Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

www2.varberg.se

Upphandling av insatser inom hemtjänsten i Varbergs kommun ...

22.4Fallprevention, bedömningsinstrument

23.1Nutrition, riktlinje

23.2Nutrition, kostpärm

24.1Sårvård/trycksår, identifiera och förebygga, riktlinje

24.2 Sårvård/trycksår, identifiera och förebygga, rutin

25 Informations- och handledningsmöte, rutin

26 Patientsäkerhetsrapport, riktlinje

26.1Patientsäkerhet, mall för rapport resp. berättelse

26.2Patientsäkerhet, mall för riskbedömning

26.3 Patientsäkerhet, mall för översikt

27 Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret, riktlinje

Social omsorg

28 Nyckelhantering inom äldre- och handikappomsorgen

29 Överenskommelse för hantering av situation, då någon inte öppnar dörren

vid överenskommet besök

30.1Riktlinjer gällande mellan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och

Socialnämnden i Varbergs kommun rörande ärenden enligt lex Sarah-

bestämmelserna

30.2Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah, SOSFS

2011:5 (S)

24 (25)

More magazines by this user
Similar magazines