ÅRSPLAN FOR 2011/2012 - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

ÅRSPLAN FOR 2011/2012 - Ringsaker kommune

ÅRSPLAN FOR2011/2012


Velkommen til Mesnali Barnehage A/LVelkommen til nytt barnehageår både barn og foreldre. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med barna. Vi håper på et tett samarbeid med dere foreldre,både i det daglige arbeidet og ellers når det gjelder tema og satsningsområder. Lurer dere på noe, eller er misfornøyde med noe, ta kontakt med oss.Også i år har vi valgt å lage årsplanen som en kalender. Vi ønsker at dere har den på veggen slik at dere lett kan følge med på hva vi arbeider med hver måned.I årsplanen står de temaene vi ønsker å arbeide med. Her er de blitt grovplanlagt med mål og arbeidsmåter. I forkant av hvert tema planlegger vi mer detaljert hvasom skal skje. Dette er i hovedsak et arbeidsredskap for personalet, men kom gjerne med innspill.Månedsplaner vil bli utdelt hver måned der vi har fylt ut aktiviteter for denne perioden. I tillegg vil det være med et månedsbrev for forrige måned der vi forteller littom hva vi fikk gjort.Mesnali Barnehage A/L, Fjellnærvn. 1a. 2610 MESNALI. Tlf: 623 63051 Faks: 623 65254E-mail-adresse: m.bhg@frisurf.no


BemanningVi har i år fire pedagogiske ledere og seks assistenter på huset. Noen av assistentene har deltidsstillinger. Renholder arbeider ca 30 %.Ansatte 2010/2011Styrer: Gun May Storlien 100 % stillingAssisterende styrer: Anita Olstad 50 % stilling + 50 % pedagogisk lederRenholder: Tone Cocozza, ca 30 % stillingPedagogisk leder: Ann-Kristin Elstad 100 % stillingPedagogisk leder: Gerd Kristin Brennhaug 100 % stillingPedagogisk leder: Hanne Haaland 100 %Pedagogisk leder: Anne-Lise Alfstad Nereng 100% stillingAssistent: Wigdis Johanson 100 % stillingAssistent: Aud Helen Tørhaug 100 % stilling, reduseres p.g.a videreutdanningAssistent: Kine Solberg Evensen 80 % stillingAssistent: Grete Engelberg Evensen 80 % stillingAssistent: Anne Bergseng Bjugstad 60 % stillingAssistent: Ingunn Hagen 60 % stilling


Hva påvirker barnehagens innholdBarnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er de viktigste lovverk vi skal forholde oss til når vi planlegger barnehagens virksomhet.Rammeplanen sier at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. Sosial og språklig kompetanse er, sammen med sjufagområder en viktig del av barnehagens læringsmiljø.De sju fagområdene er:- Kommunikasjon, språk og tekst- Kropp, bevegelse og helse- Kunst, kultur og kreativitet- Natur, miljø og teknikk- Etikk, religion og filosofi- Nærmiljø og samfunn- Antall, rom og formInne- og utemiljøMesnali Barnehage A/L er en privat andelsbarnehage som ble bygget i 1991. Barnehagen har vekslende antall barn for hvert år. Vi har god plass, og huset er byggetmed tanke på å kunne ta i mot funksjonshemmede barn. Vi har allsidig utelekeplass med skog, steiner, bakker, asfalt, skliehus og grillhytte. Innvendig er barnehagenlys, romslig og trivelig.NærmiljøBarnehagen ligger i et boligfelt med lite biltrafikk. I nærmiljøet finnes butikk, bibliotek, skole og kirke. Det skjer få kulturelle aktiviteter på dagtid, så det krever at vimå reise til for eksempel Moelv eller Lillehammer for å oppleve dette. Det er mange forskjellige arbeidsplasser i bygda, som håndverk, brukskunst, brannstasjon,institusjoner som Tyrili, Montebello og MIKI. Vi har kort veg til fjellet og skogen med flotte opplevelsesmuligheter, samt gårder og Mesnavatnet i nærheten.


Mål, arbeidsmåter og satsningsområde for Mesnali Barnehage A/L 2011/2012HOVEDMÅL: ALLE BARN SKAL STYRKE SIN IDENTITET OG UTVIKLE ETPOSITIVT SELVBILDEFor å nå dette målet mener vi at barna trenger:- Omsorg- God sosial kompetanse- Kunnskap og ferdigheter


Med omsorg mener vi:De skal få sunn og variert mat, nok søvn og kvile, frisk luftDe skal ha bekledning som passer til forholdeneDeres individuelle behov skal ivaretasDe skal oppleve mye nærhet og fysisk kontaktDe skal møtes med anerkjennende holdningDe skal oppleve oppmerksomhet og bli settDe skal bli respektertDe skal få bekreftelse på følelsene sineDe skal bli hørt og ha medbestemmelse i egen hverdagDe skal oppleve at de er betydningsfulle menneskerMed god sosial kompetanse mener vi:Barna skal lykkes i å omgås andre menneskerDe skal bli kjent med egen følelser oglære seg å sette seg inn i andres behovDe skal få positive tilbakemeldinger på seg sjølog reelle tilbakemeldinger på det de gjørDe skal lære seg å hjelpe og dele med andreDe skal lære å løse konflikterDe skal lære å kontrollere handlingene sineDe skal lære å vente på turDe skal lære å ta hensyn til seg sjøl og andreMed kunnskap mener vi:De skal øve seg på å kle på og av seg sjølDe skal øve seg på å ete sjøl og lære god bordskikkDe skal øve seg på å holde orden rundt segDe skal lære å bli rensligeDe skal lære om seg sjøl og om omgivelsene sineSkal lære seg motoriske ferdigheterDe skal lære om verden vi lever iDe skal utvikle et godt språk og klare å kommunisere godt med andre


For at barna skal lykkes med dette trengs det:* Gode voksenmodellerog* Et godt tilrettelagt miljø for lek og læringLek og læring:Barnehagens viktigste aktivitet er lek. Barn i førskolealder lærer det meste gjennom lek og opplevelser. Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom åleke. Lek er en del av barnekulturen og er i seg sjøl morsomt. Grunnlaget for barns trivsel og meningsskapning i barnehagen er å få delta i lek og få venner. Isamhandling med andre legges grunnlager for læring og sosial kompetanse. Barnehagen må legge til rette for variert lek både når det gjelder fysiske forhold oggjennom god organisering. Personalet må inspirere, støtte og oppmuntre barna i leken slik at alle barna får gode erfaringer og opplevelser av glede og mestring isamspill med andre.Gode voksenmodeller:Den viktigste faktoren for kvalitet på barnehagetilbudet er personalet. De voksnes væremåte og holdninger er grunnleggende for alt som foregår i barnehagen. Vi harlaget noen regler for hvordan personalet skal være overfor alle barna:


- vise en anerkjennende holdning i samspill med barnaI det legger vi at alle voksne skal formidle en grunnleggende holdning av respekt overfor andre mennesker som egne individer med egen identitet, rettigheterog integritet. Likeverd i samspill mellom små og store.- være bevisst på hvordan vi utøver makt overfor barnHvordan vi svarer andre på, hvordan vi ordlegger oss når det gjelder barnshandlinger og opplevelser, tonefallet vårt m.m.- respektere at barna får oppleve sine egne følelserVi skal respektere at de er sinte og lei seg, men vi skal ikke tillate at det går ut over andre i form av angrep på dem.- barna skal ha medvirkning på egen hverdagI situasjoner der dette er mulig skal barna være med å bestemme. De skal bli lyttet til, deres ønsker og meninger skal bli tatt hensyn til der det er mulig.- vi skal være åpne og lyttende- gi barna positive tilbakemeldinger- grenser og regler skal være hensiktmessige og de skal begrunnes- gi barna opplevelser og stimulere til læring gjennom lekLek og aktiviteter skal tilrettelegges uten for mye avbrudd og forstyrrelser slik at barna kan få konsentrere seg over tid- barnegruppene deles så ofte det er hensiktsmessig i mindre grupperDette for å sikre at alle får mest mulig voksenkontakt og læring etter modning og alder- oppmuntre barna til å utvikle fantasi, ta initiativ og bygge videre på dette- ikke snakke om barna over hodet på dem- alle må ha kunnskap om hvordan voksnes valg påvirker barnas utvikling og læring


Satsningsområde og temaer 2011/2012Hvert år har vi temaer vi arbeider mer med enn andre. Valg av temaer skjer ut fra samarbeid mellom foreldre og ansatte, og hva barnegruppene har behov for. Ut frahovedmålet vårt jobber vi hele året med sosial kompetanse.I år er temaene:- Sosial Kompetanse- Tarkus- Alf Prøysen- Fysisk aktivitetI tillegg til disse temaene vil vi også at barna skal få kjennskap til de faste høytidene og tradisjonene som er vanlig å feire i Norge, slik som jul, fastelavnsfeiring,påske, 17.mai m.m..Sosial kompetanseGjennomgående tema.Vi ønsker å sette fokus på hvordan vi møter hverandre, er mot hverandre, noe så enkelt som å hilse når vi møtes, takke, vente på tur, å dele, å samarbeide m.m. Vi vilskape et barnehagemiljø der omsorg, ansvar og respekt for hverandre og seg selv er av sentral verdi. Barna skal lære å akseptere og respektere seg selv og andre,samtidig bli bevisst på likheter og forskjeller mellom mennesker. Vi vil at barna skal oppleve gleden av å gi og få hjelp. Barna skal oppleve gleden av å gjøre noesammen og få til noe sammen. De skal få muligheten til å tilegne seg de mest vanlige og enkle høflighetsregler i ulike sosiale sammenhenger, og oppleve gleden av åbeherske dette og bli møtt med respekt. De skal også utvikle evne til glede og humor, ha det moro sammen.Alf PrøysenTema for hele barnehageåret.Prøysens diktning er mangfoldig og rik på tolkningsmuligheter, og er derfor enkel å arbeide med i barnehagen. Enkel i den forstand at vi har så mange muligheter til åvelge stoff og arbeidsmåter. Barnehagen skal være en kulturformidler, og i og med at vi bor i ”prøysenlæinnet” er det nesten et krav om at barna bør få nærmerekjennskap til denne folkelige forfatteren. Mye av vår bygds kultur er beskrevet i Prøysens diktning. Prøysens litterære stoff har stor spennvidde, fra virkelighetensharde husmannsvesen i Ringsaker, korte historier og småstubber, eventyrene om Teskjekjerringa til regler, viser, sanger m.m.Vi vil i år bruke flere av Prøysens viser og sanger, samt noen av fortellingene han har skrevet. For å få formidlet innholdet i visene og fortellingene vil ha høytlesningfor barna, samtaler, felles sangstunder, bruke forskjellige dramatiseringer som flanellograf, skyggeteater, voksne spiller for barna, barna spiller for hverandre, formingsom for eksempel maling, tegning, modellkitt, musikk o.l. Prøysens diktning kan lett knyttes opp mot natur og friluftsliv. Vi vil bruke utearealet i barnehagen,nærområdet og skogen som en naturlig arena i så vel samlingsstunder, turer og i utforsking av naturen med alt den har som læringsmuligheter. Mat er en naturlig del iPrøysens diktning. Vi vil også lage noe av den maten han skriver om, fordi noe av den maten er lite brukt i dag. Barna bør få kjennskap til noe av den kosten som varvanlig for bare noen tiår tilbake. Baking og matlaging vil gå inn som en naturlig del av arbeidet vårt. Disse arbeidsmetodene vi nå har nevnt, mener vi vil gi impulserog næring til god og utviklende lek, glede og humor, til undring og ettertanke hos barna.


Fysisk aktivitetFysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og er en kilde til glede, livsutfoldelse og positiv mestringsopplevelse. De aller fleste barn er aktive og liker å brukekroppen sin i ulike former for aktivitet. Ved å fokusere på fysisk aktivitet som tema vil vi at barna skal utvikle god kroppsbeherskelse, grunnleggende motoriskeferdigheter og en positiv selvoppfatning. Vi vil også at barna skal utvikle positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp. For å få til dette vil vi brukebevegelsessanger, leker, ballspill, gymsalen på skolen, sang, dans og drama. Dette legges inn som en bit av temaet om Alf Prøysen. Ei av gruppene påverkstedpedagogikken skal inneholde fysisk aktivitet. Det en lærer med kroppen, sitter i toppen.Trygg TrafikkHer vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidet av TRYGG TRAFIKK.Vi vil gjøre det til vårt, gjennom blant annet å bruke nærmiljøet.Målet her er barna etter hvert skal bli i stand til å forstå hva det innebærer å være trafikant og hvordan de skal ferdes i trafikken på en trygg måte. Barn lærer best avegne erfaringer og for å få til dette vil vi at barna skal være aktive i forhold til å oppdage, tolke og forstå, kjenne igjen og kunne reflektere rundt det som opptar dem.Det nære og kjente er utgangspunktet vårt for deretter å utvide kunnskapen etter alder og modning. Ved hjelp av hånddokka TARKUS, sanger, dramatisering ogbevisstgjøring i aktuelle situasjoner vil vi bli bedre kjent med dette temaet. Vi vil gå på turer for å finne og kjenne igjen trafikkskilt, og vi vil bruke trafikkskilt ogtrafikklys i barnehagen.Alle er vi forskjellige. Alle har vinoe i oss som gjør hver av ossspesiell. Noe helt personlig. Detkan vi være glade for og stolteover. Når vi blir kjent med andre,oppdager vi hva de liker ved ossog hva vi liker ved dem, og sålærer vi noe om personligheteneog får noen å være glad i.


Barnehagens dagsrytmeBarnehagens dagsrytme skal gi barna en opplevelse av fasthet og stabilitet. Veksling mellom program preget av aktivitet og perioder med ro, understreker rytmen idagen og gir trygghet. Dagsrytmen veksler mellom virksomhet styrt av voksne og perioder der barna kan utfolde seg fritt ut fra individuelle ønsker. Dagsrytmen erikke så fastlåst at det ikke er plass for spontanitet.07.0007.00- 09.4507.45- 08.1509.45- 11.0011.00- 11.3011.30- 14.0014.00- 14-3015.00- 16.3016.30Barnehagen åpnerForeldrene følger barna inn til basene/der personalet er, gi beskjedm.m.Inneaktiviteter/frilekFrokostSang- og samlingsstunder, tilrettelagte aktiviteter som høytlesningFormiddagsmatKvilestund, påkledning, uteaktiviteter, bleieskift, sovingEt lite måltid, for eksempel ½ brødskive og frukt og grønnsakerFrilek inne/ UteHenting, gi informasjonBarnehagen stenger


Barnehagens tradisjonerTradisjoner er en viktig del av det daglige livet i barnehagen. Det er med på å prege virksomheten, og de valgene vi gjør i forhold til planleggingen. Vi mener det erviktig å ta vare på både barnehagens og samfunnets tradisjoner, og vi ønsker å overføre dette til barna.UteukeBarnasbursdagOvernattingBesteforeldrekaffeFjellturhøstSommerfestSommerturForeldrekaffeTradisjonerÅpen dagPinseJul17. maiKarnevalPåskeFjellturvinterFastelavn


Barnas bursdag: Bursdager markeres med krone, bursdagsstol og sang. Barnet ”kastes” opp i lufta etter antall år, eller vi sender opp ”raketter”. Barnehagen kjøperinn enkle gaver som barna får velge fra gavekurven og ta med hjem.Foreldrekaffe: Foreldre blir bedt av barna og personalet på kaffe.Besteforeldrekaffe: Besteforeldre blir bedt av barna og personalet på kaffe.Fjelltur/høst: Tyrihansbarna tar bussen opp på Sjusjøen, griller/tar med egen niste, leker og utforsker naturen. Buss hjem. De yngste gjørnoe ekstra i nærmiljøet.Åpen Dag: En lørdag om høsten arranger samarbeidsutvalget (SU) en åpen dag for alle i bygda. Det er loddsalg, kaffesalg, for eksempel salg av barnekunst. Inntektengår til leker i bhg.Juleforberedelser: Vi baker lefse og lompe, lussekatter og pepperkaker. Vi stapper pølse, lager kjøttkaker, og barna lager julegaver. Vi har adventsstund hver dag idesember. Vi tenner lys, synger julesanger, leser julefortellinger og formidler juleevangeliet og hvorfor vi feirer jul. Vi inviterer foreldrene til Luciaopptoget vårt ibarnehagen, og da serverer vi lussekatter og gløgg. Lucia-tog for de eldste på Montebello-senteret. Mesnali kirke inviterer til førjulstund i kirka. Julebord for allebarna og personalet.Karneval: Barna og personalet er utkledd. Vi har ”Katta i sekken”, forskjellige leker og vi koser oss med pølse og lompe.Fastelavn: Vi forteller om fasten, baker boller og lager fastelavnsris.Fjelltur/vinter: Tyrihans og de eldste på Veslefrikk tar buss/drosje opp til Sjusjøen, vi aker og leker. De minste på Veslefrikk har akedag/utedag i nærmiljøet.Påskesamlinger: Vi synger påskesanger, lager litt påskepynt, formidler påskebudskapet på en enkel måte. Vi har påskefrokost for barn og foreldre like før påska.17 mai: Vi øver på sanger til 17. mai. Barna går under egen fane i 17. mai-toget.Pinse: Mesnali kirke inviterer oss til å feire kirkens fødselsdag.Overnatting i barnehagen: 5-åringene overnatter i bhg. Sammen med noen av personalet. Vi lager middag, leker og koser oss.Sommertur: Avslutningstur i juni for alle barna.Sommerfest: En ettermiddag i juni har vi avslutning sammen med foreldrene. Barna underholder litt og det blir gjort litt stas på de barna som skal slutte for åbegynne på skolenUteuke: Ei uke på høsten og ei uke på våren hvor vi er mest mulig ute og går turer i nærmiljøet. Vi koser oss med varm og kald mat.


FørskoleklubbVi har en egen klubb for de barna som går siste året i barnehagen (5- åringene). Der vil kommende skoleelever være i ei gruppe og utvikle et gruppefellesskap som vianser som viktig i forbindelse med en trygg og god skolestart.Utpå våren vil alle kommende skolebarn få innkalling til ”Bli-kjent-dager” på skolen de skal begynne på.Temaene som skal jobbes med er: Språk Matematikk TrafikkopplæringVi bruker materiell fra:Språksprell- av Lise L. Elsbak og Anne Marit Valle. Språkleker som skal stimulere barnas språklige bevissthet gjennom morsomme aktiviteter. Permen inneholderaktiviteter/leker der man bruker konkreter, billedkort eller instrumenter. Dette kan fremme barnets språkutvikling, forebygge lese- og skrivevansker og gjøre barnagodt rustet til å ta fatt på leseopplæringen.Mattelek- av Randi Lauvland Sundby. Praktiske lekpregede oppgaver som skal gi barna konkrete erfaringer med grunnleggende matematisk forståelse oggrunnleggende matematiske begreper. Oppgavene er lagt opp til at man skal leke frem matematikk ut i fra morsomme oppgaver der man leser eventyr, limer, hopper,løper, synger, sier rim og regler m.m. vi skal jobbe med: Geometriske former- runding, firkant o.l. Tall og mengder- mange, få, noen, flest, færrest, like mange o.l. Posisjon og plassering- først, sist, foran, bak o.l. Størrelser, mønster og sortering- stor, liten større enn, tykk, tynn, tykkere enn o.l. Mål og vekt- lang, kort, lengst, høy, lav, lavest, tung, lett, full, tom o.l.Trygg Trafikk- Her vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidet av TRYGG TRAFIKK.Se mer utfyllende beskrivelse under satsnigsområde og temaer.


VurderingFor at vi skal forbedre oss, er det viktig å hele tiden vurdere hva vi gjør.Vi evaluerer hele tiden om vi har klart å nå målene våre.Vurdering av enkeltbarn er også viktig. Dette må ses i forhold til ønsket resultat og mål for den enkelte. Vi håper at dere som foreldre til enhver tid vil hjelpe oss åvurdere hvordan vi utfører arbeidet vårt, hvordan vi lykkes / ikke lykkes i å nå de mål vi har satt for barna.Vi er her for barna deres, og vi ønsker oss konstruktiv tilbakemelding. God kommunikasjon og godt samarbeid med dere er viktig for å oppnå gode resultater forbarna.I vurderingsarbeidet bruker vi:Observasjon av barna i lek, arbeid og frie aktiviteterSamtale med barna og foreldreForeldremøter /foreldresamtaler der vi tar opp det pedagogiske innholdet i barnehagenBrukerundersøkelse


AUGUST 2011UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN31 1Planleggingsdag.Bhg stengt2Første dagetter ferienFeire Karina4 år3 4 5 6-7Tema:* Bli kjent32 8Turdag9Feire Linus4 år10 11 12 13-1433 15Turdag34 22Turdag35 29Turdag16 17 18 19 20-2123 24 25 26 27-2830Feire Simen4 år31FørskoleklubbTurdagen er på mandager. Barnatar med seg sekk med matpakkeog drikke. Ikke søtt/ klissetepålegg og søte drikker (vann erdet beste) på grunn av veps.Onsdager er det førskoleklubb.Torsdager har viverkstedpedagogikk, det vil si atbarna kan velge aktivitet på tversav basene. Samling starter kl09.00


SEPTEMBER 2011UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN35 1Verkstedpedagogikk2 3-4Tema:* Tarkus36 5Turdag37 12Turdag67FørskoleklubbForeldremøtekl 19.00-21.0013 14Førskoleklubb8Verkstedpedagogikk15Verkstedpedagogikk9 10-1116Feire Martin2 år38 19 20 21 22 23FjellturUTEUKE17-1824-25Klær til høsten:* Ekstra skift medinneklær* Regnklær*Parkdress* Skjerf, tynn lue og votter39 26Turdag27 28Førskoleklubb29Verkstedpedagogikk30Førskoleklubben jobber med:Språksprell- Oppmerksomhetfor lydMattelek- Geometriske former


OKTOBER 2011UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN39 1-240 3Turdag4 5Førskoleklubb6Verkstedpedagogikk7Foreldrekaffe8-9Tema:* Alf PrøysenFeire Stella3 år41 10Turdag11Feire SarahVictoria 2 år12Førskoleklubb13Verkstedpedagogikk14 15-1642 17Turdag18 19Førskoleklubb20Verkstedpedagogikk21 22-23Åpen dag43 24Turdag25 26Førskoleklubb27Verkstedpedagogikk28 29-3044 31TurdagFørskoleklubben jobber med:Språksprell- Oppmerksomhetfor lydMattelek- Geometriske former


NOVEMBER 2011UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN44 1 2Førskoleklubb3VerkstedpedagogikkFeire EmilAlexander5 år4Planleggingsdag.Bhg stengt5-6Tema:* Alf Prøysen* Juleforberedelser og Jul45 7Turdag46 14Turdag8 9Førskoleklubb15 16Førskoleklubb10Verkstedpedagogikk17Verkstedpedagogikk11 12-1318 19-20Klær til vinteren:* Ullundertøy* Ullklær/ Fleeceklær*Vinterdress* Vintersko* Lue, skjerf/hals, og min.to par votter47 21Turdag22 23Førskoleklubb24Verkstedpedagogikk25 26-2748 28Turdag29 30FørskoleklubbFørskoleklubben jobber med:Språksprell- Rim og reglerMattelek- Tall og mengder


DESEMBER 2011UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN48 1 2 3-4Tema:* Juleforberedelser og Jul49 5 6 7Førskoleklubb8 9 10-11Feire TirilMarie 5år50 12 13Lucia feiring14Førskoleklubb15Vekke nissen16 17-18Grøtfest51 19 20JulebordFeire Karine4 år21FørskoleklubbFeire Thea 4 år22Feire JennyAndrea 2 år23 24-25God jul til derealle sammen52 262. juledagBhg stengt27 28 29 30 31-1/1-2012Godt nytt årFørskoleklubben jobber med:Språksprell- Rim og reglerMattelek- Tall og mengder


JANUAR 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN1 2Planleggingsdag.Bhg stengt3 4Førskoleklubb5Verkstedpedagogikk6 7-8Tema:* Alf Prøysen2 9Turdag10 11Førskoleklubb12Verkstedpedagogikk13 14-153 16Turdag17Feire Tuva5 år18Førskoleklubb19Verkstedpedagogikk20 21-224 23Turdag24 25FørskoleklubbFeire Emre4 år26Verkstedpedagogikk27 28-29Feire Josefine2 år5 30Turdag31Førskoleklubben jobber med:Språksprell- StavelsesdelingMattelek- Størrelse, mønster ogsortering


FEBRUAR 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN5 1Førskoleklubb6 6Turdag7 8FørskoleklubbFeire FrankArve 6 år2Verkstedpedagogikk9Verkstedpedagogikk3 4-510Feire Sverre2 år11-12Tema:* Karneval* Fastelavn* Alf Prøysen7 13Turdag14 15Førskoleklubb16Verkstedpedagogikk17Feire fastelavnKarneval18-19Fastelavnssøndag8 20Turdag21Feire Linnea5 år22Førskoleklubb23Verkstedpedagogikk24 25-26Feire Linett2 årFeire Eskil2 år9 27Turdag28 29FørskoleklubbFørskoleklubben jobber med:Språksprell- StavelsesdelingMattelek- Størrelse, mønster ogsortering


MARS 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN9 1VerkstedpedagogikkFeire Kristian5 år2 3-4Tema:* Alf Prøysen10 5Turdag6 7FørskoleklubbFeire Elise4 år8Verkstedpedagogikk9 10-1111 12Turdag13Fjelltur14Førskoleklubb15Verkstedpedagogikk16Fjelltur17-1812 19Planleggingsdag.Bhg stengt13 26Turdag20Feire Amanda3 år27Påskefrokost21Førskoleklubb28Førskoleklubb22Verkstedpedagogikk29Verkstedpedagogikk23 24-2530Feire Anine6 år31-1PalmesøndagFørskoleklubben jobber med:Språksprell- ForlydsanalyseMattelek- Posisjon ogplassering


APRIL 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN14 2 3 4Bhg stenger kl12.005SkjærtorsdagBHG stengt6LangfredagBHG stengt7-8Påskeaften1. påskedagTema:* Påske15 92. påskedagBHG stengt10 11Førskoleklubb12Verkstedpedagogikk13 14-1516 16Turdag17 23Turdag17 18Førskoleklubb24Feire Elias S.J4 år25Førskoleklubb19Verkstedpedagogikk26Verkstedpedagogikk20 21-2227 28-29Klær til våren:* Regnklær* Fleece/Ullklær* Ekstra skift medinneklær* Cherrox og etter hvertgummistøvler18 30TurdagFørskoleklubben jobber med:Tarkus


MAI 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN18 1OffentlighøytidsdagBHG stengt19 7Turdag2Førskoleklubb8 9Førskoleklubb3Verkstedpedagogikk4Feire Lucas6 år5-611 12-13Tema:* 17. Mai* Alf Prøysen20 14Turdag21 21Feire Elias B4 år15 16Førskoleklubb17HIPP HIPPHURRA!!18PlanleggingsdagBHG stengt19-2010VerkstedpedagogikkKristihimmelfartsdag22 23 24 25 26-27Pinseaften1. pinsedag22 282. pinsedagBHG stengt29Feire Teodor3 årUTEUKE30Førskoleklubb31VerkstedpedagogikkFørskoleklubben jobber med:Språksprell- ForlydsanalyseMattelek- Mål og vektFeire Atle 6 år


JUNI 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN22 1BesteforeldrekaffeKl. 14.30-16.0023 4Turdag5Feire Oscar4 år6Førskoleklubb7Verkstedpedagogikk2-38 9-10Tema:* Alf Prøysen24 11Turdag25 18TurdagFeire Sander3 år12 13Førskoleklubb19Feire Maja S3 år14VerkstedpedagogikkOvernatting forførskoleklubben15 16-1720 21 22 23-24Klær til sommeren:* T-skjorte* Shorts* Evt. Solhatt* NB! SolkremFeire Eline4 årFeire Tuva3 årFeire Alva2 årSommerturerFørskoleklubben jobber med:Foreberdelse til overnatting26 25Turdag26 27 28Verkstedpedagogikk29Feire Natasha4 år30-1


JULI 2012UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØR-SØN26 30-127 2Feire Agathe6 år3Feire LarsJonathan 6 år4Feire Ludvig2 år5Feire Tollef2 år6Feire MajaAlette 6 år7-8Denne måneden tar vi dagene som dekommer. Vi koser oss ute isommerværet.Feire Thelma6 årFeire Emilie2 årFeire Syver6 år28 9F10E11R12I13E14-1529 16F17E18R19I20E21-2230 23F24E25R26I27E28-29GOD SOMMERTIL DERE ALLESAMMEN!!31 30 31 Husk å rydde ihyllene ogkurvene før deretar ferie!

More magazines by this user
Similar magazines