Kursinformation, vt1 TNK061 Trafikens infrastruktur, 6 hp - itslearning

files.itslearning.com

Kursinformation, vt1 TNK061 Trafikens infrastruktur, 6 hp - itslearning

Linköpings universitet 2013-01-16

ITN/Anders Peterson

Kursinformation, vt1

TNK061 Trafikens infrastruktur, 6 hp

Kursen Trafikens infrastruktur ges för KTS2. Vissa föreläsningar ges gemensamt med kursen

Trafikinfrastruktur och planering för SL2 och FTL2.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om trafiksystemets infrastruktur, dess

uppbyggnad och funktioner samt om planering och utformning av infrastrukturen. Fokus ligger på

persontransporter och biltrafik. Efter kursen ska en student

kunna beskriva de olika planeringsstegen vid en statlig vägplanering.

känna till viktiga förutsättningar och metoder för planering av kollektivtrafik samt gång- och

cykeltrafik.

känna till grundläggande begrepp och tillvägagångssätt inom trafikplanering.

kunna utvärdera en översiktsplan baserad på givna planeringsförutsättningar och prognoser.

kunna beskriva egenskaper, funktioner och begränsningar hos de viktigaste typerna av

modeller som används vid trafikplanering.

kunna använda ett på marknaden vanligt förekommande planeringsverktyg för att göra

trafikanalyser.

kunna förstå och genomföra en samhällsekonomisk kalkyl över effekterna av en investering i

ett trafiknätverk.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Transportsystem.

Organisation och kursinnehåll

Kursen pågår under hela vårterminen. Undervisningen ges främst i form av föreläsningar där ett

antal interna och externa gästföreläsare medverkar. Se undervisningsplanen (nedan) för en

översikt av innehållet under den första läsperioden. Innehållet under den andra läsperioden

kommer huvudsakligen att omfatta samhällsekonomisk analys samt prognosmodeller. Ett viktigt

inslag i kursen är genomförandet av tre projektuppgifter.

Kurslitteratur

Huvudsaklig kurslitteratur är boken:

• Hydén, C. (red.) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur, Lund, 2008.


Hela boken ingår i kursen utom kapitel 9 och 15. Kapitel 1 och 12 kan läsas kursivt. Läroboken

kompletteras med föreläsningsbilder samt material som successivt publiceras på kursplatsen.

Informationsspridning

För informationsspridning i kursen används kursplatsen It’s learning. Instruktioner som rör

inlämningsuppgifter kommer dock enbart att distribueras i pappersformat.

Examination

Tre projekt ska utföras i grupp och betygssätts med vardera 3, 4 eller 5:

• Projekt I: Planering av en ny stadsdel (Uppstart fre 8 feb, lämnas in senast tors 7 mars.

Separata anvisningar publiceras på kursplatsen vid uppstart.)

• Projekt II: Trafikflödesanalys med Emme (Utförs under läsperiod vt2.)

• Projekt III: Lönsamhetsbedömning av infrastrukturprojekt (Utförs under läsperiod vt2.)

Dessutom ska en serie skriftliga inlämningsuppgifter göras individuellt. Vid tveksamma fall, t ex

om två svar är mycket snarlika, kan den skriftliga redovisningen komma att kompletteras med en

muntlig redogörelse. Misstanke om fusk kan också anmälas till universitetets disciplinnämnd. Serien

betygsätts som en helhet med 3, 4 eller 5, men utförs i tre omgångar enligt följande:

• Omgång 1: Trafikplanering (Delas ut fre 25 jan, lämnas in senast tors 28 feb.)

• Omgång 2: Prognosmodeller (Utförs under läsperiod vt2.)

• Omgång 3: Samhällsekonomisk lönsamhet (Utförs under läsperiod vt2.)

Slutbetyget utgörs av en viktning av de fyra examinationsmomenten, där varje projekt ges vikt

20 procent och inlämningsuppgifterna sammantaget ges vikt 40 procent. Projektuppgift eller

inlämningsuppgift som lämnas in för sent eller godkänns först efter komplettering kan ges betyg 2

vid den sammanvägda bedömningen av slutbetyget. Eventuella kompletteringar av

projektrapporter/omgångar med inlämningsuppgifter ska lämnas in samma datum som nästa

projektrapport/omgång inlämningsuppgifter, alternativt tors 29 aug, eller tors 12 dec. Den student

som inte blivit godkänd senast 31 dec 2013, gör om motsvarande kursmoment 2014, enligt de

instruktioner som då gäller för kursen.

Inlämningsfack

Kursens inlämningsfack i Täppan (plan 5) ska användas för alla inlämningar och eventuella

kompletteringar av inlämningsuppgifter och projektrapporter i kursen. Vid kompletteringar är det

viktigt att alla tidigare versioner av inlämningen bifogas. Den som inte själv har möjlighet att

lämna in en uppgift, kan skicka in den med vanlig post. Använd då adressen: Inlämningsfack

Kurs TNK061; LiU/ITN; 601 74 Norrköping

Lärarpersoner

Kursansvarig och examinator.

Inlämningsuppgifter omgång 1 och 2, samt Projekt I och II.

Anders Peterson, ITN; telefon 011 – 36 31 07; e-post anders.peterson@liu.se


Ansvarig lärare för Samhällsekonomi:

Inlämningsuppgifter omgång 3, och Projekt III.

Johan Holmgren, ITN; telefon 011 – 36 36 05; e-post johan.holmgren@liu.se

Kursassistent:

Emma Andersson, ITN; telefon 011 – 36 31 08; e-post emma.andersson@liu.se

Utöver dessa personer kommer ett antal interna och externa gästföreläsare att medverka under den

första delen av kursen, se undervisningsplanen nedan.

Undervisningsplan – läsperiod 1

Ändringar som genomförts efter att Timeedit-schemat först publicerats är understrukna.

mån 21 jan 8–10 K21 Fö 1: Kursintroduktion Anders Peterson, ITN

fre 25 jan 8–10 K21 Fö 2: Fysisk planering/TRAST Anders Peterson, ITN

(mån 28 jan 8–10 TP42 Passet utgår.)

tis 29 jan 13–15 K21 Fö 3: Trafiksäkerhet Ghazwan al-Haji, ITN

fre 1 feb 8–10 TP2 Fö 4: Miljöeffekter Anders Peterson, ITN

Passet samläses med TNSL10.

mån 4 feb 8–10 TP56 Fö 5: Kollektivtrafik Anders Peterson, ITN

Passet samläses med TNSL10.

fre 8 feb 13–15 K21 Fö 6: Projektintroduktion Anders Peterson, ITN

må 11 feb 8–10 K21 Fö 7: Biltrafik och trafikflöden Jan Lundgren, ITN

ons 13 feb 10–12 — Projekt I: Handledning Anders Peterson, ITN

tis 19 feb 13–15 K4 Fö 8: Gång- och cykeltrafik NN

Passet samläses med TNSL10.

ons 20 feb 10–12 — Projekt I: Handledning Anders Peterson, ITN

ons 27 feb 10–12 — Projekt I: Handledning Anders Peterson, ITN

More magazines by this user
Similar magazines