25.11.2020 Views

97. Kniven

97. Kniven

97. Kniven

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

kniven<br />

Intensjoner overordnet grep<br />

<strong>Kniven</strong> graver, kutter seg inn i landskapet<br />

mellom sten, fjell, mose og trær. Grepet skaper et<br />

mellomnivå fra parkeringen, adkomsten og videre<br />

ned mot friluftsmuseet. Rommet som skapes ved å<br />

skjære ut i landskapet danner et nytt utendørsareal<br />

i friluftsmuseet, en ny rute, håndverksstien.<br />

Mellomrommet i landskapet gjør det mulig å nøye<br />

iscenesette, koreografere et forløp av opplevelser<br />

for de besøkende, langs med stien, ute og inne.<br />

Oppdelingen av rom langs med håndverksstien<br />

skaper mindre nære scener for formidling<br />

og undervisning. Landskapet som omslutter<br />

bygget gjør at de besøkende kommer helt tett på<br />

håndverket. Ruten eller stien lar de besøkende<br />

oppdage detaljen, en dør, et håndtak, før de skal<br />

videre ut i friluftsmuseet.<br />

Innvendig er det tilrettelagt for stor fleksibiltet i<br />

planløsningen. For publikum betyr dette at bygget<br />

hele tiden vil kunne tilpasse for ulike grupper samt<br />

varierende tilstrømning. Verkstedets brukere vil<br />

kunne dra nytte av at forskjellige rom kan åpnes<br />

og lukkes. Hvert verkstedsareal har definerte soner<br />

med mulighet for å utvide ut i publikumsareal, eller<br />

at ulike brukere flyter over i hverandre. Planen<br />

er løst som et rutenett av stålsøyler (røde) hvor<br />

innvendige fasader kan åpnes, lukkes, vertikalt<br />

mellom hvert søylepunkt. I midten av verkstedet<br />

er det plassert en fast trekjerne (skaftet) bestående<br />

av lukkede rom for arbeidsro og undervisning. En<br />

trapp leder opp til plan 02 av trekjernen. Trappen<br />

er tilknyttet formidlingssone og kan brukes til<br />

sitteplasser ved behov.<br />

Synergi mellom utendørs og innendørs aktiviteter<br />

Forløpet mellom ute og inne henviser de besøkende<br />

til å oppleve håndverkstradisjoner på nært hold med<br />

smale forløp langs med fasade, glasspartier som<br />

åpner opp til definerte rom for formidling. Forløpet<br />

ut, inn, ut og inn igjen, sikrer at nykjerrigheten<br />

til besøkeren hele tiden tekkes, vekkes. Publikum<br />

runder et hjørne, et rom åpner seg opp, noe er<br />

lukket, noe er åpent, noe er transparent, noe er<br />

gjemt. Åpningsbare glasspartier er plassert slik at<br />

det skapes egene rom mellom inne og ute. Ved helt<br />

åpen posisjon vil glasspartiet skape et forlenget tak<br />

over utearealet. Ute/inne arealene vil kunne brukes<br />

til formidling. Hele bygget kan åpnes opp og tillater<br />

at publikum skaper sitt eget forløp mellom smia,<br />

gjennom trekjernen, langs med lafteplassen, inn i<br />

naturen.<br />

Eksteriørperspektiv, sett mot inngangsparti for resepsjon og verkstedsbygg<br />

KNIVEN 1


Typisk forløp håndverksstien<br />

Bevegelse mellom ulike deler av verkstedet og videre ned mot friluftsmuseet<br />

Soner for formidling / undervisning<br />

steder hvor det er tenkt besøkende vil kunne gjøre opphold<br />

Fleksibilitet<br />

rød strek antyder hvilket vegger det er mulig å åpne og lukke<br />

Interiørperspektiv, sett fra resepsjon ut mot formidlingssone, med videre forløp ned mot friluftmuseet<br />

KNIVEN 2


1. Drift parkering<br />

2. Lafteplass<br />

3. Drift<br />

4. Varelevering<br />

5. Besøksparkering<br />

6. Lager utendørs<br />

7. Avfallshåndtering<br />

8. Undervisning utendørs<br />

9. Undervisning utendørs<br />

10. Smie utendørs<br />

11. Inngangsparti<br />

Resirkulert aluminium<br />

Lyskuppel<br />

11<br />

5<br />

10<br />

9<br />

2<br />

8<br />

1<br />

6<br />

3<br />

4<br />

7<br />

Betongelement, skiftende ytterkledning<br />

for test av ulike behandlingsmetoder<br />

Lysinnslipp trekjene<br />

Glass, fastfelt fasade<br />

Stålforsterket glass, åpningsbart<br />

Trekjerne i massivtreelementer<br />

Glass, fastfelt innvendig fasade<br />

Slipt betonggulv,<br />

lik behandling ute og inne<br />

Polykarbonatplater,<br />

skyves opp og ned på skinne<br />

N<br />

Situasjonsplan 1:1000<br />

+113.5<br />

+106.5<br />

+105<br />

+105.5<br />

Typisk snitt 1:200<br />

KNIVEN 3


Forhold til omgivelsene<br />

<strong>Kniven</strong> fremstår som en maskin i landskapet. Et<br />

relativt stort og pragmatisk volum er skåret på<br />

plass. Området, landskapet, konteksten, håndterer<br />

allikevel verkstedets størrelse, da de store trærne<br />

rundt bygget er bevart og fortsatt vil være størst i<br />

volum.<br />

Ytterkledningen i aluminium, stål og glass skaper<br />

en kontrast til naturen den står i. Et skinnende<br />

skarpt bygg, som stikker frem mellom trærne. Fra<br />

parkeringen signaliserer bygget hvor du skal hen,<br />

nysgjerrigheten vekkes, hva er det som blinker der<br />

inne i skogen, kan man spørre. Samtidig fremstår<br />

bygget beskjedent som form. Med referanse til<br />

låve, løe, bryggerhus eller uthus. Bygget er tenkt<br />

som et tiltrekningspunkt (i materialbruk), men<br />

også tilbaketrukket eller nedsunket. Grunnmuren<br />

er som forsøkt skjøvet ut av bygget. Dette grepet<br />

tegner en tydelig eller tvetydig linje mellom natur<br />

og bygg. Landskapet rundt vil i størst mulig grad<br />

fremstå som uendret, viltvoksende, kraftig.<br />

Arealer for drift er lagt sør på området (baksiden)<br />

i tilknytning til besøksparkering. Området er<br />

adskilt fra bygget med trær, stener, busker, mose.<br />

Publikum som beveger seg på et nedsenket nivå vil<br />

skjermes fra driftsarealet og besøksparkeringen.<br />

Det eneste som faller for øyet, vil være den nære<br />

natur og det nære håndverket.<br />

Gjennomførbarhet<br />

Bygget er foreslått som en konstruksjon av stål, et<br />

stålskjelett eller bindingsverk av stål, om du vil.<br />

Materiale tillater et godt spenn for et stort åpent<br />

rom. Valget samfaller også med intensjonen av en<br />

fasade i sten/mineraler, som står i kontrast til den<br />

innvendige trekjerne i massivtre.<br />

Det tenkes brukt resirkulert ubehandlet aluminium<br />

for tak. Platene legges med samme teknikk som<br />

brukes for å legge skifertak. Aluminium vil holde<br />

taket lett, hvilket fører til mindre materiale til<br />

bærende konstruksjoner. Taket vil reflektere lyset<br />

fra himmelen over og skyggene fra trærne rundt.<br />

Fasaden, med sin naturlige oppdeling av bærende<br />

elementer, vil kunne over tid utvikle seg til et<br />

levende galleri av ulike behandlingsmetoder for<br />

ytterkledning. Ulike typer av puss, panel, farger<br />

vil forskes på. Dette til glede for den besøkende i<br />

bevegelse seg langs med fasaden.<br />

Vinduer fra gulv til tak samt overlys fra tak henter<br />

inn dagslys. Enkelte av glasspartiene er åpningsbare.<br />

De åpnes ved å benytte et motvektprinsipp gjennom<br />

et sett med gir, som for en sykkel, tillater det en<br />

minimal kraftanstrengelse for å svinge det tunge<br />

stål og glassvinduet.<br />

Innvendige åpningsbare fasader er også manuelt<br />

styrt. Polykarbonatplatene mot gulv er montert på<br />

skinne, som kan skyves opp og ned ved hjelp av<br />

motvekt.<br />

Eksteriørperspektiv, sett mot østfasade<br />

KNIVEN 4


Solceller på tak<br />

Klimaluke til utluft<br />

Verkstedssone,<br />

mulighet for å dele<br />

opp rom og skape<br />

lokale klimasoner<br />

etter behov<br />

Collage (metalltaket i skogen)<br />

Bergvarmepumpe<br />

Overskuddsvarme fra maskiner<br />

sendes ut i publikumsareal<br />

Midtkjerne, stabil<br />

gjennomsnittstempratur<br />

21 grader<br />

Åpningsbare<br />

glasspartier for<br />

naturlig<br />

ventilasjon<br />

Polykarbonatplater<br />

omtrent samme lydreduksjon<br />

som glass<br />

Lydabsorberende<br />

treullsement himlingsplater<br />

Verkstedssone, tidvis<br />

høyt lydnivå<br />

Publikumssone<br />

mellomhøyt lydnivå<br />

Midtkjerne, rom<br />

med behov for lavt<br />

lydnivå<br />

Verkstedssone, tidvis<br />

høyt lydnivå<br />

Arealoppgave<br />

Etasjeplan 02 1:200<br />

+ = mulighet for utvidelse i publikumsareal direkte tilknyttning<br />

plan 01<br />

plan 01<br />

resepsjon<br />

formidling inne<br />

publikumsareal, gangsone<br />

grovverksted<br />

verksted til utstillinger<br />

verksted maskinrom<br />

filigranssølvsmed<br />

metallverksted sag sveis<br />

metallverksted esse lufthammer<br />

konserveringsatelier<br />

keramiker<br />

glasshåndverker<br />

material og verktøylager<br />

verksted malerrom<br />

wc dusj garderober<br />

kjøkken<br />

teknisk rom<br />

plan 02<br />

lager hyllesystem<br />

lager isolert<br />

verksted tekstil<br />

undervisningsrom<br />

50 m2<br />

50 m2<br />

250 m2<br />

100 m2<br />

20 m2<br />

70 m2<br />

35 m2<br />

35 m2<br />

25 m2<br />

25 m2<br />

35 m2<br />

35 m2<br />

30 m2<br />

30 m2<br />

25 m2<br />

10 m2<br />

5 m2<br />

plan 02<br />

30 m2<br />

20 m2<br />

55 m2<br />

65 m2<br />

1000 m2 BRA<br />

+ 60 m2<br />

+ 10 m2<br />

+ 20 m2<br />

+ 20 m2<br />

+ 15 m2<br />

+ 35 m2<br />

+ 25 m2<br />

+ 35 m2<br />

+ 10 m2<br />

220 m2 BRA<br />

Collage (betong møter bakken)<br />

Etasjeplan 01 1:200<br />

KNIVEN 5


Inspirasjon<br />

bygg møter landskap<br />

skifertak<br />

grunnmur<br />

Interiørperspektiv, sett mellom trekjernen mot utendørs smieområde<br />

KNIVEN 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!