PUZ "KUTMOCSAR" - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

PUZ "KUTMOCSAR" - Hargita Megye Tanácsa

PLAN URBANISTIC

ZONAL

- PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN

IN SCOPUL AMENAJARII UNEI ZONE DE TURISM SI

CENTRU DE SPORT.


FOAIE DE CAPAT

- Proiect nr. __/2012

- Denumirea lucrarii: - PLAN URBANISTIC ZONAL - PENTRU

INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN SCOPUL AMENAJARII

UNEI ZONE DE TURISM SI CENTRU DE SPORT

- Adresa: loc. Capalnita extravilasn nr. FN, comuna Capalnita, judetul

Harghita

- Faza: PUZ

- Initiator: CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

- Beneficiar: SC HOMOROD SPORT SRL din Capalnita

- Elaborator: SC D. SZ. ATELIER SRL din Odorheiu Secuiesc

- Data elaborarii: 2012


I. GENERALITATI:

MEMORIU DE PREZENTARE

1. Denumirea lucrarii

- PLAN URBANISTIC ZONAL - PENTRU INTRODUCEREA TERENULUI IN

INTRAVILAN IN SCOPUL AMENAJARII UNEI ZONE DE TURISM SI CENTRU DE

SPORT

2. Obiectul lucrarii

- Formularea unei propuneri de amplasare a unor obiective pe terenuri amplasate

in extravilanul localitatii Capalnita, vecina cu drumul national DN 13.A. Terenurile pe care

urmeaza sa fie amplasate obiectivele propuse sunt in proprietatea SC BENJAZMIN SRL

din Capalnita ( cel de la drum national ) si in proprietatea lui Benedek Elemer Antal ( doua

parcele retrase de la strada ) aflate in prelungirea primului.

Prin realizarea acestui PUZ se urmareste rezolvarea urmatoarelor probleme:

- modificarea destinatiei terenului studiat;

- formularea unor conditii privind amplasarea obiectivelor ( pensiune cu

restaurant, pensiune agroturistica si baza sportiva ), a acceselor, a

echiparii edilitare si a altor reguli legate de prevederi urbanistice;

- introducerea terenului studiat in intravilanul localitatii Capalnita.

3. Incadrarea in localitate si situatia existenta

Terenul, obiectivul PUZ-ului mai sus mentionat este situat in partea Sud-estica a

localitatii Capalnita, pe latura Nord-vestica a drumului national DN 13/A. Terenul studiat

are urmatoarele vecinatati:

- la Sud – est DN 13/A;

- la Sud-vest teren adricol in extravilan;

- la Nord-est teren agricol in extravilan si la drum de exploatare paralel cu

terenul studiat;

- la Nord-vest teren agricol in extravilan.

4. Regimul juridic

Din suprafata studiata de 8182 mp, 100% este in proprietate privata dupa cum

urmeaza:

- SC BENJAZMIN SRL 4190 mp

- BENEDEK ELEMER ANTAL 1426 mp

- BENDEK ELEMER ANTAL 2566 mp

Terenurile proprietatea lui Benedek Elemer Antal vor fi reparcelate in favoarea

proprietarilor noi: SC SPORT HOMOROD SRL si HOMPOTH HAJNAL.

5. Analiza geotehnica


Prin realizarea unor sondaje ( studiu geo efectuat de SC GEOFORAJ SRL din

Miercurea Ciuc ) rezulta ca terenul are urmatoarea stratificatie:

- Sol vegetal 50 cm

- Nisip slab argilos cu pietris pana la 1,00;

- Depozit vulcano-clastic slab dezagregat pana la 6,00 m

Fundatia constructiilor se propune in stratul de depozit vulcano-clastic, care are P

conv.=500 Kpa.

6. Fondul construit

Pe terenul studiat nu se afla construtii aceasta avand destinatie si utilizare agricola

in prezent in extravilan.

7. Cai de comunicatii

Accesul la terenul studiat de la DN 13/A se va asigura prin drumul amenajat prin

parcela vecina de la Nord-est, cumparata de titularul proiectului ( terenul fiind in curs de

intabulare ) si prin drumul de camp existent ( la 21,00 m Nord-est de parcela studiata si

vecina cu parcela achizitionata ) prin reamenajarea partii acesteia de la portiunea de drum

nou pana la drumul national.

8. Echipare tehnico-edilitara

Terenul studiat nu are dotari edilitare, ele existand in localitatea Homorod Bai.

Pentru parcela obiectivul propus utilitatile: apa, canalizare, curent electric, gaz

natural, telecomunicatii se vor asigura din localitatea Homorod Bai prin extinderi de retea.

9. Propuneri

Pe suprafata de 8182 mp de teren care a fost studiata se propune amplasarea unei

constructii D+P+M cu destinatie turistica: pensiune cu restaurant, respectiv dotari care

urmeza sa deserveasca obiectivul principal.

Accesul carosabil la parcela de la DN 13/A se va realiza prin drumul de exploatare

vecin existent de la care se va realiza o legatura carosabila nou propusa ( prin parcela

vecina ) pana la parcela studiata, drum ce va asigura atat accesul vizitatorilor la obiectivul

propus ( clienti ) cat si accesul de serviciu ( alimentare si acces personal ) .

Prin propunerile exprimate urmeaza sa se realizeze pe parcelele studiate

urmatoarele obiectove:

- Pe prima parcela o cladire D+P+M cu functiunea de pensiune cu

restaurant ( specific ) la parter, acces carosabile si pietonale la obiectivul

propus, parcari clienti si pentru persobal, spatii verzi si utilitati aferente

necesare functionarii obiectivului.

- Pe a doua parcela o cladire P cu functiunea de baza sportiva cu o

cladire parter pentru un bazin de inot cu vestiare, repectiv un teren de

sport ( marimea terenului de handbal ), cu parcari si accese carosabile si

pietonale la obiectivul propus, parcari clienti si pentru personal, spatii

verzi si utilitati aferente necesare functionarii obiectivului.

- Pe a treia parcela patru cladiri P cu functiunea de pensiune

agroturistica ( cu cladiri independente ), accese carosabile si pietonale

la obiectivul propus, parcari clienti si pentru personal, spatii verzi si utilitati

aferente necesare functionarii obiectivului.

Planul urbanistic propus incerca sa satisfaca dorinta beneficiarilor de realizare a

obiectivelor propuse in concordanta cu reguli de ocupare si amenajare a terenului studiat.

10. Dotari tehnico-edilitare


In zona neexistand retele edilitare de nici un fel, obiectivele propuse urmeaza sa se

rezolve prin extinderi de retea:

- apa din localitatea Baile Homorod ( prin pompare );

- canalizarea menajera se va deversa in bazine vidanjabile proprii amplasate in incinta;

- curentul electric se va asigura prin extinderea de retea din Capalnita.

11. Interdictii de construire

Terenul studiat fiind situat cu frontul la un drum national, se va respecta interdictia

de construire in zona de protectie a drumului national care este de 22,00 m de la axul

drumului.

12. Circulatii

Legatura parcelei studiate cu drumul national, respectiv prina aceasta cu localitatile

vecine: Capalnita si Homorod Bai a se va realiza prin drumul existent din apropierea

parcelei cu care se va realiza o legatura carosabila paralele cu drumul national, care va

asigura accesul vizitatorilor, a personalului si a aprovizionarii.

Accesul propus va avea doua benzi de circulatie cu sant de protectie de o parte.

13. Concluzii

Prezentul PUZ a fost intocmit la initiativa proprietarilor parcelelor, pentru a putea

utiliza terenurile studiate in scopurile mai sus mentionate, tinand cont si de interesul public

cit si de considerente urbanistice. Terenul studiat este favorabil obiectivului propus, nu

prezinta riscuri naturale, nici alunecari de teren sau de inundatii ) si nu este amplasata in

zona protejata.

In concluzie, aplicarea celor prevazute de prezentul PUZ, va facilita valorificarea

superioara a terenurilor, fara a afecta negativ vecinii si sa vina in contradictie cu alte

reglementari pentru zona respectiva.

BILANT TERITORIAL

I. Zonificare functionala a suprafetei de teren studiate de 8182 mp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Teritoriul aferent Existent Propus

crt. mp % mp %

Suprafata destinata parcelelor: 8182 mp pentru care:

1. Suprafata construita 0,0 0,00 1070,0 13,08

2. Spatii verzi aferenta constructiilor 0,0 0,00 3707,0 45,31

3. Suprafata acceselor interioare 0,0 0,00 2305,0 28,17

4. Suprafata teren de sport 0,0 0,00 1100,0 13,44

5. Suprafata cailor de circ. Ext. 0,0 0,00 0,0 0,00

6. Suprafata spatii verzi exterioare 0,0 0,00 0,0 0,00

7. Suprafata spatii neamenajate 8182,0 100,00 0,0 0,00

TOTAL I. 8182,0 100,00 8182,0 100,00

P.O.T. - existent ................................................................. 00 %

- propus ................................................................. 25 %

C.U.T. - existent ................................................................ 0,00

- propus ................................................................ 0,75


VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

Zona studiata in prezent este extravilan si destinat activitatilor agricole urmand sa

fie introdus in intravilan dupa aprobarea prezentului PUZ.

I DISPOZIŢII GENERALE

1. Rolul RLU

In perimetrul zonei studiate urmeaza sa fie amplasate cladiri ( civile ) turistice cu

destinatie de alimentatie publica si cazare turistica si de sport.

2. Baza legală a elaborării:

Prezentul studiu s-a elaborat la solicitarea Consiliului Judetean Harghita, exprimate

prin cerificatul de urbanism solicitat de SC BENJAZMIN SRL din Capalnita, SC

HOMOROD SPORT SRL SI BENEDEK LASZLO, beneficiari care intentioneaza sa

realizeze obiectivele propuse de PUZ in zona respectiva. Pentru intocmirea prezentului

PUZ s-au luat in considerare prevederile PUG pentru comuna Capalnita prin reglementari

generale si specifice pentru zona studiata vecina, zona studiata nefiind in intravilan nu

beneficieaza de asemenea reglementari. Totodata s-au elaborat studii de specialitate ca

studiu topografic si studiu geotehnic, realizate de firma de specialitate.

3. Domeniul de aplicare:

Zona studiata se va considera o singura subzona cu destinatie turistica si de

agrement organizat.

Functiunea dominant a zonei: zona turistica si de agrement.

II Prescripţii la nivelul zonelor funcţionale

Funcţiunea dominanta a subzonei studiate:

- subzona turistica si de agrement colectiv cu dotari pentru deservirea acestora.

Funcţiuni complemetare:

- alaturi de functiunea dominanta, se admit urmatoarele functiuni complementare:

- anexe ale obiectivelor principale;

- spatii verzi amenajate;

- accese carosabile si pietonale:

- retele tehnico edilitare aferente obievtivelor principale

Restrictii:

- in subzona rezidenţială studiata se interzic urmatoarele activitati:

- activitati industrial de orice fel;

- activitati de depozitare;


- constructii pentru cresterea animalelor;

- constructii de locuit;

- alte amenajari care prin aspectul lor sunt incompatibile cu cea dorita in

descrierea cladirilor in pasajele urmatoare.

III Prescripţii specifice la nivelul subzonelor şi UTR-urilor

Regim de înălţime propus: demisol+parter+mansarda.

POT existent =0%

CUT existent = 0

Procentul de ocupare al terenului propus este 25 %,

Coeficientul de Utilizare al Terenului propus este 0,75.

Amplasarea în interiorul parcelei:

Amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor se va face conform prevederilor

continute in plansa de Reglementari urbanistice:

- constructiile se vor amplasa la o distanţă de min 22,00 m, de axul drumului

national ( in afara zonei de protective a drumului national ) respectiv 2,00 m

faţă de vecinatatea din stanga ( Sud-vest ) si 4,00 , fata de celelate vecinatati.

Numărul necesar de locuri de parcare este asigurat in incinta amenajata.

Distanţe faţă de construcţiile existente

Amplasarea noilor constructii pe parcele s-a propus avand in considerare

prevederiel Ordinului MS nr.536/1997 privind distantele dintre constructii pentru

asigurarea insoririi lor.

Accese pietonale

Accesul pietonal se va asigura pe aleeele interioare propuse.

Accese auto

Accesul auto se propune a se face pe prin drumul vecin existent si legatura

propusa cu terenul studiat, care va avea doua benzi de circulatie de 3,00 m latime ( in

doua sensuri ) avand la o margine sant pentru colectarea apei pluviale si pe partea

cealalta trotuar pentru pietoni.

Odorheiu Secuiesc, aprilie 2012.

Intocmit: arh. Dobrai Laszlo

More magazines by this user
Similar magazines