

IKKE klipp av støpslet på dette utstyret. Det inneholder et

spesielt filter mot radioforstyrrelser, og hvis dette fjernes

kan det svekke ytelsene.

DERSOM DU ER I TVIL, MÅ DU KONSULTERE EN

AUTORISERT ELEKTRIKER.

Gjør følgende

LES bruksanvisningen nøye før du benytter utstyret.

PASS PÅ Å kontrollere at alle elektriske tilkoblinger

(inklusiv støpslet, forlengelsesledningene og alle

forbindelser mellom deler av utstyret) er av god kvalitet og

i samsvar med produsentens instruksjoner. Slå av og

trekk ut strømledningen før du lager nye eller endrer

tilkoblinger.

KONTAKT forhandleren din hvis du har noen som helst

tvil om installasjon, bruk eller sikkerheten ved utstyret ditt.

ADVARSEL: For å unngå personskader må dette

apparatet festes godt til gulvet/veggen i

overensstemmelse med monteringsinstruksen. Se side 5.

VÆR FORSIKTIG med glasspaneler og stativer på

utstyret.

BRUK en myk, tørr klut til å rengjøre enheten.

DU MÅ IKKE bruke provisoriske underlag, og ALDRI

feste bein med treskruer.

DU MÅ IKKE forlate apparatet når det er slått på og

uten tilsyn, så fremt det ikke er uttrykkelig oppgitt at det er

designet for bruk uten tilsyn eller har standby-modus. Slå

av ved å trekke ut kontakten, og forsikre deg om at

familien din vet hvordan dette gjøres. Det kan være

nødvendig med spesielle tiltak for funksjonshemmede

personer.

IKKE fortsett å bruke utstyret hvis du er i tvil om det

fungerer normalt, eller det er skadet på noen måte. Skru

av, trekk ut hovedledningen og ta kontakt med

forhandleren.

IKKE dytt/dra skrått i CI CAM for å forhindre kollaps av

VANLIG GRENSESNITT.

ADVARSEL: Overdrevent volum i øretelefonene kan

medføre tap av hørsel.

FREMFOR ALT – DU MÅ ALDRI la noen,

spesielt barn, dytte eller slå skjermen eller

baksiden av kabinettet, eller putte noe inn i

hull, kontakter eller andre åpninger i kabinettet.

Dette fører til skade på skjermen eller de

innvendige delene.

DU MÅ ALDRI gjette eller ta sjanser med

elektrisk utstyr av noe slag – det er bedre å

være føre var.

4


INSTALLERE DIN TV

Installasjon og viktig informasjon

Norsk

Hvor du kan installere

Plasser fjernsynsapparatet borte fra direkte sollys og

kraftig lys. Bløt, indirekte belysning anbefales for å se

behagelig. Bruk gardiner eller persienner for å

forhindre at sollys treffer skjermen direkte.

Plasser TV-en på en stabil, plan overflate som kan

tåle vekten til TV-en. For å kunne forhindre skade

og opprettholde apparatets stabilitet, må du feste

TV-en ved hjelp av festet i stativet.

Skrue

(medfølger)

9 mm

20 mm

4 mm

Stilen på stativet avhenger av modellen

Panelet på LCD-skjermen er produsert ved hjelp av presisjonsteknologi på ekstremt høyt nivå, men likevel

kan det forekomme at skjermen mangler bildeelementer, eller har lysende flekker. Dette er ikke et tegn på

funksjonsfeil.

Forsikre deg om at fjernsynsapparatet ikke står på et sted der det kan bli dyttet, eller truffet av gjenstander,

ettersom trykk vil føre til brudd eller skade på skjermen. Pass også på at små gjenstander ikke kan puttes

inn i sprekker eller åpninger i kabinettet.

Unngå bruk av kjemikalier (slik som luftrensere, rengjøringsmidler osv.) på eller i nærheten av

TV-sokkelen. Undersøkelser har vist at plastmaterialer kan svekkes og sprekke over tid dersom

de utsettes for den kombinerte effekten av kjemiske stoffer og mekanisk belastning (slik som TVapparatets

vekt). Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til alvorlig og/eller permanent skade

på TV-apparatet og TV-sokkelen.

Ved bruk av veggbrakett

Bruk en veggbrakett som er egnet for LCD TV-ens

størrelse og vekt.

• Det kreves to personer til installasjonen.

• Monter et veggfeste fra en annen produsent.

1 Koble fra og fjern eventuelle kabler og/eller andre

komponentkontakter fra baksiden av TV-en.

2 Legg fronten av enheten forsiktig ned på en flat, myk

flate, for eksempel et teppe.

3 Følg instruksjonene som fulgte med veggbraketten.

Før du fortsetter, må du forsikre deg om at riktige

braketter er festet til veggen og baksiden av TV-en,

som beskrevet i instruksjonene som fulgte med

veggbraketten.

4 Bruk alltid skruene som følger med eller som

anbefales av produsenten av veggfestet.

Fjerne bordstativet:

1 Legg fronten av enheten forsiktig ned på en flat, myk

flate, for eksempel et teppe. La stativet stikke utenfor

kanten på overflaten.

MERK: Vær alltid svært forsiktig når bordstativet

fjernes, for å unngå skade på LCD-panelet.

2 Fjern skruene.

Skruer

3 Når du har fjernet alle skruene som holder stativfoten

på plass, skal du fjerne stativfoten fra TV-en ved å

trekke stativfoten vekk fra TV-en.

Ved bruk av MHL (høy definisjons mobillink)

• Kompatibilitet med MHL-utstyr fra andre produsenter

kan ikke garanteres.

Toshiba gir følgelig ingen garanti mot mislykket bruk slik

som beskrevet nedenfor når en MHL-kilde er tilkoblet

TV-en.

- Ikke bilde eller lyd

- Noen av funksjonene fungerer ikke via fjernbetjening

fra TV

• Dersom MHL ikke fungerer skikkelig, vennligst også ta

kontakt med produsenten av kildeutstyret når det gjelder

hvordan dette skal brukes.

5


INSTALLERE DIN TV

Norsk

Viktig melding

Fjernsynets digitale mottak fungerer kun i land som er oppført under “Land”-delen av menyen

“Installasjon”. Avhengig av land/område, kan det hende at noen av funksjonene til fjernsynet ikke er

tilgjengelige. Mottak av fremtidige tilleggstjenester eller modifiserte tjenester kan ikke garanteres med

dette fjernsynet.

Hvis stasjonære bilder laget av sendinger i 4:3-format, teksttjenester, kanallogoer, datamaskinskjermer,

videospill, skjermmenyer, osv. blir stående på skjermen i en lengre periode, kan de bli lett synlige. Det

anbefales alltid at du reduserer både lysstyrken og kontrastinnstillingene.

Visning av et 4:3-formatbilde på en 16:9-skjerm i en svært lang periode, kan føre til kantene på 4:3-bildet

blir noe vedvarende. Dette er ikke en feil med LCD TV-en og dekkes ikke av produsentens garanti.

Regelmessig bruk av andre størrelsesmoduser (f.eks: Super Live) vil forhindre permanent bildebrenning.

UNNTAKSBESTEMMELSER

Toshiba er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap og/eller skade på produktet forårsaket av:

i) Brann;

ii) Jordskjelv;

iii) Tilfeldig skade;

iv) Tilsiktet misbruk av produktet;

v) Bruk av produktet under upassende forhold;

vi) Tap og/eller skade påført produktet når det var i besittelse av tredjepart;

vii) Enhver skade eller tap forårsaket av eierens feil og/eller forsømmelse i å følge instruksjonene i bruksanvisningen.

viii)Ethvert tap eller enhver skade som er et direkte resultat av feilaktig bruk eller funksjonsfeil ved produktet når det

brukes samtidig med tilknyttet utstyr;

Videre tar Toshiba under ingen omstendighet ansvar for følgeskader og/eller skader som omfatter, men ikke er

begrenset, til følgende: Tap av fortjeneste, avbrudd av forretninger, tap av lagrede data enten forårsaket under normal

bruk eller ved feilaktig bruk av produktet.

• Opptaksfunksjonen er utformet med tanke på

privat bruk og underholdning i ditt

hjemmemiljø. Vennligst legg merke til at

kommersiell bruk av opptaksfunksjonen kan

medføre krenkelser av forfatteres

opphavsmessige rettigheter. Toshiba ber deg

respektere de intellektuelle

eiendomsrettighetene til tredjepart.

• Før opptak til utstyr som er tilkoplet TV-en,

bør du gjøre et testopptak og kontrollere

opptakets ytelse.

• Programmer som er forbudt å kopiere

grunnet beskyttelse via opphavsrett, kan ikke

tas opp.

Toshiba er ikke ansvarlig for kompensasjon

eller tilfeldige skader av noen art, uansett om

dette skyldes innhold som ikke ble korrekt

tatt opp på opptaksutstyret, at det ble endret

eller gikk tapt.

Når du bruker en USB-harddisk (HDD)

Toshiba er uansett ikke ansvarlig for skader

av noen art (opptaksutstyr som bryter

sammen, endringer eller tap av innhold som

er tatt opp og så videre) som følge av

funksjonsfeil, betjeningsfeil eller feil

betjening grunnet kombinasjoner med annet

tilkoplet utstyr.

• Dersom du kobler en USB-harddisk som har

blitt brukt med en PC eller en annen TV, kan

kun programmer som tas opp med denne

TV’en spilles av.

• Bytt til hvilemodus på TV’en før du kobler fra

USB-harddisken.

Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til tap av

registrert data eller funksjonsfeil i USBharddisken.

• Vennligst legg merke til at opptak på USB

HDD ikke lenger kan spilles av etter TVapparatets

hovedkort ble byttet ut under

service.

6


INSTALLERE DIN TV

Fjernkontrollen

Enkel referanse med ett blikk på fjernkontrollen din.

1

2 3

4 6

5

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

19 - Tilgang til CLOUD HOME

20 - Tilgang til premiuminnhold på Internett

21 Tilgang til menyen på skjermen

22 For å vise den digitale programguiden på skjermen

23 Side opp, ned, venstre, høyre

24 Når du bruker menyer, flytter pilene markøren opp,

ned, til venstre eller høyre på skjermen. Trykk på OK

for å bekrefte valget ditt

25 For å gå tilbake til den forrige menyen

26 For å avslutte menyene og applikasjonene

27 I TV-modus:

D Vis analog klokke

I Tekst-modus:

A Vise skjult tekst

B Ta vare på en ønsket side

C Øke tekstens visningsstørrelse

D Slette tekstsider midlertidig når du er i Tekst-

TV-modus.

Under avspilling:

c For SPILL

v For STOPP

W For PAUSE

Z For HOPP-TILBAKE

CC For SPOL TILBAKE

cc For RASKT FREMOVER

z For HOPP FREMOVER

28 For tilgang til den analoge eller digitale Kanallisten

29 Hent frem teksttjenester

30 For å ta opp DTV-programmer

31 Fargeknapper: Kontrollknapper for tekst-TV og

interaktiv tjeneste

Norsk

1 For På/Standby-modus

2 For valg av eksterne inngangskilder

3 For å velge TV-modus

4 Valgbart bilde

5 Visning i bredskjerm

6 Frys bilde

7 Digital teksting eller analoge TEKST-tekstingssider,

hvis tilgjengelige

8 s Stereo/tospråklige sendinger

9 Tilgang til Av-timer

10 Tallknapper

11 Slå lydbeskrivelsen på/av

12 Å gå tilbake til forrige kanal

13 For å vise informasjon på skjermen

For tilgang til indekssiden i Tekst-modus

14 For å endre TV-volumet

15 For å endre programposisjoner

For å skifte TEKST-sider

16 For å dempe TV-lyden

17 For tilgang til Hurtigmeny

18 - Tilgang til Search Portal

7

Sette i batterier og virkeområde

Fjern dekslet på baksiden av

fjernkontrollen for å få tilgang

til batterirommet, og forsikre

deg om at batteriene står

riktig vei. Batteritypen som

passer for denne

fjernkontrollen er AAA, IEC

R03 1,5 V.

Ikke kombiner et gammelt,

brukt batteri med et nytt, og

ikke bland batterityper. Fjern tomme batterier øyeblikkelig

for å forhindre at syre lekker inn i batterirommet. Kast

batteriene i henhold til instrukser på side 92 i denne

bruksanvisningen.

Advarsel: Batterier må ikke utsettes for ekstrem varme,

som sol, brann eller lignende.

Ytelsen fra fjernkontrollen blir dårligere på avstander over

fem meter, eller utenfor en vinkel på 30 grader fra midten

av fjernsynsapparatet. Hvis virkeområdet blir redusert,

kan det hende at batteriene må byttes ut.


KOBLE TIL TVEN

Norsk

Koble til eksternt utstyr

Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en

bryter, kobler du fra ved stikkontakten.

BILDER VISER 40.

DVB vanlig grensesnitt

(for Conditional Access

Module (CAM))

Hodetelefoner

HDMI (1-3)

Strømledning

LAN-porten

KOMPONENT VIDEO/LYD INNGANG

VIDEO/LYD INNGANG (Y/V/H) (EXT 2)

SCART (EXT 1)

Satellittparabol

USB (1-2)

HDMI 4-INNGANG

DIGITAL LYDUTGANG (OPTISK)

RGB/PC-INNGANG

LNB INN SATELLITT-ANTENNE

(kun for serien L636*/M636*)

Antenne

Antennekabel

Dekoder*

* En dekoder kan være en digital satellitt, fri til luft eller

enhver annen kompatibel dekoder / opptaker.

Antennekabler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble antennen til kontakten på baksiden av fjernsynet.

Hvis du bruker en dekoder og/eller en mediaopptaker, er

det spesielt viktig at antennekabelen er koblet til gjennom

dekoderen og/eller gjennom mediaopptakeren til

fjernsynet.

Satellittkabel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble LNB fra satellittparabolen til kontakten SATELLITT

ANTENNE på TV-en. Du kan motta TV, radio, interaktiv

TV eller HD TV med klart mottak.

SCART-ledninger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Koble media-opptakerens IN/OUT-kontakt til TV-en.

Koble dekoderens TV-kontakt til fjernsynet.

Før du kjører Automatisk innstilling, må du sette

dekoderen og mediaopptakeren til Hvilemodus.

RCA-stikkontaktene ved siden av COMPONENT VIDEO

INPUT-stikkontaktene vil godta V- og H-lydsignaler.

Kople disse kablene til Y/V/H-kontaktene når du kopler til

VIDEO-/AUDIO-enhetene.

Den digitale lydutgangen kan brukes til å koble til et

surroundlydanlegg.

MERK: Denne utgangen er alltid aktiv.

HDMI ® (High-Definition Multimedia Interface) er ment for

bruk med elektronisk utstyr med digital lyd- og

videoutgang. Den er utviklet for best ytelse sammen med

1080i og 1080p høydefinisjonsvideosignaler, men vil også

godta og vise VGA, 480i, 480p, 576i, 576p og 720p -

signaler.

PC-formatsignaler vil også vises.

MERK: Selv om dette fjernsynet kan kobles til HDMIutstyr,

kan det hende at noe utstyr ikke fungerer som

normalt.

LAN-porten brukes for å koble TV-en til

hjemmenettverket.

Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til på

baksiden av fjernsynet. Du må se bruksanvisningene

til alt ekstrautstyr for nøyaktige instrukser.

Hvis fjernsynet automatisk bytter over til eksternt utstyr,

kan du gå tilbake til vanlig fjernsyn ved å trykke på ønsket

programposisjonsknapp. For å hente frem igjen eksternt

utstyr, trykk o for å velge mellom TV, EXT 1, EXT 2,

HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 eller PC.

Når den eksterne inngangsmodusen velges mens du ser

på DTV-modus, sender ikke SCART-kontakten ut video-/

lydsignaler.

8


KOBLE TIL TVEN

Koble til HDMI ® utstyr

HDMI-inngangen på din TV mottar digital lyd og

ukomprimert digital video fra en HDMIkildeenhet.

Denne inngangen er designet til å ta imot HDCPprogrammateriell

(High-Bandwidth Digital-Content

Protection) i digital form fra EIA/CEA-861-D-kompatible

forbrukerelektroniske enheter (slik som en set-top-box

eller en DVD-spiller med HDMI-utgang). Se side 88 for

videosignalformater som godtas.

MERK: Støttet lydformat: Lineær PCM, Dolby Digital (AC-

3), overføringshastighet 32/44,1/48 kHz.

HDMIs ARC-funksjon (Audio Return

Channel)

Denne funksjonen gjør det mulig for at lydsignalet til TVen

sendes til AV-forsterkeren via HDMI-kabelen. Det er

ikke nødvendig å koble til en kabel fra lydutgangen på TVen

til lydinngangen på AV-forsterkeren for å reprodusere

lyden som mottas fra mottakeren på TV-en gjennom AVforsterkeren.

siden av fjernsynet

Norsk

Koble til en HDMI-enhet

Koble en HDMI-kabel (type A-kontakt) til HDMIterminalen.

For korrekt drift anbefales det at du bruker en HDMI-kabel

som har HDMI-logoen ( ).

• Hvis HDMI-tilkoblingen din har kapasitet for 1080p og/

eller fjernsynet har mulighet for oppdateringsfrekvenser

høyere enn 50 Hz, trenger du en kategori 2-kabel. En

vanlig HDMI/DVI-kabel fungerer kanskje ikke riktig med

denne modellen.

• En HDMI-kabel overfører både video og lyd. Separate

analoge lydkabler er ikke nødvendige (se illustrasjon).

HDMI-kabel

AV forsterker som støtter ARC

baksiden av ditt fjernsyn

HDMI-enhet

HDMI-kabel

For å vise HDMI-enhetsvideoen, trykk på o for å velge

modusene HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 eller HDMI 4.

9


KOBLE TIL TVEN

Norsk

Koble til en HDMI CEC-kontroll-kompatibel enhet

Du kan kontrollere de grunnleggende funksjonene til tilkoblede lyd-/videoenheter ved hjelp av

fjernsynets fjernkontroll hvis du kobler til en HDMI CEC-kompatibel AV-forsterker eller

avspillingsenhet. For en forklaring om oppsett og operasjoner, se sidene 80–81.

siden av fjernsynet

AV-forsterker

Avspillingsutstyr

Avspillingsutstyr

For oppsettet som vises over, trenger du tre HDMI-kabler.

MERK:

• Hvis flere enheter kobles til, kan det hende at HDMI

CEC-kontrollfunksjonen ikke fungerer ordentlig.

• For korrekt betjening, anbefales det at du bruker HDMIkabler

som har HDMI-logoen ( ).

• Denne funksjonen er tilgjengelig når én PC og én AVforsterker

er koblet til separat. Det kan derimot hende at

funksjonen ikke fungerer hvis PC-en er koblet til via AVforsterkeren.

Før du kontrollerer enheten(e):

• Etter at du har utført tilkoblingene over, stiller du inn

HDMI CEC-kontrolloppsett-menyen slik du ønsker (se

side 80).

• De tilkoblede enhetene må også stilles inn. For mer

informasjon, se brukerveiledningen til hver enhet.

• HDMI CEC-kontrollfunksjonen bruker CEC-teknologi

som regulert av HDMI-standarden.

• Denne funksjonen er begrenset til modeller som har

Toshibas HDMI CEC-kontroll. Toshiba er ikke ansvarlig

for disse operasjonene. Se individuelle

brukerveiledninger for informasjon om kompatibilitet.

10


KOBLE TIL TVEN

Koble til en datamaskin

Ved bruk av enten en HDMI- eller en RGB/PCtilkobling,

vil du kunne se din datamaskins

display på fjernsynet.

Koble en PC til RGB/PC-terminalen

Under tilkoblingen av en PC til RGB/PC-terminalen på TVapparatet,

bruk en analog RGB (15-tappers) datakabel.

baksiden av fjernsynet

Norsk

Koble en PC til HDMI-terminalen

Under tilkoblingen av en PC til HDMI-terminalen på

fjernsynet, bruk en HDMI-kabel (type A-kontakt).

siden av fjernsynet

Datamaskin

Mini D-sub

15 pinners

analog

Datamaskin

RGB PC-kabel

(medfølger ikke)

HDMI-kabel

Omformeradapter

kreves

(medfølger ikke)

Dersom du kobler til en PC med DVI-terminal, bruk en

HDMI-til-DVI-adapterkabel.

Datamaskin

siden av fjernsynet

HDMI-til-DVI

adapterkabel

Se side 88 for PC- og videosignalformater som godtas.

MERK:

• Kantene på bildene kan være skjult.

• Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt

PC-signal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres

riktig.

For å bruke en PC, stiller du inn utgangsoppløsningen til

skjermen på PC-en før du kobler den til fjernsynet. Se side

87 for PC-signalformater som godtas.

For å vise det optimale bildet, bruk PCinnstillingsfunksjonen

(se side 77).

MERK:

• Enkelte PC-modeller kan ikke kobles til dette fjernsynet.

• En adapter er ikke nødvendig for datamaskiner som har

en kompatibel mini D-sub 15 pinners terminal.

• Avhengig av DVD-ens tittel og spesifikasjonene til PCen

som du spiller DVD-videoen på, kan det hende at

enkelte scener hoppes over eller at du ikke kan pause

filmen i scener med flere vinkler.

• En stripe vises på kantene av skjermen eller deler av

bildet kan være uklart. Dette skyldes en skalering av

bildet som gjøres av fjernsynet. Dette er ikke en

funksjonsfeil.

• Når PC-inngangsmodus er valgt, vil noen av fjernsynets

funksjoner være utilgjengelige, f.eks. Fargesystem i

Systemoppsett-menyen.

• Noen PC-modeller kan sende ut unike signaler som

fjernsynet ikke kan registrere (se side 87).

• Hvis du kobler til en spesiell PC-modell som har et unikt

PC-signal, kan det hende at PC-signalet ikke registreres

riktig.

11


KOBLE TIL TVEN

Norsk

Koble til et hjemmenettverk

Med LAN-porten kan du koble Toshiba TV-en til

hjemmenettverket. Du kan bruke dette

revolusjonerende

hjemmeunderholdningsnettverkssystemet til å få

tilgang til foto-, video- og lydfiler som er lagret på

en mediaserver, og spille/vise dem på TV-en.

MERK:

• Hvis du kobler til et delt nettverk utenfor hjemmet ditt,

anbefales det at du bruker en ruter. Du må alltid bruke

nettverksmediaprodukter i private nettverksmiljøer.

Koble denne TVen til den samme routeren som andre

nettverksmediaprodukter (server).

• Hvis du bruker en hub eller switch til å koble TV-en til

hjemmenettverket ditt, kan det hende at du ikke kan

bruke automatisk oppsett og i stedet må sette opp

nettverksadressen manuelt. Se side 42.

• Hvis du bruker en ruter med innebygd DHCP, kan du bruke

automatisk oppsett. Manuelt oppsett fungerer kanskje ikke.

• Hvis du kobler til TV-en og PC-en direkte, bruk en LANoverføringskabel.

• Kontakt fabrikanten av datamaskinen din for ytterligere

opplysninger om innstillinger for datamaskinen.

• Trådløst utstyr kan forårsake forstyrrelser for Intel ®

Wireless Display.

Koble TVen til et hjemmenettverk -

kablet

Modem (hvis tilgjengelig)

Kabel eller

telefonkontakt

[1] [2]

Server-PC

baksiden av fjernsynet

Router med hub

[2]

[2][3]

Koble TVen til et hjemmenettverk med en

Internett-tilkobling - trådløst

Se “Trådløst oppsett” på side 39.

Modem

Datamaskin

Tilgangspunkt (AP)

Trådløs LAN-router

MERK:

• Hvis denne enheten skal brukes i frekvensområdet

5,15 GHz til 5,35 GHz, er den begrenset til innendørs

bruk.

• Hvis denne enheten skal brukes for 802.11 b/g/nfunksjonen

i frekvensområdet 2,454 GHz til 2,4835 GHz

i Frankrike, er den begrenset til innendørs bruk.

• En generell tillatelse er nødvendig for å bruke denne

enheten utendørs eller på offentlige steder i Italia.

• Denne enheten er IKKE TILLATT i det geografiske

området innenfor en radius på 20 km fra sentrum i Ny-

Ålesund i Norge.

• Gjør en passende sikkerhetsinnstilling for den trådløse

LAN for tidspunktet for trådløs LAN for å forhindre ulovlig

bruk, imitering og oppsnapping av kommunikasjon.

• Ikke koble trådløs LAN direkte til et utendørs nettverk.

Anvend det trådløse LAN-tilgangspunket med

ruterfunksjon og bredbåndsruter. Lag en passende

sikkerhetsinnstilling for routeren for å forhindre ulovlig

bruk.

Se i bruksanvisningen til ruteren for en

sikkerhetsinnstilling.

For å koble TVen til PCen med Intel ®

Wireless Display

PC med Intel ®

Wireless Display

[1] Koaksial eller telefonkabel (avhengig av typen modem du

bruker)

[2] Standard LAN-kabel

[3] IKKE koble en telefonkontakt direkte til TV-ens LAN-port.

Advarsel: Denne TV-en er bare i samsvar med EMCdirektivet

når du bruker en skjermet Cat5-ethernetkabel.

12

Intel ® WiDi


KOBLE TIL TVEN

Kontroller og inngangstilkoblinger

Norsk

Et stort utvalg eksternt utstyr kan kobles til inngangskontaktene på siden av fjernsynet.

Selv om alle nødvendige justeringer og kontroller for fjernsynet gjøres med fjernkontrollen, kan

knappene på fjernsynet brukes for noen funksjoner.

BILDER VISER 40.

DVB VANLIG GRENSESNITT

Kortplass for Conditional Access Module

(CAM).

Kontakt tjenesteleverandøren.

Programvaren til CI Plus CAM kan

oppdateres automatisk. Nå vil ditt

opptak/påminnelsesprogrammering bli

avbrutt.

USB-portene

Mediaspiller/USB-harddisk

tilkoblingsport

Kontrollpanel

Lyssensor

Fjernkontrollsensor

Strøm-LED

På = Grønn

Standby = Rød

Slå på

Hvis RØD LED ikke er tent, må du kontrollere at støpslet

er koblet til strømforsyningen og trykke på 1 på

fjernkontrollen - det kan ta et øyeblikk. GRØNN LED

tennes.

Trykk på 1 på fjernkontrollen for å sette fjernsynet i

standby-modus. Trykk en gang til på 1 for å se på

fjernsynet. Det kan ta noen sekunder før bildet vises.

For strømsparing:

Vi anbefaler at du bruker fjernsynet med

fabrikkinnstillingene. Fabrikkinnstillingene er innstilt for

å spare strøm.

Hvis du trekker ut stikkontakten vil strømforbruket bli

redusert til null for alle fjernsyn. Dette anbefales når

fjernsynet ikke skal brukes for en lengre periode, f.eks.

når du drar på ferie.

Reduksjon av lysstyrken på skjermen vil redusere

strømforbruket.

Energieffektivitet kutter strømforbruket og sparer

dermed penger.

MERK: Når fjernsynet settes i standby vil redusere

strømforbruket, men likevel trekker litt strøm.

Bruke TV-kontrollene og

tilkoplingene

• For å slå TV-en på eller av, trykk på !.

• For å endre volum, trykk på + eller –.

Knappene + og – fungerer som volum opp/ned som

standard.

• Trykk flere ganger på p / o for å slå av funksjonene til

2 +/– knappen slik.

Volum→Kanal→Inngang→Volum

Mediespiller-funksjonen gir tilgang til foto-, film- og

musikkfiler som er lagret på en USB-lagringsenhet som er

koblet til via USB 1- eller USB 2-porten, eller på en

nettverksenhet.

Se alltid i bruksanvisningen for utstyret som skal kobles til.

MERK:

• USB-kontakten har begrenset funksjonalitet og Toshiba

kan ikke påta seg noe ansvar for skader på annet

tilkoblet utstyr.

• Interaktive videospill som innebærer skyting med et

“våpen” mot et mål på skjermen, vil kanskje ikke fungere

med denne TV-en.

13


KOBLE TIL TVEN

Norsk

Bruke menysystemet

Trykk på B / b

Trykk på B / b og OK eller c

Trykk på på fjernkontrollen for å vise menyen.

Menyen vises som en liste med syv emner. Etter som

hvert symbol blir valgt ved at du trykker på B / b på

fjernkontrollen, vil deres respektive alternativer komme til

syne ovenfor.

MERK: Den samme menyen vises i modusene DTV

(Digital TV) og ATV (Analog TV); men der hvor noen

elementer ikke er tilgjengelige i en modus, vises de

skyggelagt.

Alternativer

Opptaksoppsett

Media player oppsett

MHL-oppsett

Oppsett for HDMI CEC-kontroll

Hybrid TV standard

Tekst-tv

Betj.panel-sperre

Trykk på B / b og OK eller c

AV-tilkopling

Bildevalg

Strømstyring

Bilde

Res.

Blått bilde

Sortnivå

HDMI-informasjonsvisning

Kontrast

Trykk på B / b

Trykk på B / b og OK eller c

Lys

Menyspråk

Farge

Nyanse

Installasjon

Land

Plassering

Skarphet

Kanalsøk

Avanserte bildeinnstillinger

DTV innstillinger

Ekspert-bildeinnstillinger

Hurtig setting

Display innstillinger

Resett TV

Trykk på B / b

Trykk på B / b og OK eller c

Trykk på B / b

Trykk på B / b og OK eller c

Balanse

Nettverksoppsett

Lyd

Bass

Diskant

Nettverk

Oppsett av nettverksenhet

Oppsett av Smart TV Apps

Avanserte lydinnstillinger

Trykk på B / b

Trykk på B / b og OK eller c

Stabil lyd

På timer

Dynamisk områdekontroll

Tospråklig

Timere

Trykk på B / b

Av-timer

Trykk på B / b og OK eller c

Justering av lydnivå

Programlisens

TV Høyttalere

Hodetelefon volum

Få hjelp

Oppgradere programvare

System Info.

Lydbeskrivelse

Varehus-demo

Digital lydutgang

14


STILLE INN TVEN

Oppstartsapplikasjon

Før du slå på TVen, sørg for at antennen din er

koblet til og at en dekoder / mediadekoder, hvis

passende, er koblet til og i hvilemodus.

d

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Plassering-vil vises.

Hurtig setting

Land

Plassering 1/2

Norsk

Plassering

Hurtiginnstilling

Nettverk

For å sette opp TVen for bruk i et utstillingslokale,

velg [Varehus] i menyen nedenfor.

a

b

Trykk på knappen 1, og logoen for Toshiba vil

komme til syne. Deretter vil skjermbildet

Menyspråk vises. Denne skjermen vises første

gang fjernsynet slås på og hver gang Tilbakestill

TV velges.

Trykk på BbC c for å merke ønsket menyspråk

og trykk på OK. Skjermbildet Land/Språk vises.

e

Smart TV

Kanalsøk

[Hjem] anbefales for normal bruk.

* Strømbehov for Varehus-funksjonen vil

være høyere på grunn av de automatiske

varehusdemonstrasjonene.

Hjem

Varehus

Forrige

NESTE

Trykk på B / b for å velge Hjem eller Varehus.

For bruk i et vanlig hjem, velg Hjem.

Menu Language

Please press [OK] to proceed.

English Français Deutsch Español

Italiano Português Nederlands Svenska

Dansk Norsk Finsk Polsk

f

g

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Nettverkstype vises.

Trykk B for å markere Nettverkstype og trykk

deretter på c og B / b for å velge Trådløs. Trykk

på OK.

Tyrkisk Ungarsk Slovakisk Tsjekkisk

Hurtig setting

Nettverkstype 1/5

Land

Russisk Rumensk Bulgarsk Serbisk

Plassering

Ελληνικα Kroatisk Ukrainsk Slovensk

Nettverk

Nettverksoppsett gir deg tilgang til innhold

på ditt hjemmenettverk og internett. Nyt

c

Trykk på B / b for å markere Land og trykk på c

og B / b for å velge ditt land.

Smart TV

Kanalsøk

online video, musikk, spill, nyheter og mer

levert av Smart TV portal*og hold din TV

oppdatert med ny programvare.

* Tilgjengelighet er avhengig av valgt land

Vennligst velg mellom kablet eller trådløst

Hurtig setting

Land

Land/Språk 1/3

Velkommen

Takk for at du valgte Toshiba TV

Nettverkstype

Forrige

NESTE

Kablet

Hoppe over

Kablet

Trådløst

Plassering

Nettverk

Smart TV

Kanalsøk

Land

Primær tekst språk

Sekundær tekst språk

Primær lyd språk

Sekundær lyd språk

Forrige

Tyskland

Tysk

Tyrkisk

Tysk

English

NESTE

Tysk

Gresk

Grønlandsk

Ungarsk

Islandsk

Irsk

Italiensk

Kurdisk

h

i

• Dersom du velger Kablet (LAN-kabeltilkobling),

kan du hoppe til trinn 14.

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Nettverksoppsett vises.

Trykk på B for å markere Trådløst oppsett og

trykk deretter på c og B / b for å velge type

trådløst oppsett. Trykk på OK.

MERK:

• Følgende viste menyer kan være noe forskjellig i

det landet som du har valgt.

• Hvis landet du vil velge ikke finnes i listen, velg

Andre.

Hurtig setting

Land

Plassering

Nettverk

Smart TV

Trådløst oppsett 2/5

Vennligst velg et alternativ for trådløst

nettverksoppsett. Assistert oppsett

anbefales.

Trådløst oppsett

Enkelt oppsett

Enkelt oppsett

Assistert oppsett

Manuelt oppsett

Kanalsøk

Forrige

NESTE

15


STILLE INN TVEN

Norsk

Det finnes 3 metoder for Trådløst oppsett:

• Enkelt oppsett (WPS) -Dersom AP støtter WPS

kan denne metoden brukes. WPS er en

industristandard utviklet for å gjøre tilkobling av

trådløst LAN-utstyr og sikkerhetsoppsett enkelt.

WPS vil automatisk konfigurere alle trådløse

innstillinger.

MERK: Det kan hende WEP-kryptering ikke

kan konfigureres med enkelt oppsett.

• Assistert oppsett – følg trinn 11.

Tast kun inn sikkerhetsnøkkelen.

• Manuelt oppsett, hopp til trinn 12.

Tast inn alle innstillingene.

MERK: EXIT er tilgjengelig under innstillinger.

j

På trinn 9, når du velger Enkelt oppsett,

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Enkelt oppsett vises.

Trykk på c og B / b for å velge PBC

(Konfigurering av trykknapper) eller PIN

(Personlig identifikasjonsnummer) og trykk på

OK.

Trykk på b for å markere Start skanning og trykk

på OK.

PBC - Følg instruksjonene på skjermen og trykk på

passende knapp på din AP. Når et vindu som

rapporterer om at oppsettet er fullført kommer til

syne, trykk på OK.

PIN - Når PIN-kodevinduet kommer til syne, tast inn

vist PIN på din AP og trykk deretter på OK for å

fortsette PIN-oppsettet. Når en melding vises for å

rapportere om at oppsettet er fullført, trykk på OK.

For å avbryte søket etter AP-en:

Trykk på BACK mens du søker etter AP. En melding vil

komme til syne, og trykk deretter på C / c for å velge Ja

og trykk på OK.

k

På trinn 9, når du velger Assistert oppsett,

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Assistert oppsett vises.

Trykk på B / b for å velge ønsket AP og trykk på OK.

MERK: Kontroller MAC-adressen på

tilgangspunkt-merket eller i bruksanvisningen, og

velg ditt tilgangspunkt.

Trykk på B / b for å velge Sikkerhetsnøkkel og

trykk på OK.

Vinduet for programvaretastaturet vil komme til

syne (side 44).

Tast inn Sikkerhetsnøkkelen ved å bruke

softwaretastaturet. For å lagre innstillingen, trykk

på den GRØNNE knappen.

l

MERK:

• Sikkerhetsnøkkelen må oppfylle disse

betingelsene:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII eller 64 heksagonale

tegn

- WEP: 5 eller 13 ASCII eller 10 eller 26

heksagonale tegn

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEPkryptering.

Trykk på B / b for å markere Utført, og trykk på

OK.

MERK:

• Dersom Nettverksnavn ikke vises, se Manuelt

oppsett nedenfor for å stille inn Nettverksnavn

før du trykker på Utført.

• Dersom du trykker på BACK før Utført er valgt,

blir ikke innstillingene lagret.

Når meldingen „Trådløse konfigurasjoner er

gjennomført.“ kommer til syne på skjermen, trykk

på OK.

Skjermbildet vil hoppe til trinn 13.

På trinn 9, når du velger Manuelt oppsett,

Trykk på BbC c for å markere Neste og trykk på

OK. Skjermbildet Manuelt oppsett vises. Trykk på

B / b for å velge Nettverksnavn og trykk på OK.

Vinduet for programvaretastaturet vil komme til

syne (side 44).

Tast inn nettverksnavnet ved å bruke

softwaretastaturet. For å lagre innstillingen, trykk

på den GRØNNE knappen.

Trykk på B / b for å velge Autentifisering og

trykke deretter på c og B / b for å velge Åpent

system, Delt nøkkel, WPA-PSK eller WPA2-

PSK. Trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Kryptering, og trykk

deretter på c og B / b for å velge Ingen, WEP,

TKIP eller AES. Trykk på OK.

MERK:

• Visse krypteringstyper er kun kompatible med

spesifikke verifiseringstyper.

- Når autentifisering er Åpent system, er kun

WEP eller Ingen kompatible.

- Når autentifisering er Delt nøkkel, er kun WEP

kompatibelt.

- Når Verifisering er WPA-PSK eller WPA2-

PSK, er kun TKIP eller AES kompatibelt.

• Når ikke-kompatible Verifisering/Kryptering-par

oppdages, vil en advarselsmelding vises, og det

vil ikke bli gjort noe forsøk på tilkobling før

kompatibilitetsproblemet er løst.

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEPkryptering.

16


STILLE INN TVEN

Trykk på B / b for å velge Sikkerhetsnøkkel og

trykk på OK. Tast inn sikkerhetsnøkkelen ved å

bruke programvaretastaturet (side 44).

For å lagre innstillingen, trykk på den GRØNNE

knappen.

Dette elementet skyggelegges når Kryptering er

Ingen.

Slik avbryter du Nettverktilkoblings test:

Trykk på BACK for å teste.

Når nettverket kan nås starter

programvareoppdateringen automatisk. Når

programvareoppdateringen er ferdig, fortsett til

neste trinn.

Norsk

Når Kryptering er WEP, er innstillingen Nøkkel-ID

tilgjengelig. Trykk på B / b for å velge NøkkelID

og trykk på c og B / b for å velge 1 (standard), 2,

3 eller 4.

o

Trykk på OK, og skjermbildet for strømkontroll

vil komme til syne. Velg Deaktivert eller Aktivert

og marker Neste.

Hurtig setting

TV strøm på kontroll 1/2

m

Trykk på B / b for å markere Utført, og trykk på OK.

Når meldingen „Trådløse konfigurasjoner er

gjennomført.“ kommer til syne på skjermen, trykk på

OK.

MERK: Innstillingene lagres ikke dersom BACK

blir trykket ned før Utført velges.

Skjermbildet for Avansert nettverksoppsett vil

komme til syne.

Land

Plassering

Nettverk

Smart TV

Kanalsøk

Vi anbefaler å aktivere Kontroll på TV på for

rask tilgang til Toshiba-tjenester. Når dette

er aktivert, vil det gå raskere å vise Internett

og Menysystemer. Denne modusen gjør at

TVen bruker mer strøm enn når modusen

er deaktivert.

TV strøm på kontroll

Forrige

Deaktivert

NESTE

Deaktivert

Aktivert

Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til

denne TVen er På, kan du stille inn Auto-oppsett til

På eller Av. (Denne bør vanligvis være satt til På.)

Når DHCP-funksjonen til ruteren er Av, sett Autooppsett

til Av, og still inn IP-adressen og/eller DNSadressen

manuelt.

Hurtig setting

Land

Avansert nettverk oppsett 3/5

Auto-oppsett


p

q

Trykk på OK og Reisefølgeenheter-skjermen

vises. Velg På eller Av fra Aktiver kontroll og

Media presentasjon og marker Neste.

Trykk på OK. Hvis skjermbildet Ant/Kabel/

Satellitt vises, trykk på B / b for å velge

Antenne, Kabel eller Satellitt, og trykk deretter på

OK for å kontrollere ( ).

Plassering

Nettverk

Smart TV

IP-adresse

Subnet maske

Standard inngang

Auto-oppsett

Primær DNS adresse

xxx . xxx . xx . x

xxx . xxx . xx . x

xxx . xxx . xx . x


xxx . xxx . xx . x

Antenne

Kabel

Satellitt

Forrige

NESTE

Kanalsøk

Sekundær DNS adresse

xxx . xxx . xx . x

Dersom DVB-C ikke støttes i ditt område, vil ikke

Kabel vises.

n

Forrige

NESTE

Du kan se på den fastsatte MAC-adressen for TVen

dersom en slik er installert.

Trykk på B / b for å markere Neste.

Trykk på OK, og Nettverkstilkoblingstesten vil

starte.

En melding vil komme til syne for å indikere om

tilkoblingen var vellykket, eller om den ikke kunne

fullføres.

Nettverktilkoblings test

5/5

Nettverkstilkobling var vellykket gjennomført.

r

• Når du velger Antenne eller Kabel, følg trinn 18

til 21.

• Dersom du velger Satellitt, kan du hoppe til trinn

22.

• Når du velger Antenne (eller Kabel) og Satellitt,

vil oppstartsskjermbildet for satellittinnstillinger

vises automatisk når Antenne (eller Kabel) søk

er ferdig og du trykker på OK.

Trykk på BbC c for å markere NESTE og trykk

på OK. Oppstartsskjermbildet Automatisk

innstilling vil vises med et alternativ for å velge

mellom DTV og ATV, DTV eller ATV hvis mulig.

Trykk på c og B / b for å velge en passende

funksjon og trykk på OK.

OK

MERK: Resultatet av Nettverkstilkoblingstesten

garanterer ikke alltid tilkoblingen.

17


STILLE INN TVEN

Norsk

s

T

u

Trykk på b for å markere Start skanning, og trykk på OK.

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTV

og/eller ATV kanaler. Fremgangslinjen vil vise

statusen for søket.

Du må la fjernsynet fullføre søket.

Auto innstilling - antenne

DTV søk

ATV søk

Fremgang

4 %

Venter...

Kanal: 23

Funn

0

0

Når søket er ferdig, vil fjernsynet automatisk velge

posisjon én.

Skjermbildet Automatisk innstilling vil vise

samlet antall tjenester som er funnet.

Trykk på C / c for å se DTV (digitale kanaler) eller

ATV (analoge kanaler) lister.

Trykk på B / b for å gå gjennom listen for å velge

en kanal, og trykk på OK for å vise den.

I ATV-modus, kan noen områder motta noen

stasjoner flere ganger. Det kan hende at det ikke

er et tydelig bilde eller signalet kan være svakt, slik

at stasjonsrekkefølgen kan endres med ATV

Manuell Innstilling.

HUSK: Trykk på TV når som helst for å velge

mellom funksjonene ATV og DTV.

MERK: Tiden stilles inn automatisk med

sendingen, men kan fremskyndes eller

tilbakestilles med Sett lokal tid i DTV innstillinger

skjermbildet.

MERK:

• Ingen brukes når satellittparabolen vil kun

kontrollere en universell blokk med lav støy

(LNB) med en enkelt satellitt (f. eks. Astra 19.2°).

Som en regel benytter de fleste husholdninger

kun en satellitt.

• ToneBurst sender et 22 kHz signal. ToneBurst

er kun nødvendig for enkle LNBer (ikke

universelle LNBer). Et 22 kHz signal er

nødvendig for å veksle mellom LNBer med

multimatingssignaler og for å endre mellom lavog

høy- bånd.

• DiSEqC 2veis veksler automatisk mellom to

LNBer, som mottar fra forskjellige satellitter

samtidig (f. eks. Astra 19.2° og Hotbird 13°).

• DiSEqC 4veis veksler automatisk mellom inntil

fire LNBer / satellitter.

• Enkel kabel er valg og kontroll over flere

satellittparaboler via en kombinert enkel

antennekabel.

Innstillingen LNB effekt lar deg slå på eller av LNB

strømforsyning ved hjelp av fjernsynet. Når din

satellittparabol har kun en LNB, LNB effekt bør

vanligvis aktiveres (På). Nå det benyttes mer enn

to LNBer anbefales det å bruke ekstern

strømforsyning til disse.

Satellittinnstillinger

Brytertype

Ingen

LNB effekt


Nummer Satellitt Parabol LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4


Av

v

Velg NESTE og trykk på OK. Skjermbildet

Satellittinnstillinger blir vist. Fra dette vinduet,

kan du legge til satellitter som du vil stille inn og

konfigurere detaljerte innstillinger for hver enkelt

individuelt.

Velg Brytertype og velg korrekt

bryterkonfigurasjon for din satellittparabol fra

innstillingene Ingen, ToneBurst, DiSEqC 2veis,

DiSEqC 4veis eller Enkel kabel.

Satellittinnstillinger

Brytertype

Ingen

LNB effekt


Nummer Satellitt Parabol LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Ingen

ToneBurst

DiSEqC 2veis

DiSEqC 4veis

Enkeltkabel

Utført

Det er mulig å velge inntil fire satellitter. Vennligst

legg merke til at antall tilgjengelige LNBer og

justering av din satellittparabol fastsetter antall

satellitter som kan finnes. Det er for eksempel ikke

mulig å motta fra mer enn en satellitt dersom din

parabol er rettet mot en enkel satellitt. For mer

informasjon om teknologien rundt satellittsignaler,

vennligst ta kontakt med din lokale forhandler.

Utført

18


STILLE INN TVEN

Satellittinnstillinger

Brytertype

LNB effekt

Ingen


Nummer Satellitt Parabol LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder: 1/120 (10729) MHz

Paraboltype: Stasjonær

Nedre LOF: 9750

Øvre LOF: 10600

w

Hvis du har en bevegelig satellittparabol, vil

følgende Posisjonering skjermbilde vises.

Posisjonering

Transponder 1/120 (10729 MHz V (H))

Flytt til 0

Flytt til lagret posisjon

Trinnstørrelse

1

Posisjonering

W

Ø

Satellitt: Astra 19.2E

Signalnivå 30%

Norsk

Utført

Lagre posisjon

Så snart du har valgt en satellitt kan du endre flere

innstillinger under Parabol og LNB.

Trykk på OK og C / c for å velge Parabol eller

LNB og trykk på OK.

Trykk på B / b for å markere Posisjonering, og

trykk deretter på C / c for å finne parabolposisjon

med det kraftigste signalet.

Under Parabol kan du velge paraboltype som skal

brukes (fast eller flyttbar parabol). De fleste

husholdninger har en stasjonær satellittparabol.

LNB lar deg bestemme nedre og øvre lokal

oscillerende frekvens (LOF). Vanligvis er det ikke

nødvendig å endre fabrikkinnstillingene. Du finner

parametrene for nedre og øvre LOF på

spesifikasjonsarket til din LNB.

Trykk på B / b for å markere Lagre posisjon og

trykk på OK for å lagre parabolens posisjon.

Gjenta trinn 22 og 23 for neste satellitt om

nødvendig.

Juster parabolens posisjon manuelt for maksimal

signalstyrke. Signalstyrken vises fra 0 % til 100 %.

Kraftig signalstyrke kan oppnås ved å justere

satellittparabolen til beste stilling.

Satellittinnstillinger

Signalnivå 30%

Brytertype

Ingen

LNB effekt


Nummer Satellitt Parabol LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder: 1/120 (10729) MHz

Paraboltype: Stasjonær

Nedre LOF: 9750

Øvre LOF: 10600

Trykk på B / b for å markere Utført og trykk på

OK.

Dersom du velger enkel kabel i trinn 22, vil

skjermbildet Innstillinger for enkel kabel vises.

Du kan stille inn korrekt verdi for hvert punkt og

markere Utført.

Innstillinger for Enkel kabel

Utført

Trykk på B / b for å markere Utført og trykk på

OK.

Brukerinngangens nummer 0

Brukerinngangens frekvens 1284

Passord PIN

Ingen

Bekreft inngangsfrekvens

Utført

19


STILLE INN TVEN

Norsk

x

Dersom mottakstesten utføres vellykket, vil

oppstartsskjermbildet Automatisk innstilling bli vist.

Automatisk innstilling - satellitt

Scanningstype

Søk alternativ

Hurtigskann

Ukodede signaler

f

Når Antenne/Kabel/Satellitt er satt til Kabel, vil

følgende innstillingsmuligheter vises i skjermbildet

Auto søk.

Trykk på B / b for å velge et punkt og c og B / b

for å velge det alternativet du ønsker.

Start skanning

Automatisk innstilling - kabel

y

z

Du kan velge Søk alternativ fra Ukodede

signaler eller Alle.

Når du velger søkealternativet Alle vil alle kanaler

(også krypterte) fra satellitten bli søkt etter. Dersom

du kun ønsker å søke etter ukrypterte (frie) kanaler,

vennligst velg Ukodede signaler. I slike tilfeller vil

skanningen etter kanaler bli ferdig raskere.

Trykk på b for å markere Start skanning, og trykk

på OK.

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DVB-S

kanaler. Fremgangslinjen vil vise statusen for søket.

Når søket er ferdig, vises Automatisk innstilling

skjermbildet med alle tjenestene som ble funnet.

Trykk på B / b for å gå gjennom listen for å velge

en kanal, og trykk på OK for å vise den.

Innstillingsmodus

DTV

Operatørvalg

Scanningstype

Start frekvens

Sluttfrekvens

Modulasjon

Symbolhyppighet

NettverksID

Start skanning

DTV og ATV

Andre

Hurtigskann

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Med unntak av elementene DTV Skann type og DTV

Modulasjon, vil alle følgende elementer ha 2

operasjonsmoduser. Den første er Auto hvor verdiene for

hvert element er forhåndsinnstilt av systemet. Den andre

er en Inntastings-modus hvor du kan taste inn en enkel

verdi i stedet for en forhåndsinnstilt verdi. Hvis ingen kanal

er stilt inn for øyeblikket og Inntastings-statusen er valgt,

vises en systemstandardverdi. Men hvis en kanal er stilt

inn når elementet tas i bruk, vises verdien til den gjeldende

kanalen.

MERK

Du kan også gå til menyen Hurtig setting når

som helst fra Oppsett-menyen.

Antenne/Kabel/Satellitt (hvis tilgjengelig)

Fra denne menyen, kan du stille inn RFinngangskonfigurasjonen.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Installasjon.

Operatørvalg:

Du kan velge kabeloperatør ut i fra hvilket Land du velger.

DTV Skann type:

Dette elementet bestemmer om Hurtigskann eller Full

skann utføres.

Hurtigskann er en forenklet versjon av Full skann som er

designet til å fullføre på kortere tid.

DTV Start frekvens:

Dette stiller inn frekvensen som søket vil starte fra.

b

c

d

e

Trykk c og B / b for å velge Kanal søk og trykk

OK.

Trykk på B / b for å velge Antenne/Kabel/

Satellitt og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Antenne, Kabel eller

Satellitt.

Trykk på B / b for å markere Neste, og trykk på

OK.

MERK: Hvis du prøver å endre Antenne/Kabel/

Satellitt-innstillingen, vises en advarsel etterfulgt

av inntasting av PIN-kode (hvis en PIN-kode er

angitt) og en forespørsel for Automatisk søk.

DTV Sluttfrekvens:

Dette stiller inn frekvensen som søket vil stoppe ved.

DTV Modulasjon:

Du kan velge mellom fem QAM-modulasjonsinnstillinger.

DTV Symbolhyppighet:

Dette er overføringshastigheten (KS/s) til søket.

DTV Nettverk ID:

Dette er Nettverk ID-en som brukes for søket. Dette

elementet er skyggelagt når DTV Skann type er stilt inn til

“Full skann”.

20


STILLE INN TVEN

Fra oppsettsmenyen kan du legge til satellitter som du vil

stille inn og konfigurere detaljerte innstillinger for hver

enkelt individuelt.

For å legge til en satellitt:

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Installasjon.

b

c

d

e

Trykk på c og B / b for å velge Kanal søk og

trykk på OK.

Trykk på b for å velge Satellittinnstillinger og

trykk på OK.

Trykk på b for å markere en ny linje for å legge til

en annen satellitt, og trykk på OK.

Trykk på b til ønsket satellitt vises og trykk på OK.

Slette en satellitt:

a

b

c

Satellittinnstillinger

Satellittinnstillinger

Brytertype

LNB effekt

Ingen


Nummer Satellitt Parabol LNB

1 Astra 19.2E 1 1

2

3

4

Transponder: 1/120 (10729) MHz

Paraboltype: Stasjonær

Nedre LOF: 9750

Øvre LOF: 10600

Utført

I menyen for Satellittinnstillinger, trykker du på

B / b for å velge den satellitten du vil slette.

Trykk på den RØDE knappen. En

bekreftelsesmelding vises.

Trykk på C / c for å velge Ja og trykk på OK.

MERK: Det er ikke mulig å slette posisjon nummer 1.

For å redigere satellittinnstillinger:

a

b

c

I menyen Satellittinnstillinger trykk på B for å

markere Brytertype.

Trykk på C / c for å velge Ingen, ToneBurst,

DiSEqC 2veis, DiSEqC 4veis eller Enkel kabel

som brytertype for din satellitt.

Trykk på b for å markere LNB effekt og trykk på

C / c for å velge På eller Av.

For å legge til en transponder:

a

b

c

d

I menyen for Satellittinnstillinger, trykker du på

B / b for å markere linjen du vil redigere og trykker

deretter på OK.

1 Astra 19.2E 1 1

Trykk på den GRØNNE knappen. Skjermbildet

Transponderinnstillinger vises.

Transponderinnstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2

1 10743 H 22000 S

2 10773 H 22000 S

3 10788 V 22000 S

4 10817 V 22000 S

5 10832 H 22000 S

6 10847 V 22000 S

7 10861 H 22000 S

8 10876 V 22000 S

Trykk på B for å markere en ny linje.

Transponderinnstillinger

Frekvens Polarisering Symbolhyppighet S/S2

76 12640 H 22000 S

77 12662 H 22000 S

78 12669 V 22000 S

79 12692 H 22000 S

80 12699 V 22000 S

81 12721 H 22000 S

82 12728 V 22000 S

83

Trykk på OK.

83 0 H 0 S

Norsk

e

Rediger hver parameter om nødvendig og trykk på

OK.

83 1231 H 0 S2

21


STILLE INN TVEN

Norsk

For å slette en transponder:

a

b

I menyen for Transponderinnstillinger, trykker

du på B / b for å velge den du vil slette.

Trykk på den RØDE knappen.

For å redigere transponderinnstillinger:

a

b

c

d

e

I menyen for Transponderinnstillinger, trykker

du på B / b for å markere linjen du vil redigere og

trykker deretter på OK.

Trykk på C / c for å velge Frekvens,

Polarisering, Symbolhastighet eller S/S2, og still

inn punktet med talltastene og B / b om

nødvendig.

Trykk på OK for å lagre endringene dine.

Gjenta trinn 1 til 3 for andre linjer.

Trykk på den BLÅ knappen for å lukke

programvaretastaturet og gå tilbake til skjermbildet

Satellittinnstillinger.

Trykk på den GRØNNE knappen for å avbryte alle

redigeringer som er foretatt.

Trykk på den GULE knappen for å tilbakestille alle

transponderinnstillingene til sine standardverdier.

For å velge paraboltype:

a

b

c

I menyen for Satellittinnstillinger, trykker du på

B / b for å velge ønsket satellitt og trykker

deretter på OK.

Trykk på C / c for å markere Parabol og trykk på

den GRØNNE knappen.

Parabolinnstillinger

Parabol: 1

Paraboltype

Stasjonær

Trykk på c og B / b for å velge Paraboltype. Du

kan velge Flyttbar eller Fast som Paraboltype.

c

Trykk på B / b for å velge Nedre LOF eller Øvre

LOF og bruk tall tastene (0-9) til å legge inn

passende frekvenser.

MERK: Etter hvert som nye tjenester kringkastes, vil det

være nødvendig å stille inn fjernsynet på nytt slik at disse

tjenestene kan vises.

Automatisk innstilling vil fullstendig stille inn fjernsynet

nytt og kan brukes til å oppdatere kanallisten. Det anbefales

at Automatisk innstilling utføres nå og da for å være

sikker på at alle nye tjenester er lagt til. Alle nåværende

kanaler og innstillinger, dvs. låste kanaler, går tapt.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Installasjon.

b

c

d

Automatisk innstilling

Trykk på c og B / b for å velge Kanal søk og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Automatisk

innstilling, og trykk på OK.

< Kanalsøk

Antenne/Kabel/Satellitt

Satellittinnstillinger

Automatisk innstilling

ATV Manuell Innstilling

DTV Manuell Innstilling

En melding vil komme til syne, og trykk deretter på

C / c for å velge Ja og trykk på OK.

Trykk på c og B / b for å velge DTV, DTV og ATV

eller ATV hvis tilgjengelig, marker deretter Start

skanning og trykk OK for å fortsette med

Automatisk innstilling.

Auto innstilling - antenne

Innstillingsmodus

Start skanning

DTV

DTV

DTV og ATV

ATV

For å velge innstillinger for LNB:

a

b

I menyen for Satellittinnstillinger, trykker du på

B / b for å velge ønsket satellitt og trykker

deretter på OK.

Trykk på C / c for å markere LNB og trykk på den

GRØNNE knappen.

MERK: Hvis du har valgt Andre for feltet Land i

menyen Systemoppsett- og velger en annen

innstillingsmodus enn DTV, velg det optimale ATVkringkastingssystemet

(B/G, I, D/K eller L).

Fjernsynet vil starte søket etter tilgjengelige DTVeller

ATV-tjenester.

Du må la fjernsynet fullføre søket.

LNB innstillinger

LNB: 1

Nedre LOF 9750

Øvre LOF 10600

22

e

Når søket er ferdig, vises Automatisk innstillingskjermbildet

med alle tjenestene som ble funnet.

Trykk på B / b for å gå gjennom listen for å velge

en kanal, og trykk på OK for å vise den.


STILLE INN TVEN

ATV Manuell Innstilling

a

I menyen Kanalsøk trykk på b for å velge ATV

Manuelt søk og trykk på OK.

Norsk

Søking

< Kanalsøk

Fjernsynet kan stilles inn manuelt med ATV Manuell

Innstilling. For eksempel, kan du bruke funksjonen hvis

fjernsynet ikke kan kobles til en mediaopptaker/dekoder

med en SCART-ledning, eller når du vil stille inn en

stasjon på et annet System.

Antenne/Kabel/Satellitt

Satellittinnstillinger

Automatisk innstilling

ATV Manuell Innstilling

DTV Manuell Innstilling

Bruk C / c til å flytte over skjermbildet og velge hvilken

som helst av alternativene for ATV Manuelt søk. Bruk

deretter B / b til å justere innstillingene.

b

Bruk B / b for å velge ønsket posisjon. Vi foreslår

Posisjon 0 for en medieopptaker.

ATV Manuell Innstilling

ATV Manuell Innstilling

System

Posisjon Kanal Stasjon

1 I A C 2 0 V C R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Posisjon

Tallet som skal trykkes på fjernkontrollen for å stille inn

kanalen.

2 System

Spesifikk for enkelte områder.

3 Farge system

Fabrikkinnstilt til Auto, bør kun endres hvis det

oppleves problemer, dvs. NTSC-inngang fra en

ekstern kilde.

4 Hoppe

Sett Hoppe til På (8) eller Av (() for den valgte

kanalen. Se side 24.

5 SignalType

Kanalklassifiseringen.

6 Kanal

Kanalnummeret som en stasjon kringkastes på.

7 Search

Søk opp og ned etter et signal.

8 Manuell fininnstilling

Brukes kun hvis det oppleves interferens/svakt signal.

Se side 84.

9 Stasjon

Stasjonsidentifikasjon. Bruk knappene Bb og Cc til

å skrive inn inntil syv tegn.

c

d

e

f

0 C2

1 S10

2 C7

3 S40

4 C22

5 C25

6 C28

7 C30

Ulike Kanal nummer kan vises.

Trykk på OK for å velge. Hvis kanalen som er valgt

for mediaopptakeren er satt til hoppe over, bør

Hoppe fjernes før lagring.

Trykk på c for å velge System og trykk på B / b

for å endre om nødvendig.

ATV Manuell Innstilling

System

1 I A C 2 0

Trykk deretter på c for å velge Søk.

Trykk på B / b for å starte søket. Hvert signal

vises på fjernsynet.

ATV Manuell Innstilling

For å tildele en posisjon på fjernsynet for en dekoder og

mediaopptaker: Slå på dekoderen, sett inn en

forhåndsinnspilt film i mediaopptakeren, trykk på PLAY og

still inn manuelt.

Search

1 I A C 2 0

23


STILLE INN TVEN

Norsk

g

h

Søkesymbolet blinker. Hvis det ikke er

mediaopptakeren din, trykk på B / b igjen for å

starte søket på nytt.

Når signalet til mediaopptakeren blir funnet, trykk

på c for å gå videre til Stasjon. Bruk BbC c for

å sette inn nødvendige tegn, f.eks. VCR.

ATV Manuell Innstilling

Stasjon

a

b

Hoppe over

Posisjoner kan hoppes over for å forhindre at enkelte

kanaler vises.

Velg ATV Manuell Innstilling fra menyen

Kanalinnstilling.

Bruk B / b til å utheve posisjonen som skal

hoppes over, og trykk OK.

1 I A C 2 0 V C

R

ATV Manuell Innstilling

i

j

k

Trykk på OK for å lagre.

Gjenta for hver posisjon som du vil stille inn.

Trykk på EXIT når du er ferdig.

Posisjon Kanal Stasjon

0 C2

1 S10

2 C7

3 S40

4 C22

5 C25

6 C28

7 C30

MERK

Dette fjernsynet har direkte kanalinntasting hvis

kanalnumrene er kjent.

Velg ATV Manuell Innstilling-skjermen i Trinn

3. Tast inn posisjonsnummeret, systemet,

deretter C for standard (terrestriske) kanaler

eller S for kabelkanaler samt kanal nummeret.

Trykk på OK for å lagre.

c

d

Trykk på c for å velge Hopp over.

Trykk på B / b for å slå på Hopp og trykk på OK.

8 på skjermen indikerer en posisjon som er

hoppet over.

ATV Manuell Innstilling

Hoppe over: På

1 I A C 2 0

e

Trykk på BACK og gjenta fra Trinn 2 eller trykk på

EXIT.

Hver posisjon må velges individuelt. For å slå av

Hoppe, gjenta prosedyren for hver posisjon.

Posisjoner som er hoppet over kan ikke velges

med PU og Pu eller med kontrollene på

fjernsynet, men kan fremdeles nås med

tallknappene på fjernkontrollen.

24


STILLE INN TVEN

Sortere posisjoner

DTV Manuell Innstilling

Norsk

Kanaler kan flyttes og lagres til en posisjon du selv velger.

a

b

c

d

Velg ATV Manuell Innstilling fra menyen

Kanalinnstilling.

Mens listen over kanaler vises, bruk B / b for å

utheve kanalen som du vil flytte, og trykk på c.

Kanaler

Linjenummer 1/10

Posisjon Navn

1 ABC EN

2 ABC TO

7 ABC TRE

30 CABC kanal

40 ABC nyheter 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Antenne TV

Bruk B / b til å gå gjennom listen til din foretrukne

posisjon. Mens du gjør dette, flyttes andre kanaler

for å lage plass.

Trykk på C for å lagre endringene dine.

Gjenta etter behov, og trykk deretter på EXIT.

MERK: Denne funksjonen varierer avhengig av Antenne/

Kabel/Satellitt-innstillingen.

a

b

c

Manuell innstilling

Denne funksjonen er tilgjengelig for serviceingeniører

eller kan brukes for direkte kanalinnstasting hvis

multiplekskanalen er kjent.

Velg DTV manuell Innstilling fra menyen

Kanalsøk og trykk på OK.

DTV manuell innstilling - antenne

Signalstyrke

SVAK GJENNOMSNITTLIG STERK

Signalkvalitet

Kanal 67

Frekvens

842,0 MHz

Båndbredde

8 MHz

Start skanning

GOD

Tast inn multipleksnummeret med tallknappene

eller bruk C / c til å justere nummeret opp eller

ned.

Marker Start skanning og trykk deretter på OK.

Fjernsynet vil automatisk søke etter det

multiplekset.

DTV manuell innstilling - antenne

0 nye kanaler - Totalt 6

Ny Posisjon Navn Type

1 ABC EN

2 ABC TO

7 ABC TRE

40 ABC nyheter 24

51 ABCi

Når multiplekset blir funnet, legges det til alle

kanaler som for øyeblikket ikke er i listen og

kanalinformasjonen på toppen av skjermen blir

oppdatert.

d

Gjenta etter behov. Trykk på EXIT for å fullføre.

25


STILLE INN TVEN

Norsk

Manuell innstilling for DVB-C

DTV Innstillinger

Når Antenne/Kabel/Satellitt inn er stilt inn til Kabel, DTV

Manuell Innstilling er elementene som følger:

Frekvens: tast inn en spesifikk frekvens som skal søkes

Modulasjon: velg fra én av fem QAMmodulasjonsalternativer

Symbolhyppighet: tast inn en spesifikk

overføringshastighet (KS/s) som skal brukes for det

manuelle søket

Marker Start skanning og trykk deretter på OK.

Kanalrekkefølgen kan endres slik at den passer med dine

personlige behov.

a

b

Kanaler (Antenne/Kabel)

Velg DTV Innstillinger fra menyen Installasjon

og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Kanaler og trykk på OK.

Manuell innstilling for DVB-S

Når Antenne/Kabel/Satellitt inn er stilt inn til Satellitt,

DTV Manuell Innstilling er elementene som følger:

DTV manuell innstilling - satellitt

Signalstyrke

SVAK GJENNOMSNITTLIG STERK

Signalkvalitet

SVAKT

Satellitt

ASTRA 28.2°E

Transponder 1/83

Frekvens

10714 MHz

Symbolhyppighet

22000 KS/s

Polarisering

H

Søk alternativ

Ukodede signaler

Start skanning

Trykk på B / b for å markere et punkt (Satellitt,

Transponder, Frekvens, Symbolhastighet,

Polarisering eller Søkealternativ) og trykk på C / c for å

velge ønsket alternativ.

Marker Start skanning og trykk deretter på OK.

c

< DTV Innst.

Kanaler

Teksting og Lyd

PIN-oppsett for foreldrekontroll

Foreldrekontroll

Sett lokal tid

Standby kanal oppdaterting

Kortplass

Du har to tilgjengelige metoder for å hoppe til

spesifikke steder i listen.

Kanaler

Linjenummer 1/10

Posisjon Navn

1 ABC EN

2 ABC TO

7 ABC TRE

30 CABC kanal

40 ABC nyheter 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Antenne TV

Hoppe til linje nr. —Bruk nummerknappene

(0-9) til å taste inn linjenummeret du vil velge, og

trykk deretter på OK.

Det er også mulig å endre en kanals

posisjonsnummer.

Omnummerere — Trykk på den RØDE

knappen for å endre nummeret for den markerte

kanalen. Endre kanalnummeret med

nummerknappene og trykk på OK. Hvis

posisjonsnummeret du angir allerede finnes, vises

et bekreftelsesvindu.

Posisjon

Navn

ABC EN

26


STILLE INN TVEN

Flytt — Trykk på den GRØNNE knappen for å

aktivere funksjonen Flytt. Trykk på B / b for å

velge den kanalen du vil flytte og trykk på OK for å

sjekke.

Hvis du vil flytte flere kanaler om gangen, velger du

en annen kanal og krysser av på samme måte.

Gjenta etter behov.

Når alle kanaler du vil flytte har blitt krysset av,

bruker du B / b for å plassere fokuset ved

posisjonen du vil flytte kanalene til. Kanalene

settes inn over den uthevede kanalen. Trykk på

den GRØNNE knappen for å utføre flyttingen.

c

Du kan redigere og sortere kanallisten din som du

vil.

Hoppe til linje nr. — Trykk på

nummerknappene (0-9) til å taste inn

linjenummeret du vil velge, og trykk deretter på

OK.

Hoppe satellitt — Trykk på Z / z for å hoppe

til neste kanal på en annen satelitt.

Omnummerere — Samme som antenne/kabelkanaler.

Se side 26.

Norsk

Kanaler

Linjenummer 1/10

Antenne TV

Flytt — Samme som antenne/kabel-kanaler. Se

side 27.

Posisjon Navn

1 ABC EN

2 ABC TO

7 ABC TRE

30 CABC kanal

40 ABC nyheter 24

51 ABCi

822 AA

823 AC

Posisjon nr. — Trykk på den GULE knappen.

En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C / c for å

velge Ja og trykk på OK.

Din nåværende kanalrekkefølge vil gå tapt. Ønsker du å

fortsette?

Ja

a

b

Posisjon nr. — Trykk på den GULE knappen.

En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C / c for å

velge Ja og trykk på OK.

Standby kanal oppdatering

Hvis Standby kanaloppdatering er stilt inn til På når

TVen er i standby, utføres digital søking automatisk.

Velg DTV Innstillinger fra menyen Installasjon

og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Standby

kanaloppdatering, og trykk på c og B / b for å

velge På.

a

b

Kanaler (satellitt)

Velg DTV Innstillinger fra menyen Installasjon

og trykk på OK.

Velg Kanaler og trykk på OK.

Satellitt-kanallisten vil vises.

Kanaler

Linjenummer 1/10

Satellitt TV

Posisjon Navn Satellitt

1 DDD 19,2 °E

2 AB 19,2 °E

3 E 19,2 °E

801 BBC 22,5 °E

802 BB 22,5 °E

803 BA 22,5 °E

822 AA 25,6 °E

823 AC 25,6 °E

Du kan enten velge Hjem eller Varehus modus. Hjem

anbefales for normalt bruk i et hjem. Velg Varehus når

fjernsynet brukes i en butikk e.l.

a

b

Plassering-innstilling

Velg Plassering fra Installasjon-menyen.

Trykk på C / c for å velge Hjem eller Varehus.

Analog avstenging

Dette er et digitalt fjernsyn som er integrert til å tillate bruk

av både digitale og analoge tjenester. Men i løpet av

fjernsynets levetid er det svært sannsynlig at analoge

tjenester slås av for å tillate flere nye digitale tjenester.

Denne “avstengingen” vil skje i flere etapper, som blir

varslet på forhånd i ditt område. Det anbefales at

fjernsynet stilles inn på nytt ved hver etappe for å sørge for

at eksisterende og nye digitale tjenester kan ses uten

forstyrrelser.

27


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Generelle kontroller

Velge kanaler

Hurtigmeny

Hurtigmeny gir deg rask tilgang til noen alternativer, som

Bildevalg, Bildestørrelse, Mer info., Av-timer osv.

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny og bruk B / b for

å velge alternativet.

MERK: Hurtigmeny-elementer er forskjellige avhengig

av den gjeldende modusen.

Eksempel på element i Hurtigmeny

Modus

Når du ser på et TVprogram

eller bilder

fra den eksterne

inngangen

Enkeltvindu

Hurtigmeny

Intel® WiDi

Bildevalg

Standard

Bildestørrelse

Bredformat

Mer Info.

Kanalalternativer

Av-timer

HDMI CEC-enhetskontroll

Høytalere

TV Høyttalere

Hodetelefon volum 30

Trådløs informasjon

Opptaksinformasjon

Hurtigmenyelement

Beskrivelse

Intel ® WiDi Se side 59.

Bildevalg Se side 33.

Bildestørrelse Se side 31.

Mer Info. Se side 70.

Kanalalternativer Se side 73.

Av-timer Se side 69.

HDMI CECenhetskontroll

Se side 80.

Høytalere Se side 80.

Hodetelefon volum Se side 30.

Trådløs informasjon Se side 41.

Opptaksinformasjon Se side 70.

Når du bruker EPG Sjanger farge Se side 71.

EPG oppdatering / Se side 71.

Avslutt EPG

oppdatering

USB Media player Bilde Se side 33.

(Enkel visning av

foto,

Lyd Se side 29.

Lysbildeframvisning) Intervalltid Se side 63.

Gjenta Se side 63.

Bakgrunnsmusikk Se side 63.

Avspillingsliste Se side 63.

Av-timer Se side 69.

Høytalere Se side 80.

Hodetelefon volum Se side 30.

For å velge en kanal, bruk de nummererte knappene på

fjernkontrollen.

Du kan også velge kanaler med PU og Pu.

For å vise informasjon på skjermen, dvs. kanal,

inngangsmodus eller stereo/monosignal, trykk på .

Trykk en gang til for å avbryte.

Tidsvisning – kun analog

Tidsvisning gjør at klokken nå (teksttjeneste) kan vises på

fjernsynsskjermen.

Trykk på D mens du ser på en normal

fjernsynssending for å se tidsvisningen fra kringkasteren.

Klokken vises på skjermen i omtrent 5 sekunder.

MERK: Det kan hende at dette ikke er tilgjengelig i noen

tilfeller.

Stereo og tospråklige sendinger

For DTV-programmer

For stereo eller tospråklige sendinger, trykk på s og

bruk C / c til å velge innstillinger.

Modusvisning Når du trykker på c

Stereo

Stereo S Venstre S Høyre

Tospråklig mono Språk 1 S Språk 2 S

Tospråklig

Mono –

Multikanal –

For sendinger med flere lydspor, trykk gjentatte ganger på

s for å endre språk for lyd (se “Lyd for språk” på

side 74).

For ATV-programmer

Hvis det sendes stereo- eller tospråklige programmer,

vises ordet Stereo eller Tospråklig på skjermen hver

gang du bytter kanal og forsvinner etter noen få sekunder.

Hvis sendingen ikke er i stereo, vises ordet Mono.

Stereo… Trykk på s for å velge Stereo eller Mono.

Tospråklig… Tospråklige sendinger er sjeldne. Hvis de

sendes, vises ordet Tospråklig. Velg ønsket

programnummer, og hvis ordet Tospråklig vises, trykk på

s for å velge Språk 1, Språk 2 eller Mono.

28


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Lydkontroller

Lydforsterkning

Norsk

Lydstyrke

Trykk på 2+ eller 2– for å justere lydstyrken.

Lyd av

Trykk på én gang for å slå av lyden, og trykk igjen for

å avbryte.

Hvis et program eller en film kringkastes med et lydspråk

på mer enn ett språk, kan du velge mellom lydsporene

med Tospråklig-funksjonen.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Lyd.

b

Lydstyrkekontroller og lyd av

Tospråklig

Trykk på c og B / b for å velge Tospråklig, og

trykk på c og B / b for å velge mellom Språk 1

eller Språk 2.

< Lyd

Balanse 0

Bass 0

Diskant 0

Avanserte lydinnstillinger

Stabil lyd

Dynamisk områdekontroll


Tospråklig Språk 1

Justering av lydnivå

TV Høyttalere


Hodetelefon volum

Lydbeskrivelse

Digital lydutgang

Lydforsterkning vektlegger frekvensområdet i stemmen

til den som taler, slik at det blir lettere å høre hva de sier.

a

b

I menyen for Avanserte lydinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Lydforsterkning.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

Dynamic Bass Boost forsterker dybden i lyden fra TVhøyttalerne.

Forskjellen vil kun være merkbar på lyd med

sterk bass.

a

b

I menyen for Avanserte lydinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Dynamic Bass Boost.

Trykk på c og B / b for å velge ønsket

bassekspansjonsnivå (Lav, Høy eller Av).

Stable lyd reduserer forskjellene på lydnivået mellom

kanaler. Den blir automatisk værende på samme

lydstyrkenivå når du skifter mellom kanalene.

a

b

Dynamic Bass Boost

Stabil lyd ®

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge Stabil

lyd.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

Dynamisk områdekontroll

a

a

b

Balanse

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge Balanse,

og trykk på C / c for å vektlegge venstre eller

høyre høyttalerbalanse.

Bass, Diskant

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge Bass

eller Diskant.

Trykk på C / c for å endre innstillingen.

Denne funksjonen tillater kontroll av lydkomprimering for

noen digitale TV-programmer (MPEG-1- og MPEG-2-

lydprogrammer støttes ikke).

a

b

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge

Dynamisk områdekontroll.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

29


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Justering av lydnivå

Hodetelefoninnstillinger

Noen ganger kan det være store forskjeller i lydstyrken når

du bytter fra en DTV 5.1 kanal til en DTV 2 kanal, en ATVkanal

eller en ekstern inngang. Bruk av Justering av

lydnivå-funksjonen reduserer disse forskjellene.

a

b

c

d

Still inn lydstyrkenivået som vanligvis brukes når

du ser på et DTV 5.1 kanal-program.

Still inn til en kanal som er DTV 2 kanal eller ATV

eller en ekstern inngang.

I menyen Lyd, trykk på B / b for å velge

Justering av lydnivå og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge et alternativ, og trykk

deretter på C / c for å justere lydstyrkenivået.

Denne innstillingen brukes til å stille inn lydutgangen når

hodetelefonene er koblet til.

Høyttalerforbindelse Hodetelefon Høytalere

På Lydutgang

(2 ± er

tilgjengelig.)

Av

a

Lyd sendes ut

(Hodetelefon

volum-menyen er

tilgjengelig.)

Ingen lyd

Lydutgang

(2 ± er

tilgjengelig.)

I menyen Lyd, trykk på B / b for å velge

Hodetelefonvolum, og trykk på OK.

< Justering av lydnivå

DTV 2 KANAL 0

ATV 0

Ekstern inngang 0

0

b

Trykk på B / b for å velge Høyttalerforbindelse,

og trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

< Hodetelefon volum

MERK:

• Elementet som er tilgjengelig avhenger av den

gjeldende inngangskilden. For eksempel, mens du ser

på et DTV 2 kanal-program, er kun DTV 2 KANAL

tilgjengelig og de to andre elementene er skyggelagt i

menyen. Dette gjør at du kan enkelt justere i henhold til

hvert forhold.

• Når du ser på et program i DTV 5.1 kanal, er ikke denne

funksjonen tilgjengelig.

Denne funksjonen lar deg skru TV Høyttalere av når du

kobler til lydsystemet.

a

b

TV Høyttalere på/av

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge TV

Høyttalere.

Trykk på c og B / b for å velge Av.

For å skru på de innebygde høyttalerne:

Velg På i trinn 2.

c

Hvis du velger Av, kan du markere Hodetelefon

volum og bruke C / c til å justere

hodetelefonlyden.

Lydbeskrivelse er et ekstra lydspor med kommentarer slik

at synshemmede personer kan forstå og ta glede av

historien. Bokstavene AD vises i kanalbanneret når

programmer inneholder AD-innhold.

a

b

Høyttalerforbindelse


Hodetelefon volum 30

Lydbeskrivelse


Av

I Lyd-menyen, trykk på B / b for å velge

Lydbeskrivelse og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Lydbeskrivelse, og

trykk på c og B / b for å velge På.

AD-knappen på fjernkontrollen kan også brukes til

å slå på eller av Lydbeskrivelse-funksjonen

mellom På og Av.

c

For å justere lydstyrkenivået til lydbeskrivelsen

etter hovedlydstyrken, marker Blandingsnivå og

trykk på C / c.

< Lydbeskrivelse

Lydbeskrivelse


Blandingsnivå 80

80

30


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Visning i bredskjerm

Norsk

Avhengig av typen sending som overføres, kan du se på programmer i flere typer formater.

BREDFORMAT

Bruk denne innstillingen når du ser på en

DVD i bredskjerm, video i bredskjerm eller

en sending i 16:9-formatet (når dette er

tilgjengelig). På grunn av de ulike typene

bredskjermformater som er tilgjengelige

(16:9, 14:9, 20:9, osv), kan det hende at du

vil se svarte linjer på toppen og bunnen av

skjermen.

4:3

Bruk denne innstillingen til å se en sending i

ekte 4:3-format.

SUPER LIVAKTIG

Denne innstillingen vil forstørre et

4:3-bilde for å passe på skjermen

ved å strekke bildet horisontalt og

vertikalt, mens bedre proporsjoner

holdes på midten av bildet. Noe

forvrengning kan oppstå.

KINO

Mens du ser på filmer/video i “alle

sidepanelformat”, vil denne

innstillingen eliminere eller redusere

de svarte linjene på alle sider av

skjermen ved å zoome inn og velge

bildet uten forvrenging.

TEKSTING

Når teksting er slått på i en sending i

et letterbox-format, vil denne

innstillingen heve bildet slik at all

tekst vises.

TEKSTING

14:9

Bruk denne innstillingen når du ser på

en sending i 14:9-format.

31


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

NATURLIG

Denne innstillingen vil vise bildet uten

overskanning, dvs. WYSIWYG.

PC NORMAL

Denne innstillingen vil vise bildet uten

overskanning, dvs. WYSIWYG.

Dette alternativet er kun tilgjengelig

når du ser på en PC-signalkilde via en

HDMI- eller PC-terminal.

PC BRED

Denne innstillingen vil vise bildet uten

overskanning eller sidepaneler.

Dette alternativet er kun tilgjengelig

når du ser på en PC-signalkilde via en

HDMI- eller PC-terminal.

Punkt for punkt

“Punkt for punkt” er en ikkeskalerbar

visning. Avhengig av

inngangssignalformatet, vises bildet

med sidepaneler og/eller linjer på

toppen og bunnen av skjermen (f.eks.

VGA-inngangskilde).

Trykk på -knappen på fjernkontrollen for å vise listen over tilgjengelige bredskjermformater.

Trykk gjentatte ganger på knappen for å utheve nødvendig format.

Hurtigmeny-funksjonen kan også brukes til å velge Bildestørrelse.

Bildestørrelse

Bredformat

4:3

Super live

Kino

Teksting

14:9

Naturlig

AV-format

PC-format

Bildestørrelse

PC Normal

PC bred

Punkt for punkt

Bruk av spesialfunksjoner for å endre størrelsen på bildet som vises (f.eks. endre høyde-/breddeforhold) med hensikt om

å vise offentlig eller for kommersiell vinning kan være i strid med lover om copyright.

32


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bildekontroller

Bildepreferanser

Norsk

De fleste bildekontroller og funksjoner er

tilgjengelige i både digitale og analoge

moduser.

OBS! Funksjoner som ikke er tilgjengelige vil

være skyggelagt.

Dette fjernsynet lar deg tilpasse bildestilen etter din

personlig stil.

AutoView, Dynamisk, Standard, Hollywood Night,

Hollywood Day, Hollywood Pro, Varehus, Spill og PC

er forhåndsinnstilte alternativer og påvirker mange

funksjoner/innstillinger i fjernsynet.

MERK:

• På grunn av at AutoView-modus automatisk justerer

bildeinnstillingene basert på omgivelsenes lysforhold og

signalinnholdet i inndata, vil Auto klarhetssensor og

Ekspert-bildeinnstillinger være nedtonet når den blir

valgt.

• Varehus-modus er kun tilgjengelig når Plassering er

stilt inn til Varehus.

• Spill-modus er tilgjengelig i ekstern inngangsmodus

(utenom antenneinngang). Når du velger Spill-modus,

velges passende bredskjermformater.

• PC-modus er tilgjengelig i RGB/PC-inngangsmodus

eller HDMI-inngangsmodus.

a Trykk på og B / b for å markere Bildeikonet,

og trykk på OK.

b

Bildevalg

Trykk på c og B / b for å velge Bildevalg, og

trykk på OK.

< Bilde

Du kan tilpasse gjeldende bildemodusinnstillinger som

nødvendig. For eksempel, mens du velger “Dynamisk”,

hvis du endrer følgende elementer, som Sortnivå,

Kontrast, Lys, Farge, Nyanse, Skarphet og Avanserte

bildeinnstillinger, lagres dine nye innstillinger for

bildemodusen “Dynamisk”.

a

b

a

b

a

b

I Bilde-menyen, trykk på B / b for å velge enten

Sortnivå, Kontrast, Lys, Farge, Nyanse eller

Skarphet, og trykk på OK.

Trykk på C / c for å justere innstillingene og trykk

på OK.

Start igjen

Denne funksjonen nullstiller alle bildeinnstillinger til

fabrikkinnstillingene utenom Bildevalg.

I Bilde-menyen, trykk på B / b for å velge Res. og

trykk på OK.

En bekreftelsesmelding vises. Trykk på C / c for å

velge Ja og trykk OK.

ColourMaster

Når ColourMaster er stilt inn til På, gjør den

“Grunnfargejustering”-funksjonen tilgjengelig.

I Bilde-menyen, trykk på B / b for å velge

Avanserte bildeinnstillinger og trykk på OK.

Trykk på b for å velge ColourMaster og trykk på

c og B / b for å velge På eller Av.

Bildevalg

Standard

Res.

Sortnivå 0

Kontrast 100

Lys 0

Farge 0

Nyanse 0

Skarphet 0

Avansert bildeinnstilling

Ekspert-bildeinnstillinger

Display innstilling

< Avanserte bildeinnstillinger

ColourMaster

Grunnfargejustering

Fargetemperatur

Auto klarhet sensor

Aktiv bakgrunnslys kontroll

Sort/hvitt nivå

Støyreduksjon

Resolution+

Cinema m.

Res.

Av


Høy

Middels


Høy


Av

c

Trykk på B / b for å velge bildemodusen du vil

bruke og trykk på OK.

MERK: Bildemodusen du velger påvirker kun det aktuelle

inngangssignalet. Du kan velge en annen bildemodus for

hvert inngangssignal.

33


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Grunnfargejustering

Auto klarhet sensor

Grunnfargejustering-funksjonen tillater justering av

individuelle farger etter personlig preferanse. Dette kan

være nyttig når du bruker en ekstern kilde.

a

b

c

d

a

b

c

d

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Grunnfargejustering og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å velge et alternativ, og trykk på

c for å gå til justeringsvinduet.

Grunnfargejustering

Fargetone Metning Lys

Rød 0 0 0

Grønn 0 0 0

Blå 0 0 0

Gul 0 0 0

Magenta 0 0 0

Cyan 0 0 0

Res.

Rediger

Trykk på C / c for å velge Fargetone, Metning

eller Lys, og trykk deretter på B / b for å justere

innstillingene etter behov.

Fargetone Metning Lys

Rød 0 0 0

Trykk på BACK for å gå tilbake til forrige meny.

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Res.

og trykk på OK.

Fargetemperatur

Fargetemperatur øker “varmen” eller “kjøligheten” til

bildet ved å øke den røde eller blå nyansen.

I menyen for Avanserte bildeinnstillinger, trykk

på B / b for å velge Fargetemperatur, og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å velge Fargetemperatur, og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Kald, Naturlig eller

Varm etter dine egne preferanser, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Rødt nivå, Grønt nivå

eller Blått nivå, og trykk på C / c for å justere

nivået.

MERK: For å tilbakestille justeringene til

fabrikkinnstillingene, velg Res. og trykk på OK.

Når Auto klarhet sensor er aktivert, vil den automatisk optimere

baklysnivåene slik at de passer med omgivende lysforhold.

a

b

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Auto klarhet sensor og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge På eller Av, og trykk på

OK.

Når Aktiv baklyskontroll-funksjonen er aktivert, vil den

kontrollere bakgrunnslysnivåene, avhengig av forskjellige

scener som bilde i bevegelse, lys scene eller mørk scene.

a

b

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Aktiv baklyskontroll og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge Høy, Lav eller Av, og

trykk på OK.

Høy: For å kontrollere bakgrunnslysnivåene,

avhengig av forskjellige scener som bilde i

bevegelse, lys scene eller mørk scene

Lav: For å kontrollere bakgrunnslysnivåene for

mørk scene

Sort/hvitt nivå øker styrken til mørke områder av bildet

for å forbedre definisjonen.

a

b

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Sort/hvitt nivå og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Høy, Middels, Lav eller

Av, og trykk på OK.

Når du ser på en DVD, kan komprimeringen føre til at

enkelte ord eller bildeelementer blir forvrengte eller pikslet.

Med MPEG støyreduksjon-funksjonen reduseres denne

effekten ved å glatte ut kantene.

a

b

Aktiv baklyskontroll

Sort/hvitt nivå

MPEG støyreduksjon –

Støyreduksjon

I menyen for Avanserte bildeinnstillinger, trykk

på B / b for å velge Støyreduksjon, og trykk på

OK.

Trykk på b for å velge MPEG støyreduksjon, og

trykk på OK.

< Støyreduksjon

MPEG støyreduksjon

DNR

Lav

Auto

34


KONTROLLER OG FUNKSJONER

MERK: Når Bildevalg er stilt inn til Spill eller PC, er ikke

denne funksjonen tilgjengelig.

c

Trykk på B / b for å velge Av, Lav, Middels eller

Høy etter dine egne preferanser og trykk på OK.

DNR – Digital støyreduksjon

b

Trykk på OK.

Ekspert-bildeinnstillinger

Denne funksjonen er tilgjengelig når Bildevalgalternativet

er Standard, Hollywood Day, Hollywood Night og

Hollywood Pro.

Norsk

Med DNR kan du “myke” opp skjermrepresentasjonen til

et svakt signal for å redusere støyeffekten.

a

b

Velg DNR fra Støyreduksjon-menyen.

Trykk på B / b for å velge Av, Lav, Middels, Høy

eller Auto, og trykk på OK. Forskjellene er ikke

alltid synlige (for best resultat, bruk lavere

innstillinger da bildekvaliteten kan gå tapt hvis

innstillingen er for høy).

MERK: Når Bildevalg er stilt inn til Spill eller PC, er ikke

denne funksjonen tilgjengelig.

Oppløsning+-funksjonen lar deg justere klarhetsnivåene

for dine ønskede bildeinnstillinger.

a

b

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Oppløsning+ og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På.

MERK:

• Avhengig av denne funksjonen er kanskje ikke

tilgjengelig.

• Det kan hende at støy kommer til syne i bildet, avhengig

av enheten som er koblet til TV-en (f.eks. en enhet med

en bestemt forsterkerfunksjon).

a

b

Cinema m. gir mykere bevegelser og skarpere bilde.

I menyen for Avanserte bildeinnstillinger, trykk

på B / b for å velge Cinema m., og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På.

MERK: Når Bildevalg er stilt inn til Spill eller PC,

skyggelegges denne funksjonen og settes automatisk til

Av.

Denne funksjonen lar deg nullstille gjeldende Avanserte

bildeinnstillinger til standardverdiene.

a

Oppløsning +

Cinema m.

Nullstille de avanserte

bildeinnstillingene

I Avanserte bildeinnstillinger-menyen, trykk på

B / b for å velge Res.

35

Testmønster

Når testmønsteret er på skjermen, kan du navigere i bildeundermenyene

og justere bildeinnstillinger uten å fjerne

bildet.

Når du flytter deg til en ikke-bilde-meny eller lukker

menyene, vil vanlig video gjenopprettes.

a

b

c

I Bilde-menyen, trykk på B / b for å velge

Ekspert bildeinnstillinger og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Testmønster, og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å velge På, og trykk på OK.

RGB-filter

Denne funksjonen aktiverer individuelt de røde, grønne og

blå komponentene i bildet for å tillate en mer nøyaktig

justering av hver farge.

a

b

c

d

e

I menyen for Ekspert bildeinnstillinger, trykk på

B / b for å velge RGB-filter, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Rød, Grønn eller Blå

for å justere, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Farge eller Nyanse, og

trykk på C / c for å justere.

Trykk på OK.

MERK: Det er ikke mulig å slå av alle tre fargene samtidig.

Fargedekoding

Dersom du ser på DVD-er med denne TV-en, kan det

hende at fargedekodingsalternativet er stilt inn for å

forsikre fargemetri-reproduksjonen.

MERK: Modusene eksklusive Auto (BT.709 og BT.601)

er for å konvertere et uregelmessig signal fra DVDen osv.

med feil farge til optimal tilstand. Dersom BT.709 eller

BT.601 er valgt med mottakelse av et normalt signal, kan

det hende at fargen ikke vises som den skal. Denne

funksjonen bør normalt stilles inn på Auto.

a

I menyen for Ekspert bildeinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Fargedekoding, og trykk på OK.


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

b

Trykk på B / b for å velge Auto, BT.709 eller

BT.601, og trykk på OK.

Hvitbalanse-Vindusdisplay

Denne funksjonen viser et spesial vindusmønster som

skal brukes ved justering av hvitbalansen med en

måleenhet.

a

b

I menyen for Ekspert bildeinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Hvitbalanse, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Vindusdisplay, og

trykk på c og B / b for å velge På, og trykk på

OK.

Hvitbalanse-Innstillingstype

Du kan velge fra to typer hvitbalansejustering.

a

b

c

I menyen for Ekspert bildeinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Hvitbalanse, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Innstillingstype, og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge 2P eller 10P, og trykk

på OK.

Gamma kalibrering

Toshiba har integrert bildekalibreringssystemer inn i sine

LCD-fjernsyn. Du kan nå glede deg over fordelene av

automatisk kalibrerte gamma- og hvitnivåer.

For at du skal kunne utnytte disse funksjonene, er det

nødvendig med Toshiba fargeanalyseringsverktøy TPA-1.

a

b

c

I menyen for Ekspert bildeinnstillinger, trykk på

B / b for å velge Gammakalibrering, og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge Bruke kalibrering, og

trykk på c og B / b for å velge Aktiv., og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge Auto

gammakalibrering, og trykk på OK.

d Koble USB-fargeanalyseringsverktøyet til USB 1-

eller USB 2-porten.

e

Tast inn målverdien og plasser USBfargeanalyseringsverktøyet

over firkanten på

skjermen.

Auto gammakalibrering

Legg inn målverdiene og plasser USB-fargeanalysatoren over

firkanten.

Hvitbalanse-2P hvitbalanse

a

b

c

Trykk på b for å velge 2P hvitbalanse og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge Rød-Offset, Grønn-

Offset, Blå-Offset, Rød-Utbytte, Grønn-Utbytte

eller Blå-Utbytte.

En hvit firkant vil vises på skjermen.

Trykk på C / c for å justere, og trykk på OK.

Hvitbalanse-10P hvitbalanse

a

b

Trykk på b for å velge 10P hvitbalanse.

Trykk på B / b for å velge IRE, Rød, Grønn eller

Blå.

f

Marker Start og trykk på OK.

Automatisk gammakalibrering vil starte.

Vennligst vent til du ser ”Gammakalibrering er

fullført.” på skjermen.

For å gå tilbake til fabrikkinnstillingen

a

Target fargetemperatur

Target gamma

Start

Marker Res. og trykk på OK.

x

y

0,313 0,329 (D65)

2,4

Res.

c

Trykk på C / c for å justere, og trykk på OK.

MERK: Justeringene som er gjort for Rød/Grønn/Blå

lagres separat for hver IRE-innstilling. (Det er ti IREinnstillinger

fra 10 til 100.)

36


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Automatisk format (bredskjerm)

Bildeposisjon

Norsk

Når dette fjernsynet mottar et ekte bredskjermbilde og

Auto-format er På, vises det automatisk i

bredskjermformat uansett forrige innstilling på fjernsynet.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Bilde.

b

c

d

Trykk på c og B / b for å velge Display

innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Auto-format, og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å velge På eller Av, og trykk på

OK.

< Display innstillinger

Bildeposisjonen kan tilpasses til å passe med din

personlige preferanse og kan være spesielt nyttig for

eksterne inngangskilder.

MERK: Funksjonen Bildeposisjon kan ikke velges i DTVmodus.

a

b

I menyen for Display innstillinger, trykker du på

B / b for å velge Bildeposisjon og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge et alternativ, og trykk på

C / c for å justere innstillingene og trykk på OK.

Alternativene varierer avhengig av det valgte

bredskjermformatet og inngangssignalet.

< Bildeposisjon

Horisontal posisjon 0

Vertikal posisjon 0

Res.

Auto-format

Strekk 4:3

Bildeposisjon

PC innstillinger


Av

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene, velg Res.

i Bildeposisjon-menyen og trykk på OK.

a

b

Strekk 4:3

Når Strekk 4:3 er aktivert, endrer

størrelsesbyttingssystemet 4:3-programmer til et

fullskjermbilde.

I menyen for Display innstillinger, trykker du på

B / b for å velge Strekk 4:3 og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På eller Av, og trykk på

OK.

a

Denne funksjonen brukes til å holde et stillbilde på

skjermen.

Trykk på r for å holde et bilde på skjermen, trykk

på r igjen for å avbryte.

Når HDMI-informasjonsvisning-funksjonen er På og du

ser på en HDMI-inngangskilde, vil HDMIsignalinformasjonsbanneret

vises dersom du trykker på

.

a

Stillbilde

HDMI-informasjonsvisning

I Alternativ-menyen, trykk på B / b for å velge

HDMI-informasjonsvisning og trykk på OK.

b

Trykk på B / b for å velge På.

HDMI-signalinformasjon er som følger:

Oppløsning, skannetype, rammerate, aspekt,

bitdybde, fargerom, RGB/YUV, kromaformat og

innholdstype (hvis tilgjengelig).

37


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Trådløs LAN-informasjon

Bluetooth og trådløse LAN-enheter benytter samme

radiofrekvensområde og kan skape interferens med

hverandre. Hvis du bruker Bluetooth og trådløse LANenheter

samtidig, kan det hende at du opplever et mindre

optimalt nettverksforhold eller du kan til og med miste

nettverkstilkoblingen din.

Hvis du skulle oppleve slike problemer, må du straks slå

av enten Bluetooth-enheten eller den trådløse LANenheten.

Faktisk ytelse kan variere, inkludert nedre trådløse

nettverkskapasitet datagjennomstrømningshastighet,

rekkevidde og dekning. Ytelse avhenger av en rekke

faktorer, forhold og variabler, inkludert avstand fra

tilgangspunktet, mengde nettverkstrafikk,

bygningsmateriell og konstruksjon, operativsystemet som

brukes, hvilke trådløse produkter som brukes samtidig,

interferens og andre negative forhold.

Trådløst LAN og helsen din

Trådløse LAN-produkter, som andre radioenheter, sender

ut radiofrekvens i form av elektromagnetisk energi.

Energinivået som sendes ut med trådløse LAN-enheter er

derimot mye mindre enn elektromagnetisk energi sendt ut

av trådløse enheter som for eksempel mobiltelefoner.

Fordi trådløse LAN-produkter betjenes innenfor

retningslinjene til standarder og anbefalinger for radio og

sikkerhet, mener TOSHIBA at trådløst LAN er trygt for

bruk av forbrukere. Disse standardene og anbefalingene

gjenspeiler den gjengse oppfatning blant forskere og

resultat fra rådslagninger av paneler og komiteer med

forskere som kontinuerlig gjennomgår og tolker den

omfattende forskningslitteraturen.

I noen situasjoner eller miljøer kan bruk av trådløst LAN

være begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige

representanter for organisasjonen. Slik begrensning kan

gjelde i områder hvor risikoen for interferens med andre

enheter eller tjenester er tolket som potensielt skadelig.

Hvis du er usikker på policyen som gjelder for bruk av

trådløse enheter i en spesifikk organisasjon eller miljø, bør

du be om tillatelse til å bruke den trådløse LAN-enheten

før du slår på utstyret.

Når du bruker TV-en i et trådløst LAN-miljø:

MERK:

• Når Kryptering er stilt inn på ”Ingen”, er ikke data som

overføres over trådløst LAN ordentlig beskyttet.

Uautoriserte brukere kan få tilgang til din data og ditt

nettverk uten passende sikkerhetstiltak. Velg en

krypteringsinnstilling fra din Toshiba TV og bruk et

sikkert nettverk for trådløs LAN overføring for å forhindre

ikke-autorisert tilgang til dine viktige data og/eller TV.

Toshiba fraskriver seg ethvert ansvar og alle

erstatningsansvar som skyldes eventuelle trådløst

overføringer over Internett via din Toshiba TV.

• Ikke alle funksjoner under IEEE802.11 støttes.

• ad-hoc-modusen støttes ikke.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11a eller IEEE

802.11n på 5 GHz for streaming av lyd og SD-video.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11n på 5 GHz for

streaming av HD-video.

• Det anbefales at krypteringshastigheten for streaming

av videoinnhold er på 20 Mbps eller mindre.

• Det anbefales ikke at 2,4 GHz brukes for streaming av

lyd og video.

• Avspilling av innhold kan forstyrres av forskjellige

forstyrrelser i nærheten.

Erklæring for Europa

Det kan hende at denne innebygde WLAN-modulen kan

betjenes i landet nedenfor:

AT Østerrike IS Island

BE Belgia LI Liechtenstein

CH Sveits LT Litauen

CY Kypros LU Luxembourg

CZ Den tsjekkiske republikk LV Latvia

DE Tyskland MT Malta

DK Danmark NL Nederland

ES Spania NO Norge

FI Finland PL Polen

FR Frankrike PT Portugal

GB United Kingdom SE Sverige

GR Hellas SI Slovenia

EE Estland SK Slovakia

HU Ungarn BG Bulgaria

IT Italia RO Romania

IE Irland TR Tyrkia

• Hvis denne enheten skal brukes i frekvensområdet

5,15 GHz til 5,35 GHz, er den begrenset til innendørs

bruk.

• Hvis denne enheten skal brukes for 802.11 b/g/nfunksjonen

i frekvensområdet 2,454 GHz til 2,4835 GHz

i Frankrike, er den begrenset til innendørs bruk.

• En generell tillatelse er nødvendig for å bruke denne

enheten utendørs eller på offentlige steder i Italia.

• Denne enheten er IKKE TILLATT i det geografiske

området innenfor en radius på 20 km fra sentrum i Ny-

Ålesund i Norge.

• Gjør en passende sikkerhetsinnstilling for den trådløse

LAN for tidspunktet for trådløs LAN for å forhindre ulovlig

bruk, imitering og oppsnapping av kommunikasjon.

• Ikke koble trådløs LAN direkte til et utendørs nettverk.

Anvend det trådløse LAN-tilgangspunket med

ruterfunksjon og bredbåndsruter. Lag en passende

sikkerhetsinnstilling for routeren for å forhindre ulovlig

bruk.

Se i bruksanvisningen til ruteren for en

sikkerhetsinnstilling.

38


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Sette opp nettverket

Du kan velge nettverkstypen.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Nettverk.

b

Trykk på c og B / b for å velge

Nettverksoppsett og trykk på OK.

< Nettverk

Enkelt oppsett ved bruk av PBC (Trykk på

knapp-konfigurering)

a

b

c

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverk, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Trådløst oppsett og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Enkelt oppsett og trykk

på OK.

Norsk

c

d

Nettverksoppsett

Oppsett av nettverksenhet

Oppsett av Smart TV Apps

Trykk på B / b for å velge Tilkoblingstype og

trykk på c og B / b for å velge Kablet eller

Trådløst.

< Nettverksoppsett

Tilkoblingstype

Trådløst oppsett

Avansert nettverk oppsett

Nettverktilkoblings test

Trådløst

Hvis du valgte Kablet, se “Avansert

nettverksoppsett” på side 42.

MERK: Etter at du har skiftet mellom Trådløst og Kablet,

slå av og på vekselstrømforsyningen for å tilbakestille

TVen din.

Det kan hende at kommunikasjon er umulig etter

endringen til Trådløst / Kablet.

Trådløst oppsett

Kablet

Trådløst

MERK: Det garanteres ikke at tilkoblingen til

tilgangspunktet opprettholdes. Tilkoblingen kan kobles fra

mens du ser på TV.

Det finnes 3 metoder for Trådløst oppsett

Enkelt oppsett (WPS)

Denne metoden kan brukes dersom AP’en støtter WPS.

• WPS er en industristandard utviklet for å gjøre tilkobling

av trådløst LAN-utstyr og sikkerhetsoppsett enkelt. WPS

vil automatisk konfigurere alle trådløse innstillinger.

MERK: Det kan hende WEP-kryptering ikke kan

konfigureres med enkelt oppsett.

Assistert oppsett (oppsett med AP’ens

varslings informasjon)

Nettverksnavn, verifisering og kryptering blir basert på

informasjon sendt fra AP-en. Du vil stille inn

sikkerhetsnøkkelen manuelt.

Manuelt oppsett (manuell inntasting av alle

innstillinger)

d

e

f

g

Trykk på C / c for å velge PBC.

Trykk på b for å markere Start skanning og trykk

på OK.

Følg instruksjonene på skjermen og trykk på

passende knapp på din AP.

Når et vindu som rapporterer om at oppsettet er

fullført kommer til syne, trykk på OK.

Enkelt oppsett ved bruk av PIN (Personlig

identifiseringsnummer)

a

b

c

d

e

f

g

< Trådløst oppsett

Enkelt oppsett

Assistert oppsett

Manuelt oppsett

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverk, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Trådløst oppsett og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Enkelt oppsett og trykk

på OK.

Trykk på C / c for å velge PIN.

Trykk på b for å velge Start skanning og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge ønsket AP og trykk på OK.

MERK: Kontroller nettverksnavnet og/eller MACadressen

på AP-etiketten eller i bruksanvisningen,

og velg din AP.

Når PIN-kodevinduet kommer til syne, tast inn vist

PIN på din AP og trykk deretter på Neste for å

fortsette PIN-oppsettet. Når en melding vises for å

rapportere om at oppsettet er fullført, trykk på OK.

For å avbryte søket etter AP-en:

Trykk på BACK under søk etter AP. Det vises en

melding, trykk deretter på C / c for å velge Ja og

trykk på OK.

39


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Assistert oppsett

a

b

c

d

e

f

g

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverk, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Trådløst oppsett og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Assistert oppsett og

trykk på OK.

< Trådløst oppsett

Enkelt oppsett

Assistert oppsett

Manuelt oppsett

Trykk på B / b for å velge ønsket AP og trykk på

OK.

MERK: Kontroller MAC-adressen på

tilgangspunkt-merket eller i bruksanvisningen, og

velg ditt tilgangspunkt.

Marker Sikkerhetsnøkkel og trykk på OK. Vinduet

for programvaretastaturet vises.

Tast inn Sikkerhetsnøkkel med

programvaretastaturet (se side 44). For å lagre

innstillingen, trykk på den GRØNNE knappen.

MERK:

• Sikkerhetsnøkkelen må oppfylle disse

betingelsene:

- TKIP/AES: 8-63 ASCII eller 64 heksagonale

tegn

- WEP: 5 eller 13 ASCII eller 10 eller 26

heksagonale tegn

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEPkryptering.

Marker Utført og trykk på OK.

MERK: Hvis Nettverksnavn ikke vises, se trinn 3

og 4 i Manuelt oppsett for å stille inn

Nettverksnavn før du trykker på Utført.

MERK: Innstillingene lagres ikke dersom BACK blir

trykket ned før Utført velges.

Manuelt oppsett

a

b

c

d

e

f

g

h

i

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Trådløst oppsett og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Manuelt oppsett og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Nettverksnavn og trykk

på OK. Vinduet for programvaretastaturet vises.

Tast inn Nettverk navn med programvaretastaturet

(se side 44). For å lagre innstillingen, trykk på den

GRØNNE knappen.

Trykk på B / b for å velge Autentifisering og

trykk deretter på c og B / b for å velge Åpent

system, Delt nøkkel, WPA-PSK eller WPA2-

PSK.

Trykk på B / b for å velge Kryptering, og trykk

deretter på c og B / b for å velge Ingen, WEP,

TKIP eller AES.

MERK:

• Visse krypteringstyper er kun kompatible med

spesifikke verifiseringstyper.

- Når Verifisering er Åpent system, er kun WEP

eller Ingen kompatibelt.

- Når Verifisering er Delt nøkkel, er kun WEP

kompatibelt.

- Når Verifisering er WPA-PSK eller WPA2-

PSK, er kun TKIP eller AES kompatibelt.

• Når ikke-kompatible Verifisering/Kryptering-par

oppdages, vil en advarselsmelding vises, og det

vil ikke bli gjort noe forsøk på tilkobling før

kompatibilitetsproblemet er løst.

• Det er kun én nøkkel-ID å innstille for WEPkryptering.

Trykk på B / b for å velge Sikkerhetsnøkkel og

trykk på OK.

Tast inn Sikkerhetsnøkkel med

programvaretastaturet (se side 44). For å lagre

innstillingen, trykk på den GRØNNE knappen.

MERK: Dette elementet skyggelegges når

Kryptering er Ingen.

j

Marker Utført og trykk på OK.

MERK: Når Kryptering er Ingen, vises en

melding. Trykk på C / c for å velge Ja og trykk på

OK.

MERK: Innstillingene lagres ikke dersom BACK blir

trykket ned før Utført velges.

40


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Trådløs informasjon

Innstillingene som er konfigurert i Trådløst oppsett kan

bekreftes.

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Trådløs informasjon

og trykk på OK.

Hurtigmeny

Intel® WiDi

Bildevalg

Standard

Bildestørrelse

Bredformat

Mer Info.

Kanalalternativer

Av-timer

HDMI CEC-enhetskontroll

Høytalere

TV Høyttalere

Hodetelefon volum 30

Trådløs informasjon

Opptaksinformasjon

Når Nettverkstype er Trådløs, vil et vindu for

trådløs informasjon vises.

MERK: Trykk på den RØDE knappen for å skanne

alle tilkoblingspunkter.

Element

Beskrivelse

Status Tilkoblet vises når TVen er koblet til

med tilgangspunktet.

Frakoblet vises når TVen ikke er

koblet til med tilgangspunktet.

Signal Tilkoblingens signalstyrke med

tilgangspunktet

(STERK/MIDDELS/SVAK)

Hurtighet Link med AP

Modus Driftsmodus (11a, 11b, 11g, 11n)

Nettverk navn SSID innstilt

Verifisering Verifisering innstilt

Kryptering Kryptering innstilt

Sikkerhetsnøkkel Sikkerhetsnøkkel innstilt

AP MAC

adresse

TV MACadresse

DHCP

IP-adresse

Subnet maske

Standard

inngang

DNS

Tilgangspunktets MAC-adresse vises

når TV-en er koblet til med

tilgangspunktet.

MAC-adressen til TV’en (Trådløst)

vises.

Aktivert vises når du bruker DHCP.

Deaktivert vises når DHCP ikke

brukes.

TV-ens IP-adresse

Verdien til Subnet maske

Adressen til Standard inngang

Adressen til DNS

Norsk

MERK: Selv om et tilgangspunkt for IEEE 802.11n brukes

når Kryptering er stilt inn til WEP eller TKIP, kan

Hastighet-verdien være lav. Det anbefales at Kryptering

endres til AES (se “Manuelt oppsett” på side 40).

Merknader om trådløst LAN-miljø

• Ikke alle funksjoner under IEEE802.11 støttes.

• ad-hoc-modusen støttes ikke.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11a eller IEEE

802.11n på 5 GHz for streaming av lyd og SD-video.

• Det anbefales at du bruker IEEE 802.11n på 5 GHz for

streaming av HD-video.

• Det anbefales at krypteringshastigheten for streaming

av videoinnhold er på 20 Mbps eller mindre.

• Det anbefales ikke at 2,4 GHz brukes for streaming av

lyd og video.

• Avspilling av innhold kan forstyrres av forskjellige

forstyrrelser i nærheten.

41


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Avansert nettverksoppsett

MERK:

• Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til denne

TVen er På, kan du stille inn Auto-oppsett til På eller

Av.

(Denne bør vanligvis være satt til På.)

• Når DHCP-funksjonen til ruteren er Av, stiller du inn

Auto oppsett til Av, og stiller inn IP-adressen manuelt.

d

Marker Automatisk oppsett og trykk på c og B / b

for å velge Av.

Oppsett av IP-adresse

Auto-oppsett

IP-adresse

Subnet maske

Standard inngang

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx


Av

Oppsett av IP-adresse

e

Trykk på B / b for å velge IP-adresse.

Auto-oppsett

a

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

f

Trykk på C / c for å markere feltet du vil endre, og

bruk deretter tallknappene til å taste inn IPadressen.

For å lagre innstillingen, trykk på OK.

b

Trykk på B / b for å velge Avansert nettverk

Oppsett og trykk på OK.

< Nettverksoppsett

MERK: Tallene i IP-adressefeltet må være mellom

0 og 255. Etter at hvert feltnummer har blitt angitt,

trykk på OK for å lagre hele adressen. Hvis hele

IP-adressen er ugyldig, kan en advarsel vises etter

at du har trykt OK.

Tilkoblingstype

Trådløst oppsett

Avansert nettverk oppsett

Nettverktilkoblings test

Trådløst

g

Trykk på B / b for å velge Subnet maske, og

rediger på samme måte som IP-adresse.

Oppsett av IP-adresse

c

Trykk på B / b for å velge IP-adresseoppsett og

trykk på OK.

Auto-oppsett

IP-adresse

Subnet maske

Standard inngang

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx

< Avansert nettverksoppsett

Oppsett av IP-adresse

DNS oppsett

MAC-adresse

h

Trykk på B / b for å velge Standard gateway, og

rediger på samme måte som med IP-adresse.

d

Marker Automatisk oppsett og trykk på c og B / b

for å velge På.

MERK: Hvis du manuelt stiller inn IP-adressen, må du

ikke bruke samme IP-adresse for noen annen enhet. IPadressen

du bruker bør være en privat adresse.

Oppsett av IP-adresse

Auto-oppsett

IP-adresse

Subnet maske

Standard inngang


. . .

. . .

. . .


Av

MERK: Andre elementer skyggelegges når Automatisk

oppsett er stilt inn til På.

Manuelt oppsett

a

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

b

c

Trykk på B / b for å velge Avansert

nettverksoppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge IP-adresseoppsett og

trykk på OK.

42


KONTROLLER OG FUNKSJONER

MERK: Når DHCP-funksjonen til ruteren som er koblet til

denne TV-en er Av, stiller du inn Auto oppsett til Av, og

stiller inn DNS-adressen(e) manuelt.

Internettleverandøren din bør ha gitt deg disse

opplysningene.

Auto-oppsett

a

b

c

d

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk OK.

Trykk på B / b for å velge Avansert

nettverksoppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge DNS oppsett og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å markere Automatisk

oppsett og trykk på c og B / b for å velge På.

MERK: Andre elementer skyggelegges når Automatisk

oppsett er stilt inn til På.

Manuelt oppsett

a

b

c

d

DNS oppsett

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Avansert

nettverksoppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge DNS oppsett og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å markere Automatisk

oppsett og trykk på c og B / b for å velge Av.

MAC-adresse

Du kan se på den fastsatte MAC-adressen for TV’en

(Koblet og Trådløst).

a

b

c

a

b

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Avansert

nettverksoppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge MAC adresse, og trykk

OK.

Denne funksjonen tester Internettilkoblingen.

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Nettverksoppsett, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Nettverk

tilkoblingstest og trykk på OK.

En melding vises med beskjed om tilkoblingen var

vellykket eller om den ikke kunne opprettes.

MERK: Resultatet av Nettverkstilkoblingstesten

garanterer ikke alltid tilkoblingen.

Slik avbryter du Nettverktilkoblings test:

a

Nettverk tilkoblingstest

Trykk på BACK for å teste.

Norsk

DNS oppsett

Auto-oppsett

Primær DNS adresse

Sekundær DNS adresse

Av

xxx . xxx . xxx . xxx

xxx . xxx . xxx . xxx


Av

e

f

g

Trykk på B / b for å velge Primær DNS adresse.

Trykk på C / c for å utheve feltet du vil endre, og

bruk deretter tallknappene til å taste inn den

primære DNS adressen. For å lagre innstillingen,

trykk på OK.

MERK: Tallene i DNS-adressefeltet må være

mellom 0 og 255. Hvis du taster inn et ugyldig tall

og trykker på OK, nullstilles feltnummeret til forrige

verdi.

Trykk på B / b for å velge Sekundær DNS

adresse, og rediger denne på samme måte som

primær DNS adresse.

43


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Bruke programvaretastaturet

Oppsett av nettverksenhet

Du kan skrive inn tekst med software-tastaturet. Vinduet

med programvaretastaturet vises når du trykker på OK på

et felt hvor du kan taste inn bokstaver.

Slik skriver du inn tekst med softwaretastaturet:

a

b

c

d

Uthev ønsket bokstav på software-tastaturet på

skjermen.

Trykk på OK.

Gjenta trinnene 1 og 2 til du har tastet inn alt.

Trykk på den GRØNNE knappen for å lagre dine

innstillinger og gå tilbake til forrige skjermbilde.

MERK: Hvis du trykker på BACK, lagres ikke

endringer og vinduet med programvaretastaturet

lukkes. Teksten vil stå slik den er før tastaturet

åpnes.

Toshiba applikasjoner gir deg kontroll over TVen fra et

nettverkstilkoblet nettbrett eller smarttelefon

(tilgjengelighet er avhengig av land).

For å kunne bruke denne funksjonen er

Nettverksoppsett (se side 39) og Oppsett av

utstyrsnavn (se side 45) nødvendig. Enhetsnavnet vil

vises på skjermbildet for App- (tavle eller nettbrett)

applikasjonen.

Påvisning av nye enheter

a

b

Kontrollprofil for applikasjoner

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverksenhet, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Eksternt

kontrolloppsett og trykk på OK.

< Oppsett av nettverksenhet

Eksternt kontrolloppsett

Media renderer

Enhetsnavn oppsett

Intel® WiDi oppsett

Av

q

w e r t y u i o p - 1 @./

Åpne

2 abc

Utført

3 def

c

Trykk på B / b for å velge Applikasjoners

kontrollprofil og trykk på OK.

a s d f g h j k l ’ _

z x c v b n m , . @ ;

?&#

4 ghi

7 pqrs

5 jkl

8 tuv

0

6 mno

9 wxyz

d

Trykk på B / b for å velge Påvisning av nye

enheter og trykk på c og B / b for å velge

Aktivert.

Inntasting på fjernkontrollen:

Knapp

Beskrivelse

OK

Taster inn det valgte tegnet.

0-9 Velger en bokstav som skal

registrere.

BbC c

Flytter uthevelsen av tegnet.

RØD

Sletter 1 tegn til venstre for

markøren.

GRØNN

Fungerer som “utført”.

GUL

Viser hjelpevinduet.

BLÅ Funksjoner som “SHIFT” -

tasten.

TILBAKE

Lukker Software tastaturvinduet

uten å lagre endringer.

< Kontrollprofil for applikasjoner

Oppsett for enhetsregistrering

Påvisning av nye enheter

Deaktivert

Aktivert

Deaktivert

Paring

For å bruke applikasjonene, er det nødvendig å koble til en

kompatibel tavle eller smarttelefon og denne TV til ditt

hjemmenettverk, og utføre paring (med et 4- eller 8-siffers

passord for å godkjenne enheten).

Se bruksanvisningen for applikasjonene for mer detaljer

om paring.

MERK:

• Sammenkobling med eksterne enheter kan ikke utføres

når TVen er tilkoblet til et ukryptert trådløst LAN

tilgangspunkt. Aktivere kryptering av innstillinger for

trådløst LAN tilgangspunktet før du utfører paring.

•Når Aktivere kontroll ikke er satt lik PÅ i Eksternt

kontrolloppsett, vil applikasjonsfunksjoner som paring

ikke kunne brukes.

44


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Oppsett for enhetsregistrering

Med en gang verifiseringen for et brukernavn er fullført,

lagres det på TV-en sammen med passordet. Øvre grense

for antall brukernavn som kan huskes er 20. Du kan slette

brukernavn som er lagret på TV-en.

a

b

c

d

e

f

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverksutstyr, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Eksternt

kontrolloppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Applikasjoners

kontrollprofil og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Utstyrsregistrering

oppsett og trykk på OK.

Skjermbildet for Oppsett av utstyrsregistrering

vises med en liste over ID ledsagerutstyr som

styres av fjernsynet.

Trykk på B / b for å markere Ledsager-brukerID.

Trykk på B / b for å velge knappene Avbryt, Alle

eller Slett og trykk Utført.

MERK: Når et utstyr registreres på nytt etter at det har

vært slettet fra listen, må hele registreringen

gjennomføres på nytt.

Kontroll på TV på (Aktiv hvilemodus)

Når TVen er koblet til hjemmenettverket via trådløst LAN

med TV-strøm på-kontrollen i Aktivert, kan TVen din

slås på ved kontroll fra applikasjoner.

a

b

I menyen Alternativer trykk på B / b for å velge

Strømstyring, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge TV strøm på kontroll

og trykk på c og B / b for å velge Aktivert (Aktiv

hvilemodus).

MERK:

• Avhengig av enheten som er koblet til

hjemmenettverket, kan det ta en stund før TV-en slår

seg på.

• Avhengig av enheten som er koblet til

hjemmenettverket, kan det hende at denne funksjonen

ikke fungerer.

• Dersom det ukrypterte trådløse oppsettet er ferdig, kan

denne funksjonen ikke brukes.

• Strømforbruket under aktiv hvilemodus er mer enn

under normal hvilemodus.

• Etter endringen fra Strøm på-status til Aktiv hvilemodus,

kan det hende at det er en periode på flere titalls

sekunder som ikke mottar operasjonen av en

fjernkontroll eller et eksternt apparat.

TVen kan konfigureres som en mediapresentasjon.

Når fjernsynet brukes som en mediapresentasjonsenhet,

viser TV-skjermen innhold fra en mediaserver.

Mediautvalget gjøres av mediakontrolleren.

TVen kan spille av fotoer, filmer eller lydfiler når den

opererer som en mediapresentasjonsenhet.

a

b

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverksenhet, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge

Mediapresentasjonsenhet og trykk på c og B / b

for å velge På.

Dersom forespørselen kom fra en

mediapresentasjonsenhet, vil en melding komme til syne

og mediapresentasjonsenheten vil starte.

Lukke Mediapresentasjonen:

Trykk på EXIT.

Terminologi

DMS: Digital mediaserver

DMR: Digital Media renderer

DMC: Digital mediakontroller

a

b

c

d

e

Mediapresentasjonsoppsett

Enhetsnavn oppsett

TV-ens-enhetsnavn kan endres.

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverksenhet, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Utstyrsnavn oppsett

og trykk på OK.

Skjermbildet for Oppsett av utstyrsnavn vil komme

til syne.

Trykk på B / b for å velge Utstyrsnavn og trykk

på OK. Vinduet for programvaretastaturet vises.

Tast inn Enhetsnavn med programvaretastaturet

(se side 44). For å lagre innstillingen, trykk på den

GRØNNE knappen.

MERK:

• Enhetsnavnet kan ha en lengde på inntil 15 tegn.

• Kun tegnene 0-9, - og A-Z (kun store bokstaver)

kan brukes som enhetsnavn.

Trykk på b for å markere Utført og trykk på OK for

å lagre din innstilling.

Norsk

45


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

USB-harddiskopptaksfunksjon

Stille inn USB-harddisken for opptak

Denne funksjonen kan brukes til å ta opp og

spille av digitale kringkastingsprogrammer

(funksjonen er avhengig av valg av land). Les

forholdsreglene nedenfor før du tar opptak eller

ser på programmer ved bruk av USBharddiskopptaksfunksjonen.

MERK:

• For å kunne bruke denne funksjonen, må en USBharddisk

kobles til TV-en. Ikke bruk en USB-hub.

• Etter betjening av opptak kan det ta noe tid før opptaket

starter.

• Programmer som er tatt opp og lagret på USB HDD kan

kun ses på dette TV-apparatet. De kan ikke vises når

harddisken kobles til et annet TV-apparat (også samme

modell av TV-apparatet), en PC eller noe annet utstyr.

• Du kan ikke se på en kanal samtidig som du tar opp fra

en annen kanal.

• Er opptakstiden til USB HDD for kort, er det ikke sikkert

at det lagres noe data.

• Du kan ikke ta opp video-inngangssignaler på USB

HDD.

• Ikke alle typer sendinger kan tas opp.

• Etter at TV-apparatet er programmert til å ta opp en

digital sending, må du ikke koble fra strømtilførselen før

opptaket starter.

• Skulle video- eller lydopptaket mislykkes på grunn av en

feil på TV-apparatet eller dårlige mottaksforhold, vil det

ikke utbetales erstatning.

• Skjer det et strømbrudd, eller støpslet tas ut av

veggkontakten under et programmert opptak, vil

opptaket stanse, og ikke fortsette, når strømmen er

tilbake eller støpselet settes tilbake på plass.

• Du må ikke koble fra strømpluggen når LED-indikatoren

lyser.

• Enhver endring fra kringkastingsstasjonens side kan

påvirke programplanen.

• Planlegging av flere påfølgende programmer kan

resultere i at starten på hvert program ikke tas opp.

• Nøyaktig start-/sluttid for opptaket avhenger av at

kringkastere opprettholder korrekt tidsstempel, dersom

dette ikke er tilfelle vil opptaket mislykkes.

• Noen kringkastere kan kontrollere om et program kan

tas opp eller hvor lenge du kan se på det etter opptaket.

Skjermmeldingen ”Bevaringsgrense utgått” betyr at

tidsgrensen for å se på programmet har opphørt.

• Programmerte opptak kan ikke skje dersom støpslet

ikke er tilkoblet.

• Kobles støpslet fra under opptak kan dette medføre til

mislykket lagring av programmet som er tatt opp.

• Opptaksfunksjon med USB harddisk er ikke tilgjengelig i

alle land.

• Når USB harddisk formatteres, blir all data som er lagret

på harddisken slettet.

For å koble til en USB-harddisk (ikke inkludert):

En klarmelding vises når du kobler en USB-harddisk til

USB-porten på TV’en.

a

Trykk på C / c for å velge Nei og trykk på OK.

MERK: Ikke garantert å fungere sammen med alle USBharddisker.

a

For å ta opp programmet som vises for øyeblikket.

Trykk på •REC-knappen på fjernkontrollen.

Programmet som vises for øyeblikket vil begynne

å tas opp.

Stanse opptaket:

a

b

USB1 eller USB2

på TV

USB-kabel

(medfølger ikke)

USB HDD

For å ta opp DTV-programmer

(Ett-trykks opptak)

Trykk på v (stopp) – knappen.

Et bekreftelsesvindu med meldingen ”Vil du stoppe

opptak?” vises.

Trykk på C / c for å velge Ja og trykk på OK.

Opptaket vil stanse.

46


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Programmerte opptak kan enkelt planlegges ved å bruke

programguiden eller ved å angi dato og klokkeslett.

OBS!

Når et tidsstyrt program skal begynne vil et skjermbilde,

der du kan velge mellom å se på eller avbryte

programmet, vises. Andre kanaler vil ikke være

tilgjengelige under det tidsinnstilte programmet hvis ikke

programtimeren slettes.

Det vil kun være mulig å opprette eller redigere

tidsinnstillinger for nåværende innstilte DTV-inngang.

Bruke programveiledningen til å stille inn

fremtidige opptak

a

Hvordan stille inn opptak via

programveiledningen

Trykk på GUIDE på fjernkontrollen for å vise den

elektroniske programguiden (EPG).

Søke etter og ta opp et program ved bruk av

sjangersøk:

a

Trykk på GUL knapp på fjernkontrollen for å få

tilgang til skjermbildet Søk sjanger.

Søk etter sjanger

Film

5:48, tirs. 22. apr.

34 AB1 Hardt regn Ons., 27. april 0:15-1:45

31 PARIS PREMIERE Rødt hjørne Ons., 27. april 22:15-23:55

11 NT1 Gressklippermannen Ons., 28. april 1:20-3:00

9 W9 Et løfte om å drepe Ons., 29. april 1:30-3:00

34 AB1 Foreldrestand Ons., 30. april 0:45-2:40

11 NT1 Kropp og sjel Ons., 30. april 1:15-3:00

31 PARIS PREMIERE Nonnens historie Ons., 30. april 15:00-17:30

9 W9 Rødt hjørne Ons., 30. april 23:20-1:15

11 NT1 Den virkelige Søn., 1. mai 0:40-2:00

blondinen

31 PARIS PREMIERE Kreaturer Søn., 1. mai 0:40-2:20

11 NT1 Indiana Jones og undergangens Søn., 1. mai 21:10-23:20

tempel

11 NT1 Sjakalen Søn., 1. mai 23:20-1:15

34 AB1 Coup De Ville Søn., 2. mai 1:10-3:00

Norsk

b

c

Trykk på BbC c for å velge det programmet du vil

ta opp og trykk på OK.

Skjermbildet for Rediger timer vil vises.

Trykk på B / b for å velge Timer Type.

Rediger timer

The Daily Politics

2 CABC Kanal

10:50, tirs. 26. apr.

b

c

Trykk på C / c for å velge sjanger. Oppførte

programmer vil endre seg etter den nye sjangeren.

Trykk på B / b for å velge programmet du vil

planlegge opptak av.

Trykk på OK. Skjermbildet for Rediger timer vil

vises.

Trykk på B / b for å velge Timer Type.

11:30 - 12:30 tirs., 26. apr.

Timertype

Innspilling

Rediger timer

The Daily Politics

10:50, tirs. 26. apr.

Sett timer

Slett timer

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 tirs., 26. apr.

d

Trykk på c og B / b for å velge Opptak og trykk

på OK.

Timertype

Sett timer

Slett timer

Innspilling

e

Trykk på B / b for å markere Sett timer og trykk

på OK.

d

Trykk på c og B / b for å velge Opptak og trykk

på OK.

e

Trykk på B / b for å markere Sett timer og trykk

på OK.

47


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Programmere timeren:

a

b

Trykk på den BLÅ knappen på fjernkontrollen.

Velg den uprogrammerte kolonnen (svart kolonne)

og trykk på OK.

Skjermbildet for Rediger timer vil vises.

Trykk på B / b for å velge Timer Type.

Rediger timer 5:51, tirs. 22. apr.

Planlegge et program ved bruk av

informasjonsskjermen:

a Ved å trykke på vil informasjonsskjermbildet,

med detaljer om kanalen og programmet som

vises akkurat nå, vises.

D+

4 KANAL Z 6:00 tors. 11. okt.

English

Timertype

Påminnelse

Kanal

30 CABC Kanal

Dato Tirs., 22. apr. 2013

Start timer 10:51

Avslutt timer 11:51

Gjenta

En gang

NÅ MLB Young’s two-run triple leads AL over NL 6:00- 8:00

HD 16:9

AD 18

Nyheter 15 min. igjen

NESTE

World News and Sports

8:00- 9:00

Sett timer

Slett timer

Også

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

c

d

Trykk på c og B / b for å velge Opptak og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å gå gjennom listen hvor du

legger til detaljene for programmet ved hjelp av

nummerknappene og C / c for å gjøre valg.

•Kanal

Velg kanalen du ønsker å ta opp.

•Dato

Velg datoen du ønsker at opptaket skal starte.

b

Trykk på B / b for å velge Neste og trykk på OK.

Menyen for Rediger timer vil vises.

Trykk på B / b for å velge Timer Type.

Rediger timer

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 tirs., 26. apr.

Timertype

Sett timer

Endre

10:50, tirs. 26. apr.

Slett timer

Innspilling

• Start timer

Velg starttidspunkt for opptak.

• Avslutt timer

Velg sluttidspunkt for opptak.

•Gjenta

Velg “En gang”, “Daglig” eller “Ukentlig”.

c

d

Trykk på c og B / b for å velge Opptak og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å markere Sett timer og trykk

på OK.

En gang

Daglig

Ukentlig

Valgt innhold tas opp en gang.

Samme tidspunkt på samme kanal tas opp

hver dag på og etter valgt dato.

Samme tidspunkt på samme kanal og på

samme ukedag tas opp på og etter valgt dato.

e

Trykk på B / b for å markere Sett timer og trykk

på OK.

48


KONTROLLER OG FUNKSJONER

a

Du kan kontrollere, redigere eller slette

planleggingsinformasjonen.

Trykk på GUIDE og trykk deretter på den BLÅ

knappen. Skjermbildet for Program-timer vil

vises.

Opptaksliste

• Avhengig av senderinformasjon vil ikke alltid

programmets sendetid eller annen informasjon

vises korrekt i opptakslisten.

• Programmet vises ikke i opptakslisten med det

samme opptaket starter, men vises noen få

minutter etter at opptaket har startet.

• Opptakslisten kan vise inntil 64 programmer.

• Dersom kanalinnstillingene endres er det ikke

sikkert at det digitale kanalnummeret, eller

annen informasjon, vises korrekt i opptakslisten.

• Da vist programtid beregnes ut fra reell

opptaksinformasjon er det ikke sikkert dette

stemmer med opptakstiden på USB HDD.

Kontrollere en plan:

a

Trykk på B / b i Program-timer-skjermbildet for å

undersøke planen.

Redigere en plan:

a

b

Trykk på B / b i Program-timer-skjermbildet for å

velge tittelen på planen du vil redigere og trykk på

OK.

Skjermbildet for Rediger timer vil vises. Endre

innstillingene etter behov ved å følge samme

fremgangsmåte som da du satte opp planen.

Trykk på B / b for å markere Sett timer og trykk

på OK.

Slette en plan:

a

b

Undersøke, redigere eller slette

planleggingsinformasjon

Trykk på B / b på skjermbildet for Program-timer

for å velge tittelen du ønsker å slette programmet

til.

Trykk på den RØDE knappen.

Trykk på C / c i det viste bekreftelsesvinduet for å

velge Ja og trykk på OK. Valg plan vil bli slettet.

MERK: Du kan også slette en plan ved å velge Slett timer

fra Rediger timer-menyen for hver

programmeringsmetode.

Se på det innspilte Bibliotek-skjermbildet og velge en

tittel fra opptaksprogramlisten.

a Trykk på og marker ikonet Mine opptak og

trykk på OK. Bibliotek-skjermbildet vil vises.

b

c

Se et program som er tatt opp

Bibliotek / Alle

Alle

Sorter: Ny 3 / 5

WWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWWWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Lør., 19. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Man., 21. feb. 10:00

Trykk på B / b for å velge den tittelen du vil se på.

En forhåndsvisning av det valgte innholdet kan ses

på forhåndsvisningsskjermbildet.

For å endre rekkefølgen for hvordan titlene blir

listet opp, trykk på den BLÅ knappen.

Trykk på OK.

Visningen begynner.

Ikonet ● vises ved siden av tittelen som nå blir tatt

opp.

Når tittelen som for øyeblikket tas opp blir valgt, og

du trykker på OK, så vil avspillingen starte fra

begynnelsen av det programmet som tas opp for

øyeblikket.

Betjening under visning

Følgende handlinger kan utføres med

fjernkontrollknappene.

14:15, ons. 16. feb.

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 July 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Gjenværende plass:

86% (912.0GB)

c For SPILL cc For SPOL

FREMOVER

v For STOPP z For HOPP-

FREMOVER

W For PAUSE/

TRINN

C c For å skifte

avspillingsposisjon

Z For HOPP-

TILBAKE

CC For SPOL

TILBAKE

Norsk

49


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Betjening fra Bibliotek-skjermbildet

I tillegg til å se listen med titler som er tatt opp i Bibliotekskjermbildet,

kan du beskytte eller slette titler og registrere

titler i Personlig modus.

Vise Bibliotek-skjermbildet:

a Trykk på og marker ikonet Mine opptak og

trykk på OK. Bibliotek-skjermbildet vil vises.

Bibliotek / Alle

Alle

14:15, ons. 16. feb.

c

Tast inn din ønskede tittel ved bruk av

softwaretastaturet (se side 44). Trykk på den

GRØNNE knappen for å lagre innstillingene dine.

Slette et innspilt program:

a

b

Trykk på den RØDE knappen. Avmerkingsbokser

vises ved siden av tittelene.

Trykk på B / b for å velge den tittelen du vil slette

og trykk på OK. En hake vises i

avmerkingsboksen.

Sorter: Ny 3 / 5

WWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWWWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Lør., 19. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Søn., 20. feb. 10:00

WWWWWWW Man., 21. feb. 10:00

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 July 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Gjenværende plass:

86% (912.0GB)

Beskytte eller fjerne beskyttelse av innspilt

program:

Ved å beskytte et program unngår man at det slettes ved

et uhell.

Velg tittel på programmet som du vil beskytte og trykk på

den GRØNNE knappen. Ikonet vises ved siden av

tittelen og programmet er beskyttet.

Hvis Beskytt er stilt til På når programmet tas opp, vil

ikonet vises ved siden av tittelen til programmet som

tas opp.

Når en tittel med -ikonet velges og det trykkes på den

GRØNNE knappen, forsvinner -ikonet og programmet

er ikke lenger beskyttet.

c

Bibliotek / Alle

Alle

Sorter: Ny

WWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWWWWWWW Ons., 16. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Tors., 17. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Fre., 18. feb. 10:00

WWWWWWW Lør., 19. feb. 10:00

For å sette inn en hake på alle titlene, trykk på den

GULE knappen.

Trykk på den BLÅ knappen for å fjerne hakene fra

alle avmerkingsboksene.

MERK:

• Det vil ikke settes en hake ved beskyttede titler.

• Vær oppmerksom på at når en tittel slettes så

kan den ikke gjenopprettes.

Trykk på den RØDE knappen.

Velg Ja i bekreftelsesvinduet og trykk på OK.

Alle titler med hake vil bli slettet.

Gruppere programmene som er tatt opp

a

Trykk på den GULE knappen. Et vindu for

grupperingsmodus vil vises.

Uke: Gruppere det innspilte programmet etter

dagen (Søndag - lørdag)

Sjanger: Gruppere det innspilte programmet etter

sjanger.

Endre tittelen til det innspilte programmet

a

b

Trykk på QUICK når skjermbildet for Bibliotek

vises.

Trykk på b for å velge Tittelredigering og trykk på

OK.

Vinduet for Softwaretastatur vil vises.

USB-harddiskkapasitet

Du kan undersøke gjenværende kapasitet på USB HDD

med Gjenværende plass.

Tors., 17. feb. 10:00

Tors., 17. feb. 10:00

Fre., 18. feb. 10:00

Fre., 18. feb. 10:00

Fre., 18. feb. 10:00

Lør., 19. feb. 10:00

Søn., 20. feb. 10:00

Søn., 20. feb. 10:00

Søn., 20. feb. 10:00

Man., 21. feb. 10:00

1235 ITV London

ASTRA 19.2°E

10 July 2011 14:30(01:30)

USB HDD3

Gjenværende plass:

86% (912.0GB)

MERK: Den gjenværende kapasiteten som vises, er kun

veiledende og kan ikke garanteres.

50


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Du kan stille inn dine opptakspreferanser.

For å velge USB-harddisk og partisjon for

opptak:

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

d

Trykk på c og B / b for å velge Opptaksoppsett

og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Velg utstyr, og trykk på

OK. Listen med USB-harddisker og partisjoner

vises.

Flere partisjoner vises dersom PC’en har opprettet

USB-harddiskens partisjoner.

< Opptaksoppsett

Velg utstyr

Ett-trykks opptakstid

TimeShift størrelse

Startmargintid

Sluttmargintid

Enhetstest

Formater enhet

Opptaksoppsett

120 minutter

4GB

Ingen

Ingen

Velg USB-harddisk og partisjon du ønsker å bruke

for opptaket.

Stille inn opptakstid for Ett-trykks opptak:

Velge størrelsen på TimeShift:

a

b

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykk på B / b

for å velge TimeShift-størrelse.

Trykk på c og B / b for å velge 512 MB, 1 GB,

2GB eller 4 GB og trykk på OK.

Bruke TimeShift-opptak:

Time Shift-opptak gjør det mulig for deg å sette

direktesendte fjernsynsprogrammer på pause i en fastsatt

tidsperiode.

Eksempel: Dersom du går vekk fra TV’en en kort stund, for

eksempel når telefonen ringer mens du ser på TV, kan du

med letthet sette direktesendte fjernsynsprogrammet på

pause og deretter fortsette å se fra det samme punktet i

programmet når du kommer tilbake.

a

b

c

Trykk på W på fjernkontrollen mens du ser på DTVprogrammet.

Skjermbildet bytter til stillbildet og opptaket starter

automatisk.

Opptakstiden bestemmes av TimeShift størrelse.

Dersom TimeShift-filstørrelsen når den fastsatte

grensen, vil TV’en fortsette å stå på pause, men

opptaksbufferen vil nullstilles til begynnelsen.

Trykk på c (spill).

Fortsett å se på der du var da programmet ble satt

i pause.

Trykk på v (stopp) for å stoppe opptaket.

Norsk

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

Trykk på c og B / b for å velge Opptaksoppsett

og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Ett-trykks opptakstid,

og trykk på c og B / b for å velge opptakstid.

< Opptaksoppsett

Velg utstyr

Ett-trykks opptakstid

TimeShift størrelse

Startmargintid

Sluttmargintid

Enhetstest

Formater enhet

120 minutter

4GB

Ingen

Ingen

Programslutt-tid

30 minutter

60 minutter

90 minutter

120 minutter

150 minutter

180 minutter

210 minutter

240 minutter

270 minutter

300 minutter

330 minutter

Du kan stille inn Programslutt-tid i intervaller på

30 minutter fra 30 til 330 minutter.

Stille inn marginen mellom start- og

sluttidspunkt for programmerte opptak:

a

b

c

d

I Opptaksoppsett-skjermbildet, trykk på B / b for

å velge Startmargintid.

Trykk på C / c for å velge tid.

Du kan velge mellom Ingen, 3 minutter,

5 minutter, 10 minutter, 15 minutter,

30 minutter og 45 minutter.

Opptaket vil starte antall valgte minutter før

opptakets starttidspunkt.

Trykk på B / b for å velge Sluttmargintid.

Trykk på C / c for å velge tid.

Du kan velge mellom Ingen, 3 minutter, 5 minutter,

10 minutter, 15 minutter, 30 minutter og

45 minutter.

Opptaket vil stanse ved opptakssluttiden pluss

antall valgte minutter.

51


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Utføre betjeningstest på USB HDD:

a

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykker du på

B / b for å velge Enhetstest og trykk på OK.

Testen av USB HDD vil starte.

Vent til testen er ferdig.

MERK: Resultatet av testen er kun veiledende. Det er ikke

sikkert enheten vil fungere slik som resultatene viser.

Formatere en USB HDD:

a

b

I skjermbildet for Opptaksoppsett, trykk på B / b

for å velge Formater enhet og trykk på OK.

Trykk på C / c for å velge Ja i bekreftelsesvinduet

som vises, og trykk på OK. Formateringen vil

starte.

Vent til formateringen er ferdig.

MERK:

• Dersom USB-harddisken er delt i flere partisjoner av

PC’en og flere partisjoner vises på skjermbildet for

Enhetsliste, trykk på B / b for å velge partisjonen du

ønsker å formatere.

• All data som er lagret på USB-harddisken (eller

partisjonen) slettes når USB-harddisken (eller

partisjonen) formateres.

Planleggingsprioritet

Dersom planlagte tidsrom er nær hverandre, og det er mer

enn ett minutt mellom slutten av første planlagte opptak og

starten på neste, vil programmeringen fungere korrekt.

•Når Startmargintid og Sluttmargintid er satt (se

side 51), vil starttidspunkt og sluttidspunkt være lik tiden

pluss ekstra minutter.

Overlapper planlagte tidspunkt vil programmerte opptak

som starter først bli prioritert. Når det programmerte

opptaket som startet først slutter vil opptaket fortsette med

neste planlagte program. På dette tidspunktet, avhengig

av hvor mye planlagte opptak overlapper hverandre, vil

begynnelsen av neste planlagte program ikke

nødvendigvis bli tatt opp.

Bruke Nettsky TV-tjenesten

Toshibas universalportal for internett-innhold og

-tjenester (tjenester avhenger av land).

MERK: Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan

ta i bruk denne funksjonen (se side 12).

a Trykk på .

Menyskjermbildet for Nettsky TV-tjenesten vil

vises.

b

Trykk på BbC c for å velge Nettsky-TV-tjenesten

og trykk på OK.

For operasjoner for Nettsky-TV-tjenesten, se

Cloud Guide.

Bruke nettleser

Nettleseren på denne TV-en lar deg utforske alt nettet har

å tilby. I tillegg til tilgang til populære steder, vil du kunne

søke etter og se på dine favorittsider.

MERK:

• Det kan hende at visse tjenester ikke er tilgjengelig i ditt

område for øyeblikket.

• Det kan være nødvendig med din registrering eller

innlogging for å bruke noen tjenester.

• Tredjepartsinternettjenester tilbys ikke av Toshiba, kan

endres eller opphøre når som helst og kan være pålagt

restriksjoner fra leverandøren av internettjenesten.

Toshiba gir ingen garantier, tar ikke ansvar for og gir

ingen forsikringer om innhold, tilgjengelighet eller

funksjonalitet for tredjeparts innhold eller tjenester. Bruk

av tredjepartsinternettjenester kan kreve opprettelse av

en separat konto gjennom en datamaskin med

internettilgang og/eller betaling av et engangsbeløp og/

eller tilbakevendende betaling og medlemskap.

Det kan være at ikke alle tredjepartstjenester er

tilgjengelige på eller er kompatible med dette produktet.

For å oppleve alle mulighetene til dette produktet, kan

det være nødvendig med enheter som er kompatible fullt

ut.

- støtter ikke plattformavhengige teknologier som

Active X.

- støtter kun forhåndsinstallerte stikkontakter.

- støtter kanskje ikke andre mediaformat enn følgende:

JPEG/PNG/GIF.

- bruker en enkelt innebygd font. Det kan hende at noe

tekst ikke vises som ønsket.

- støtter ikke nedlastning av filer eller fonter.

- er en TV-nettleser. Den kan fungere annerledes enn

PC-nettlesere.

- støtter ikke foreldrekontroll eller -låser i innholdet, og

det er ditt ansvar å overvåke mindreåriges

nettleserbruk.

• Det kan hende at noen sider ikke vises som de skal eller

vises forskjellig på forskjellige enheter.

52


KONTROLLER OG FUNKSJONER

• Det kan hende at visse tjenester ikke er tilgjengelig i ditt

område.

For å bruke nettleseren

MERK: Du kan endre musemodusen (Musemulering eller

Navigering) ved å trykke på den GRØNNE knappen på

fjernkontrollen når skjermbildet for nettinnhold er åpent.

For å se på favorittnettsider

a Trykk på på fjernkontrollen og velg Internettikonet

for å åpne nettleseren.

b

Trykk på BbC c for å velge STJERNEN for

Favoritter og trykk på OK.

Norsk

a Trykk på på fjernkontrollen og velg Internettikonet

for å åpne nettleseren.

b

c

d

Trykk på BbC c for å velge URL-adressefeltet og

trykk på OK.

Tast inn ønsket URL-adresse ved å bruke

softwaretastaturet (side 44).

Trykk på den GRØNNE knappen på

fjernkontrollen.

Du kan nå se på nettsider på TV’en din ved bruk av

BbC c-knappene på fjernkontrollen.

For å legge til favorittnettsider

Ved å legge nettsider du besøker ofte til Favoritter, kan du

lett bla gjennom dem. Du kan se adressene til nettsidene

du besøkte tidligere.

a Trykk på på fjernkontrollen og velg Internettikonet

for å åpne nettleseren.

b

Tast inn ønsket URL-adresse ved å bruke

softwaretastaturet (side 44).

c

d

Velg elementet eller mappene for å gå til ønsket

URL-adresse, og trykk på OK.

Du kan nå se på nettsider på TV’en din ved bruk av

BbC c på fjernkontrollen.

PIP (bilde-i-bilde) funksjon

Når du ser på nettleserens side, kan programmer som

sendes for øyeblikket eller bilder fra eksterne innganger

vises i et PIP-vindu (underskjermbilde).

a

Trykk på den RØDE knappen mens du ser på

nettlesersiden.

Programmene som sendes for øyeblikket eller

bilder fra eksterne innganger vises i et PIP-vindu.

MERK:

• PIP-vinduets posisjon, og om det vises eller ikke, kan

stilles inn i nettleserinnstillingene.

• PU og Pu-knappene kan ikke brukes når PIP-vinduet

vises.

Stoppe visningen av PIP-vinduet:

Trykk på den RØDE knappen når PIP-vinduet vises.

c

d

e

Trykk på BbC c for å rulle nedover STJERNEN på

Favoritter på verktøylinjen og trykk på OK.

Trykk på OK for å lagre den ønskede nettsiden i

dine Favoritter.

Trykk på BACK på fjernkontrollen for å gå tilbake

til å se på nettsiden din.

Du kan trykke på den GRØNNE-knappen på

fjernkontrollen for miniatyrvisning av alle dine

Favoritter.

MERK: Den ønskede nettsiden er markert og vises i den

øverste raden med +-ikonet. +-ikonet vil endres til et

sideikon etter at nettsiden har blitt lagret i Favoritter.

53


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Bruke Skype

Skype Ready Toshiba TV-ene bringer familie og venner

nærmere hjemmet ditt. Skype på din Toshiba TV gjør det

mulig for deg å dele spesielle øyeblikk uavhengig av

avstand.

Før du bruker Skype - Forberedelser

• Koble til FREETALK HD-kameraet: TALK-7291 til TVens

USB-terminal. Ikke bruk en USB-hub.

For et Skype-klart Toshiba TV-kompatibelt kamera,

besøk følgende nettside: http://shop.skype.com

• Plasser HD-kameraet på toppen av TV’en og pass på at

det er i midten.

• Koble til nettverket.

MERK:

• HD-kameraet selges separat.

• Du må ikke koble til et annet kamera enn det anbefalte

HD-kameraet.

• Bruk av et trådløst nettverk kan føre til dårligere

samtalekvalitet.

• Noen av funksjonene som er tilgjengelige på andre

versjoner av Skype er ikke tilgjengelige på fjernsynet.

• Når du bruker Skype, vil noen av funksjonene på TV-en

ikke være tilgjengelige.

• Lydinnstillingene skifter til Skype-modus.

• Dersom du ikke kan høre personen du snakker med,

kontroller lydstyrken på TV’en.

• Når optisk digital utgang eller analog utgang brukes og

du er logget inn, kan det hende at ringetonen ikke kan

høres.

• Lydstyrkenivået på Skype kan være forskjellig fra andre

funksjoner på TV’en din.

• Når Nullstill TV-funksjonen brukes fra TV-menyen,

tilbakestilles Skype-informasjonen til

fabrikkstandardinnstillinger.

• Skjermbilder som brukes i denne bruksanvisningen kan

være forskjellig fra TVmenyen. Skype vil da nullstilles til

sine fabrikkstandardinnstillinger.

Ingen nødsamtaler med Skype

Skype kan ikke brukes til nødsamtaler.

Komme i gang

a Trykk på på fjernkontrollen.

b

c

Trykk på BbC c for å velge Skype-ikonet og trykk

på OK.

”Velkommen til Skype!”-skjermbildet kommer til

syne.

Du kan velge et Skypenavn fra nedtrekksmenyen

for Skypenavn.

Velg Logg inn eller Opprett konto.

For å opprette en ny konto:

Dersom du ikke allerede har en Skype-konto, kan du

opprette en ny fra TV’en din.

a

Velkommen til Skype!

Skypenavn Trykk på [OK]

Passord Trykk på [OK]

Logg inn

Logg inn når Skype starter

Start Skype når TV'en starter

Opprett konto

Velg Opprett konto i skjermbildet for Velkommen

til Skype! og trykk på OK.

Lag en ny Skype-konto

Fullt navn 1~70 tegn

Skypenavn 6 og 32 tegn

Passord 6~20 tegn

Gjenta passordet 6~20 tegn

E-post Trykk på [OK]

Ja, send meg nyheter og spesialtilbud fra Skype.

Jeg har lest og akseptert.

brukerbetingelser for Skype

personvernerklæring for Skype

Jeg godkjenner - lag konto

Avbryt

Lag en ny Skype-konto

Fullt navn 1~70 tegn

Skypenavn 6 og 32 tegn

! “ £ $ % ^ & * ( ) _ +

Q W E R T Y U I O P { }

Alt

A S D F G H J K L : @ ~

| Z X C V B N M < > ?

Enter

54


KONTROLLER OG FUNKSJONER

b

c

d

Skriv inn Fullt navn, Skypenavn, Passord,

Gjenta passordet og E-post.

• Dersom du ønsker å motta Skype-nyheter og

spesialtilbud, huk av i valgboksen. Skype vil

informere brukere om nye produkter, funksjoner

og spesialtilbud via e-post.

Velg ”Jeg godkjenner - opprett en brukerkonto”

og trykk på OK.

Du vil nå være logget inn på din nye konto.

MERK:

• Vennligst pass på at du har skrevet inn e-postadressen

din korrekt. Det er påkrevd dersom du mister eller

glemmer passordet ditt.

• Dersom du glemmer passordet ditt, besøk skype.com

for å hente det.

• Hvis en melding som informerer deg om at Skypenavnet

som er skrevet inn allerede er registrert kommer

til syne, vennligst velg et annet navn.

For å logge inn på Skype:

Dersom du har en Skype-konto, logg inn på Skype i

skjermbildet for Velkommen til Skype!.

a

b

Skriv inn ditt Skypenavn og Passord.

Velg Logg inn og trykk på OK.

• Dersom ”Logg inn når Skype starter” er huket

av, vil kontoen din logge inn automatisk når du

starter Skype fra menyen.

• Dersom ”Start Skype når TV-en starter” er

huket av, vil kontoen din logge inn automatisk

når du slår på TV-en.

Begge disse alternativene kan velges sammen.

Grunnleggende operasjon

Trykk på B / b for å velge en fane (Kontakter/Personer,

Nylig, Innstillinger). Trykk på c og B / b for å velge en

kontakt fra listen.

Kontaktlisten din vil inneholde følgende informasjon:

Kontaktnavn / Nåværende online-status / Profilbilde /

Humørmelding

Ditt profilbilde, status, Skypenavn, humørmelding og tilgjengelig

Skypekreditt.

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Kontakter/Personer

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

+8888888888888

Status Legg til kontakt Exit

Fane

Status: Endre din tilgjengelighetsstatus

Legg til kontakt: Legg til en Skype-konto eller et telefonnummer

EXIT:Gå tilbake til forrige skjermbilde. I kontaktlisten vil EXITknappen

lukke Skype-applikasjonen uten å logge ut.

Gjeldende status for hver av kontaktene dine forklares nedenfor:

: Online : Borte

: Offline : Telefonnummer

: Ikke forstyrr : Offline med vanlig oppringning

eller samtaleviderekobling

aktivert

Kontakter/Personer

Trykk på B / b for å velge fanen Kontakter/Personer.

Trykk på c og B / b for å velge en kontakt.

Når du trykker på OK ved hver kontakt, vil følgende

funksjoner vises:

Ingen blokkert kontakt

Norsk

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Kontakter/Personer

Navn Navn

Navn Navn

TextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextText

Videoanrop Lydanrop

Navn Navn

Vis profil

TextTextTextTextTextText

Send talemelding

Navn Navn

Blokker

TextTextTextTextTextText

Fjern

+8888888888888

Status Legg til kontakt Exit

Start videosamtale

Start vanlig oppringning

Vis profil - Se på kontaktprofil (inkludert Skype-navn, fullt

navn, fødselsdato, kjønn, plassering,

mobiltelefon og e-post).

Send - Send talemelding til kontakt

talemelding

Blokker - Blokker / ta vekk blokkering fra kontakt

Fjern - Fjern kontakt fra listen

55


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Videoanrop eller Lydanrop

Trykk på BbC c for å velge Videoanrop eller Lydanrop,

skjermen vil nå vise samtalen din som vist nedenfor.

Andre side

Videoanrop

Egen side

Innkommende samtale

Innkommende samtaler på Skype vil vises i nedre høyre

hjørne av TV-skjermen din. Du vil også høre en ringetone

som kan justeres ved bruk av LYDSTYRKE-knappene på

fjernkontrollen din.

Innkommende anrop...

Navn

Video Tale Avslå

06:34:45

xxxx

Lydanrop

ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV WXYZ

+

Du blir gitt tre alternativer ved mottakelse av en

innkommende samtale:

• Video : Svar med videosamtale.

• Tale : Svar med vanlig samtale.

• Avslå : Avslå den innkommende samtalen.

MERK: Dersom andre applikasjoner er aktive eller tar

opp, vil du kun få en ”Innkommende samtale-beskjed” til

applikasjonen eller opptaket har stanset.

Nedenfor er alle ikonbildene i samtalevinduet.

Start video

Stopp video

Fortsett samtalen

Fjern dempingen fra webkameramikrofonen

Demp webkameramikrofonen

Video med normal størrelse

Video på full skjerm

Åpne oppringningstastatur

Avslutt samtalen (Legg på)

Status

Når du trykker på den GRØNNE knappen, vises vinduet

for endring av status som nedenfor. Du kan endre

statusen ved å trykke på B / b og OK. Trykk på BACK for

å avslutte.

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

OnlineKontakter/Personer

Navn Navn

Borte

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Ikke forstyrr

Navn Navn

Usynlig TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

Logg ut

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

+8888888888888

Status Legg til kontakt Exit

Gruppesamtaler

Ved bruk av din Toshiba TV, kan du bli en del av Skypegruppen

for vanlige oppringninger og videosamtaler. Du

kan imidlertid kun sende og motta lyd mens du har disse

samtalene.

MERK: Du må bli invitert til en gruppesamtale, du kan ikke

initiere den fra TV’en.

56


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Legg til kontakt

Du kan legge til kontakter til kontaktlisten din.

Når du trykker på den GULE knappen, vil menyvinduet for

Legg til kontakttype komme til syne på skjermen.

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Kontakter/Personer

Navn NavnLegg til kontakttype

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

Skypekontakt

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn Telefonnummer

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

Exit

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Når du mottar en kontaktforespørsel, vil en sprettoppmeny

komme til syne der du kan velge å Akseptere, Blokkere

eller Avslå forespørselen.

Trykk på B / b for å velge, og trykk på OK.

Be om skjema

ms_audi

john5678236

Exit

Norsk

+8888888888888

Status Legg til kontakt Exit

To underfunksjoner støttes.

Trykk på B / b for å velge Skypekontakt eller

Telefonnummer og trykk på OK.

• Skypekontakt

Skriv inn Skypenavnet til personen du leter etter.

Søkeresultatene vil vises etter mottatt respons fra

Skype-serveren.

• Telefonnummer

Du kan også skrive inn et telefonnummer i søkevinduet.

Søkeresultater for kontakt

Legg til en Skypekontakt

Søkeresultat: (jackyding)

Fullt navn Skypenavn Land

Aaaaaa_0101 Aaaaaa_0101 USA

Bbbbbb007 Bbbbbb007 UK

Cccccc0709 Cccccc A01 HK

Ddddddd Ddddddd Ddd Taiwan

Eeeeee_Eeee EE_Eeeee Japan

Ffffffffff_Fu Ffffffffff_Ff Taiwan

Gggggg_Ggg Gggggg_Ggg Taiwan

Tilbake

Du kan sende en kontaktforespørsel til en person som

vises i søkeresultatene. Trykk på B / b for å velge en

person og trykk på OK.

Melding om autoriseringsforespørsel

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Kontaktliste

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Navn Navn

TextTextTextTextTextTextTextTextText

Varsel

+8888888888888

Du har mottatt en kontaktforespørsel.

Trykk på C / c-knappen for å velge og trykk på OK.

ms_audi

Hallo! Vennligst legg meg til i dine kontakter.

Akseptere Blokker Avslå

Nylig

Du kan se en liste over tidligere hendelser i ”Nylig”.

Trykk på B / b for å velge fanen Nylig. Trykk på c og

B / b for å velge et element og trykk på OK.

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Nylig

Navn Navn

Navn Navn

Tirs. 3. juli 04:07:47 2012 Varighet 00:10:00

Navn Navn

Videoanrop Lydanrop

Tirs. 3. juli 03:44:58 2012 Varighet 00:00:00

Navn Navn

Vis profil

Man. 2. juli 10:01:11 2012 Varighet 00:01:06 Send talemelding

Navn Navn

Hør en talemelding

Legg til i Kontakter

Man. 2. juli 06:36:49 2012 Varighet 00:03:04

Slett dette elementet

Navn Navn

Tirs. 28. juni 03:30:17 2012 Varighet 00:00:08

Trykk på C / c for å velge Videoanrop eller Lydanrop.

Hver oppringning har et medfølgende ikon. Betydningen

for hvert ikon er som følger:

Ikoner Beskrivelse

Innkommende samtale

Utgående samtale

Tapt anrop

Status Legg til kontakt Exit

Status

OK

Ulest talemelding

Talemelding

57


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Oppringer

Du kan ringe mobil- og fastnumre fra denne skjermen.

Trykk på B / b for å velge fanen Oppringer. Trykk på c

og B / b for å navigere på denne skjermen.

Innstillinger

Trykk på B / b for å velge fanen Innstillinger og trykk på

OK.

Vinduet for Innstillinger vil vises.

Navn

- TextTextTextTextTextTextTextTextTextTextTextText

Skype-kreditt

Oppringer

Tast inn landskoden

-Velg en-

Taiwan +886

Tajikistan +992

Tanzania +255

Thailand +66

Øst-Timor +670

Togo +228

Brukerprofil

Endre passord

Generelle innstillinger

Lydinnstillinger

Personverninnstillinger

Blokkerte kontakter

Anropsinnstillinger

Navn Navn

(1/2)

Kjønn -Velg en-

Fødselsdato

(D) (M) (Å)

Land/region -Velg en-

Land/område Trykk på [OK]

By Trykk på [OK]

Hjemmetelefon

Trykk på [OK]

Kontortelefon

Trykk på [OK]

Status Legg til kontakt Exit

Velg land eller region først, og skriv deretter inn

telefonnummeret sammen med områdekode. Du trenger

litt Skypekreditt på kontoen din for å ringe mobiler eller

fastnumre ved bruk av Skype. Nødsamtaler over Skype

støttes ikke.

Om Skype

Mobiltelefon

Trykk på [OK]

Du kan endre følgende innstillinger:

• Brukerprofil

Legge til eller endre personlig informasjon (f.eks.

fødselsdato, land/region ogtelefonnummer).

• Endre passord

Du kan endre passordet ditt ved å skrive inn det

nåværende passordet og det nye passordet to ganger.

• Generelle innstillinger

Velg om Skype skal starte automatisk når du slår på TVen.

• Lydinnstillinger

Juster lydstyrken på høyttaler/ringetone manuelt.

Lydstyrken på høyttalerne dine vil være forskjellig på

Skype sammenlignet medditt normale TV-lydstyrkenivå.

Lydstyrkeskalaen til høyttaleren er 0 - 100 % ved 1 trinn,

og ringetonelydstyrken er 0 - 100 % ved 25 trinn.

• Personverninnstillinger

Still inn hvem du tillater samtaler fra, om det er fra hvem

som helst eller kun fra folk i kontaktlisten din.

• Blokkerte kontakter

Dersom du ikke ønsker at noen skal nå deg, blokkerer

du dem ved å skrive inn deres Skypenavn eller

telefonnummer fra denne menyen. Vellykkede

kontaktblokkeringer vises i dette vinduet.

• Anropsinnstillinger

Dersom du ikke er logget inn på Skype, kan du

videresende innkommende anrop til et annet

telefonnummer eller Skypenavn eller velge at du vil

akseptere talemeldinger. Du trenger imidlertid

Skypekreditt for å slå på denne funksjonen.

• Om Skype

Viser informasjon om Skype.

Exit

58


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke Hybrid TV Standard

(hvis tilgjengelig)

Hybrid TV Standard gjør det mulig for TV’en å

motta HbbTV-tjenester. TV-tjenester som

støtter denne funksjonen viser ofte ”trykk på

RØD” på skjermen.

MERK: Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan

ta i bruk denne funksjonen (se side 12).

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

Trykk på c og B / b for å velge Hybrid TV

Standard.

Trykk på C / c for å skifte fra Deaktiv. til Aktiv. og

trykk på OK.

Når ”trykk på RØD” blir indikert på skjermen, trykk

på den RØDE knappen for å få tilgang til HbbTVtjenester-siden,

og trykk deretter på BbC c for å

velge det ønskede innholdet.

MERK:

• HbbTv-tjenesten eller de nødvendige

nøkkeloperasjonene kan være umulig på grunn av

tjenestens innhold. I slike tilfeller setter du Hybrid TV

Standard-innstillingen til Deaktiv.

Toshiba gir ingen garantier, representasjoner eller

forsikringer når det gjelder innholdet.

Bruke Intel ® Wireless Display

Intel ® Wireless Display (Intel ® WiDi) støttes på

denne TV’en. Du kan bruke din TV som ekstra

skjerm til en PC med Intel ® Wireless Display.

a

b

c

d

e

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Intel ® WiDi og trykk på

OK.

En melding vises på TV-skjermen. Velg Ja.

Start programvaren Intel ® WiDi på din PC og velg

"Søk etter tilgjengelige adaptere".

Intel ® WiDi enhetsnavn og ID-lister vil da vises på

PC-skjermen.

Velg TV’en du ønsker å koble til.

“Kobler til” vises på TV’en.

Koble PC-en din til TV-en din for første gang

Når du velger Toshiba-TV’en for første gang, vil en

firesifret eller åttesifret kode vises på TV-skjermen

din. Denne koden må tastes inn på datamaskinen

din for å autentifisere tilkoblingen.

Dersom verifiseringen allerede har funnet sted

“Koblet til Intel ® Wireless Display. Vennligst vent”

vises på skjermen.

Etter at Intel ® WiDi-tilkoblingen er fullført, vil TVskjermen

avspeile innholdet som vises på PCskjermen.

MERK:

• Når du kobler til Intel ® WiDi, må PC’en ha strømmen

slått på.

•Når Intel ® WiDi-programvaren er aktiv og

tilkoblingstypen er stilt inn på trådløs, kan det hende at

andre applikasjoner ikke kan brukes.

• Intel ® WiDi-enhetsnavnet til TV’en kan endres fra Intel ®

WiDi-programvaren.

For å avslutte Intel ® WiDi:

Avslutt Intel ® WiDi ved å trykke på frakoblingsknappen i

Intel ® WiDi-programvaren eller ved å trykke på EXIT på

fjernkontrollen til TV’en.

MERK: Dersom PC’en har vært inaktiv en stund, vil Intel ®

WiDi-tilkoblingen frakobles automatisk.

Norsk

59


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

a

b

c

d

e

f

TV’ens enhetsnavn for Intel ® WiDi kan endres.

I menyen Nettverk trykk på B / b for å velge

Oppsett av nettverksenhet, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Intel ® WiDi oppsett, og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Intel ® WiDi enhets

navn, og trykk på OK.

Velg Intel ® WiDi enhets navn, og trykk på OK.

Vinduet for programvaretastaturet vises.

Tast inn enhetsnavnet til Intel ® WiDi ved hjelp av

softwaretastaturet (se side 44). Trykk på den

GRØNNE knappen.

Marker Utført og trykk på OK for å lagre

innstillingen din.

Enhetsliste viser en liste over MAC-adresser for tidligere

tilkoblede enheter. Det maksimale antallet som kan lagres

er 20.

Dersom listen går tom for plass, vil den eldste MACadressen

slettes og den nye MAC-adressen vil legges til

automatisk.

a

Intel ® WiDi Enhetsnavn

Enhetsliste

I skjermbildet for Intel ® WiDi oppsett, markerer

du Enhetsliste og trykker på OK.

Enhetslisten vil vises.

De registrerte MAC-adressene kan slettes én etter én ved

å trykke på den RØDE tasten i listen.

Når du gjør dette, kan følgende tekst ses “Ønsker du å

avregistrere denne enheten? Ja/Nei” (standardmarkøren

er “Nei”).

Bruke Media Player

Med denne TV-en kan du se på film-, musikkog

fotofiler som er lagret på en USB-enhet som

er koblet til USB-porten.

Du kan også vise fotografi-, film- eller

musikkfiler fra PC-en din ved å koble TV-en til

hjemmenettverket ditt.

Terminologi:

DMP: Digital Media Player

DMS: Digital mediaserver

DMR: Digital Media Renderer

DMC: Digital Mediakontroller

• DMP: TV-en kan kontrollere og spille av innhold fra en

DMS.

- En DMS er en enhet som kan fungere som en server

for DMP eller DMR.

• DMR: TV-en kan spille av innhold fra en DMS. Avspilling

kontrolleres av en DMC.

- En DMC er en enhet som kan instruere TV-en til å

spille av innhold.

MERK:

• Ikke sett inn / fjern USB-enheten mens den er i bruk.

• MENU er ikke tilgjengelig under avspillingen.

• Når du ønsker å bruke TV’en din som en media

renderer, still inn Media Renderer på På (se

”Mediapresentasjonsoppsett” på side 45).

Spesifikasjoner for Media Player

Enhet

USB-enhet

Grensesnittversjon: USB 2.0 HS

USB Mass Storage Class

(masselagringsenheter) (MSC)

MERK:

• Tilkoblingsmulighet er ikke garantert for alle enheter.

• Feil oppførsel kan forstyrre med en USB

hubtilkobling.

Filsystem: FAT16 and FAT32

Maksimal minnestørrelse: Ubegrenset

Du må hente inn eventuell nødvendig tillatelse

til å laste ned eller bruke kopibeskyttet innhold

fra eierne av kopibeskyttelsen. TOSHIBA kan

ikke og gir ikke noen slik tillatelse.

60


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke Media Player med USB

Når Autostart er aktivert, blir du spurt om du vil

starte Media Player når en USB-enhet blir satt inn.

Hvis Autostart er deaktivert (eller hvis du vil koble

til en mediaserver på nettverket), må du manuelt

starte Media Player fra menyen.

Slik endrer du Autostart-innstillingen:

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

d

Autostart

a

b

c

d

e

Grunnleggende operasjon

Trykk på c og B / b for å velge Media player

oppsett og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge USB auto start, og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På eller Av.

Sett inn USB-enheten i USB-porten på venstre

side av TV-en. En forespørsel vises.

Trykk på C / c for å velge Ja og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Videoer, Musikk eller

Bilder og trykk på OK.

Trykk på BbC c for å velge Enheter og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge en enhet, og trykk på

OK.

MERK: Hvis Autostart er stilt inn til Av, kan du starte

Media Player manuelt.

For å velge en fil i innholdslisten:

a

b

Trykk på BbC c for å velge en fil eller mappe.

Trykk på OK for å gå til neste nivå, eller trykk på

BACK for å gå tilbake til forrige nivå.

Når du velger en fil, trykk på OK for å spille av eller

se på.

For å flytte fanevalget:

a

Trykk på den BLÅ knappen.

Lukke Media Player:

a

Trykk på EXIT.

Bruke Media Player med en mediaserver

Du må konfigurere et hjemmenettverk før du kan ta

i bruk denne funksjonen (se side 12).

a Trykk på og velg Min musikk, Mine videoer,

Mine bilder eller Mitt innhold-ikonet, og trykk på

OK.

b

c

Trykk på BbC c for å velge Enhetsnavn-ikonet

og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge en enhet, og trykk på

OK.

Innholdsliste

Videoer Musikk Bilder Search

Enheter: CTV-5 Sorter: Tittel

Dato

Video 23:59, ons. 31. des. 1969

Musikk 23:59, ons. 31. des. 1969

Bilder 23:59, ons. 31. des. 1969

Brukerfiler 23:59, ons. 31. des. 1969

Norsk

Manuell start

a

Sett inn USB-enheten i USB-porten på venstre

side av TV-en.

b Trykk på og velg Min musikk, Mine videoer,

Mine bilder eller Mitt innhold-ikonet, og trykk på

OK.

c

d

Trykk på BbC c for å velge Enheter og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge en enhet, og trykk på

OK.

Filer vises i Listevisning i samsvar med den siste

kategorien (Videoer, Musikk eller Bilder) og enheten du

valgte.

Filer og mapper tilknyttet fotografier, film og musikk vises

i innholdslisten.

For å velge en fil i innholdslisten:

a

b

Trykk på BbC c for å velge en fil eller mappe.

Trykk på OK for å gå til neste nivå, eller trykk på

BACK for å gå tilbake til forrige nivå.

Når du velger en fil, trykk på OK for å spille av eller

se på.

61


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

For å sortere filer (hvis tilgjengelig):

Du kan sortere filer etter henholdsvis filnavn (tittel)

eller dato.

a

b

Trykk på BbC c for å markere Sorter og trykk på

OK.

Trykk på B / b for å velge Fil navn (Tittel), Ny eller

Gammel og trykk på OK.

Vise fotofiler (på en mediaserver

eller USB-enhet)

Det er to typer visningsmoduser.

Fotoliste (USB og nettverksspillerfoto)

Denne visningen lar deg søke etter fotografier i et

rutenettformat.

Bildene vises med miniatyrbildedata i hver bildefil.

Søke etter innhold (hvis tilgjengelig):

a

Trykk på BbC c for å markere Søk og trykk på

OK.

Videoer Musikk Bilder Search

Enheter: /usb/sda1 Sorter: Filnavn

/DCIM

b

Vinduet for programvaretastaturet vil komme til

syne (side 44). Tast inn nøkkelordet med

Softwaretastaturet og søket vil søke etter:

Boulder002HD.jpg

01:00, fre. 28. des. 1984

c

Nettverk

Videoer: Tittelnavn

Musikk: Tittelnavn/Artistnavn/Albumnavn

Bilder: Tittelnavn

USB

Videoer/Musikk/Bilder: Filnavn.

Velg utstyr og kategori og trykk på OK.

Listen over søkeresultater vil vises.

For å vise enhetsinformasjon eller trådløs

informasjon:

a

b

Trykk på QUICK for å åpne QUICK-menyen.

Trykk på B / b for å velge noen av følgende

elementer.

Bruke sammen med USB-enhet: Enhet

Informasjon

Bruke med mediaserver: Trådløs informasjon

Lukke Media Player:

a

Trykk på EXIT.

Den opprinnelige markerte posisjonen vil være på øvre

venstre miniatyrbilde i fotolisten.

a

b

c

Trykk på BbC c for å flytte markeringen til ett

vindu.

eller knappene kan brukes til å bla +/- i

fotolisten når det finnes flere bilder enn det er plass

til på én skjerm. Når knappene eller trykkes

ned, vil markeringen være på fotoet øverst til

venstre på Forrige/neste fotoliste.

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm

og for å bla opp på første skjerm vil ikke være

tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til

neste nivå. Trykk på BACK for å gå tilbake til

forrige nivå.

Trykk på OK for å vise det valgte fotografiet i Enkel

visning-modus.

62


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Enkel visning (USB og nettverksspillerfoto)

I denne modusen, vises det kun filer som finnes i den

valgte mappen. Denne visningen lar deg endre

fotoinnholdet manuelt. Når du går fra Fotoliste til Enkel

visning, vises det nåværende valgte fotografiet.

a

Trykk på c for å vise neste bilde. Trykk på C for å

vise forrige bilde.

b Trykk på for å vise filstatusinformasjon

(filnummer, fototittel, oppløsning osv.).

MERK: Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig

av innholdet eller enhetene.

Lysbildeframvisning (USB og

nettverksspillerfoto)

Denne visningen lar deg se på en lysbildefremvisning av

fotografiene dine. I denne modusen, spilles det kun av filer

som finnes i den valgte mappen.

a

b

For å starte lysbildeframvisningen, trykk på OK i

Enkel visning-modus.

Trykk på C / c for å vise forrige/neste bilde.

c Trykk på for å vise filstatusinformasjon.

Trykk på OK for å gå tilbake til Enkel visning.

Stille inn Intervalltid og Gjenta-innstillinger:

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge enten Intervalltid eller

Gjenta.

Trykk på c og B / b for å justere innstillingen og

trykk på OK.

For å rotere bildet:

Når du ser på bildet med Enkel visning-modus eller

Lysbildefremvisning-modus, kan bildet roteres til 90°.

B knapp: Medurs rotering

b knapp: Moturs rotering

Stille inn bakgrunnsmusikk (kun USB):

a

b

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Bakgrunnsmusikk og

trykk på c og B / b for å velge På.

Musikkfilen i samme mappe som det framviste

fotografiet vil begynne å spille.

MERK:

• Alle musikkfilene i samme mappe som bildet vil spilles

gjentatte ganger.

• For å stoppe avspilling av musikkfiler, velg Av i

Bakgrunnsmusikk.

For å zoome inn/ut av bilder (USB og

nettverksspillerfoto):

Under Enkel visning-modus eller Lysbildeframvisningmodus,

er det mulig å bruke zoom-funksjonen.

RØD knapp (Zoom inn)

x1 S x2 S x4 S x8 zoom inn

GRØNN knapp (Zoom ut)

x8 S x4 S x2 S x1 zoom ut

BbC c knapper: Vertikal eller horisontal rulling

MERK: Bruk av zoomfunksjonen i Lysbildeframvisning

modus vil stanse lysbildeframvisningen og zoome inn/ut

av bildet.

For å velge et bilde fra Avspillingslisten (USB

og nettverksspillerfoto):

I Enkel visning-modus eller Lysbildeframvisningmodus

kan du velge et annet foto fra Avspillingslisten.

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny fra Enkel

visning-modus eller Lysbildeframvisningmodus.

Trykk på B / b for å velge Avspillingsliste, og

trykk på OK.

Fotolisten vil vises.

Trykk på B / b for å velge et filnavn.

Lukke fotovisning:

a

Trykk på EXIT. Fjernsynet går tilbake til den sist

sette kanalen eller den eksterne inngangen.

Norsk

Filkompatibilitet

Se side 89.

63


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Du kan velge filmer fra en Videoliste med tilgjengelige

filer.

Videoliste (USB og nettverksspillerfilm)

a Trykk på BbC c for å velge en fil eller mappe.

eller knappene kan brukes til å bla +/- i

Videolisten når det finnes flere filer enn det er

plass til på én skjerm.

b

c

d

Vise filmfiler (på en mediaserver

eller USB-enhet)

Videoer Musikk Bilder

Enheter: /usb/sdb Sorter: Filnavn

/12334567891123456789212345678931... Dato

VTS_01_1.mpg

/usb/sdb 16:40, ons. 09. jan. 2013

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm

og for å bla opp på første skjerm vil ikke være

tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til

neste nivå. Trykk på BACK for å gå tilbake til

forrige nivå.

Med ønsket fil valgt, trykk på OK eller c (spill av)

for å starte avspillingen.

MERK:

• På forhåndsvisningsskjermen, hvis du uthever

filen uten å trykke på OK, spilles innholdet av på

en forhåndsvisningsskjerm. Når du trykker på

OK, spilles innholdet av i fullskjermvisning.

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid å

starte avspillingen.

Trykk på v for å stoppe avspillingen.

MERK:

• Hvis avspillingen fullføres før v trykkes ned, vil

skjermen returnere til Videoliste.

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid før

avspillingen starter.

00:00:33 00:01:59

VTS_01_1.mpg

16:40, ons. 09. jan. 2013

Under avspilling:

• Trykk på W for å pause.

Det kan være at PAUSE ikke er tilgjengelig på grunn av

innholdet eller mediaserveren.

• Trykk på c (spill) for å gjenoppta normal avspilling.

• For å spille av i raskere tempo bakover eller fremover,

trykk på CC / cc under avspillingen. Hver gang du

trykker på CC / cc, endres avspillingshastigheten.

•Trykk på Z for å spille av fra begynnelsen av gjeldende

valgt fil. Trykk på z for å lokalisere etterfølgende filer.

• Trykk på for å vise filstatusinformasjonen

(innholdsnummer, filmtittel, fremdriftstid, osv.).

MERK:

• Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig av

innholdet eller enhetene.

• Under avspilling kan du justere menyfunksjonene

Bilde og Lyd fra Hurtigmeny.

• Det kan være at avspillingshastigheten (CC / cc) ikke

endres på grunn av strømningen.

Velge teksting- og lydspråk (kun USB):

• Trykk gjentatte ganger på SUBTITLE for å velge

foretrukket undertekstspråk.

• Trykk gjentatte ganger på s for å velge foretrukket

lydspråk.

MERK: Avhengig av innholdet kan det hende at denne

funksjonen ikke ertilgjengelig.

Stille inn gjenta-modusen:

a

b

Modus

Av

Alle

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Gjenta, og trykk på c

og B / b for å velge Av, Alle eller 1.

Beskrivelse

Filen spilles kun av én gang.

Filer i samme mappe spilles av gjentatte

ganger.

1 Samme filen spilles av flere ganger.

Trykk på BACK.

MERK:

• Denne innstillingen er effektiv til TV’en slås av.

• Denne innstillingen blir ignorert i media renderer for

nettverk.

64


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Gjenoppta avspilling (kun USB)

Du kan gjenoppta avspilling der den sist ble stoppet.

Trykk på v under avspillingen av en film for å memorere

posisjonen der filmen stanset.

MERK:

• Den memorerte stansede posisjonen vil bli slettet i

følgende tilfeller.

- Spill av forskjellig innhold

- Avslutt Media Player

- Trykk på v i videolisten

• Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig

av innholdet.

For å velge en film fra avspillingslisten (USB og

nettverksspillerfilm):

Under avspillingen av en film kan du velge en annen film

fra Avspillingsliste.

a

b

c

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Avspillingsliste, og

trykk på OK.

Filmlisten vil vises.

Trykk på B / b for å velge et filnavn.

Lukke Filmviser:

a

Trykk på EXIT.

Filkompatibilitet

Se side 89.

Registrere din TV til en DivX ® -konto:

Denne TV-en lar deg spille av filer som er kjøpt eller leid

fra DivX ® Klikkefilm (Video On Demand) (VOD)-tjenester.

Når du kjøper eller leier DivX ® VOD-filer på Internett, blir

du bedt om å skrive inn en registreringskode.

a I menyen for Media player oppsett, trykk på B /

b for å velge DivX ® VOD og trykk på OK.

b

c

d

Trykk på B / b for å velge DivX ® VOD

registrering og trykk på OK.

DivX ® VOD-vinduet vil vises og du vil se

registreringskoden. For detaljer om registrering,

besøk DivX ® -nettsiden på

http://vod.divx.com

Kopier aktiveringsfilen til en minneenhet og spill

den på TVen.

For å avregistrere din enhet:

a

b

c

< DivX® VOD

DivX® VOD registrering

DivX® VOD avregistrering

I trinn 2 over, velg DivX ® VOD-avregistrering, og

trykk deretter på OK.

En bekreftelsesmelding vises. Velg Ja, og trykk

deretter på OK.

DivX ® VOD-vinduet vil komme til syne, og du vil se

avregistreringskoden. For detaljer om registrering,

besøk DivX ® -nettsiden på

http://vod.divx.com

Norsk

OM DIVX VIDEO: DivX ® er et digitalt videoformat laget

av DivX, LLC, en underdivisjon av Rovi Corporation.

Dette er en offisiell DivX Certified ® enhet som spiller

DivX-videoer. Besøk divx.com for mer informasjon og for

programvareverktøy til å konvertere filene dine til DivXvideoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified ®

enheten må være registrert for å kunne spille av kjøpte

DivX Video-on-Demand (VOD)-filmer. For å få tak i

registreringskoden din, lokaliser DivX VOD-seksjonen på

oppsettmenyen på enheten din. Gå til vod.divx.com for

mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified ® for å spille av DivX ® -videoer og DivX

Plus ® HD (H.264/MKV) opp til 1080p, inkludert

premiuminnhold.

65


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Spille DivX Plus HD-innhold:

• For å spille av i raskere tempo bakover eller fremover,

trykk på CC / cc under avspillingen. Hver gang du

trykker på CC / cc, endres avspillingshastigheten.

• Denne TV-en genererer originale kapittelpunkter med

10 % trinn for i alt 10 kapitler, og de er tilgjengelige ved

hjelp av tallknapper på fjernkontrollen.

Under avspilling, trykk på z for å hoppe til begynnelsen

av neste kapittel. Når z trykkes ned to ganger på rad,

gjentas det ovenstående to ganger. Dersom z trykkes

ned ved siste kapittel, vil bekreftelsesmeldingen vises.

Hvis du velger Ja, vil avspillingen hoppe til begynnelsen

av neste innhold.

Trykk på Z for å hoppe til begynnelsen av gjeldende

kapittel.

Hvis Z trykkes to ganger etter hverandre, vil avspillingen

hoppe til begynnelsen av forrige kapittel. Hvis Z trykkes

to ganger etter hverandre ved det første kapittelet, vil

avspillingen av gjeldende innhold stoppe, og

bekreftelsesmeldingen vil vises. Hvis du velger Ja, vil

avspillingen hoppe til begynnelsen av forrige innhold.

Trykk på B for å hoppe til begynnelsen av forrige fil.

Trykk på b for å hoppe til begynnelsen av neste fil.

Tallknappen brukes for direkte hopp. Hvis 3-knappen og

OK trykkes ned, vil avspillingen hoppe til begynnelsen av

3. kapittel.

MERK:

• Avhengig av innholdet vil data ikke bli brukt.

• Det kan være at avspillingshastigheten (CC / cc) ikke

endres på grunn av strømningen.

Bruke flere titler og alternative tidslinjer for

flere titler

DivX Plus HD-filer kan inneholde inntil 100 titler.

Du kan endre tittelen (den inneholder samme videofil) ved

å trykke på den RØDE knappen.

Når den RØDE knappen trykkes ned, vil tittelendringen bli

vist i vinduet nederst i skjermen (samme som tekstingseller

lydendringsvinduet).

Tittelen endres i en syklus hver gang den RØDE knappen

trykkes ned. Avspillingen vil starte fra starttidspunktet for

valgt tittel hver B / b.

Dersom du trykker på C / c, vil multitittelen også endres.

MERK: Avhengig av innholdet vil data ikke bli brukt.

Du kan høre på musikk fra en Musikkliste med

tilgjengelige filer.

Musikkliste (USB og nettverksspillermusikk)

a Trykk på BbC c for å velge en fil eller mappe.

eller knappene kan brukes til å bla +/- i

Musikklisten når det finnes flere filer enn det er

plass til på én skjerm.

b

c

d

Spille av musikkfiler (på en

mediaserver eller USB-enhet)

Videoer Musikk Bilder Search

Enheter: /usb/sda1 Sorter: Filnavn

Dato

xxxxxxxxxxx 08:22, ons. 31. okt. 2012

xxxxxxxxxxx 13:00, man. 23. jan. 2012

xxxxxxxxxxx 14:24, tirs. 01. mars 2011

MERK: Funksjonene for å bla ned på siste skjerm

og for å bla opp på første skjerm vil ikke være

tilgjengelige.

Når du velger en mappe, trykk på OK for å gå til

neste nivå. Trykk på BACK for å gå tilbake til

forrige nivå.

Med ønsket fil valgt, trykk på OK eller c (spill av)

for å starte avspillingen.

MERK: Hvis du markerer filen uten å trykke på OK,

vil innholdet bli spilt av på en Musikkliste. Når du

trykker på OK, spilles innholdet av i

fullskjermvisning.

Trykk på v for å stoppe avspillingen.

MERK:

• Avhengig av filstørrelsen, kan det ta litt tid før

avspillingen starter.

• Under avspilling kan du justere Lyd-menyfunksjonene

fra Hurtigmeny.

Under avspilling

• Trykk på W for å pause.

Det kan være at PAUSE ikke er tilgjengelig på grunn av

innholdet eller mediaserveren.

• Trykk på c (spill) for å gjenoppta normal avspilling.

• For å spille av i raskere tempo bakover eller fremover,

trykk på CC / cc. Hver gang du trykker på CC / cc,

endres avspillingshastigheten.

•Trykk på Z for å spille av fra begynnelsen av gjeldende

valgt fil. Trykk på z for å lokalisere etterfølgende filer.

66


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Stille inn gjenta-modusen:

a

b

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Gjenta.

c Trykk på C / c for å velge Av, Alle eller 1.

Av

Alle

d

Trykk på BACK.

MERK:

• Denne innstillingen er effektiv til TV’en slås av.

• Denne funksjonen kan ikke brukes når TV-en brukes

som en media renderer.

For å velge en musikkfil fra Avspillingslisten

(USB og nettverksspillermusikk):

Under avspillingen av en musikkfil kan du velge en

annen musikkfil fra Avspillingsliste.

a

b

c

Modus

Beskrivelse

Filer i samme mappe spilles av én gang.

Filer i samme mappe spilles av gjentatte

ganger.

1 Samme filen spilles av flere ganger.

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på B / b for å velge Avspillingsliste, og

trykk på OK.

Musikklisten vil vises.

Trykk på B / b for å velge et filnavn.

Slik viser du filstatusinformasjonen:

a Trykk på under avspillingen. Informasjonen

vises nederst på skjermen.

b Trykk på en gang til for å fjerne

informasjonen.

MERK: Informasjonen vises kanskje ikke riktig avhengig

av innholdet eller enhetene.

Andre funksjoner

Betj.panel-sperre deaktiverer knappene på fjernsynet.

Alle knappene på fjernkontrollen kan fremdeles brukes.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

Trykk på c og B / b for å velge Betj.Panel-

Sperre, og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge På.

Når Betj.panel-sperre er På, vises en påminnelse når

knappene på fjernsynet trykkes. Hvis standby-knappen

trykkes ned, vil fjernsynet slå seg av og kan kun tas ut

av standby via fjernkontrollen.

Når Blått bilde velges, blir skjermen blå og lyden dempes

på analoge kanaler og eksterne inngangsmoduser når

ingen signal mottas.

MERK: Noen eksterne inngangslyder er ikke dempet.

a

b

Betj. panel-sperre

< Alternativer

Opptaksoppsett

Media player oppsett

MHL-oppsett

Oppsett for HDMI CEC-kontroll

Hybrid TV Standard

Tekst-tv

Betj.panel-sperre

AV-tilkopling

Strømstyring

Blått bilde

HDMI-informasjonsvisning

Blått bilde

Deaktiv.

Auto

Av

AvAv

I Alternativer-menyen, trykk på B / b for å velge

Blått bilde.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

Norsk

Lukke Music Player:

a

Trykk på EXIT.

Filkompatibilitet

Se side 89.

67


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Netflix ®

Timere

Bekrefte Netflix ESN (elektronisk

serienummer)

a

b

I Nettverk-menyen, trykk på B / b for å velge

Oppsett av Smart TV Apps og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge ESN, og trykk på OK.

Skjermbildet for Netflix ESN vil vises.

For å deaktivere TV’en din

a

b

c

I Nettverk-menyen, trykk på B / b for å velge

Oppsett av Smart TV Apps og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Deaktivering og trykk

på OK.

Trykk på C / c for å velge Ja og trykk på OK.

Denne funksjonen vil stille inn fjernsynet til å gå til en

spesiell kanal ved et spesielt tidspunkt. Den kan brukes til

å se et spesielt program, eller til å se en serie med

programmer ved å stille inn modusen til daglig eller

ukentlig tidspunkt.

a

b

c

Program-timere – kun digital

Trykk på GUIDE, og trykk deretter på den BLÅ

knappen på fjernkontrollen

Trykk på b hvis det er nødvendig å velge en åpen

timerposisjon, og trykk deretter på OK. Menyen for

Rediger timer vises nå på skjermen.

Trykk på B / b for å gå gjennom listen hvor du

legger til detaljene for programmet ved hjelp av

nummerknappene og C / c for å gjøre valg.

Rediger timer 5:51, tirs. 22. apr.

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:48 - 11:54 tirs., 22. apr.

Timertype

Sett timer

Påminnelse

Slett timer

Innspilling

Påminnelse

d

Når alle detaljer har blitt angitt, markerer du Sett

time og trykker på OK for å lagre timeren.

Funksjonen lar deg stille inn fjernsynet til å slå seg på

automatisk til en forhåndsinnstilt kanal på et bestemt

klokkeslett eller etter en viss periode.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Timere.

b

c

På timer

Trykk på c og B / b for å velge På timer og trykk

på OK.

Trykk på B / b for å velge Akt. på timer og trykk

på C / c for å velge På.

På timer

Akt. På timer


Aktiver DTV klokke

Av

Strøm på tid 00:00

Gjenta

En gang

Inngang

DTV

Kanal

2 CABC Kanal

Lydstyrke 30

Tid til strøm på 00:10

Utført

d

Trykk på b for å velge Aktiver DTV klokke, og

trykk deretter på C / c for å velge På eller Av.

68


KONTROLLER OG FUNKSJONER

e

f

Trykk på B / b for å gå gjennom listen hvor du

legger til detaljene for På timer ved hjelp av

nummerknappene og C / c for å gjøre valg.

Strøm på tid (kun for DTV klokke på-modus): Still

inn klokkeslettet med tallknappene.

Gjenta (kun for DTV klokke på-modus): Velg

ønsket På timer-operasjon (En gang, Hver dag,

Man-Fre, Man-Lør, Lør-Søn).

Inngang: Velg en videoinngangskilde (ATV, DTV

Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,

HDMI 4 eller PC).

Kanal: Angi kanalen som skal slås på når

fjernsynet slås på.

MERK: Når en ekstern inngang velges i Inngangfeltet,

kan du ikke velge en kanal.

Lydstyrke: Still inn lydstyrken som tas i bruk når

fjernsynet slås på.

Tid til strøm på (kun for DTV klokke av-modus):

Still inn tidsperioden fra nå til TV-en slås på ved

hjelp av tallknappene (maksimalt 12 timer).

Trykk på B / b for å markere Utført, og trykk på

OK.

Avbryte På-timeren:

a

b

c

I På timer-menyen, velg Akt. På timer.

Trykk på C / c for å velge Av.

Trykk på B / b for å markere Utført, og trykk på

OK.

Fjernsynet kan stilles inn til å slå seg selv Av etter en viss

tidsperiode.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Timere.

b

c

d

e

Av-timer

Trykk på c og B / b for å markere Av-Timer og

trykk på OK.

Bruk tallknappene til å stille inn ønsket tid. For

eksempel, for å slå av fjernsynet om én og en halv

time, tast inn 01:30, eller trykk på c / C for å øke/

redusere tiden i trinn på 10 minutter. (Maksimal

tidsinnstilling er 12 timer)

Trykk på EXIT for å fullføre.

Tast inn nuller for innstillingen over for å avbryte

Av-timer.

Innstillinger for energisparing

TV-en vil automatisk slå seg selv av (standby) etter

4 timer, hvis du ikke betjener TV-en verken fra

fjernkontrollen eller TV-kontrollpanelet.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

d

Trykk på c og B / b for å velge Strømstyring og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Automatisk

strømavstenging.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av og

trykk på OK.

MERK:

• Denne funksjonen er stilt inn til På når Plassering er stilt

inn til Hjem.

• En advarselsmelding vises 1 minutt før det byttes til

standby.

• Når følgende funksjoner er stilt inn, vil funksjonen som

er stilt inn for den nærmeste tiden tre i kraft.

- Automatisk strømavstenging

-Av-timer

- Automatisk avstenging etter 1 times inaktivitet (etter

slått på med På-timer)

- Ingen signal auto avslåing (etter 15 minutter uten

signal)

TV-en slår seg automatisk av etter 15 minutter når ingen

signal registreres. Du kan endre innstillingen til Av for

følgende formål:

• Lav signalstyrke på analoge kanaler (ingen signal

registreres)

• Kun Audio L/R er koblet til ekstern inngang for å lytte til

musikk gjennom TV-høyttalerne.

a

b

Automatisk strømavstenging

Ingen signal auto avslåing

I menyen for Strømstyring, trykk på B / b for å

velge Ingen signal auto avslåing.

Trykk på c og B / b for å velge elementet du

ønsker å endre, og trykk på C / c for å velge På

eller Av.

MERK:

• Alle standardinnstillingene er På.

• En advarselsmelding vises 1 minutt før avstenging.

Norsk

69


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Digital informasjon på

skjermen

Ved visning i digital modus, gir

skjerminformasjon og programguide tilgang til

programdetaljer for alle tilgjengelige kanaler.

a Ved å trykke på vil informasjonsskjermbildet,

med detaljer om kanalen og programmet som

vises akkurat nå, vises.

Display-eksempel

b

c

REC

D+

Informasjon

4 KANAL Z 6:00 tors. 11. okt.

4

English

NÅ MLB Young’s two-run triple leads AL over NL 6:00- 8:00

HD 16:9

AD 18

NESTE

Også

World News and Sports

MLB Young’s two-run triple leads AL over NL

Endre

Nyheter 15 min. igjen

Trykk på B / b for å velge informasjonsguiden

“Nå”, “Neste” eller “Også”.

Det utvalgte informasjonsinnholdet vil vises.

8:00- 9:00

For å ta opp neste planlagte program, velg Neste

og trykk på OK. Skjermbildet for Rediger timer vil

vises.

Rediger timer

The Daily Politics

2 CABC Kanal

11:30 - 12:30 tirs., 26. apr.

10:50, tirs. 26. apr.

For å vise Mer informasjon:

a

b

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på b for å markere Mer Info. og trykk på

OK.

Ikoner på informasjonsskjermen

Ikon

Beskrivelse

Tjenestetype (TV, Radio, Tekst)

(TV, Radio, Tekst)

Hopp over

Lydinformasjon

Mono

Stereo

Tospråklig mono

Multikanal

D

D+

Dolby Digital

Dolby Digital+

Når HE-AAC er

dekodet

AD Lydbeskrivelse

Lyd/

tekstingsinformasjon

For

hørselshemmede

Opptaksinfo ●REC Opptaks- +

serviceinformasjon

Hendelsesinformasjon HD, SD Videoformat (HD,

SD)

16:9, 4:3 Videosideforhold

Tekst-tv

Teksting (Enkel,

Multi)

Lydspor

(mono, multi)

0, 4 – 18 Aldersgrense

Kryptert

Timerinformasjon

Innspilling

Påminnelse

Timertype

Innspilling

Sett timer

Slett timer

d

Detaljene for programmet har allerede blitt lagt til

timeren. Marker Sett Timer og trykk på OK for å

lagre.

For å indikere at en Opptakstimer er satt, vil et

klokkeikon vises i feltene Neste på

informasjonsskjermbildet. Et kryss vises hvis

timeren er en Påminner-timer.

70


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Bruke EPG (Elektronisk

programguide)

a

Bruke kringkasterguiden

Velg guiden på skjermen ved å trykke på GUIDE.

Guideskjermbildet vil vises med markering av

kanalens detaljer og programmet som du ser på

nå. Dette kan ta noen øyeblikk.

Tirs. 22

TV

5:48, tirs. 22. apr.

6:00 6:30 7:00 7:30 8:00

a

b

Fra guideskjermen kan du bruker sjangervalg og

søkefunksjoner.

Gå til guideskjermen og trykk på QUICK.

Trykk på B / b for å markere Sjangerfarge i

Hurtigmeny og trykk på OK.

Sjanger farge

Sjangervalg/søke

Film

Norsk

1 ABC HDTV World Business Today Big Brotherʼs Little Brother World Business...

45

2 ABC1 Seven Wonders of Ancient Rome Battlefield Detectives Hope & Faith

3 ABC2 ITV Morning News ITV Morning News

4 ABC1 Balairiory ITV Morning... Seven of Ancient Rome

Wonders

5 ABC3 Seven Wonders of Ancient Rome Hope & Faith Hope & Faith

6 BBC ONE BBC News 24 BBC News 24 BBC News 24

7 BBC TWO Kickstart Natural Born Dealers Zoo Story Animal Cops...

8 BBC THREE World News Today Go, Diego, Go! World News Today

9 BBC NEWS 24 Big Brother Live Go, Diego, Go! vets in Hong Kong Hope & Faith vets in Hong Kong

10 BBCi vets in Hong Kong 45 vets in Hong Kong episode 12

11 CBBC Channel Worldʼs Toughest Worldʼs Toughest Worldʼs Toughest

12 TF1 HD Zoo Story Firnbles Zoo Story Zoo Story

13 FRANCE 2 HD Good Morning Sports Fan Animal Cops Houston

c

Farge Setup

Med fokuset på en spesiell sjanger, trykk på

ønsket fargetast for å tildele. Fire farger er

tilgjengelige. Trykk på BACK for å gå tilbake til

guideskjermbildet.

Mer Info. Bla +/- NÅ Zoom Sjanger Timere Se TV

Du kan bytte tidsskalaen til 1,5 eller 3 timer ved å

trykke på den GRØNNE knappen.

b

c

d

e

Trykk på C / c for informasjon om andre

programmer som er planlagt for den valgte

kanalen. For å markere det første programmet i

sjangerrutenettet, trykk på den RØDE knappen.

For detaljer om andre programmer som er

tilgjengelige for øyeblikket, trykk på B / b for å bla

opp og ned i kanallisten. Etter hvert som kanaler

velges, vises detaljer om programmet som sendes

nå. Trykk på C / c for å vise informasjon om

fremtidige programmer.

For informasjon om et markert program, trykk på

.

For å stille inn timeren for det programmet, trykk på

den BLÅ knappen for å hente frem Programtimer-menyen.

f Trykk på for å se på en annen side.

Oppdatere EPG:

a

b

Gå til guideskjermen og trykk på QUICK.

Trykk på B / b for å velge EPG Oppdatere.

71


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Digitale innstillinger –

foreldrekontroll

For å forhindre at barn ser på upassende filmer

og programmer, kan kanaler og menyer låses i

digital modus. Disse er da kun tilgjengelige med

en PIN-kode.

Med FORELDRE KONTROLL-funksjonen kan du

blokkere programmer etter deres aldersgrense. Hvis en

PIN-kode er stilt inn, må du angi denne før du kan justere

nivået.

a

Foreldreinnst.

I menyen DTV Innst., trykk på B / b for å velge

Foreldrekontroll og trykk på OK.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Installasjon.

b

c

PIN-oppsett for foreldrekontroll

Trykk på c og B / b for å velge DTV Innst. og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge PIN-oppsett for

foreldrekontroll og trykk på OK.

< DTV Innst.

b

c

Trykk på B / b for å velge Foreldre Oppsett eller

Avspilling Oppsett og trykk på OK.

Foreldre oppsett: Velg når du ønsker å stille inn

visningsrestriksjoner på kringkastede

programmer.

Avspilling Oppsett: Velg når du ønsker å stille inn

visningsrestriksjoner for avspilling av programmer

som er tatt opp på USB-harddisken.

Trykk på B / b for å velge et alternativ.

d

Kanaler

Teksting og Lyd

PIN-oppsett for foreldrekontroll

Foreldrekontroll

Sett Lokal Tid

Standby kanal oppdaterting

Dynamisk skanning

Min region

Kortplass

Av

Av

Bruk tallknappene til å taste inn et firesifret

nummer. Når du er ferdig blir du bedt om å bekrefte

ved å taste inn nummeret på nytt.

PIN-oppsett for foreldrekontroll

Ny PIN:

Bekreft PIN:

< Foreldrekontroll

Foreldre Innst.

Avspillingsoppsett

Ingen

Aktiv.

Ingen

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tast inn PIN-koden for å se blokkerte programmer.

Slå TV-en av og på igjen for å reaktivere

FORELDRE KONTROLL.

PIN-koden er nå stilt inn.

Hvis PIN-koden har blitt stilt inn, må du taste inn

PIN-koden når Automatisk innstilling og Resett

TV utføres. “0000” blir ikke akseptert.

72


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Digitale innstillinger –

Kanalalternativer

a

Favorittkanalliste

Trykk på LIST for å vise Kanalliste.

Norsk

Fra menyen Hurtigmeny / Kanalalternativer er det mulig

å lage en liste over de digitale kanalene som er mest sett.

Trykk på LIST / Cc for å velge Favorittkanal-listen.

a

Velge favorittkanaler

Velg kanalen du vil legge til favorittlisten din.

b

Hver gang du trykker på C / c, blir Alle kanaler,

TV kanaler, Radiokanaler, Tekstkanaler eller

Favoritter valgt i rekkefølge.

Trykk på C / c for å velge Favoritter. Antall

favoritter som er tilgjengelige avhenger av hvor

mange lister som har blitt opprettet.

b

c

d

Trykk på QUICK for å åpne Hurtigmeny.

Trykk på b for å velge Kanalalternativer og trykk

på OK.

Trykk på c for å markere favoritt (✩) boksen.

Kanalliste

Favoritt

6 M6

9 W9

11 NT1

31 PARIS PREMIERE

34 AB1

51 ITV1

e

f

Trykk på OK for å velge de nødvendige. Et kryss

vises i boksen når de er valgt.

Gjenta trinn 1 til 5 for andre kanaler.

c

Trykk på B / b for å markere en kanal og trykk på

OK for å se på.

g

Når alle favoritter har blitt valgt, trykker du på EXIT.

Hopp over kanaler

Denne funksjonen lar deg stille inn kanaler som hoppes

over når Pu eller PU brukes til å stille inn.

a

Velg kanalen du vil hoppe over i kanallisten din.

b

c

d

e

f

Fra Hurtigmeny, trykk på b for å velge

Kanalalternativer og trykk på OK.

Trykk gjentatte ganger på c for å markere hopp

over (8)-boksen.

Trykk på OK for å velge. Et kryss vises i boksen.

Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler.

Trykk på EXIT.

MERK: Kanaler som er hoppet over kan ikke

velges med Pu eller PU men er fremdeles

tilgjengelig ved direkte nummerinntasting (når de

er stilt inn vises 8-ikonet i banneret for å indikere

at kanaler er hoppet over).

73


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Låsing av kanaler stopper visningen av digitale kanaler,

og de er kun tilgjengelig ved inntasting av PIN-koden.

a

b

c

d

Låse kanaler

Velg kanalen du vil låse i kanallisten din.

Fra Hurtigmeny, trykk på b for å velge

Kanalalternativer og trykk på OK.

Trykk gjentatte ganger på c for å utheve låsboksen

( ).

Trykk på OK for å velge. Et kryss vises i boksen.

Digitale innstillinger – andre

innstillinger

I DTV-modus vil denne funksjonen vise undertekster på

skjermen på det valgte språket, så fremt disse sendes.

a

b

Undertekster

I DTV Innst.-menyen, trykk på B / b for å velge

Teksting og lyd og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Vis teksting og trykk på c

og B / b for å velge På eller Av.

e

f

Hvis en PIN-kode allerede er stilt inn, kreves

inntasting av PIN-koden for å stille inn de låste

kanalene.

Gjenta trinn 1 til 4 for andre kanaler.

Trykk på EXIT.

< Teksting og lyd

Vis teksting

Teksttype

Primær tekst språk

Sekundær tekst språk

Lydtype

Primær lyd språk

Sekundær lyd språk

Av

Normal

English

English

Normal

English

English

g

Fra nå av, når en av kanalene i Låst kanal-listen

velges, må PIN-koden tastes inn før de blir

tilgjengelige.

c

Trykk på B / b for å velge Primært tekstspråk

eller Sekundært tekstspråk, og trykk på c og

B / b for å velge et alternativ.

SUBTITLE-knappen kan brukes til å slå på eller av

teksting for bare den gjeldende kanalen, og for å velge

tekstingsspråket hvis mer enn ett språk er tilgjengelig.

a

Lyd for språk

Denne funksjonen gjør at et program eller en film kan

vises med et valgt lydspråk, så fremt flere lydspråk

sendes.

I Teksting og lyd-menyen, trykk på B / b for å

velge Lydtype, og trykk på c og B / b for å velge

Normal, Ved svak hørsel eller Lyd Beskrivelse

og trykk på OK.

b

Trykk på B / b for å velge Primært lydspråk eller

Sekundært lydspråk, og trykk på c og B / b for

å velge et alternativ.

Hvis mer enn ett lydspor er tilgjengelig, bruk s-

knappen til å velge mellom dem.

74


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Kortplassen, plassert på siden av fjernsynet, lar deg sette

inn et CAM (Conditional Access Module) og kort. Disse

kan kjøpes fra en tjenesteleverandør og lar deg se på

abonnementstjenester. For mer informasjon, kontakt en

tjenesteleverandør.

a

Sett inn CAM og kortet inn i kortplassen, etter

instruksene som følger med CAM. En boks vises

på skjermen for å bekrefte at CAM er satt inn.

b Trykk på og B / b for å markere ikonet

Installasjon.

c

d

e

Kortplass

Trykk på c og B / b for å velge DTV Innst. og

trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Kortplass og trykk på

OK.

Detaljene for CAM bør nå være tilgjengelige.

MERK:

• Programvareoppdateringen til CI Plus CAM kan utføres

automatisk dersom dette settes i gang av kringkasteren.

Dette kan føre til at påminnelser/opptak slettes i løpet av

prosessen.

• Det kan være at enkelte CI eller CI+ CAM ikke støttes.

• Driften av CI+ kan ikke garanteres. Unntaket er

tjenestene Canal Ready DTT på modeller med suffikset

FC.

Oppgrader software og

lisenser

Hvis du foretrekker, kan softwareoppgraderinger søkes

etter manuelt med Søk etter ny software.

a

b

c

Søker etter ny software

I Få hjelp-menyen, trykk på B / b for å velge

Oppgrader software og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge Over-the-air

oppdatering og trykk på OK.

Trykk på c og B / b for å velge Søk etter ny

software og trykk på OK. Fjernsynet vil

automatisk starte søket etter en

programvareoppdatering. Fremdriftslinjen viser

fremdriften.

SØK ETTER NY SOFTWARE

Søker etter software oppgradering for TV.

48 %...

KAN. 31

Hvis en oppgradering blir funnet, starter fjernsynet

automatisk nedlastingen. Hvis ikke, vises en

skjerm med melding om at en oppgradering ikke er

tilgjengelig.

MERK: Når Automatisk oppgradering er satt til Av, er

ikke denne funksjonen tilgjengelig.

Norsk

Det kan hende at TOSHIBA vil tilby oppgraderinger for TVens

programvare i fremtiden. TV-ens programvare

oppgraderes via nettverket.

Før du laster ned programvaren:

Konfigurer TV-en til å koble til Internett.

MERK: Mens oppgraderingen utføres, vil du ikke være i

stand til å se på TV.

a

Oppgradere nettverk

I Få hjelp-menyen, trykk på B / b for å velge

Oppgrader software og trykk på OK.

b

Trykk på B / b for å velge Oppgradere nettverk

og trykk på OK.

MERK: Hvis nettverket ikke er tilgjengelig, vises

en varselmelding.

c

TV-programvareoppdateringen vil begynne når

nedlastingen er vellykket.

75


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Du kan se lisensene for programvaren som brukes i dette

fjernsynet.

a

Programlisens

I Få hjelp-menyen, trykk på B / b for å velge

Programlisens og trykk på OK.

En skjerm vises med all lisensinformasjon som

kreves for programvaren på fjernsynet.

Systeminformasjon og Resett

TV

Denne funksjonen kan brukes til å kontrollere versjonen til

programvaren som er installert nå. Når du er i DTVmodus,

inkluderer dette ekstra diagnoseinformasjon som

signalstyrke, signalkvalitet, senterfrekvens, modulasjon,

osv.

a

Systeminformasjon

I Få hjelp-menyen, trykk på B / b for å velge

Systeminformasjon.

b

Trykk på OK for å vise Systeminformasjon.

System Info.

TOSHIBA

2013

19. jan. 2013

Softwareversjon : xxxxxxxx

MBOOT-Versjon: xxxxxxxx

KAN. 25

SVAK

GJENNOMSNITTLIG

STERK

GOD

KAN. 33

SVAK

GJENNOMSNITTLIG

STERK

GOD

KAN. 67

SVAK

GJENNOMSNITTLIG

STERK

GOD

c

d

For informasjon om signalkvaliteten til et spesielt

multipleks, trykk på B / b for å velge det

multiplekset.

Trykk på OK for et skjermbilde som viser detaljert

teknisk informasjon om det valgte multiplekset.

Når du velger Resett TV, nullstilles alle TV-innstillinger,

inkludert lagrede kanaler, til sine opprinnelige

fabrikkverdier.

a

Resett TV

I Installasjon-menyen, trykk på B / b for å velge

Resett TV.

b

Trykk på OK for å velge. En skjerm vises med

advarsel om at alle innstillinger går tapt. Trykk på

OK for å fortsette.

Når fjernsynet slås på igjen, vises skjermbildet for

Hurtig setting. Trykk på OK for å fortsette

oppsettet og utføre automatisk innstilling. (Se

”Hurtiginnstilling”-delen på side 15.)

76


KONTROLLER OG FUNKSJONER

PC innstillinger

Sampling klokke

Norsk

Koble til PC-en (som vist i “Koble til en datamaskin”) og

sørg for at bildet vises på fjernsynsskjermen.

Bildeposisjonen kan nå tilpasses etter personlig

preferanse.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Bilde.

b

c

Horisontal og vertikal posisjon

Trykk på c og B / b for å velge Display

innstillinger og trykk på OK.

Trykk på B / b for å velge PC innstilling og trykk

på OK.

< Display innstillinger

Auto-format

Strekk 4:3

Bildeposisjon

PC innstillinger


Av

Justering av Sampling klokke endrer antall pulser per

skanning, dette vil fjerne vertikale linjer på skjermen.

a

b

c

a

b

I menyen for Display innstillinger, trykker du på

B / b for å velge PC innstillinger og trykker

deretter på OK.

Trykk på B / b for å velge Sampling klokke.

Trykk på C / c for å justere inntil bildet er klart.

Start igjen

Bruk Res. til å gjenopprette fabrikkinnstillinger for alle

elementer.

I menyen for Display innstillinger, trykker du på

B / b for å velge PC innstillinger og trykker

deretter på OK.

Trykk på B / b for å velge Res. og trykk på OK.

d

Trykk på B / b for å velge et alternativ, og trykk på

C / c for å justere innstillingene.

< PC innstillinger

Horisontal posisjon 0

Vertikal posisjon 0

Klokke fase 0

Sampling klokke 0

Res.

MERK: Når en PC er koblet til med HDMI, er ingen av

disse funksjonene tilgjengelige.

Skjermen forstyrres i et øyeblikk mens du justerer PCinnstillinger.

Dette er ikke et tegn på funksjonsfeil.

Standardinnstillingene og justeringsmulighetene kan

variere avhengig av inngangssignalformatet.

Klokkefase

Klokkefase samsvarer PC-signalet med LCD-skjermen.

Ved justering av dette kan du fjerne horisontale linjer og

bildeuskarphet.

a

I menyen for Display innstillinger, trykker du på

B / b for å velge PC innstillinger og trykker

deretter på OK.

b

c

Trykk på B / b for å velge Klokkefase.

Trykk på C / c for å justere inntil bildet er klart, og

trykk på OK.

77


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Valg av inngang og AVtilkoblinger

Se side 8 for et detaljert bilde som viser

anbefalte tilkoblinger.

De fleste mediaopptakere og dekodere sender et signal

gjennom SCART-ledningen for å skifte til riktig Inngangkontakt

på fjernsynet.

Du kan også trykke på knappen for valg av ekstern kilde

o til bildet fra det tilkoblede utstyret vises.

Merke videoinngangskilder Du kan merke videoinnganger

etter enhetene du har koblet til TV-en.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

Merke videoinndatakilder

Trykk på B / b for å velge AV-tilkopling, og trykk

på OK.

< Alternativer

a

Inngangsvalg

Bruk Inngangsvalg-vinduet hvis fjernsynet ikke skifter

inngang automatisk.

Ved å trykke på o på fjernkontrollen eller TV-en,

vises en liste på skjermen med alle innganger og

eksternt utstyr.

Opptaksoppsett

Media player oppsett

MHL-oppsett

Oppsett for HDMI CEC-kontroll

Hybrid TV Standard

Tekst-tv

Betj.panel-sperre

AV-tilkopling

Strømstyring

Blått bilde

HDMI-informasjonsvisning

Deaktiv.

Auto

Av

Av


Trykk på o på fjernkontrollen

Innganger

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

c

Trykk på b for å markere Merking av innganger

og trykk på OK.

< AV-Tilkopling

Merking av innganger

Farge system

Trykk og hold nede p / o på TV’en

Innganger

DTV Ant TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

ATV

HDMI ® viser utstyr som er koblet til Input HDMI på

baksiden eller siden av fjernsynet.

PC viser en datamaskin som er koblet til Input

RGB/PC på baksiden av fjernsynet.

d

Trykk på B / b for å velge elementet som du vil

merke, og trykk deretter på C / c for å velge --,

Forsterker, Kabel, DVD, Spill, PC, Opptaker

eller Satellitt.

Merking av innganger

Inngang Etikett

EXT 1 --

EXT 2 --

HDMI 1 --

HDMI 2 DVD

HDMI 3 --

HDMI 4 --

PC --

e

Gjenta trinn 4 for andre videoinnganger.

78


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Når du kobler til en surround lydforsterker til den digitale

lydutgangen (Sony/Philips Digital Interface Format [S/

PDIF]), kan følgende alternativer velges eller justeres.

a

Digital lydutgang

I Lyd menyen, trykk på B / b for å velge Digital

lydutgang og trykk på OK.

< Lyd

Balanse 0

Bass 0

Diskant 0

Avanserte lydinnstillinger

Stabil lyd

Dynamisk områdekontroll


Tospråklig Språk 1

Justering av lydnivå

TV Høyttalere


Hodetelefon volum

Lydbeskrivelse

Digital lydutgang

• Ved justering av timingen skal du justere ned

volumet så mye som mulig på AV-utstyret som

brukes. Avhengig av utstyret kan det forekomme

støy osv. når signalet endres.

• Avhengig av det tilkoblede utstyret (forsterker

osv.), vil justering kanskje ikke være mulig.

• Når innstillingen for optisk digital inngang

(AutotPCM) endres, kan det være nødvendig

å justere timingen igjen.

• Må ikke brukes til annet enn lydutgang fra AVforsterkeren

osv. (feil kan oppstå)

Norsk

b

Trykk på B / b for å velge et alternativ.

Lydformat

Trykk på C / c for å velge PCM eller Auto.

PCM:

Auto:

Denne modusen sender ut PCM-format

til den digitale lydutgangskontakten.

Denne modusen sender ut Dolby Digital

(hvis tilgjengelig) eller PCM til den

digitale lydutgangskontakten.

Dolby Digital S Dolby Digital

Dolby Digital Plus S Dolby Digital

MPEG S PCM

HE-AAC S Dolby Digital

Lydforsinkelse

Trykk på C / c for å velge Auto eller Manuell.

Auto: Denne modusen justerer automatisk

audio-timingen i forhold til videotimingen.

MERK: Tidsforsinkelsen kan være stor

mellom bilde og lyd, avhengig av det

tilkoblede utstyret (forsterker osv). I så

fall, velg Manuell.

Manuell: Du kan utføre manuell justering av

audiosignal-timingen i forhold til

videosignal-timingen.

Forsinkelsesjustering

Trykk på C / c for å justere lydsignal-timingen

(0 – 250 ms) i forhold til videosignal-timingen.

MERK:

• Denne funksjonen skyggelegges når

Lydforsinkelse står på Auto.

• Det vil oppstå en tidsforsinkelse når du skifter

videosignal eller audiosignal. Juster timingen

tilsvarende.

79


KONTROLLER OG FUNKSJONER

Norsk

Bruke HDMI CEC-kontroll

Forsterkerkontroll

Dette er en ny funksjon som bruker CECteknologi

og lar deg kontrollere Toshiba HDMI

CEC-kontrollkompatible enheter fra fjernsynets

fjernkontroll via HDMI-tilkobling (side 10).

Når Aktiver HDMI CEC-kontroll-elementet i Oppsett for

HDMI CEC-kontroll-menyen er stilt inn til På, aktiveres

også individuelle funksjoner som er satt til På.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

c

Aktiver HDMI CEC-kontroll

Trykk på c og B / b for å velge Oppsett for HDMI

CEC-kontroll og trykk på OK.

Trykk på b for å velge Aktiver HDMI CECkontroll,

og trykk på C / c for å velge På.

Forsterkerkontroll-innstillingen brukes til å slå på/av den

tilkoblede HDMI CEC-kontrollforsterkeren.

a

b

I Oppsett for HDMI CEC-kontroll-menyen, trykk

på b for å velge Forsterkerkontroll.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

Høytalernes originale innstilling gjør det mulig å velge TVhøyttalere

eller forsterkerhøyttalere.

a

b

Høyttalernes originale innstilling

I Oppsett for HDMI CEC-kontroll-menyen, trykk

på b for å velge Høyttalernes originale

innstilling.

Trykk på c og B / b for å velge TV-høyttalere

eller Forsterker.

< Oppsett for HDMI CEC-kontroll

Aktiver HDMI CEC-kontroll

TV Auto strøm

Auto Standby

Forsterkerkontroll

Innledende høyttalerinnstilling

TV Høyttalere


Av

HDMI CECkontrollinngangskildevalg

Hvis en HDMI CEC-kontrollenhet med mulighet for HDMIskifting

(f.eks. AV-forsterker) er koblet til HDMIinngangen,

kan du velge en annen HDMI CECkontrollenhet

som er koblet til master-HDMI-enheten på

inngangskildelisten.

a

Trykk på o og en liste vises på skjermen med

tilgjengelige inngangskilder.

MERK: Hvis du stiller Aktiver HDMI CEC-kontroll

til Av, skyggelegges alle andre elementer.

b

Trykk på b for å velge inngangskilden som HDMI

CEC-kontrollenhetene er koblet til.

TV Autostrøm-innstillingen lar fjernsynet automatisk slås

på hvis en HDMI CEC-kontrollenhet er slått på.

a

b

I Oppsett for HDMI CEC-kontroll-menyen, trykk

på b for å markere TV Autostrøm.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

Når Auto standby er aktivert, slås fjernsynet, når det er

slått av, automatisk av (til standby) alt tilkoblet HDMI CECkontrollutstyr.

a

b

TV Auto strøm

Auto Standby

I Oppsett for HDMI CEC-kontroll-menyen, trykk

på b for å markere Auto standby.

Trykk på c og B / b for å velge På eller Av.

80

c

d

Trykk på c og en annen valgskjerm vises med alt

tilkoblet HDMI CEC-kontrollutstyr.

Innganger

TV

1

2

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

1 DVD

2 VCR/DVR

3 CBL/SAT

4 GAME/TV

5 AUX

Trykk på B / b for å velge ønsket inngangskilde,

og trykk deretter på OK.

MERK:

• Disse funksjonene avhenger av enheten som er koblet til.

Hvis du velger HDMI CEC-kontrollinngangskilden fra

hurtigvinduet, kan det hende at noen HDMI CECkontrollenheter

slår seg automatisk på.


KONTROLLER OG FUNKSJONER

• Hvis HDMI-kabelen fra tilkoblet utstyr endres, kan det

hende at Aktiver i HDMI CEC-kontrolloppsett-menyen

må nullstilles til På.

• Hvis du endrer HDMI-ledningen til en tilkoblet enhet eller

endrer en HDMI-enhetsinnstilling, nullstill Aktiver HDMI

CEC-kontroll-elementet på HDMI CECkontrolloppsettmenyen

fra Av til På.

HDMI CEC-kontroll-avspilling med

ett trykk

Når det tilkoblede utstyret er slått på, vil HDMI CECkontroll

automatisk registrere fjernsynet gjennom

inngangsvalget. Hvis fjernsynet er i standby-modus, slås

det på automatisk.

Disse funksjonene kan aktiveres eller deaktiveres fra

HDMI CEC-kontrolloppsett (se side 80).

MERK:

• Selv om utstyret viser en meny, kan det hende at

fjernsynet automatisk viser inngangskilden.

• Denne funksjonen avhenger av tilkoblet utstyr og

fjernsynets status.

Hvilemodus for HDMI CECkontrollsystem

Hvis fjernsynet er slått av (Standby), sender fjernsynet en

melding om å slå av (til hvilemodus) alle HDMI CECkontrollenheter

som er koblet til fjernsynet.

Disse funksjonene kan aktiveres eller deaktiveres fra

HDMI CEC-kontrolloppsett (se side 80).

MERK: Denne funksjonen avhenger av tilkoblet utstyr og

fjernsynets status.

Bruke MHL TV funksjon

Du kan bruke følgende funksjoner ved å opprette en

kobling med en MHL-kabel mellom TV-ens HDMI 3-port

og en USB-port på f.eks. mobiltelefonen.

• Lad mobiltelefon fra TV-en

• Toveis fjernstyring mellom TV-en og mobiltelefonen

• Video- og lydsignal fra mobiltelefonen

MERK: Det kan hende at disse funksjonene ikke er

tilgjengelige, avhengig av den tilkoblede enheten.

Koble til en MHL-kompatibel enhet

Koble enheten til HDMI 3-porten på TV-en med en MHLkabel

(medfølger ikke).

HDMI 3

MHL-kabel

(medfølger ikke)

• Når du kobler en MHL-kompatibel enhet til HDMI 3-

porten på TV’en med MHL-kabelen, starter ladingen

automatisk.

MERK: Du må ikke koble en MHL-kompatibel enhet til en

annen port enn HDMI 3-porten.

Betjene en MHL-kompatibel enhet

Når en MHL-kompatibel enhet er koblet til HDMI 3-porten

på TV’en, skifter inngangen automatisk til HDMI 3-porten.

Betjen enheten ved bruk av fjernkontrollen for TVen. For å

vise bilder, velg bildene ved bruk av BbC c og trykk på

OK. Trykk på c (spill av) for å spille av en video.

Avhengig av den tilkoblede MHL-kompatible enheten, kan

det være mulig å utføre operasjoner fra enheten.

Norsk

Velg om inngangen automatisk skal skifte til HDMI 3-

porten eller ikke når en MHL-kompatibel enhet blir koblet

til.

a

MHL-oppsett

I Alternativer-menyen, trykk på B / b for å velge

MHL Oppsett.

b

c

Trykk på c for å velge TV Auto input-bryter.

Trykk på C / c for å velge På eller Av, og trykk på

OK.

81


TEKSTTJENESTER

Norsk

Teksttjenester

Navigere sider med Auto

Dette fjernsynet har et minne for flere sider, som

tar et par øyeblikk å laste inn. To moduser er

tilgjengelige for visning av tekst – Auto vil vise

Fastext, hvis tilgjengelig. Liste vil lagre de fire

favorittsidene dine.

Teksttegnsettet velges automatisk av språkinnstillingen i

menyen for Alternativer.

a Trykk på og B / b for å markere ikonet

Alternativer.

b

Velge moduser

Trykk på c og B / b for å velge Tekst-tv, og trykk

deretter på C / c for å velge Auto eller Liste.

< Alternativer

Opptaksoppsett

Media player oppsett

MHL-oppsett

Oppsett for HDMI CEC-kontroll

Hybrid TV Standard

Tekst-tv

Betj.panel-sperre

AV-tilkopling

Strømstyring

Blått bilde

HDMI-informasjonsvisning

Deaktiv.

Auto

Av

Av


Tekstinformasjon

Auto

Liste

TEKST-knappen

For å se teksttjenester, trykk på TEXT. Trykk igjen for å

vise teksten over det normale sendingsbildet, og trykk en

gang til for å gå tilbake til normal TV. Kanaler endres ikke

før teksten avsluttes.

Den første tekstsiden vil være den innledende siden.

Du kan gå til hvilken som helst tekstside ved å taste inn det

3-sifrede sidenummeret med tallknappene, trykke på

fargeknappene eller trykke på PU for å gå fremover til

neste side og Pu for å gå til forrige side.

Delsider

Sidene på skjermen oppdateres dynamisk etter hvert som

delsider mottas.

Hvis du åpner en side som inneholder delsider, vises

delsidene automatisk i rekkefølge. For å avslutte bytte av

delside, trykk på C / c.

Straks du har valgt, utheves delsiden som du ser på og,

etter hvert som fjernsynet laster inn flere delsider, endres

fargen på numrene, som betyr at disse sidene har blitt

lastet.

Disse delsidene forblir tilgjengelige for visning til en annen

side er valgt eller, i normal TV-modus, kanalen endres.

Hvis Fastext er tilgjengelig, vises fire fargelagte titler

nederst på skjermen.

For å gå til ett av disse emnene, trykker du på den

relevante fargeknappen på fjernkontrollen.

For mer informasjon om tekstsystemet(/ene) du har, se

indekssiden til sendingen, eller ta kontakt med din lokale

Toshiba-forhandler.

Navigere sider med LIST

De fire fargelagte valgene på bunnen av skjermen er

nummer – 100, 101, 102 og 103, som har blitt

programmert til fjernsynets minne. For å vise disse sidene,

trykk på de relevante fargeknappene.

For å endre disse lagrede sidene, trykk på den relevante

fargeknappen og tast inn det 3-sifrede nummeret. Dette

nummeret endres i øvre venstre del av skjermen og i den

fargelagte uthevelsen.

Trykk på OK for å lagre. Når OK trykkes på, lagres alle

fire sidenumrene som vises på bunnen og tidligere

nummer går tapt.

MERK: Videosignalet fra de eksterne inngangene (EXT-1

og EXT-2) blir ikke lagret.

Hvis OK ikke trykkes ned, forkastes valget når kanalen

endres.

Andre sider kan vises ved å taste inn det 3-sifrede

sidenummeret – men IKKE trykk på OK, ellers lagres

disse sidene.

82


TEKSTTJENESTER

Fargeknapper

Under finner du en guide til funksjonene for

fjernkontrollens tekstknapper.

Norsk

k For å vise indeks/startsiden:

Trykk på k for å gå til indeks/startsiden. Siden som vises

avhenger av kanalen.

TEXT For å vise en side med tekst:

Trykk på TEXT for å vise tekst. Trykk igjen for å vise

teksten over et vanlig bilde. Trykk igjen for å gå tilbake til

vanlig visning. Kanaler kan ikke skiftes før dette er gjort.

A For å vise skjult tekst:

For å se løsninger på gåter og vitser, trykk på A-

knappen.

B Ta vare på en ønsket side:

Noen ganger er det praktisk å holde en side. Trykk på B,

og B vil vises øverst til venstre på skjermen. Siden

holdes på skjermen til knappen trykkes igjen.

C Vise teksten i større størrelse:

Trykk én gang på C for å forstørre den øvre halvdelen av

siden, trykk igjen for å forstørre nedre halvdel av siden.

Trykk igjen for å gå tilbake til normal størrelse.

D Midlertidig fjerning av tekst på

skjermen:

Trykk på D én gang for å midlertidig fjerne tekst på

skjermen. For å få tilbake tekst på skjermen, trykk på

knappen igjen.

For å vise nyhetsmeldinger:

Velg nyhetsmeldingssiden for den valgte teksttjenesten

(se indekssiden til teksttjenesten). Nyhetsmeldingene

vises etter hvert som de kringkastes.

Husk å avbryte tekst-TV før du

skifter kanaler ved å trykke to ganger

på TEXT-knappen.

83


PROBLEMLØSNING

Norsk

Spørsmål og svar

Under finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Lyd

Spørsmål

Svar

Hvorfor er det ingen lyd eller bilde? Undersøk om fjernsynet står i standby-modus. Kontroller

strømledningen og alle hovedtilkoblinger.

Hvorfor er det bilde, men ingen lyd? Kontroller at alle ledninger er godt festet.

Ingen lyd eller lyd i et uakseptabelt format mottas.

Sjekk om volumet er skrudd helt ned eller om lyden er dempet.

Sjekk delte lydinnstillinger.

Hvorfor er lydsporet på engelsk når et Programmet som sendes nå har kun et engelsk lydspor.

annet lydspråk har blitt valgt?

Hvorfor er det feil eller ingen lyd i

DTV-modus?

Det er et bilde, men hvorfor er det lite

eller ingen farge?

Trykk på s for å være sikker på at alternativet for hørselshemmede

ikke er valgt.

Når du bruker en ekstern kilde, som for eksempel et videobånd med

dårlig kvalitet, hvis det er lite eller ingen farge, kan det hende at dette

kan forbedres. Fargen er som standard satt til Auto for automatisk å

vise det beste fargesystemet.

Slik undersøker du at du har den beste fargen:

a

Mens den eksterne kilden spilles av, velg Fargesystem fra

menyen Alternativer.

< AV-Tilkopling

Merking av innganger

Farge system

Auto

PAL

SECAM

NTSC 4.43

NTSC 3.58

Bilde

Hva annet kan forårsake et svakt

bilde?

b

Med C / c, velg mellom Auto, PAL, SECAM, NTSC 4.43 eller

NTSC 3.58.

En forstyrrelse eller et svakt signal. Prøv en annen fjernsynsstasjon.

Manuell fininnstilling kan hjelpe.

a

Velg ATV Manuell Innstilling-menyen. Marker stasjonen og

trykk på OK. Trykk deretter på c for å velge Manuell

fininnstilling.

b

Bruk B / b-justeringen til å få det beste bildet og lyden. Trykk

på OK og deretter på EXIT.

ATV Manuell Innstilling

Manuell fininnstilling

1 I A C 2 0

Hvorfor vises ikke videoen/DVD-en

på skjermen?

Hvorfor er det vertikale linjer på

skjermen i PC-modus?

Sørg for at medieopptakeren eller DVD-spilleren er koblet til fjernsynet

som vist på side 8, og velg deretter riktig inngang ved å trykke på o.

Samplingklokke kan trenge justering. Velg PC innstillinger fra

Display innstillinger-menyen, uthev Sampling-klokke og juster til

linjene forsvinner.

84


PROBLEMLØSNING

Bilde

Generelt

Hvorfor er det horisontale linjer og/ Klokkefase kan trenge justering. Velg PC innstillinger fra Display

eller uskarpe bilder på skjermen i PCmodus?

innstillinger-menyen, uthev Klokkefase og juster til bildet vises klart.

Hvorfor er fargene feil når en NTSCkilde

spilles av?

Hvorfor fungerer ikke kontrollene til

fjernsynet?

Hvorfor fungerer ikke

fjernkontrollen?

Hvorfor er den digitale kanalen låst?

Hvorfor er noen av de digitale

abonnementskanalene

utilgjengelige?

Hva er DVB-T?

Hva er DVB-C?

Spørsmål

Hvordan velges DTV-kanaler?

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har glemt

PIN-koden?

Hvorfor vises ikke digital teksting

selv om det er valgt?

Hvorfor er det problemer med analog

tekst?

Hvorfor er et sidenummer synlig på

toppen av skjermen, men ingen tekst

vises?

Hvorfor fungerer ikke enhetene som

er koblet til via HDMI?

Hvorfor fungerer ikke enhetene som

er koblet til via MHL?

Hvorfor fungerer ikke HDMI CECkontrollenhetene?

Hvorfor vises HDMI CEC-logen

fremdeles når utstyret har blitt koblet

fra?

Koble kilden til via en SCART-ledning og spill av.

Velg Fargesystem fra Alternativer-menyen.

a Sett fargen til Auto og avslutt.

b

Svar

Gå til Bilde-menyen og tilpass nyansen.

Undersøk at Betj.panel-sperre ikke er På.

Undersøk at batteriene ikke er tomme eller er satt i feil vei.

Kanalen har blitt låst i Kanalalternativer (se delen “Digitale innstillinger

– Kanalalternativer”).

Abonnementet ditt må oppgraderes. Kontakt tjenesteleverandøren.

Digital videokringkasting via en antenne.

Digital videokringkasting via en kabeltilkobling.

Velg fra listen med alle kanaler (LIST-knappen).

Bruk master-PIN-koden på 1276, og bytt deretter til en annen PINkode.

Velg PIN-oppsett for foreldrekontroll fra menyen DTV Innst.

for å taste inn PIN-koden. Sørg for at ingen andre kan bruke master-

PIN-koden ved å fjerne bruksanvisningen.

Teksting er ikke tilgjengelig fra kringkasteren.

God visning av teksten avhenger av et bra, sterkt sendingssignal. Dette

krever vanligvis en tak- eller loftsantenne. Hvis teksten ikke kan leses

eller er uforståelig, må du kontrollere antennen. Gå til hovedindekssiden

til teksttjenesten og se etter Bruksanvisning. Denne vil forklare

hvordan du bruker teksten. Hvis mer informasjon kreves om hvordan du

bruker teksten se tekstdelen.

Tekst har blitt valgt men tekst-TV-informasjon er for øyeblikket

utilgjengelig for den aktuelle kilden.

Sørg for at du bruker kabler med HDMI-logoen (se side 9).

Noe tidlig HDMI-utstyr fungerer ikke som normalt med de aller nyeste

HDMI TV-produktene, på grunn av nye standarder.

Slå av TVen og koble fra strømledningen, og sett den deretter inn og

slå på igjen.

Slå MHL-strømkilden av og på igjen.

Forsøk å koble til en MHL-kabel på nytt.

Når den tilkoblede HDMI CEC-kontrollenheten ikke fungerer riktig etter

at du har endret innstillingene på enheten, slår du av fjernsynet og

kobler fra strømledningen, deretter kobler du til ledningen igjen og slår

på fjernsynet. Koble fra HDMI-kabelen til HDMI CEC-kontrollenheten

og ledningen igjen.

Hvis HDMI CEC-kontrollenheten er koblet fra, forsvinner logoen etter

cirka ett minutt.

Norsk

85


PROBLEMLØSNING

Norsk

Generelt

Spørsmål

Hvorfor fungerer ikke

nettverksenhetene?

Hvorfor virker ikke min USB

harddisk?

Hvorfor starter ikke Skype?

Hvorfor er det ikke mulig å logge seg

inn på Skype-kontoen?

Hva betyr LED-lampene foran på

fjernsynet?

LAN-kablene er ikke riktig koblet til eller ikke koblet til i det hele tatt.

Koble til alle kabler (se side 12).

Sørg for at nettverksadressen din er riktig stilt inn (se side 42).

Kontroller at tilgangspunktet er slått på.

Sørg for at enhetene er riktig koblet til.

Feil oppførsel kan forstyrre med en USB hub-tilkobling.

Undersøk nettverksoppsettet ditt hvis du bruker en

nettverkmediaserver.

Ditt land eller område støtter kanskje ikke funksjonen til USB harddisk.

Undersøk at det anbefalte videokameraet (side 54) er koblet til TVen.

Forsikre deg om nettverkkabeltilkoblingen (side 12).

Kontroller TV-ens nettverksinnstilling.

Skru av TV’en og koble fra strømledningen. Etter ett minutt, koble

strømledningen til, og slå på TV-en.

Dersom du ikke har et Skypenavn, opprett et Skypenavn i Opprett en

brukerkonto.

Dersom du har glemt passordet ditt, besøk www.skype.com og bekreft

passordet.

Sjekk tabellen under.

Svar

LED-indikasjon

Grønn

Rød

Tilstand

Strøm PÅ

Strøm AV

(Standby eller Aktiv standby)

Hvorfor fungerer ikke det trådløse

nettverket?

Hvorfor fungerer ikke Media Playerfunksjonen?

Fjernkontrollsensor

Strøm-LED

På = Grønn

Standby = Rød

Andre problemer

Dersom du opplever andre problemer med TV’en din enn de som nevnes i denne Spørsmål og Svar-seksjonen, eller

dersom den anbefalte løsningen ikke fungerer, gjør ett av følgende:

1 Skru av TV’en. Etter 30 sekunder, skru den på igjen.

2 Skru av TV’en og koble fra strømledningen. Etter ett minutt, koble strømledningen til, og skru på TV’en.

3 Utfør Resett TV-funksjonen i Installasjon-menyen.

86


INFORMASJON

Informasjon

Norsk

Før du kobler til eksternt utstyr, må du slå av alle hovedstrømbrytere. Hvis det ikke finnes en

bryter, kobler du fra ved stikkontakten.

Signalinformasjon for Mini D-sub 15 pinners kontakt

Pinnenr. Signalnavn Pinnenr. Signalnavn Pinnenr. Signalnavn

1 R 6 Bakke 11 NC

2 G 7 Bakke 12 DDC-data

3 B 8 Bakke 13 H-synk

4 NC* 9 +5V 14 V-synk

5 Bakke 10 Bakke 15 DDC-klokke

* NC = ikke koblet til

Godtatte PC-signaler gjennom PC-terminalen

PC-inngangen på denne TV-en godtar kun signalformater som er kompatible med VESA-DMT som

vist i tabellen under. Siden noen PC-inngangssignaler som er forskjellige fra oppløsningen og

frekvensen som er beskrevet i tabellen under, kan følgende fenomen oppstå; feilaktig visning,

registrering av feil format, feil ved bildeposisjon, uskarphet eller vibrasjoner. I dette tilfellet, sett

skjermens utgangsformat på PC-en til å samsvare med et signal i tabellen under.

Format Oppløsning V. frekvens H. frekvens

Klokkefrekvens for

piksler

VGA 640 × 480 59,940 Hz 31,469 kHz 25,175 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1280 × 800 59,810 Hz 49,702 kHz 83,500 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

WXGA+ 1440 × 900 59,887 Hz 55,935 kHz 106,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

1080p 1920 × 1080p 60,000 Hz 67,500 kHz 148,500 MHz

VESA-standard

(DMT)

87


INFORMASJON

Norsk

Godtatte video- eller PC-signaler gjennom HDMI-terminalene

HDMI-inngangene på denne TV-en godtar kun VGA-, SVGA-, XGA-, WXGA- og SXGAsignalformater

som er kompatible med VESA som vist i tabellen under. Siden noen PC-er og HDMIeller

DVI-enheter sender inn signaler som er forskjellige fra oppløsningen og frekvensen som er

beskrevet i tabellen under, kan følgende fenomen oppstå: feilaktig visning, registrering av feil format,

feil ved bildeposisjon, uskarphet eller vibrasjoner.

I dette tilfellet, sett skjermens utgangsformat på PC-en, HDMI- eller DVI-enheten til å samsvare med

et signal i tabellen under.

Format Oppløsning V. frekvens H. frekvens

Klokkefrekvens for

piksler

480i 720 × 480i 59,940 / 60,000 Hz 15,734 / 15,750 kHz 27,000 / 27,027 MHz

576i 720 × 576i 50,000 Hz 15,625 kHz 27,000 MHz

480p 720 × 480p 59,940 / 60,000 Hz 31,469 / 31,500 kHz 27,000 / 27,027 MHz

576p 720 × 576p 50,000 Hz 31,250 kHz 27,000 MHz

1080i 1920 × 1080i 59,940 / 60,000 Hz 33,716 / 33,750 kHz 74,176 / 74,250 MHz

1080i 1920 × 1080i 50,000 Hz 28,125 kHz 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 59,940 / 60,000 Hz 44,955 / 45,000 kHz 74,176 / 74,250 MHz

720p 1280 × 720p 50,000 Hz 37,500 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 59,940 / 60,000 Hz 67,433 / 67,500 kHz 148,352 / 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 50,000 Hz 56,250 kHz 148,500 MHz

1080p 1920 × 1080p 24,000 Hz 27,000 kHz 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 29,970 / 30,000 Hz 33,720 / 33,750 kHz 74,176 / 74,250 MHz

1080p 1920 × 1080p 25,000 Hz 28,130 kHz 74,250 MHz

VGA 640 × 480 59,940 / 60,000 Hz 31,469 / 31,500 kHz 25,175 / 25,200 MHz

72,809 Hz 37,861 kHz 31,500 MHz

75,000 Hz 37,500 kHz 31,500 MHz

SVGA 800 × 600 56,250 Hz 35,156 kHz 36,000 MHz

60,317 Hz 37,879 kHz 40,000 MHz

72,188 Hz 48,077 kHz 50,000 MHz

75,000 Hz 46,875 kHz 49,500 MHz

XGA 1024 × 768 60,004 Hz 48,363 kHz 65,000 MHz

70,069 Hz 56,476 kHz 75,000 MHz

75,029 Hz 60,023 kHz 78,750 MHz

WXGA 1280 × 768 59,995 Hz 47,396 kHz 68,250 MHz

59,870 Hz 47,776 kHz 79,500 MHz

74,893 Hz 60,289 kHz 102,250 MHz

1360 × 768 60,015 Hz 47,712 kHz 85,500 MHz

SXGA 1280 × 1024 60,020 Hz 63,981 kHz 108,000 MHz

75,025 Hz 79,976 kHz 135,000 MHz

VESAstandard

88


INFORMASJON

Format som støttes av mediespilleren

Norsk

Media

Player

Mediaformat Filutvidelse Videokodek Audiokodek USB Nettverk Merk

Foto JPEG .jpg

.jpeg

JPEG

MPO .mpo MPO

BMP .bmp BMP

Film AVI .avi MPEG-2

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-2

PS

MPEG-2

TS

MPEG-2

VOB

.mpg

.mpeg

.ts

.trp

.tp

.vob

DivX

Xvid
MPEG-1/2 Layer-2

MPEG-1/2 Layer-3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

ADPCM

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1 Video MPEG-1/2 Layer-3 Ja Nej

MPEG-2 Video MPEG-1/2 Layer-2

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-2 Video MPEG-1/2 Layer-2 Ja Ja

H.264 (MPEG-4 AVC)

VC-1 (WMV9)

MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-1/2 Layer-3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer-2

MPEG-1/2 Layer-3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

USB

Datakompatibilitet:

JPEG Exif ver 2.2

Maksimal visningsbar

oppløsning:

•JPEG

15360 × 8640

(Grunnlinje)

1024 × 768

(Progressivt)

•BMP

9600 × 6400

Maksimalt antall filer:

1000 / mappe

Nettverk

Datakompatibilitet:

JPEG Exif ver 2.2

Maksimal visningsbar

oppløsning:

4096 × 4096

Maksimalt antall filer:

1000 / mappe

MERK: Noen filer kan

kanskje ikke spilles

av.

Ja Nej USB

Maksimalt antall filer:

1000 / mappe

Maksimal visningsbar

oppløsning:

• Bevegelses-JPEG:

640 × 480

• Andre: 1920 × 1080

Ja Ja Maksimal

videostørrelse:

Ubegrenset

Nettverk

Maksimal

Ja Nej videooppløsning:

1920 × 1080

Maksimum antall

filer:1000 / mappe

Maksimal

Ja Nej

videostørrelse:

Ubegrenset

MERK: Noen filer kan

kanskje ikke spilles

av.

89


INFORMASJON

Norsk

Media

Player

Mediaformat Filutvidelse Videokodek Audiokodek USB Nettverk Merk

Film MOV .mov H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 del 2

MP4

.mp4

.m4v

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-4 del 12,14

MPEG-1/2 Layer-3

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

MPEG-1/2 Layer-3

MPEG-4 HE-AAC

H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-2/4 LC-AAC Ja Ja

ASF .asf VC-1 (WMV9) WMA7/8/9/ Std Ja Nej

.wmv

WMA9 Pro

DivX .divx DivX 3,4,5,6

MPEG-1/2 Layer-2 Ja Nej

.div

MPEG-1/2 Layer-3

Xvid .xvid Xvid

Dolby Digital (AC-3)

PCM

ADPCM

MKV .mkv MPEG-1 Video

MPEG-2 Video

MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

MPEG-1/2 Layer-2

MPEG-1/2 Layer-3

Dolby Digital (AC-3)

L-PCM

MPEG-2/4 LC-AAC

MPEG-4 HE-AAC

Ja Nej

Flash

Video

(FLV1)

.flv

.swf

Sorenson H.263

(FLV1)

H.264 (MPEG-4 AVC)

3GPP .3gp MPEG-4 del 2

H.264 (MPEG-4 AVC)

Motion

JPEG

.avi

.mp4

.mkv

JPEG

Ja

Ja

Nej

Nej

MPEG-1/2 Layer-3

MPEG-2/4 LC-AAC

L-PCM

ADPCM

Ja Nej

MPEG-2/4 LC-AAC Ja Nej

L-PCM

ADPCM

Musikk MP3 .mp3 – MPEG-1/2 Layer-3 Ja Ja USB

MP4 .m4a – MPEG-2/4 LC-AAC Ja Ja

Maksimalt antall filer:

1000 / mappe

WMA .wma – WMA7/8/ Std Ja Nej Maksimal

WMA9 Std Ja Ja musikkstørrelse:

WMA9 Pro Ja Nej

Ubegrenset

Nettverk

WAV .wav – LPCM

Ja Nej

Prøvefrekvens: 32,

ADPCM

44,1 og 48 KHz

MPEG-1/2 Layer-3

Bitrate: 32 til 320 kbps

WMA7/8/9/ Std

Maksimalt antall filer:

WMA9 Pro

1000 / mappe

LPCM – Nej Ja Maksimal

musikkstørrelse:

Ubegrenset

MERK: Noen filer kan

kanskje ikke spilles

av.

Ja

Nej

90


INFORMASJON

Lisensinformasjon

Norsk

• Produsert under lisens fra Dolby

Laboratories. Dolby og symbolet med

den doble D-en er varemerker for Dolby

Laboratories.

• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition

Multimedia Interface er varemerker eller

registrerte varemerker som tilhører

HDMI Licensing LLC i USA og andre

land.

• Dette produktet inneholder Adobe ®

Flash ® Player-programvare under lisens

fra Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 1995-2009 Adobe Systems

Incorporated.

Med enerett. Adobe og Flash er

varemerker for Adobe Systems

Incorporated.

• DLNA, DLNA CERTIFIED og DLNA CERTIFIEDlogoen

er varemerker, tjenestemerker eller

sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance.

• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from

Fraunhofer IIS and Thomson.

• Du kan kontrollere programvarekomponentene og få en

kopi av kildekodene, inkludert GPL og LGPL, i henhold

til slike EULA-krav på følgende hjemmeside:

http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Website.nsf/

ContentFrameSet?OpenFrameset

Det vil være et gebyr for å dekke kostnadene for

anskaffelse av kildekoden.

• DivX ® , DivX Certified ® , DivX Plus ® HD

og tilhørende logoer er varemerker som

tilhører Rovi Corporation eller dets

datterselskaper og brukes under lisens.

Dekket av en eller flere av følgende

patenter i USA:

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;

7,519,274

• DVB er et registrert varemerke for DVB

Project.

• Hybrid TV Standard er implementert i

henhold til ETSI TS 102 796 v1.1.1.

• Intel og Intel-logoen er varemerker som

tilhører Intel Corporation i USA og/eller

andre land.

• MHL, Mobile High-Definition Link and the

MHL Logo are trademarks or registered

trademarks of the MHL, LLC.

91


INFORMASJON

Norsk

EU-samsvarserklæring

Dette produktet er CE-merket i samsvar med relaterte EU-direktiver.

Ansvarlig for CE-merkingen: TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE Sp. z o.o., ul. Pokoju 1 Biskupice

Podgórne 55-040 Kobierzyce, Polen

Dette produktet er CE-merket i samsvar med relaterte EU-direktiver, især lavspenningsdirektivet 2006/95/EC, det

elektromagnetiske kompatible direktivet 2004/108/EC og RoHS-direktiv 2011/65/EU.

Videre samsvarer produktet med Ecodesign-direktivet 2005/32/EF (EuP) og 2009/125/EF (ErP) og relaterte

gjennomføringstiltak.

Hvis dette produktet har en integrert funksjon for trådløst LAN, gjelder også direktivet for radioutstyr og

teleterminalutstyr 1999/5/EC.

Rengjøring av skjerm og kabinett…

Slå av strømmen, og rengjør skjermen og kabinettet med en myk, tørr klut. Vi anbefaler at du ikke bruker

poleringsmiddel eller løsemidler på skjermen eller kabinettet, ettersom dette kan gjøre skade.

Avhending…

Følgende informasjon gjelder kun for EU-land:

Avhending av produkter

Det utkryssede symbolet av en søppeldunk med hjul indikerer at produktene må samles inn og

avhendes separat fra husholdningsavfall. Integrerte batterier og akkumulatorer kan avhendes

sammen med produktet. De vil bli sortert i gjenvinningsanlegget.

Den svarte bilen indikerer at produktet ble markedsført etter 13. august 2005.

Ved å delta i separat innsamling av produkter og batterier, hjelper du med å sikre korrekt avhending

av produkter og batterier og bidrar dermed til å forhindre mulige helse- og miljøskader.

For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningsprogrammer som er tilgjengelig i ditt

land, kontakt ditt lokale bykontor eller forretningen hvor du kjøpte dette produktet.

Avhending av batterier og/eller akkumulatorer

Det utkryssede symbolet av en søppeldunk med hjul indikerer at batteriene og/eller akkumulatorer må

samles inn og avhendes separat fra husholdningsavfall.

Hvis batteriet eller akkumulatoren inneholder mer enn de spesifiserte innholdsverdiene for bly (Pb),

kvikksølv (Hg) og/eller kadmium (Cd) som definert i batteridirektiv (2006/66/EU), vises de kjemiske

symbolene for bly (Pb), kvikksølv (Hg) og kadmium (Cd) nedenfor det utkryssede

søppeldunksymbolet.

Ved å delta i separat innsamling av batterier, hjelper du med å sikre korrekt avhending av produkter

og batterier og bidrar dermed til å forhindre mulige helse- og miljøskader.

For mer detaljert informasjon om innsamlings- og gjenvinningsprogrammer som er tilgjengelig i ditt

land, kontakt ditt lokale bykontor eller forretningen hvor du kjøpte dette produktet.

92


INFORMASJON

Spesifikasjoner og tilbehør

Norsk

Mottakssystemer

DVB-T kringkastingssystemer/ Kringkastingssystemer/kanaler

kanaler

STORBRITANNIA UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankrike VHF 05-10 PAL-B/G UHF E21-E69

(VHF 01-05)

VHF E2-E12,

UHF 21-69

S1-S41

Tyskland VHF 05-12

UHF 21-69

SECAM-L

Østerrike VHF 05-12 SECAM-D/K

UHF 21-69

Sveits VHF 05-12

UHF 21-69

Italia VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Spania UHF 21-69

Nederland VHF 05-12

UHF 21-69

Hellas VHF 05-12

UHF 21-69

DVB-C-sendingssystemer

DVB-T2 kringkastingssystemer (kun for seriene L635*/L636*/

M636*)

DVB-S/DVB-S2 kringkastingssystemer (kun for serien L636*/

M636*)

Videoinngang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Eksterne tilkoblinger

EXT 1 Inngang/Utgang 21 pinners

SCART

EXT 2 Inngang RCA-kontakter

RCA-kontakt

RCA-kontakter

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

RGB, A/V inngang

AV ut, TV ut

Y, P B /C B , P R /C R

Video

(Y er delt)

Audio L + R

(delt)

HDMI 1/2/3/4 Inngang HDMI ® -kompatibel HDCPkompatibel

HDMI 3 er kompatibel med MHL

PC Inngang Mini D-sub 15

pinners analog

Digital lydutgang

Optisk

(S/PDIF)

LAN-porten

RJ-45

USB 1/USB 2-port

Media Player

Grensesnittversjon: USB 2,0

USB-klasse: Masselagring

Filsystem: FAT16 and FAT32

Hodetelefonkontakt

3,5 mm stereo

Stereo

A2, Nicam

System med 2 bærere

Synlig skjermstørrelse 32L/32M 80 cm

(ca.)

40L/40M 102 cm

Skjermoppløsning

32L/32M 1920 × 1080

(H × V piksler)

40L/40M 1920 × 1080

Display 16:9

Lydutgang

(ved 10 % forvrengning)

Hoved: 10 W + 10 W

Strømforbruk

32L/32M 85 W

(ca.)

40L/40M 115 W

Strømforbruk i standby 0,3 W

(ca.)

Energieffektivitetsklasse 32L/32M A+

40L/40M A+

Strømforbruk ved bruk* 32L/32M 33,0 W

(ca.)

40L/40M 48,0 W

Gjennomsnittlig årlig 32L/32M 45,8 kWh/y

energiforbruk**

(ca.)

40L/40M 66,6 kWh/y

* Testet i samsvar med IEC 62087-BD i standardinnstillinger.

** Brukes 4 timer om dagen og 365 dager i året.

Mål

32L63*1/ 49,4 cm (H) 73,4 cm (B) 16,9 cm (D)

(ca.)

32L63*3/

32M63

32L63*6 50,4 cm (H) 73,4 cm (B) 18,0 cm (D)

40L63*1/ 60,0 cm (H) 92,2 cm (B) 18,2 cm (D)

40L63*3/

40M63

40L63*6 61,0 cm (H) 92,2 cm (B) 18,0 cm (D)

(Høydemål inkluderer sokkel)

Vekt

(ca.)

32L63*1/ 8,0 kg

32L63*3/

32M63

32L63*6 8,0 kg

40L63*1/ 12,0 kg

40L63*3/

40M63

40L63*6 11,0 kg

Driftsbetingelser Temperatur 5 °C – 35 °C

Luftfuktighet 20 – 80 % (ikke-kondenserende)

Trådløs

tilkobling

Medfølgende

tilbehør

Ekstrautstyr

• Standard: IEEE 802.11a/b/g/n

• Frekvensrekkevidde: 5,15-5,35 GHz, 5,47-

5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz, 2,400-

2,4835 GHz

• Sikkerhet: WEP64/128, TKIP, AES, WPA/

WPA2-PSK, WPS, Ingen

• Fjernkontroll CT-90429

2 batterier (AA, IEC R03 1,5 V)

• Skrue (for TV montering) Se side 5.

• USB HDD: HDTC610EK3B1, HDTC610EL3B1,

HDTC610EW3B1

• Skype-kamera: TALK-7291

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

93


© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Med enerett.

Reproduksjon i sin helhet eller delvis uten skriftlig tillatelse er strengt forbudt.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

More magazines by this user
Similar magazines