HØYTRYKKSVASKER

gkwebonline.no

HØYTRYKKSVASKER

Manual 500802-04 11-01-08 21-05-12 08:49 12:01 Side 3MANUAL HØYTRYKKSVASKER HWG-15A • HWG-20AOLJETRYKKLÅS: Noen motorer er utstyrt er utstyrt med oljetrykklås. med oljetrykklås.Hvis motorens Hvis oljenivå motorens er lavere oljenivå enn er påkrevd, lavere enn vil høytrykks-påkrevd,vil høytrykksvaskeren automatisk slå automatisk seg av. (Se slå motorbruksanvisning-seg av. (Se motorbruksanvisningen.)Dette beskytter høytrykksvaskerens Dette beskytter høytrykksvaskerensmotor mot skadermotor forårsaket mot av skader utilstrekkelig forårsaket smøring. av utilstrekkelig Hvis motoren smøring. slår segav, Hvis men motoren oljenivået slår seg er slik av, men det skal oljenivået være, er sjekk slik om det skal høytrykksvaskerensjekk om står høytrykksvaskeren skjevt, slik atmotoroljen står skjevt, synker slik under at-være,motoroljen påkrevd nivå. synker under påkrevd nivå.Plasser alltid høytrykksvaskeren på på et et jevnt, plant plant underlag underlagfor å for unngå å unngå dette. dette. Hvis Hvis motoren motoren ikke ikke vil starte, vil starte, kan kan detdet skyldes skyldes at oljenivået at oljenivået er for lavt er til for å deaktivere lavt til å oljetrykklåsen.Sørg for at oljenivået Sørg for er at slik oljenivået det skal være. er slik det skaldeaktivereoljetrykklåsen.være.FØR BRUKFØR Motoren BRUK leveres uten olje. Du må fylle på motorolje førMotoren maskinen leveres tas i bruk. uten Sjekk olje. alltid Du må oljenivået fylle på før motorolje bruk. førmaskinen Merknad: Motoren tas i bruk. og pumpen Sjekk alltid på en oljenivået ny høytrykksvasker før bruk. vilofte Merknad: fungere Motoren bedre etter og pumpen innkjøringsperiode.på en ny høytrykksvaskervil ofte fungere bedre etter en innkjøringsperiode.VIKTIG FORBEREDELSE FØR START: Før du tar i bruk høytrykksvaskeren,sjekk FØR om START: det er Før noe du løse tar i eller bruk manglende høytrykks-FORBEREDELSEvaskeren, deler, eller om sjekk det om har det oppstått er noen løse skader eller ved manglende transportdeler, eller lagring. eller om Ta det transportpluggen har oppstått noen vekk skader fra oljepåfyllingshulleteller på pumpen. lagring. Sjekk oljenivået før bruk for å sikre atved transportoljenivået er riktig. Monter deretter medfølgende oljeplugg.MONTERING AV SLANGE OG PISTOL: Merknad: Justertrådede MONTERING koblinger AV SLANGE nøye for å OG unngå PISTOL: skader Merknad: på tråden Juster vedmontering. trådede koblinger nøye for å unngå skader på tråden vedStram montering. alle koblinger godt for å unngå lekkasjer underbruk. Stram alle koblinger godt for å unngå lekkasjer under bruk.Koble slangen til inntaket på på trykkpistolen.SMØRING: Prøv ALDRI å starte høytrykksvaskeren uten uten åå fylle fylle motorens veivakselkasse med med riktig riktig mengde mengde og type ogtype olje. (HWG-15A olje. (Se motorbruksanvisningen (450 ml) - HWG-20A (600 for ml) informasjon omdette.) Høytrykksvaskeren leveres fra fabrikken uten olje iHøytrykksvaskeren motorens veivakselkasse. leveres fra fabrikken uten olje imotorens Bruk av enheten veivakselkasse. uten olje VIL ødelegge motoren.Bruk Pumpen av enheten leveres med uten olje. Sjekk VIL ødelegge pumpens motoren. oljenivå før brukPumpen av høytrykksvaskeren leveres med olje. for Sjekk å sikre pumpens at oljenivået før erbruk riktig. av høytrykksvaskeren for å sikre at oljenivået erriktig. Bruk kun olje som anbefales av pumpens produsent. FyllBruk IKKE på kun for olje mye som (halve anbefales oljepeileren av pumpens er OK, sjekk produsent. deleliste.) FyllIKKE på for mye (halve oljepeileren er OK, sjekk deleliste.)DRIVSTOFF: Fyll tanken med ren, fersk, blyfri høyoktanbensin.Vanlig bensin kan brukes dersom den er høyoktanDRIVSTOFF: (minst 85.) Fyll tanken med ren, fersk, blyfri høyoktanbensin.Vanlig bensin kan brukes dersom den er høyoktanTILKOBLINGER (minst 85.)HØYTRYKKSSLANGE: Koble høytrykksslangen til høytrykksvaskerenved å trekke tilbake kragen på slangens hurtig-TILKOBLINGERHØYTRYKKSSLANGE: kobling, og skyve den over Koble uttakskoblingen høytrykksslangen på høytrykksvaskeren.ved å trekke tilbake kragen på slangenstil høytrykksvaskerenhurtigkobling, Merknad: Bruk og ALDRI skyve en den høytrykksslange over uttakskoblingen fra annen på høytrykksvaskerendusent.pro-Merknad: Bruk ALDRI en høytrykksslange fra en annenVANNKOBLING: produsent. Før den kobles til maskinen, spyl vanngjennom hageslangen (ikke inkludert) for å skylle ut urenheter.VANNKOBLING: Før den kobles til maskinen, spyl vannKoble gjennom hageslangen til vanninntaket (ikke inkludert) på høytrykksvaskeren.for å skylle ut urenheter.Vanntrykket må ligge på minst 15 liter i minuttetMerknad:ved Koble 20 PSI hageslangen for at pumpen til ikke vanninntaket skal skades. på høytrykksvaskeren.Merknad: Vanntrykket må ligge på minst 15 liter i minuttetved 20 PSI for at pumpen ikke skal skades.INSTRUKSER FOR BRUKOPPSTARTSPROSEDYRE1. Sørg for at vannkilden er er koblet til til og og skrudd på. på.2. Løsne sikringssperren på på trykkpistolen.3. Slipp ut ut luft luft fra fra slangen slangen ved å ved klemme å klemme inn avtrekkeren inn avtrekkerenpå trykkpistolen på trykkpistolen til det kommer til det en kommer jevn strøm en med jevnstrøm vann fra med munningen. vann fra munningen.4. Fjern all skitt eller fremmedlegemer fra koblingenmellom slangen og trykkpistolen.5. Stikk munningen inn i i trykkpistolen og og stram godt.6. Sjekk olje- og drivstoffnivå.7. Juster choken og prime motoren om om nødvendig.8. Still motorbryteren til til "ON".9. Klem inn avtrekkeren for å slippe ut trykk mens dutrekker i startsnoren på på motoren.10. Når motoren har startet opp, still still tilbake choken.BRUK AV KJEMIKALIERADVARSEL!Denne høytryksvaskeren er kun tenkt brukt med flytendevaskemidler som er spesialutviklet for høytrykksvaskere,og med mild mild såpe. såpe. Bruk kun Bruk kjemikalier kun kjemikalier som er kompatible som erkompatible med høytrykksvaskerens med høytrykksvaskerens messing- og messing- aluminiumsdeler. og aluminiumsdeler.Pulversåpe kan Pulversåpe tette injeksjonssystemet.kan tette injeksjonssystemet.Bruk ALDRIBruk blekemidler, ALDRI blekemidler, klor og andre klor korrosive og andre kjemikalier, korrosive væske kjemikalier,som inneholder væske som løsemidler, inneholder produkter løsemidler, med trisodiumfosfat-produkter medtrisodiumfosfater, ammoniakk eller ammoniakk andre syrebaserte eller andre produkter. syrebaserte Disseprodukter. kjemikaliene Disse vil skade kjemikaliene maskinen vil og skade overflaten maskinen som blir ogoverflaten vasket. som blir vasket.1. Fest plastrøret for for injeksjon av av kjemikalier (se (se deleliste) deleliste)til messingmunnstykket til messingmunnstykket bak på høytrykksvaskeren.bak på høytrykksvaskeren.Åpne kjemikaliebeholderen og plasser den i nærheten2.2. Åpne av plastrøret. kjemikaliebeholderen og plasser den i nærheten3. Sjekk av plastrøret. filteret på enden av injeksjonsrøret og se at det3. Sjekk ikke er filteret tett. på enden av injeksjonsrøret og se at det4. ikke Stikk er filterenden tett. av injeksjonsrøret i kjemikaliebeholderen.filterenden av injeksjonsrøret i kjemikalie-4. Stikk5. beholderen.Fjern høytrykksmunnstykket fra trykkpistolen og monter5. Fjern det svarte høytrykksmunnstykket injeksjonsmunnstykket. fra trykkpistolen Kjemikalieløsningen og montervil automatisk det svarte blande injeksjonsmunnstykket. seg med vannet og Kjemikalieløsningengjennom munnstykket. vil automatisk blande seg med vannet ogspyles utspyles ut gjennom munnstykket.BRUK AV EKSTRAUTSTYRBRUK HurtigkoblinsmunnstykkerAV EKSTRAUTSTYRHurtigkoblinsmunnstykker0° spylevinkel = rødt munnstykke - brukes på svært0° vanskelige spylevinkel avleiringer = rødt av munnstykke skitt. Brukes - brukes på metall på svært ellervanskelige betong. Anbefales avleiringer ikke på av myke skitt. materialer Brukes på som metall veggplater, ellerbetong. dekk, malte Anbefales overflater, ikke biler, på osv. myke materialer som veggplater,25° spylevinkel dekk, malte = gult overflater, munnstykke biler, osv. - brukes på avleiret25° skitt spylevinkel på en overflate. = gult Brukes munnstykke på tre, metall - brukes eller betong. på avleiretskitt 40° spylevinkel på en overflate. = hvitt Brukes munnstykke på tre, -metall brukes eller på betong. moderat40° avleiring spylevinkel av skitt på = hvitt en stor munnstykke overflate. Brukes - brukes på på tre, moderat metall,avleiring betong eller av vinyl. skitt på en stor overflate. Brukes på tre,metall, 84° spylevinkel betong eller = svart vinyl. munnstykke - brukes med vaskemiddelspylevinkel og ved rengjøring = svart med munnstykke veldig lavt trykk. - brukes med84°vaskemiddel og ved rengjøring med veldig lavt trykk.ADVARSEL!ADVARSEL!Det er svært høyt trykk ved munnstykket. Det er fare forDet personskader svært høyt hvis trykk munnstykket ved munnstykket. ikke er skrudd Det er skikkelig fare forpersonskader fast. Pass på at hvis du hører munnstykket 'klikk' når ikke du er setter skrudd munnstykketpå Pass trykkpistolen. på at du Trekk hører i munnstykket 'klikk' når slik du setter at du vet munn-detskikkeligfast.stykket sitter godt på før trykkpistolen. du begynner Trekk å bruke i munnstykket høytrykksvaskeren. slik at For duvet å unngå det sitter alvorlige godt skader, før du rett begynner ALDRI strålen å bruke mot høytrykksvaskeren.andre personer For eller å unngå dyr. alvorlige skader, rett ALDRIdeg selv,strålen mot deg selv, andre personer eller dyr.

More magazines by this user
Similar magazines