(Microsoft PowerPoint - Sortland N\346rv\346r.ppt ... - Storebrand

storebrand.no

(Microsoft PowerPoint - Sortland N\346rv\346r.ppt ... - Storebrand

Sortland

kommune

• Midt i Vesterålen

• 9 805 innbyggere

• Areal 713 km²


Kommunesenteret Sortland

- den blå byen - er

regionsenter i Vesterålen.

Sortland kommune har

ca.1000 ansatte fordelt

på ca.850 årsverk.


Verdigrunnlaget

i Sortland kommune

består av kjerneverdiene

TRYGGHET OG RESPEKT

HUMØR OG ENTUSIASME

ÅPENHET OG ÆRLIGHET


INKLUDERENDE ARBEID I

SORTLAND KOMMUNE

IA-bedrift i 2003 med:

• utarbeidelse av nye oppfølgingsrutiner ved sykefravær

• lederopplæring

• sykefraværsstatistikk ut til alle ledere

• tett oppfølging av arbeidsplasser med høyt sykefravær

• sykefraværet gikk ned, men begynte å stige igjen

4. Kvartal 2005


Hipokrates:

” Vissnok er det viktig å hjelpe

syke folk å bli friske. Like viktig

er det å forhindre at friske folk

blir syke”


FORFLYTTING AV FOKUS

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

Tidligere ”sprang vi etter” nå prøver vi å være i forkant

Satsing gjort gjennom:

• Langtidsfrisk

• Deltakelse i statens og KS sitt

Kvalitetskommuneprogram

• Prosjekt Nærvær

• Samarbeidsgrupper ved alle arbeidsplasser


PROSJEKT NÆRVÆR

- partsammensatt arbeidsgruppe

Mål for prosjekt Nærvær:

· Det overordnede målet for prosjektet er

å arbeide aktivt for skape helsefremmende

arbeidsplasser i Sortland kommune, hvor de

ansatte har arbeidsglede og gis opplevelsen av å

lykkes i å yte gode tjenester.

· Jobbe for en stabilt høy tilstedeværelse,

med en økning til ca. 94% ved utgangen av 200


Prosjekt Nærvær

Bedret psykisk

helse

Tilrettelegging

for gravide

Bedret

fysisk helse

• Økt nærvær gir økt

kvalitet i tjenesten

Seniortiltak

Lederopplæring

Medarbeiderskap


PSYKISK HELSE:

• KID- kurs (kurs i

depresjonsmestring)

- i regi av den kommunale psykiatritjensten

• tettere dialog med

Psykiatritjenesten

• utlån av dagslyslamper


FYSISK HELSE:

Røyking:

• kurs i røykeslutt

Sortland som røykfri arbeidsplass

innen 01.01.2011

• Bedret helse

• Økt kvalitet i møte med bruker

• Rollemodeller (spesielt i barnehage og skole)


Tilrettelegging for gravide

arbeidstagere:

• samarbeid kommunal jordmor

• større grad av samarbeid om

tilrettelegging mellom ansatt, leder og

jordmor

• utarbeidelse av folder som deles ut til

alle gravide


Fysisk aktivitet:

• 10 på topp

• bedriftsidrett

• trening Friskhuset

• basseng/svømming

• aktivitetsdag for alle ansatte

• trim og yoga på arbeidsplassen


Lederopplæring:

Samarbeid med Universitet i Tromsø.

Første samling 26.-27.mai med fokus på:

• Kommunikasjon

• Konfliktløsning

• Omdømme


SAMARBEIDSGRUPPER

Samarbeidsgrupper på samtlige arb.plasser

• bestående av leder, PTV og VO

• et formelt møte pr. måned

• Agenda : HMS, nærværstiltak, statistikk, utfordringer på

arb.pl.

• kortfattet referat føres, med kopi til enhetsleder og Personal

HMS skal settes øverst på alle ledermøter og personalmøter

Sykefraværsstatistikken: gjøres kjent for alle ledere, VO,

HVO og HTV

Personal, HVO og NAV Arbeidslivssenter intensiverer arbeidet

med oppfølging av sykemeldte.

Viktig å lære av de gode eksemplene.


Vestmarka barnehage – det gode eksempelet

med stabilt lavt sykefravær i hele perioden

Sykefravær Vestmarka barnehage / Sortland kommune

10

9

9,3 9,2

9,2

8

7

7,8

8

6

5

4

4,99

3,9

Vestm. B.hg.

Sortl. kommune

3

2

2,8

1

0

2005 2006 2007 2008


Tiltak for å øke nærværet i Vestmarka barnehage:

• målbevisst med hms gjennom bla- medarbeidersamtaler

• torsdagskaffe med vinlotteri

• blåtur for ansatte har bl.a. vært i Paris

• kjøpt mbt sandaler til alle ansatte ( betalte -bhg 50 % -

personlig 50%)

• kjøpt plastbord for bruk på grillfest etc ( lettest mulig for de

ansatte å bære på)

• påklednings benker og elefantfot for bruk når ting skal hentes

fra høyden

• sosiale sammenkomster av ulik art. bl.a. julebord

• to dagslyslamper

• Yoga på jobb


Suksesskriterier :

• tydelig og omsorgsfull leder

• legger stor vekt på HMS

• er i forkant med tiltak

• har nesten all tilrettelegging

finansiert gjennom NAV

• har det trivelig/ artig på jobb

(sosialt også utenfor jobb)

• stor takhøyde for nye ideer


PLANER FREMOVER:

• Vurder å innføre 365 egenmeldingsdager

(etter modell fra Mandal kommune)

• Skal jobbe langtidsfrisk

• Skal innføre en intern arbeidsmiljøpris


Nasjonal arbeidsmiljøpris til hjemmetjenesten

i Sortland kommune 2007

117 ansatte, en leder og en nestleder

5 grupper med gr.leder og kvalitetsansvarlig + 2

ryggombud i hver gruppe.

• gode rutiner for vold, trusler om vold, avvik,

forflytninger, kvalitetsarbeid

• systematisk arbeid med kvalitetsarbeid

• Tydelig og forutsigbar ledelse

• HMS, arb.miljø og medbestemmelse viktig


Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte

Utvikling i sykefravær for Hjemmestjenesten i Sortland

kommune 2006/2007

30

25

25,6

20

Prosent

15

10

10

15,8

8,4

13,1

7

7,4

2006

2007

5

0

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal


Sykefravær hjemmetjenesten 2006-2008

30,00

25,00

25,60

20,00

Prosent

15,00

10,00

10

14

15,80

8,4

13,1

9 9

7

7,4

9,5

11

2006

2007

2008

5,00

0,00

1. Kvartal 2. Kvartal 3.kvartal 4. Kvartal


Nærvær Sortland kommune 2003-2008

93

92,5

92,4

92

Prosent

91,5

91

90,5

90

89,5

89,5

91,1

90,7 90,8

91,2

Serie1

89

88,5

88

År 2003 år 2004 år 2005 år 2006 år 2007 år 2008

More magazines by this user
Similar magazines