Renhållning, vatten och avlopp 2010.pdf - Vaggeryds kommun

vaggeryd.se

Renhållning, vatten och avlopp 2010.pdf - Vaggeryds kommun

Renhållning • Vatten • aVlopp

till hUShållen i VaggeRYDS KoMMUn 2010


Du vet väl att det är förbjudet att

elda sopor hemma. gäller även

förpackningar, såsom mjölkpaket.


Renhållning 4-15

avfallshantering ...................................................................... 4

återvinningstationen ............................................................... 5

Sorteringsanvisning ............................................................ 6-7

återvinningscentralen ............................................................ 8

grovavfall ................................................................................. 9

elavfall ....................................................................................... 9

Viktiga datum ................................................................... 10-11

Farligt avfall ............................................................................ 12

trädgårdsavfall ...................................................................... 13

Returburkar och flaskor .......................................................... 13

Slam och latrin ....................................................................... 14

Sophämtning .......................................................................... 15

Vatten 16-19

Kvalitet och kontroll ............................................................... 17

grundvatten och ytvatten ..................................................... 18

Kommunalt dricksvatten ....................................................... 18

Vattenledningar ..................................................................... 18

Vattnets hårdhet .................................................................. 19

Vattenmätning ........................................................................ 19

aVlopp 20-21

avloppshantering ................................................................. 20

avloppsreningsverk .............................................................. 21

Slambehandling ................................................................... 22

Reningsresultat ...................................................................... 23

KontaKt 24

3

innehållSFöRtecKning


enhållning

SVeRigeS aVFallShanteRing

Inom EU är man överens om att avfall ska hanteras så att största möjliga miljö- och

samhällsnytta uppnås. Sverige är världsledande inom avfallshantering.

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun antog år 2007 en avfallsplan som följer den

avfallshierarki som antagits av Sveriges riksdag och EU.

Avfallsplanen säger


Att man i första hand ska sträva efter att avfallsmängden, liksom farliga avfall,

ska minska.

Att produkter ska återanvändas i så stor utsträckning som det går.

Från de produkter som inte går att återanvända helt ska man återvinna så mycket

material som möjligt.

Det material man inte kan återanvända ska man, när det går, energiåtervinna.

Att man som sista åtgärd ska deponera materialet.

I detta arbete deltar alla – från producenter till hushåll. Exempelvis ansvarar

förpackningsproducenterna, FTI, för att förpackningsavfall tas om hand.

Kommunerna ansvarar för hushållsavfall och industrier och företag ansvarar själva för

omhändertagande av det avfall som inte är hushållsavfall.

Hushållen har skyldighet att sortera ut farligt avfall, elavfall, batterier, returpapper,

förpackningar och grovavfall och lämna detta till de insamlingssystem som finns.

Läs mer om renhållning och avfallsplanen på www.vaggeryd.se/renhallning

4 renhållning


vaggeryds kommuns avfallshantering

I Vaggeryds kommun finns i huvudsak tre metoder för att göra sig av med avfall:
Med sopbilen

Genom att lämna avfallet på Återvinningscentralen (ÅVC).

Genom grovsopsinsamlingar som hålls på våren och hösten

På återvinningsstationen lämnar du dina tomma förpackningar.

På återvinningsstationen ska du lämna använda förpackningar av glas, plast, metall,

papper och tidningar. Består förpackningen av flera olika material som inte går att

skilja åt ska den sorteras efter det materialet som väger mest.

Är förpackningen större än öppningen i behållaren lämnas den bland grovsoporna på

ÅVC eller vid grovsopsinsamlingen.

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, är ansvariga för drift och skötsel av

återvinningsstationerna.

Har du frågor eller synpunkter så kontakta kundtjänst på 0200-88 03 11

Utöver förpackningar kan du lämna småbatterier och kläder vid återvinningsstationen.

Tänk på att kläderna ska vara hela, rena och vara förpackade i plastpåsar eller i säckar.

Dessa tas sedan omhand utav Erikshjälpen, som säljer en del i secondhandaffärer och

en del skickas direkt som biståndshjälp.

återvinningsstationerna finns På följande Platser:

• Bondstorp,

öster om vägen till Jönköping.

• Byarum,

norr om skolan.

• Hok,

vid alstervägen.

• Klevshult,

vid tures torg.

• skillingaryd,

Smedjegatan och infanterigatan (bakom hemköp).

• vaggeryd , ica-parkeringen, södra utfarten samt på åVc.

renhållning

5

aVFallShanteRing


ingar och

i ett

tansvar

TACK TACK för för att att du återvinner

förpackningar och tidningar

Sorteringsanvisningar. Hämtas från www.ftiab.se

Förpackningar och

tidningar i ett

kretslopp

Producentansvar

Återvinningsstationer

Mer information

Förpa

tidnin

kretsl

Produ

Varje gång du lämnar en förpackning eller

en tidning till återvinning händer något

stort. Den gamla kapsylen förvandlas till en


Alla

Varje gång du lämnar en förpackning sep elle

mutter. Det tillknycklade tvättmedelspaketet

en blir tidning en snygg till skokartong. återvinning Den lästa händer tidning- något mä

en blir en ny tidning att läsa. På så sätt

stort. Den gamla kapsylen förvandlas till

hjälper du till att spara in stora mängder

mutter. energi. Du Det ser också tillknycklade till att naturens tvättmedelspake

råvaror

inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig

blir en snygg skokartong. Den lästa tidni

gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner

en även blir du en något. ny Varje tidning gång du att återvinner. läsa. På så sätt

hjälper du till att spara in stora mängder

energi. Du ser också till att naturens råv

ror inte faller ur kretsloppet. Tack vare di

gör miljön en stor vinst. Och därmed vin

även du något. Varje gång du återvinner

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar

eller nya produkter. Plastförpackningar kan bli allt från bullerplank

och diskborstar till blomkrukor och plastpåsar. Glas, wellpapp och pappersförpackningar

blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar

kan bli järnvägsräls, bilkarosser och mycket annat. Lästa tidningar blir nytt

tidningspapper!

Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fyller

eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ska ansvara för att det

finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna

för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för tidningar

och returpapper. De som tillverkar eller importerar tidningspapper

och trycker eller importerar tidningar ska också ansvara för insamling och

återvinning av returpapper. Förpackningar och tidningar är två av de första

varugrupperna som fått ett producentansvar. De utgör en stor volym av

Alla förpackningar hushållssoporna och och tidningar är relativt enkla som att åtgärda. samlas Förpacknings- in återvinns och retur- till nya förpack

pappersproducenterna samarbetar under namnet FTI - Förpacknings- och

ningar eller Tidningsinsamlingen. nya produkter. All verksamhet Plastförpackningar bedrivs utan vinstsyfte. kan bli allt från bullerplan

och diskborstar till blomkrukor och plastpåsar. Glas, wellpapp och pappersförpackningar

FTI ansvarar blir för ca framför 5 800 återvinningsstationer allt nya förpackningar. runt om i landet. Dit Metallförpackninga

går du

för att lämna tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas

kan bli järnvägsräls, för återvinning. (Där bilkarosser kan även finnas och behållare mycket för batterier annat. och Lästa kläder.) tidningar blir n

tidningspapper!

www.ftiab.se, tel 0200-88 03 11

På vår webbplats kan du söka efter din

Regeringen har bestämt att varje företag som tillverkar, importerar, fylle

närmaste återvinningsstation. Där finns

eller säljer också förpackningar en sorteringslista eller och mycket förpackade annan varor, ska ansvara för att det

fakta.

finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna

Du är dessutom välkommen att ringa till vår kundtjänsttelefon för att få

för återvinning. Det kallas producentansvar. Samma sak gäller för tid-

personlig service. Där kan du lämna synpunkter på skötsel av din återvinningar

och ningsstation returpapper. och få svar De på som dina frågor. tillverkar eller importerar tidningspappe

och trycker Annat eller avfall importerar än förpackningar tidningar och tidningar ska ansvarar också kommunen ansvara för. Ring för insamling o

återvinning dem av så returpapper. får du veta mer om Förpackningar hur det avfallet ska sorteras. och tidningar är två av de för

varugrupperna Sorteringsanvisningar som fått ett producentansvar. från www.ftiab.se

De utgör en stor volym av

hushållssoporna och är relativt enkla att åtgärda. Förpacknings- och ret


här Så sorterar här sorterar du förpackningar och tidningar: och tidn

er areras. Går det inte att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efte

PLASTFÖRPACKNINGAR

ssigt dominerande Exempel: materialet.

flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film.

en

tet

ng-

ag

ner

.

-

k

r

ytt

r

förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika m

r

ch

sta

tur-

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Förpackningar med olika material ska

separeras. Går det inte att skilja materialen åt sorterar du förpackningen efter det viktmässigt

dominerande materialet.

Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna,

inte i i en påse.

Obs! I vår kommun lämnas alla plastförpackningar i samma återvinningsbehållare. Stora förpackningar

som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas t ex till kommunens återvinningscentral.

PLASTFÖRPACKNINGAR

Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall.

Exempel: flaskor, Plastflaskor burkar, med pant dunkar, lämnas i butiker. små hinkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa i

Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger,

inte i i en påse. toarullar och wellpapplådor.

Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Obs! I vår kommun lämnas alla plastförpackningar i samma återvinningsbehållare. Stora förp

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas t ex till kommunens återvinnin

Plastartiklar (t ex möbler och leksaker), som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hus

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER

Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper

Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållaren.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns).

Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, sko

toarullar och wellpapplådor.

METALLFÖRPACKNINGAR

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, urskrapade och torra färgburkar,

Gör så här: aluminiumfolie- Platta till och och formar. vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidning

Obs! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i

behållaren på återvinningsstationen lämnas till t ex kommunens återvinningscentral. Metallskrot, VVSdetaljer,

stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsav-

fall. För information om elektronikavfall se www.el-retur.se eller kontakta din kommun.

TIDNINGAR OCH TRYCKSAKER

Dryckesburkar lämnas mot pant i butik.

Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer lämnas i behållare för tid

papper

GLASFÖRPACKNINGAR

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.

Gör så här: Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.

Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan trycksaker läggs i behållar

Obs! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas

får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som hushållsavfall eller som grovsopor.

Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen de ingår i producentansvaret för elektronikavfall

och lämnas vanligen på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, för mer information se

www.el-retur.se eller kontakta din kommun.

Obs! Kuvert läggs i hushållsavfallet (eller den brännbara fraktionen om sådan finns).

METALLFÖRPACKNINGAR

Exempel: konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, urskrapade och torra färgburk

aluminiumfolie- och formar.

Sorteringsanvisningar från www.ftiab.se

Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.


aVFallShanteRing

åteRVinningScentRalen

Planera ditt besök på

återvinningscentralen genom att sortera

materialen efter materialslag innan

du åker. Då fungerar det smidigare på

återvinningscentralen. Täck över din

kärra när du åker till ÅVC så att inget

material ramlar ut på vägarna.

detta avfall Kan du lämna

På åvC

I återvinningsbehållare

Plastförpackningar, glasförpackningar,

pappersförpackningar, tidningar,

metallförpackningar och kläder.

I stora containrar

Gips (fritt från träreglar och kakel), större

brännbart, metallskrot, trä, brännbart, well

och deponi.

På anvisad plats

Asfalt, sten och betong, ris och buskar,

trädgårdsavfall, asbest (max 50 kg

väl inplastat), elavfall, spisar och

tvättmaskiner och kyl- och frysskåp.

På miljöstationen

Farligt avfall inkl. lampor och lysrör

Dessutom kan man lämna möbler och

personalen på åVc

husgeråd (hela och användbara) i en

container som sedan tas om hand av Kupans secondhand i Skillingaryd.

detta Kan du inte lämna På åvC

Bilar och bildelar t.ex. däck. Du kan lämna dina däck till en gummiverkstad.

Läs mer på www.svdab.se

Rivnings- och byggnadsavfall får inte lämnas i stora mängder. Mindre mängder

(ungefär en lastad släpkärra) går bra.

8 renhållning

återvinningsCentralen

adress: Krokvägen Vaggeryd

telefon: 0370-784 94

e-post:

atervinningscentralen@vaggeryd.se

öppettider:

Måndag 9-17

tisdag 9-17

onsdag 9-17

torsdag 9-17

Fredag 9-16

lördag 8-14 (vecka 10-24, 32-50)

Helgdagar och helgdagsaftnar STÄNGT

(även trettondagsafton och

valborgsmässoafton).


gRoVaVFall

På ÅVC och vid grovsopsinsamlingarna kan du, kostnadsfritt, lämna det mesta av ditt

grovavfall. Vår personal svarar gärna på frågor.

årlig grovsopsinsamling aVFallShanteRing

elaVFall

Allt med sladd eller batteri ska du lämna in på ÅVC eller under grovsopsinsamlingarna.

Nästan allt elavfall omfattas av producentansvar. Kommunen samarbetar med

producentbolaget El-Kretsen AB. Detta medför att vi tar emot ditt elavfall på

återvinningsstationen och under grovsopsinsamlingarna. Vi ser sedan till att det blir

rätt paketerat och därefter hämtas de olika produkterna utav El-Kretsens entreprenörer.

Elprodukterna tas om hand av utbildad personal. Hemelektronik demonteras och

det som kan återvinnas tas till vara. Freon tas bort ur kyl och frysar före skrotning.

Metaller mals sönder och efter omsmältning kan de användas igen till nya produkter.

Plast, trä och tygmaterial skickas för energiutvinning.

elProduKter som

omfattas av lagen

hushållsmaskiner, kylskåp,

telekomutrustning

Kameror och fotoutrustning

tv-, audio- och videoutrustning

it- och kontorsutrustning

ljuskällor, armaturer och

glödlampor

Klockor, spel, leksaker

läs mer på www.el-kretsen.se

renhållning

9


Viktiga datum 2010

åteRVinningScentRalen

30/4 Återvinningscentralen stängd

1/5 Återvinningscentralen stängd

22/5 Återvinningscentralen stängd

24/6 Återvinningscentralen stänger 16.00

25/6 Återvinningscentralen stängd

3/7 Återvinningscentralen stängd lördagar t.o.m. 7/8

14/8 Återvinningscentralen öppen lördagar igen

6/11 Återvinningscentralen stängd

23/12 Återvinningscentralen stänger 15.00

24/12 Återvinningscentralen stängd

25/12 Återvinningscentralen stängd lördagar t.o.m. 5/3 2011

30/12 Återvinningscentralen stänger 15.00

31/12 Återvinningscentralen stängd

5/5 2011 Återvinningscentralen stängd


Viktiga datum 2010

töMning SopKÄRl

14/5 Tömning sopkärl som skulle tömts 13/5

24/6 Tömning sopkärl som skulle tömts 25/6

23/12 Tömning sopkärl som skulle tömts 24/12

30/12 Tömning sopkärl som skulle tömts 31/12

7/1 Tömning sopkärl som skulle tömts 6/1

gRoVSopoR

17/4 Grovsopor i Hok och Hagafors

24/4 Grovsopor i Skillingaryd och Åker

8/5 Grovsopor i Bondstorp och Bratteborg

2/10 Grovsopor i Skillingaryd och Klevshult

9/10 Grovsopor i Hok och Hagafors

16/10 Grovsopor i Skillingaryd och Åker

23/10 Grovsopor i Bondstorp och Bratteborg


aVFallShanteRing

FaRligt aVFall

Farligt avfall lämnas på miljöstationen som

finns på ÅVC. Även på de dagar under våren

och hösten då det är grovsopsinsamling kan

du lämna farligt avfall.

Lämna helst in farligt avfall i sin originalförpackning.

Går inte det så skriv utanpå

förpackningen vad den innehåller.

exeMpel på FaRligt aVFall

Biltillbehör

Bilbatterier, glykol, motorolja (max 10 liter),

diesel, bensin, avfettningsmedel och glykol.

Lösningsmedel

Thinner, lacknafta, förtunning,

penseltvätt, aceton, terpentin och fotogen.

Sprayburkar

Sprayburkar med innehåll. Tomma

sprayburkar lämnas till metallåtervinning.

Rengöringsmedel

Medel för ugnsrengöring,

fläckborttagning, möbel- och golvpolish,

medel att ta bort polish, kaustiksoda,

ammoniak och syror.

Batterier

Småbatterier lämnas i batteriholkarna på

återvinningsstationerna. Större batterier

som inte får plats i holken lämnas på ÅVC.

Bekämpningsmedel

Råttgift, insektsmedel och ogräsmedel.

Läkemedel, kanyler och engångssprutor

Lämnas till apoteket. Du kan hämta

en riskavfallsburk till dina kanyler och

engångssprutor på apoteket utan kostnad.

12 renhållning

Blanda aldrig ihop farligt avfall!

Färg, lack och lim

Träskyddsmedel, spackel, tapetklister,

färg (även 0-märkt).

Lysrör, lågenergi- och vanliga glödlampor

Lämnas utan emballage i rätt behållare.

Asbest

På ÅVC i Vaggeryd kan man lämna

asbest. Maxvikten för att få lämna är

50 kg och asbesten ska vara väl inplastad.

Vid större mängder ska ni vända er till en

godkänd entreprenör för hjälp.

Fyrverkerier

Alla explosiva ämnen inkl. ammunition

lämnas till polisen. För mer information

ring 114 14.

Kontakta personalen

om du är osäker.


tRÄDgåRDSaVFall

Trädgårdsavfall är t.ex. gräs, mossa, löv, ris och grenar. Trädgårdsavfallet kan

komposteras tillsammans med annat komposterbart avfall. Om trädgårdsavfallet är

för skrymmande kan det lämnas på en gröntipp. Avsikten är att allt trädgårdsavfall på

gröntipparna ska komposteras och bli matjord.

gröntippar där du kan du lämna trädgårdsavfall

Vaggeryds Återvinningscentral

på Krokvägen.

Skillingaryds gröntipp

västerut på vägen mot Ovdaskog,

300 m efter järnvägskorsningen in till höger.

visste du att

på återvinningscentralen i

Vaggeryd kan du få en släpkärra

kompostjord gratis.

hinner vi, så hjälper vi till med

hjullastaren och lastar.

Hoks gröntipp

Alstervägen vid återvinningsstationen.

Klevshults gröntipp

norr om Byvägen, vid järnvägen.

trädgårdsavfall

RetURBURKaR och FlaSKoR

Lämna dina pantburkar i retur till affären där du köpte dem.

Pant På alla svensKsålda BurKar

Alla metallburkar och plastflaskor med ”konsumtionsfärdiga drycker” som du köper i

svenska butiker, kiosker och liknande ska du kunna lämna tillbaka mot pant.

Butikerna är inte skyldiga att lämna pant på metallburkar som du köpt utomlands. De

kan du lämna på en återvinningsstation i metallbehållaren.

De plastflaskor som inte går att panta i affären lämnar du i plastbehållaren på en

återvinningsstation.

renhållning

13

aVFallShanteRing


aVFallShanteRing

SlaM och latRin

En stor del av befolkningen i Vaggeryds kommun, ca 25%, bor på landsbygden. De är

inte anslutna till det kommunala avloppsnätet utan har enskilda avloppsanläggningar.

enskilda avloppsanläggningar

Första steget i en mindre avloppsanläggning är en slamavskiljare som oftast

består av en trekammarbrunn. Efter slamavskiljaren måste det finnas ytterligare

ett reningssteg. Vid genomsläpplig mark gör man en infiltration. Täta jordarter

eller höga grundvattennivåer kräver andra lösningar t.ex. en markbädd. Slammet i

trekammarbrunnen töms regelbundet av vår entreprenaur Ragn-Sells AB och körs till

reningsverket i Skillingaryd.

Kundtjänst för slamtömning 0370-786 36

Kontakta kommunens miljökontor om du ska anlägga, renovera eller har problem med

din anläggning.

Latrinhämtning är kostsamt och dessutom dåligt ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns

andra sätt att själv ta hand om sin latrin t.ex. genom en mulltoa. För att få göra det krävs

en anmälan till Miljö- och byggförvaltningen.

För mer information ring 0370-781 00

14 renhållning


SophÄMtning – JRaB

Jönköpings Renhållning AB (JRAB) är vår entreprenör för sophämtning. För att

underlätta deras arbete är det viktigt att placera kärlet på rätt ställe och vänt åt rätt håll.

Placering av soptunnan

Ställ alltid soptunnan ute vid gatan eller trottoaren med öppningen på locket och den

svarta plutten på tunnans framsida ut mot gatan. Ha ett fritt utrymme på minst 50 cm

runt om soptunnan så att den inte fastnar i staket eller liknande när vi lyfter den.

HjälP oss förBättra vår arBetsmiljö

tvätta kärlet då och då så slipper både du som fastighetsägare och vi som

hämtar ditt avfall att kärlet luktar illa.

håll vägen där sopbilen ska åka fri från grenar och buskar så att vi kommer fram

utan att skada bilen. tänk på att sopbilen är mycket större än en personbil.

Vi börjar tidigt på morgonen och ber därför att kärlet ska vara utställt senast

kl. 06.00. Ställ gärna ut det kvällen innan.

om du slänger något vasst, exempelvis en kniv, rulla in den i wellpapp eller

några tidningar så att vi inte riskerar att skära oss på den.

tack på förhand från oss

som hämtar dina sopor!

renhållning

15

SophÄMtning


Vatten

VåRt ViKtigaSte liVSMeDel

Vatten är en förutsättning för liv. Vi består själva till största delen av vatten och vi

behöver friskt och rent vatten varje dag.

Den största mängden vatten får vi i oss genom maten vi äter eftersom mat till stor del

innehåller vatten naturligt. Utöver det naturliga vattnet tillsätts det ännu mer när vi

lagar mat i hemmen, eller när maten lagas i livsmedelsfabriken.

Ungefär hälften av det vatten vi konsumerar kommer från vår egen kran. Resten köper

vi som juice, läsk, mjölk, fil, öl och andra drickfärdiga produkter.

Hur mycket vatten vi dricker, och hur vi får i oss det, varierar från person till person.

De som är vuxna får i sig det mesta av sitt dricksvatten i form av kaffe eller te, medan

små barn får i sig sitt genom t.ex. välling.

Man ska aldrig använda varmvatten från kranen eller vatten som stått länge

i ledningarna till mat eller dryck, särskilt inte för att bereda välling eller

modersmjölkersättning.

Om vattnet ser konstigt ut eller luktar illa ska man inte använda det, utan genast ringa

till kommunen.

Om du har en egen brunn kan du få råd hos Miljö- och byggkontoret.

16 Vatten


KValitet och KontRoll

Livsmedelsverket är en central myndighet för alla frågor som rör dricksvatten och

andra livsmedel.

Deras uppgift är bl.a. att utforma regler och ange mål för dricksvattenhantering och

kontroll. I Vaggeryds kommun ansvarar Miljö- och byggkontoret för att dessa regler följs.

Vattenverken, där vattnet bereds,

betraktas som livsmedelslokaler och det

innebär att Miljö- och byggnämnden

måste godkänna anläggningarna. Vattnet

kontrolleras av driftteknikerna vid intaget

till vattenverket, efter beredningen och

hemma hos konsumenten.

Vi vill att vårt dricksvatten ska vara

gott och rent, inte lukta eller se grumligt

ut och att det ska vara hälsosamt

och lättillgängligt. Allt detta finns

också uttryckt i Livsmedelsverkets

dricksvattenkungörelse. Där finns

riktvärden för olika bakterier, ämnen

och tillsatser såväl som smak, lukt och

utseende.

Om du har egen brunn har du

själv ansvaret och får kontrollera

din vattenkvalitet. Miljö- och

byggförvaltningen kan bistå med

rådgivning.

Det är många krav som ska uppfyllas för

att vatten ska betraktas som tjänligt men

i Sverige är vi lyckligt lottade och de

allra flesta i vårt land har tillgång till bra

dricksvatten.

vattenProvsanalys

när man analyserar ett vattenprov

finns det tre omdömen man kan ge

tjänligt

som betyder att vattnet är bra.

tjänligt med anmärkning

fungerar som en varningssignal.

Man måste utreda orsaken till de

förhöjda värdena av ohälsosamma

ämnen i vattnet.

otjänligt

vilket betyder att vattnet är

olämpligt att dricka.

provtagning på vattenverket

Vatten

17

KValitet och KontRoll


gRUnDVatten

gRUnDVatten och YtVatten

Som råvara för vårt dricksvatten vill vi helst använda grundvatten. Grundvatten har

många fördelar då det har ett naturligt skydd mot föroreningar och det håller en låg

och jämn temperatur. Problemet är att det kan vara svårt att få tag i en tillräckligt

stor mängd grundvatten för t.ex. kommunal vattenförsörjning. Då måste man istället

använda ytvatten, som visserligen ofta finns i stora kvantiteter, men som kan behöva en

ganska omfattande beredning innan det kan användas som dricksvatten.

Det blir också allt svårare att hitta ett bra dricksvatten. Kvalitetskraven är hårda och

möjligheten att skydda vattnet från påverkan av t.ex. försurning eller nedfall av andra

skadliga ämnen är begränsade.

Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige baseras på ytvatten.

KoMMUnalt DRicKSVatten

I Vaggeryds kommun är vi lyckligt lottade därför att vi har en god tillgång till bra

grundvatten. Detta gör att vi inte behöver använda oss av ytvatten någonstans.

I våra vattenverk i Skillingaryd,

Bondstorp, Hagafors och Svenarum

sker en viss behandling av råvatten.

I Vaggeryd håller råvattnet

dricksvattenkvalité och kan

därför pumpas ut obehandlat på

vattenledningsnätet.

Vi producerar ca 1 miljon kubikmeter

dricksvatten till ca 10.000 personer per år.

VattenleDningaR

Vattenledningarna i Vaggeryds kommun har en sammanlagd längd på 14 mil och i

nästan varje gatukorsning finns en eller flera avstängningsventiler.

18 Vatten

Kontroll av

grundvattenbrun


VattnetS håRDhet

Dricksvattnet, som vi levererar, är mjukt (3 dH) i Skillingaryd, Klevshult, Vaggeryd

och Svenarum. I Bondstorp och Hagafors är det medelhårt (5 dH).

Dessa värden kan vara bra att känna till när du installerar en ny tvätt- eller diskmaskin.

VattenMÄtning

Mätning hos abonnenter sker med

vattenmätare som vi från VA-enheten sätter

upp och kontrollerar. Mätaren ska vara

tillgänglig för byte och avläsning. Även om

mätaren är VA-enhetens egendom är det

fastighetsägarens ansvar att den inte utsätts

för kyla eller yttre påverkan och att ventiler

och kopplingar fungerar som de ska.

Vattenmätare

En gång per år sänds ett självavläsningsbrev ut till alla abonnenter för avläsning

av vattenmätaren. Det är viktigt att vi får in svaren för att kunna göra en korrekt

debitering. Räkningar skickas ut sex gånger per år, d.v.s. varannan månad.

Tänk på att även små vattenläckor kan förorsaka stora kostnader (ungefärlig

förbrukning m 3 /år)

Droppande kran Stril motsvarande

en sytråd

(0,3 mm)

tunn stråle

motsvarande en

synål (0,9 mm)

15 30 300 700

toalett som

smårinner

Vatten

19

VattnetS håRDhet


aVlopp

aVloppShanteRing

Det gamla begreppet avlopp är numera uppdelat i spillvatten och dagvatten.

Spillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvätt, disk o.s.v. och som

måste renas. Det leds i ett särskilt ledningssystem till en avloppsreningsanläggning.

Dagvatten är vatten från t.ex. tak, asfaltsytor, gator och torg och rinner i

dagvattenledningar ut i närmaste bäck eller sjö.

vad hör hemma i spill- och dagvatten

Toaletten

Spola endast ner kiss, bajs och

toapapper, inget annat.

Disk, tvätt och dusch

Använd så lite disk- och tvättmedel som

möjligt.

Fett

Spola inte ner fett i avloppet

då det stelnar och fastnar i

spillvattenledningarna och kan ge

upphov till avloppsstopp.

Bilen

Tvätta din bil i en biltvätt. Om du tvättar

hemma kan smuts och rengöringsmedel

rinna ner i dag- eller spillvatten

ledningarna.

20 aVlopp


aVloppSReningSVeRK

I Vaggeryds kommun finns fyra

avloppsreningsanläggningar. De ligger

i Skillingaryd, Svenarum, Hagafors och

Bondstorp.

Skillingaryds avloppsreningsverk är det

största verket i kommunen och dit pumpas

även spillvatten från Hok, Byarum,

Vaggeryd och Klevshult.

Skillingaryds avloppsreningsverk är

en modern anläggning med biologisk

fosfor- och kvävereduktion, som fordrar

mycket liten kemikalietillsats. Efter

reningsprocessen leds vattnet ut i våtmark

där det renas ytterligare på naturligt sätt.

I vissa delar av Skillingaryd rinner

spillvattnet med självfall ner till avloppsreningsverket. Från andra platser leds

spillvattnet till någon av våra 20 avloppspumpstationer där det lyfts upp och rinner

vidare för att slutligen hamna på avloppsreningsverket.

värt att veta

provtagning på renat

avloppsvatten

i Vaggeryds kommun kostar vattnet 19:25 per kubikmeter vilket är knappt två öre

per liter. Vi tar hand om spillvattnet och transporterar det till avloppsreningsverket

där vi renar det.

avfallskvarnar accepteras inte i Vaggeryds kommun eftersom marken i t.ex.

Vaggeryd är väldigt flack. De flesta av våra spillvattenledningar är väldigt känsliga

för igensättning.

om du har problem med avloppslukt kan det bero på att vattenlåset i en

golvbrunn torkat ut. häll på vatten och en skvätt matolja för att förhindra

uttorkning.

läs mer på

www.vaggeryd.se/vattenochavlopp

aVlopp

21

aVloppShanteRing


SlaMBehanDling

SlaMBehanDling

På Skillingaryds avloppsreningsverk behandlas allt avloppsslam som uppstår i

kommunen. Slammet kommer från trekammarbrunnar, slutna tankar, kommunens

övriga avloppsreningsanläggningar men även från privata anläggningar som t.ex.

konferensgårdar och vandrarhem.

22 aVlopp

Reningsverk


ReningSReSUltat

Provtagningsprogrammet på Skillingaryds avloppsreningsverk är omfattande. Länsstyrelsen

är tillsynsmyndighet och har fastställt gränsvärden för hur mycket syreförbrukande ämnen

(BOD), fosfor (Ptot) och kväve (Ntot) det får vara i vattnet när det släpps ut.

reningsresultat 2009

inkommande

250

utgående ReningSReSUltat

219,4

ton/år

200

150

100

50

0

4,5

47,9

8,9

6,9

Bod Kväve fosfor

0,6

aVlopp

23


KontaKta oSS

vaggeryds tekniska Kontor

Sophantering och slamtömning.

adressändring, ägarbyte,

ändrad kärlstorlek m.m.

telefon: 0393-786 36

jraB

renhållningsentreprenör

Utebliven hämtning, aktuell

hämtningsdag m.m.

telefon: 0393-126 43

hemsida: www.jrab.se

fti- förpacknings- och

tidningsinsamlingen

Förpackningar/Sortering

telefon: 0200-88 03 11

hemsida: www.ftiab.se

va-enheten

Vatten och avlopp

telefon: 0370-78141

Vid avloppsstopp, avbrott i vattenleveransen

eller annat akut fel på gator och vattenledningar.

Under kontorstid: 0370-781 00

övrig tid, larmcentralen: 036-13 71 55

miljö- och byggförvaltningen

Dispenser, information enskilda avloppsanläggningar,

kompostering m.m.

telefon: 0370-781 00

återvinningsCentralen

adress: Krokvägen Vaggeryd

telefon: 0370-784 94

e-post:

atervinningscentralen@vaggeryd.se

öppettider:

Måndag 9-17

tisdag 9-19

onsdag 9-17

torsdag 9-17

Fredag 9-16

lördag 8-14 (vecka 10-24, 32-50)

Helgdagar och helgdagsaftnar

STÄNGT

(även trettondagsafton och

valborgsmässoafton).

More magazines by this user
Similar magazines