Grattis på födelsedagen Den väntades vänner - Imam Ali Islamic ...

imamalicenter.se

Grattis på födelsedagen Den väntades vänner - Imam Ali Islamic ...

År 1• Nummer 0 Juli-Sep 2012

”Det skall härmed

varda känt för er, för

mina änglar och för

dem som är i himlen,

att jag svär vid min

makt och härlighet

att jag inte har

skapat himlarna och

jorden och allt som

finns i dem, av annat

än kärlek till de fem

ädla människor som

sitter under

manteln.”

Special

utgåva

Imam Ali Islamic Center

Grattis födelsedagen

Den väntades

vänner


Till dem som drar sig

bort från ondskans

makter för att inte

[behöva] tjäna dem

och med ånger i sinnet

vänder tillbaka till Gud

riktas [Vårt] budskap

av glädje och hopp.

Framför då detta

budskap till dem av

Mina tjänare som

lyssnar till [Mitt] ord

och som följer den

bästa [väg som erbjuds

där].

Heliga Koranen

(Bernström) (39:19)

mediNa

utges av

Imam Ali Islamic Center

Prenumeration:

Helår 4 nr 160 kr.

Inbetalning görs

Plusgiro 643195-1

Ansvarig utgivare:

Mohsen Hakimollahi

Redaktionsadress:

mediNa

Datavägen 2B

175 43 Järfälla

Telefon

+46(0)8-58012314

Fax

+46(0)8-58012881

Artiklar som rör muslimer

i Sverige är välkomna

(helst i digital form) och

sändes vänligen till

redaktionen.

publikation@imamalicente

r.se

Redaktionen förbehåller

sig rätten att redigera

texten. Vill du skriva under

signatur går det bra, bara

redaktionen vet ditt namn.

För signerade artiklar

ansvarar artikelförfattaren,

för övrigt material

ansvarar redaktionen.

mediNa utkommer

kvartalvist.

Sista manusdag är 5:te

dagen i Dec, Mar, Jun och

Sep.

ISSN: 2001-3523

mediNa

Innehåll

Ledaren, sid 3 Skärselden,

sid 12

Han kommer …., sid 4 Vishetens

skattkammare , sid 13

Inbjudan till rättvisa och

Jämlikhet, sid 5

Guds existens,

profetskap och

Islams budskap,

sid 14

Konst, sid 6 Rättsvetenskap

och dess principer, sid 15

Boktips, sid 7

Personligheter

-Iqbal,

sid 8

Ramdan

Fastemånaden,

sid10

Dua Komeil,

sid 11

Den första

grundlagen,

sid 21

Ett samhälle där

man delade med

sig, sid 21

Mat och

religion,

sid 22

Mat

recept,

sid 23

Principer om jämställdhet, sid 16 Barnhörna,

sid 24

Shejk Muslihedin

Saadi från

Shiraz, sid 18

En

historisk

saga,

sid 25

Imam Hasan, sid 20 Den

unga muslimernas uppgifter i väst,

sid 28

Eid al-

Fitr,

sid

20

Islamiska Akademin, sid 29

2


mediNa

Ledaren

J ag har varit väl medveten om att

samförstånd och förståelse för

islam och muslimer har varit vagt i det

svenska samhället. Fördomarna mot

islam och felkopplingar till olika

problem har bekymrat både mig och

mina muslimska bröder och systrar. Jag

kan inte bara skylla samhällets

missförstånd utan kan säga att det lika

mycket kan vara vårt fel att vi inte

rätt sätt kunnat visa den fina och

fredliga religionen! Det här med att vi

har kallat varandra för ”vi” och ”dem”

har gjort att vi mer och mer har glidit

isär. Det ska inte finnas något vi och

dem i ett samhälle, särskilt inte i ett

land som Sverige där jämställdheten är

en viktig fråga. Alla vi är människor och

lika mycket värda. Vi betyder lika

mycket för ett samhälle oberoende

kön, etnicitet eller religion. Det som vi

måste göra tillsammans är att bygga

broar och öppna diskussioner emellan

oss.

Det är just det ”Imam Ali Islamic

Center” har i syfte att göra. Vi i Centret

har som mål att bästa sätt främja

och skapa en mer vänskaplig relation

och sammarbete med olika

institutioner och stiftelser. Vår avsikt är

att bland annat hjälpa muslimer att

bevara sina identiteter samt underlätta

integrationen i det svenska samhället.

Våra målsättningar grundar sig att

gynna muslimernas positiva ställning i

den svenska gemenskapen, samt att

öka kunskapen om det svenska

samhället och försöka minimera och

förebygga alla olika fördomar och

konflikter som kan dyka upp under

vägens lopp.

Ungdomarna i Centret har också varit

väl medvetna om olika problem som

har huserats runt mellan muslimerna i

Sverige. Därför har de tagit initiativ och

startat en förening där de själva vill

bidra med hjälpen som finns till godo

och funka som en lärande länk mellan

muslimska och icke-muslimska

ungdomar. Föreningen anordnar

årligen olika konferenser och även

träffkvällar med underhållning och

diskussionscirklar som berör muslimska

ungdomars problem ute i samhället.

Fysiska aktiviteter och andra sporter

finns även deras agenda som är

öppen för alla, muslim som ickemuslim,

och som anordnas flitigt av

medlemmarna.

Centret upprätthåller utöver de

kontinuerliga och regelbundna

aktiviteterna, daglig gemensam bön,

fredagsbön, psalmläsning och även

andra religiösa och kulturella högtider.

Imam Ali Islamic Center” har även en

administrativ avdelning som erbjuder

religiösa vigslar, skilsmässor,

utfärdande av olika intyg samt andra

tjänster. Under helgerna erbjuder

centret utbildning för barn och

ungdomar. Ni som vill hjälpa Centret är

hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Islam står ständigt för att hjälpa och

stödja de behövande. Vill du visa din

solidaritet med resurslösa

medmänniskor som drabbats av

katastrofer, kan Centret ta emot era

donationer och hjälpa er med att

överföra det till de behövande utan

några administrativa utgifter.

Som den världskända persiska poeten

Saadi sa för över 800 år sedan:

”Människor är som delar av varandra,

eftersom de är skapade av samma

ädelsten. Om någon del råkar illa ut kan

inte de andra vara oberörda. Du som inte

berörs av andras lidande kan inte

definiera dig som människa.” Denna

dikts innebörd är så djup och viktig att

det till och med står över ingången till

FN:s högkvarter.

Det här är vår första skrift som släpps

av Imam Ali Islamic Center. Syftet med

den är att presentera islamiska

synpunkter rörande muslimernas

intressen och den islamiska världen,

samt informationer som rör muslimer i

Sverige. Vi vill också introducera islams

lära, kultur och historia med betoning

den shiitiska synvinkeln.

Och viktigast av allt, att verka för

skapande av ömsesidig

informationsgivning mellan icke

muslimer och muslimer vad beträffar

deras kulturhistoriska samt religiösa

aktiviteter. Som jag tidigare har nämnt,

så är vårt syfte att skapa en bättrad

vänskaplig relation inte bara mellan

muslim och icke-muslim utan också

bland muslimerna själva!

Jag vill avsluta mina tankar med tre

meningsfulla utvalda verser ur den

Heliga Koranen, som beskriver bäst vår

strävan mot bättre gemenskap och

samförstånd mellan oss människor, i

vårt vackra land Sverige:

"KALLA [människorna, Muhammad]

med kloka och goda ord att följa din

Herres väg, och lägg fram argumenten

ett måttfullt och försynt sätt; ... "

Koranen-Bernström [16:125]

"Vem talar ett skönare språk än den

som kallar [människorna] till tron

Gud, ... " Koranen-Bernström [41:33]

"Och ge er inte in i diskussioner med

efterföljarna av tidigare uppenbarelser

annat än det hövligaste och mest

hänsynsfulla sätt - utom med sådana

bland dem som vill väcka förargelse - och

säg: "Vi tror det som har uppenbarats

för oss och det som har uppenbarats för

er, och vår Gud och er Gud är en och

samme Gud och vi underkastar oss Hans

vilja." Koranen-Bernström [29:46]

Mohsen Hakimollahi

Chefsredaktör

3


Han lever, men

är fördold. Det

tros att han

skall framträda

nytt

jorden före

qiyama

(Domedagen).

mediNa

Han kommer ….

mam Hasan al-Askaris son föddes i I Medina den 15e shaban år 256 A.H.

På grund av härskarnas förföljelser

försvann imamen första gången år 261

och slutgiltigt år 328 A.H., vid 72 års

ålder, och då började hans ghayba

kobra (Han lever, men är fördol). Det

tros att han skall framträda nytt

jorden före qiyama. Han är fördold för

att kunna leva och vara till hjälp mot

tidens ondska och kunna vara

närvarande överallt i världen närhelst

mänskligheten behöver gudomlig

vägledning. Han skall framstå i Mecka.

Det tros att imamen hjälper alla som är

i nöd.

Så som Gud har hållit profeter som

Khiedhr, Iljas och Jesus i livet, så har

Han också hållit den tolfte imamen i

livet. Han är tidens imam, och därför

känner han till mänsklighetens alla

handlingar.

Det är intressant och upplysande att

lägga märke till hur ledarskapet

(imamat) räddades av Gud. Alla

imamerna blev förgiftade eller

ihjälslagna av sina fiender. Ingen av

dem levde ett liv rikedom. En del av

dem fängslades och tvingades leva i

fängelsehålor. Likafullt efterträddes de

tolv imamerna av varandra i enlighet

med Guds bud, så som profeten

Mohammad förutsade.

Fastän förföljelsen mot Alis ätt

fortsatte så länge de tolv imamerna

levde, i omkring 260 år, så förblev alla

imamerna utan undantag

medelpunkten och källan till gudomlig

kunskap, till fromma för muslimerna

och mänskligheten i dess helhet.

Världslig makt och materiellt välstånd

betydde ingenting för imamerna.

Under tiden fortsatte umayyadernas

och abbasidernas dynastier att härska

över den muslimska världen.

Befattning: Tolfte Imamen

Namn: Mohammad

Titel: Mahdi

Smeknamn Abolghasem

Faders namn: Hasan

Moders namn: Narjes

Födelsedatum: Fre 2:a Aug 869

Födelseort: Samera-Irak

Tidens Kung: Motamed Abbasi

Ledarskaps tid: Från 5:e Jan 873

Ålder: Är vid liv från år 869

Ockultations datum: Fre 5:e Jan 941

Ockultations plats: Samera-Irak

Profeten(FVMH): Hoppet är välsignelsen för mitt folk, för om det inte fans hopp skulle ingen mor

föda sitt barn, och ingen trädgårdsmästare skulle plantera något träd.

4


mediNa

Inbjudan till rättvisa och jämlikhet

M änniskans egenskaper skall

vara en återspegling av Guds

egenskaper, och i det mänskliga

samfundet skall Guds egenskaper vara

vitt utbredda. I enlighet med detta, i

samma utsträckning som Koranen

betonar Guds rättvisa och uppmanar till

rättvisa och jämlikhet i samhället och hos

individer, betonar Koranen att orättvisor

leder till samhällets fördärv. Koranen

beskriver förtryckarnas öde enligt vilket

dessa går mycket hårda straff till mötes.

Koranen återger de gamla folkens öde

och minner om ett flertal tillfällen då

dessa har drabbats av Guds

bestraffningar. Detta p.g.a. det förtryck

och den korruption dessa anstiftade.

Koranen uppmanar oss att ta lärdom av

dessa berättelser och varnar oss så att vi

inte skall drabbas av ett liknande öde.

Koranen uttrycker denna princip mycket

klart och tydligt: "Gud bjuder förvisso

rättvisa, välgörenhet och givmildhet mot

anförvanter och förbjuder det skändliga,

otillbörliga och kränkande." Enligt den

islamiska läran är det fel såväl att begå

orätt och utsätta andra för förtryck som

att själv acceptera sådant. Enligt Koranen

skall man "varken göra eller lida orätt" Att

ge upp inför de orättfärdiga uppmuntrar

dem att fortsätta sina illdåd.

5

Han är fördold för att

kunna leva och vara

till hjälp mot tidens

ondska och kunna

vara närvarande

överallt i världen

närhelst

mänskligheten

behöver gudomlig

vägledning.


I österlandet tar

det en konstnär

fyrtio år att

framställa en vas

av porslin.

Västerlandet

producerar

hundra stycken

om dagen, alla

exakt likadana;

mediNa

Konst

M oskén i Cordova är ett

av de finaste

minnesmärkena över den

muslimska konsten i

Europa. Både arkitekten

och hantverkarna var

lokala förmågor som

införde en mängd nya

idéer. Muslimerna var

mästare alla slags

mosaik, intarsia,

genombrutna ornament

och olika typer av

inläggningar. Dörrar,

predikstolar och tak i

många av de gamla

moskéerna i hela den

muslimska världen har

fantastiska dekorationer

med underbara spetsmönster i

mosaik, snidat elfenben, trä och

stuck. Fint skurna bitar av snidat

trä är sammanflätade i de mest

utsökta mönster av hög

konstnärlig halt. Överallt finns

ciselerat och graverat ädelträ

och elfenben. Altaret i kyrkan

San Isidore Hispalensis (han var

ärkebiskop i Sevilla i början av

sexhundratalet e Kr) och det

snidade juvelskrin av elfenben

som gjordes åt drottning

Isabella ettusentalet och den

snidade elfenbensask som nu

finns i Bayeaux-kyrkan, utfört

elvahundratalet (tydligen någon

korsfarares krigsbyte från

österlandet), med inläggningar

av silver i drivet guld, är

exempel denna konstart, som

var österlandets stolthet och ära.

Alla dessa utsökta

konsthantverk i miniatyrformat

utfördes med grova och enkla

verktyg, vilket i sig är ytterligare

en hyllning till dessa

hantverkares skicklighet och

konstnärliga begåvning.

Askar, skrin och kistor, besatta

med juveler, finns att se

många håll, men finast är nog

de som finns i muséerna i

Damaskus och Kairo. Sa'adi sade

med rätta: "I österlandet tar det

en konstnär fyrtio år att

framställa en vas av porslin.

Västerlandet producerar hundra

stycken om dagen, alla

exakt likadana; det är lätt

att räkna ut värdet hos

den ena i jämförelse med

den andra."

Muslimerna var också sin

tids mästare i konsten att

snida och färga gips och

stuckatur i en stil som

fortfarande lever kvar,

fastän de moderna

tekonologierna

dessvärre gör själva

hantverket allt

sällsyntare eftersom tiden går.

Exempel från niohundratalet, en

del även innehållande

emaljarbeten, finns att se i

Andalusien. Alhambra pryds av

mästerverk i denna konstart från

tolvhundratalet. De skimrar som

senare tiders italienska majolika.

Den berömda blomvasen från

Alhambra, som är en och en halv

meter hög, är ett av de allra

utsöktaste exemplen.

6


mediNa

F atima, frid vare med henne,

sade att när de satt där, hela

Ahle Beit (Profetens familj) samlad

under manteln, sade Gud Allsmäktig:

”Det skall härmed varda känt för er,

för mina änglar och för dem som är i

himlen, att jag svär vid min makt

och härlighet att jag inte har skapat

himlarna och jorden och allt som

finns i dem, av annat än kärlek till

de fem ädla människor som sitter

under manteln.”

Gabriel frågade Gud vem som befann

sig under manteln. Gud talade om för

honom att det var människorna i

Apostelns hus. Gabriel bad Gud att få

vara den sjätte under manteln. Han

hälsade Profeten och fick lov att

stiga in under manteln. Gabriel sade

att Gud hade skapat universum för

deras skull, grund av sin kärlek till

dem. Och ”Gud vill bara att det som

V i började med människans

utveckling från en primitiv

djurliknande varelse, som levde i hålor

och grottor i bergen, till atom- och

rymdålderns sofistikerade

världsmedborgare, omgiven av ett

teknologiskt överflödssamhälle.

Vi utvärderade detta samhälle som det

framträder i västerlandet, och

studerade hur det verkar och

verkas av den mer lättjefulla

orienten. Som illustration använde vi

en iraniers reaktioner vid en vistelse i

Europa.

Vi undersökte bakgrunden till

kristendomens utbredning och

studerade sedan hur dess makt ökade

och hur den splittrades i sekter. Vi såg

efter vilka följder detta hade för

världen, inte minst i form av den antiislamska

propaganda som utmärks av

en vildhet man bara ägnar en rival som

man verkligen fruktar. Vi såg hur

kristendom och Islam kom att mötas

ansikte mot ansikte i Afrika.

Vi har sett hur jakten efter lyckan

Boktips

är rituellt orent skall hållas ifrån dig, o

Husets Profet, och att din renhet skall

bestå och bli ännu renare.”

dominerar maskinkulturen med sitt

vilda sökande efter nya materialistiska

sensationer, och hur de utstötta

reagerar mot den tomma enformighet

som blir följden.

Vi har sett följderna av fri tillgång till

alkohol, och de drastiska skillnader som

tillåts mellan dem som har och dem

som inte har, trots att religionen inte

borde tillåta sådana skillnader. Vi har

sett hur motståndare mot grymhet mot

djur kämpar en förtvivlad kamp; vi har

sett rasdiskriminering och familjens

upplösning, och vi har sett hur vissa

intressen vidmakthåller en brist

nödvändiga varor genom konstruerade

bristsituationer.

Del 2 gjorde en överblick över vad

Islam har att erbjuda denna djupt

störda värld. Vi studerade Islams

doktriner avseende människan,

evigheten och Domens Dag, dess

inställning till livet jorden och

människans plikter, dess betoning av

förnuftet, dess undervisningsprogram

och politiska följdverkningar, och dess

krav att varje människas vilja bör

Ali bad den Helige Profeten förklara

vad Gud hade menat med att samla

dem under manteln. Profeten svarade:

”Jag svär vid Gud, att varhelst

denna tradition berättas vidare

bland våra vänner och anhängare,

skall Guds välsignelse svepa in dem

och änglarna skall omge dem och

be om Guds förlåtelse åt dem, ända

tills de skils åt.”

Så skulle Gud också lyfta sorgen från

axlarna dem som kommit för att

fråga om traditionen, och besvara

deras böner. Ali svor vid Ka'abas

Herre att Ahle Beit och deras vänner

skulle glädjas åt denna händelse

både i detta livet och nästa.

underordna sig Skaparens upphöjda

Vilja, både i det yttre och det inre livet.

Del 3 handlade om hur Islam handskas

med sociala problem, alkoholism,

familjeliv, rasism, klassmotsättningar

och världsfred.

Vi frågade slutligen: Vilken är Islams

ställning i dag? Vilken uppgift har

Islam, och vilken roll kan och bör det

spela för att hjälpa mänskligheten ut ur

det träsk, dit både den östliga och den

västliga materialismen hotar att störta

oss alla?

7


mediNa

Personligheter Iqbal och Hans Maning

A lla folks och nationers historia

är fylld av oräkneliga medoch

motgångar samt upplevelser av

alla slag, ibland bittra och andra

gånger Ijuva. Mellan den tjocka

bokens pärmar, som innehåller

nationens digra historia, finns dagar av

frihet och oberoende, aktivitet och

rörelse, enhet och välstånd jämsides

med mörka och dystra nätter av

förtryck och fångenskap, stagnation

och passivitet oenighet och elände.

Om män flyktigt bläddrar igenom

bokens många sidor, kommer den att

avslöja, att det under långa perioder

av förtryckarstyre i olika nationers

historia, alltid funnits osjälviska män

med fulländad mental styrka som varit

befriade från egoismens bojor och fast

beslutna att tjäna sina fjättrade

kamrater och befria dem från

slaveriets och träldomens band. Dessa

män reste sig mot det råa förtryckets

skenbart eviga styre och förkunnade

sålunda framträdandet av triumfens

gryning.

Ju mer förfinade och fulländade dessa

stora mäns åsikter och gärningar har

varit, desto djupare inflytande har de

haft sina åhörare och desto mer

framgångsrika har de varit i att riva

ned grymhetens och förtryckets

fästningar. Dessa män är sannerligen

de gudomliga profeternas

ställföreträdare och den Allsmäktiges

tydliga bevis jorden.

Den mycket lärde lqbal Lahori

tillhörde väl ansedda framstående

män, djupsinniga tänkare outtröttliga

krigare och frisinnade ledare, som

följde de gudomliga profeternas och

Guds utvaldas fotsr. Sådana

betydande män satte, som sin

upphöjda mål, upp den profetiska

kallelsen att upplysa massorna och

befria dem från träldomens och

förtryckets ok. De sparade inte

krafterna för att fullfölja en sådan

kallelse.

Den store vetenskapsmannen Iqbal

föddes i ett århundrade.som betraktas

som ett av de mörkaste dystraste och

avskyvärdaste i Islams historia. 1800talet

var ett sekel då den västerländska

kolonialismens totala och expansiva

herravälde härskade över de förtryckta

och berövade folken i öst, i synnerhet

över muslimerna, under denna period

var hela den muslimska världen, från

Indien, Afghanistan och Iran i öst, tiIl

Marocko, Algeriet och Tunisien i väst,

under direkt eller indirekt kontroll av

de västerländska kotonialisterna.

Endast en förment skugga hade dröjt

sig kvar av det enda och förment

självständiga islamiska styret den

tiden d.v.s. den ottomanska staten,

som sedan länge ansetts som

”Europas sjuke man”, p.g.a. sin svaghet

och bräcklighet. Den hade blivit så

svag, att en utav avdelningarna under

dess överinseende då och då höggs av

från spillran av detta skröpliga och

trötta imperium. Sådana

”avhuggningar” anstiftades av

mäktiga västländer med en tydlig

strävan efter nationalism och

skapandet av en oberoende stat!

Sålunda drevs detta geriatriska

imperium mot upplösning och sitt

oåterkalleliga slut.

De muslimska samhällenas oenighet,

förvirring och försumlighet hade ökat i

sådan omfattning att något hopp om

en kortsiktig lösning och

återupprättandet av en muslimsk

storhet inte fanns. Orsakerna till

muslimernas splittring förvirring och

nonchalans är följande:

- de kände inte till Islams läror;

- de var omedvetna om händelserna

och utvecklingen ute i världen;

- de var inte tillräckligt informerade

om västs utvecklingsmöjligheter och

resurser och omfattningen av dess

framsteg inom vetenskapen,

teknologin samt dess andra

ansträngningar inom undervisningen;

- muslimska Iedare över hela världen

visade likgiltighet inför muslimernas

öde;

- muslimska ledare var liknöjda inför

de fientliga främlingarnas ondskefulla

planer, intriger och illvilliga gärningar.

Eftersom jorden aldrig kommer att

förbli i avsaknad av det gudomliga

beviset även i detta fasaväckande

mörker, kom det fram frisinnade och

osjälviska män, som hade utbildats

och fostrats i de gudomliga

profeternas och väktarnas skola. De

reste sig mot sin tids förtryckande

system och grundade begreppet

”muslimsk enhet” och etablerandet av

en “global muslimsk stat”.

När den högst lärde Iqbal klev in de

politiska kampanjernas arena, hade

den redan framlidne Seyyed Jamaluddin

Assad-Abadi Hamedanis (känd

som Afghani) revolutionerande och

strålande tankar om enighet och

solidaritet bland muslimer och

grundandet av en islamisk regering,

tänt det muslimska sinnet, med

flammor av entusiasm och en

försäkran om detta lovande

framtidsperspektiv. Iqbal hade

attraherats av begreppet “muslimsk

enhet” så till den grad, att han, liksom

sin föregångare, den framlidne Seyyed

Jamal, aldrig gav upp sina

ansträngningar och sin kamp för att

förverkliga denna strävan.

För att fullgöra sin gudomliga mission,

d.v.s. befria muslimerna från deras

underdåniga liv, förödmjukelser och

8


mediNa

till Muslimsk Enhet

armod, engagerade sig Iqbal i seriösa

och djupa studier i Islams läror. I detta

arbete uppvisade han en särskilt

intresse för, och lade ner mycket

ansträngningar , att tillägna sig den

Heliga Koranen och betrakta de

Koraniska verserna. Det är känt, att

han själv har sagt: ”Jag reciterade

Koranen, som om den hade

uppenbarats för mig.”

Samtidigt med inlärningen och

förståelsen av de islamiska lärorna,

började lqbal också studera västs läror

och vetenskaper. Snart satte han igång

att lära sig västerländsk filosofi och

vishet under ledning av den brittiske

tänkaren Thomas Arnold som

undervisade i filosofi vid universiteten

i Aligarh och Lahore.

Under dessa år av studier, inlärning

och samlande av teoretiska kunskaper,

tog Iqbal också i sin program med en

avdelning för självfullkomning,

praktisk- och beteende-rening och

antagande av gudomlig etik. Jämte

sådan teoretisk och praktisk

perfektion, studerade han också

orsakerna till muslimernas dekadans

och efterblivenhet i allmänhet och hos

sina landsmän den indiska

subkontinenten i synnerhet. Han

försökte länka ut en lösning de

problem, med vilka muslimerna

konfronterades, genom att stödja sig

sin uppskattning av sitt eget

samhälles verklighet.

Efter 20 år av oavbruten och ihärdig

forskning, studier och begrundan,

finner lqbal slutligen med hjälp av

gudomlig inspiration och styrkt av den

osynliga Makten, vägen till den

yttersta frälsningen, då han sedan

barndomen hade närt en känsla för

poesi och haft en riktig aptit

litteratur, beslöt Iqbal att uttrycka sina

upplysande och högst motiverade

läror i diktens form. Bland de olika

existerande versmåtten och stilarna,

valde han Mathnawi-stilen, som han

ansåg mest passande för framförandet

av sitt budskap.

Sedan sin barndom, då han levde i

familjens varma atmosfär hade Iqbal

varit förtrogen med och fäst sig vid det

persiska språket och den persiska

litteraturen. Ju närmare kunskapens

och betraktelsens höjdpunkt han kom,

desto mer kunde han uppskatta

omfattningen av det persiska språkets

förmåga att handskas med och

uttrycka subtila, andliga realiteter och

begrepp. Dessutom beundrade han de

dyrbara skatterna bestående av sann

kunskap, som under århundraden

producerats av stora iranska tänkare,

vise män och poeter. Varenda juvel

från denna mättade skatt, han egen

hand för muslimerna avslöja

befrielsens, frihetens välståndets och

triumfens hemligheter och väcka upp

dem från deras slummer orsakad av

ignorans och nonchalans.

Av de stora iranska poeterna och

tänkarna var lqbal mest fascinerad och

betagen av Maulana Jalal-uddin

Balkhi, och inspirerades mycket av

hans tankar. Slutligen, ohjälpligt

imponerad av Mollaye Rooms

(Maulana Jalal-uddin) läror och

instruktioner, formade lqbal frukterna

av 20 års studier och betraktelser i två

poesisamlignar vid namn Jagets

Hemligheter och

Självfrämlingskapets Hemligheter,

båda i Mathnawi-e-Manawi poetisk

stil.

I detta sammanhang refererar orden

“jag” och ”själv” till mänsklighetens

verkligt gudomliga upphöjda jag,

visavi den ondskefulla och orena sidan

av människans jag, vilket är ”ickejaget”

och inte själva ”jaget”. ”Jagets

Hemligheter” är liktydig med det

sättet, vilket män kan återgå till det

egna i gudomliga jaget; kort sagt, hur

män uppnår stadiet av gudomligt

ställföreträdande. I sin redogörelse för

dessa hemligheter, tycks lqbal ha

kommit ihåg innebörden av denna

vers från den Heliga Koranen:

”I som tron, tagen hand om eder sjäIva.

Den, som far vilse, kan icke skada eder,

då I ären stadda den rätta vägen. Till

Gud skolen I allesammans återvända,

och han skall tala om för eder vad I

gjorden.” Koranen(5:105) och även

följande Hadeeth-Shareef (förnämt

berättad tradition):

Den som känner sig själv, känner sin

Skapare.”

Finnandet av sig själv eller

uppnåendet av självmedvetenhet,

sker i tre stadier:

1. Genom total åtlydnad av

Koranens bud och islamiska

traditioner.

2. Genom att rena jaget, öva sig

självbehärskning och anta islamiska

moraliska principer.

Genom att uppnå det gudomliga

beskyddets och ställföreträdandets

heder.

Det tredje stadiet är verkligen den

mänskliga fulländingens Iqbals citat av

Imam Ali (fvmh) var en perfekt

exempeI och ett överlägset

förverkligande av ett sådant

uppnående. Såsom Profeten

Muhammad (fvmh) förklarade var

Imam Ali den Gudomlige viseregenten,

den Gudomliga handen och

den Gudomlige väktaren; och Allahs

bud och dekret växte fram honom,

hans händer, hans tunga, hans sinne.

Försättning sida 17 >>>>>

9


TROENDE! Det

är en plikt för

er att fasta,

liksom det var

en plikt för

dem som levde

före er - kanske

skall ni frukta

Gud.

Koranen-

[2:183]

Bernström

mediNa

Ramadan, Fastemånaden

”Troende, det är en plikt att fasta,

liksom det var en plikt för dem som

levde före er – kanske skall ni frukta

Gud”. (Koranen 2:183)

O m Ramadan står vidare i

Koranen: ”För att ge

människorna vägledning [inleddes]

i månaden Ramadan

uppenbarelsen av Koranen i vilken

vägledningen klargörs och en

måttstock ges med vilken rätt kan

mätas och skiljas från orätt. Den av

er som ser månens nytändning

skall fasta månaden ut. Men den

som är sjuk eller [stadd] resa

[skall fasta därefter] under

motsvarande antal dagar. Gud vill

göra det lätt – inte tungt - för er.

Håll [fastan under den föreskrivna]

perioden och prisa Gud som har

väglett er - kanske skall ni visa

[Honom] tacksamhet. (Koranen

2:185)

Muslimer håller fasta varje dag i

månaden ramadan. De varken

äter, dricker, röker eller idkar

sexuellt umgänge från den sanna

gryningen till nattens inbrott.

Fastan har många betydelser.

Bland dessa är kanske den

viktigaste att träna sig i

självkontroll. Genom att avhålla

sig från att tillfredsställa kroppens

behov under dygnets ljusa

timmar, har man istället tid och

kraft att ägna sig åt sin andliga

natur. Det blir ett sätt att komma

närmare Allah. Ramadan är därför

en tid av intensiv tillbedjan,

Koranläsning, välgörenhetsarbete

och en tid för goda gärningar.

Vanligtvis äter man ett mål –

suhoor – innan gryningen, och ett

mål – iftar – vid skymningen.

En del muslimer bryter fastan vid

solnedgången, men

shiamuslimerna väntar till nattens

början. Tidsskillnaden mellan

dessa två uppfattningar är den tid

skymningsljuset dröjer kvar

österhimlen. Den tiden ökar ju

längre man kommer från

ekvatorn mot polerna.

Fastan gäller hela kroppen. Den

innefattar att inte se något ont

och att inte höra något ont, så att

alla mänskliga sinnen skall

undvika det onda.

Fastan börjar från och med

daggryningen, och avsikt (niyya)

är nödvändig, dvs. att uttrycka sin

avsikt att hålla fasta. Om ingen

måltid hålls vid gryningen (sehri

kan man uttala niyya när man har

tillfälle sedan man vaknat om

10

morgonen. När fastan avbryts

läses följande (ej obligatoriskt):

ALLAHOMMA LAKA SOMTO WA

ALA REZQEKA AFTARTO WA ALAIKA

TAWAKKALTO.

(0, Gud, jag håller fasta endast för

Dig, och jag äter av det uppehälle

Du givit mig, och jag förtröstar

och förlitar mig Dig).

Nätterna 19:de, 21:a och 23:de i

månaden anses vara särskilt

heliga och kallas för Layali-al-

Qadr – Allmaktens nätter (97:1).

Det var en av de tre nätterna

Allah uppenbarade Koranen. Runt

år 610 e. Kr. hörde Mohammad

(fvmh) en röst. Det var ärkeängeln

Gabriel, som sa till honom att han

blivit utvald för att motta Allahs

ord. Koranen säger att denna natt

är ”förmer än tusen

månader” (97:3), och därför

tillbringar många muslimer hela

de tre nätterna i bön.

I många moskéer (eller hemma)

reciteras en del av Koranen varje

kväll under Ramadan. På så sätt är

hela Koranen genomläst

Ramadans sista kväll.

Vardagsliv under Ramadan:

Ett normalt liv är tillåtet under

fastemånaden från nattens

inbrott till gryningen.


mediNa

Delar av Dua Komeil

O Gud! Jag frågar Dig, Genom Din

barmhärtighet, som täcker allt, Genom

Din kraft större än allting, och till vilken

allting underkastas och är undergiven,

Genom Din styrka med vilken du

övervinner allt, Genom Din ära, framför

vilket ingenting står, Genom Din

storslagenhet, som fyller allting,

Genom Din auktoritet, som höjer sig

över allt, Genom Ditt ansikte (d.v.s.

väsen), som kvarstår efter förstörelsen

av allting, Genom Dina namn (attribut)

som bevisar Din kraft över allting,

Genom Din kunskap, som omfattar

allting, och, Genom ljuset av ditt

ansikte (d.v.s. väsen), för vilket allting

skiner.

O' Gud! Jag (kan) inte finna någon, som

(kan) förlåta mina synder, som (kan)

dölja mina fula missdåd, eller som (kan)

ändra mina missdåd till gott, Förutom

Du. Det finns ingen Gud förutom Dig.

Ära och beröm är för Dig. Jag har

skadat mig själv, Jag vågade (att synda)

grund av min okunnighet, (Men) Jag

vilar din eviga hågkomst om mig,

och Din (oavbrutna) nåd mig. Q'

Gud! Så många fula (gärningar) Du har

täckt! Så många tunga olyckor Du har

höjt! Så många snubblanden Du har

förhindrat! Så många ogillade (objekt)

Du har tagit bort! Så många nådiga

O' ljuset, O' det mest heliga, O ' först av

de första, och det sista av de som

kommer bli sist. O Gud! Förlåt mig

(mina) synder, som bryter isär ärbarhet.

O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som

för med sig olycka. O Gud! Förlåt mig

(mina) synder, som ändrar framgång. O

Gud! Förlåt mig (mina) synder, som

stänger ute åkallan. O Gud! Förlåt mig

(mina) synder, som skär av hopp. O

Gud! Förlåt mig (mina) synder, som för

med sig sorg.

O Gud! Förlåt mig (mina) synder, som

jag har begått och alla misstag jag har

gjort. O Gud! Jag närmar Dig genom

Din hågkomst, Söker din förbön genom

Dig själv, och Frågar Dig genom Din

generositet, Att föra mig närmre Dig,

beröm, vilka jag inte är förtjänt av, Du

har spridit! O' Gud! Min sorg, är stor,

Mitt bedrövliga tillstånd överskred

gränserna, Mina gärningar är korta,

Mina kedjor höll mig nere, och Mitt

höga begär undanhåller mig från mina

(egna) fördelar. Världen har lurat mig

genom dess illusion och min själ

genom dess illojalitet, och mina

framskjutanden. O' Min Mästare! Jag

frågar Dig vid Din styrka, att inte låta

mina fula gärningar och handlingar

dölja min åkallan från Dig, Sålunda,

vanära mig inte genom att avslöja vad

som är hemligt av mina (handlingar),

Att skänka mig (förmågan att) tacka

dig. Att inspirera mig (till) Din

hågkomst. O' Gud! Jag frågar Dig som

en (person som är) undergiven,

ödmjuk, och hörsamt till: Behandla mig

vänligt, Hav barmhärtighet med mig,

och Gör mig nöjd, belåten, och ödmjuk

under alla omständigheter.

O' Gud! Jag frågar Dig som (en person),

Vars fattigdom är kraftig, Som

presentera sitt behov endast till Dig,

och Vars begär är stor för vad (endast)

Du har, O' Gud! Stor är Din auktoritet,

Upphöjd är Din plats, Okänd är Din

plan, Klar är Din befallning,

överväldigande är Din styrka,

Kontinuerlig är Din kraft, och Flykt är

omöjlig från Din dom.

vilka (endast) Du känner till, och,

Påskynda inte straffet för vad jag har

gjort i hemlighet, som t.ex., Mina fula

gärningar, Mina överträdelser, Min

kontinuerliga oaktsamhet, Min

okunnighet, Mina talrika önskningar,

och, Min dumhet, O' Gud! Genom Din

styrka, Var medlidsam (med mig) under

alla omständigheter, och, Hav nåd med

mig i alla sakfrågor. Min Gud och min

Herre! Vem kan jag fråga, förutom Dig,

för att avlägsna mina nackdelar och att

se om mina affärer?

11

Ramadan är den

månad då

troende

muslimer varken

äter, dricker,

röker eller idkar

sexuellt

umgänge från

gryningen till

skymningen.

Ramadan är en

tid för

eftertanke,

hängivenhet för

Allah,

självkontroll.


Profeten(fvmh):

Gud tycker

mycket om den

man som

kommer ihåg

Honom mycket.

mediNa

Skärselden

O rdet "skärseld" betyder

ett intervall. Den Heliga

Koranen tolkar livet mellan döden

och Domedagen som Skärselden.

"De skola säga: Herre vårt elände

överväldigade oss och vi voro

människor som foro vilse. Herre för

oss ut härifrån, ty om vi återfalla så

varda vi förvisso orättfärdiga. Han

skall svara: Försvinn därborta i

Skärselden till Återuppståndelsens

dag". (23:108-1 10)

Detta är den enda vers som kallar

intervallet mellan döden och den

Sista Domen, Skärselden.

Islamiska forskare har grundval

av denna vers betecknat stadiet

mellan döden och Domedagen

som Skärselden.

Denna vers hänvisar till livet efter

döden endast i så motto att den

nämner att en del människor är

ångerfulla efter döden och ber att

få bli återförda till denna värld,

men att de nekas detta. Den

avslöjar uttryckligen, att efter

döden lever man ett slags liv, där

ens önskan att återvända avslås.

Det finns många andra verser

som bevisar att man kommer att

ha ett slags liv mellan döden och

Uppståndelsen där man upplever

känslor, konversation, känner

glädje, lidande och sorg och

slutligen ett slags lycka.

Det finns femton verser

sammanlagt som ena eller

andra sättet skildrar ett slags liv

och som bevisar att man lever ett

fullständigt liv mellan döden och

Domedagen. Dessa verser indelas

enligt följande:

Först finns det flera verser som

hänvisar till konversation mellan

de odygdiga och de goda eller de

korrupta, onda människorna och

änglarna direkt efter döden

såsom de tidigare nämnda

verserna, 4:99 och 23:108-1 10.

För det andra finns det verser

som i likhet med ovannämnda

verser bekräftar att efter

konversationen säger änglarna åt

de dygdiga och goda

människorna att åtnjuta Guds

välsignelser, det vill säga, de

behöver inte vänta till

Domedagen. De följande

verserna uttrycker denna åsikt:

"Dem änglarna taga hädan som

goda människor, i det de säga: frid

vare över er. Träden in i Paradiset

till lön för vad ni uträttat." (16:34)

"Man sade: Gå in i Paradiset. Han

svarade: 0, att mitt folk visste varför

min Herre förlåtit mig och satt mig

bland de ärade." (36:25, 26)

I verserna som föregår den

sistnämnda utspelar sig en

diskussion mellan en troende ur

familjen Yasin och hans folk. Han

uppmanar dem att lyda

budbärarna i Antioch (en stad)

som övertalar människorna att

endast dyrka Gud och ingen

annan än Honom. Han förklarar

sin tro budbärarna och

uppmanar dem att följa honom.

Verserna berättar om en person

som dör medan människorna

ännu inte hade övertygats att

följa honom. När han upplevde

Guds förlåtelse och generositet i

den andra världen önskade han

att hans folk som fortfarande

levde kunde få veta hur lycklig

han var. Dessa händelser

utspelade sig uppenbarligen före

Domedagen när det ursprungliga

och det sista kommer att mötas

och ingen kommer att vara kvar

jorden.

En annan punkt är att det finns

flera himlar för de välsignade, inte

endast en. Det vill säga, det finns

olika himlar i enlighet med den

troendes närhet till Gud.

Dessutom deklarerade profeterna

och deras efterföljare att några av

dessa himlar är knutna till

Skärselden och inte till

Återuppståndelsen. Som en följd

av detta bör ordet himmel i ovan

nämnda verser inte förknippas

med Återuppståndelsen.

För det tredje antyder dessa

verser inte någon konversation

mellan änglarna och människan.

De berättar tydligt om de lyckliga

och välvilliga människornas liv

och deras välgång, och om de

dömda, onda människornas tortyr

och lidanden i intervallet mellan

döden och Återuppståndelsen.

De följande två verserna är av

denna typ:

"Man betraktar ej dem som dödats

för Guds sak som döda. Nej, de äro

levande och försörjde av sin Herre.

Glädjande sig över vad Gud givit

dem av sin ynnest och fröjdande sig

över dem, som ej upphunnit dem,

därför att ingen fruktan skall råda

över dem och de ej behöva varda

bedrövade." (3:163-165)

"Men Gud bevarade honom för

deras onda stämplingar och det

värsta straff drabbade Faraos folk.

Till elden skola de föras fram både

morgon och afton, och den Sista

Dagen skall det heta: Låten Faraos

folk undergå det värsta

straff." (40:48-49)

Denna heliga vers talar om två

slags straff för Faraos folk. Det ena

kommer att bli Domedagen,

när de kommer att föras fram till

elden två gånger om dagen utan

att bli kastade i den. Det andra

blir efter Domedagen, då folket

kommer att kastas i Elden. Det

andra straffets längd framgår inte

i motsats till det första, där orden

morgon och afton nämns.

Enligt imam Alis tolkning av

denna vers hänvisar det första

straffet till Skärselden, där det

existerar morgnar, kvällar, veckor,

månader och år, medan det andra

straffet hänvisar till

Återuppståndelsen, vilken är

tidlös.

I berättelserna om den helige

profeten och Ali, betonas ständigt

Skärselden och de troendes och

de ondas liv.

Efter muslimernas seger i slaget

vid Badr dödades en grupp av de

arroganta Quraish-ledarna och

kastades i en brunn nära Badr.

Guds Profet talade till ledarna

från brunnens öppning och sa:

"Det som Gud hade lovat oss har

blivit verklighet, har detta även

12


mediNa

hänt er?'

Några av Profetens följeslagare

sa: "Talar du till de döda? Hör de

vad du säger?" Profeten sa: "De

har nu större

varseblivningsförmåga än vad ni

har." Enligt denna berättelse

(Hadith) och andra så är själen

inte helt och hållet avklippt från

sin förbindelse med kroppen med

vilken den varit förenad och levt

Ur vishetens skattkammare

1. Säg "Salamun Alaikum" så att ni stärker

vänskapen mellan varandra.

Profeten Muhammad (SAW)

2. Besök dina närstående och bistå dem om de

behöver hjälp, så kommer Allah i gengäld att hjälpa

dig.

Profeten Muhammad (SAW)

3. Den är muslim genom vars händer och tunga

ingen kommer till skada.

Profeten Muhammad (SAW)

4. De människor Allah håller kärast är de som gör

mest gott för andra.

Profeten Muhammad (SAW)

med i åratal fastän döden

separerar kroppen från livet.

Imam Hussein talade till sina

följeslagare i Moharram och sa:

"Ha tålamod och ståndaktighet,

döden är inget annat än en bro

vilken leder en från smärta och

lidande emot lycka och

generositet".

Enligt berättelserna är livet som

en sömn och man vaknar upp

samma minut som man dör. Det

vill säga, efter döden finns det ett

högre och mer fullständigt liv. På

samma sätt som en sovande

människa förnimmer mindre än

en som är vaken så lever man

efter döden ett fullständigare liv

än vad man gör i detta livet.

Här bör vi nämna två punkter: För

det första, liksom det slås fast av

de religiösa ledarna och i

berättelserna, kommer man att bli

förhörd endast i frågor angående

tron i Skärselden, medan övriga

frågor kommer att tas upp vid

Återuppståndelsens Dag.

För det andra kommer de döda

att uppleva glädje och välsignelse

genom sina efterlevnads fromma

gärningar avsedda för dem. Alla

slags försoningsåtgärder och

offer till förmån för döda

föräldrar, vänner och andra,

räknas som gåvor som resulterar i

deras lycka. Till dessa räknas

beständiga offergåvor såsom

grundandet av

välgörenhetsinstitutioner vilka

består till folkets förmån, likaväl

som tillfälliga offer. Samma

resultat ger bön, bedjande om

förlåtelse, pilgrimsfärd till Mecka

eller cirkulerandet omkring

Kaban, eller andra pilgrimsfärder.

Gud förbjuder, men en del barn

kanske gör sina föräldrar

besvikna. Men efter det att

föräldrarna dör kan barnen gott

göra sig och så sätt göra sina

föräldrar förnöjsamma. Motsatsen

kan också vara fallet.

5. Var lika tillmötesgående mot andra som du vill

att de skall vara mot dig.

Imam Ali (AS)

6. Undvik dåligt sällskap och umgås inte med

sådana människor vars dåliga vanor fördärvar dig.

Imam Ali (AS)

7. Om någon lämnar något till dig och ber dig ta

hand om det, var rädd om det och bevaka det noga

så att du kan återlämna det välbehållet till dess

ägare.

Imam al-Sadiq (AS)

8. Om du avger ett löfte skall du också hålla det.

Imam al-Sadiq (AS)

13

Profeten(fvmh):

Han som vill att

hans böner ska

bli beviljade

måste erkänna

sitt, lika mycket

som sina

affärer.


Profeten(fvmh):

Det finns inget

bättre sätt att

prisa Gud än

genom

meditation.

mediNa

Guds existens, profetskap och Islams budskap

Av Mohammad Bagir as-Sadr

D en store islamiske

vetenskapsmannen och

filosofen, As-Sayid as-Sadr, en av

de imamitiska shiiternas mest

lärda jurister, som levde och

verkade i den fromma staden

Najuf al-Ashraf i Irak, har författat

en rad olika böcker samklang

med logik, filosofi, ekonomi m fl,

utifrån den islamiska synpunkten.

Den bok som ska presenteras här,

är den mest djupa och

intressanta. Den handlar om Guds

existens, profetskap och Islams

budskap.

Författaren börjar sin diskussion

med bevisföring av

Uppenbararen. Detta

resonemang utgör alItså första

delen av boken. Hans

argumentationer härvidlag,

grundar sig de tre följande

ståendena:

1. Det vetenskapliga beviset.

2. Det filosofiska beviset.

3. Guds kännetecken.

På sidan 32 koncentrerar han sig

det filosofiska beviset för

Skaparens existens och gör

gällande att detta bevis stöder sig

tre principer. Den första är det

axiom, som sIår fast att varje

verkan har en orsak. Den andra

principen sIår fast att vid olika

grader av möjlighet, fulländning

och perfektion, kan det mindre

möjliga, mindre fulländade och

mindre perfekta aldrig ge upphov

till det som står högre än det

själv. Den tredje principen är

övertygelsen om att materian

oavbrutet utvecklas och uppnår

olika nivåer av förändring och

styrka, eller med andra ord,

mångfalden av existensnivåer i

universum och mångfalden av

former är kvalitativa.

I Ijuset av dessa tre punkter kan vi

urskilja en faktisk evolution i

kvalitativt utvecklade former. Det

betyder, hävdar författaren, att

varandets perfektion i materian

uppenbarar och ökar i kvantitet.

Naturligtvis dyker vissa frågor

upp härvidIag för läsare, bI a "var

kommer denna ökning ifrån, hur

uppstod denna mångfald,

eftersom varje verkan måste ha

en orsak?”.

Dessa frågor

kommer att

besvaras av vår

skarpsinnige

författare i

denna bok.

Den andra delen

av boken

handlar om

profetskap och

berörda

bevisföringar

härom. Hans

resonemang i detta sammanhang

baserar sig i stor utsträckning

människans fria vilja. Hon har ett

mål för sitt handlande. Hon

gräver i jorden för att ta fram

vatten, lagar mat för att få äta

smaklig föda och gör experiment

med olika naturfenomen för att

lära känna naturens lagar osv.

Författaren utgår också ifrån att

människan är en målinriktad

varelse, vars praktiska inställning

har ett nära samband med de

specifika mål hon förstår och

strävar mot. Följaktligen styrs inte

människan av någon rigid

naturlag, som t ex när en

regndroppe faller ett

förutbestämt sätt enligt

tyngdkratens lagar.

Människans målsättning uppstår

inte av en slump. Människan

grundar sina avsikter sina

personliga behov och intressen.

Dessa behov formas av

omgivningen och de objektiva

omständigheterna som omger

människan.

I fortsättningen betraktar

författaren, as-Sadr, människans

utmärkande drag som skiljer

henne från andra skapade

varelser. Han uttrycker sig

sålunda, att omständigheterna

inte styr människan samma

sätt som t ex när en storm sätter

ett träds löv i rörelse. I så fall

skulle människan inte ha någon

fri vilja.

En annan fråga som tas i

beaktande i denna bok, är

skillnaden mellan människans

personliga intresse och

samhällets gemensamma

intresse. Den enda lösningen som

kan garantera och också förena

gruppintresset med människans

individuella intresse är, enIigt

författaren, profetskapet. Det får

inte förbli osagt, att det alltså

råder ett vittgående resonemang

i fråga om bevisföringen om

profetskap i boken. Denna bok

avslutas med ett kapitel som

handlar om Islam eller Budskapet.

14


mediNa

Ur boken “Rättsvetenskap och dess principer”

. 'ilm, det vill säga

kunskap, om

rättsvetenskapens principer, usul

al fiqh. Studierna av

rättsvetenskapen och dess rötter

är ömsesidigt beroende av

varandra. De hänger ihop, vilket

kommer att framgå av det

följande, samma sätt som

studier av logik och filosofi

hänger ihop. Att studera

principerna innebär en

förberedelse för att studera

rättsvetenskapen. Termen

rättsvetenskapens principer

kommer av arabiska ordet usul

som bokstavligen betyder rot,

upphov, dvs grundprincip.

Först skall vi ge en kortfattad

definition dessa

studieinriktningar. Det arabiska

ordet fiqh har grundbetydelsen

förståelse, djup insikt. Vår

kunskap om vad som händer och

sker omkring oss kan vara av två

slag. Å ena sidan finns ytlig och

grund information, och å andra

sidan en djup. Vi kan ta ett

exempel från ekonomins värld. Vi

upplever oavbrutet att många

nya varor tillkommer

marknaden, medan samtidigt

andra produkter inte längre finns

att få. På samma sätt ökar priset

vissa varor regelbundet

medan priserna andra varor

kan antas vara stadiga. Denna

sorts grunda och ytliga

kännedom finns allmänt

tillgänglig, men en del människor

har djupare kunskap om

ekonomiska förhållanden. Från en

enkel vetskap om att händelserna

äger rum har de kommit fram till

en djupare förståelse av

orsakerna, dvs de förstår

anledningen till att en viss vara

finns tillgänglig medan en annan

saknas marknaden, och att

vissa varor är dyra medan andra

är billiga. De vet varför priserna

regelbundet stiger och de vet i

vilken mån dessa

orsakssammanhang är

lagbundna, nödvändiga och

oundvikliga, och i vilken mån de

kan styras.

När en person har sådan

ekonomisk kunskap att den

övergår nivån för enkel

kännedom och når en nivå där

personen inser de underliggande

orsakerna och de djupa

strömningarna bakom dem, kan

han sägas vara en person med

djupare insikt (en mutafaqqih) i

ekonomi.

Den Heliga Koranen och

traditionerna som härrör från den

Helige Profeten och Imamerna

har alltid lett oss mot en djupare

förståelse (tafaqqah) av

religionen. Ur det sammanlagda

innehållet i dessa källor kan slutas

att Islams syfte är att muslimer

skall förstå Islam i alla dess

aspekter med just denna djupa

och grundliga insikt. Naturligtvis

är en djup insikt i alla de religiösa

aspekter som Islam omfattar en

stor gåva från Gud. Den innefattar

allt som har att göra med

islamiska trosprinciper och

islamisk grundsyn och

värderingar, islamisk moral, etik

och uppfostran och alla aspekter

ett islamiskt samhälle, islamisk

gudsfruktan, islamiska lagar och

förordningar och de specifikt

islamiska normer som gäller

individens personliga uppförande

och samhällets levnadsregler,

samt mycket annat. Men sedan

hundratalet efter Hejira har ordet

rättsvetenskap kommit att

användas som term för ett

specifikt område av muslimsk

insikt, närmare definierat som

vetenskapen om religionens bud

eller vetenskapen att dra

slutsatser ur religionens bud.

Med andra ord, "exakt och djup

härledning av islamiska

levnadsregler ur de relevanta

källorna".

Islams bud eller regler har inte

förklarats vare sig av Koranen

eller av Profeten eller Imamerna

ett sådant sätt att varenda

specifik situation har tagits upp i

detalj. Det vore inte heller möjligt,

för händelser och situationer

varierar sig ständigt och

oupphörligt. I stället har vissa

grundregler och principer lagts

fram för oss så att de bildar en

sammanhängande principkedja.

En person som vill förklara ett

speciellt orsakssammanhang för

sig själv eller andra måste göra

hänvisningar till de ursprungliga

källorna - vilkas natur vi senare

skall förklara - och måste ge skäl

för sin ståndpunkt, och samtidigt

komma ihåg alla de olika

aspekterna dessa ursprungliga

dokument. Med detta menas att

rättsvetenskapen sammansmälter

med en djup och exakt insikt i alla

tänkbara aspekter. De rättslärde

(fuqaha) i denna vetenskap har

följande definition den:

Rättsvetenskapen är studier av de

sekundära budskapen (dvs inte

de grundläggande principerna för

tro och moral, utan de budskap

som har att göra med dagligt

handlande) i Islams Shari'ah, som

går att ta fram ur de detaljerade

beviskällor som finns.

För att kunna studera

rättsvetenskap måste man först

behärska flera andra

vetenskapliga grenar, nämligen:

1. Arabiska: syntax,

böjningsformer, vokabulär,

semantik, vältalighet. Eftersom

arabiska är Koranens och

Traditionernas språk är det

omöjligt att hämta djupare

kunskap ur dessa källor utan att

ha åtminstone grundkunskaper i

arabiska språket och litteraturen.

Försättning nästa sida >>>>>

Profeten(fvmh): En lärd man hungrar alltid efter lärdom.

15

Eftersom

arabiska är

Koranens och

Traditionernas

språk är det

omöjligt att

hämta djupare

kunskap ur

dessa källor utan

att ha

åtminstone

grundkunskaper

i arabiska

språket och

litteraturen.


mediNa

Profeten(fvmh):

Kunskap är

början till varje

god gärning

och

okunnighet är

basen till all

onska.

Ur boken “Rättsvetenskap och dess principer”

>>> Försättning från förra sida

2. Kommentaren (tafsir) till den

Heliga Koranen. Men hänsyn till

att de rättslärde måste använda

Koranen som sin referens är det

absolut nödvändigt för dem att

ha studerat kommentarerna till

Koranen.

3. Logik, som i Islam kallas

mantiq. Inom varje vetenskap där

slutledning är nödvändig måste

den studerande ha kunskap om

logik.

4. Studium av traditionerna.

Den rättslärde måste ha

djupgående kunskap om

traditionerna och måste kunna

göra åtskillnad olika sorters

traditioner. Genom att

traditionerna tillämpas så ofta

kommer han att tillägna sig deras

språk.

5. Studium av återberättarna

(rijal). Att studera Återberättarna

innebär att lära känna identiteten

och karaktären hos dem som har

vidarebefordrat Traditionerna. Vi

skall längre fram förklara att det

inte utan vidare går att godta de

Traditioner som återfinns i de

heliga Traditionsböckerna. Att

studera Återberättarna innebär

att undersöka och nagelfara de

Det islamiska budskapet vänder sig till alla individer. Där

finns ingen åtskillnad mellan svart och vit, man och

kvinna, adel och ofrälse, rik och fattig, kung och tiggare,

stark och svag, österlänning och västerlänning, lärd och

obildad, ung och gammal eller mellan de nu levande och

deras efterkommande, ty alla delar vi den gemensamma

mänskliga naturen, med allt vad detta innebär.

Jämställdhet av denna art finns bara i Islam, andra

religioner har, var och en sitt sätt, vissa diskriminerande

principer: Hinduismen skiljer till exempel ett

fullständigt sätt mellan brahminer och icke-brahminer

samt mellan man och kvinna, inom Judendomen görs en

distinktion mellan Israels barn och "hedningar" och i

Kristendomen mellan man och kvinna. I fråga om sociala

män som bär upp den kedja

(isnad) av sagesmän som för

Traditionerna vidare.

6. Studium av

Rättsvetenskapens Principer.

Den viktigaste lärdomsgrenen

inom de för rättsvetenskap

förberedande studierna är

rättsvetenskapens principer, ett

fascinerande ämne skapat av

muslimer.

Rättsvetenskapens principer är i

själva verket "studiet av reglerna

för att sluta sig till Islams lagar".

Det lär oss det korrekta och

giltiga sättet att dra slutsatser ur

de relevanta källorna inom

rättsvetenskapen. På så sätt är

studiet av principerna, i likhet

med logiken, en instruktiv

vetenskap och snarare en

uppövad skicklighet än en

vetenskapsgren, så sätt att

man enligt rättsvetenskapen

diskuterar man sig fram till en

kedja av faktorer enligt vilken

något måste vara, snarare än en

kedja enligt vilken något är.

Med tanke att det är fullt

möjligt att dra flera olika

slutsatser av rättsvetenskapens

dokument eller källor och att

komma fram till felaktiga resultat

som står i direkt motsats till

Principen om jämställdhet

Islams Shari'ahs verkliga

uppfattning, så måste det

naturligtvis finnas ett alldeles

speciellt ämnesområde som ger

studenten möjlighet till insikt om

den rätta och sanna metoden att

använda rättsvetenskapens källor

som referens för sina

slutledningar och att dra fram

Islams lagar ur den med hjälp av

sin slutledningsförmåga och de

bevis som Gud har givit oss

genom Profeten och Imamerna.

Det är Rättsvetenskapens

Principer som fyller denna

uppgift.

Ända från Islams första dagar

finns ett annat ord som är mer

eller mindre synonymt med fiqh

(rättsvetenskap), och som också

används allmänt bland muslimer,

nämligen ijtihad. I den muslimska

världen i dag, och särskilt inom

Shi'a, är orden faqih (rättslärd)

och mujtahid direkta synonymer.

Ordet ijtihad kommer ur roten

juhd som betyder strävan, hård

ansträngning. Därför kan en faqih

också kallas en mujtahid,

eftersom han måste ägna hela sin

strävan åt att sluta sig till Islams

lagar (ahkam).

sekulära system finns i dessa religioner en åtskillnad

mellan ett lands medborgare och främlingar. Det är bara

Islam som betraktar hela mänskligheten som en odelbar

enhet och som fullständigt har rivit upp principerna om

åtskillnad och diskriminering.

"Människor, vi hava förvisso skapat eder av man och

kvinna och indelat eder i folk och stammar, för att I skolen

känna varandra. Den förnämste av eder inför Gud är den

gudfruktigaste bland eder, Gud är förvisso den Vetande,

den Insiktsfulle." (49:13)

"Jag skall ej låta arbetarens arbete gå förlorat bland eder,

vare sig det är man eller kvinna, den ene av eder

härstammar från den andre." (3:193) Detta betyder att vi

alla, man som kvinna, har samma mänskliga status.

16


mediNa

Iqbal och Hans Maning till Muslimsk Enhet

Försättning från sida 9 >>>>>

I sin bok ”Jagets Hemligheter” råder

Iqbal muslimerna att framför allt lära

känna sina egna jag; och när de sedan

lärt sig uppskatta de hänförande

inneboende värden, som dessa

rymmer, göra slut sin träldom och

sin slaviska tjänande för främmande

makter; och att följa Imam Alis (fvmh)

råd, när han säger: ”Var inte slav under

främlingarna, var den Allsmäktiges

tjänare.”

JAGETS filosofi är grundad självkännedom

och självförtroende,

kärlek till Sanningen, viljestyrka,

benägenhet för konstruktiva och

kreativa bemötanden. Dess anda och

innersta väsen ger uttryck åt följande

berättade tradition (Hadeeth).

”Islam är all-läraren och inte i behov av

att lära”.

Efter det att han givit ut boken JAGETS

HEMLIGHETER, (i vilken han bjuder alla

muslimer att förenas i sitt ord och att

omvärdera sina egna jag, och att

överge slaveriets levnadsvanor och

kultur, och att avstå från sina blinda

europeiska efterapningar, och

framhålla nödvändigheten av att

begrunda Islams realiteter, och att

noggrant följa Profetens (fvmh)

religion, ger Iqbal, år 1918, ut en

annan bok vers, med titeln SJÄLV-

ALIENATIONENS HEMLIGHETER. Detta

för att avsluta uppförandet av en

byggnad, vars grundande hade

möjliggjorts genom den förra boken.

I inledningen till denna bok framhåller

Iqbal nödvändigheten för Islams

anhängare att noga vårda och

återställa islamiska värderingar. I de

följande kapitlen behandlar han

relationerna mellan den enskilde

personen och Ummah (det

världsomspännande muslimska

samhället), fördelarna att leva

tillsammans och olägenheterna av att

sträva i ensamhet. Han klarlägger

sedan otvetydigt, att Islams två

grundläggande pelare är Tauhid (tron

Guds enhet) och Nubuwwah

(Gudomlig Profetisk Mission) från

vilken det förra undanröjer all fruktan,

sorger och misströstan, under det att

det senare skänker världen liv och

ordning.

Det muslimska Ummahs eller Profetens

(fvmh) Ummahs yttersta frälsning kan i

den upp och nervända värld vi lever

idag, endast sökas genom att man

följer i dess ”rättmätige föregångares”

fotsr och genom att man avhåller

sig från individuell självbestämmanderätt.

Muhammads

(fvmh) Ummah-program hörde bestå

av enhet och monoteismförkunnande.

Iqbal lägger särskild vikt vid

kvinnornas närvaro den sociala

scenen. I SJÄLV-ALIENATIONENS

HEMLIGHETER betonar han kraftigt, att

muslimska kvinnor borde ha Hazrat-e

Fatimah-Zahras (fvmh) uppträdande

såsom förebud. Hon var Profetens

(fvmh) dotter och den mest

framstående kvinna, som någonsin

fötts. Kvinnorna borde iakttaga

anständighet genom att klä sig rätt

sätt, vara kyska och undvika den

frigjorda och promiskuösa väg, som

västerländska kvinnor slagit in .

Iqbal hade haft för avsikt att skriva en

tredje volym av sina Mathnawi-böcker:

JAGETS HEMLIGHETER och SJÄLV-

ALENATIONENS HEMLIGHETER. Tyvärr

var hans tid ute innan han kunde

skriva den.

Med stöd av sina djupa insikter, kunde

den mycket lärde Iqbal förutsäga det

mesta av vad som skulle komma att

hända i den islamiska världen. En av

dessa forutsägelser var bildandet av

en Pakistansk regering.

Denna önskan uppfylldes år 1947, när

en pakistansk regering blev ett

faktum. Iqbal hade också förutsagt

den Islamiska Revolutionens Seger i

Iran. Han trodde inte västerländska

lösningar de österländska folkens

problem. Han vidhöll åsikten, att

muslimerna inte skulle ställa något

hopp till FN eller några andra

västerländska internationella samfund.

Om muslimerna istället går samman

och mobiliserar sina styrkor för att

upplösa sina problem, så kommer de

med lätthet att övervinna de allra

största svårigheter. lqhal var av den

åsikten, att Teheran, geografiskt sett,

var den lämpligaste mötesplatsen för

islamiska världssammankomster och

skulle kunna erbjuda det bästa

huvudkvarteret, från vilket män i

framtiden skulle styra och leda Islam.

Han har givit uttryck åt detta i en dikt

Urdu, vars översättning lyder:

Om Tehran blir Österns Geneve,

kan världens Öde komma att bli

ändrat.

minst sagt.

I en lång dikt riktad till icke Arabisk

ungdom, där den ombedes att

uppskatta sina egna värderingar och

genom att förlita sig till JAGETS makt

(som nämnts ovan), ta ledningen över

världen i sina egna händer, förutsäger

Iqbal, uttryckligen och livligt,

framträdandet av en alert och

upplysande ledare, bland de iranska

muslimerna, som kommen att slita

upp förtryckar tyranniets och

kolonialismens kedjan. En svensk

återgivning av den rad, som

innehållen denna profetia, lyder:

Det skall komma en man som bryter

slaveriets bojor.

alla.

Detta kan jag se genom springan i er

fängelsemur.

Nu har hans helgade önskningar om

den islamiska världens enande och

muslimernas medvetenhet, deras

frigörelse från förtryck och slaveri

under främmande makter, blivit

verklighet i en del av den muslimska

världen under ledning av en man, som

i rakt nedstigande led härstammar från

Profeten(fvmh).

Irans muslimska folk, som Iqbal höll så

mycket av, att han gav mesta delen av

sin undervisning dess språk (Farsi),

prisar nu högljutt Islams storhet, nåd

och ära och bjuder alla muslimer till

att, i ord och gärning, förena sig till

endräkt och sammanhållning.

Må de få en positivt gensvar från

världens muslimer denna

Gudomliga kallelse i en inte alltför

långt avlägsen framtid. Då kommer vi

att få bevittna en uppfyllelse av Iqbals

önskningar över hela den muslimska

världen.

17


En fågel slår sig inte ner

På det upphängda nätet,

Då en annan fågel fastnat däri.

mediNa

Shejk Muslihedin Saadi från Shiraz

En bukett från Saadis Rosengård, Golestan

Kapitel 1, 8:e berättelsen

Kung Hormuz tillfrågades: ”Vilket brott har din

faders ministrar begått, eftersom du befallt att de

ska fängslas?” Kungen svarade: ”Jag har inte

upptäckt något brott, men jag har märkt att de i

hjärtat känner stor rädsla för mig. De hyser inte full

förtröstan för mina löften, så jag blev oroad.

Farhågorna för deras egen säkerhet kan få dem att

försöka förgöra mig. Därför följde jag de klokas råd:

Räds honom som räds dig

även om du klarar av hundratals sådana män.

Vet du inte att en katt, som är desperat

river ut tigerns ögon med sina klor?

Ormen biter bondens fot i rädslan över

att få sitt eget huvud krossat mot en sten.”

Kapitel 2, 37:e berättelsen

En lärling beklagade sig inför sin andlige ledare att

han blev mycket störd av trängande besökare,

som tog en del av hans värdefulla tid. Han frågade

hur han kunde bli av med dem. Hans förmyndare

svarade: ”Till de besökare som är fattiga ska du låna

ut pengar, och från dem som är rika ska du be om

något. På så sätt kan du vara säker att inte

behöva se dem igen.

Om en tiggare var ledare för den islamiska armén

skulle de otrogna fly till Kina i rädsla för hans

efterhängsenhet.”

Kapitel 3, 2:a berättelsen

Två söner till en adelsman bodde i Egypten. En

utav dem förvärvade kunskaper och den andra

rikedomar. Den första brodern blev en av de mest

lärda männen under sin tid och den andre blev

prins av Egypten. Sedermera såg den rike mannen

med förakt sin lärde broder och sade: ”Jag har

uppnått kunglig rang och du har fortsatt

samma fattiga nivå. Brodern svarade: ”Broder, jag

ser det som att jag är den som har större anledning

att vara tacksam mot den gudomlige Skaparen,

eftersom jag har funnit arvet efter profeterna,

vilket är visdom. Du har fått en del av Farao och

Haman, eller Egyptens kungarike.

Jag är myran som människor trampar

inte getingen, vars gadd stinger dem.

Hur skall jag uttrycka min tacksamhet över en

sådan välsignelse

att jag inte äger resurser för att förtrycka

mänskligheten?”

Kapitel 4, 2:a berättelsen

En köpman som hade förlorat tusentals dinarer,

sade till sin son: ”Du får inte nämna något om detta

för någon.” Han svarade: ”Fader, det är din

befallning och därför kommer jag inte att tala. Men

var snäll och tala om för mig; vad gagnar det att

hålla det hemligt?” Fadern svarade: ”Så att vi inte

behöver genomlida två motgångar; först förlusten

av pengarna och sedan våra grannars förebråelser.

Berätta inte om dina problem

inför dina fiender, för de kommer att utropa:

’Må Gud förhindra ont!’

samtidigt som de glädjer sig åt det.”

Kapitel 5, 12:e berättelsen

En lärd man tillfrågades: ”Om en man sitter en

18


mediNa

Shejk Muslihedin Saadi från Shiraz

hemlig plats med en vacker flicka, dörren är stängd

och rivalerna sover,

lidelsen är upptänd och

åtrån rasar, och, som

araberna säger, dadlarna

är mogna, och väktaren

förhindrar intet; trodde

han då att hans moral

skulle skydda honom?”

Han svarade:

”Om han klarar sig undan den vackra flickan

kommer han inte att klara sig undan från skvallret.

Om mannen hade utstått sin lidelse, låtit dygden

vara överman

skulle ändå den misstänksamma omvärlden tänka

ont om honom.

Man kanske kan bemästra sina lidelser

men man kan inte tygla människornas tungor.”

Kapitel 6, 7:e berättelsen

En rik girigbuk hade en son som var sjuk och hans

vänner föreslog att han borde antingen låta

Koranen bli uppläst från början till slut, eller ge en

offergåva, så att den höge Guden måhända

återställde sonens hälsa. Efter en stunds

övervägande sade han: ”Det är bättre att läsa

Koranen, eftersom den är till hands och hjordarna

är långt borta.” En from man som hörde detta,

sade: ”Han föredrog att läsa Koranen eftersom

orden är spetsen av hans tunga och pengarna

är inuti hans hjärta.

Ack, om förrättandet av religiösa ceremonier

åtföljdes av allmosor

skulle de sitta fast som åsnan i träsket.

Men om de bara behöver läsa det första kapitlet i

Koranen

skulle de upprepa dem hundra gånger.”

Kapitel 7, 15:e berättelsen

En viss, framstående man, som hade förlorat en

ärad son, blev tillfrågad

vilken inskription det

skulle vara gravstenen.

Fadern svarade: ”Koranens

verser är för heliga och

sakrala för att skrivas en

sådan här plats, utsatt för

utplånande av människors

fötter och besudlad av

hundar. Om det är nödvändigt att skriva någonting

alls, är följande rader tillräckliga:

Å, den årstid när grönskan smyckade trädgården

hur muntert var inte mitt hjärta

Vänta, min vän, till vårens återkomst

när du får se gräs växa från min mylla.

Kapitel 8, 105:e berättelsen

En vis man tillfrågades varför det av alla utmärkta

träd som den Allsmäktige har skapat, ädla och

fruktbärande, så är det bara cypressen som kallas

fri, trots att den inte bär frukt. Han svarade: ”Varje

träd har sin bestämda frukt och säsong, vilket

innebär att den under en tid grönskar och vid en

annan tidpunkt är vissnad och förvriden.

Cypressen är inte utsatt för något av dessa

tillstånd, utan är ständigt grönskande. På samma

sätt förhåller det sig bland dem som är fria.

Låt inte ditt hjärta uppslukas av det förgängliga

för floden Tigris kommer att fortsätta rinna genom

Bagdad

efter att kaliferna har upphört med att regera.

Om du har förmågan, efterlikna dadelträdets

generositet

Men om du inte har möjlighet att vara frikostig, bli

fri liksom cypressen.”

Ljuv sömn under dagsmarschen

Undanhåller den resande hans väg.

Alla som kom upprättade en ny byggnad;

En man reste bort och frigjorde platsen

För en annan person att tillträda;

19

Dra lärdom av andras olyckor,

Så att du inte själv

Blir ett varnande exempel för andra.


Mot slutet av

fastan firas Eid al

-Fitr med

måltider och

presenter. Det är

också nu som

allmosorna till

behövande

delas ut enligt

islamsk lag. Ofta

jämförs Eid al-

Fitr med kristnas

jul grund av

presenterna och

maten.

mediNa

Imam Hasan

I mam Hasan(fvmh) - den andre imamen

Hasan var Muhammads dotterson genom

Fatima och Ali. Alis äldste son Hasan föddes i

Medina 3 år E.H. Hans mor var Fatima. Han var lik

profeten i mycket och var känd för sin frikostighet,

gästfrihet, godhet och sitt stillsamma sätt. Profeten

har sagt: Hasan och Hossein är främst bland de

unga i paradiset.

När Ali mördades 661, överfördes kalifatet

Hasan. Efter sex månaders styre invaderades

kalifatet av Muawiya och Hasan i sin tur avsade sig

titeln till förmån för Muawiya i samband med ett

fredsfördrag som syftade till att rädda muslimska

liv och undvika ett inbördeskrig. Bland villkoren

ingick att Muawiya skulle lämna tillbaka kalifatet till

Hasan eller hans bror när denne avled. Den andra

punkten i avtalet var att inte förtala Ali. Han

förgiftades vid fyrtiosex ålder år 50 E.H. Hasan dog i

Medina år 670. Han är begraven i Medina.

Muawiya, guvernören i Syrien och den förste

umayyadiske kalifen sägs vara ansvarig för att ha

genom mutor ha förmått Hasans fru att ge gift till

sin make vilket resulterade i hans död.

Befattning: Andre Imamen

Namn: Hasan

Titel: Mojtaba

Smeknamn Abo Muhammad

Faders namn: Ali

Moders namn: Fatemeh

Födelsedatum: Fre 4:e Mars 625

Födelseort: Medina-Saudi Arabien

Tidens Kung: Yazdgerd

Ledarskaps tid: 10

Ålder: 47

Bortgångs datum: Ons 30:e Mars 670

Mördare: Joedeh

Begravnings plats: Medina-Saudi Arabien

Eid al-fitr

E id al-fitr är den årliga fastebrytandets

högtid som avslutar den muslimska

fastemånaden ramadan. Högtiden kallas ofta kort

för eid, vilket betyder "en återkommande lycka

eller festglädje".

Eid al-fitr är i grunden en religiös högtid, men den

firas även av muslimer som inte är aktivt troende

eller följer religionens bud, samt av stora delar av

befolkningen som helhet i länder och regioner där

islam är majoritetsreligion.

När muslimer hälsar varandra vid eid al-fitr säger

de arabiska eīd mubārak (”välsignad eid”) eller

eid sa‘īd (”glad eid”).

Eid al-fitr börjar vid soluppgången efter det att

nymånen siktats den första dagen i den tionde

månaden, shawwal, som följer efter ramadan.

Tidpunkten för när detta infaller varierar från land

till land.

På grund av att den muslimska kalendern utgår

från månens kretslopp förskjuts tidpunkten för

högtiden från år till år jämfört med den

gregorianska kalendern (vilken utgår från solen).

Ett månår är ungefär 11 dagar kortare än ett solår,

det vill säga 354 dagar.

Muslimerna blir under eid al-fitr minda om att de

ska betala zakat (allmoseskatt) till behövande. Om

denna allmosa inte betalats innan fastemånaden

ramadans slut, bör den betalas senast den första

dagen den nya månaden, och det är

rekommenderat att göra detta före den

gemensamma eid-bönen.

Denna allmosa, zakat al-fitr, ska familjeförsörjaren

se till att skänka för varje person i familjen, vare sig

de fastar eller inte. Pengarna samlas in av den

lokala moskén, som vidareförmedlar dem till

fattiga någonstans i världen. Man kan även skänka

pengarna direkt till någon som man vet har det

svårt, men då villkoret att mottagaren vet om

att det är en allmosa som skänkts i samband med

eid al-fitr. 2012 ligger zakat al-fitr ca 60 kronor

per person.

Den föreskrivna tidpunkten för den gemensamma

eid-bönen är någon gång mellan att solen går upp

och innan middag.

20


mediNa

Den första grundlagen

D e judiska trosbekännarna i Medina hade

en anmärkningsvärt stor

självbestämmanderätt många områden.

Ibland slöt de förbund med stammarna Aus

och Khazraj som levde i närheten av staden

och tog ställning i deras inbördes

stamstridigheter. Även om de var

araber utgjorde de ändå en särskild

grupp eftersom de tagit till sig

judendomen som religion. De

två största judiska

stammarna var Banu

Nadhir och Banu

Quraidha. Den ena

stammen brukade hålla med

Aus och den andra tog ställning

för Khazraj.

När den Helige Profeten (SAW) kom till

Medina hade de flesta som tillhörde

stammarna Aus och Khazraj anslutit sig till

Islam. Profeten (SAW) upprättade därför ett

skriftligt avtal med judarna och lade därmed fast

principerna för en islamisk stat. Det dokument som

skrevs skulle kunna kallas ‘Den islamiska statens

första grundlag’ och ville skapa politisk förståelse

mellan muslimer och ickemuslimer. Punkterna var

Ett samhälle där man delade med sig

N ågra månader efter att den

Helige Profeten (SAW) hade

anlänt till staden Medina bad han alansar,

Medinas muslimer, att uppta al

-muhajirun, de muslimer som

utvandrat från Mekka tillsammans

med honom, som sina bröder.

"Bli bröder och förena er för Allahs

skull", sa han till Medinaborna. De 45

följande:

1. Muslimer och judar skall leva i fred som ett enda

folk;

2. Varje grupp skall kunna behålla sin tro och ha

rätt till fri religionsutövning;

3. I händelse av krig bör den ena

folkgruppen hjälpa den andra - under

förutsättning att den andra har blivit

angripen och inte själv är

angripare;

4. Om staden Medina blir

anfallen måste båda

grupperna försvara den.

5. Vid fredsförhandlingar

med fienden måste den

andra gruppen konsulteras.

6. Medina skall betraktas som en

helig plats av båda grupperna och

all blodsutgjutelse är förbjuden inom

dess gränser.

7. Den Helige Profeten (SAW) är den högste

skiljedomaren.

8. Undertecknarna av detta fördrag skall behandla

varandra med respekt och välvilja.

Judarna undertecknade detta dokument med

glädje.

SAW = Sallallahu alayhi wa alih,

flyktingarna från Mekka förenades alla

i broderlig frid och vänskap med 45

muslimer från Medina. Om en ansar

var affärsman tog han en flykting från

Mekka som sin jämställde partner i sin

verksamhet. Om han var bonde gav

han hälften av sin jord till sin

muslimske broder från Mekka. Detta

system blev så allmänt erkänt och

godtaget, så att om en muslim från

Medina dog räknades hans partner

från Mekka som en av arvtagarna.

Muslimerna från Mekka ville

emellertid ogärna skaffa sig förmåner

genom sina bröder i Medina. Som

exempel detta kan nämnas Abdur

Rahman ibn Auf, som hade blivit

muslimsk broder till Sa’ad ibn Rabi.

Sa’ad erbjöd honom hälften av allt

vad han ägde. Abdur Rahman ibn Auf

tackade för erbjudandet men avböjde

och bad istället att Sa’ad skulle visa

21

Profeten(fvmh):

Hur grymma och

onda människor

än kan vara,

kommer de ändå

att överleva om

deras ledare

leder dem längs

den rätta vägen.

honom vägen till marknaden. Snart

hade Abdur Rahman ibn Auf öppnat

en egen liten affärslokal.

Om detta skriver en islamkännare vid

namn Gibbon följande:

"För att utrota svartsjukans säd, lät

Muhammad ett mycket

genomtänkt sätt låta sina efterföljares

bekännelse till Islam vara förenad

med brödraskapets rättigheter och

skyldigheter, och när den unge Ali

(AS) 15 blev utan vän och partner

förklarade Profeten (SAW) att han

själv skulle ingå broderskap med den

ädle ynglingen. Profetens(SAW)

förebild ledde till resultat.

Det heliga broderskapet

respekterades i krig och fred och

parterna tävlade i att försöka

överträffa varandra i fråga om mod

och trofasthet."


Djävulen vill

med hjälp av

rusdrycker och

spel om

pengar

framkalla

fiendskap och

hat mellan er

och få er att

glömma Gud

och plikten att

förrätta bönen.

Koranen (5-91)

Bernström

mediNa

Mat och religion

M änniskor äter inte

allting som

naturen har att erbjuda,

utan är högst selektiva i sitt

matval. I alla samhällen

finns uttalade eller tysta

regler om vilka livsmedel

som kan ätas och som bör

undvikas. Tillkomsten och

samstämmigheten kring

sådana regler går inte alltid

att förklara med livsmedlens

näringsmässiga egenskaper.

För att kunna leva och

arbeta tillsammans och

reproducera livet var det

MAT

nödvändigt för människor

att bl a vara överens om

vilka livsmedel de skulle

producera mest, vilka de

skulle låta bli, eller undvika

helt. Enligt

socialantropologer har

livsmedelsförbud mest att

göra med människors

socialisering, dvs deras

behov av tillhörighet och

överlevnad.

De flesta religioner har

livsmedelsregler. Inom

judendom och kristendom

regleras dessa i Bibeln. Inom

Islam återfinns de i Koranen.

Reglerna inom Buddhism

och Hinduism går tillbaka

till dessa religioners

respektive

traditionssamlingar (t ex

Hinduismens Vedasamlingar

samt Upanishad

och Sastras).

I vilken grad de religiösa

buden följs varierar. Olika

riktningar inom samma

religion kan ha olika regler.

Individuella skillnader finns;

inte alla människor inom

samma är troende eller

utövande. Visserligen är det

bra att ha kunskap om de

religiösa

livsmedelsreglerna, men det

är bäst att inte generalisera.

Livsmedelsregler i Islam

Muslimers livsmedelsregler

härrör från Koranen, Islams

heliga bok. I Sverige

uppskattas antalet

människor som bekänner

sig till Islam vara omkring

400 000. Bland dessa

återfinns olika etniska

grupper, t ex turkar, kurder,

bosnier, araber, perser,

azerier, somalier och

albaner. Alla som kommer

från muslimska länder följer

inte livsmedelsreglerna.

De livsmedel som är tillåtna

i Koranen kallas för halal

22

(tillåtet, rent).

Halal mat

Vegetabiliska produkter och

vissa havsprodukter är

tillåtna. Endast

köttprodukter som kommer

från djur som har helkluvna

klövar och idisslar och har

slaktats genom halal

skäktning är tillåtna.

Modersmjölk är både halal

och en rättighet för barnen

under livets första 2 år.

Haram mat

De livsmedel som är

förbjudna i Koranen kallas

för haram.

Kött från grisar, självdöda

djur, djur som strypts ihjäl,

djur som dött av slag, djur

som bitits eller som slaktats

som offer till hedniska

gudar, är haram. Att förtära

blod eller blodprodukter är

haram. Att förtära alkohol i

någon form är haram.

Är köttet halal?

För att kunna urskilja kött

som är halal måste man

först känna till hur slakten

skett. Sådan slakt som

Koranen föreskriver,

skäktning, då djurets

halspulsåder skärs med en

vass kniv, är inte tillåten i

Sverige utan att djuret först

bedövas med slaktmask.

Bultpistol, slagpistol eller

slaktmask ger hjärndöd och

irreversibel medvetslöshet.

Vissa slakterier har nu börjat

använda andra

bedövningar, varefter

skäktning enligt halal

reglerna kan ske under

överseende av veterinär och

en muslimsk funktionär. I

dessa slakterier stämplas

köttet därefter som halal. En

del importerat kött är också

halal.

Med hjälp av

ingrediensförteckningen

kan man ta reda om ett

livsmedel är halal.


mediNa

Matrecept

Zulubia

I Persien har man inga

egentliga efterrätter och

sötsaker i västerländsk mening. Efter

måltiden serveras oftast te, nötter

och färsk frukt. Vid högtidliga

tillfällen bjuder man knäckliknande

godis och kakor med pistagenötter

som huvudingrediens. Dessa söta

kakor äts bara under Ramadan,

fastemånaden.

Smet: 2 dl vetemjöl, 1 dl majsmjöl,

drygt 1/2 dl yoghurt, lite varmt

Aubergine Boorani

2-3 personer

2 medelstora auberginer

5 dl yoghurt

4 vitlöksklyftor

1 tsk salt

matolja till stekning

Skala auberginerna, enklast med

potatisskalare, och skär dem i små

kuber. Stek dem i het panna tills de

fått fin färg. Låt dem kallna. Pressa

vitlöksklyftorna, blanda dem med salt

och yoghurt. Lägg de avsvalnade

auberginerna i en skål och häll över

yoghurtblandningen. Rör om

vatten, olja till fritering

Sockerlag: 3 dl strösocker, 1 dl

vatten, några droppar citronsaft

Rör ihop vetemjöl, majsmjöl, yoghurt

och varmt vatten till en tjock

frityrsmet. Låt den stå i

rumstemperatur 1 dygn så att den

börjar jäsa. Koka sockerlagen i fem

minuter och tillsätt citronsaften. Ta

bort den från värmen. Hetta upp

oljan i en stekpanna. Gör en strut av

smörpapper och skeda i

försiktigt. Låt det stå kallt minst en

timma. Servera som lätt lunch med

enbart bröd, eller som tillbehör till

en middagsrätt.

23

frityrsmeten. Spritsa ett tunt galler i

lagom "kakstorlek" direkt i oljan, ett

par stycken åt gången, och fritera

dem tills de fått gyllengul färg och är

knapriga. Lyft upp kakorna ur oljan

med en hålslev och låt dem rinna av

hushållspapper. Fortsätt med

resten av smeten samma sätt.

Lägg kakorna, några åt gången, i den

varma sockerlagen och låt dem suga

åt sig i 5 minuter. Läggs direkt

serveringsfat. Mycket goda till te!

Profeten(fvmh):

Det sanna värdet

av två

välsignelser är

inte uppriktigt

kända: god hälsa

och

välbefinnande.


Profeten(fvmh):

Två bröder

måste hjälpa

varandra

som

två händer som

tvättar varandra.

mediNa

Barnhörna — Sagan om vargen och geten

Det var en gång en tid då ingen fanns utom Gud.

Det var en gång en get, som hade fyra barn. De

hette Alil, Balil, Gyllenull och Svartöga. En dag sade

hon: “Sitt nu tyst och fint

här barn, för jag ska gå

och hämta gräs åt er. Om

vargen skulle komma och

knacka dörren får ni

inte öppna. Om han säger

att han är er mamma, säg

åt honom att sticka in sin

hand genom springan i

dörren. Är det en svart

hand får ni inte öppna

dörren, men om ni ser en röd hand så vet ni att det

är er mamma som är tillbaka igen.”

Men vargen hade hela tiden stått och lyssnat. Så

fort som getmamman hade gått sin väg, gick han

och färgade sin tass med henna, en växtfärg, för att

få den röd. Sedan gick han och knackade

getfamiljens dörr. Barnen ropade: “Vem är det?”

“Öppna dörren, jag har hämtat gräs åt er,” svarade

vargen. “Visa oss din hand,” sade barnen. Vargen

stoppade in handen i dörrspringan och när de såg

att den var röd, öppnade de dörren och släppte in

honom. Då tog han fast Alil, Balil och Gyllenull och

drog iväg med dem. Men Svartöga sprang och

gömde sig.

När Mamma Get kom tillbaka såg hon att dörren

stod vid gavel och inget av hennes barn syntes

till. Hon ropade dem och då kom Svartöga fram

ur sitt gömställe. Han berättade för sin mamma hur

vargen lurat dem och tagit hans syskon.

Tillsammans gick de då till vargens hus och

klättrade upp taket. Genom skorstenen kunde

de se att han höll att laga en gryta med ash och

de slängde ner en handfull jord i grytan. Vargen

ropade:

“Vem är du som klättrar mitt tak?

Hur vågar du slänga jord i min soppa?

Den är nu smutsig och helt till försak

Mina ögon helt blinda och tårarna droppa.”

Då svarade geten:

“Geten, geten, den snabba jag är

Geten med bjällror klöven jag är

Och flyktig foten i dansen jag är

Hoppande runt bakben jag är

Du har stulit Alil min

Du har stulit Balil min

Du har stulit Gyllenull min”

Och vargen svarade: “Ja, jag har stulit dem.” Då

svarade geten:

“Kom, följ med mig. Vi tävlar om vem som är

starkast och klokast.” Och eftersom vargen aldrig

kan motstå en tävling, gick han och geten för att

förbereda sig. Geten gick hem och fyllde en

skinnse med ost och smör till en fin present. Hon

bar den till knivsliparen och sade:

“Bäster Mäster

Slipar du hornen mina

Riktigt vassa och fina.”

Vargen gick och hämtade en skinnse, han med.

Men han var för snål för att fylla den med smör

eller annat gott, så han fyllde den med luft så den

såg riktigt trind och välfylld ut. Den tog han med

som present till tandläkaren och sade:

“Bäster Mäster

Slipar du tänderna mina

Riktigt vassa och fina.”

Tandläkaren undrade vad han fick i present och

öppnade lite skinnsen. Men se, det var bara

luft. Och luften strömmade ut, puff, puff! Han sade

ingenting, men istället för att slipa vargens tänder

riktigt vassa, slipade han ner dem till små trubbiga

stumpar. Sedan klistrade han fast små vridna

bomullstussar, så de såg ut som fina vita vassa

tänder.

Så kom geten och tillsammans gick de för att se

vem som var starkast och klokast. De kom fram till

en liten bäck. Geten sade: ”Kom, så dricker vi oss

otörstiga” och böjde sitt huvud över bäcken, men

aktade sig noga för att dricka något. Men vargen

drack och drack tills törsten var släckt.

Då sade geten: ”Kom, så hoppar vi över bäcken”

och hoppade nätt över strömmen. Vargen

hoppade han med, men han var så tung av allt

vatten i magen, så han föll i bäcken. Då passade

geten att stånga honom i magen med sina

vassa horn, så han dog. Och geten kunde föra

tillbaks Alil, Balil och Gyllenull hem till Svartöga.

Om sagan jag nu slutar språka,

och hem kommer aldrig en kråka

24


mediNa

Barnhörna — En historisk saga — Halsbandet

Profeten satt i moskén

tillsammans med sina lärjungar.

Då kom in en gammal och

fattig man vandrande. Han

hälsade vänligt profeten och

berättade om sin fattigdom och

bad om hjälp.

Profeten hade ingenting med

sig, men han hänvisade den

gamle mannen till sin dotters

hus, Fatemeh.

Den gamle mannen tackade

vänligt och gick ut från moskén

till Alis och Fatemehs hus intill moskén

Gamle mannen knackade dörren, profetens

dotter, Fatemeh öppnade dörren och

vandringsmannen berättade om sitt hårda liv och

klagade över sin fattigdom och bad om hjälp.

Fatemeh tittade sig omkring och letade efter

någonting att skänka till gamle mannen. I sitt hem

hade Fatemeh och hennes make Ali bara allra det

nödvändigaste.

Hon hittade inget och öppnade därför sitt

halsband och gav det till gamle mannen.

Han tackade varmt och bad Allah att skänka henne

allt gott. Den gamle mannen gick med lätta steg

mot profetens moské.

På vägen träffade gamle mannen en av profetens

goda vänner som hette Ammar. Ammar tittade

den gamle och fattige mannen och halsbandet

En fanns

Någon annan fanns inte

Någon annan än Gud

Det fanns ingenting

Det fanns ingen

Gud var ensam

Gud var vänlig

Gud var vis

Gud älskade skönhet

Gud älskade godhet

Gud älskade dygd

Gud älskade inte tystnad

Gud älskade inte stillhet

Gud älskade inte förstörelse

som han ännu hade i handen.

Ammar blev något fundersamt

och frågade om han ville sälja

halsbandet.

- Jo, svarade gamle mannen.

Ammar frågade hur mycket

han ville ha.

Den gamle mannen svarade:

Jag vill ha så mycket så att jag

kan köpa mat och äta mig mätt

och köpa lite kläder att skyla

mig med.

Ammar funderade över den

fattige mannens svar och gav honom dubbelt så

mycket som han hade begärt för halsbandet.

Ammar lämnade halsbandet till sin betjänt och

sade:

Gå till profetens dotters hus och lämna tillbaka

halsbandet och du själv är för Guds skull från och

med nu en fri man.

Betjänten hoppade av glädje. Han lämnade

halsbandet till dess äre vördige ursprungliga

ägare.

Därefter gick han mot moskén pratande för sig

själv:

- Vilket underbart rikt halsband, det mättade en

svältande, klädde en naken, blev orsak till att en

tjänare fick sin frihet och till sist gick till dess ägare.

Av Sara M.

Gud var skaparen

Kunde Han inte skapa?

Se! Han skapade molnen

Han gav dem frihet att sväva i

Hur kan det vara möjligt?

Varifrån kommer detta “hål”?

25

rymden

Moln av pariklar.

Varje partikel

Ett mycket litet universum kallad

en atom

En sol emellan

I den formande en stjärna,

stjärnor, svävande mot

Kaba som pilgrimerna går runt

Profeten(fvmh):

Goda gärningar

äro många,

men

de som göra

dem äro få.


mediNa

Barnhörna

26


mediNa

Tidigt morgonen gick jag ut i

fähuset till vår ko. Då såg jag något

märkligt, där vid kons vattenhink

kikade en liten tomte fram.

-Hjälp ett monster! Skrek den när den

såg mig. Då såg jag 100-tals tomtar

springa omkring. Några sprang in i

väggen och ramlade baklänges och

några sprang i varandra. De såg jätte

roliga ut men jag skrek ändå:

-Stop! Jag är inget monster! Men alla

hade redan sprungit iväg färutom en

liten tomte som hade fastnat i sin stora

luva.

-Hjälp! Hjälp! Pep den.

Jag gick fram till den och tog av honom

luvan.

Barnhörna

-Ät inte up mig! Pep

den igen.

-Nej det ska jag inte

heller!

-Varför kom du hit då?

sade den lilla tomten.

-Jag ville bara mjölka

kon.

-Tyvär så har inte eran ko någon mjölk

idag.

-Vad menar du? Frågade jag och gick

fram till Loisa (vår ko) och tryckte

hennes spenar. Men konstigt nog kom

det ingen mjölk. Jag gissade att tomten

hade mjölkat kon för mamma hade

sagt att tomtar brukar göra sådana

dumheter. Så jag vände mig om till

tomten.

-Vad ska det här betyda? Är det du som

har mjölkat kon?

-Ja! För jag är Robbin Hood. Jag tar från

de rika och ger till de fattiga.

-Men vi är ett väldigt fattig familj! Sa

jag sorgset.

Jag vände mig till Loisa igen och

kramade henne. Jag visste inte hur

länge det hade gått, men jag visste att

det var länge sen jag pratade med

tomten.

När jag för andra gången vände mig

mot tomten såg jag att han var borta.

Istället låg en hink med mjölk där

tomten hade stått. Av Sara

27


Profeten(fvmh)

säger att

kunskap är

något som den

trogne alltid bör

vara ute efter, ni

ska därför

införskaffa den,

...

mediNa

De unga muslimernas uppgifter i Väst

I Guds, den Nåderikes, den

Barmhärtiges namn

I Islam har man betonat

vikten av kunskap väldigt

mycket, och kanske finns det

inget annat ämne som det lagts

så mycket tonvikt .

Från tiden då islamiska böcker

skrivits, har kunskap parallellt

med de andra islamiska

bjudelserna såsom bönen,

fastan, pilgrimsfärden (till Mekka)

och Jihad, betonats. Det har

ansetts obligatoriskt att skaffa sig

kunskap.

Om vi bortser från den Heliga

Koranens verser, som över 800

gånger behandlat ämnet kunskap

- de första uppenbarade verserna

i Koranen handlar om just att

skriva och läsa - så har Guds

budbärare och profet,

Mohammad(fvmh), många

gånger pratat om kunskapens

betydelse

Islam avskaffar fyra begräsningar

av införskaffande och inlärning av

kunskap och vetenskap:

1) Begräsningar pga. tid: Islams

Profet har sagt att vi ska

införskaffa kunskap från vaggan

till graven.

2) Begräsningar pga. rum:

Islams Profet har sagt att vi skall

skaffa kunskap, även om det

skulle ta oss till Kina (Dvs. även

om dat skulle tvinga oss att

förflytta oss till det längsta

avståndet jorden).

3) Begränsningar pga. kön:

Islams Profet har sagt att det är

obligatoriskt för varje muslim,

man som kvinna, att införskaffa

kunskap.

4) Begränsningar pga. lärare

(dvs. de som lär ut kunskap):

Islams Profet säger att

muslimerna skall ta vara nyttig

kunskap, och införskaffa den,

även om det skulle betyda att

man skulle vara tvungen att lära

sig den av en icke-muslim.

Profeten Jesus (fvmh) säger: Hitta

sanningen och acceptera den,

även om den kommer från någon

som inte är sanningsenlig. Men

acceptera aldrig osanning, även

om det kommer från

sanningsenliga personer, lär er att

skilja mellan sanning och

osanning.

Men vilken sorts kunskap och

inlärning pratar Islam om?

Består religionen av endast

kunskap?

Består gott uppförande och god

moral endast av kunskap?

Består religionens bjudelser av

endast kunskap?

Är kunskap endast att lära sig mer

om vår heliga bok Koranen?

Är kunskap endast att lära sig mer

om Profeten Mohammads(fvmh)

uttalanden?

Som svar måste man säga, vad

Islam menar med ut- och

inlärning av kunskap är inte

endast dessa saker, för hade det

varit så, skulle Islams Profet(fvmh)

ha sagt att kunskap är endast en

eller flera av dessa saker, t.ex.

"kunskapen om gott uppförande

och god moral", eller "kunskapen

om mina uttalanden".

Detta eftersom, där Profeten

(fvmh) säger att kunskap är något

som den trogne alltid bör vara

ute efter, ni ska därför införskaffa

den, även om den skulle finnas i

Kina, menar Profeten inte endast

kunskap om religionen, eftersom

Kina aldrig, den tiden eller

någon annan tid, varit centrum

för religiös kunskap och inlärning.

För att kasta ljus detta ämne

måste vi ta upp två punkter:

1. Vad vill Islam ha för sorts

samhälle? Beroende eller

självständigt?

Som svar måste vi säga att Islam

aldrig accepterar att muslimernas

samhälle alltid skall vara

beroende av andra, och inte ha

ekonomisk eller social

självständighet.

2. Idag styrs världen av kunskap

och inlärning, all mänsklig

aktivitet är bunden till kunskap,

28

till den punkten att inget arbete

kan utföras utan att kunskapen

fungerar som nyckel till den.

Därför, är det muslimernas

uppgift att genom kunskap

utveckla sig, och varje form av

kunskap som är till nytta för

muslimerna, måste man räkna till

religiös kunskap.

I grunden är det fel att dela upp

kunskapen i två delar:

religiös och icke-religiös

kunskap, så att några är för sig

att vetenskapen är skild från

Islam.

Här kommer ett viktigt ämne upp,

och det är att istället för Islams

bjudelse att införskaffa

kunskap, hålla tal och i detta

ämne, sprida det islamiska

budskapet, titta muslimernas

situation i dagens värld. Hur

mycket vi än pratar, spelar det

inte så stor roll, eftersom när folk

runtom i världen (icke-muslimer)

kollar dagens muslimska värld,

uppstår denna fråga för dem: Om

Islam nu lägger så stor tonvikt

kunskap, och anser att

införskaffande av kunskap är

obligatoriskt, varför är då

muslimerna så eftersatta?

Det är här som vi måste analysera

den islamiska världens problem

och komma tillrätta med dem.

När den stora shi'itiska tänkaren

och vetenskapsmannen 'Allameh

Sharif al-Din kom till Libanon såg

han att den fattigaste och mest

eftersatta folkgruppen i Libanon

är shi'itema där, och bland dem

kan man inte hitta en professor,

en läkare eller en ingenjör.

Han tänkte för sig själv, hur de

böcker jag skrivit i försvar av Islam

och Shi'ismen kan hjälpa denna

situation. Han tänkte då att

starta skolor, utbildningscenter

och vetenskapliga institut, och

lade då grunden till en stor

rörelse, och lyfte med hjälp av

detta upp den shi'itiska

samhällsgruppen i Libanon.

Försättning nästa sida >>>


mediNa

Insamlingsstiftelsen Islamiska Akademin

V arför Islamiska Akademin?

Det hela började med att antalet muslimer

och islam-intresserade bosatta i Svergie har ökats

markant sedan 80-talet. Sverige har idag mer än

450 000 muslimer. Det var dags att starta en högre

islamisk utbildning i Sverige. Efterfrågan var och är

mycket starkt. Särskilt vill de unga öka mångfalden

i samhället, och bryta sitt utanförskap. Samhället

behöver kunskaper om Islam, för att eliminera

missförstånd och fördomar. Det saknades

utbildnings anstalter i Sverige med lärda muslimer

och detta har lett till att många sökt sig utanför

Sveriges gränser för att lära eller djupa sig i Islam.

Därför har vi, en del av det svenska samhället,

samlats och bestämt oss att starta en utbildnings

centra för detta ändamål. Detta skall ske genom att

samla in medel och erbjuda kostnadsfria, korta och

långa utbilningar vid närvaro eller distans till de

intresserade. Utbidningarna skall vara svenska,

arabiska och persiska. Den ska genom forskning

och utbildning stödja utvecklingen av den

islamiska kulturen i Sverige.

Islam har en lång tradition av vetenskap och

bildning. De första universiteten låg i den islamiska

världen. Akademin knyter an till denna tradition

som passar bra i ett mångkulturellt samhälle.

Akademin kommer att ge föreläsningar och kurser,

samt ge ut böcker och tidskrifter. Ambitionen är att

etablera en egen högskola. Målgrupper är den nya

generation av muslimer som skall ta ansvar för

islams framtid i Sverige, samt företag,

organisationer och myndigheter som vill lära sig

mer om islam och jobbar med mångfaldsfrågor.

Precis som det står i insamlingsstiftelsens stadgar,

urkunden, är detta en ideell stiftelse. Allt arbete

sker oavlönat. Inga kostnadsersättningar förutom

administrationskostnader utgår. Således kan vi

garantera att 90% av intäkterna går till

verksamheten här i Sverige.

Vi är en insamlingsstiftelse. Vi arbetar med att

samla in kapital för att kunna bedriva Islamiska

Akademins verksamhet. Vi tar alltså tacksamt och

ödmjukt emot bidrag både från privatpersoner,

företag och organisationer. För att kunna trygga

driften lång sikt (vilket ju är fundamentalt) har vi

valt att arbeta särskilt med sponsorer som vi knyter

längre sponsringsavtal med. Det innebär en

trygghet genom att vi så sätt kan garantera en

långsiktighet. Våra sponsorer är således oerhört

värdefulla och utan dem hade vi aldrig vågat starta

verksamheten.

Kontakt:

info@imammahdi.eu

info@imamali.eu

telefon: 0704904903

IIA

Box 17200

104 62 Stockholm

29

Sverige har idag mer än

450000 muslimer.

>>> Försättning från förra sida

Samhället behöver kunskaper

om Islam, för att eliminera

missförstånd och fördomar.

Min poäng och min rekommendation till mina

unga muslimska bröder och systrar som bor här i

Europa, är att det största och bästa försvaret av

Islam, är genom kunskapens väg. Dvs. genom

ansträgningar i inlärning och genom att uppnå

höga poster i vetenskapens och universitetens

värld. Och genom existensen av tusentals

muslimska experter med höga positioner, visa i

handling att Islam är kunskapens och

vetenskapens religion, eftersom att endast

arrangera konferenser, skriva artiklar och skrika ut i

försvar av Islam inte kommer att leda någon vart.

More magazines by this user
Similar magazines