13.07.2015 Views

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Utsending ...

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Utsending ...

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Utsending ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SammendragHovedtemaene i planen er sentrumsavgrensning, klimatilpasning, folkehelse og levekår,oppvekst i byen, verdiskaping og næringsliv, kulturliv, boliger, plasser og torg, grønnstruktur,elverommet, bygningsvern, byforming og estetikk, samferdsel og Teknisk infrastruktur,transformasjonsområdene: FMV, Grønli/Damyr, Sykehuset og Gudeberg.Planens målsetting er å:1. Styrke sentrums attraktivitet2. Styrke sentrum som sosial arena3. Legge til rette for økt aktivitet4. Bidra til økt mangfold5. Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet ogeffektivitet i videre planlegging og utvikling av byen.Næringslivs- og verdiskapingsdimensjon kan knyttes både til det å styrke sentrumattraktivitet, legge til rette for økt aktivitet og mangfold.For å nå målsettingen anbefaler rådmannen at følgende overordnede byutviklingsgreplegges til grunn for planen.- Styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og dagens sentrum/Grønli og forbindelsenmellom dem- Sikre tilstrekkelig areal for framtidig sentrumsfunksjoner- Utvikle et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptablegangavstander.o Styrke handelsaksene:• Grønli – Torvbyen – Stortorget – gangbroa – FMV• Nygaardsgata- Fokus på byen som sosial arena: legge til rette for bilfrie plasser og torg, sykkel oggange, arenaer for et mangfoldig kulturliv, sikre oppholdsarealer- Utadrettet fasade, utadrettet virksomhet og krav til minimumshøyde i 1. etasjeinnenfor område definert som sentrumsformål.- Legge til rette for betydelig boligutvikling, og nødvendig sosial infrastruktur, innenforbyområdet- Fokus på elverommet og at elva er en del av sentrum og ikke en grense mellombysentrum og omland. Sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva.- Sikre grøntområder og styrke sammenhenger mellom grøntområder- Legge til rette for fysisk aktivitet- Legge til rette for en framtidig knutepunktspunktsutvikling på Grønli, medjernbanestasjon og bussterminal.- Et overordnet transportsystem med fokus på en indre sentrumsring, parkering iparkeringshus i tilknytning til hovedvegnettet samt redusert gateparkering,tilrettelegging for sykkel, gode gangforbindelser og en parkeringspolitikk som bidrartil økt bruk av sentrum. Det foreslås en fortsatt bruk av minimumsnormer, men meden reduksjon i parkeringskravet samt innføring av frikjøp knyttet til boliger.- Forsterke Fredrikstad som sjørelatert by. Å åpne for en betydelig utvikling av Floasom småbåthavnområde. Gjestehavn foreslås lokalisert i dette området.Konsekvensutredningen av planen viser at planen er i tråd med gjeldende statlige ogregionale føringer knyttet til miljø og byutvikling.side 4 av 12


Ved utarbeidelse av plankartet har gjeldende tegneregler blitt fulgt. Det har gitt en utfordringmht plankartets lesbarhet.Rådmannen anbefaler at høringsutkastet med underliggende dokumenter legges ut påhøring.Vedlegg (til Planutvalget og FSK medlemmer og gruppeledere) (sendt ut med sakskart til møte 18.11.10)1. Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Høringsutgave2. Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Plankart Høringsutgave3. Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 Oppsummering og vurderingav innspill4. Kart over eksisterende reguleringsplaner og planer under behandling pr. 01.11.2010(Vedleggene følger som eget vedlegg).Vedlegg se:http://www.fredrikstad.kommune.no/no/GlobalMenu/Politikk/Planerdelplaner/Delplaner-og-temaplaner/Miljo--ogsamfunnsutvikling/Arbeidet-med-kommunedelplan-for-Fredrikstad-byomrade/Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)TemautredningerFunksjonsanalyseSaksopplysningerMandat for planarbeidet er å revidere Sentrumsplanen for Fredrikstad. Planen skal væreegengodkjent før sommeren 2011.Høringsforslag til Kommunedelplan for Fredrikstad byområde er utarbeidet tematisk isamsvar med planprogram vedtatt av Bystyret 08.10.2009. Ved annonsering av planoppstartble det invitert til innspill med frist 06.11.2010. I praksis har det vært mottatt innspill i heleplanperioden.Planprogrammet la følgende føringer for arbeidet:- Byomformingsrapporten skal danne grunnlag for revisjonen.- Erfaringer fra gjeldende sentrumsplan skal danne grunnlag for arbeidet- FMV-området skal inngå i planarbeidet.- Det skal fokuseres på en utvidet funksjonsdiskusjon og et utvidet planområde i fhtgjeldende sentrumsplan.- Avgrensning av plan skal gjøres med grunnlag i byomformingsrapporten, FylkesplanØstfold mot 2050 og prosjektet Framtidens byer.- Ny avgrensning av sentrumsområde skal defineres.- Avklare forholdet mellom sentrumsutviklingen og utviklingen på FMV-området- Planarbeidet skal klargjøre hvilke funksjoner som ønskes etablert på sykehusetsarealer, når det flytter til Kalnes.- Drøfte og fastslå hva Gamlebyen skal bety for Fredrikstadsamfunnet i framtiden.- Drøfte hvordan man gjennom arealplanleggingen kan bidra til å skape arenaer for etmangefasettert kulturliv.- Oppvekst i byen skal gis særskilt oppmerksomhet i planarbeidet.- Drøfte verdiskaping og næringsliv- Legge til rette for et miljøvennlig og variert boligtilbud- Undersøke hvilke plangrep som kan underbygge elvas funksjon som byrom ogkommunikasjonsåre.- Drøfte byggehøyderside 5 av 12


- KVU og KS1 av Transportsystemet i Nedre Glommaregionen, på bakgrunn av vedtattFredrikstadpakke, skal legges til grunn.- Sykkelhovedplan skal integreres i planen.- Drøfte klimatilpasning- Drøfte folkehelse og levekårSom en del av planarbeidet er det i 2010 avholdt 5 felles drøftingsmøter med formannskapog planutvalg med temaene:- Trafikk, parkering og tilgjengelighet,- Bygningvern, byforming og estetikk- Bolig- Grønnstruktur, Plasser og torg, Elverom- Planavgrensning og Sentrumsavgrensning- Funksjonsanalyse- VeumbekkenDet er også avholdt møter med regionale myndigheter, ungdomsråd, råd for mennesker mednedsatt funksjonsevne, grunneiere og ulike aktører innenfor byområdet. Januar 2010 ble detarrangert en todagers samling for ungdom og politikere i regi av MSM-prosjektet. Innspill fradenne samlingen har fulgt planarbeidet.Til grunn for planarbeidet ble det utarbeidet en funksjonsanalyse. Hensikten medfunksjonsanalysen var å få et bedre grunnlag for en avgrensning av sentrumsområde samtet bedre grunnlag for å vurdere funksjonsinnhold.Forslag til planavgrensning fremgår av høringsforslaget. Gamlebyen, Vaterland og Kongstenfort inngår i Riksantikvarens prosjekt ”Nasjonale kulturminner i by”. Fylkeskommunen menerderfor disse områdene bør inngå i planen. ”Den dekkede vei” er ikke regulert og har ikke noevernestatus i gjeldende planer, med unntak av kommuneplanens arealdel. ”Den dekkedevei” har direkte sammenheng med festningsanlegget.Kongsten fort er derfor integrert i planen. Når det gjelder Vaterland er ikke det områdetinntatt i planen. Dette da det foreligger en reguleringsplan for Vaterland, samt atsammenhengen mellom Vaterland og Gamlebyen ikke svekkes ved at Vaterland ikke tasmed i planen.Høringsforslaget foreslår følgende mål:1. Styrke sentrums attraktivitet2. Styrke sentrum som sosial arena3. Legge til rette for økt aktivitet4. Bidra til økt mangfold5. Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet ogeffektivitet i videre planlegging og utvikling av byen.Næringslivs- og verdiskapingsdimensjon kan knyttes både til det å styrke sentrumattraktivitet, legge til rette for økt aktivitet og mangfold.Følgende overordnede byutviklingsgrep søkes ivaretatt i høringsutkastet:- Styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og dagens sentrum/Grønli og forbindelsenmellom dem- Sikre tilstrekkelig areal for framtidig sentrumsfunksjoner- Utvikle et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptablegangavstander.o Styrke handelsaksene:• Grønli – Torvbyen – Stortorget – gangbroa – FMV• Nygaardsgataside 6 av 12


- Fokus på byen som sosial arena: legge til rette for bilfrie plasser og torg, sykkel oggange, arenaer for et mangfoldig kulturliv, sikre oppholdsarealer- Utadrettet fasade, utadrettet virksomhet og krav til minimumshøyde i 1. etasjeinnenfor område definert som sentrumsformål.- Legge til rette for betydelig boligutvikling, og nødvendig sosial infrastruktur, innenforbyområdet- Fokus på elverommet og at elva er en del av sentrum og ikke en grense mellombysentrum og omland. Sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva.- Sikre grøntområder og styrke sammenhenger mellom grøntområder- Legge til rette for fysisk aktivitet- Legge til rette for en framtidig knutepunktspunktsutvikling på Grønli, medjernbanestasjon og bussterminal.- Et overordnet transportsystem med fokus på en indre sentrumsring, parkering iparkeringshus i tilknytning til hovedvegnettet samt redusert gateparkering,tilrettelegging for sykkel, gode gangforbindelser og en parkeringspolitikk som bidrartil økt bruk av sentrum. Det foreslås en fortsatt bruk av minimumsnormer, men meden reduksjon i parkeringskravet samt innføring av frikjøp knyttet til boliger.- Forsterke Fredrikstad som sjørelatert by. Å åpne for en betydelig utvikling av Floasom småbåthavnområde. Gjestehavn foreslås lokalisert i dette området.Avgrensning av sentrumsområdet har vært et av de viktigste temaene i planarbeidet. Detteda kjøpesenterbestemmelsen sier at kjøpesenter kan etableres i samsvar med godkjentefylkesplaner, og at Fylkesplan for Østfold fastslår at kjøpesentre kan etableres innenfor detsom i kommunenes sentrumsplaner er definert som sentrumsområde. Sentrumsdefinisjonenhar med dette fått en ny juridisk betydning. Høringsutkastet legger til grunn en avgrensningav sentrumsområdet som er betydelig større enn i forrige sentrumsplan.En av de overordnede grepene for ønsket byutvikling er å videreutvikle et kompakthandelssentrum med akseptable gangavstander, og med fokus på handelsaksene; Grønli –Torvbyen – Stortorget – gangbroa – FMV og Nygaardsgata.Et stort sentrumsområde muliggjør lokalisering av kjøpesenter (handelsvirksomhet over3000 kvm) også utenfor disse aksene. Gjennom bestemmelsene stilles det derfor krav tildokumentasjon til i hvilken grad en evt. handelsetablering av denne størrelsen bidrar til åstyrke eksisterende sentrum.Innenfor planområdet er det definert ulike hensynssoner med bestemmelser ogretningslinjer. Plan og bygningsloven åpner for bruk av hensynssoner for å vise hensyn ogrestriksjoner som har betydning for bruken av arealet. Hensikten er å vise hvilke hensynsom må iakttas innenfor sonen, uavhengig av hvilken arealbruk det planlegges for.Hensynssoner er brukt der viktige samfunnsmessige helhetshensyn skal prioriteres. Bruk avhensynssoner vil også gi tiltakhaver større grad av forutsigbarhet ved at de vil være kjentmed sonens karakter før det fremmes søknad om å gjennomføre tiltak. Det ikke noengenerell tidsbegrensning på virkningen av hensynssonen. Pga at alle bygg ogbygningsmiljøer som har en vernestatus i hht kulturminneloven eller gjennom Plan ogbygningsloven har blitt definert som en hensynssone, har totalt antall hensynssoner blittmange.Det er utarbeidet en juridisk bindende illustrasjon som viser høydebegrensninger for deler avbebyggelsen innenfor planområdet.Når det gjelder planens rettsvirkning tas det utgangspunkt i PBL og at ny plan gjelder forangammel plan. Dette innebærer at kommunedelplanen, ved motstrid, skal gjelde forantidligere vedtatte reguleringsplaner.side 7 av 12


Planen legger til grunn en flomkote på +2,5, hvilket innebærer en økning på +0,5 i fhttidligere planer.I hht Plan og bygningsloven er det utarbeidet en konsekvensutredning som en del avplanen. Denne belyser i hvilken grad planen ivaretar nasjonale mål og retningslinjer, ogoverordnede planer for arealbruk, samt miljø- og samfunnsmessige konsekvenser knyttet tilendringer i planen i fht tidligere planer.Planen er utarbeidet i en periode med mange parallelle planprosesser. Det er forsøkt å sede ulike planene i sammenheng. Denne planen har ikke gjort detaljerte vurderinger knyttet tilkonsekvenser mht offentlig sosial infrastruktur. I arealdelen med utbyggingsprogram forboliger vil det gis en mer detaljert vurdering og redegjørelse for framtidig behov.Kommunedelplanen legger til grunn fortetting i byområdet. Hvilket vil innebære behov for øktkapasitet mht barnehage, barne- og ungdomsskole og omsorgsplasser. I planen avsettesdet betydelige arealer med formålet ”Framtidig bebyggelse og anlegg”, som også rommerformål som ”offentlig og privat tjenesteyting”.Økonomiske konsekvenserInvesteringsbehovet for kommunaltekniske anlegg som kan bidra til å realisere planen, ervanskelig å anslå nå. En gjennomføring av planen vil over tid medføre investeringsbehovblant annet knyttet til:- økt kapasitet mht barnehage, skole og omsorgsplasser- utvikle grønnstruktur inkl. turveger- etablere plasser og torg- etablere gjestehavn- samferdselsanlegg (Tunnel gjennom St.hansfjellet, tilrettelegging for gående og syklende,etablering og flytting av fergeleie)Bruk av utbyggingsavtaler vil også medføre behov for kommunale investeringsmidler.Ved krav om områderegulering må det påregnes behov for kommunale planleggingsmidler,da det er kommunen som i hht PBL har ansvar for områderegulering.En parkeringspolitikk som bygger oppunder økt bruk av eksisterende anlegg, vil kunne giøkte inntekter.Ansattes medbestemmelseIkke relevant.VurderingGenereltPlanen er utformet slik at den vektlegger å styre forhold av strategisk viktig betydning forønsket byutvikling, mens detaljer skal avklares på reguleringsplannivå. Planen viser i storgrad til gjeldende lover og forskrifter, og gjentar disse kun der det er spesielt viktig.Planen skal erstatte Fredrikstad kommune vedtekter til Plan og bygningsloven.Avgrensning av planområdetByomformingsstrategien er en viktig føring for planen, og med den elverommet som byrom,transportåre og bindeledd mellom tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og dagenssentrum/Grønli. På Gressviksiden er det kun arealene ned mot elva som inngår iplanområdet. Det er disse arealene som har betydning mht elverommet. Videre har ikkeside 8 av 12


ådmannen i denne omgang til hensikt å endre arealbruken i de øvrige områdene på ogrundt Gressvik.MålSkal Fredrikstad være konkurransedyktig, ha økt verdiskaping og samtidig utvikles medfokus på lavest mulig klimagassutslipp, er Rådmannens vurdering å sikre dette gjennom åutvikle et attraktivt sentrum. I et attraktivt sentrum ligger også økt krav til kvalitet.Økt attraktivitet genererer økt aktivitet, både mht næringsetablering og verdiskaping,kulturliv, boligetablering og turisme.Å knytte mål til ”sentrum som sosial arena”, viser en innretning som rådmannen mener erviktig. Innbyggere og besøkende skal ikke bare oppleve Fredrikstad som et sted, men ogsåsom en følelse. Å fokusere på sentrum som sosial arena er viktig både mht integrering og åskape en by med økt toleranse mellom ulike deler av befolkningen. Hvilket er i tråd med måli høringsutgaven til kommuneplan 2011-2023 Samfunnsdelen.Det foreslås også mål knyttet til økt aktivitet og mangfold. Dette for å underbygge, ogtydeliggjøre de øvrige målene. Både aktivitet og mangfold innehar også ennæringslivsdimensjon. Når det gjelder økt aktivitet, tydeliggjør målet også en dimensjonknyttet til folkehelse.Kommunedelplanen skal være et styringsverktøy for videre planlegging og utvikling av byen.Rådmannen mener det er viktig å knytte mål til planen som overordnet styringsverktøy.Overordnede byutviklingsgrepFor å nå de definerte målene, må det tas noen strategisk viktige grep. Byutviklingsgrepenesom inngår som en del av planen, er de mest sentrale grepene rådmannen mener det måfokuseres på for å nå planens målsetting.SentrumsområdePlanens mål er blant annet å styrke sentrums attraktivitet og legge til rette for økt aktivitet.Dette innebærer at sentrumsområdet må ha rom for en betydelig andel av det framtidigearealbehovet knyttet til handel, arbeidsplasser og bolig. Hvilket også generer behov forsosial infrastruktur. Som grunnlag for foreslått sentrumsavgrensning ligger en vurdering avframtidig behov for handelsareal.For å sikre en robust plan foreslår rådmannen at man legger til rette for at mesteparten avden fremtidige handelsvirksomheten i kommunen, utover dagligvarer som utgjør 1/3 og sombør følge boliglokaliseringen, kan skje innenfor sentrumsområdet.Et av de overordnede byutviklingsgrepene er å utvikle et kompakt handelssentrum innenforakseptable gangavstander, med fokus på 2 handelsakser. Et stort sentrumsområde kanmedføre en uønsket spredning av handel. Dette er ikke ønskelig, da et spredthandelsområde trolig ikke vil gi de synergieffekter som man oppnår i et mer kompakthandelssentrum. For å styrke Fredrikstad sentrum som handelsby, er det viktig at nyhandelsvirksomhet bidrar til å skape en vinn-vinn-situasjon for ny og eksisterende handel.Befolkningen er i mange tilfeller svært opptatt av en mest mulig effektiv handel. En spredthandelsstruktur bidrar ikke til dette.I bestemmelsene stilles det derfor krav til dokumentasjon til i hvilken grad en evt.handelsetablering over 3000 kvm bidrar til å styrke eksisterende sentrum.Gamlebyen er en del av sentrumsområdet. Dette mener rådmannen er hensiktsmessig daGamlebyen er det historiske bysentrum, en viktig identitetsbærer og turistmagnet, og et avtyngdepunktene i byutviklingsstrategien.Området Gamlebyen, Glomma, Isegran og Vestsiden danner et helt spesielt og viktig byrom,som er en opplevd, naturlig del av Fredrikstad sentrum.I kommuneplanen er det satt som mål at FMV-området skal utvikles slik at det blir en likeviktig ressurs for Fredrikstadsamfunnet som under perioden med skipsbyggingsvirksomhet.side 9 av 12


FMV-området representerer med sine bygnings- og arealressurser tett opp til den modernebykjernen, en unik mulighet for nyetablering, som vil kunne forsterke og videreutvikleFredrikstad som bysamfunn.Av eksisterende bebyggelse er området rundt tørrdokka, med Sveisehall 1 og 2, viktig åbevare som en viktig del av den lokale kultur- og industrihistorie. Bevaringstanken er ikkeknyttet til funksjon, men mer til bebyggelsens form og volumer. En utfordring er å finneprogram som kan fylle hallene med ønsket funksjon og samtidig være økonomiskregningssvarende. Planen må kunne ha rom for å tillate funksjoner som vil kunne bidra tilen bevaring av disse hallene.FMV-området må kunne utvikles over tid. Planen må derfor være såpass robust at den måta høyde for framtidig utvikling. Med foreslått avgrensning av sentrumsområde menerrådmannen denne robustheten er ivaretatt.Et nytt kollektivknutepunkt på Grønli er tenkt som et moderne knutepunkt i by. Når man gårav toget, så skal man oppleve å være i sentrum. Dette gjør at det må være mulig å lokaliserebyfunksjoner i tilknytning til dette området.Avgresningen mot vest er trukket ut til farleden.På Floa er sentrumsavgrensningen lagt ved foten av Fjellbergtoppen. Dette fordi det erønskelig å gi rom for videreutvikling av eksisterende funksjoner.Hele Holmen-området ligger innenfor sentrumsavgrensningen. Funksjonen som nåværendeboligbebyggelse skal ikke endres. Det er imidlertid ønske om å redusere kravet til parkeringpå egen grunn, for bedre å kunne legge til rette for fortetting. Forslag tilparkeringsbestemmelser skiller på areal innenfor og utenfor sentrumsområdet.Gudebergjordet er ikke definert som en del av sentrumsområdet. Da området ble frigitt frajordbruksformål, ble det lagt som en premiss at området skulle benyttes til spesielt viktigbyutviklingsformål. Området skal ikke være i konkurranse med sentrum, men ha funksjonersom styrker Fredrikstad byområde. Å åpne for betydelig detaljvarehandel i dette området vilvære i konkurranse med sentrum, og er derfor ikke ønskelig.I lys av byomformingsstrategien bør område kunne ha funksjoner som bidrar til å styrkeGamlebyen som tyngdepunkt. Tilsvarende tanken bak Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad.Å innlemme området innenfor sentrumsområdet, vil kunne medføre innsigelsesvarsel fraregionale myndigheter.Bruk av hensynssonerNy PBL åpner for bruk av hensynssoner. Rådmannen har en holdning til at dette kun skalbenyttes i områder der spesielt viktige samfunnsmessige helhetshensyn skal prioriteres, og iområder med spesielt viktige kvaliteter som må sikres og hensyntas i den videreplanleggingen. Bruk av hensynssoner begrenser ikke arealutvikling, men gir føringer forhvilke hensyn som må tas for å ivareta samfunnsmessige mål.Det er definert svært mange hensynssoner i planen. Dette skyldes at alle bygg ogbygningsmiljøer som har en vernestatus i hht kulturminneloven eller gjennom Plan ogbygningsloven har blitt definert som en hensynssone.Dette gir en utfordring mht planens lesbarhet.I flg. ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” er man klar over atgjeldende tegneregler kan gi for dårlig lesbarhet av plankart. Men inntil videre må vi forholdeoss til gjeldende standard.Klimatilpasningside 10 av 12


Rådmannen har lagt til grunn en flomkote på +2,5m, hvilket tilsvarer 100-års stormflo. Detteer en økning på 0,5 m i fht tidligere planer. Rådmannen mener dette er tilrådelig ut fra denkunnskap som pr i dag foreligger.Krav til miljøvennlig byutviklingSom deltaker i Framtiden byer har Fredrikstad forpliktet seg til å utvikle byer med ”lavestmulig klimagassutslipp og godt bymiljø”. Ved store utbyggingsprosjekt er det ønskelig åvektlegge miljøvennlig byutvikling med blant annet fokus på energiøkonomisering. Krav i hhtTeknisk forskrift legges inn som minimumskrav. Rådmannen mener det imidlertid børsignaliseres en ambisjon om å gå lenger enn kravene i Teknisk forskrift, og at dette børdrøftes i samråd med utbyggerne.ByggehøydeByggehøyde har vært et svært sentralt tema i planarbeidet, da byggehøyder svært ofte fårstort fokus i byggeprosjekter i byen. Det har vært tema i felles drøftingsmøter medformannskapet og planutvalget. Rådmannen har valgt å lage en juridisk bindende illustrasjonmed krav til maksimal byggehøyde i antall meter over bakkenivå, for på den måten forsøke åivareta viktige helhetshensyn og samtidig skape forutsigbare rammer.Rådmannen har lagt følgende vurderinger til grunn ved utarbeidelse av illustrasjonen.- Landskapet er viktig, både som strukturerende element og som en del av byensidentitet. Høydedragene og elva definerer landskapsrommet og viktige rammer forutviklingen av byen. Ved å ta hensyn til siktlinjer, høydedragenes silhuetter ogelvefronten ivaretar vi det som er noe av Fredrikstad bys egenart. Byggehøydeneved foten av Apenesfjellet og St.Hansfjellet har som grunnlag at de danner enavslutning av disse høydene og en overgang til øvrig bybebyggelse.- Monumentale byggverk i byen skal kreve plass og oppmerksomhet. Dette erbygninger og anlegg som i kraft av historie, lokalisering, funksjon og/eller størrelserer viktige for byens identitet. Siktlinjer til monumentalbygningene må ivaretas, ogomkringliggende bebyggelse skal styrke monumentalvirkningen gjennom å ha entilpasset og underordnet rolle som byggverk.- Bygninger i byen som har likeverdige funksjoner bør uttrykke dette og fungere somlikeverdige elementer i et større hele. Deres viktigste funksjon vil være å dannevegger til gaterommene, elverommet og byens plasser og torg. Den urbanebebyggelsen har en begrenset utstrekning, for store høydevariasjoner vil svekkepreget av en homogen bebyggelsesstruktur.Rådmannen anbefaler at det på FMV, Grønli (som nytt kollektivknutepunkt og port til byen),brohodet ved ny kjørebro og fondvegg ved et eventuelt nytt ”Lilletorg” syd for gangbroa, mågjøres egne vurderinger av høyder.Barn og ungeAt barn og unges interesser skal i varetas er en del av formålsparagrafen til Plan ogbygningsloven. I hht rikspolitiske retningslinjer til barn og unge i planlegging ogplanprogrammet skal hensynet til barn og unge vektlegges spesielt.Kommunedelplan for Fredrikstad byområde innebærer en arealpolitikk med økt fortetting,hvilket blant annet skaper økt press på arealer for lek og rekreasjon. For å ivareta barn ogunge foreslår rådmannen retningslinjer som stiller krav til lekearealer og krav omerstatningsareal ved evt. omdisponering.Som en del av planarbeidet ble det avholdt en todagers samling med ungdom og politikere. Iløpet av denne samlingen kom det frem flere forhold og tiltaksideer av betydning forungdom. En del av disse er implementert i planen. Det gjelder blant annet å styrkeside 11 av 12


elverommet og tilgjengeligheten langs elva, forsterking av grønnstrukturen,kollektivknutepunkt, intensjonen om en miljøvennlig byutvikling på FMV, tilrettelegging forgående og syklende og sikre ikke-kommersielle møteplasser som plasser og torg.Generelt sett har ungdom vært svært opptatt av behovet for aktivitetsskapende arenaer isentrum.Sosial infrastrukturKommunedelplanen legger til grunn fortetting i byområdet. Hvilket vil innebære behov for øktkapasitet mht barnehage, barne- og ungdomsskole og omsorgsboliger. Som en del av detteplanarbeidet har det ikke blitt gjort detaljerte vurderinger knyttet til konsekvenser mhtoffentlig sosial infrastruktur. Dette fanges opp i det pågående arbeidet medkommuneplanens arealdel, hvor også det skal lages et utbyggingsprogram for boliger. Idenne kommunedelplanen avsettes det imidlertid betydelige arealer med formålet ”Framtidigbebyggelse og anlegg”, som også kan romme formål som ”offentlig og privat tjenesteyting”.Endelig lokalisering av framtidige barnehager, skoler, omsorgsboliger og sykehjem, må dettas stilling til på et senere tidspunkt.ParkeringI planarbeidet er parkeringsnormene vurdert. Rådmannens anbefaling er basert på enavveining mellom økonomi, målet om økt aktivitet og miljø. Rådmannen anbefaler at man påsikt bør vurdere bruk av maksimumsnormer, men at man nå reduserer parkeringskravet noe,samt innfører frikjøp for boliger. I tillegg til å legge til rette for fortetting vil en slik tilnærmingogså bidra til økt utnyttelse av eksisterende parkeringskapasitet.Rådmannen anbefaler at en evt. fullstendig gjennomgang av parkeringspolitikken bør skjesom et regionalt grep.ElverommetElva en premiss for vår bydannelse, og er viktig både som byrom, bindeledd og transportåre.Rådmannen mener derfor det er svært viktig å sikre både fysisk og visuell tilgjengelighet tilelva. Dette er ivaretatt gjennom en hensynssone, med krav til redegjørelse for hvordan tiltakivaretar fysisk og visuell tilgjengelighet.FMVDet er en intensjon at kommunedelplanen skal være en robust plan.FMV er et svært stort område, som skal utvikles over tid. Å legge for detaljerte føringer i langtid før et reelt gjennomføringstidspunkt, anses ikke som hensiktsmessig. Rådmannen menerderfor det er tilstrekkelig å gi føringer om krav til områdereguleringer, slik at man unngår”frimerke-reguleringer”, og utarbeidelse av masterplan/områdeprogram. Rådmannen menerat man ved krav til masterplan ivaretar behovet for en helhetlig tenkning, men da uten at dengjøres juridisk bindende. I gjeldende kommuneplan er det vist en prinsippskisse.Rådmannen mener det er hensiktsmessig å videreføre denne.SykehusetRådmannen har under planarbeidet hatt svært god dialog med Sykehuset Østfold. De harutarbeidet en mulighetsstudie for etterbruk av området, som et ledd i utarbeidelse av ensalgsstrategi. Mulighetsstudien samsvarer med de føringer rådmannen mener er viktig fortransformasjon av dette området, dvs. å gjenopprette kvartalsstrukturen samt å styrkegrønnstrukturen. Rådmannen mener det ikke skal etableres kjøpesenter i dette området,men heller legge til rette for boliger og noe næring (kontor, offentlig og privat tjenesteyting ognærservice til området). Et slikt funksjonsinnhold vil kunne tilpasses områdets eksisterendefunksjoner og kvaliteter.Rådmannen mener at forslag til kommunedelplan for Fredrikstad byområde, svarer på deforventingene som ble gitt gjennom planprogrammet. Planen vil være et godt verktøy forpolitisk og administrativt arbeid med byutviklingsspørsmål. Rådmannen anbefaler derfor atplanen legges ut på høring.side 12 av 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!