Presentasjon 2 - Vestre Viken HF

vestreviken.no

Presentasjon 2 - Vestre Viken HF

MEDISINLISTERFra PKO prosjekt -- til nasjonal kampanjeSentral kvalitetsutvalg Vestre Viken HF 130911Morten FinckenhagenPKO/Pilotleder


PKO ved Bærum sykehus i VV-HF- den kom sent, men godt!• Praksiskoordinator 40%• Praksiskonsulenter– Medisinsk avdeling 20%– Kirurgisk avdeling 20%– Kvinneklinikken 20%– GSR 20%– Psykiatri Asker 20%– Psykiatri Bærum 20%– BUP 20%• Totalt 1,8 årsverk.Best i Norge?


Bakgrunn• Spesialist i allmennmedisin• Idrettslege NIMF• Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor• Allmennlegerepresentant prosjektkomité: RELIS• Universitetslektor i allmennmedisin, UiO• Praksiskonsulent, GSR, Bærum sykehus, VV-HF• Pilotleder i Nasjonal pasientsikkerhetskampanje• Stolt av å være en del av Team VV-HF


Sikkerhet gir trygghet og tillit


Det er den draumen me ber på……


… men så er det denne røynda !


Noen dødsårsaker i NorgeSelvmord 573 (2009)Trafikkulykker 210 (2010)Branner 50-80Jord- og snøskred < 15Usikker mat < 20Unødvendige dødsfall i helsetjenesten 2.000Skader i helsetjenesten 15.000(Hippokrates: Primum non nocere)


Risikofaktorer/Fakta• Økende andel eldre og demente• Økende andel kronisk syke• Økende bruk av antikoagulantia• Polyfarmasi• Generisk bytte• Stadig flere behandlere• Stor informasjonsflyt med ulike standarder• 10% av alle innleggelser skyldes feilbruk• 500 – 1000 dødsfall pr. år skyldes feilbruk


Pasienthistorie 1• Mann 79 år– Atrieflimmer– Ryggskade etter fall fra stige 15 år tidligere– Delvis lam – gangfør med krykker– Betydelige kroniske ryggsmerter• Legemidler:– Marevan (Mot blodpropp)– Betablokker (Atrieflimmer)– ACE-hemmer (Blodtrykksmedisin)– Paracetamol (Smertestillende)– Tramadol (Smertestillende)– Zopiklone (Sovemedisin)


Pasienthistorie 1 - fortsetter• Telefon hjem til fastlegen i romjulen:– Endelig en lege som forstår ham (Legevakten)– Fantastisk smertestillende effekt: Voltaren• Fastlegen:– Beklager, men farlig i kombinasjon med Marevan– Begrunnet anbefalning om å slutte med en gang!– Oppfattet pasienten alvoret i budskapet?• Epikrise:– Pasienten innlagt og operert for livstruende, blødendemagesår!


Pasienthistorie 2• Kvinne 75– Hjerteinfarkt 50 år gammel. Nytt infarkt 60 år gammel– By-passoperert. Blokket opp trang nyrearterie– Høyt blodtrykk. Vanskelig å behandle– Bivirkninger av kolesterolsenkende medisiner• Omfattende medisinliste– Kombinasjon Albyl-E og Marevan• Problemstilling:– Stabil INR i målområdet (2,0 – 2,5)– Plutselig, uforklarlig stigning til 6,0• Fasit:– Sønn som er lege, hadde gitt henne antibiotika(Klacid=clarithromycin)


Generisk bytteResepten lyder på:• Cozaar comp• Selo-Zok• Casodex• ImacillinApoteket utleverer:• Losartan hydrochlorthiazid• Metoprolol depot• Bicalutamid• Amoxicillin


Personlig erfaring-28 år som allmennlege• Medikamenter vårt viktigste (?) redskap• Mange kokker gir mye søl• Murphy’s lov:Hvis noe kan gå galt, gjør det det!• Sykehusleger savner informasjon• Fastlegen kan ikke stole på epikrisene• GSR: Polyfarmasi + demens• EPJ tilbyr oversiktlig medisinliste• God erfaring med egne pasienter:– Oppfatter sitt medansvar!– Erfarer trygghet og nytte!– Livsviktig i akutte situasjoner (også i utlandet!)


PROSJEKTIDÉ:Bedre kvalitet på legemiddelsamstemming• Du må beskrive og måle problemet først• Papirlister er håpløst gammeldags• Snart kommer elektroniske løsninger• Vent på nasjonal standard• For mange ulike EPJ systemer• Vanskelig å påvirke leger• Mange har prøvd uten å lykkes• Mange dør og skades mens vi venter• Det er store penger å spare for helsevesenet• Det enkleste er ofte det beste


PLAN: Gjøre pasienten medansvarligLeger og myndigheter tvunget til å følge opp• Nasjonal kampanje• Folkekrav: ”Medisinliste takk!”• Markedsføring rett mot– Pasienter– Media– Myndigheter– Pasientorganisasjoner– EPJ-leverandører– Legeforeningen/Apotekforeningen etc.


Hva har skjedd?


Tung start• Statssekretær i HOD: Personlig møte– Fin tanke. Skriv en e-post. Tar den med i ledergruppa• Generalsekretærene i LHL og NDF: Tlf + e-post– Tanken er god. Vi får evt. komme tilbake til det• Aftenposten: Gjentatte tlf. + e-post– God idé. Har for mye annet å gjøre


Ny strategi• Konkret produkt:Plakat med 5 enkle budskap• Alliere meg med tyngre aktører:Inviterte meg selv til SLV’s ledergruppe


Markedsføring og resultater• Plakat med 5 enkle budskap• Kontakt og samarbeid med SLV (mars 09)• Oppslag i Aftenposten (mai 09)• Oppslag i Dagens medisin (juni 09)• Innslag i NRK’s Kveldsnytt (juli 09)• DNLF støtter prosjektet (august 09)• Offisiell utgave av plakaten (desember 09)• Oppslag i ABC-nyheter (mai 10)• Oppslag i Budstikka (juni 10 og august 11)• PKO-kampanje i Vestre Viken HF (sommer 10)• Plakat og ”flyers” til bruk på apotek SLV/AF (jan 11)• Bruk av medisinlister øker ved Bærum sykehus (2010)• Innlegg i VG ( juni 11)• Nærmere 10 presentasjoner/foredrag (2011)


Faksbasert spørreundersøkelse120 fastleger spurt – 46 svarte• Kjønn: M:28 K:11 Ubesvart:7• Benytter du mulighet for å skrive ut medisinliste til pasientene?– JA, til alle 7– JA, til utvalgte 34– NEI 5• Har du faste rutiner for oppdatering av medisinlisten nårdu mottar epikrise fra sykehus og spesialister?– JA 23– NEI 23• Vi du henge opp ”Plakaten” på venterommet?– JA 35– NEI 9– Ubesvart 2


Frydenberg og Brekke:Kommunikasjon om medikamentbruk i henvisninger,innleggelsesskriv og epikriser. Tidsskrift for DNLF 9/10 2011• To perioder i 2009: Gjennomgang av allehenvisninger og epikriser med. avd. Gjøvik sh.• Henvisninger: 47% med komplette opplysninger• Epikriser: 51% med komplette opplysninger• Akuttinnleggelser: 61% (21%*) har medisinlisteKonklusjon:• Kommunikasjon om legemidler på tvers av nivåer viktig, vanskelig og mangelfull.• Forbedring av kommunikasjonsverktøy påkrevd• Pasienten bør selv ha en oppdatert medisinliste* (Direkte innleggelse fra ambulanse/AMK)


Registrering av medisinlistebrukBærum sykehus gjennom 2010• 20 første innleggelser 1. onsdag i månedenved medisinsk avdeling og GSR.• Enkelt registreringsskjema i mottak:– Bruker pasienten faste medisiner? JA/NEI– Hvis JA, har pasienten medisinliste fra fastlegen• Intervensjon: Plakatkampanje + medieoppslag• Resultat: Andel med liste økte fra 29% til 42%fra 1. til 4. kvartal!


Prosentvis andel innlagte m/medisinliste


I TRYGGE HENDER 7|24Nasjonal pasientsikkerhetskampanje 2011-13www.pasientsikkerhetskampanjen.no• Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet• Bredt sammensatt styringsgruppe– Ledet av Helsedirektøren• Kampanjesekretariatet leder gjennomføringen– Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten• Pasientskader og prosessmål overvåkes– Global trigger tool (GTT)– Statistic process control (SPC)


I TRYGGE HENDER 7|24Spesialist- og primærhelsetjenesten3 hovedmål:• Redusere pasientskader• Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet• Forbedre pasientsikkerhetskulturen


Tiltak på utvalgte innsatsområder:• Samstemming av legemiddellister• Riktig legemiddelbruk i sykehjem• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet påinfeksjoner• Innsatsområder som ferdigstilles høst 2011:• Behandling av hjerneslag• Psykisk helse• Infeksjon ved sentralt venekateter• Trykksår• Fall• Urinveisinfeksjoner


Pilot: LegemiddelsamstemmingBekkestua Fastlegekontor/Bærum sykehus• Videreføring av registrering i akuttmottak:Andel innlagte pasienter med liste• Forbedring av epikrisekvalitet:– Utarbeidet standard norm– Opplæring og motivering av legene– Systematisk evaluering av epikriser• Statistisk analyse av innsamlede data– Extranett: SPC - GTT


Driverdiagram:Pasientens ansvar-Kreve oppdatert legemiddelliste-Oppbevare den på seg- Vise i kontakt med helsetjenesteSamsvar mellompasientens,fastlegens ogsykehusetslegemiddellisteFastlegens ansvar-Gi alle pasienter oppdatert liste-Oppdatere FM i EPJ ved mottak av epikrise-Gi samstemt liste til pasient/ pårørende/ hj.spl.Sykehusets ansvar-Registrere fastlegens liste i kurve-Begrunne alle endringer-Oppdatere listen og gi til pasient ved utskriving-Etterspørre medisinliste i innkallingsbrev


EPIKRISER: Bevisstgjøring/opplæringStandardisering av mal og rutiner• Bokføringsprinsipp (Jfr. Regnskapsloven):MEDISINER UT = MEDISINER INN +/- ENDRINGERBalanse! Alle skal med! Debet=Kredit!• Endringer begrunnes i fritekst – eks:”Oppstart av warfarin pga. kronisk AF og CHADS2: 3.”• ”Medisiner ved utreise” med entydig angivelse av:Dosering, indikasjon, (generisk navn) og KATERGORI


KATEGORIER - (S N E K S)• SOM FØR• NY• ENDRET• KUR• SLUTT (seponert)


Medikamentavsnitt i epikrisen:Indremedisinens svar på kirurgiensoperasjonsbeskrivelseLegemidler ved innleggelsen bygger på medisinliste fra fastlegen.Begrunnelse for endringer under oppholdet:Warfarin er innført pga. kronisk atrieflimmer med CHADS2: 3Simvastatin økt fra 20 til 40mg pga. LDL>2,0 og kjent koronarsykdom.Furosemid er seponert pga. usikker indikasjon.Medisiner ved utskriving:Cozaar (Losartan) 50mg. 1 tablett morgen. Blodtrykksmedisin. SOM FØRSelo-Zok (Metoprolol depot) 100mg. 1 tablett morgen. Hjertemedisin. SOM FØRMarevan (Warfarin) 2,5mg. Følg eget dosekort. Forebygger blodpropp. NYSimvastatin 40mg. 1 tablett kveld. Kolesterolsenkende. ENDRETImovane (Zopiclone) 5mg. 1 tablett kveld ved behov. Sovemedisin. SOM FØRAmoxicillin 500mg. 1 tabl. 3 ganger daglig mot luftveisinfeksjon tom. 23. mai. KURFurix (Furosemid) 20mg. 1 tablett morgen.Vanndrivende. SLUTT


Piloten – resultater og status• Metoder utviklet og utprøvd i praksis– Overkommelig innsats og målbare resultater– Positive holdninger hos fastleger og sykehusansatte• Registrering av medisinliste i akuttmottak– For få målepunkter til å konkludere– Positiv trend– Betydelige forbedringspotensialer (pasient/fastlege)• Epikrisekvalitet– Skår for kvalitet bedret med 60%– Oppnådd kvalitet er bare 53% av maks skår– Betydelige forbedringspotensialer (sykehus)• Pilotrapport godkjent av Styringsgruppen 010911


Kampanjens utfordring:Nye holdninger og rutiner i 3 ledd• Fastlegene– Linjer? Økonomi/NT? Opplæring:Prakisbesøk/PKO?– Evaluere kvaliteten på medisinlistene• Sykehuslegene– Nasjonal epikrisemal. Informasjon/opplæring.Feedback/insentiver• Pasientpåvirkning– Videreføre plakatkampanje– Medisinliste etterspørres i alle innkallingsbrev– Pasientorganisasjoner– Media og statlige informasjonskanaler– Samarbeid PKO/NKS


Martin Luther – oversatte bibelenfra latin til folkets språk (tysk)Min klare anbefalning til helsemyndighetene:• Gjør resepten forstålig for folket• Avskaff den mystiske reseptlatinenD.s.s.n (Da signa suo nomine) erstattes med:BruksanvisningReit 3 (ter) erstattes med:Resepten kan benyttes 4 (fire) ganger


Ønsker – FremtidsperspektiverTakk for innsatsen fra NFA’s Referansegruppe for EPJ!• Generisk forskrivning• Medisinliste - nasjonal standard/design i EPJ• Epikrise - nasjonal standard/design i EPJ• Elektronisk samstemmingsverktøy i EPJ• Kjernejournal• eResept• Beslutningsstøtte/Interaksjonskontroll• Kliniske farmasøyter• Forskning• Pensum i medisinstudiet

More magazines by this user
Similar magazines