Tillit till sjukgymnasten, den egna kroppen och förmågan

sjukgymnastforbundet.se

Tillit till sjukgymnasten, den egna kroppen och förmågan

Lena Hedlund


Tillit-att ha, känna förtroende för en annan människa.

Tillitens funktion-att skydda oss mot oro och ångest inför det oförutsägbara,

Giddens, Modernitetens följder 1996.

Bristande tillit leder till ohälsa och livssvårigheter för människan,

Borgenhammar, Giddens, Jaffe

Vi har tappat tilltron till vår egen kropp och dess läkande förmåga och

kompenserar detta med en alltför stor tilltro till den medicinska vetenskapen.

Jaffe 1981

Sjukgymnastisken största värde ligger i att återkapa förtroendet för den egna

kroppen. Christina Schön-Olsson 1994.

Sjukgymnastik som en möjlighet att erövra tillit till den egna existensen.

Susanne Rosberg 2000


o Livshistoria, t.ex. trauma

o Ålder

o Samhällsklimat

o Sjukdom

o Svek

o Sensitivitet

Tillit kan (åter)erövras och det krävs tid och

tålamod!


Symbolik med en snäcka

• För öppen

• För stängd

• Flexibel

Brist på flexibel tillitsfunktion ger en mer automatiserad nivå

av skyddsmönster


Tilltro till andra

Tilltro till egen förmåga

Tilltro till egna kroppen


Är ett ömsesidig förtroende men där patienten har förväntningar, är i behov

av vad sjukgymnasten kan ge.

Tillit är förutsättningen för att sjukgymnasten ska kunna bli viktig, kunna

påverka och guida patienten mot hälsa.

Tilliten är en förutsättning för att patienten ska kunna utforska sin kropp, sig

själv och därmed påbörja en förändring.


Tillit är att öppna sinnena och överlåta sig åt den andre, vara i kontakt med.

Sjukgymnasten tar emot patienten, engageras sig, berör och håller i dennes

kropp.


Det absolut svåraste för mig var att känna tillit. Att lita på att den här människan

inte försvinner efter fem gånger när man har börjat lägga saker på bordet. När jag

väl kände tilliten till Göran, och det var första gången i mitt liv jag kände tillit, så

föll mina försvar ganska snabbt. I början gjorde jag som vanligt och ifrågasatte om

det här verkligen var rätt för mig, men när tilliten kom så började jag också lita på

mig själv. Jag hade valt det här och det var rätt för mig.

DN 2008, intervju av kvinna med

borderline som fått MBT


Att hålla någons huvud i dina händer, be någon släppa kontrollen

i din närhet (Susanna Rosberg, 2001)

Beröring är fysisk bekräftelse på någons unika existens.

Studier med oxytocin visar att tilliten ökar när vi är under

påverkan av hormonet hos normala individer men vid borderline

är reaktionen mer osäker och kopplat till anknytningsmönster


Syfte

Beskriva hur sjukgymnaster inom psykiatri och

psykosomatik uppfattar begreppet ”tillit till kroppen” utifrån

sin egen kliniska erfarenhet och vilken betydelse de

tillskriver fenomenet.


”Apparaten”

Självet


Vad känner eller upplever en person med kroppstillit i relation till den egna

kroppen?

Hur handskas eller fungerar en person med kroppstillit med/i sin kropp?

Vilka konsekvenser får en bristfällig kroppstillit för personer med symtom?

Vilka konsekvenser får en bristfällig kroppstillit för personer utan symtom?

Vilka konsekvenser får en ökad tillit till den egna kroppen?

Hur kan vi som sjukgymnaster arbeta för att förbättra kroppstilliten?


Hur eller vad känner en person med kroppstillit i relation till den

egna kroppen?

Hur handskas eller fungerar en person med kroppstillit med/i sin

kropp?

Identitetsaspekter och processinriktade termer

Övriga aspekter


Ålder Arbete som sjukgymnast Arbete inom

verksamhetsområdet

33-61

medel 47 år

8-39 år

medel 20 år

2-26

medel 12,5 år


Kategori Antal svar Antal sjukgymnaster

Glädje 14 11

Trygghet 13 11

Övriga positiva känslor

(tycker om kroppen, är nöjd

med kroppen etc)

10 9

Självklart och naturligt 8 6

Styrka, stabilitet och

livskapacitet

6 6

Citat

Inom den mer medvetna nivån handlar det om tryggheten att kroppen

och den egna viljan är i samklang, att kroppen inte ”går sin egen

väg”. Därmed finns det en hel del kontroll kopplat till tillitsbegreppet.


Kategori Antal svar Antal sjukgymnaster

Kan använda kroppen

som ett redskap för

självet

30 25

Lyssnar, tolkar och

handlar

27 23

Litar på kroppen 18 17

vågar 10 10

Vårdar kroppen 10 9

Känner kroppens

förmåga och

begränsningar

11 8

Accepterar 10 8

Tolerans för upplevelser 8 6


Tillhörighet och ägandekänsla

Förståelse för samband mellan kropp och mentala processer,

kropp och psyke som integrerade

Känsla av helhet

Realitetstestning av kroppssignalerna

God självkänsla


Hypokondri

Stänga av, nonchalera, förvränga kroppen signaler

Skapa negativa känslor som missnöje, skam och ilska gentemot kroppen

Får en mer objektifierad relation till kroppen

Sämre självkänsla och självförtroende

Citat

Bristfällig tillit innebär att symtomen kan bli obegripliga eller leda till en kraftigt

försämrad trygghetskänsla. Rädslan brukar vara en kolossal besvärligkompanjon

till symtom så troligen ökar symtomen hos en person med bristfällig tillit genom att

man arbetar för att öka den medvetna kontrollen.


Ökad risk för symtom genom att man inte lyssnar på eller rätt kan förstå

kroppens signaler

Skapar obalans i kroppens funktioner och i kroppsspråket vilket leder till

svårigheter i relation till andra människor

Citat

Man kör över sin kropp. Pressar sig att prestera mer än man orkar eller att man är avstängd från

de kroppsliga signalerna på affekt och får svårt för att förstå sina egna och andras känslor,

kanske svårt för att relatera till andra människor.


Ökad självkänsla och bättre förmåga att relatera till andra

Kroppens funktioner förbättras och symtom minskar

Ökad acceptans och tolerans för kroppsliga upplevelser

Sensomotoriska kontrollen ökar, kontrollen till följd av rädsla minskar

Citat

Personen blir mindre upptagen med att känna efter, kontrollera vad som händer

med och i kroppen utan intresset kan mer flytas ut till relationen med andra.


Kroppsmedvetandemetodik


Definition:

Tilltro till den egna förmågan att klara av en specifik uppgift

Basic Body Awareness Therapy; Amanda Lundvik Gyllensten,

Doktorsavhandling 2001

Self-efficacy ökade signifikant för behandlingsgruppen i jämförelse

med kontrollgruppen.


Intervju Pernilla Åsenlöf; Fysioterapi nr 12; 2009

Flera forskningsstudier har visat att

en aktiv sjukgymnastisk behandling påverkar

self-efficacy till det bättre. Därför

kan man undra: är self-efficacy rent av en

av de mekanismer som gör att sjukgymnastik

fungerar?


Handlingen måste kunna kopplas till den egna intentionen,

avsikten – Agency. (ej offer)

När man klarat något så ökar tilltron. Små uppnåbra mål som

sedan kan ökas efter hand.

Den nyvunna förmågan kan med fördel förstärkas av andra (den

sociala kontexten) som viktig och önskvärd.

Uppmuntran och tålamod behövs i processen.


En kvinna som fått smärta i ryggen har därmed blivit rädd för att röra

sig (rörelserädsla). Undersökningen visar att hon håller kroppen stelt

och undviker många rörelsemoment, har dålig balans, förmåga att

koordinera kroppen och överlåta kroppens tyngd till golvet.

Under kroppmedvetandeträningen lär sig kvinnan förstå hur kroppen

reflektoriskt svarar på smärta , hon märker hur hon stelar och stänger

av det smärtande området . Hon är faktiskt arg hon är på sin egen

kropp som så fräckt stör henne. Så har det varit många gånger genom

livet, att hon känner sig som ett offer i sin egen ”fientliga” kropp med

ett eget liv som hon inte förstår.

Successivt får hon träna kroppens mest grundläggande rörelsemönster

, lär sig hitta sensomotoriskt i kroppen, hur hennes tanke om rörelse

ger ett förväntat rörelseutslag och även vilka avspänningsreflexer hon

faktiskt själv kan initiera för att må bättre. Hon förstår efterhand att

det är hon som tagit avstånd från kroppen och inte tvärt om…


Identifiera bristande tillit, prata om känslor och

reaktioner på symtomen, besvären som föranleder besök

Genuint intresserad och engagerad

Stödja pat. i att utforska och upptäcka sin egen förmåga

More magazines by this user
Similar magazines