30.07.2013 Views

stegar, etc

stegar, etc

stegar, etc

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Video filmen<br />

ÖVNING STEGAR OCH LINOR<br />

(Underlaget är baserat på Nor-Bas <strong>stegar</strong>.)<br />

• Nord Bas<br />

Räddnings<strong>stegar</strong><br />

• SKARVSTEGEN: • Losstagning från<br />

paketet<br />

• Turordning i<br />

paketet sett<br />

uppifrån:<br />

• Användningsområde • Diskutera och red<br />

ut när det är bäst<br />

att använda<br />

SKARV /<br />

UTSKJUTS<br />

STEGE<br />

• Resning av stege<br />

• ( Två man )<br />

• Max tre delar?<br />

(Säkerhets fråga)<br />

• Tre våningar:<br />

• Överväg att ta<br />

utskjutsstege<br />

• Ger värdefull<br />

information om<br />

hur man använder<br />

<strong>stegar</strong>na<br />

• Vrid låsningen och<br />

ta ner stegen – lås<br />

fast de <strong>stegar</strong> som<br />

du inte behöver<br />

• Botten stege<br />

• Mellan stege<br />

• Topp stege<br />

(Vikbar)<br />

• Mellan stege<br />

• Trapphus med<br />

hjälp av nivå<br />

reglerare.<br />

• Viktigt att en man<br />

står med en fot på<br />

varje stegben, för<br />

att förhindra att<br />

stegen glider vid<br />

resningen<br />

• En säkerhets fråga!<br />

• (Diskutera)


• Stagning av stege<br />

• Angör inte<br />

stöttorna mot<br />

marken lämna ca<br />

1 cm.<br />

• ( Se även utskjuts<br />

stege)<br />

• Avstånd från vägg • Tumregel:<br />

• En meter / våning<br />

UTSKJUTS STEGE<br />

• När man går på<br />

stegen skall<br />

stöttorna ligga an<br />

mot marken.<br />

• Om stöttorna ligger<br />

an mot marken<br />

från början. Är det<br />

risk att hela<br />

tyngden vilar på<br />

stegbenen med risk<br />

att stegen kan glida<br />

ut från väggen<br />

• Tänk på!<br />

Utskjutande tak.<br />

(Ändrar avstånd från<br />

vägg)<br />

• Losstagning från paketet • Utförs av två man • Lossa remmen<br />

• Lyft in stegen mot<br />

bilen<br />

• Så att den släpper<br />

från klackarna<br />

• Fäll ner stegen<br />

• Avstånd från vägg • Normal fall 3-4<br />

meter<br />

• Antal våningar<br />

avgör<br />

• Tänk på!<br />

• Utskjutande tak –<br />

avståndet från det<br />

utskjutande taket<br />

och stegen skall<br />

vara ca: 3 – 4 meter


• Resning • Rikta<br />

• Nivåreglera<br />

• Staga<br />

• Fira upp<br />

• Stagning • Angör inte<br />

stöttorna för hårt<br />

mot marken<br />

• ( Se även<br />

skarvstege)<br />

• Resning direkt mot vägg<br />

• Turordning på<br />

linorna:<br />

• Röd – vit – blå<br />

• Fällning mot vägg • Här krävs det<br />

samarbete.<br />

• Öva extra på detta<br />

moment eftersom<br />

det är nu som det<br />

kan gå ”snett” vid<br />

resningen<br />

ATT TÄNKA PÅ<br />

• En enkel lösning i<br />

vissa fall<br />

ALLMÄNT<br />

Resning mot tak • 1,5 m. Över tak<br />

kant<br />

• Resning mot balkong<br />

• På sidan och 1,5 m<br />

över<br />

balkongräcket<br />

• Belastningen när<br />

man går blir då<br />

bara på stöttorna,<br />

vilket gör att<br />

stabiliteten blir<br />

sämre<br />

•<br />

• Stegen rullas på<br />

hjulen mot väggen.<br />

• Underlättar av och<br />

påstigning!!<br />

• Lättare att gå av<br />

och på stegen om<br />

den står på sidan<br />

av balkongen<br />

• Förankringen blir<br />

bättre.


Förankring • Alltid: • För att förhindra<br />

att stegen glider i<br />

sidled<br />

Arbete på stege • Max höjd 10 m? • Stå stadigt<br />

• Kroka fast<br />

• Risk vid släckning från<br />

stege<br />

• Trycket från<br />

strålröret<br />

• 3 våningar och<br />

mer.<br />

Livräddning • Skillnaden på<br />

aktiv och passiv<br />

Livräddning<br />

PRAKTIK • Skarvstegen /<br />

utskjutsstege<br />

• Att öva med stege<br />

är en drillövning.<br />

• Kan skjuta stegen i<br />

sidled och bakåt<br />

• Max 10 mm<br />

munstycke<br />

• Höjdfordon kan<br />

vara ett bättre<br />

allternativ.<br />

• Bära – följa<br />

• Detta innebär att<br />

man inte övar en<br />

gång<br />

• Utan man kör<br />

många gånger och<br />

byter hela tiden<br />

uppgifter och<br />

positioner.<br />

• Lämpligt att man<br />

kör tills alla har<br />

övat med alla minst<br />

en gång.<br />

• Gärna<br />

tävlingsmoment<br />

med tid-tagning.<br />

Alltid svårare att<br />

arbeta under<br />

tidspress.<br />

• ( Ofta snabba<br />

insatser vid larm )

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!