Lett utviklingshemming, beskrivelse av programmet - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Lett utviklingshemming, beskrivelse av programmet - Vestre Viken HF

Oppfølgingsprogram for personer med lett psykisk utviklingshemmingHabiliteringsavdelingen ved Drammen sykehus har utarbeidet et program for oppfølging avpersoner med lett psykisk utviklingshemming. Det beskriver hva vår avdeling kan bidra medinnen en helhetlig tiltaksplan for personer i denne gruppen.Informasjon om HabiliteringsavdelingenVi tilbyr spesialiserte helsetjenester innen habilitering til barn, ungdom og voksne medmedfødte og tidlig ervervede sammensatte funksjonshemminger.Formålet med habiliteringen er å bidra til at pasient og pårørende kan oppleve øktmestringsevne.Staben består av vernepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, hjelpepleiere, sosionomer, leger,spesialpedagoger, psykologer samt kontorfaglig personale.Vi er organisert i en barneseksjon og en ungdom/voksenseksjon med en aldersgrense på 15 år.Hovedoppgavene til Habiliteringsavdelingen er: Diagnostisering og utredning. Behandling, veiledning og oppfølging overfor funksjonshemmede, pårørende og personellsom arbeider med funksjonshemmede. Opplæringsaktiviteter i forhold til pasient og pårørende – samt nærpersoner.Samarbeid med andre offentlige instanserDet er mange andre instanser innen det offentlige tjenesteapparatet som er involvert ioppfølgingen av personer med behov for habilitering.Vi samarbeider tett med kommunale instanser innen helse, undervisning og sosiale tjenester,fylkeskommunale tjenester, spesielt undervisning og statlige instanser, som andresykehusavdelinger, Aetat og trygdeetat.For personer med behov for spesielle tjenester fra flere offentlige instanser, bør det utarbeidesen individuell plan. Den skal gi en oversikt over vedkommendes behov, hvilke instanser somer involvert og hvilke målsettinger som er nedfelt.Oppfølgingsprogrammet er et hjelpemiddel for å gjøre det tydeligere hvaHabiliteringsavdelingen kan bidra med. Den kan inngå som en del av den individuelle planen.Om å være lett utviklingshemmetPersoner som er lett psykisk utviklingshemmet utvikler seg i et noe langsommere tempo ognår ikke helt det samme nivået som folk flest. Dette gjelder både utviklingen av intellektuelleevner og tilpasningsevnen. De vil derfor ha behov for noe mer hjelp enn det som er vanlig påderes alder eller livsfase.


Hovedpunktene i Habiliteringsavdelingens oppfølgingsprogramDiagnostisering. Det er som regel mulig å sette diagnosen lett psykisk utviklingshemmingnår barn er ca. 7-8 år gamle. Diagnosen settes ut fra en vurdering av intellektuell fungering ogutvikling av hverdagsferdigheter. Når diagnosen er satt, er det viktig at personen selv og alleviktige nærpersoner forstår hva det vil si å ha en lett psykisk utviklingshemming.Oppfølging ved sammensatt problematikk. Noen personer med lett psykiskutviklingshemming får tilleggsvansker. I noen slike tilfeller kan Habiliteringsavdelingen bidramed utredning, behandling og veiledning.Kurs i regi av Øverby kompetansesenter for foresatte og fagpersoner i etterkant avdiagnostisering. Fokus på tilrettelegging i skolen.Gruppesamlinger for barn i alder ca. 10 – 12 år. På denne alderen blir mange barn med lettpsykisk utviklingshemming oppmerksomme på at de er annerledes og kommer til kort iforhold til jevnaldrende. Derfor har vi samlinger for barn og foreldre slik at de kan møte andrei samme situasjon for å dele erfaringer, få undervisning og knytte kontakter.Kurs for fagfolk og pårørende tilknyttet ungdom med lett psykisk utviklingshemming i14 – 15 års alder. På dette tidspunktet er det viktig å begynne å planlegge overgangen til å blivoksen. Valg av retning på videregående opplæring henger sammen med ungdommenes evnerog interesser og hvilke muligheter som finnes innenfor bolig, arbeid og fritid. I tillegg er detmange spørsmål rundt temaer som løsrivelse, kjæresteforhold, ansvar for egen atferd osv.Gruppesamlinger for ungdommer i alder fra ca. 17 år. De står på terskelen til å bli voksnemed alle de utfordringene som følger med. Dette er en anledning til å møte andre i sammefase for å knytte kontakter og snakke sammen om aktuelle temaer.Kurs for fagfolk og pårørende for voksne med psykisk utviklingshemming. Temaene vilfokuserer på spesielle områder som kan være vanskelig å takle, som for eksempel utfordrendeatferd, psykiatriske lidelser, utviklingshemmete som foreldre eller medisinsk oppføling.Gruppesamlinger for voksne med lett psykisk utviklingshemming. Temaer: Samling fornydiagnostiserte, sammensatte og kompliserte vansker.Kurs for fagfolk og pårørende vedrørende aldring og eventuell demens hos personermed lett psykisk utviklingshemming. I denne fasen forandrer alle mennesker væremåte ogdet er viktig at omgivelsene tar hensyn til dette.

More magazines by this user
Similar magazines