30.10.2018 Views

Noen norske stedsnavn på Syd Georgia

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Noen</strong> <strong>norske</strong> <strong>stedsnavn</strong> på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong><br />

«Sandefjordmuseene årsbok 1981-86»<br />

«ØYA»<br />

Når folk i Sandefjord snakker om «øyæne»,<br />

mener de som regel Østerøya og Vesterøya.<br />

Når de samme for noen ti-år siden snakket<br />

om «øya», mente de en plass på stikk motsatt<br />

side av jordkloden: det engelske <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>.<br />

Denne fortroligheten med en forblåst og isolert<br />

utpost i det britiske verdensriket hadde sin<br />

naturlige forklaring. I mer enn 50 år var «øya» et<br />

viktig arbeids- og oppholds-sted for nordmenn<br />

(spesielt fra Tønsberg- og Sandefjord-distriktet) .<br />

Denne plassen «sønnafor verden» 1 har i dag<br />

stort sett bare forvitrede materielle spor etter<br />

norsk virksomhet. Ser vi på et moderne engelsk<br />

kart over polarøya, konstaterer vi derimot raskt at<br />

det fortsatt er flust av immaterielle <strong>norske</strong> spor i<br />

form av <strong>stedsnavn</strong>.<br />

Etter opplysninger innhentet fra Norsk<br />

Polarinstitutt er det ikke - iallfall så lenge Stor -<br />

britannia beholder sitt herredømme over øya -<br />

noen fare for at de <strong>norske</strong> <strong>stedsnavn</strong>ene skal bli<br />

skiftet ut. Ved en slags «gentlemen's agreement»<br />

har britene og nordmennene anerkjent hverandres<br />

navngivning innenfor de territorier som de to<br />

land har, eller som de gjør krav på, i Antarktis.<br />

På kart over <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> og de nærmeste havområder<br />

utgitt av det engelske «Directorate of<br />

Overseas Surveys» i 1958 (målestokk 1/200 000)<br />

forekommer innpå 80 navn av mer eller mindre<br />

sikker norsk opprinnelse. Tilsammen er det nær<br />

300 lokalitetsnavn med på kartet. Mange av de<br />

opprinnelige <strong>norske</strong> navnene er sikkert «anglifisert»<br />

og derfor vanskelige å identifisere. Det kan<br />

gjelde f.eks. Antarctic Bay og Fortuna Bay på<br />

nordkysten av «øya». Slike navn gir isolert god<br />

mening. Men det er naturlig for oss å assosiere<br />

dette med tidlige <strong>norske</strong> (svensk-<strong>norske</strong>) ekspedisjoner<br />

i området.<br />

De <strong>norske</strong> <strong>stedsnavn</strong>ene kan grupperes i flere<br />

ulike kategorier. En måte å gjøre det på, er selvfølgelig<br />

å knytte dem til faser i norsk aktivitet på<br />

<strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>: fra «Jason»-ekspedisjonene i 1890-<br />

årene, gjennom «gullalderen» noen ti-år tidlig i<br />

vårt hundreår, og frem mot den endelige avviklingen<br />

av hvalfangststasjonene etter 2. verdenskrig.<br />

I en optimistisk ekspansjonsfase oppstår<br />

selvfølgelig langt de fleste slike lokalitetsnavn.<br />

En annen måte å gjøre dette på må være å<br />

gruppere dem etter i hvilken hensikt de ble gitt.<br />

Og det er med dette utgangspunkt vi skal be<br />

handle noen av de 80 navnene her.<br />

HJEMLIGE NAVN<br />

Et motiv kan være følgende: ved å gi hjemligklingende<br />

navn på lokaliteter på denne fjerne øya<br />

kunne man (bevisst eller helst ubevisst) skape en<br />

nærhet med hjemmedistriktene til <strong>norske</strong> hvalfangere<br />

enten de var i argentinsk, engelsk eller<br />

norsk tjeneste.<br />

100


NASJONAL MARKERING<br />

Et annet motiv kunne ha noe med nasjonal selvhevdelse<br />

å gjøre: i navngivningen kunne det ligge<br />

et ønske om norsk markering på denne opprinnelig<br />

øde, engelske øya. På samme måte som i de<br />

norsk-krevde områder på det antarktiske fastland<br />

(og for den saks skyld på de to <strong>norske</strong> øyene i<br />

området} finner vi her lokaliteter oppkalt etter<br />

medlemmer av den <strong>norske</strong> kongefamilie: King<br />

Haakon Bay og Queen Maud Bay finner vi nord<br />

på «øya».<br />

Prince Olav Harbour var en god havn og lenge<br />

stedet der en av de viktigste hvalfangststasjonene<br />

lå. Blant nordmenn ble navnet «Prinsestasjonen»<br />

brukt i dagligtalen. Som oppkallelses-objekt var<br />

den <strong>norske</strong> kronprins i meget godt selskap - sett<br />

med engelske øyne nettopp her. Bukten som fører<br />

inn til «havnen», heter nemlig Cooks Bay. James<br />

Cook er navnet på den berømte engelske oppdagelsesreisende<br />

som i 1775 steg i land på «øya» og<br />

tok den formelt i britisk besittelse og døpte den<br />

værhårde herligheten <strong>Georgia</strong> (først senere kom<br />

spesifikasjonen <strong>Syd</strong> til) etter daværende engelske<br />

Georg III (1760-1820). 2<br />

Nå må det understrekes at navnene etter <strong>norske</strong><br />

kongelige også måtte ha god klang i engelskmennenes<br />

ører. Som datter av kong Edward VII<br />

(1901-1910) var dronning Maud en direkte etterkommer<br />

av den hannoverske Georg. Kronprins<br />

Olav var følgelig også det.<br />

Don Pedro Christophersen med hustru.<br />

Illustrasjon hentet fra Carl E. Paulsens bok<br />

«Gamle Tønsberg» s. 167.<br />

Ved å fremheve spesielle navn på vårt offisielle<br />

britiske kart får vi således et nærmest speilvendt<br />

Vestfold. Navnene Larvik, Sandefjord, Horten,<br />

Borre og Holmestrand finner vi etter hverandre fra<br />

sydøst til nordvest på sydkysten av «øya». Sammen<br />

med Ranvik, Freberg, Virik, Husvik, Tønsberg<br />

og Sandebugten skulle vel dette til tross for<br />

landskapets lite vestfoldske preg – gi en viss trøst<br />

til en hjem-lengtende vestfolding.<br />

SAMLENDE NAVN<br />

Særlig provokatorisk kunne derfor ikke denne<br />

norsknasjonale markeringen være overfor øyherrene.<br />

Et sidemotiv ved denne form for navngivning<br />

kunne tvert imot være et forsøk på å skape<br />

et godt forhold mellom folkegruppene der nede.<br />

Dette tredje navngivningsmotiv må iallfall ha<br />

stått sentralt da en stor isbre midt på «øya» fikk<br />

sitt navn: Christophersen Glacier. Christophersen<br />

var et navn både nordmennene og den tredje folkegruppen<br />

på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>, argentinerne, kunne<br />

samle seg om.<br />

Don Pedro Christophersen heller egentlig<br />

Peder Christophersen) var ved århundreskiftet en<br />

av de ledende forretningsmenn i Buenos Aires.<br />

Han var en viktig medspiller (og økonomisk støttespiller)<br />

da C.A. Larsen tok initiativet til dannelsen<br />

av Compania Argentina de Pesca. Som<br />

svigersønn av en av Argentinas tidligere presidenter<br />

og som leder av handelskammeret og børsen<br />

i landet nøt han stor anseelse.<br />

Hans utgangspunkt her i livet måtte imidlertid<br />

synes nokså overraskende på mange der nede.<br />

Som sønn av tollbetjent i Tønsberg Ole<br />

Christophersen og hustru Tobine vokste han opp<br />

sammen med sine tre brødre i bydelen Nordbyen<br />

101


under Slottsfjellet i Vestfold-byen. Eldstebroren<br />

Wilhelm Christopher (født i 18321 drog ut i verden<br />

og endte snart i den argentinske hovedstad.<br />

Herfra fikk han lokket lillebroren Peder jfødt i<br />

1845) over i 1870 ... og så begynte eventyret!<br />

Roald Amundsen beæret forøvrig disse norskargentinske<br />

brødrene da han navngav nyoppdagede<br />

fjellkjeder under ekspedisjonen på det<br />

antarktiske kontinent i 1911-12. 3<br />

Enda et norsk navn kom til å få god klang hos<br />

de ulike interesse-nasjonene på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>.<br />

Navnet Larsen finner vi - på det tidligere nevnte<br />

britiske kartet - på tre lokaliteter: Larsen Harbour<br />

helt syd (eller rettere sydøst) på «øya», Larssen<br />

Peak (en 1550 meter høy fjelltopp midt på «øya»)<br />

og Larsen Point (en odde ved innseilingen til<br />

Cumberland Bay, den toarmede bukten som bl.a.<br />

fører inn til Grytvika).<br />

Selv om Larsen var et vanlig navn blant <strong>norske</strong><br />

hvalfangere (flere av de fremste bar dette<br />

familie-navnet), er det vel ikke særlig dristig å<br />

knytte de alle tre til den store pioneren i hvalfangsten<br />

her syd: Tjølling-gutten og senere<br />

Sandefjord-mannen Carl Anton Larsen (1860-<br />

1924).<br />

Sitt første møte med <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> hadde han så<br />

tidlig som i 1893-94 da han på oppdrag fra<br />

Christen Christensen for annen gang førte den<br />

hederskronede selfangerskuta «Jason» av<br />

Sandefjord til sydlige breddegrader for å undersøke<br />

mulighetene for norsk fangstaktivitet.<br />

Neste gang kom han dit som fører av sel/hvalfangstskuta<br />

«Antarctic» - ekspedisjonsskipet for<br />

svensken Otto Nordenskjöld og hans menn. Dette<br />

var i 1902. Den beste havnen på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong><br />

kalte de Grytviken (senere fikk vi det for<strong>norske</strong>de<br />

Grytvika) etter forlatte amerikanske spekkgryter<br />

fra tidligere tiders fangst.<br />

Sin kosmopolitiske posisjon oppnådde kaptein<br />

Larsen da han etter forgjeves forsøk på å skaffe<br />

kapital i Norge (Europa) til prøvedrift av en hvalfangst-stasjon<br />

i Grytvika, henvendte seg til<br />

argentinske kapitalfolk (med den nyss omtalte<br />

Don Pedro Christophersen i spissen). Resultatet<br />

av hans samarbeid med argentinerne ble en hvalstasjon<br />

i deres regi, men i alt vesentlig med norsk<br />

(vestfoldsk) bemanning. C.A. Larsen ble fangststasjonens<br />

første sjef. 4<br />

Dette ble en pioner-bedrift som - som kjent -<br />

trakk mange etter seg, og C.A. Larsens navn skal<br />

visstnok stå sentralt i argentinernes bevissthet<br />

fremdeles. Grunnskolebarn hører om ham i historietimene.<br />

C.A. Larsens nære medarbeider og senere<br />

etterfølger som fangstbestyrer i Grytvika (fra<br />

C. A. Larsens portrett på engelsk frimerke<br />

(selfangerskuta «Jason» er også med). Jfr.<br />

jubileumskort utgitt av «Captain C. A. Larsen<br />

Memorial Foundation» 1985.<br />

1913 av) var Sandefjord-mannen Fridthjof<br />

Jacobsen (1874-1953). Liksom Larsen-navnet<br />

klang Jacobsen-navnet godt både blant vestfoldinger<br />

og argentinere. Tvers overfor Cumberland<br />

Bay på den andre siden av «øya» finner vi<br />

Jacobsen Bight. Jacobsen Bight er en vid fjord<br />

med ugjestmilde strender. Den fører inn mot<br />

Christophersenisbreen. 5<br />

PRESTISJE-GIVENDE NAVN<br />

FOR NORSK VITENSKAP<br />

Et fjerde naturlig motiv bak navngivning på <strong>Syd</strong><br />

<strong>Georgia</strong> må ha vært å skape allmenn respekt for<br />

norsk vitenskapelig innsats (spesielt i polarområdene).<br />

Betydelige <strong>norske</strong> navn innenfor glasiologi,<br />

geologi og fangsthistorie finner vi igjen i<br />

102


Amund Helland. Foto etter Erik Werenskiolds<br />

maleri fra 1885.<br />

<strong>stedsnavn</strong>ene. Dette gjelder spesielt isbreer på<br />

«syd-vest»-siden av «øya».<br />

Innenfor kystpunktene Holmestrand og Bore<br />

ligger f.eks. den mektige Esmark Glacier. Isbreen<br />

har fått sitt navn etter den første professor i<br />

«Bjergvidenskaberne» ved universitetet i Christiania.<br />

Jens Esmark ble utnevnt til dette i Christian<br />

Frederiks korte kongstid i 1814. Han satt i stillingen<br />

frem til sin død i 1839. At en isbre bærer hans<br />

navn (selvom det er på en øy han knapt hadde hørt<br />

om), burde være en selvfølge. Han var en av de<br />

første som kom med en banebrytende teori om at<br />

Nord-Europa må ha hatt istider. 6<br />

Forøvrig kan nevnes at geologiprofessoren<br />

hadde en sønn som het Hans Morten Thrane<br />

Esmark. Sønnen burde ha vært like kvalifisert<br />

som sin far til å få sitt navn knyttet til hvalfangerøya.<br />

I 20 år frem til 1869 var Esmark junior<br />

sogneprest i bygda Ramnes nær Tønsberg. Sin<br />

sjel la han imidlertid i naturvitenskapene - mineralogi<br />

og kjemi. Det var et nært samarbeid<br />

mellom Esmark og Svend Foyn i 1860-årene som<br />

resulterte i avfyringsteknikker og granatsprengningsteknikker<br />

som la grunnlaget for hele den<br />

moderne hvalfangst og som igjen gjorde <strong>Syd</strong>-<br />

<strong>Georgia</strong> aktuell som arbeidsplass for mange<br />

tusen hvalfangere. 7<br />

Men at navngiverne har ment sogneprestens<br />

far (iallfall først og fremst) går frem av at<br />

Esmark-breen i sydøst grenser til Keilhau<br />

Glacier. Jens Esmarks etterfølger som professor i<br />

mineralogi het nemlig Mathias Keilhau (1797-<br />

1858).<br />

Videre mot sydøst ligger Kjerulf Glacier.<br />

Theodor Kjerulf (1825-1888) er også et av de<br />

store navn i norsk mineralogi/geologi. For folk<br />

flest i dag er han vel særlig kjent for sine sterkt<br />

romantiske dikt og for at han var bror til romanse-komponisten<br />

Halfdan Kjerulf.<br />

Kjerulf-breen grenser til den før omtalte<br />

Christophersenbreen. <strong>Syd</strong>-øst for denne igjen ligger<br />

bl.a. den mer beskjedne Helland Glacier og<br />

den omfattende Brøgger Glacier. Den første av<br />

disse to isbreer er oppkalt etter den farverike geologen,<br />

geografen og kulturhistorikeren Amund<br />

Helland (1846-1918). Som geolog var han lenge<br />

omstridt i Norge. Hans teorier bl.a. om isbreers<br />

relativt raske bevegelser fant til å begynne med<br />

liten anerkjennelse i det <strong>norske</strong> fagmiljøet – teoriene<br />

stod i sterk motsetning til det f.eks. professor<br />

Kjerulf tidligere hadde hevdet. Professor<br />

Nordenskjöld hjalp ham med at hans første fem<br />

avhandlinger ble publisert i Sverige.<br />

Hellands andre livsverk lå på det kulturgeografiske/kulturhistoriske<br />

felt. «Norges land og<br />

folk» som er en detaljert beskrivelse av 16 av<br />

Norges fylker og som kom ut i tidsrommet 1898-<br />

1921 i 39 bind, representerer en utrolig arbeidsprestasjon<br />

av en meget begavet polyhistor. Et<br />

slikt prosjekt ville være utenkelig i vår spesialiserte<br />

tid. Og merkelig nok: de tre bind som<br />

omhandler hvalfangerfylket Vestfold må fortsatt<br />

være uovertrufne - ikke minst på grunn av den<br />

klare disposisjonen og den nøkterne stilen. 8<br />

Brøgger Glacier er oppkalt etter Waldemar<br />

Christofer Brøgger (l851-1940). Han overtok<br />

professoratet i geologi etter den tidligere omtalte<br />

Theodor Kjerulf. Også han gjorde en innsats<br />

innen glacial-geologien. Som flere av de andre i<br />

denne rekken av videnskapsmenn har Brøgger<br />

gjort en innsats innenfor fagområder som man<br />

ikke umiddelbart assosierer med hans eget.<br />

Med sine geologiske kunnskaper forsøkte han<br />

å rekonstruere steinalderens strandlinje i Norge.<br />

Arbeidet «Om strandlinjens beliggenhet under<br />

stenalderen» (1905) må betraktes som et pionerarbeid<br />

også innenfor arkeologien. Forøvrig bør<br />

103


ikke W.C. Brøgger forveksles med sønnen, den<br />

store arkeolog Anton Wilhelm Brøgger (1884-<br />

1951). 9<br />

<strong>Noen</strong> representant for ren humanistisk forskning<br />

i Norge finner vi ikke i <strong>stedsnavn</strong> på kartet<br />

over «øya» hvis da ikke hvalfangsthistorikeren<br />

Sigurd Risting (1870-1935) skal regnes som det.<br />

Helt sydøst på øya (innenfor Drygalski Fjord)<br />

ligger Risting Glacier. Geologene som her er<br />

nevnt, hadde sine karrierer knyttet til universitetsmiljøet<br />

i Norges hovedstad. Sigurd Risting<br />

var i utgangspunktet vanlig skolemann (i godt<br />

selskap med bl.a. Lorens Berg) og ble inspirert til<br />

sin forsker-innsats i hvalfangerbyen Sandefjord.<br />

Det var som redaktør av «Norsk Hvalfangst-<br />

Tidende» og som initiativtager til «International<br />

Whaling Statistics» hans navn først og fremst vil<br />

bli husket. Han er blitt karakterisert som «...<br />

grunnleggeren av den moderne hvalfangsts historie<br />

..» og, på samme område, « ...en autoritet som<br />

ingen kommer utenom». 10<br />

LYSE HODER INNEN<br />

HVALFANGSTEN<br />

Navnet Risting står i en slags mellomstilling<br />

mellom navn etter <strong>norske</strong>, internasjonalt kjente<br />

vitenskapsmenn og navn etter de mer ukjente<br />

oppfinnere som var sterkt knyttet til hvalfangermiljøet<br />

og Vestfold.<br />

Blant de «aktive» hvalfangere var det mange<br />

praktiske menn som forbedret og utviklet fangstmetodene<br />

og metodene for opparbeidelse av<br />

hvalskrottene. Veien fra idé til praktisk utprøvning<br />

i samarbeid med verkstedsfolk og ekspedisjonsledelse<br />

hjemme i Vestfold var ikke - mentalt<br />

iallefall - lang. Få næringer har vel vært mer åpne<br />

for forbedringsideer «nedenfra» enn hvalfangsten.<br />

Her er det snakk om «anvendt forskning»<br />

basert på håndfast utprøvning. 1l Mange tusen<br />

patenter ble uttatt av hvalfangstnæringens folk.<br />

Bare et fåtall hadde teknisk/teoretisk utdannelse<br />

på et høyere nivå.<br />

Bare to av disse mange oppfinnere, Anton<br />

Gjelstad og Petter Sørlle, er sannsynligvis knyttet<br />

til lokaliteter på det kartet over <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> som<br />

denne artikkelen baserer seg på. Litt paradoksalt<br />

er det at nettopp disse to menn gjorde det mulig<br />

effektivt å opparbeide hvalskrotter i rom sjø og<br />

derved gjøre landstasjoner (som f.eks. dem på<br />

<strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>} mindre konkurransedyktige.<br />

Gjelstad Pass ligger ganske nøyaktig midt på<br />

«øya» og går gjennom en fjellbarriere sydøstover<br />

Sigurd Risting i gapet på en finnhval. Fotografert<br />

på Shetland i 1912 av Egil Endresen.<br />

fra Keilhau Glacier til Lancing Glacier. Verkseier<br />

Anton Gjelstad fra Sandefjord gjorde en rekke<br />

viktige oppfinnelser i samarbeid med de aktive<br />

hvalfangerne. Hans kanskje mest epokegjørende<br />

oppfinnelse var «hvalkloa». Denne 1,5 tonn<br />

tunge klypa av stål gjorde det enkelt å hale de<br />

største hvalskrotter opp på flenseplanet til de flytende<br />

kokerier med opphalingsslipp. Gjelstad<br />

fikk patent på denne i 1931. 12<br />

Lancing-navnet på isbreen som fører fra<br />

Gjelstadpasset til bukten (Newark Bay) mellom<br />

Sandefjord og Larvik, må skrive seg fra det første<br />

flytende kokeriet som ble utstyrt med fast opphalingsslipp.<br />

Dette med å kunne drive konsesjonsfri hvalfangst<br />

uavhengig av f.eks. britiske myndigheter<br />

på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> betydde mye for nordmennene.<br />

Det forutsatte store kokeriskip og funksjonsdyktige<br />

innhalingsmetoder. Enda et norsk <strong>stedsnavn</strong><br />

henspeiler trolig på utviklingen av dette.<br />

Rett øst for Lancing Glacier, på den andre<br />

siden av øya, ligger Sørling Valley. Denne<br />

104


Flytende kokeri «Lancing» av Larvik har en<br />

isbre oppkalt etter seg på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>. Skipet er<br />

det første som ble utstyrt med P. Sørlles geniale<br />

«opphalingsslipp.»<br />

Kopi etter glassplatenegativ fra A. Th. Larsens<br />

«dalen» danner landforbindelsen til en ellers<br />

fjelldominert halvøy. Når kokeriet «Lancing» er<br />

beæret med et geografisk navn i nærheten, er det<br />

naturlig å assosiere «Sørling» med det <strong>norske</strong><br />

familienavnet Sørlle.<br />

Kaptein og hvalskytter Petter Sørlle fra<br />

Sandefjord realiserte sin ide om en fast, innebygd<br />

opphalingsslipp med ombyggingen av et eldre<br />

11950 tonns engelsk dampskip til hvalkokeriet<br />

«Lancing» i 1925. Det hele ble finansiert med<br />

store vanskeligheter av rederiet Melsom &<br />

Melsom i Larvik. Tross skepsis fra mange hold<br />

(ikke minst fra Lloyd's klassifiseringskontor for<br />

skipsforsikring i London} ble konstruksjonen en<br />

formidabel suksess. Nybygde så vel som gamle<br />

flytende kokerier måtte - for å være konkurransedyktige<br />

- bli utstyrt med Sørlles slipp. Det pelagiske<br />

fangsteventyret startet dermed for alvor. 13<br />

NAVNGIVNING BLANT<br />

HVALFANGERE<br />

Med Petter Sørlle er vi kommet frem til hvalfangere<br />

i felt. Brorparten av de <strong>norske</strong> navnene rundt<br />

om på «øya» er naturlig nok på en eller annen måte<br />

knyttet til dem. Mye av denne navngivningen må<br />

ha foregått uten primært å ha hatt nasjonalistiske,<br />

diplomatiske eller personbeærende hensikter.<br />

Et - sikkert for mange gåtefullt - navnepar faller<br />

inn under denne kategorien. Nordenfor «øya»<br />

på vestsiden rager to bråttomkransede klippeøyer<br />

som et sjømerke i været. Denne karakteristiske<br />

naturformasjonen bærer navnene «Sörn and<br />

Bernt» på det engelske kartet. Navnene skriver<br />

seg åpenbart fra brødrene Søren og Bernt<br />

Sørensen - født og oppvokst på Bolærne som sønner<br />

av småbruker og fisker Søren Jensen. l4<br />

Bernt ble født i 1858, og Søren i 1863.<br />

De kom som meget unge med i hvalfangsten,<br />

bl.a. høstet brødrene erfaring i nord rundt<br />

Svalbard og Island og gjorde seg bemerket som<br />

særdeles dyktige skyttere.<br />

Da verkseier og skipsreder Christen<br />

Christensen sendte av sted det flytende kokeriet<br />

«Admiralen» fra Sandefjord til Falklandsøyene<br />

og <strong>Syd</strong> Shetland i 1905, førte Søren og Bernt de<br />

to medfølgende hvalbåter «Ørnen» og «Hauken».<br />

Deres store suksess på denne pioner-ekspedisjonen<br />

gjorde dem til et viktig aktivum for en rekke<br />

forretningsmenn i Tønsberg da «Tønsberg<br />

Hvalfangeri» ble søkt opprettet i 1907. I aksjeinnbydelsen<br />

til det nye selskapet står det nemlig:<br />

«Til at forestaa Driften har man sikret sig de første<br />

Rangs Fangstmænd D Hrr. Bernt Sørensen og<br />

Søren Sørensen som Skyttere... Disse Folks anerkjendte<br />

Dygtighed og Driftighed tror vi byder<br />

god Garanti for et heldigt Resultat». l5<br />

Tegningen er hentet fra det britiske kartet som<br />

det stadig henvises til i denne artikkelen.<br />

En slik innbydelse viste seg å bli en stor suksess,<br />

og «Tønsberg Hvalfangeri» etablerte seg<br />

snart med fangststasjonen Husvik Harbour<br />

(«Busestasjonen») på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>. Med hval -<br />

båtene «Carl» og «Mathilde» la brødrene<br />

Sørensen grunnlaget for en ren norskfinansiert<br />

fangstbedrift på «øya». l6<br />

Samtidig med og etter brødrene Sørensen var<br />

det mange i miljøet der nede som fikk et sted eller<br />

en naturformasjon oppkalt etter seg. Jacobsen<br />

Bay er nevnt. Fridthjof Jacobsens etterfølger som<br />

bestyrer i Grytvika var C.A. Larsens svigersønn.<br />

105


Han het Victor Esbensen og var bestyrer i de rike<br />

20-årene. En bukt helt syd på «øya» er oppkalt<br />

etter ham. 17 Mount Fagerli – en 1880 meters høy<br />

fjelltopp ganske nøyaktig midt på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> -<br />

må være oppkalt etter en fjerde nordmann i<br />

argentinsk tjeneste: Sigurd Ristings svigersønn<br />

Søren Fagerli. Han var bestyrer i Grytvika i en tiårs<br />

periode frem til 1948. l8<br />

Familienavnet Bryde - som er sterkt knyttet til<br />

hvalfangstens første tid i Sandefjord - er også<br />

representert på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>. Bryde Rocks er<br />

værhårde klippeøyer ytterst mot nordvest. Det er<br />

rimelig å tro at skipsreder og fangstbestyrer<br />

Ingvald Bryde har stått som navngiver her. I 1908<br />

førte han «Bryde & Dahls Hvalfangerselskab»’s<br />

seilskute-kokeri (med de nybygde hvalbåtene<br />

«Edda» og «Snorre») til <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>. Han<br />

bestyrte selskapet til 1912. l9<br />

Atskillig flere tilsvarende navn kunne nevnes.<br />

Hva det er som har fått hvalfangerne selv til å sette<br />

et spesielt navn på en naturformasjon, kan være så<br />

mangt. Man må ikke undervurdere det helt situasjonsbetingede:<br />

en slagferdig hvalfanger kan, ved<br />

en anledning, ha nevnt at de to standhaftige klippeøyene<br />

i nord hadde fellestrekk med skytterbrødrene<br />

Bernt og Søren Sørensen. Som et åpenbart<br />

eksempel på dette kan nevnes navnet på en liten<br />

halvøy på «fastlandet» ikke langt fra Bryde<br />

Rocks: det strengt tatt ikke-<strong>norske</strong> Chaplin Head.<br />

Fra en vinkel må klippens profil ha vært slående<br />

lik skuespillerens. Hvalfangerne så forøvrig mye<br />

på filmer i frivaktene på landstasjonene. 20<br />

Slike direkte, eller indirekte beskrivende <strong>norske</strong><br />

navn fins det atskillige av på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>.<br />

Her kan nevnes fjell- og klippeformasjonene<br />

Såta, Spåmann, Marikåpa, Jomfruene, Skarp -<br />

skjær. Ellers finnes navn som Sauodden,<br />

Hestesletta, Grassholm, Strømnes (kjent hvalstasjon).<br />

Beskrivelse av havneforhold i innskjæringer<br />

i en nokså ugjestmild kyst kan ligge i navnene<br />

Godthull (hvalstasjon), Trollhull. Hva det menes<br />

med navnet Elsehull, må iallfall foreløpig være<br />

en gåte: Var havnen umulig eller var den mild og<br />

snill?<br />

SLUTNING<br />

Norsk navngivning i <strong>Syd</strong>havet og Antarktis er<br />

omfattende og kan gi stoff til mange artikler som<br />

denne. Bjarne Aagaard har f.eks. satt opp en lang<br />

liste som bl.a. var et resultat av navngivningsaktiviteten<br />

som fulgte med mellomkrigstidens<br />

Norvegia-ekspedisjoner . 2l<br />

Det som skiller flertallet av de <strong>norske</strong> navnene<br />

på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> fra mange <strong>norske</strong> navn omkring<br />

på f.eks. Bouvet-øya og det antarktiske kontinent,<br />

er at de gjennom lang tid daglig har vært brukt av<br />

hundrevis av nordmenn (og for den saks skyld av<br />

Fjelltoppen «Såta» ved Godthull, <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>.<br />

106


iter, argentinere og andre). Navnene har derfor<br />

ikke hatt det noe hermetiske preg som navn<br />

omkring på ubebodde (og lite besøkte) områder<br />

nødvendigvis får.<br />

Brorparten av de navnene som er nevnt her, er<br />

glemt av de fleste vestfoldinger. For øyherrene<br />

må vel de <strong>norske</strong> navnene i dag virke merkelige.<br />

Hvis argentinerne noen gang overtar ansvaret<br />

(noe de for ikke lenge siden prøvde på), vil nok<br />

disse immaterielle spor av norsk virksomhet på<br />

«øya» i hovedsak også forsvinne fra kartet.<br />

NOTER<br />

1) Jfr. tittel på Gunnar Mørchs skuespill Sønnafor Verden,<br />

(Oslo 1967). Rammen om handlingen er miljøet på en<br />

hvalstasjon på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong>.<br />

2) Bjarne Aagaards Fangst og forskning i <strong>Syd</strong>ishavet, (Oslo<br />

1934) s. 240-244.<br />

3) Carl E. Paulsens Gamle Tønsberg, (Tønsberg 1953) s.<br />

165 f J.H. Tønnessens Den moderne hvalfangsts historie<br />

II, (Sandefjord 1967) s. 282.<br />

Jfr. også kartvedlegg i Roald Amundsens Opdagelser II<br />

(Oslo 1942). 4) En annen oppkallelseskandidat måtte<br />

selvfølgelig «Norvegia»ekspedisjonenes fører, Nils<br />

Larsen, være. En frisk gjetning fra forfatteren er at Nilsehullet<br />

(fjord på sydvestsiden av «øya») stammer fra ham.<br />

Larsen-navnene på <strong>Syd</strong> <strong>Georgia</strong> er imidlertid nevnt på<br />

kart laget godt før «Norvegia»-ekspedisjonene (jfr.<br />

S.Ristings bok C.A.Larsen (Oslo 1929) s. 86).<br />

5) J.H.Tønnessens Den moderne hvalfangsts historie II, s.<br />

289. F. Jacobsen var forøvrig C.A.Larsens nevø.<br />

6) 100-års-festskrift Det kongelige Fredriks Universitet<br />

1811-1911, II (Kristiania 1911) s. 522-524.<br />

7) Norsk Hvalfangst Tidende, 1943 s. 82 og Kaare Frølands<br />

Hans Morten Thrane Esmark sokneprest i Ramnes 1849-<br />

1869, i Ramnes Historielags tidsskrift Ramnesiana 1982.<br />

8) Norsk Biografisk Leksikon, bVI (Oslo 1934). I Norges<br />

land og folk, VII anden del (Kristiania 1914) har Helland<br />

på sidene 77-81 en oversiktlig og grei beskrivelse av <strong>Syd</strong><br />

<strong>Georgia</strong> - geologiske, botaniske, zoologiske og<br />

fangsthistoriske forhold.<br />

9) 100-års-festskriftet for universitetet i Kristiania. bind II s.<br />

531ff.<br />

10)Tønnessens Den moderne... II, s. 524-524.<br />

11)Jfr. for eks. Per Thoresens Smia på Fevanz.<br />

(Vestfoldminne, 1976 s. 55-61).<br />

12)Norsk Hvalfangst Tidende, nr. 1/1933 s. 3-4<br />

13)Ibid nr. 3/1949 s. 99.<br />

14)S.H.Unnebergs Nøtterøy II Gårds- og slektshistorie,<br />

(Gjøvik 1971) s. 1212.<br />

15)Tønsbergs Blad 30/6-1907.<br />

16)Hans Bogens Aktieselskabet Ørnen, (Sandefjord 1953).<br />

Sigurd Ristings Av Hvalfangstens Historie, (Kristiania<br />

1922) s. 339. Bjarne Aagaards Fangst og forskning i<br />

<strong>Syd</strong>ishavet, (Oslo 1930) s. 306-307.<br />

17)Intervju nr. 80 (under Samfunn og arbeidsliv) i Vestfold<br />

Historielags innsamlingsprosjekt av hvalfangstminner<br />

1978-1985.<br />

18)Norsk Hvalfangst-Tidende, 1954 nr. 10 s. 365.<br />

19)Ibid 1930 nr.8 s.226, dette er en 70-årsomtale av Ingvald<br />

Bryde.<br />

20)Jfr. mange av intervjuene i Vestfold Historielags<br />

innsamlingsprosjekt av hvalfangstminner.<br />

21)Bjarne Aagaards Antarktis 1502-1944, (Oslo 1944) s.<br />

208f.<br />

107

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!