25.11.2020 Views

99. Lilletorget

99. Lilletorget

99. Lilletorget

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Lilletorget</strong><br />

Prosjektet er inspirert av kvalitetene til de nåværende museumsbygningene og deres omgivelser. Formålet er å skape en unik<br />

atmosfære som tolker museets landskap på en ny måte. Prosjektet forvandler subtilt dagens museum til et fleksibelt sentrum for<br />

et mangfold av aktiviteter. Det nye verkstedbygget og <strong>Lilletorget</strong> danner grunnlaget for fremtidens Follo Museum.<br />

MiA


01<br />

Situasjonsplan, 1:1000<br />

02<br />

Perspektiv: Eikeskog<br />

Byplangrep og konsept<br />

01<br />

02<br />

Knutepunkter - eksisterende sentrum<br />

i museets areal og nytt torg til<br />

Follo Museum<br />

Ankomst og parkering – det nye<br />

bygget skiller bilvei og parkering<br />

fra de roligere grønne sonene i museets<br />

indre områder samtidig som<br />

bygget også vil fungere som en inngangsport.<br />

Gangveien fører gjennom<br />

en eikeskogen til verkstedområdet<br />

og de historiske bygningene.<br />

03<br />

04<br />

Soner og plassering av bygget –<br />

begge deler av det nye bygget er<br />

orientert mot skogen og har tett<br />

tilknytning til torget<br />

Bygningskarakteristikker – det eksisterende<br />

bygget A (blå) blir den<br />

store verkstedhallen med støyende<br />

maskiner og skitne soner/aktiviteter.<br />

Bygg B (grønn) inneholder verksteder<br />

med mindre støybelastning.<br />

Begge bygg er tett sammenkoblet.<br />

Bygg C viser frem museets funksjoner<br />

til publikum fra utsiden.<br />

05<br />

Fokus – den nye tilskuddet til museet<br />

skal med sin subtile arkitektur<br />

ikke ta fokuset fra de gamle bygningene<br />

som er hovedattraksjonen.<br />

Dessuten skal museet sees som<br />

en enhet av ulike deler, som kommer<br />

sammen rundt et torg. Den nye<br />

arkitekturen står i bakgrunnen og<br />

forener museet, mens håndverket<br />

og kunnskapsdeling tar oppmerksomheten<br />

03 04 05<br />

<strong>Lilletorget</strong>


Aksonometri med treskonstruksjon<br />

Perspektiv: Eikeskog<br />

Intensjoner og overordnet grep<br />

Forholdet til omgivelsene<br />

Follo museum Drøbak er en samling av<br />

flere eldre bygninger. Til sammen danner<br />

de en grend. Det finnes blant annet<br />

en skole, bondegård med husdyr, håndverkstun<br />

og flere andre spennende steder<br />

å oppdage. Follo museum utvides<br />

fortløpende med flere historiske bygg og<br />

nå, et nytt verkstedbygg.<br />

For å gi museet den nødvendige infrastrukturen<br />

for videre utvikling, vil en stor<br />

del av designgrepet være å opprette<br />

tydelige soner og relasjoner. Formålet er<br />

en enkel orientering for besøkende og et<br />

varig bilde av museets arena. Ved det eksisterende<br />

museumsbygget opprettes det<br />

et torg, som blir sentrum av Follo museum.<br />

Torget er en levende arena for håndverk<br />

og kulturarv. Her møtes fagfolk, publikum<br />

og elever. Mange av de arrangementene<br />

som holdes gjennom året finner finner<br />

plass under taket rundt torget. Samtidig<br />

åpnes det for muligheten av flere nye aktiviteter<br />

egnet for store og små.<br />

I dag er museet en viktig del av Drøbak.<br />

Ikke bare som et kulturelt sted, men også<br />

som en møteplass for familier i helgene<br />

og for de eldre i kommunen. Mange nytter<br />

stedet og arealet rundt for å gå turer med<br />

hunden eller joggeturer. Det at folk kan<br />

møtes der uformelt er et unik potensiael<br />

og en kvalitet som ønskes å støtte i den<br />

nye utviklingen. Derfor er det lagt stor vekt<br />

på at uteområder beholder den semi-offentlige<br />

karakteren og at uteområdene<br />

bryter opp inntrykket fra bygningene ved<br />

å danne visuelle forbindelser mellom de<br />

forskjellige områdene på museet.<br />

Collage: Elementer i landskapet<br />

<strong>Lilletorget</strong>


Typisk snitt, 1:200<br />

Perspektiv: Interiør<br />

Synergi mellom utendørs- og<br />

innendørsaktiviteter<br />

Gjennomførbarhet<br />

Perspektiv: Detaljer<br />

Den spesielle atmosfæren mellom eiketrærne,<br />

der verkstedbygget skal stå, var<br />

en stor inspirasjon til prosjektet. Det fantastiske<br />

myke lyset som faller gjennom<br />

trekronene skal også være en del av interiøret.<br />

Derfor består taket av flere lag av<br />

semi-transparente sandwichpaneler som<br />

tillater indirekte belysning og skyggespill<br />

fra trærne.<br />

Skogen selv er rammet inn av de to nye<br />

delene av verkstedbygget. Alle rommene<br />

åpner seg mot skogen og skogen blir en<br />

del av bygget. Et tredje rom knytter de to<br />

delene av bygget sammen til ett.<br />

For å imøtekomme dagens behov for å<br />

bygge bærekraftig vil prosjektet omforme<br />

og gjenbruke det eksisterende museumsbygget<br />

i stor grad. Planløsningene er fleksible<br />

slik at større rom kan bli midlertidig<br />

delt i flere mindre seksjoner med flyttbare<br />

vegger ved behov. Rommene er universelt<br />

utformet og tilbyr multifunksjonell bruk. Fleksibiliteten<br />

tillater plasseffektiv utnyttelse<br />

av arealet.<br />

Det nye bygget er en enkel tradisjonell<br />

trekonstruksjon med en vri. Et uvanlig tak.<br />

Taket består av tre lag. Det ytterste laget<br />

beskytter mot vær og vind og spen-<br />

ner over deler av utearealet. De to indre<br />

lagene danner tre lag av isolerende luft.<br />

Fra utsiden blir trekonstruksjonen under<br />

taket synlig når det blir mørkt. Resultatet<br />

er en blanding av historiske og nye byggemetoder<br />

i tre.<br />

<strong>Lilletorget</strong>


01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

Perspektiv: Torget<br />

Bruksmuligheter av torget<br />

01<br />

02<br />

03<br />

Små koselige konserter med lokale<br />

artister - under tak om sommeren<br />

og i det gamle verkstedbygget om<br />

vinteren<br />

Lysfestival som for eksempel Diwali<br />

(India), Loy Krathong (Thailand)<br />

eller Sankthans (Norge), langs<br />

veien i skogen eller/og i torget<br />

Skøytebane - deler av torget blir<br />

gjort om til en skøytebane<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

Friluftsteater og -opera forestillinger<br />

som viser livet i gamle- dager<br />

Friluftsmiddag som for eksempel<br />

“Finnish your dinner” (Finland), eller<br />

“Diner en blanc” (Frankrike)<br />

Julemarked med utstilling og salg<br />

av tradisjonshåndverksprodukter<br />

Sirkusskole for barn i skoleferiene<br />

Bondens marked med lokale produkter<br />

06 07 08<br />

<strong>Lilletorget</strong>


Plan 1. etasje, 1:200<br />

Perspektiv: Verkstedet<br />

Arealoversikt Bygg A<br />

Arealoversikt Bygg B og C<br />

Plan 2. etasje, 1:200<br />

01<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

10<br />

11<br />

+02 Verksted - maskinrom og<br />

varmearbeid, fleksibel<br />

rominndeling, 232m²<br />

Teknisk rom, 9m²<br />

Lager/Teknisk rom, 2m²<br />

Verksted - malerom, 25m²<br />

Verksted - kontor, 14m²<br />

Avfallshåndtering, 5m²<br />

+09 Isolert lager og material- og<br />

verktøylager inne, 30m²<br />

Inngangområde/korridor, 23m²<br />

Uteområde med tak, 40m²<br />

09<br />

11<br />

12<br />

13<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

Material- og verktøylager inne, 8m²<br />

Undervisning utendørs, 48m²<br />

Lager utendørs, 100m²<br />

+14 WC og HCWC, 10m²<br />

Garderobe og dusj, 6m²<br />

Personalkjøkken, 11m²<br />

Verksted - grovverksted, 85m²<br />

Parkering, ca. 1000m²<br />

Utstillingshall, 32m²<br />

Magasin, 41m²<br />

Resepsjon/museumsbutikk, 26m²<br />

Ankomstområde, 43m²<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

Kafé / rom for arrangementer,<br />

40m²<br />

Kjøkken, 6m²<br />

Lager, 3m²<br />

+27 WC og HCWC, 8m²<br />

Undervisning utendørs, 33m²<br />

Undervisningsrom, 39m²<br />

Lager, oppvarmet, 17m²<br />

Verksted - tekstil,<br />

konserveringsatelier, 56m²<br />

Administrasjon/ kontor, 70m²<br />

<strong>Lilletorget</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!