Microsoft Word - Inkomnasynpunkter utst\344llning september.doc

vaggeryd.se

Microsoft Word - Inkomnasynpunkter utst\344llning september.doc

UTLÅTANDE

JUNI 2012


2

Projektledare Kristina Axelsson, Planarkitekt

Layout Emilie Danielsson

Illustrationer Kristina Axelsson, Emelie Danielsson och SWECO

Bildkälla kartor Vaggeryds kommun och © Lantmäteriet

Flygbilder Örjan Carlström

Foto Jessica Alaniesse Karlsson, Jan Askehag, Kristina Axelsson, Henning Berggren, Örjan Carlström, Emelie Danielsson,

Mikael Klaesson, Lennart Krafve, Catarina Kristensson, Most photos.com, Dörte Schuldt och Smålandsbilder.se


53

53

53

65

65

68

68

69

69

71

71

5


INLEDNING

Kommunens svar: Se synpunkt från folkhälsorådet under hälsa och säkerhet.

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR KOMMUN

Räddningstjänsten 2012-02-28

När det gäller god bebyggd miljö och delmålet avfall så anser Räddningstjänsten att kommunen måste tänka mer

långsiktigt vid lokalisering av verksamheter som hanterar t.ex. avfall. Eftersom de medför risker och för att marken i

närheten av dessa verksamheter blir olämplig för annan tätortsutveckling en lång tid framöver. Vid en eventuell

brand kan dessa verksamheter få en klar negativ påverkan på människor boende i tätorten.

Kommunens svar: Översiktsplanen föreslår inga nya områden för hantering av avfall. Men det är lämpligt att när

det gäller avfallshantering ha samma syn som vid störande verksamheter och hantering av farligt gods se sida 21.

Det vill säga att sådana verksamheter bör lokaliseras så att de har nära till de primära transportvägarna.

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna anser att det är av största vikt att vi får med tankar om hållbar utveckling i allt som sker i kommunen.

Skillingaryds skjutfält är ett hinder för utvecklingen i Vaggeryds kommun och detta bör då även redovisas i OP

kapitel 1 ”Hållbar utveckling”. I övrigt har vi inget att erinra när det gäller skrivningarna i detta avsnitt.

Kommunens svar: Kapitel 1 om hållbar utveckling är ett inledande kapitel som på ett övergripande plan beskriver

mål och inriktning för kommunens utveckling som ska tillgodose ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Den

fysiska planeringen av kommunens mark och vatten ska bidra till en hållbar utveckling. Skjutfältets konkreta

påverkan på utvecklingen i kommunen avhandlas i andra delar av översiktsplanen.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening

Långsiktig hållbar kommun, sid 9 - När det gäller intentionen att ”skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer för

människor”, ser vi också att det finns ett starkt behov att bevara redan befintliga och goda livsmiljöer med biologisk

mångfald.

Vid planering av nya bostadsområden är det viktigt att ta mer hänsyn till naturliga förutsättningar och att man

bevarar ”gröna lungor”, som dessutom kräver små skötselåtgärder i framtiden. Ett exempel där man, i vårt tycke,

misslyckats med detta är det färdigplanerade området i Södra Fåglabäck, där man inte tagit tillvara något av

områdets tidigare karaktär.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats för att spara gröna lungor har kommunen upprättat grönplaner för

Skillingaryd och Vaggeryd.

Miljöpartiet 2012-04-01

1. Hållbar utveckling - Långsiktigt hållbar kommun - I naturvårdsverkets uppföljning av de nationella

miljökvalitetsmålen i Jönköpings län (och även riket i stort) 2012-03-30 framgår att endast två av de 16 beslutade

miljökvalitetsmålen kommer att nås till 2020, nämligen "Skyddande ozonskikt" och "Grundvatten av god

kvalitet". Bedömningen för samtliga övriga miljömål är att de inte kommer att nås: Begränsad klimatpåverkan, Frisk

luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag,

Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö

samt Ett rikt väx- och djurliv.

Vi har en närmast ofattbar miljöskuld till våra barn och kommande generationer. Miljöpartiet vill därför se en

betydligt skarpare skrivning i detta kapitel där det framgår att Vaggeryds kommun ger högsta prioritet åt att samtliga

16 miljökvalitetsmål ska nås i vår kommun till 2020. I det fall kommunen ändå inte bedömer det möjligt att nå ett

mål till 2020 bör en tidsplan redovisas för detta mål, så det framgår tydligt när respektive mål senast ska

vara uppnått.

Kommunens svar: Kapitel 1 om hållbar utveckling är ett inledande kapitel som på ett övergripande plan beskriver

mål och inriktning för kommunens utveckling som ska tillgodose ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. Den

fysiska planeringen kan bidra till en hållbar utveckling och till en bättre miljökvalitet. Den fysiska planeringen är

således ett medel för att nå miljömålen. Miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin är andra styrande

dokument för att nå miljömålen. Kommunen föreslår att miljöpartiet driver frågan om att aktualisera en revidering

7


8

av kommunens miljöprogram. Genom energi- och klimatstrategin, bedrivs fr.o.m. 2012, arbeten i stora delar av

kommunens verksamhet som bidrar till målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 1- Hållbar utveckling - Skjutfältet kan inte utelämnas under rubriken ”Långsiktigt hållbar kommun”, med

hänsyn till dess stora miljöpåverkan och begränsning Skjutfältets placering och gräns innebär att kommunens

utveckling och tillväxtmöjlighet mellan tätorterna Vaggeryd- Skillingaryd kraftigt hämmas. ”God bebyggd miljö”

liksom social och ekonomisk hållbarhet påverkas starkt av skjutfältets storlek, placering och närhet till

centralorterna. Det är som tidigare sagts inte tillfredställande att behandla skjutfältsfrågan enbart som

landsbygdsfråga.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN

Länsstyrelsen 2012-03-30

Översiktsplanen innehåller inga förslag som föranleder Länsstyrelsen att ställa särskilda krav på mellankommunal

samordning.

Folkpartiet 2012-03-31

Det finns inget nämnt om kultur jmf projekt som Spira, Vandalorum etc. som är i storleksordning där vi som liten

kommun aldrig kan ”konkurrera” då bör vi istället titta på samarbetsmöjligheter.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Tekniska utskottet 2012-04-10

Del 1 Hållbar utveckling - Långsiktigt hållbar kommun - Mellankommunal samverkan – Sakfrågor (sid 12) Följande

tillägg föreslås: Vaggeryds kommuns vatten- och avloppsverksamhet är medlem i branschorganisationen Svenskt

Vatten och deltar dessutom i en samverkan kallad VA Högland. VA Höglands syfte är att samordna utbildning och

information mellan ett 10-tal kommuner i aktuella frågor samt att lämna samstämmiga yttranden och förslag till

Svenskt Vatten.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.


9

9


10

NATUROMRÅDEN

RIKSINTRESSEN FÖR NATURVÅRD

Miljöpartiet 2012-04-01

2. Markplanering - Naturområden - Riksintresse naturvård - Miljöpartiets inställning är att riksintressen som innehar

skydd i miljöbalken och Natura 2000 ska undantas från militära övningar. Vi vill att kommunen verkar för detta på

det lokala planet. En större del av Skillingaryds skjutfält har skydd enligt Natura 2000 (se "landsbygdsutveckling").

Kommunens svar: Den militära verksamheten som har bedrivits i området under lång tid har bidragit till områdets

naturvärden. I södra delen av det inom Skillingaryds skjutfält utpekade Natura 2000-området ligger länets största

ljunghed. Heden har bildats genom röjning och genom bränder som har uppstått vid skjutövningar. Ljungheden

inom området är enligt undersökningar minst 200 år gammal. Den har höga naturvärden bland annat genom en unik

insektfauna. Hedens naturvärden består främst av de arter som gynnas av den stora öppna arealen som den militära

aktiviteten gett upphov till.

STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN ENLIGT 3 KAP MB §2

EON vind 2012-03-27

E.ON Vind vill framföra att vindkraftprojekt Palsbo endast berör en väldigt liten del av det vildmarksliknande

området och att det därför inte nödvändigtvis är så att dessa intressen strider mot varandra samt att den delen som

projektet tar i anspråk är klassat som produktionsskog av markägaren.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Kommunen kommenterar inte frågan vidare eftersom det inte är

kommunen som handlägger ärendet.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Stora opåverkade områden sid 16 - Vi gläds åt att kommunen värdesätter det stora, relativt opåverkade och mycket

ostörda vildmarksliknande området mellan Nyholm och Bondstorp. Här hoppas vi på att kommunen utnyttjar sin

vetorätt inför det stora vindkraftsprojektet som hotar.

Området, som just tack vare sin storlek och ostördhet, är högst skyddsvärt och kommer att vara värdefullt för

framtida turism.

Området hyser dessutom en stark skogsfågelfauna, med skyddsvärda arter som tjäder, orre, trana, spillkråka och

flertalet rovfågelsarter. Alla dessa som förr var typiska för det småländska landskapet, riskerar nu även här att förlora

sina livsmiljöer.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Miljö- och byggnämnden anser att skrivningen om vindkraften och det vildmarksliknande området är viktig.

Området har stora värden som vildmark och då även som en plats dit man kan söka sig för att det är tyst och

opåverkat.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

LEVANDE SKOGAR OCH ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Centerpartiet 2012-04-01

Levande skogar etc. sid 17. Mossar där vi tar ut ”bränsle” etc. kan inte helt begränsas vad gäller dränering, dämning

etc.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

DET ÖPPNA ODLINGSLANDSKAPET

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Här poängterar kommunen vikten av att bevara jordbruksmark, samt att åker och betesmark inte ska minska. Trots


detta finner vi stora arealer jordbruksmark som planeras för bebyggelse i Klevshult, Skillingaryd och Vaggeryd.

Trovärdigheten och viljan hos kommunen att bevara jordbruksmark kan därför kännas minst sagt tveksam.

Kommunens svar: I översiktsplanen förtydligas att kommunen skiljer på jordbruksmark på landsbygden och på

jordbruksmark som inte kan nyttjas fullt ut med t.ex. gödsling för att den är tätortsnära.

Centerpartiet 2012-04-01

Öppna odlingslandskapet sid 17 - Vi vill lägga till ytterligare en vägsträcka med synnerligen rikt odlingslandskap

och värdefull kulturmiljö med en unik utsikt och vidsträckta vidder. Sträckan Skog-Hult- Henriksbo-Gimmarp har

alla de kvaliteter som ingår i det öppna odlingslandskapet.

Kommunens svar: Synpunkten har tagits med i texten och kartan kompletteras.

KULTUROMRÅDEN

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRD

Centerpartiet 2012-04-01

Kommunala kulturmiljöer sid 19 - Områdesbestämmelser, med ökat krav på bygglov etc. bör endast genomföras

undantagsvis och efter dialog med de boende. Nuvarande bestämmelser viktiga för näringsidkare och boende på

landsbygden.

Kommunens svar: Områdesbestämmelser finns i områden som är riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. I övrigt finns

få områden med områdesbestämmelser, det finns även ett fåtal områden på landsbygden som är detaljplanerade.

VANDRINGSLEDER

Munkaleden 2012-03-30

Efter att ha granskat översiktsplanens karta 2012, Vaggeryds kommun har vi upptäckt att Munkaledens vandringsled

ej är korrekt. Den är ändrad sedan föregående tryckning. Vi vill gärna om kartan görs om vara med och rita in de nya

lederna. Vi tycker att det är angeläget för kultur- och fritidsändamål att ändringen görs.

Kommunens svar: Synpunkten skall tillgodoses, karta översänds så att den nya sträckningen kan ritas in. Efter

karthänvisningsrutan ”kommunala kulturmiljöer” ritas en ny ruta där vandringslederna får en karthänvisning. I

framtiden vore det bra att sådana ändringar direkt skickades för kännedom till kommunen eftersom det då blir

enklare att hålla kommunens informationsmaterial aktuellt.

Hembygdsrådet 2012-04-02

Vandringsleder - Munkaledens sträckning är delvis ny. På kartan visas den gamla sträckan. Franciskusleden kommer

att förlängas från Jönköping för att ansluta till Munkaleden i Byarum. Sträckan i vår kommun är fastlagt och kommer

att märkas ut 2012-2013.

Kommunens svar: Se svar till Munkaleden.

11


12

HÄLSA OCH SÄKERHET

FOLKHÄLSOMÅL

Folkhälsorådet 2010-04-03

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling - Sveriges 11 folkhälsomål och de 16 nationella miljökvalitetsmålen

är viktiga inslag i arbetet för hållbar utveckling.

Med växande kunskap om möjligheterna till att använda hälsofrämjande som en universell och inkluderande strategi

för hållbar utveckling följer ett ansvar från samhällets sida som innebär en generell kunskapsspridning om

hälsofrämjande och dess koppling till hållbar utveckling.

Folkhälsorådet anser att de folkhälsopolitiska aspekterna behöver lyftas fram och tydliggöras i inledningen av

översiktsplanen.

Mycket av det som översiktsplanen beskriver har bäring på de folkhälsopolitiska målen. Därför finns det anledning

att detta tydliggörs i inledningen under kapitel 1 Hållbar utveckling. Här finns redan Miljökvalitetsmålen redovisade

samt en pedagogisk beskrivning av olika hållbarhetsaspekter; ekologisk, social och ekonomisk.

I förslaget till översiktsplanen finns folkhälsomålen och frågorna konkret beskrivna på flera ställen; I kapitel 2

Markplanering finns avsnittet Hälsa och säkerhet där folkhälsomålen beskrivs. I kapitel 5 Tätortsutveckling finns

avsnittet Jämställdhet och deltagande. Här skrivs om betydelsen av att så många människor som möjligt kommer till

tals i planprocesser m.m.

I april 2003 antog Sveriges riksdag en samlad svensk folkhälsopolitik med det övergripande målet att skapa

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Den nationella folkhälsopolitiken är uppdelad i

elva målområden vilka omfattar de bestämningsfaktorer som påverkar vår hälsa. Det fastslogs att det är särskilt

angeläget att folkhälsan förbättras för de grupper som är mest utsatta för ohälsa. Att arbeta för en god hälsa på lika

villkor innebär att skapa förutsättningar för hälsosamma val genom tillgång till arbete, god arbetsmiljö, ekonomisk-

och social trygghet samt en trygg uppväxt för barn.

Ytterligare faktorer som främjar hälsa är att leva med en känsla av sammanhang där tillvaron upplevs som begriplig,

hanterbar och meningsfull. Stress är ett växande hot mot folkhälsan och där psykosociala faktorer så som socialt

stöd, sociala nätverk, ökat beslutsutrymme och känsla av kontroll och tillit spelar stor roll som skyddsfaktorer.

FN-rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 definierar hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser

våra behov idag utan att äventyra kommande generationer att tillgodose sina”. Människors levnadsvanor påverkas i

hög grad av livsvillkoren. Då levnadsvanorna är relaterade till vår livsstil så som mat, motion, alkohol, tobak och

sömn är det av stor vikt att livsvillkoren är så bra som möjligt.

Folkhälsa är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och utveckling vilket är gynnsamt för både samhället och den

enskilde individen.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Räddningstjänsten 2012-02-28

När det gäller stycket hälsa och säkerhet bör det tilläggas att det finns en samverkansgrupp (F-samverkan) som

Räddningstjänsten arbetar med där bland annat Länsstyrelsen och Landstinget ingår.

Kommunens svar: Synpunkten har tillgodosetts.

Moderaterna 2012-03-29

På sidan 25, åtgärder och riktlinjer för Hälsa och säkerhet punkt nr 6 – ”Åtgärder för

att reducera bullerstörningar, främst vid källan, skall i möjligaste mån vidtas”. En bra skrivning – detta åtgärdsförslag

måste väl i sin tillämpning även gälla skjutningar på fältet. Ex skjutplatser kan på ett enkelt sätt grävas ner eller

vallas in – detta har ej gjorts på Skillingaryds skjutfält! Har ex gjorts i Eksjö för att minska bullerstörningar. Detta är

en mycket viktigt punkt som bör förstärkas med tanke på de bullerstörningar som orsakas av verksamheten på

Skjutfältet.

Kommunens svar: Texten förtydligas så att det tydligare framgår att det handlar om trafikbuller. Som det står i

kapitlet om skjutfältet så är trafikbuller och skjutfältsbuller inte alls jämförbart.

Länsstyrelsen 2012-03-30

Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten redovisas på ett bra sätt. Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av

översiktsplanen i sig inte behöver medföra att gällande miljökvalitetsnormer för luft eller vatten överskrids, dock

måste denna fråga likväl studeras och redovisas närmare i efterföljande detaljplaner.


Hälsa och säkerhet - Relevanta frågor och ställningstaganden gällande hälsa och säkerhet identifieras och redovisas i

översiktsplanen. I kommande detaljplanearbete är det dock viktigt att kommunen säkerställer de olika skyddsavstånd

och rekommendationer som en god samhällsplanering förutsätter.

Kommunens svar: Synpunkterna följs upp i detaljplanarbeten.

Centerpartiet 2012-04-01

Hälsa och säkerhet sid 25 - Åtgärder för att reducera buller, främst vid källan, är bra. Här bör skrivas in att detta är

ett krav även för Skillingaryds skjutfält.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna i samma fråga.

ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER HÄLSA OCH SÄKERHET

Tekniska utskottet 2012-04-10

Punkten ”den fortsatta utvecklingen och förtätningen av våra tätorter, ska ske med hänsyn till att skapa goda

boendemiljöer och att garantera industrins utvecklingsmöjligheter” bör kompletteras med:

Samtidigt som utrymme skapas och möjligheter ges att hantera ökade nederbördsmängder, som blir ett resultat av

den framtida klimatförändringen, för att minimera översvämningar i tätorterna. Likaså måste hänsyn tas till

nuvarande och framtida vattentäkter. (se Del 3 Vattenplanering).

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses, synpunkten blir en egen punkt på listan som lyder: När samhället förtätas

skall utrymme sparas som för att ge möjligheter att hantera ökade nederbördsmängder, som blir ett resultat av den

framtida klimatförändringen, för att minimera översvämningar i tätorterna. Hänsyn skall också tas till nuvarande

och framtida vattentäkter. (se Del 3 Vattenplanering).

INFRASTRUKTUR

Räddningstjänsten 2012-02-28

När det gäller kommunens infrastruktursatsningar vill Räddningstjänsten vara med i ett tidigt stadium, både vad det

gäller säkerhet och för att föra diskussioner om farligt gods. Riksväg 30 bör genomgå en översyn för att förbättra

trafiksituationen. På vissa ställen har förbättringar skett på vägbanorna, men det är inte tillräckligt. Den föreslagna

förbifarten i Hok vid väg 817 borde genomföras.

Räddningstjänsten anser att det är viktigt att översiktsplanen beskriver kommunens nya möjlighet att förbjuda tung

trafik i våra samhällen i och med att man tagit över väghållningsansvar från Vägverket. Det passerar onödigt mycket

tung trafik igenom tätorterna. Detta vägval borde förbjudas som genomfart för tung trafik.

Räddningstjänsten anser även att det är viktigt att planera för en längre och bättre miljö gällande infrastruktur. Skall

triangelspåret i Vaggeryd byggas så är det nordligaste alternativet som fanns med i samrådsskedet det som är

lämpligast. Det bör även kombineras med en ny väg som ansluter mot Byarumskrysset för att säkerställa att tung

trafik från Hok inte kör via samhället utan tar sig ut på E4 för att nå industriområden i Götafors och Båramo. Om

triangelspåret byggs för nära tätorten begränsas ortens möjligheter att växa på lång sikt.

Att se över kommunens trafik- och transportstruktur är viktigt för framtiden då man kan förvänta sig ökade

trafikmängder. Därför bör kommunen jobba mer med transportarbete i öst-västlig riktning. Tankarna med att på sikt

åtgärda planskilda korsningar är mycket bra och det är viktigt att även ta med hela spårområdet så att tillgängligheten

för människor att beträda spårområdena minimeras.

Till infrastruktur bör även tilläggas att det finns en lagstiftning gällande styrel för att öka beredskapen vid elbrist.

Räddningstjänsten och Vaggeryds Elverk skall arbeta fram ett material för vid en begränsad eltillgång kunna styra

elen så att den el man har tillgång till hamnar hos viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vårdinrättningar,

vattenverk, räddningstjänst mm.

Vid nyetablering av industrier är det viktigt att tänka på att brandvattensystem skall finnas på plats när industrierna

skall tas i bruk, så att det finns möjligheter att hantera situationen vid en eventuell olycka. Säkerhetsaspekterna och

13


14

kostnader för brandvatten och sprinklersystem m.m. måste finnas med som en del i projektet redan från början, det är

en viktig del av infrastrukturen.

Det är bra att översiktsplanen belyser problemet med bensinstationerna inom tätorterna så att stationer med

olämpliga lägen på sikt kan omlokaliseras. Bensinstationer är inte lämpliga inom tätbebyggt område och särskilt inte

i närheten av bostäder och skolor. Därmed bör också platser lämpade för bensinstationer pekas ut så att

säkerhetsaspekterna finns med vid eventuella förflyttningar/nyetableringar. Om bensinstationerna flyttas till

verksamhetsområdena istället minskar transporter av bränslen inne i orterna.

Kommunens svar: I utställningsskedet valde kommunen att gå vidare med alternativet på triangelspår närmast

befintligt spår för att det bedöms som att detta kommer att skapa mindre barriärer eftersom det redan finns en

befintlig järnväg där.

I texten finns aspekterna kring brandvatten med. Konkret genomförande och säkerställande av tillgång på

brandvatten borde tas upp i detaljplanens startskede samt följas upp som en kostnad i genomförandebeskrivningen.

Trafikverket 2012-03-23

Övergripande sypunkter - Trafikverket ser positivt på att kommunen upprättat en ny översiktsplan.

Utställningsversionen beskriver på ett bra sätt kommunens framtida utveckling och ger tydliga rekommendationer för

olika sakområden samtidigt som den belyser viktiga mellankommunala och regionala frågor. Jämfört med

samrådsversionen är utställningsversionen mer genomarbetad avseende innehåll och disposition. Trafikverket har i

samrådsskedet fört fram synpunkter som nu bättre tillgodoses. I detta yttrande fokuserar Trafikverket på hur

Vaggeryds ÖP förhåller sig till kommunikationsanläggningar av riksintresse.

Vaggeryd är en relativt liten kommun men har en god utveckling och ambitiösa planer för att stärka kommunens

varumärke. Stora satsningar görs vad gäller attraktiva boende- och livsmiljöer och profilering inom

logistik/lagerhantering. Kommunen och Trafikverket Region Syd har gemensamt kommit fram till att det är rationellt

när det gäller skötsel och samhällelig planering att kommunen blir väghållare av allmän väg inom avgränsat

väghållningsområde. Trafikverket har bedömt att kommunen kan klara detta på ett ansvarsfullt sätt och göra lämpliga

avvägningar mellan trafiksäkerhet, framkomlighet och kommunal nytta.

Infrastruktur/trafik - Vaggeryds kommun har ett gynnat läge intill E4. Kommunens centralorter, Vaggeryd och

Skillingaryd, har bekvämt pendlingsavstånd till såväl Jönköping som Värnamo. Tågförbindelser finns med relativt

god turtäthet och smidig arbetspendling till nämnda grannkommuner är möjlig vilket ger tillgång till ett väsentligt

större arbetsutbud. E4, riksväg 30 och järnvägen Jönköping-Värnamo, med tillhörande stationer, är

kommunikationsanläggningar av riksintresse. Läs även fortsättning under rubriken järnväg.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Näringslivsrådet 2012-03-28

Näringslivsrådet stödjer åtgärder och riktlinjer som anges i ÖP för avsnittet infrastruktur. En väl fungerande

infrastruktur är en förutsättning för näringslivets utveckling och möjligheten till att locka nya etableringar till

kommunen.

Kommunens svar: Synpunkten noteras.


Tekniska utskottet 2012-04-10

Arrendatorn på Vaggeryds kombiterminal har inte längre railportavtal med Göteborgs hamn AB, ny avtalspart för

tullfri hantering har tillkännagivits. Detta bör kontrolleras mot arrendatorn.

Det är mycket riktigt att PGF inte längre har ett gällande tullhanteringsavtal med Göteborgs Hamn. Detta avtal har

idag tagits över (förnyats) av deras samarbetspartner LOGENT. För kund betyder förändringen ingenting. Det är

fortfarande PGF som håller i trådarna och sköter allt kopplat till transporter och lagerhantering. Om sen kunden

har behov av att förtulla något, ta in importgods eller lagra det, så använder sig PGF av LOGENT för denna del av

servicen.

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATIONER

Länsstyrelsen 2012-03-30

Avseende riksintresse för kommunikationer bör det av översiktsplanen framgå att även kombiterminalen Båramo

utgör riksintresse. Övriga riksintressen har generellt beskrivits på ett bra sätt. Länsstyrelsen förutsätter att de

riksintresseavgränsningar som redovisas är samma som de av myndigheterna utpekade avgränsningarna.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses Båramo skrivs till listan på med riksintressen. Kartdata med

riksintresseavgränsningar är hämtat från Länsstyrelsens GIS-portal.

Trafikverket 2012-03-23

…I översiktsplanen kan förtydligas att även kombiterminalen Båramo är klassificerad som riksintresse.

För nämnda riksintressen gäller att intilliggande markområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra

tillkomst eller utnyttjande av anläggning. Det innebär att bebyggelse och verksamheter, som försvårar framtida

ombyggnationer för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, inte ska lokaliseras i anslutning till E4 och rv 30.

Vaggerydsbanan, med koppling till Värnamo, har samma skydd innebärande att planerade kommunala

exploateringar inte får påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av järnvägsanläggningen.

Kommunens svar: Synpunkten att kombiterminalen Båramo är klassificerad som riksintresse förtydligas i

handlingarna.

CYKELVÄGNÄTET

Naturskyddsföreningen 2012-03-30

Bra att cykelvägnätet utvecklas med cykelplan Skillingaryd - Linnesjön samt Vaggeryd - Bäck. På grund av den täta

trafiken behövs cykelväg anläggas även mellan Hok och Svenarum. Vi har efter flera överväganden kommit fram till

att en gång- och cykelbro över Hjortsjön inte ska anläggas. Sjön är för liten för detta ingrepp. Den delar sjön i två

delar. Dess växt- och djurliv kommer att påverkas. Den vackra badplatsen kommer att påverkas i negativ riktning

liksom det friluftsliv som bedrivs på sjön. Bättre att prioritera cykelvägar i övrigt och lägga pengarna där. Bra att

kollektivtrafiken utvecklas så att färre behöver använda bil vid transporter.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats. När det gäller bron över Hjortsjön har en detaljplaneprocess inletts

och kommunen hänvisar föreningen att lämna synpunkter i den processen.

Moderaterna 2012-03-29

Sidan 27, Nya cykelvägar – med den förändring som blivit när det gäller ridhuset i Bäck, (kanske) denna GC-väg

skall lämnas vilande i nuläget.

Kommunens svar: Synpunkten noteras. Kommunen anser dock att det rör sig så pass mycket människor i området att

en cykelväg till Bäck är befogat även utan ridskolan eftersom vägen redan idag är en del i en befintlig motionsrunda.

Folkpartiet 2012-03-31

Komplettera med GC- väg mellan travbanan och Boda för att knyta ihop stråket för gående och cyklister runt

Hjortsjön.

Kommunens svar: Kommunen anser att denna slinga som läget är nu inte är tillräckligt intressant ur fritids- och

motionssynpunkt för att kommunen ska investera i cykelväg.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Cykelvägnätet, sid 27. - En cykelbro över Hjortsjön kommer att innebära att sjöns vackra blickfång går förlorad. Vi

15


16

är emot alla former av broar över sjön, då vi inte ser några fördelar som överväger nackdelarna.

Kommunens svar: Kommunen har inlett ett detaljplanearbete i området och hänvisar synpunkterna dit.

Miljöpartiet 2012-04-01

2. Markplanering – Infrastruktur - Allteftersom tillgången till olja i världen minskar medan efterfrågan ökar

kommer vi se betydande ökningar av bränslepriserna. Eftersom Vaggeryds kommun består av så mycket landsbygd

ser vi det som oerhört viktigt att prioritera den infrastruktur som möjliggör boende på landsbygden även med kraftigt

höjda bränslepriser.

MP anser att befintlig prioriteringsordning för nya gång- och cykelvägar ska ligga fast enligt den skrivning som nu är

aktuell, d.v.s. 1. Skillingaryd-Linnesjön, 2. Vaggeryd-Bäck, 3. Gång- och cykelbro vid Tränget över Hjortsjön i

Vaggeryd. Vi tycker dock att fler sträckningar bör skrivas/ritas in i planen. Förslagsvis: 4. Hok - Hooks herrgård. 5.

Skillingaryd - Klevshult. 6. Vaggeryd - Bodakrysset. 7. Hok - Svenarum - Hagafors.

Miljöpartiet vill avstå från ytterligare exploatering av Hjortsjön. I vår vision för Hjortsjön delas sjön på mitten med

en gång- och cykelbro vid ”tränget”. Den norra delen av sjön får fortsätta vara ”natursjö” och den södra delen blir

”stadssjö”. Vi tror att den planerade förtätningen i tätorten tillsammans med de övriga planerade områdena kommer

att räcka långt. Om ytterligare utbyggnadsområden för bostäder behövs i Vaggeryd föreslår vi att kommunen tittar

närmre på området mellan tätorten och Bäck, utefter Svenarumsvägen.

Att ge alla tillgång till en fast bredbandsuppkoppling via optofiber är ett sätt att minska människors behov av fysiska

transporter. När det gäller de fysiska transporterna vill vi att kommunen börjar titta på och aktivt letar efter alternativ

kollektivtrafik som kan fungera för alla landsbygdsboende i vår kommun. Ett annat prioriterat område är att bygga

cykelvägar, så att människor som vill och kan ta cykeln också har en rimlig möjlighet att göra det på ett säkert sätt.

Kommunens svar: Kommunen har noterat synpunkten men står fast vid prioriteringarna av cykelvägar i planen. När

dessa är genomförda kan ytterligare nya förslag tas med i nästa översiktsplan.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 2 - Markplanering - Cykelvägnätet - I framtiden vill vi se cykelstråk som binder samman cykelvägar, t.ex.

Bäck - Mölna. Linneryd - Nåthult osv. Vi föreslår i likhet plantexten att fortsatta satsningar på cykelvägar har hög

prioritet.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Nuvarande prioritering behålls men förslaget att binda samman

cykelvägar är intressant.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Cykelvägnätet (s27) - Med tanke på att ridskolan i Bäck är nedlagd bör cykelvägen Vaggeryd-Bäck strykas.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

TUNG TRAFIK GENOM TÄTORTERNA

Se även synpunkter från Räddningstjänsten under rubriken ”Hälsa och säkerhet”.

Tekniska utskottet 2012-04-10

Inne i samhällena har kommunen fått nya möjligheter att styra trafiken eftersom man tagit över väghållningsansvaret

för Jönköpingsvägen i Vaggeryd och Storgatan i Skillingaryd.” Enligt gällande avtal har Vaggeryds kommun ett

skötselansvar från och med 2010-09-01 på del av länsvägarna 846, 640, 645, 654, 799 och 812. Formellt

väghållningsansvar får kommunen först efter fattat regeringsbeslut om övertagande av statliga vägar, detta medför att

kommunens styrning över trafiken är begränsad.

Kommunens svar: Synpunkten har noteras.

KOLLEKTIVTRAFIK

Se även synpunkt från naturskyddsföreningen och miljöpartiet under rubriken ”cykelvägnätet”.

Kristdemokraterna 2012-04-01


Kollektivtrafik (s27) - Kommunen måste verka för att tågstoppet i Bratteborg återuppstår för att serva invånarna i

norra kommundelen.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

JÄRNVÄG

PLANSKILDA KORSNINGAR

Trafikverket 2012-03-23

För förbättrad funktionalitet för järnvägen Jönköping-Värnamo inrymmer översiktsplanen en gedigen redovisning

över hur kommunen metodiskt vill bygga bort kvarvarande plankorsningar mellan väg och järnväg. Denna inriktning

är en fortsättning på det arbete som kommunen och Trafikverket tidigare har genomfört tillsammans. Genom fler

planskilda passager uppnås ökad säkerhet, bättre tätortsmiljöer och möjliggör tågtrafikering med högre hastighet. I

detta sammanhang bör påpekas att första meningen, andra stycket, på s. 29 innehåller en felaktig beskrivning: ”I

Vaggeryds tätort har kommunen tittat på förslag hur planskildheterna skulle kunna byggas bort på sikt.”

För att möjliggöra effektivare trafikering mellan Vaggerydsbanan och järnvägsknutpunkten Nässjö (via HNJ) kan ett

nytt triangelspår nordöst om Vaggeryds tätort vara en bra framtida satsning. Vidare är fjärrblockering och

elektrifiering av Y:et viktiga förbättringsåtgärder, inte bara för regionens kombiterminaler utan gynnar även

persontrafiken Jönköping-Värnamo-Växjö. En uppgradering av Y:et behöver göras oavsett om det blir

höghastighetsjärnväg i Sverige eller inte. Mer näraliggande i tid är en hastighetshöjning (140 km/h) på delen

Vaggeryd-Värnamo där spårbyte har gjorts.

Kommunens svar: Texten skrivs om så att syftningsfelet med de planskilda korsningarna tas bort.

TRIANGELSPÅR VID ÖDESTUGUVÄGEN

Moderaterna 2012-03-29

Sidan 30, Triangelspår – här bör vi förtydliga så att triangelspåret hamnar utanför bebyggelsen, norrut.

Kommunens svar: Kommunen har ändrat inriktning sedan samrådet och har istället valt att gå vidare med att ha

triangelspåret närmast befintligt spår eftersom det skapar minst barriäreffekt, istället för ytterligare en barriär.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Triangelspår (s30) - Triangelspåret måste placeras utanför bebyggelsen, norr om samhället för att inte störa boende.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna

17


18

GÖTALANDSBANAN OCH EUROPABANAN

Jönköpings kommun 2012-03-22

Synpunkter gällande Europabanan har beaktats så att Vaggeryds kommun har valt att plocka bort

sträckningsalternativ helt i kartan för att istället redovisa sitt förhållningssätt i text. Här bör påpekas att stationsläge

”Södra Munksjön” innebär att Europabanan måste lokaliseras väster om Månsarp samhälle (med hänsyn till

spårstandarden). Vaggeryds kommuns förhållningssätt att Europabanan så långt som möjligt skall följa E4:an genom

kommunen blir således svårt att uppnå med stationsläge ”Södra Munksjön”.

Kommunens svar: Vaggeryds kommun står fast vid att man inte vill ha fler barriärer som delar upp Vaggeryds

kommun i öst-västlig riktning. Om europabanan blir verklighet i framtiden är det Vaggeryds kommuns syn att

europabanan skall följa E4 så långt som möjligt genom Vaggeryds kommun. Med tanke på europabanans

tidshorisont anser Vaggeryds kommun att det är viktigt att vi i nuläget planerar för att öka kapaciteten på befintlig

järnväg.

Centerpartiet 2012-04-01

Infrastruktur sid 26-33 - Europakorridoren bör tas med i ÖP 2012.

Kommunens svar: Europabanan är med i översiktsplanen även om den ej är markerad på karta. Se svar till

Jönköpings kommun.

JÄRNVÄGEN NORR BYARUM

Jönköpings kommun 2012-03-22

En stor mellankommunal fråga är etableringen av verksamhetsområdet i norra delen av Vaggeryds kommun,

Stigamo som gränsar till Torsvik i Jönköpings kommun. Ett samarbete mellan kommunerna finns redan genom

LogPoint South Sweden. I utställningshandlingarna för översiktsplan 2012, Vaggeryds kommun har det införts en ny

järnvägssträckning till LogPoint South Sweden, söderifrån med en tänkt fortsättning genom Jönköpings kommun till

Tenhult, Byarum- Tenhult (se kartbilaga). För denna föreslagna sträckning finns ingen planerad fortsättning genom

Jönköpings kommun. Detta förslag kan endast anses relevant om en kombiterminal lokaliseras i de södra delarna av

LogPoint South Sweden, då i Vaggeryds kommun. Lokaliseringen av en kombiterminal utreds inom LogPoint South

Sweden. I översiktsplanen för Vaggeryd kommun bör den nya järnvägssträckningen endast redovisas som en möjlig

sträckning om lokaliseringen av kombiterminal hamnar i de södra delarna av LogPoint South Sweden. I förstudien

Jönköpingsbanan/Torsviks industriområde redovisas en ny järnväg som länkar ihop Vaggerydsbanan från söder via

norra delen av Torsvik och vidare till Tenhult där den ansluter till Jönköpingsbanan. Kombiterminalslokalisering och

järnvägssträckning förutsetts lösas genom samarbetet LogPoint South Sweden.

Kommunens svar: De stora fördelarna med en ny järnvägssträckning norr om Byarum blir, enligt Vaggeryds

kommun, tidsvinsten när det gäller persontrafik sträckan Jönköping – Värnamo. En annan fördel blir att det

möjliggör för ett terminalläge i de södra delarna av Jönköpings kommun. Frågorna som rör industriområdet

LogPoint South Sweden och placering av terminal hanteras i det gemensamma bolaget.

Trafikverket 2012-03-23

En ny sträckning av Vaggerydsbanan norr om Byarum på östra sidan av E4 till Tenhult via Torsvik är en spännande,

visionär idé. Behovet av en sådan förbindelse har en direkt koppling till vilket framtida terminalläge som Logpointkommunerna,

Jönköping och Vaggeryd, gemensamt bestämmer sig för. Det kan dock vara svårt att få med detta

projekt i framtida nationell plan för transportsystemet. En ny järnvägsförbindelse Byarum-Tenhult måste sannolikt

finansieras med kommunala/regionala medel. Trafikverket arbetar efter fyrstegsprincipen där effektivisering och

uppgradering av befintlig infrastruktur i första hand ska eftersträvas.

Kommunens svar: En ny järnvägssträckning av Vaggerydsbanan norr om Byarum på östra sidan av E4 till Tenhult

är en visionär ide. I första hand gynnar denna utbyggnad persontrafiksnyttan (förkortar restiden mellan Värnamo –

Jönköping) och kan möjliggöra förbättrad kommunikation för godstransporter på järnväg. Den föreslagna

järnvägssträckningen ska ses i ett större och längre perspektiv där regionnyttan bör utredas. Kopplingen mellan ett

framtida terminalläge inom LogPoint området och föreslagen ny järnvägsutbyggnad är sekundär men kan påverka

placeringen av den framtida terminalen.

NYA VÄGAR


Trafikverket 2012-03-23

En ny dragning av väg 799, förbifart Hok, norr om samhället har inte pekats ut som prioriterad åtgärd i Regional

transportplan för Jönköpings län 2010-2021. Om denna väg ska byggas måste den till större delen finansieras av

kommunen. I tidigare planprogram har kommunen föreslagit att koppla samman väg 799 och väg 817 i en

cirkulationsplats på rv 30. Då rv 30 är klassad som riksintresse (framkomligheten får ej försämras) förutsätter en

sådan lösning åtgärder som möjliggör en hastighet på 60 km/h genom Hok. Det kan handla om sanering på vissa

anslutningar, förändrad vägsektion med GC-bana avskild med kantstöd och bulleråtgärder.

Kommunens svar: Primärt är förbifartens syfte att förbättra trafiksäkerheten (farligt gods och personskador) i den

kraftiga böjen på nuvarande väg 799. En översyn utifrån trafiksäkerhet och framkomligheten på riksväg 30 bör

genomföras innan någon utformning av förbifart Hok fastläggs. En översyn av riksväg 30 kan medföra åtgärder

såsom sanering på vissa anslutningar, förändrad vägsektion med GC-bana avskild med kantstöd och bulleråtgärder.

Nivån på kommunal medfinansiering av föreslagen förbifart är svårbedömd då utformning, omfattning och nyttan

inte är avgjord.

LEDNINGAR

Näringslivsrådet 2012-03-28

När det gäller övrig infrastruktur för bredband, telefoni, el och fjärrvärme måste detta planeras och genomföras i en

takt som inte begränsar näringslivets utveckling. Vi föreslår ett tillägg för skrivningen om fjärrvärme. ”Ledningsnätet

ska långsiktigt planeras och byggas ut för att kunna ge möjligheter till att återföra överskottsenergi från företagen in i

fjärrvärmenätet”.

Kommunens svar: Detta är inget kommunen diskuterat i samband med ÖP. Översiktsplanen är inte rätt forum för att

skapa riktlinjer för fjärrvärmenätet. Däremot finns fjärrvärmeområdena med på kartan som en viktig upplysning av

var det finns fjärrvärme utbyggt.

BREDBAND, TELEFONI, FJÄRRVÄRME OCH EL

Centerpartiet 2012-04-01

Bredband till hela kommunen bör byggas ut. Satsningar på ”fiber” krävs för att företag m.fl. skall kunna verka på

landsbygden. Varken ”trådlöst” eller ADSL har tillräcklig kapacitet i dag.

Kommunens svar: Se svar till miljöpartiet.

Miljöpartiet 2012-04-01

Vi tycker att texten om bredband tar alldeles för liten plats i kapitlet om infrastruktur. Vi tror att tillgång till en fast

och stabil bredbandsuppkoppling (via optofiber) kommer vara avgörande för var man kan/vill bosätta sig - inom en

ganska snar framtid. Därför bör texten om datakommunikation utvecklas - och Vaggeryds kommuns ambitioner på

bredbandsområdet förstärkas avsevärt.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Kommunen anser att frågan är viktig och den drivs som det står i

planen. Kommunen behöver titta mer på goda exempel på hur man kan arbeta med frågan. Det finns förmodligen

andra forum där det lämpar sig bättre att driva frågan än i översiktsplanen.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 2 - Mobiltelefoni - Mobiltäckning är en allt viktigare tillgänglighets-, attraktivitets- och säkerhetsfråga. På

många platser i kommunen är täckningen obefintlig eller oacceptabel. Vi föreslår att kommunen tar initiativ och

genomför en kartläggning av bristerna på mobiltäckning.

Kommunens svar: Se svaret till miljöpartiet.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Bredband (s31) - Kommunen måste aktivt verka för bredband också på landsbygden. Bör skrivas in i planen.

Kommunens svar: Se svaret till miljöpartiet.

19


20

Vaggeryds Energi AB 2012-04-03

Vaggeryds Energi AB vill komma med följande yttrande angående översiktsplan.

Texten om fjärrvärme på sidan 32 med ”är inte aktuell” och upplevs som för kategorisk och för negativ. Vi föreslår

istället nedanstående lydelse.

Vaggeryds Energi AB erbjuder fjärrvärme på affärsmässiga villkor och bygger ut fjärrvärmenätet till nya områden

efterhand. Att bygga fjärrvärmenät är kostsamt och lönsamheten i olika byggnadsetapper kan variera kraftigt.

Uppkomna kapital- och driftskostnader för nya ledningar och intäkter från försåld energi är avgörande faktorer vid

bedömningen om nya utbyggnader är ekonomiskt bärkraftiga eller inte.

Genom att ansluta fastigheter inom ett redan utbyggt fjärrvärme område uppnås flera positiva synergieffekter i och

med att värmetätheten i området stiger.

Kommunens svar: Synpunkterna skall tillgodoses, lydelsen på sidan 32 ändras. Meningen ”Uppkomna kapital- och

driftskostnader för nya ledningar och intäkter från försåld energi är avgörande faktorer vid bedömningen om nya

utbyggnader är ekonomiskt bärkraftiga eller inte” tas ej med.

Tekniska utskottet 2012-04-10

Delen ”Ledningar” bör kompletteras med en kort beskrivning om vatten- spillvatten och dagvattenledningar. Förslag:

Väl fungerande kommunala vatten- spillvatten- och dagvattenledningar är avgörande för ett samhälles funktion och

människors hälsa, liksom för miljön.

För att garantera god vattenkvalitet behövs bra vattenledningar så att inte vattnet förorenas på sin väg mellan

vattenverk och konsument. För att kunna rena spillvatten från bostäder och olika typer av verksamheter måste det

ledas till samhällets avloppsreningsverk i väl fungerande spillvattenledningar. För att undvika översvämningar i

källare, på gator och trottoarer måste regnvatten kunna avledas i dagvattenledningar, som är i bra skick och

dimensionerade för sådana regn, som blir en följd av klimatförändringarna. Ledningar kan med fördel kompletteras

med utjämningsmagasin eller andra typer av fördröjningar innan vattnet släpps ut i närmaste vattendrag. Likaså bör

någon form av enkel rening av dagvatten eftersträvas före utsläpp.

Infrastruktur i form av kommunala VA-ledningar representerar stora värden och förväntas fungera under lång tid.

Förutsättningarna är ett planerat underhåll och en strategi för utbyte av dåliga ledningar innan alltför stora problem

uppstår. För att utföra sådana reinvesteringar på ett optimalt sätt måste kunskapen om ledningarnas kvalitet förbättras

och all tillgänglig lokal kunskap om ledningarna samlas och sammanställas i en så kallad VA-plan. Se vidare under

del 3 Vattenplanering.

Kommunens svar: Synpunkterna skall tillgodoses.

SYDVÄSTLÄNKEN

Svenska Kraftnät 2012-04-03

Nuläge – utbyggnadsplaner - Svenska Kraftnät har en 400 kV-ledning (FL9S5-6) en 220 kV-ledning (KL15S1) i

Vaggeryds kommun. Svenska Kraftnäts styrelse fattade i januari 2008 ett inriktningsbeslut om att förstärka stamnätet

med den så kallade SydVästlänken. SydVästlänken syftar till att öka överföringskapaciteten i det svenska stamnätet

och minska risken för omfattande elavbrott. Det är ett av det nordiska elsamarbetets prioriterade projekt. Den

befintliga 220 kV-ledningen som nämns ovan kommer att ersättas av en 400 kV-ledning inom projektet

SydVästlänken. Vi har noterat att SydVästlänkens planerade sträckning finns utritad i samrådsunderlagets

karmaterial.

NATURGASLEDNING MELLAN SEGERSTAD OCH TORSVIK

Hyresgästföreningen Värnamo-Vaggeryd 2012-04-01

Hyresgästföreningen Värnamo- Vaggeryd tycker att översiktsplanen ger en ganska heltäckande genomgång av

förhållanden och problemställningar man står inför på både kortare och längre sikt. Vi instämmer i stort sett i de

åtgärder och riktlinjer inför framtiden som planen behandlar.

Vi har dock några kommentarer och synpunkter till vissa avsnitt i planen.

I avsnittet "Infrastruktur" finns en notering om naturgasledningen mellan Segerstad och Torsvik. Tyvärr kan man inte

göra något åt detta då det är regeringen som har gett EON tillståndet. Vi vill ändå framföra vår synpunkt att eftersom

naturgas är ett fossilt bränsle menar vi att det rimmar illa med miljö- och klimatmål.

Kommunen svar: Kommunen håller med om att detta beslut rimmar illa.


ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER INFRASTRUKTUR

Moderaterna 2012-03-29

Sidan 33, Åtgärder och riktlinjer – Infrastruktur. - Punkt 10, planering av cykelvägar - Här finns också GC-väg Bäck

med, tas bort (se tidigare skrivning). Vi önskar lyfta in GC-väg mellan Hok och Hooks Herrgård då det finns en stor

rörlighet till detta område. Det finns redan bra cykelväg mellan Vaggeryd och Hok, vårt förslag kan ses som en

förlängning av denna GC-väg.

Kommunens svar: Förslaget är intressant.

Svenska Kraftnät 2012-04-03

Vindkraft - All utbyggnad av energiproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar krävs ofta

förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. All produktionsutbyggnad medför därmed utbyggnad av

infrastrukturen för el. Detta bör beaktas i all fortsatt planering. Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten

av Svenska Kraftnäts anläggningar måste vissa säkerhetsavstånd iakttas. Avståndet får inte vara sådant att ett

vindkraftverk skulle kunna falla över en kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för säker

flygbesiktning samt tillräckliga mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i vindkraftsanläggningens

uppsamlingsnät.

För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Transportstyrelsen att vindkraftverk och

master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter placeras minst 100 meter från kraftledning. Vindkraftverk och

master med stag med en totalhöjd över 50 meter bör placeras minst 200 meter från kraftledning. Avståndet beräknas

med utgångspunkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en rotordiameter på 100 meter eller mer bör

avståndet mellan torn och ledning vara större än 250 meter.

Svenska Kraftnät vill även påminna om de tekniska krav som omfattar alla vindkraftverk och vindkraftsparker med

kapacitet större än 1,5 MW. Dessa krav återfinns i föreskriften SvKFS 2005:2 ”Affärsverket svenska kraftnäts

föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar”. För frågor gällande

anslutning av vindkraft till stamnätet har Svenska Kraftnät tagit fram ett vägledande dokument. Dokumenten finns

att hämta på svk.se/Energimarknaden/Vindkraft/. Inför planering och byggnation vid och i närhet av anläggningar

tillhörande stamnätet bör kontakt alltid tas med Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy - Svenska Kraftnät följer de försiktighetsprinciper som

Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och Socialstyrelsen,

rekommenderar.

Svenska Kraftnäts tillämpning av ovannämnda myndigheters rekommendationer har resulterat i en policy för

magnetfältsnivåer. Vid all nyprojektering av 220 och 400 kV växelströmsledningar i det svenska stamnätet tillämpar

Svenska Kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att "vid planering av nya växelströmsledningar utgår Svenska

Kraftnät från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt". I

samband med att tillstånd förnyas för våra växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska magnetfälten

eller erbjuder oss att köpa fastigheter som står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla. Mer

information om Svenska Kraftnät och magnetfält finns på vår hemsida, www.svk.se.

Rekommendationer

Samrådsunderlagets text om magnetfält är otydlig då endast likstömsledningar tas upp. De flesta luftledningar är

växelströmsledningar och har ett magnetfält som varierar beroende på strömlast, vilket bör tydliggöras.

Magnetfältsvärdet för växelströmsledningar bör anges utifrån ledningens årsmedelströmlast.

Svenska Kraftnät vill påminna om att byggnationer i närheten av transformatorstationer och ledningsstråk kan

medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i stamnätet. Vi rekommenderar att alla befintliga

stamnätsledningar tas upp i kartmaterialet.

Svenska Kraftnät vill att kommunen tar hänsyn till planerad kraftledningssträcka i kommande

planeringssammanhang. Svenska Kraftnät önskar ta del av framtida bygglov/detaljplaner som rör det aktuella

planområdet samt det berörda området för den framtida kraftledningens sträckning.

Svenska Kraftnät önskar att kommunen tar motsvarande hänsyn vid planering av ny bebyggelse invid befintliga

stamnätsledningar som Svenska Kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar. För att innehålla Svenska Kraftnäts

magnetfältspolicy ska ny bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 130 meter från en 400 kVledning.

Detta avstånd är ett schablonvärde som utgår från maximerad årsmedelströmlast. Avståndet är att anse som

en rekommendation till beslutande myndighet.

21


22

För SydVästlänkens södra del klargör miljökonsekvensbeskrivningen att 80 meter är det avstånd som krävs mellan

ledning och befintlig bebyggelse för att inte överskrida magnetfältsvärdet 0,4 mikrotesla. Avståndet är baserat på den

förväntade årsmedelströmlasten för ledningen.

Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i samarbete med Svenska Kraftnät, har

vi inga invändningar mot aktuell översiktsplan.

Svenska kraftnät önskar att förtydliga 2012-05-14 med följande text. I Svenska kraftnäts remissyttrande i rubricerat ärende,

daterat 2012-04-03, anges avstånd som krävs till luftledningar för att innehålla magnetfältsvärdet 0,4 microtesla.

Avståden som anges avser emellertid endast växelströmsledningar. Då sydlänken genom Vaggeryds kommun

kommer att byggas som en likströmsledning, är avstånden inte aktuella dör den ledningen. Kommunen har tagit del

av Kraftnäts förtydligande.

Kommunen svar: Kommunen noterar ovannämnda skyddsavstånd och försiktighetsmått, men anser inte att de

behöver skrivas in i ÖPn.

VINDKRAFT

EON vind 2012-03-27

E.ON Vind har lämnat in en tillståndsansökan för prövning enligt miljöbalken av vindkraftprojekt Palsbo, som

föreslås lokaliseras i nordvästra delen av Vaggeryds kommun. Några av de planerade vindkraftverken ligger inom ett

av Energimyndigheten utpekat riksintresseområde för vindkraft. Med utgångspunkt i bolagets tidigare yttrande över

samrådshandlingen av översiktsplanen anser E.ON Vind att utställningshandlingen på ett bra sätt beskriver

förutsättningarna för vindkraftsetableringar i kommunen. Liksom tidigare redovisas förhållandet att det nämnda

riksintresseområdet för vindkraft sammanfaller med det vildmarksliknande området i skogen söder om Bondstorp.

E.ON Vind vill framföra att vindkraftprojekt Palsbo endast berör en väldigt liten del av det vildmarksliknande

området och att det därför inte nödvändigtvis är så att dessa intressen strider mot varandra samt att den delen som

projektet tar i anspråk är klassat som produktionsskog av markägaren.

E.ON Vind anser vidare att det är bra att förekomsten av motstående intressen redovisas i översiktsplanen. Det är

också viktigt att översiktsplanen inbjuder till att hänsyn ska tas till det enskilda fallet i en tillståndsprövning av en

vindkraftsetablering och att olika intressen där ska ges möjlighet att värderas i förhållande till varandra och därmed

möjliggöra en saklig prövning av ett projekt.

Kommunens svar: Kommunen ansvarar inte för prövningen enligt miljöbalken, det gör länsstyrelsen. Kommunen

observerar att endast en liten del av det vildmarksliknande området påverkas. Kommunen kommer att yttra sig i

ärendet. Kommunen står fast vid att man generellt är positiv till vindkraftsutbyggnad.

26 markägare 2012-03-28

Kommunen har fått in 6 yttrande från personer som företräder 26 markägare i Pålskog, Uljeshult, Rumperyd,

Pukarp och Linnås. De skriver följande:

Vi har läst Vaggeryds kommuns ÖP och vi tycker också att etablering av vindkraft är något positivt ur klimat- och

miljösynpunkt. Vi ser fram emot den nya kartan från energimyndigheten med områden av riksintresse för

landbaserad vindkraft som ska komma under 2012.

Vi är 26 markägare som är villiga att upplåta vår mark till vindbruk, vi samarbetar i ett projekt och söker en

gemensam lösning. Det ligger både i vårt intresse som fastighetsägare och vårt kollektiva intresse att möjliggöra en

sådan etablering väster om Skillingaryd. Med detta yttrande vill vi framhålla detta angående Er nya översiktsplan.

Kommunens svar: Kommunen anser att detta är ett mycket bra initiativ och hoppas att detta går att ordna på ett sätt

som gör att kommunens riktlinjer för vindkraft följs. Kommunen anser att det är mycket bra att privat mark upplåts

åt vindbruk och att mer förnybar energi kan produceras i Vaggeryds kommun.

Boende i Pålskog 2012-03-30

Följande yttrande finns även under landsbygdsutveckling.

En ny areell tillväxtverksamhet är vindbruk, som är en långsiktig och miljöpositiv komplementverksamhet, och

minst störande både visuellt och ljud/skuggstörande, med placering i större skogsområden.

Västra delen av kommunen är glest befolkad med stora barrskogsområden och aktivt skogsbruk och får därmed

minst påverkan av naturmiljö och social miljö.

Vid etablering av vindparker kommer många positiva effekter samhället till del:


* Ökad verksamhet för lokala entreprenörer

* Bättre vägnät

* Aktiv tillförsel av kapital till glesbygd

* Ökade skatteintäkter till kommunen

* Tillförlitligare transorter av biobränsleråvara

* Förutsättningar för bättre tillgänglighet för rörligt friluftsliv

* Lokal och säkrare elleverans

* Förutsättningar för lokalt ägande

* Möjlighet till bygdepeng

* Möjlighet till effektivare tele- och datakommunikation

Vindbruk i skogsmark skapar minsta negativa begränsningarna för ett aktivt skogsbruk och därmed också uppfyller

miljöbalkens 3 kap 4 §;s intentioner. Sammantaget skapas förutsättningar för kommunen att bli ledande

miljökommun inom området förnyelsebar energi

För mig är det viktigt att det framgår klart i ÖP 2012 att kommunen ger en klart starkare signal och är ledande för

utvecklingen av ”Smålands Guld” (Jord-Skog-Vind).

Kommunen: Kommunen håller med om att vindkraft är mycket positivt och avser att komplettera översiktsplanen

med en vindbruksplan. Se svar till miljö- och byggnämnden.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Vindkraft, sid 34 - Intresset har ökat markant för vindkraftsprojekteringar. Vi saknar därför en övergripande plan på

var kommunen i framtiden tänker sig områden där vindkraft kan etableras. Vad är lämpligt och vad är inte lämpligt

ur boende- och naturperspektiv?

Kommunens svar: Se svar till miljö- och byggnämnden.

Hyresgästföreningen Värnamo-Vaggeryd 2012-04-01

Vindkraft: Vid planering av vindkraftsparker bör man alltid ta in synpunkter från miljöorganisationer, och i

synnerhet från fågelskådare/ornitologer, då sådana anläggningar kan orsaka stora skador och olägenheter för

fågellivet. Därför bör man lyssna särskilt noga på fågelskådarorganisationer när det gäller placering av

vindkraftanläggningar.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Miljö- och byggnämnden anser att en vindbruksplan bör upprättas. Ett antal förfrågningar har inkommit till

kommunen och därför bör en plan tas fram.

Kommunens svar: Kommunen håller med och föreslår att man i samband med antagandebeslutet av översiktsplanen

även beslutar att uppdra till kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden att ta fram ett sådant

planeringsunderlag att lägga till översiktsplanen.

23


24

RIKSINTRESSE FÖR VINDBRUK

Centerpartiet 2012-04-01

Vindkraft sid 34-36 - Riksintressen vindbruk är ”gamla” områden, som i dag är delvis inaktuella. Vaggeryds

kommun bör sätta egna mål vad gäller vindkraftsutbyggnad. Vi har då lättare att hantera de förfrågningar som

kommer i allt tätare takt. Riktlinjer. Kommunen skall verka för att vid större etableringar ”hela bygden” får

ekonomisk nytta av projektet. Ex ”bygdepeng” till föreningslivet, fiber till alla, eller liknande är exempel på

bygdepengar.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

Miljöpartiet 2012-04-01

2. Markplanering – Vindkraft - Miljöpartiet ställer sig generellt positivt till etablering av vindkraft i vår kommun.

Vindkraft är en förhållandevis ren energikälla. Ganska omfattande ingrepp i naturen görs vid installation, men dessa

sår kan läkas oerhört mycket snabbare än förbrukat kärnbränsle blir ofarligt. Vår miljöskuld till våra barn och

kommande generationer blir alltså avsevärt mindre för vindkraft än för kärnkraft.

Att döma av de senaste årens utveckling kan man tänka sig att det inom en ganska snar framtid kommer att finnas

vindkraftsparker och mindre grupper av vindkraftverk utspridda över hela den västra delen av vår kommun.

Miljöpartiet anser att vi av den anledningen tydligt bör markera inom vilka områden vi vill ha fritt från vindkraft i

vår kommun. Inom några år har denna möjlighet troligtvis försvunnit helt. En sådan markering skulle skicka en

tydlig signal till de som planerar vindkraftverk och vindkraftsparker att i det kan bli problematiskt att få bygglov i

aktuellt område. Lämpliga områden att markera skulle t.ex. kunna vara en stor del av det område som markeras som

"stort opåverkat område mellan Nyholm och Bondstorp", samt t.ex. ett område mellan Nyholm och Åker.

Områden i översiktsplanen som är märkta med "riksintresse vindbruksområde" är förvillande. De får en att tro att

dessa områden är de enda där det kan tänkas byggas vindkraftverk i vår kommun. Dessa markeringar bör uppdateras

eller tas bort.

Kommunen: Se svar till miljö- och byggnämnden och moderaterna.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 2 - Vindkraften -Det stora jämförelsevis opåverkade området mellan Nyholm och Bondstorp är en tillgång

vars framtida värde som tyst ostört område blir svårt att hantera ställt mot de omfattande planer som finns för

vindkraftpark Palsbo. Med hänsyn till områdets speciella karaktär måste hänsyn tas vid en ev. framtida

vindkraftsetablering.

Vi anser det positivt att riktlinjer föreslås för vindkraftutbyggnad i Vaggeryds kommun.

Det finns dock en osäkerhet och oro inför omfattningen av förestående och eventuellt planerad utbyggnad. ( I nuläget

finns ingen sådan överblick.) Många höglänta obebyggda och i hög grad orörda naturområden tycks vara intressanta

för vindbruk. Ett stort antal projekt finns på planeringsstadiet. Intresset för vindkraftsprojekteringar förefaller inte ha

nått sin kulmen. Det är mycket viktigt att andra miljö- och naturhänsyn liksom boendeaspekter vägs mot nyttan av

vindkraftutbyggnaden.

Vi ser en risk i att allt för få attraktiva områden lämnas orörda för framtiden. Andra näringar, såsom besöksnäringen

och landsbygdsutvecklingen i stort riskerar betydande nackdelar, med tanke på vägdragningar, ledningsgator och

vindkraftsproduktionen störningseffekter. Det krävs därför en övergripande syn på hur olika miljöhänsyn, sociala

hänsyn, naturvård, friluftsliv etc. ska kunna samspela.

Vi föreslår att en särkskild plan tas fram som utvisar var kommunen inte kan tänka sig vindkraftverk, innan fler

tillstånd ges.

Kommunens svar: Se svar till miljö- och byggnämnden.

LOKALT ÄGANDE

Se även yttrande från politiska partier om bygdepeng.


RIKTLINJER VINDKRAFT

EON vind 2012-03-27

I samrådsredogörelsen (sid 48) skriver kommunen att de ska rekommendera att avstånd skyddsavstånd till stora

elledningar efterföljs. I utställningshandlingen (sid 36) under avsnitt " riktlinjer för vindkraft" finns dock inte någon

sådan rekommendation. E.ON Elnät anser att det vore bra om kommunen kompletterade avsnittet med uppgift om

nödvändiga skyddsavstånd till befintliga elledningar.

Kommunens svar: Angående skyddsavstånd. Se yttrande till Svenska Kraftnät, under rubriken åtgärder och riktlinjer

infrastruktur.

Moderaterna 2012-03-29

Sidan 36, Riktlinjer Vindkraft. - Moderaterna är positiva till vindkraft och ser det som en viktig energikälla

framöver. Vi anser att punkt 3 skall utgå, det kan inte vara kommunens sak att avgöra om det skall finnas reklam på

ett vindkraftverk. Vi bör också se över placeringen av de områden (riksintressen) som finns markerade på kartan - de

är i nuläget förvillande.

Kommunens svar: Angående punkt 3 jämställer kommunen texter och reklam med uppsättning av skyltar vilket miljö-

och byggnämnden lämnar tillstånd för. Eftersom reklam och skyltar kan vara störande för omgivningen anser

kommunen att riktlinjen är nödvändig.

Översiktsplanen kompletteras med en tydligare beskrivning av vad riksintressen är. Att ett område är ett riksintresse

för vindbruk innebär att den statliga myndigheten Energimyndigheten har angivit området som riksintresse för

vindbruk. Det innebär att området bedömts som särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs

med hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riksintresse är ett planeringsverktyg som finns beskrivet i

miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Riksintresse för vindbruk ryms inom 3 kap. 8 § miljöbalken.

Angående riksintresseområdena vill kommunen förtydliga att kommunen inte är ansvarig för att peka ut riksintresse

för Vindbruk, det vill säga att markerade områden inte är utpekade av kommunen och kommunen kan därför inte

ändra placeringen.

Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen, och kommunerna har till uppgift att

tillgodose angivna riksintresseområden i sin översiktliga planering. Länsstyrelserna ska se till att de berörda

kommunerna tillgodoser riksintresset. Översyn av områdena kommer att göras av Energimyndigheten.

Folkpartiet 2012-03-31

Bra att riktlinjer tagits fram och i stort är dessa ok dock bör kopplingen till sammanhållen bebyggelse utgå då det i

dagsläget är svårt att överblicka vilka konsekvenser det kan få. En vindkraftsplan för kommunen bör också upprättas.

Kommunens svar: Se svar om sammanhållen bebyggelse under rubriken ”landsbygdsutveckling”. När det gäller

vindbruksplan se svar till miljö- och byggnämnden under rubriken ”vindkraft”.

Miljöpartiet 2012-04-01

I riktlinjerna för placering av vindkraft tycker vi att avståndet till närmaste enskilda bostadshus bör ta hänsyn till

vindkraftsverkets storlek. Om kraftverket är upp emot 200 meter högt är 500 meters avstånd till verket alldeles för

kort. Då behövs ett avstånd om minst 800-1000 meter.

Kommunens svar: Se yttrande från miljö- och byggnämnden och svar.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Vindkraft (s34) - Kristdemokraterna är positiva till vindkraftsutbyggnad i kommunen. Kommunen måste dock aktivt

verka för att den berörda landsbygden kompenseras med en så kallad bygdepeng.

Kommunens svar: Kommunen ska verka för och ställa som krav att exploatören upplåter del av vindkraftsparken för

privatpersoner att köpa andelar i. Även skrivningen ”Kommunen skall även verka för att vindkraften bidrar till en

utveckling av bygden runt om t.ex. genom bygdepeng eller investeringar i infrastruktur eller föreningsliv.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Miljö- och byggnämnden anser att formuleringen skall ändras i stycket gällande avstånd till enskilda bostadshus,

under rubriken Riktlinjer Vindkraftverk s. 36 Övrig text i stycket skall strykas. Formuleringen bör istället vara

”Vindkraftverk skall inte lokaliseras nära tätorter”.

25


26

Kommunens svar: Skrivelsen formuleras om till Vindkraftverk skall inte lokaliseras närmare tätort (eller sammanhållen

bebyggelse) än 1000 meter. Detta för att ge byar och tätorter utvecklingsmöjligheter.


27 27


28

Miljöpartiet 2012-04-01

3. Vattenplanering - Det är positivt att vi börjar planera våra samhällen för stigande flöden genom t.ex. utjämnings-

och fördelningsmagasin. Något som är minst lika viktigt är att vi inte bygger nya bostäder i riskområden. Miljöpartiet

anser att vi i allt planarbete ska ta hänsyn till förväntade flödeshöjningar i vattendrag och sjöar i enlighet med

klimatmodellernas värsta scenarier, d.v.s. 6 graders global temperaturhöjning (De senaste tio årens ökningstakt i

utsläppen av växthusgaser överträffar FN:s klimatpanels värsta scenarier). Bebyggelse runt sjöar och vattendrag

(samt markering av LIS-områden i översiktsplanen) bör alltså anpassas efter den framtid vi faktiskt är på väg mot,

inte den vi hoppas på.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Tekniska utskottet 2012-04-10

Generellt i Del 3 bör vissa förändringar av redaktionell natur bör göras.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats

VATTENFÖRVALTNING

Moderaterna 2012-03-29

Vattenfrågan är mycket aktuell och viktig och vi anser att det är bra att detta belyses i planen.

Försvarsmaktens negativa inställning (remissvar) till utveckling av befintlig vattentäckt vid Fågelforsdammen är

allvarlig – Kommunens krav måste förtydligas. Vi har också haft en diskussion om den kalkning som görs i

kommunen och anser att det är av stor vikt att man gör ordentliga uppföljningar av dessa.

Kommunens svar: Kommunen anser att Försvarsmaktens remissvar är oroväckande men att det förmodligen inte

gagnar kommunens sak att ställa mer krav i denna fråga, eftersom försvarsmakten kan hävda riksintresset. Rätt väg

är att fortsätta föra samtal med Försvarsmakten i en positiv anda och framhålla att befintlig (och eventuellt utökad)

vattentäkt inte innebär ett hot mot riksintresset. Kommunen anser att mer konfrontation i detta ärende inte är

önskvärt innan kommunen fått tillåtelse att provborra i området. Kommunen anser vidare att man får ut mer via en

dialog.

När det gäller kalkningen i kommunen är detta mycket väl dokumenterat och uppföljt. Kommunen föreslår att

moderatgruppen går in på kommunens hemsida och klickar sig in på: /Privatperson/Miljö, hälsa och

livsmedel/Naturvård/Kalkning. Här finns en utförlig uppföljning av kommunens kalkning sedan flera år tillbaka.

Denna baseras på ett omfattande material av mätningar bland annat på cirka 300 vattenprover per år i kommunal

regi samt prover som utförs av Lagans vattenråd.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 3 – Vattenplanering - Kapitlet behandlar frågan på ett ingående och bra sätt. Vikten av att vara rädd om våra

vattentäkter har i planen stärkts. Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och har därför högsta prioritet.

Vi känner oro för Försvarsmaktens inställning till vattentäkten vid Fågelforsdammen. Det är viktigt att återuppta

överläggningar med Försvarsmakten för att uppnå en positiv lösning.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna

YTVATTEN

YTVATTEN KEMISK STATUS

ÄLGABÄCKEN

Naturskyddsföreningen 2012-03-30

Kommunen ska verka för att alla vattendrag uppnår en god ekologisk status på sikt. Oroväckande är höga

kvicksilverhalter allmänt och förhöjda värden av kadmium i t.ex. fisk från Älgabäcken.

Kommunens svar: Precis som det står i översiktsplanen så behöver länsstyrelsen göra fler analyser i vattnet för att

få en bättre bild av miljötillståndet i vattendraget.


GRUNDVATTEN

GRUNDVATTEN KVANITATIV STATUS

Tekniska utskottet 2012-04-10

Texten bör, som en förklaring till hela delen om Grundvatten, kompletteras med följande:

Vaggeryds och Skillingaryds samhällen är byggda ovanpå ett av Sveriges kvantitativt sett största

grundvattenmagasin Värnamo-Ekeryd. Vattenvolymerna i underliggande mark är ofantligt stora och kommunen

använder sig bara av en mycket begränsad del av tillgänglig mängd vatten.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.

KOMMUNALA VATTENTÄKTER

Räddningstjänsten 2012-02-28

Under rubriken vattenskyddsområde anser Räddningstjänsten att det behövs en diskussion om vattentäkterna och

sårbarhet. Ur sårbarhetssynpunkt är det bra att ha vattentäkt både i Skillingaryd och i Vaggeryd eftersom det vid en

eventuell olycka vid en av vattentäkterna då finns en reservvattentäkt. Att ha två vattentäkter på samma ställe eller

endast en i Skillingaryd ökar sårbarheten vid exempelvis ett oljeutsläpp på E4. Räddningstjänsten vill också ha mer

information om området markerat som föreslagen vattentäkt vid skjutfältet verkligen är lämpligt med tanke på att det

i marken finns ammunition som bland annat innehåller bly och andra tungmetaller.

Kommunens svar: I utställningshandlingen för översiktsplanen har kommunen kommit fram till att befintliga täkter i

Vaggeryd och Skillingaryd skall finnas kvar men att kommunen även behöver söka efter nya täkter för att ha en god

beredskap för nya vattentäkter i framtiden.

Naturskyddsföreningen 2012-03-30

Vattentäkten i Hok används inte på grund av att man funnit rester av bekämpningsmedel. Hur kunde detta hända?

Har kommunen gjort eller låtit göra någon utredning i denna fråga? Var finns den att läsa i så fall?

Kommunens svar: Det bekämpningsmedel som förorenat vattentäkten heter BAM. BAM är numera ett olovligt

preparat men var förr vanligt förekommande. Upphovet till föroreningen är med stor sannolikhet ogräsbekämpning i

privata villaträdgårdar eller på banvallen. När skadan väl är skedd går det inte att få bort det ur täkten. Förutom

vattentäktens problem med spår av bekämpningsmedel ligger dessutom brunnarna alldeles intill järnvägen och Rv.

30, vilket utgör ytterligare ett hot mot vattentäkten. På grund av hotbilden mot vattentäkten och spår av

bekämpningsmedlet så valde kommunen att istället bygga en vattenledning från Vaggeryd till Hok.

Tekniska utskottet 2012-04-10

Förslagsvis läggs ett extra stycke till för att förbättra förståelsen hur mänsklig verksamhet påverkar grundvattnets

kemiska status:

Föroreningarna, som medfört nedklassning av de båda grundvattenförekomsterna visar hur känsligt för föroreningar

grundvattnet är och hur viktigt det är att undvika att föroreningar sprids ned till och inom förekomsterna.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.

FRAMTIDA VATTENTÄKTER

Tekniska utskottet 2012-04-10

I beskrivningen om Bondstorp bör tilläggas: Ytterligare en anledning att finna en ny vattentäkt i Bondstorp är att

reservvattentäkt saknas. För att bättre beskriva sambandet mellan mänsklig verksamhet och grundvattenkvalitet bör i

beskrivningen om Skillingaryd och Vaggeryd kompletteras med:

De områden, som är lämpliga att etablera en framtida kommunal vattentäkt på, är kraftigt begränsade. Av naturliga

skäl är det inte lämpligt att anlägga vattentäkter inom eller i omedelbar närhet till bebyggelse, eftersom de

restriktioner, som utfärdas inom ett vattenskyddsområde, ställer alltför stora krav på den boende i dennes dagliga

verksamhet. Av samma skäl är det inte heller lämpligt att placera en vattentäkt i närheten av större vägar och

järnvägar eller vid deponier och industriområden där föroreningar kan ha spridits ner till grundvattnet. Det är inte

heller lämpligt att anlägga en vattentäkt i närheten av Lagan eftersom risken är stor att dess vatten tränger ner och

29


30

förorenar grundvattentäkten. Eftersom både Vaggeryd och Skillingaryd, liksom E4:an och järnvägen är byggda över

de centrala delarna av grundvattenförekomsten, där de vattenförande skikten är djupast och innehåller störst

vattenvolymer, är de områden, där en ny vattentäkt kan etableras, delvis begränsade. Grannkommunen Nässjö är i

behov av bra grundvatten och om det visar sig att stora vattenvolymer med rätt kvalitet finns att tillgå bör

möjligheten att leverera vatten till Nässjö kommun undersökas. För att i en framtid kunna finna nya möjliga

täktområden borde kunskapen om vattnet i hela grundvattenförekomsten öka. Hur och var grundvattnet bildas,

liksom vattnets strömningsriktning och omsättningstid är viktiga faktorer att känna till för att kunna bedöma hur det

påverkade vattnet kan sprida sig. På så sätt skulle vattentäkter kunna säkras mot påverkat vatten.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.

ÖVERSVÄMNINGSRISK OCH DAGVATTEN

Tekniska utskottet 2012-04-10

För att bredda förståelsen om fördelar och nackdelar med Lokalt omhändertagande av dagvatten bör texten

kompletteras med: Lokalt omhändertagande kan dock i vissa fall medföra förorening av grundvattenförekomster (se

sid 44 och 45).

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.

ENSKILT VATTEN OCH AVLOPP

LIS-OMRÅDE MED BEBYGGELSETRYCK

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS-områden med bebyggelsetryck, sid 50. I samtliga områden tullar man, mer eller mindre, på strandskyddet (100

m), trots att man i miljökonsekvensbeskrivningen, sid 94 och 97, poängterar att strandskyddet ej slutar gälla i LISområden,

samt att strandskyddets syften inte ska motverkas.

Kommunens svar: Syftet med strandskyddslagstifningen är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens

tillträde till området och bevara goda villkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Syftet med LIS-områden är

att på vissa platser tillåta lättnader. Syftet med texten på sidan 50 är att informera att äen om ett område är

markerat som LIS-område så måste fortafarande tillstånd sökas och kommunen avväga från fall till fall om det är

lämpligt att tillåta en lättnad.

ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER VATTENPLANERING

Centerpartiet 2012-04-01

Vattenplanering sid 52 - Enskilda avlopp. Infiltrationsbäddar och markbäddar skall bytas ut när behovet så kräver, ex

påpekande från slamtömningsföretaget. Ibland kan det vara efter 4-5 år och ibland 30 år.

Kommunens svar: Synpunkten stämmer men det är ändå bra att det i planen står ett riktvärde.


32

LEVANDE LANDSBYGD

Boende i Pålskog 2012-03-30

Areella näringarna - I överskiktsplanen behandlas jordbruk med några bisatser i mer eller mindre bevarandesyfte, där

jag uppfattar det nästan som en intressant kulturkvarleva, skogsbruk kan jag knappt märka att det är omnämnt.

Såväl jord- som skogsbruk är en av de viktigaste näringarna för såväl nationen Sverige som Vaggeryds kommun. Det

skapar enorma mervärden genom arbetstillfällen direkt och indirekt och därmed enorma skatteintäkter till samhället.

Av slutanvändarvärdet från dessa näringar är ca 70% skatteintäkter till samhället årligen. För kommunens finansiella

utveckling är långsiktigt aktiva verksamheter, direkt och indirekt genom vidareförädling av råvaror, av avgörande

betydelse.

Landsbygdsutveckling behandlas på 10-12 sidor och då omfattas den största delen i ÖP av bebyggelseutveckling.

Levande landsbygd och landsbygdsutveckling är, att det skapas förutsättningar för aktiv verksamhet i gles och

mellanbygder, som genererar långsiktig årlig avkastning från bedriven verksamhet, som då också kommer att

återinvesteras tillbaka i bygden. Traditionellt är förutsättningar för aktivt jord- och skogsbruk de bärande

verksamhetsgrenarna tillsammans med komplementverksamheter, turism, nischverksamheter av olika slag, och

vindbruk.

En ny areell tillväxtverksamhet är vindbruk, som är en långsiktig och miljöpositiv komplementverksamhet, och

minst störande både visuellt och ljud/skuggstörande, med placering i större skogsområden.

Västra delen av kommunen är glest befolkad med stora barrskogsområden och aktivt skogsbruk och får därmed

minst påverkan av naturmiljö och social miljö.

Vid etablering av vindparker kommer många positiva effekter samhället till del:

* Ökad verksamhet för lokala entreprenörer

* Bättre vägnät

* Aktiv tillförsel av kapital till glesbygd

* Ökade skatteintäkter till kommunen

* Tillförlitligare transorter av biobränsleråvara

* Förutsättningar för bättre tillgänglighet för rörligt friluftsliv

* Lokal och säkrare elleverans

* Förutsättningar för lokalt ägande.

* Möjlighet till bygdepeng

* Möjlighet till effektivare tele- och datakommunikation

Vindbruk i skogsmark skapar minsta negativa begränsningarna för ett aktivt skogsbruk och därmed också uppfyller

miljöbalkens 3 kap 4§;s intentioner. Sammantaget skapas förutsättningar för kommunen att bli ledande

miljökommun inom området förnyelsebar energi

För mig är det viktigt att det framgår klart i ÖP 2012 att kommunen ger en klart starkare signal och är ledande för

utvecklingen av ”Smålands Guld” (Jord-Skog-Vind).

Kommunens svar: Kommunen håller med om att översiktsplanen på ett bättre sätt kunde belysa jordbruk och

skogsbruk. Stycket om landsbygdsutveckling kompletteras enligt önskemål. Kommunen håller med om att vindkraft

är mycket positivt och avser att komplettera översiktsplanen med en vindbruksplan. Se svar till miljö- och

byggnämndens yttrande under rubriken ”vindkraft”.

Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening 2012-03-30

Landsbygdsutveckling - Levande landsbygd ”Kommunen har en positiv syn till att ge lov för landsbygdsboende” -

Bra skrivning! Vad gäller kommunens planer på strategiska inköp av lämpliga hästgårdar kan föreslås köp av

fastigheterna N Holma och Hallafors.

Kommunens svar: Om fastigheterna är till salu är kommunen intresserad.

LRF Tofteryd Hagshult samt Byarum-Bondstorp 2012-04-02

Övrigt - Kartmaterialet saknar nästan helt presentation av landsbygden i Vaggeryds kommun, ett fåtal byar nämnd

vid namn, vissa visas på bild i ÖP 2012, men går ej att finna på kartmaterialet, landsbygden måste tydligare visas att

den ”lever”.

Kommunens svar: Kommunen anser att kartmaterialet fyller syftet att redovisa utpekade områden. Ytterligare vägar

har testats på karta men uteslutits eftersom det gör kartan svårläst. Bara utpekade områden markeras med namn för

att göra kartan tydlig.


Hembygdsrådet 2012-04-02

Hembygdsrådet vill lämna följande synpunker på förslaget till ÖP: - Kartmaterialet - Det kartmaterial som finns med

i förslaget måste kompletteras och förses med vägar, byar, leder samt geografiska och kulturhistoriska platser. I det

nuvarande kartmaterialet verkar det som stora delen av landsbygden är helt öde.

Kommunens svar: Se svar till LRF Tofteryd Hagshult.

ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER

LANDSBYGDSUTVECKLING

Moderaterna 2012-03-29

Detta är ett av de allra viktigaste avsnitten i planen, Vaggeryds kommun är verkligen en landsbygdskommun och

utvecklingen av densamma är av mycket stor vikt.

På sidan 54 skriver vi om sammanhållen bebyggelse och vi anser att det räcker med de skrivningar som finns i

löpande text. Ta bort de två punkter som finns i rutan längst ner på sidan. Vår ingång skall vara att förenkla för den

som vill bosätta sig på landsbygden.

Kommunens svar: Synpunkterna tillgodoses inte eftersom kommunen fått in flera synpunkter i samrådsskedet att

kommunen bör ha med en riktlinje om att det i första hand är skogsmark som skall bebyggas för att värna om

landsbygdens jordbruksmark.

Den sista punkten är en information om att kommunen kommer redovisa hur man tolkat den nya lagstiftningen och

lagstiftningen gäller alldeles oavsett om kommunen redovisat sin syn eller ej. Kommunen anser dock att det skulle

underlätta för t.ex. privatpersoner på landsbygden med en information om hur kommunen tolkat lagstiftningen för att

de inte ska bli missledda att tro att de inte behöver söka bygglov. Eftersom kommunen är skyldig att ta ut en avgift

för dem som byggt utan bygglov (även om de inte visste om att de var tvungna att söka) så anser kommunen att detta

är en viktig information att ta fram.

Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening 2012-03-30

Skrivningen ”Åtgärder och Riktlinjer” längst ner på sidan 54 bör utgå. Begreppen ”sammanhållen bebyggelse”

verkar hitintills oklar och tillämpningen av plan- och bygglagen måste tillämpas på ett positivt och realistiskt sätt,

vad gäller landsbygdsboende i Vaggeryds kommun.

Kommunens svar: Se kommentar till moderaterna i samma fråga.

Folkpartiet 2012-03-31

Under ”Åtgärder och riktlinjer” bör punkten om att ”Nya bostäder på landsbygden bör alltid i första hand lokaliseras

på skogsmark och inte åkermark” strykas. Då enstaka hus på landet procentuellt sett tar lite jordbruksmark i anspråk

jämfört när tätorterna breder ut sig på jordbruksmark (jmf Nestors) bör denna punkt inte vara med och försvåra

byggnation på attraktiva lägen.

Kommunens svar: Kommunen anser att riktlinjen skall vara att det vid byggnation på landsbygden där det finns gott

om plats alltid bör vara på skogsmark i första hand, men det är inte säkert att detta alltid går eller är önskvärt. Sen

anser kommunen att det är en skillnad mellan jordbruksmark på landsbygden där marken kan användas fullt ut med

t.ex. gödselspridning och liknande. Till skillnad från små tätortsnära åkerplättar där kommunen har ett intresse av

att iordningställa attraktiva tomter.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Levande landsbygd, sid 54. - Här anges att bebyggelse i första hand lokaliseras på skogsmark och inte åkermark.

Detta stödjer vi fullt ut och vi hoppas också att detta ska vara en ledstjärna i framtida planering.

Kommunens svar: Se svar till folkpartiet.

LRF Åker 2011-04-01

Åkers LRF med 103 medlemmar, varav majoriteten är fastighetsägare på landsbygden, vill härmed genom

undertecknade ta tillfället i akt att framföra vår åsikt om förslaget gällande ”Sammanhållen bebyggelse” på sidan 54 i

Översiktsplan 2012.

Vi anser att förslaget om ”Sammanhållen bebyggelse” kommer att försvåra och fördyra boendet på landsbygden och

därmed varken bidra till landsbygdsutveckling eller till en levande landsbygd.

33


34

Vi ser ingen mening med att det gamla regelverket från 1987 om ”Samlad bebyggelse” skall förändras. Vi anser att

om Vaggeryds kommun vill verka för en levande lansbygd, vilket vi tror och hoppas är Vaggeryds kommuns

intention, skall stycket ”Åtgärder och riktlinjer landsbygdsutveckling” på sidan 54 i Översiktsplan 2012 tas bort. Vi

anser att det gamla regelverket från 1987 om ”Samlad bebyggelse” även fortsättningsvis skall följas.

Kommunens svar: Se kommentar till moderaterna i samma fråga.

LRF Gnosjö/Vaggeryd ortsförbund 2011-04-01

Gnosjö/Vaggeryd LRF ortsförbund med 966 st. medlemmar fullt ut stödja skrivelsen (Remissvar Översiktsplan 2012

Vaggeryds kommun.)från LRF lokalavdelningarna i Tofteryd-Hagshult samt Byarum-Bondstorp angående

bullerzoner.

Vidare vill Gnosjö/Vaggeryd ortsförbund att stycket om sammanhållen bebyggelse och punkt två i åtgärder och

riktlinjer i Landsbygdsutveckling på sidan 54 helt stryks och att inga nya områden skapas utöver de befintliga som

togs i beslutet 1987.

Eftersom Vaggeryds Kommun vill profilera sig som en Kommun med levande landsbygd anser vi att detta medför

utökad byråkrati och försvårar möjligheterna för boende på landsbygden.

Det finns heller inget tvång för Kommuner att följa detta förslag om att utöka dessa områden.

Vi utgår från att Kommunen tar hänsyn till de boende på landsbygden så att det inte blir ytterligare pålagor än de

som redan finns.

Kommunens svar: Se kommentar till moderaterna i samma fråga.

Centerpartiet 2012-04-01

Landsbygdsutveckling, levande landsbygd sid 54. - Lokalisering av landsbygdstomter på icke jordbruksmark, kan

vara svårt vid byggnation vid brukningscentrum. Det bör vara upp till fastighetsägaren att avgöra var byggnationen

skall ske. I övriga fall, även i närhet av tätorter, bör principen vara att inte bebygga åkermark.

Strategiska inköp, kan exemplifieras med Norra Holma (Lilla Holma). Detta är fullt möjligt att utveckla till

hästgårdar för nya Landsbygdsboende, ändå rätt nära tätorten Vaggeryd.

Sammanhållen bebyggelse. Från Centerns sida är vi tveksamma till att omgående ”hoppa på” och införa nya krav på

bygglov t.o.m. för ekonomibyggnader. Kommunen bör varsamt avvakta kraven och först efter dialog med boende

införa ytterligare restriktioner på landsbygden.

Kommunens svar: Se kommentar till moderaterna och folkpartiet.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 4 – Landsbygdsutveckling - Vi anser att bostäder på landsbygden - precis som planen uttrycker det - i första

hand uppförs på skogsmark och att åkermarken så långt som möjligt sparas för jordbruksändamål.

Kommunens svar: Synpunkten är noterad.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Sammanhållen bebyggelse (s54) - Vaggeryds kommun är en landsbygdskommun och utvecklingen av landsbygden

är av mycket stor vikt. Begreppet ”sammanhållen bebyggelse” skall därför hanteras med förnuft för att inte försvåra

byggnation på landsbygden. Stryk den sista av de två punkter som finns i rutan längst ner på sidan.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna i samma fråga.


RIKSINTRESSET SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT

Räddningstjänsten 2012-02-28

När det gäller Skillingaryds skjutfält bedriver Fortverket, Försvarsmakten och Räddningstjänsten i Vaggeryds

kommun ett stort arbete för att minska risken för skada på människor. Detta arbete sker brett för att hantera de frågor

som rör säkerhet för våra kommuninvånare. Bland annat så görs aktiva åtgärder för att eliminera skogsbrand och att

inte göra området så attraktivt för allmänheten att vistas i samt för att minska tillgängligheten i området. Dessa

åtgärder är för att minska risken för skada på människor. Allmänheten har inte tillräcklig kunskap om området för att

det skall användas som ett av ortens strövområde. Att minska tillgängligheten och öka kunskapen om varför området

är olämpligt att ströva i är ett arbete som kommunen bör bedriva tillsammans med Fortverket och Försvarsmakten.

En olycka i området vid t.ex. grillning eller beträdande av minerad mark kan få svåra konsekvenser. Nu pågår ett

arbete för att öka säkerheten vid t.ex. skogsbrand där brandgator är ett av sätten som Räddningstjänsten arbetar med.

En stor del av arbetet är att tillsammans ta fram nya rutiner, utbildningar mm.

Kommunens svar: Kommunen anser att arbetet med att trygga invånarnas säkerhet är högst angeläget.

LRF Jönköpings län 2012-03-29

LRF i Jönköpings län som nedan endast benämns LRF, är en organisation med drygt 11 000 medlemmar inom de

gröna näringarna. I Vaggeryds kommun finns drygt 950 medlemmar och en stor del av ägarna till de jordbruks- och

skogsfastigheter som berörs av översiktsplanen är medlemmar i LRF.

LRF nås ofta av synpunkter från enskilda markägare kring de inskränkningar som Försvarsmaktens verksamhet på

Skillingaryds skjutfält ger upphov till och känner i allra högsta grad av medlemmarnas frustration kring detta. De

restriktioner som finns ger stort intrång i äganderätten hos den enskilde fastighetsägaren och lägger en död hand över

stora arealer.

Landsbygden och de gröna näringarna är en viktig faktor för utveckling av kommunen. Utveckling förutsätter

nybyggnation och fler boende. Saknas denna möjlighet leder det till avveckling.

LRF är medveten om att klassningen av Skillingaryds skjutfält som riksintresse för totalförsvaret ger

tillståndsinnehavaren stora möjligheter att kräva inskränkningar i verksamheten även utanför själva skjutfältet. LRF

inser samtidigt att den uppgörelse som kommit till stånd genom diskussioner med Länsstyrelsen och Försvaret ger

något större utrymme för exempelvis byggnation än i de ursprungliga miljötillstånden.

Verksamheten på skjutfältet regleras så vitt LRF förstått i ett miljötillstånd som tillkommit i en tid där den bedrivna

verksamheten på fältet var helt annorlunda än den nuvarande. Om ett nytt miljötillstånd kan vara en lösning för att

minska intrånget hos de berörda fastigheterna är LRF berett att delta i dessa diskussioner och även berett att driva

dessa frågor på en nationell nivå.

Kommunens svar: Kommunen anser att ju fler som driver frågan på nationell nivå desto bättre.

Länsstyrelsen 2012-03-30

Vad gäller riksintresset för totalförsvaret, Skillingaryds skjutfält, bedömer

Länsstyrelsen att de riktlinjer som anges i översiktsplanen på ett väl avvägt sätt säkerställer riksintresset.

Kommunens svar: Synpunkten är noterad.

Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening 2012-03-30

Eftersom Skillingaryds skjutfält och föreslagna bullerzoner samt dess omgivningar utgör en betydande del av

Tofteryds socken har detta avsnitt särskilt granskats. Vi ställer oss helt bakom innehållet i det remissvar som

”Aktionsgruppen Skjutfältet” lämnat. Vi vill därtill lämna nedanstående synpunkter:

Skillingaryds skjutfält

I ÖP utgör Skjutfältet och de omgivna Bullerzoner ett stort område, ca 64 kvadratkilometer (ca 8 x 8 km) centralt

beläget. Nya restriktioner, riktlinjer, begränsad bebyggelse mm. har behandlats endast på en sida (sid. 55), under

”Landsbygdsutveckling”. Mot bakgrund av ytans omfattning och restriktioner, som utgör allvarliga hinder för

utvecklingen i en viktig del av kommunen, kräver vi att Skjutfältet och verksamheten samt restriktioner,

utvecklingshinder, konsekvenser mm. beskrivs utförligt i Ett särskilt kapitel – Skillingaryds Skjutfält.

35


36

Ökning bullerzoner/samrådsområden

Bullerzonen utanför skjutfältsgränsen har ökat från tidigare ca 1450 ha till ca 2740 ha enligt ÖP 2012. En ökning

med mer än 80 %! Detta innebär ett centralt område med militär verksamhet och restriktioner (skjutfält och

bullerzoner) har ökat totalt med ca 25 %.

De så kallade samrådsområdena bör även framgent kallas vid sitt rätta namn Bullerzoner, det är ju denna påverkan

som Försvaret hävdar och som leder till avsevärda intrång på privat mark. Hur kan Vaggeryds kommun göra upp

med Försvarsmakten om denna utökning av restriktioner på privat mark, vilket innebär allvarliga ekonomiska

konsekvenser för många fastighetsägare och landsbygdsföretag?

Vi upplever att ”Svensk militär lägger en död hand över vår hembygd”, genom att starkt begränsa möjlig

bebyggelseutveckling (max 1 hus/år, under 10 år!), som dessutom kräver godkännande av tjänstemän på

Försvarsstaben!, endast vid generationsskifte, ökade byggkostnader (ljudisolering), sänkta taxeringsvärden på

bostadstomter, förbud att bygga cykelväg (till badplatsen) mm.

Detta är intrång på privat mark, vid en tidpunkt då Försvarsmakten avsevärt minskat sina totala

resurser/verksamheter och därmed även verksamheter på Skillingaryds skjutfält.

Kartor

Skjutfältsgränser och bullerzoner måste markeras mycket tydligare. Dessutom måste namn på byar skrivas in, samt

leder, vägar markeras tydligare. Byarna mellan Taglarp – Ekhult och byarna på västra sidan skjutfältet som berörs av

bullerzoner måste markeras på kartan.

Bullerbegränsningar

Försvarsmakten har inte vidtagit några som helst åtgärder för att reducera bullerstörningarna omkring Skjutfältet.

Flera skjutplatser ligger mycket nära gränsen helt öppet, dessa platser kan med enkla medel grävas ner eller vallas in

för att eliminera buller. Detta har gjorts på andra platser ex Eksjö.

I ÖP sid. 25 pkt6 – ”Hälsa och säkerhet”- står att läsa ”Åtgärder för att reducera bullerstörningar, främst vid källan,

skall i möjligaste mån vidtas. Detta skall naturligtvis även gälla verksamheten på Skjutfältet. För att byarna

Hallafors, Studstorp och Fastorp skall kunna leva vidare med gårdsarrende och kunna bjudas ut till försäljning måste

åtgärder vidtas. Här måste Vaggeryds kommun ställa krav på Försvarsmakten.

Miljökonsekvenser och säkerhet(utanför Skjutfältet)Övningar med skarp ammunition och sprängämnen medför risk

för boende utanför fältet. (Felskjutningar!)

Brand i samband med militära övningar uppstår varje sommar på Skjutfältet. Risk för spridning utanför fältet.

Vägtransporter med olika militär/stridsfordon på allmänna vägar – risk för olyckor

Försvarsmakten har sagt nej till cykelväg till kommunala badplatsen Linneryd. Hotar istället att stänga av vägen

Tofteryd-Skillingaryd vid övningar – huvudväg österifrån till Båramoterminalen.

Militären hanterar, transporterar och lagrar stora mängder miljöfarligt bränsle och ammunition i närheten av

tätbebyggelse.

Flyg- och helikopterövningar medför miljöstörningar och säkerhetsrisker för boende i omgivningen.

Sammanfattning

Tofteryd-Hagshults Hembygdsförening anser att ÖP 2012-förslaget vad gäller bullerzoner runt Skillingaryds

skjutfält, med ökat intrång och restriktioner på privat mark utanför fältets gränser är direkt utvecklingsfientligt och

ödeläggande för vår hembygd. Vi kan inte acceptera några restriktioner utanför skjutfältsgränsen och kräver att

Vaggeryds kommun (fullmäktige) förkastar uppgörelsen med Försvarsmakten.

Om Försvarsmakten vidhåller kraven på bullerzoner vill vi att kommunen aktivt verkar för nedläggning av

Skillingaryds gamla Artilleriskjutfält. Inre fältet är ju Natura-2000 område och övrig mark återgår till civil

verksamhet.

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Folkpartiet 2012-03-31

Texten bör kompletteras med att ”kommunen långsiktigt ska verka för att alla restriktioner för byggnation eller

annan verksamhet utanför skjutfältets gränser tas bort”. Bullerservitut kan vara en framkomlig väg. Kommunen bör

också bli bättre på att se fältet som den resurs det är gällande unik natur, flora och fauna.

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Tofteryds Bygdeförening 2012-04-01

Tofteryds Bygdeförening, som vuxit fram ur 70-talets skjutfältskamp, har som största mål i stadgarna att bevara

bygden till kommande generationer. Med detta som bakgrund har vi följande kommentarer till ÖP 2012.

Riksintresset Skillingaryds Skjutfält - Kommunintresset framtidsutveckling!


1. Vi konstaterar tacksamt att det sedan förra remisstillfället råder fullständig politisk enighet om Vaggeryds

kommuns ställningstagande beträffande Skjutfältet: Vaggeryds kommun bestämmer utanför skjutfältsgränsen och

militären har sin verksamhet innanför densamma.

2. Vi beklagar, att trots enigheten politiskt, och trots KS ordföranden skriver att särskild vikt lagts vid skjutfältet, så

är förslaget förödande för Vaggeryds kommuns utveckling. Näringslivsutveckling, och då speciellt

logistikutvecklingen, hämmas av förslaget om nya utökade samrådsområden. Boendeutvecklingen i stora områden

stoppas helt, och därmed påverkar det i sin tur hela landbygdsutvecklingen både väster och öster om fältet.

3. Kartmaterialet till ÖP är undermåligt när det gäller skjutfältet. Skarpa gränser gällande samrådsområden,

skjutfältsgränser etc. bör införas. Byarnas namn skall framgå av kartan. I text bör berörda områden beskrivas med

antal boenden, näringsliv och annan verksamhet.

4. S.k. frizoner, som i förslaget dessutom är utan förklaring, stärker begränsningarna i hela samrådsområdet, och

bygger upp motsättningar i bygden. Söder Gimmarp finns dessutom en frizon mitt i skogen utan anknytning till

bebyggelse.

5. På ett ställe i ÖP förslaget står att buller skall reduceras vid källan. Detta bör gälla även militära skjutplatser.

6. Tätortsutvecklingen i Vaggeryd och Skillingaryd hämmas också indirekt av alla begränsningar i

utvecklingsmöjligheter p.g.a. militära restriktioner.

Tofteryds Bygdeförening värnar om Vaggeryds kommuns utveckling i allmänhet och Tofterydsbygdens utveckling i

synnerhet. Vi värnar, vårdar och bevarar vår hembygd till kommande generationer. Det står skrivet i våra stadgar!

Därför kan vi inte acceptera remissförslaget ÖP 2012, då det lägger en död hand över stora centrala delar av

Vaggeryds kommun.

Vi föreslår att hela Skjutfältsproblematiken skrivs om i ett eget kapitel, som värnar Vaggeryds kommuns utveckling,

enligt samtliga partiers ställningstaganden tidigare.

Kommunintresset i en expansiv kommun skall väga tyngre. Bullerkurvor och s.k. samrådsområden tas bort utanför

skjutfältsgränsen. Vi föreslår också att det i ÖP 2012 skrivs in att Vaggeryds kommun på sikt skall arbeta för en

nedläggning av Skillingaryds skjutfält. Vi tror på en positiv utveckling i hela Vaggeryds kommun

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Centerpartiet 2012-04-01

Skillingaryds Skjutfält har från tidigare upplaga ”minimerats” till en sida totalt, och ingår som en liten del av

Landsbygdsutvecklingen i Vaggeryds kommun. Vi är av den bestämda uppfattningen att Skjutfältet kräver en egen

rubrik i ÖP 2012. Boende- och näringslivsutveckling i hela kommunen påverkas i hög grad av skjutfältet, liksom

infrastruktur vägar/järnvägar m.m. En karta över kommunen visar tydligt att skjutfältet ligger centralt mellan två

orter inklämt mellan E4/järnväg och östra sidans kulturbygd.

Riksintresset Skillingaryds Skjutfält sid 55 - Centerpartiet i Vaggeryds kommun står fast vid att Skjutfältets gräns

skall gälla. Kommunen bestämmer utanför gränsen. Militären bestämmer innanför gränsen.

Vi vill ändå lämna synpunkter på innehållet i nuvarande form:

Skillingaryds Skjutfält skall vara egen rubrik i ÖP2012. Se motivering i kapitelindelning ovan!

Kartmaterial. Förvillande text samrådsområde och bullerstört område. Eftersom samrådsområdet är bullerstört, enligt

teoretiska beräkningar, och utvecklingen stoppas i dessa områden skall de kallas vid rätt namn ”bullerkurva” eller

”bullerstört område” eller ”restriktionsområde”. Samrådsområde kan felaktigt tydas som mindre påverkat av militära

begränsningar. En konsekvens av vår grundinställning är att inga bullerkurvor kan ritas in utanför skjutfältsgränsen.

Kartan måste tydliggöras när det gäller olika områden. Tydliga svarta streck runt hela restriktionsområdet (om det

finns kvar), och lika tydliga streck som visar gällande skjutfältsgräns.

Byar och gårdar skall ritas ut och namnges på kartan så att det tydligt framgår hur många gårdar som finns i området.

Kanske en separat karta över skjutfältet med klargöranden om boende och företagande i resp by. Beräkningarna

finns.

37


38

Ytor gällande skjutfältet, gamla bullerkurvor, nya bullerkurvor etc. bör tas fram så att jämförelser kan göras i ÖP

2012. Nuvarande förslag är en kraftig utökning av bullerområden.

Bullerbegränsningar. Åtgärder bör vidtas för att reducera buller redan vid källan.

Frizoner. De godtyckligt framtagna ”frizonerna”, som tillåter viss byggnation mitt i bullerområdet, helt utan

förklaring, är otroligt besvärande för hela bygden. Övriga byar känns än mer begränsade och utsatta nu. Dessutom är

en av zonerna mitt i skogen mellan Gimmarp och Ekhult, placerad utanför allt vad samlad bebyggelse heter.

Slutlig kommentar ÖP 2012: För Centerpartiet i Vaggeryds kommun är det självklart att nuvarande skjutfältsgräns

skall gälla. Eventuella förändringar skall vara återförsäljningar till privatmarknaden av exempelvis Norra Holma,

Hallafors, Studstorp eller Linneryd.

Innanför skjutfältsgränsen skall militären verka, och utanför gränsen har Vaggeryds kommun ansvar för verksamhet,

bygglov etc.

Då samtliga partier uttryckt fullständig enighet i denna fråga enligt samrådsredogörelsen är det av största vikt att

gränsen respekteras. Kan inte skjutfältsgränsen vara ”verklig” gräns anser vi att Vaggeryds kommun skall verka för

en nedläggning av Skillingaryds Skjutfält.

År 2012 kan inte ”ett teoretiskt beräknat påverkansområde” avgöra en hel kommuns framtid. Skjutfältet ligger

mellan två huvudorter med expansiv utveckling. Skjutfältet ligger också utmed E4 och järnväg. Götaströmsområdet

och Båramo är utpekade som näringslivsnerver för framtida utveckling i kommunen. Utöver detta ligger hela östra

landsbygdssidan med mycket stark utveckling i en historisk kulturbygd.

Centerpartiet i Vaggeryds kommun tror på en expansiv utveckling i hela kommunen!

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Miljöpartiet 2012-04-01

4. Landsbygdsutveckling - Se även skrivningar under "riksintresse naturvård" och "infrastruktur". Miljöpartiet

accepterar inga restriktioner utanför skjutfältets gränser. Försvarsmakten har tydligt visat att så länge de finns i

området kommer konflikten om bullerområden att kvarstå. Vi anser därför att kommunen ska arbeta långsiktigt för

en nedläggning av verksamheten på Skillingaryds skjutfält.

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 4 – Skillingaryds skjutfält - Vår principiella uppfattning kvarstår, verksamheten på Skillingaryds skjutfält

skall inte tillåtas begränsa landsbygdsutveckling med restriktioner utanför skjutfältets gräns.

Vi ser positivt på att en förflyttning skett som innebär en uppmjukning/lättnad av ”bullerrestriktioner” så att viss

bebyggelseutveckling nu medges inom vissa områden. Vi ser detta som ett första steg på väg mot det

förhoppningsvis gemensamma målet om att inga restriktioner ska finnas utanför skjutfältets gräns.

Även om det inte är en ÖP- fråga vill vi framhålla att till fältet angränsade gårdar som

Norra Holma, Hallafors, Studstorp, delar av Fastorp och Norra Linneryd åter måste bli levande miljöer och säljas.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Aktionsgruppen Skjutfältet 2012-04-01

Aktionsgruppen Skjutfältet har tagit del av förslaget till översiktsplan. Vi har särskilt granskat avsnittet som

behandlar Skillingaryds skjutfält. Som grund för våra ställningstaganden håller vi fast vid uppfattningen att

verksamheten på Skillingaryds skjutfält inte tillåts störa kommunens utveckling utanför fältets gränser.

I samrådsredogörelse ÖP Del 1 framgår att vårt krav har ett brett politisk stöd av partierna i Vaggeryds

kommunfullmäktige. – ”Kommunens utveckling är för viktig för att begränsas av restriktioner från staten.

Vaggeryds kommun är emot alla restriktioner utanför skjutfältets gränser.” Denna breda uppslutning kring

Aktionsgruppens krav har tyvärr inte resulterat i några avgörande åtgärder i det redovisade förslaget – tvärtom har

ytorna på bullerzoner och restriktionerna ökat.

Riksintresset Skillingaryds skjutfält

Skillingaryds skjutfälts centrala placering – mitt i Vaggeryds kommun - mellan tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd

utgör ett omfattande och förlamande utvecklingshinder för hela kommunen.

I översiktsplanen har detta problem minimerats och presenteras numera på en enda sida (sid 55), instoppat i kapitlet

Landsbygdsutveckling.

Aktionsgruppen menar att det är direkt felaktigt att beskriva problematiken kring skjutfältet enbart som en

landsbygdsfråga. Det är i hög grad en tätortsfråga. Restriktionerna påverkar starkt utvecklingen både Skillingaryd


och Vaggeryd. Exempel på detta är den tänkta sjönära bebyggelsen söder om Götaströms golfbana som inte kom till

stånd på grund av militära restriktioner.

För att framhålla skjutfältets påverkan och förhindrande konsekvenser för utvecklingsmöjligheterna i Vaggeryds

kommun begär vi att Skillingaryds skjutfält presenteras och beskrivs i ett särskilt kapitel i översiktsplanen.

Kartorna

Kartmaterialet måste förtydligas så att skjutfältsgränser och bullerzoner klart markeras. Vidare måste byar och gårdar

på båda sidor om skjutfältet anges med namn så att det tydligt framgår vad som påverkas av restriktionerna i

området.

Bullerzoner

Ytan på restriktionsområdet (bullerzonerna) har ökats med ca 80 % i ÖP 2012-förslaget till totalt

ca 2700 ha. Bullerstörningarna är teoretiskt beräknade och saknar motsvarighet i verkligheten. Det är orimligt att ett

sådant förfaringssätt ska utgöra grund för de redovisade restriktionerna. Begreppet samrådsområdet skall ersättas

med det ursprungliga ordet bullerzoner, som tydligare beskriver försvarets intrång och påverkan.

Begränsa bullret vid källan - Under rubriken Hälsa och säkerhet sid. 25 punkt 6 – ”Åtgärder för att reducera

bullerstörningar, främst vid källan, skall i möjligaste mån vidtas”.

Bra skrivning. Detta åtgärdsförslag måste i sin tillämpning även gälla vid skjutningar på skjutfältet.

Avfyrningsplatserna kan enkelt grävas ned och skyddas med vallar. Denna åtgärd har försvaret med framgång

tillämpat i Eksjö. Detta har inte gjorts på Skillingaryds skjutfält.

Om bullerbegränsande åtgärder genomförs kan gårdarna Hallafors, Studstorp och Fastorp bjudas ut som

gårdsarrende eller försäljning.

Frizoner

Aktionsgruppen Skjutfältet förkastar helt utpekandet av de fyra frizonerna. Dessa frizoner förstärker intrånget på

övriga byar på ett sätt som skapar ekonomiska och sociala skillnader. Zonerna framstår som godtyckligt inritade.

Som exempel kan anges att frizonen söder om Gimarp ligger utanför samlad bebyggelse i ett skogsområde som över

huvud taget inte är lämpat för byggnation. Området är total skogsmark utan vägar eller annan infrastruktur.

Sammanfattning

Om Försvarsmakten vidhåller sina krav på bullerzoner med restriktioner/intrång utanför skjutfälts-gränsen menar

aktionsgruppen att Vaggeryds kommun omgående ska ställa krav på nedläggning av Skillingaryds skjutfält och den

militära verksamheten.

Ett nytt kapitel bör skrivas in i ÖP om hur Skillingaryds skjutfält ska avvecklas för att bereda utrymme för civil

verksamhet. Stora delar av inre fältet är i dag Natura 2000-område och bör så förbli. Övriga delar av marken är en

synnerligen lättexploaterad markresurs.

Aktionsgruppen ”Skjutfältet” anser att ÖP-förslaget om Skillingaryds skjutfält är utvecklings-fientligt, därför

uppmanar vi Kommunfullmäktige att förkasta uppgörelsen med Försvarsmakten och lyfta bort Skillingaryds skjutfält

ur ÖP 2012.

Kommunens svar: När det gäller frågan om Skillingaryds skjutfält har kommunen ytterligare en viktig dialog att föra

framöver eftersom de inkomna synpunkterna vittnar om en stor oenighet i frågan. Här måste kommunen välja väg

om man ska fortsätta att driva en politik med konfrontation eller om man ska fortsätta med dialog.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Skillingaryds Skjutfält (s54) - Kristdemokraterna står fast vid sin tidigare ståndpunkt att; Försvarsmakten tillåts agera

fritt innanför skjutfältsgränsen på samma sätt som kommunen får agera fritt utanför skjutfältsgränsen. Kommunen

kan inte acceptera några restriktioner utanför skjutfältets gränser. Ett framkomlig väg för att åstadkomma detta kan

vara att ge Försvarsmakten ”bullerservitut” på de fastigheter som ligger i riskzonen för störande buller. Texten

ändras i enlighet med ovanstående.

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

LRF Tofteryd Hagshult samt Byarum-Bondstorp 2012-04-02

Lokalavdelningarna ingår som 2 av 11 förningar i Aktionsgruppen Skjutfältet. Vi ställer oss helt bakom de

synpunkter som lämnats där, remissvar till ÖP 2012.

Vidare har LRF-lokalavdelningar särskilt granskat intrånget på privat mark som uppgörelsen mellan kommun,

länsstyrelsen och Försvaret angående bullerzoner innebär.

Att man från kommunen sida tar en aktiv roll att belägga privat mark med restriktioner som påverkar privata

landsbygdsföretag med ekonomisk belastning till följd, är helt oacceptabelt. Vi menar att man från kommunens sida,

ej haft kunskap eller varit införstådd med, vad detta innebär för en levande landsbygd i de aktuella områdena. Detta

får ekonomiska konsekvenser för privata landsbygdsföretag med bland annat minskande marknadsvärden på

fastigheter, fördyrat byggande och en försämrad attraktionskraft för hela området.

39


40

Hela processen kring restriktioner och bullerzoner har skett på ett godtyckligt sätt över huvudet på de berörda

markägarna och de ”frizoner” man skapat består till stor del av åkermark vilken man på sidan 54 i ÖP har som

riktlinje att inte bygga på. Landsbygden runt skjutfältet skall inte behöva betala priset för tätorternas (Vaggeryd,

Skillingaryd och området utmed E4 däremellan) fortsatta expansion.

”Skjutfältets gränser gäller, inga restriktioner, bullerzoner eller samrådsområden skall finnas utanför dessa.”

LRF-lokalavdelningar uppmanar kommunstyrelsen att förkasta uppgörelsen med Försvarsmakten om bullerzoner och

riktlinjer på sidan 55 i ÖP 2012 och lyfta bort skjutfältet ur översiktsplanen.

Övrigt

Kartmaterialet saknar nästan helt presentation av landsbygden i Vaggeryds kommun, ett fåtal byar nämnd vid namn,

vissa visas på bild i ÖP 2012, men går ej att finna på kartmaterialet, landsbygden måste tydligare visas att den

”lever”.

Kommunens svar: Se svar till aktionsgruppen.

Hembygdsrådet 2012-04-02

Skillingaryds skjutfält - Hembygdsrådet ställer sig helt bakom aktionsgruppen Skjutfältets remissvar, som bygger på

uppfattning att verksamheten på Skillingaryds skjutfält inte tillåts lägga hinder ivägen för kommunens utveckling

utanför fältets gräns.

RIKTLINJER SKILLINGARYDS SKJUTFÄLT

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna kan inte acceptera några restriktioner utanför skjutfältets gränser! Som en följd av detta ska alltså alla

de skrivningar, Riktlinjer ”Skillingaryds skjutfält” tas bort och utgå. Vi hänvisar också till avsnitt 2 där det talas om

att reducera källan till bullerstörningar.

Begreppet samrådsområde skall ersättas med det riktiga ordet bullerzoner, som tydligt beskriver försvarets intrång

och påverkan.

Kommunens svar: Synpunkterna tillgodoses inte, se kommentar till moderaterna under kapitlet hållbar utveckling.

Trafikbuller och skjutfältsbuller är ej jämförbart. Bullerzoner är fel begrepp eftersom det får det att låta som att

bebyggelse ej är tillåtet. Bebyggelse är tillåtet efter samråd och därför är begreppet samrådsområde ett bättre

begrepp.

Näringslivsrådet 2012-03-28

Näringslivsrådet anser att kommunen ska ha full beslutanderätt när det gäller planfrågor utanför militärt område.

Detta är av stor betydelse för kommunens och näringslivets strategiska utveckling.

Näringslivsrådet föreslår att kommunen tillsammans med försvarsmakten ska ta fram en plan för hur byggnader på

Skillingaryds läger ska kunna användas för civil näringsverksamhet.

Kommunens svar: Kommunen måste förhålla sig till att skjutfältet är ett riksintresse. Se vidare svar till

aktionsgruppen. Kommunen anser att näringslivsrådets förslag om att använda byggnader på Skillingaryds läger för

civil näringsverksamhet hade varit trevligt och ser Miliseum som ett exempel på näringsverksamhet i

Fortifikationsverkets lokaler. Om fler erbjudande att nyttja lokaler inkommer är kommunen öppen för sådana

förslag.

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE

Se även länsstyrelsen synpunkter om LIS under rubriken LIS-Fängen, Sandsjön och Kärringasjön.

Trafikverket 2012-03-23

Landsbygdsutveckling/ny strandnära bebyggelse - Enligt Trafikverket ska en utglesad bebyggelsestruktur i görligaste

mån undvikas. En sådan motverkar möjligheterna att kunna upprätthålla och utveckla attraktiv kollektivtrafik.

Exploatering av strandnära lägen kan motiveras om det handlar om relativt tätortsnära områden där ett ökat

befolkningsunderlag gör det möjligt att vidmakthålla och utveckla befintlig service.

Jämfört med samrådsversionen har kommunen i utställningsversionen gallrat bort några tidigare föreslagna LISområden

som, enligt Trafikverkets uppfattning, ligger alltför långt bort från den samhällsservice en eventuell

bostadsutbyggnad skulle understödja. Detta är positivt. För utpekade LIS-områden bör möjlighet att gå eller cykla till

befintlig service och väl utbyggd kollektivtrafik till centralorterna ingå som en viktig faktor i fortsatt planering.


Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna anser att miljöbalkens kriterier räcker. Vi ska inte ha med mer detaljer än vad som är absolut

nödvändigt i översiktsplanen. Ta bort den uppräkningen av lokala kriterier för LIS i Vaggeryds kommun på sidan 58.

Vi vill åter påtala vikten av att kommunen skall göra allt för att underrätta för människor att bygga och bo i vår

kommun.

I de svar som inkom 2010 skriver Sveaskog att de är villiga att avyttra mark som finns i närhet av vattendrag till

förmån för ev. bebyggelse. Denna öppning bör kommunen titta närmare på.

Vi saknar skrivning om ev. utveckling kring Fågelforsdammen i detta avsnitt.

Kommunens svar: Frågan har missuppfattats. De lokala kriterierna behövs för att kunna avgöra om fler

områden kan vara LIS-områden i Vaggeryds kommun. De lokala kriterierna bidrar till att göra planen mer

flexibel.

Skillnaden mellan skrivningarna är att i det tidigare förslaget pekades fler LIS-områden ut. Till exempel

LIS-områdena vid Götastrand och Östra strand. Om vi ska tillåta lättnader i strandskyddet för områden i

närheten av tätorterna kan vi upphäva strandskyddet med detaljplan och då behövs ej LIS-område. Ett

annat förslag som vi hade med som LIS-område är Yxenhaga vid Hapimag. Eftersom det finns befintlig

bebyggelse där kan man ge strandskyddsdispens utan att ha området med som LIS-område. En annan

skillnad är att vi på uppmaning av länsstyrelsen nu redovisat kriterier för de områden vi pekat ut, vilket

gör att vi kan använda kriterierna för att ta ställning till om nytillkommande områden kan ses som LISområden.

Alltså pekas färre områden ut men vi har öppnat upp för att fler områden kan vara LIS. Det är en bättre

idé att peka ut färre områden som man tror på och sedan ta ställning när ytterligare förfrågningar kommer

in än att peka ut fler där vi inte vet vilken vilja som finns hos markägare m.fl. Om Sveaskog är intresserade

av att avyttra mark till privatpersoner för strandnära boende tycker kommunen att det är mycket positivt

och att man då får pröva dessa områden mot kommunens kriterier och se om även dessa områden kan ses

som LIS-områden.

LIS-texten får ett tillägg för att reda ut missförstånden: LIS-områdena som pekas ut ska uppfylla krav

enligt Miljöbalken samt Plan- och bygglagen. Kommunen har även vägt in områdenas avstånd till service

(livsmedelsbutik, detaljhandel, etc.), offentlig service (skola, daghem, sjukvård, etc.), kollektivtrafik

(busshållplats, tågstation, etc.), kommunalt vatten och avlopp, elnät, vägar, bredband, markförhållanden,

topografi, vegetation, landskap och friytor. Vaggeryds kommun har satt upp en rad kriterier som använts

för att peka ut fem LIS-områden. De fem beskrivna LIS-områdena är valda områden enligt kriterierna

nedan. Kriterierna ska även kunna användas efter att planen har vunnit laga kraft och en ansökan

inkommer för ett område som inte är utpekat som LIS-område. Kommunen räknar med att det kan finnas

motiv för lättnader i strandskyddet inom ytterligare områden utöver de som pekats ut som LIS-områden i

översiktsplanen. Skulle det i praktiken visa sig vara svårt att pröva områden utanför utpekade LISområden

efter LIS-kriterierna så kommer kommunen att göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för

att utöka antalet LIS-områden så att de på ett rimligt sätt bidrar till att uppnå kommunens övergripande

mål för attraktionskraft och befolkningsutveckling. Det krävs fortfarande en dispens för åtgärder inom ett

LIS-område. Området är strandskyddat tills kommunen beslutat om att bevilja en dispens.

Näringslivsrådet 2012-03-28

Näringslivsrådet vill att det skrivs in i ÖP i avsnittet för LIS att kommunen ska verka för bättre mobiltäckning och

bredband för landsbygden.

Kommunens svar: Detta är en fråga som tas upp under rubriken infrastruktur – underrubriken bredband, telefoni,

fjärrvärme och el.

Sveaskog 2012-03-30

Sveaskog Förvaltnings AB (Sveaskog) yttrar sig härmed över den utställda versionen av Vaggeryds kommuns

översiktsplan. I ett yttrande över en tidigare version av planen pekade vi på vikten av att landsbygdskommuner

prioriterar landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), och uttryckte uppfattningen att Vaggeryds kommuns

41


42

samrådsförslag i alltför liten omfattning pekade ut strandnära områden för landsbygdsutveckling. Bolagets yttrande

avslutades med följande yrkande:

”Sveaskog yrkar därför att kommunen reviderar översiktsplanen och pekar ut väsentligt fler och större

strandområden som LIS-områden. Sveaskog ser gärna att kommunen överväger ytterligare LIS-områden i anslutning

till vattendrag där bolaget har markinnehav, t.ex. vid Vederydssjön, Långasjön, Sandsjön, Hokasjön-Hokaån, Eckern,

Lagan och Roltorpasjön m.fl.

Kommunens samrådsredogörelse är mycket omfattande, men saknar kommentar till Sveaskogs yttrande specifikt.

Följande allmänna kommentar uppfattar vi dock vara tänkt att rikta sig bl.a. till Sveaskog:

”Det finns olika åsikter om områdenas lämplighet som LIS-områden. Det finns också olika åsikter om kommunen

har pekat ut för få eller för många områden. Vaggeryds kommun är villig att ändra förslaget enligt inkomna

synpunkter men kommunen anser ändå att antalet områden som pekats ut är lagom.”

Efter genomläsning av den nu utställda översiktsplanen finner vi till vår förvåning att kommunen i strid med sin egen

kommentar i samrådsredogörelsen:

*inte i någon del ändrat förslaget enligt ”inkomna synpunkter ”från Sveaskog

*har minskat antalet LIS-områden trots att kommunen anser att den tidigare omfattningen ”är lagom”.

Den utställda översiktplanens avsnitt om landsbygdsutveckling i strandnära lägen inleds med följande rader:

”Strändernas attraktion och vackra vyer gör att det finns en efterfrågan på boende och verksamheter i anslutning till

strandmiljön. En stark trend vad det gäller stadsbyggande är att det blir allt viktigare för kommuner att hävda sin

attraktivitet. Människor skaffar sig ändrade levnadsmönster, allt fler pendlar regionalt och intåget i IT- och

kunskapssamhället gör att vi kan välja mer hur vi vill bo och arbeta. Vaggeryds kommun har som mål att öka med 60

personer varje år. För att göra det är det viktigt att kommunen är en attraktiv kommun att bo och arbeta i.”

Sveaskog anser att denna inledning borde kunna utgöra en bra utgångspunkt för LIS-avsnittet i ÖP, men konstaterar

tyvärr att planförslaget är utformat så att vi bedömer att ambitionen i det inledande avsnittet inte kommer att kunna

uppfyllas. Bolagets uppfattning är att väsentligt fler och större områden måste pekas ut som LIS-områden för att

skapa den flexibilitet och handlingsfrihet som krävs för att på allvar gynna landsbygdsutvecklingen. Kommunen

skriver i samrådsredogörelsen att: ”Kommunen har gott om lägen som skulle lämpa sig för landsbygdsutveckling i

strandnära läge men kommunen anser fortfarande att det behövs mer tid för att se vilken utveckling/vilka

konsekvenser de områden som man har pekat ut får, därefter har kommunen nya möjligheter i framtida

översiktsplanering att ta ställning till om fler områden bör pekas ut.”

Sveaskog tolkar skrivningen så att kommunen i stor utsträckning skjuter upp sitt ställningstagande kring LIS vilket är

olyckligt eftersom det medför behov av omarbetningar av planen. Oavsett om man väljer att omarbeta ÖP eller att

göra tematiska tillägg, så måste samråd och utställningar genomföras enligt PBL, vilket är tidsödande och kostsamt

för kommunen. Vår erfarenhet är att omarbetningar och/eller tillägg ligger långt fram i tiden.Om det är så att

Vaggeryds kommun förlitar sig på att andra ”särskilda skäl” utgör motiv nog för att motivera bygglov i strandnära

lägen så vill vi uppmärksamma kommunen på att tillkomsten av den nya strandskyddslagstiftningen i många

kommuner har medfört att hanteringen av dispenser och upphävande av strandskyddet i stor utsträckning gått i stå i

avvaktan på att LIS-områden pekas ut i ÖP. Domstolsbeslut bl.a. i Umeå Tingsrätt 2011-01-20 visar att

Länsstyrelserna kan upphäva kommunernas beslut om dispens från strandskyddet i de fall de inte stöds av att berört

område är utpekat som LIS-område i ÖP. Den återhållsamhet som präglar Vaggeryds kommuns förslag till ÖP

avseende LIS strider enligt Sveaskogs uppfattning mot beslutsfattarnas avsikter med den nya

strandskyddslagstiftningen. Vi vill uppmärksamma kommunen på att regeringen har avsatt medel i

budgetpropositionen och avser att ge Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att ånyo se över

strandskyddslagstiftningen och dess tillämpning. Huvudskälet till översynen är att den differentiering av

strandskyddet som eftersträvades vid den senaste förändringen av lagstiftningen inte har kommit till stånd. Mot

bakgrund av ovanstående aktualiserar Sveaskog sitt tidigare yrkande, se ovan.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna i samma fråga.

Naturskyddsföreningen 2012-03-30

Sveriges strandskyddslagstiftning syftar till att skydda strandzonerna runt sjöarna. Det krävs särskilda skäl för att

bevilja dispens eller upphäva strandskyddet. I översiktsplanen är undantag från strandskyddet snarare regel än

undantag. Vaggeryds största tillgång är närheten till naturen och förhållandevis orörda vattendrag.

Naturskyddsföreningen anser att ett strandskydd på 100 m ska gälla generellt.

Kommunens svar: 100 meter strandskydd gäller generellt. På vissa platser där det gäller t.ex. tätortsutbyggnad eller

där kommunen bedömer att det är lämpligt med LIS-områden har kommunen redovisat att man avser att delvis

upphäva strandskyddet eller att kommunen kan tänka sig lättnader.


Folkpartiet 2012-03-31

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är i stort positivt för utvecklingen av landsbygden men de lokala kriterierna

är viktiga för att hitta en balans mellan landsbygdsutveckling och den begränsning i allmänhetens tillgänglighet som

ibland kan uppstå.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Miljöpartiet 2012-04-01

4. Landsbygdsutveckling - Landsbygdsutveckling i strandnära läge - I "kriterier för LIS i Vaggeryds kommun" bör

hänsyn tas till kraftigt ökade flöden i sjöar och vattendrag - Se "Vattenplanering" ovan.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 4 – LIS (Landsbygdsboende i strandnära lägen) - Vi anser att det är av stor vikt att riktlinjer för LIS-

områden framtagits till skillnad mot tidigare då det var lätt att få uppfattningen att alla sjöar kunde utpekas.

Det är viktigt att ha en fungerande kommunikation inte minst när gäller Jönköpings kommun då det gäller

utpekande/utveckling av LIS-områdena. Vi ser de s.k. LIS- områdena som avvikelser och anser att strandskyddets

100-metersgräns är norm.

Kommunens svar: 100 meter är inte bara en norm, det är så enligt lag. LIS-områden är strandområden där

strandskyddet gäller enligt lagstiftning till kommunen har beviljat en lättnad.

Hyresgästföreningen Värnamo-Vaggeryd 2012-04-01

Strandskydd (LIS-områden): Som huvudprincip bör man vara mycket restriktiv när det gäller byggande närmare än

100m från stranden. Utpekade s.k. LIS-områden utgör förhoppningsvis de enda inom kommunen där strandnära

bebyggelse kan komma att tillåtas.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

43


44

RIKTLINJER LIS I VAGGERYDS KOMMUN

Kristdemokraterna 2012-04-01

Landsbygdsutveckling i strandnära läge – LIS (s58) - Kristdemokraterna är positiva till fler LIS-områden än de som

markerats i översiktsplanen. Vi skall underlätta för byggnation i vår kommun anser därför att miljöbalkens kriterier

för LIS är tillräckliga. Uppräkning av kriterier för LIS i Vaggeryds kommun på sidan 58 skall därför utgå.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

LIS - HOKASJÖN OCH HOKAÅN

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS Hokasjön-Hokån. - Vi ställer oss positiva till området mellan Malmbäcksvägen och Hooks herrgård på västra

sidan. På den östra sidan kolliderar detta med frilufts/naturintressen. Området söder om Lindefors är rikt och frodigt

och lämpar sig bättre som strövområde för Hokborna.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

LIS - RASJÖN BONDSTORP

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS Rasjön-Bondstorp. - Det är viktigt att bevaka strandskyddet (100 m), då det redan finns grava ingrepp i området,

som förhindrar det rörliga friluftslivet.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

LIS – LINNESJÖN

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS Linnesjön. - Betad strandäng i sjöns sydöstra hörn utgör en känslig och i våra trakter, ovanlig naturtyp. Här

borde ingen exploatering ske. På sidan 63 anges en fri passage på ett 10-tal meter mellan stranden och bebyggelse.

Detta anser vi är alldeles för litet för att inte en privatiseringskänsla ska upplevas.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Begreppet ett 10-tal meter är hämtat ur lagstiftningen. Om det finns

känsliga områden eller om ett 10-tal meter är för litet i det enskilda fallet skall detta tas upp i den enskilda prövning

som kommer att göras innan kommunen beslutar om att bevilja strandskyddsdispens i LIS-området.

LIS - FÄNGEN, SANDSJÖN OCH KÄRRINGASJÖN

Länsstyrelsen 2012-03-30

I översiktsplanen redovisas sjöar där kommunen pekat ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden).

Vaggeryds kommun har arbetat fram kriterier som ska vara uppfyllda för att ett område ska kunna utgöra

ett LIS-område.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på de svårigheter som finns för medborgare att kunna avgöra vad som

ligger inom ett utpekat LIS-område eller inte när kartan är i en så pass stor skala. Detta skapar även svårigheter med

att kunna göra en bedömning i efterföljande beslut. Nedan följer en genomgång av de sjöar där Länsstyrelsen har

synpunkter på de utpekade LIS-områdena.

Fängen, Sandsjön och Kärringasjön - Länsstyrelsen anser att områdena utpekade intill Fängen, Sandsjön och

Kärringasjön inte uppfyller kriteriet i 7 kapitlet 18 § punkt 1 vilket betyder att Länsstyrelsen inte delar kommunens

uppfattning om att dessa områden är lämpliga för utvecklingen av landsbygden. Områdena ligger i anslutning till

centralorten Vaggeryd, en tätort med cirka 5000 invånare. Länsstyrelsen bedömer att en lättnad i strandskyddet i

dessa områden snarare stödjer Vaggeryd som tätort än områdena i sig själva. Områdena saknar service eller annan

tänkbar verksamhet som med hjälp av lättnader i strandskyddet skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling.


Utöver de utpekade LIS-områdena redovisar översiktsplanen andra anspråk på byggande inom strandskyddat

område. Detta innebär en påverkan på strandskyddade miljöer. Att kommunen i översiktsplanen pekar ut nya

bebyggelseområden inom strandskyddat område innebär inte att det föreligger sådana särskilda skäl som gör att

strandskyddet kan upphävas. Länsstyrelsen vill framföra vikten av att kommunen, i kommande planläggning där

strandskyddet berörs, tydligt motiverar och anger de särskilda skäl som kommunen anser föreligger för de aktuella

exploateringsåtgärderna.

Kommunens svar: Problemet med kartans storlek kommer att avhjälpas eftersom allt material till översiktsplanen är

digitalt, det är även meningen att översiktsplanen kommer att publiceras i ett GIS-fönster tillgängligt på kommunens

hemsida. Likväl som länsstyrelsen levererar kartdata till kommunen kan länsstyrelsen få tillgång till de områden som

kommunen markerat ut.

Kommunen håller inte med om att områdena kring Fängen, Sandsjön och Kärringasjön inte uppfyller kriterierna i 7

kap 18 § och kommunen kommer att vidhålla att Fängen, Sandsjön och Kärringasjön är LIS-områden då enskilda

ärenden blir aktuella.

Länsstyrelsen anför att området inte kan vara LIS-område för att det är i närheten av tätorter. Småbyarna ligger ca

en mil från Vaggeryd och de boende i detta område gynnar bland annat befintliga byar som i allra högsta grad är en

egen del av landsbygden och inte någon ”förort till Vaggeryd”. Om det gynnar någon av kommunens orter så är det

Byarum eftersom barnen går i skola där. Byarum kan knappast ses som en tätort (knappt Vaggeryd) enligt

lagstiftarens intentioner.

Så här skriver lagstiftaren om landsbygdsbegreppet: ”Det finns områden i och i närheten av landets större tätorter

som inte kan komma i fråga för en landsbygdsutveckling enligt det föreslagna regelverket. I de delar av de tre

storstadsområdena som karaktäriseras av tätbebyggelse och i andra större tätortsområden, bl.a. länscentra, där det

inte finns god tillgång till orörda stränder bör det inte vara möjligt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i

strandnära lägen. Däremot bör det vara möjligt att i och i närheten av andra tätorter peka ut områden som bidrar

till landsbygdsutveckling, så till vida detta inte förhindrar att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses

långsiktigt.”

Kommunen anser att varje nytt bostadshus i Vaggeryds kommun innebär en landsbygdsutveckling eftersom

kommunen är en landsbygds kommun som kämpar för att behålla en svagt positiv befolkningsutveckling. Kommunen

menar att attraktiv, strandnära tomtmark kan vara ett sätt att få fler att bygga nya bostäder. Även moderna fritidshus

blir ofta förr eller senare permanenta bostäder.

Kommunen anser att länsstyrelen måste läsa propositionen och se lagstiftarens syfte med lagändringen. Fängen,

Sandsjön och Kärringasjön är ett solklart LIS-område som kommer att bidra till att stärka befintliga småbyar och

leda till att kommunen kan investera mer i infrastruktur i området.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS Fängen/Sandsjön/Kärringasjön - Vi är positiva till de tilltänkta områdena, och att de delar som fortfarande är

oexploaterade inte berörs.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

LIS - LÅNGASJÖN, ÅKER

Boende i Skillingaryd, LIS-område vid Långasjön 2011-03-23

Jag skulle vilja framföra en åsikt om Vaggeryds kommuns planer på ett LIS område invid Långasjön i Åker. Jag har

tillbringat många timmar på och runt sjön och känner sjön och dess område väl.

Det område som kommunen föreslår som LIS område används av många kommuninvånare och turister för

bärplockning, strövområde och fiske från land. Den udde som går ut i sjön i norra delen av området gör sjön

lättillgänglig för vilda djur att smidigt komma ner till vattnet för att kunna dricka, men även för att korsa sjön då sjön

har ett av sina smalaste partier där.

Jag har med egna ögon sett en älgkviga kliva i sjön vid den ”Norra badplatsen” i norra delen på sjön och simma till

ovan nämnda udde i LIS området. Om planerna på bostadsbyggnation i det föreslagna LIS området blir verklighet

kommer det att påverka både friluftslivet och djurlivet runt sjön mycket negativt. Detta vore väldigt synd. Jag är inte

motståndare till ett LIS område vid Långasjön, men tycker att kommunens förslag påverkar närmiljön runt sjön för

mycket.

Ett förslag är att ni på kommunen tittar närmare på ett område i sydöstra delen på sjön. LIS området skulle kunna

vara placerat i ett skogsområde som ligger strax norr om den befintliga bebyggelsen Sjöbo och öster om den

befintliga vägen mellan Åker och Sjöbo.

45


46

Placerar man bebyggelsen här så kommer den befintliga vägen att fungera som en naturlig avgränsning mellan sjön

och bebyggelsen, samtidigt har man väldigt bra sjöutsikt och nära både till sjön och Åker. Att anlägga LIS området

här påverkar det sjönära friluftslivet och djurlivet betydligt mindre än att anlägga LIS området vid nordöstra delen av

sjön. En annan fördel med att anlägga LIS området vid sydöstra delen av sjön är att boende i LIS området störs

betydligt mindre av den kommunala badplatsens badande gäster och de med husbil försedda tyska gäster som gärna

”ockuperar” delar av badplatsens parkering för några dagars gratis camping.

Slutligen vill jag säga att jag tycker att om LIS området blir verklighet så bör kommunen uppmana eventuella

tomtspekulanter att tillbringa några stilla sommarkvällar vid Långasjöns strand innan de bestämmer sig för ett

tomtköp. Detta för att vara medvetna om den rikliga förekomsten av mygg runt sjön. Minuterna kan kännas långa när

man kommer i land med båten på kvällen och ska hinna lasta fiskespö och båtmotor i bilen utan att bli helt uppäten

av mygg. Tack för att jag har fått framföra min åsikt.

Kommunens svar: Synpunkten skall tillgodoses, LIS-området flyttas enligt önskemål.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

LIS Åker - Området runt Lillasjön med känslig fauna ska värnas. Här finns bl.a. häckande fiskgjuse och lärkfalk. Vid

Långasjöns stränder växer klockgentiana varför hänsyn ska tas till växtplatserna.


47

47


48

TRIVSAMMA TÄTORTER

Räddningstjänsten 2012-02-28

Räddningstjänsten bereds i första hand tillfälle att yttra sig kring frågor om hälsa och säkerhet i planprocessen.

Räddningstjänsten vill även vara med och bidra med säkerhetstänk när nya områden planeras. Inte bara vad det gäller

räddningstjänstens insatstider utan även strategiska beslut. När exempelvis bostadsbebyggelse hamnar för nära

industriområden så är det inte bara dålig planering, det innebär också att risker byggs in i våra samhällen.

När det gäller boende så är det viktigt att även tänka på de skärpta kraven för äldres boende t.ex. säkerhet vid brand

att det då ska finnas sprinkler.

Kommunens svar: Brandsäkerheten i bostäder följs upp i samband med bygglovgivning.

Trafikverket 2012-03-23

Tätortsutveckling/förtätning - Transportsnål samhällsplanering, med minskat bilberoende, är en övergripande strategi

för att uppnå minskad klimatpåverkan. Genom att förtäta befintliga miljöer skapar vi bättre förutsättningar att lösa

människors transportbehov med gång- cykel- och kollektivtrafik. Att bygga tätt, blandat och tillgängligt i

stationsnära lägen bidrar inte bara till en ökad andel hållbara resor, utan också till mer attraktiva centrummiljöer.

Översiktsplanen för Vaggeryds kommun innehåller en del goda anslag i denna anda.

Trafikverket ser det positivt att kommunen planerar för fortsatt förtätning av centralorterna Vaggeryd och

Skillingaryd. Detta ökar möjligheterna att successivt kunna förbättra kollektivtrafiken bl.a. genom en ökad turtäthet.

Särskilt positivt är att förslaget till översiktsplan inrymmer ett antal planerade bostadsområden som ligger relativt

stationsnära. Om bullerproblematiken kan lösas på ett bra sätt så finns flera fördelar med sådan byggnation. Ökat

underlag till befintlig kommersiell och samhällelig service stärker centralorternas ”stadskaraktär” och ger ökad

trygghet och attraktivitet. Och närheten till Vaggerydsbanan (med koppling HNJ) skapar goda möjligheter till smidig

och miljömässigt hållbar pendling till och från Jönköping och Värnamo.

Verksamhets/industriområden

E4 och riksväg 30 är vägar av riksintresse. Följaktligen ställer Trafikverket höga krav på kommande anslutning/ar till

industriområde Logpoint South Sweden. Diskussion har förts mellan kommunen och Trafikverket om hur en

kommunalt initierad trafikplats på rv 30 ska utformas. Etappen väster om E4, bör inte exploateras förrän annan

planerad industrimark inom Logpoint South Sweden har kommit till användning. Hur detta delområde ska ansluta till

E4 kräver ytterligare belysning.

Det är bra att översiktsplanen påtalar att det intill E4 ska finnas en byggnadsfri zon på 50 meter mätt från

vägområdets gräns. För riksväg 30 är motsvarande zon 30 meter (enligt beslut av Länsstyrelsen). De ny- eller

ombyggnationer som behöver göras för att ansluta nya verksamhetsområden till allmän väg betraktas som

exploateringsåtgärder av Trafikverket och ska bekostas av kommunen.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Länsstyrelsen 2012-03-30

Utöver de utpekade LIS-områdena redovisar översiktsplanen andra anspråk på byggande inom strandskyddat

område. Detta innebär en påverkan på strandskyddade miljöer. Att kommunen i översiktsplanen pekar ut nya

bebyggelseområden inom strandskyddat område innebär inte att det föreligger sådana särskilda skäl som gör att

strandskyddet kan upphävas. Länsstyrelsen vill framföra vikten av att kommunen, i kommande planläggning där

strandskyddet berörs, tydligt motiverar och anger de särskilda skäl som kommunen anser föreligger för de aktuella

exploateringsåtgärderna.

Kommunens svar: Kommunen är väl medveten om att utpekande i översiktsplanen inte är ett särskilt skäl för

upphävande av strandskyddet. Vilket av de särskilda skälen som kommer att anges och motiveras kommer att följas

upp i kommande detaljplaneprocesser. Detta är inte lämpligt att diskutera i översiktsplanen eftersom den till sin

natur är övergripande.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 5 – Tätortsutveckling - Vid planering av byggnation måste målsättningen vara att tillgodose flertalets behov

och tillgång till grön-, ströv- och vattenområden för rekreation.

Det krävs därför särskild eftertanke och försiktighet vid så kallad förtätning. En blandad bebyggelse av villor,

hyresrätter och bostadsrätter anser vi är viktig.


Vi vill slå vakt om tätorternas karaktär av trädgårdssamhällen med grönområden och vattenspeglar. Det är därför ett

viktigt allmänintresse att tillgängliggöra utsiktsplatser och grönområden i exploaterade områden. Det är väsentligt att

kvarteren inte upplevs som kompakta, utan att tomterna är så stora att det finns plats för siktgator mellan

huskropparna och att tomterna rymmer vegetation.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Socialnämnden 2012-04-02

I översiktsplanen redovisas bland annat ett flertal olika områden för bostadsbyggnation. Under 2007 bedrevs ett

arbete i kommunen med ett bostadsbyggnadsprogram som aldrig antogs. Ett av syfterna med

bostadsbyggnadsprogrammet var att kommunen skulle få en övergripande bild av hur den framtida

bostadsmarknaden kan komma att se ut, men eftersom att den aldrig antogs saknas nu analysen av vem kommunen

egentligen bygger för.

Kommunens ansvar

"Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder

och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs." - Lag (2000:1383)

Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar samt planmonopol vilket gör att kommunen har möjlighet att påverka och styra

bostadsförsörjningen. Detta kan göras genom inventering av bostadsområden som sedan kan ligga till grund för en analys av

behov och möjligheter för olika bostadsområden och en planberedskap när det gäller bostäder för alla, inklusive äldre samt

personer med funktionsnedsättning.

Socialnämnden anser att det är viktigt att planerad bebyggelse skapar goda bostäder för alla, inklusive äldre samt personer med

funktionsnedsättning. Planeringen måste ta hänsyn till att dessa personer kan ha ett större behov av tillgänglighet samt närhet till

exempelvis centrumservice, vårdcentral och kommunikationer. Även möjligheten att komma nära grönområden, kultur och

andra ortspecifika aktiviteter är viktigt för att öka den sociala trivseln i kommunen.

Det även viktigt att kommunen prioriterar lägen som är tillgängliga och om flera våningar byggs att husen har hiss och att det

inte är stora nivåskillnader i närområdet. Det är även en god idé att alla bostäder byggs med gemensamma utrymmen eftersom

det är något alla oavsett ålder och tillgänglighetsbehov i en bostad kan utnyttja. Det bör finnas ett utbud av alternativa

boendeformer i kommunen som inkluderar samtliga målgruppers behov, vilket förutsätter en tydlig och inkluderande

bostadsplanering.

Vidare anser vård- och omsorgsförvaltningen att tillgänglighetsarbetet i kommunen behöver följas upp och utvärderas. När det

gäller tillgänglighet i kommunens lokaler är detta en fråga för fastighetsenheten, i de offentliga miljöerna är det en fråga för

tekniska förvaltningen och när det gäller nybyggnation är det en fråga för miljö- och byggnämnden. Frågan berör även VSBo

som har ett stort bostadsbestånd i kommunen.

• Det finns ett behov av ett bostadsbyggnadsprogram som kan ligga till grund för planeringen av bostäder för alla i

kommunen.

Ökad tillgänglighet i kommunen

2010 skulle Sverige vara tillgängligt för alla enligt proposition 1999/2000:79. Ytterst ansvarig för detta är kommunstyrelsen.

Vem driver frågan för att åtgärder genomförs i Vaggeryds kommun? Enligt vård- och omsorgsförvaltningen så behöver

inventeringen göras om och följas upp av ett kommungemensamt åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet i kommunen.

Tillgängligheten är en viktig fråga för hela kommunens attraktivitet. Om miljöer om t.ex. ramper byggs är de även bra för

människor som har barnvagn. En annan faktor som inte går att förbise är att människor de facto blir äldre och kan drabbas av

funktionsnedsättningar, med olika former av tillgänglighetsbehov, vilket gör att brister i tillgängligheten gör det svårt för vissa

personer att röra sig fritt i samhället och ta del av utbud av service och sociala aktiviteter som finns. Därför behöver kommunen

en helhetssyn på hur kommunen kan bli tillgänglig och därmed också en attraktiv plats för alla oavsett ålder och

funktionsförmåga.

• Det finns ett behov av att upprätta ett kommungemensamt tillgänglighetsprogram samt åtgärdsprogram. Vilket också

framgår i prop. 1999/2000:79 s, 43.

Ortsanalys

Ett sätt att utvärdera kommunens attraktivitet är genom att göra en ortsanalys. Exempel på kommuner som arbetat med

ortsanalyser i ett är Helsingborgs kommun som gjorde en analys av Rydebäck, vilken är en boendeort mellan Helsingborg och

Landskrona. För att på så sätt ta reda på ortens karaktär och starka respektive svaga sidor för att kunna förbättra och utveckla

ortens kvaliteter.

49


50

Syftet med en ortsanalys är att engagera människor för att öka kunskapen om en plats, för att sedan använda denna kunskap i

framtida utveckling. Att analysera orter som livsmiljöer är viktigt eftersom utvecklingen gjort att betydelsen av att vara en

attraktiv boplats har ökat. Det lokala deltagandet bör ses som en viktig källa till kunskap.

En ortsanalys skulle vara ett utmärkt underlag för ett kommande bostadsbyggnadsprogram annat planeringsunderlag som skulle

kunna användas är en ny äldreomsorgsplan. En aktuell äldreomsorgsplan blir ett viktigt underlag i översiktlig planering. För att

kunna göra Vaggeryds kommun till en attraktiv plats att leva på i samtliga skeden av livet, behövs det göras en analys av hur det

är att leva i Vaggeryds kommun för närvarande exempelvis hur attraktiva är bostadsområdena, grönområdena, närhet till affärer,

vårdcentraler och liknande.

Att känna till vad som gör Vaggeryds kommun till en attraktiv kommun att bo i är en viktig del i att få invånarna att trivas och

vilja stanna kvar inom kommunen under hela sin livstid. En analys av kommunens styrkor och svagheter skulle kunna ge

underlag till hur kommunen kan jobba för att öka trivseln för nuvarande invånare i kommunen men även användas i

marknadsföringssyfte för att locka till sig nya invånare och få dem att stanna inom kommunen under hela sin livstid.

Tillgängligheten är därför en viktig del av en kommuns attraktionsförmåga då en högre grad av tillgänglighet minimerar antalet

individer som utesluts ur det samhälleliga livet och därmed ökar mångfalden och trivseln för alla invånare i kommunen.

• En analys av orten kan vara ett bra planeringsunderlag för ett kommande bostadsbyggnadsprogram.

Funktionshinderomsorgen

Korttidstillsyns- och Korttidsvistelseverksamhet enligt LSS

Korttidstillsyn som riktar sig till skolungdom över 12 år med omfattande funktionshinder ska tillgodose behovet av

korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under. Ungdomarna ska under vistelsen denna verksamhet tillförsäkras en trygg

situation och meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande, vilket innebär att

tillsynen måste utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar (prop.1992/1993:159 s. 78-79).

Av prop. 1992/1993 s.77 framgår även att brukare genom korttidsvistelse ska erbjudas miljöombyte och rekreation och ges

möjlighet till personlig utveckling samtidigt som anhöriga ska få avlastning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen innebär

vistelse för en person med funktionsnedsättning tillfällig eller under en kortare eller längre tid i korttidshem, i en annan familj

eller i lägerverksamhet och ska vara tillgänglig såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger.

Korttidstillsynen i Vaggeryds kommun bör inte endast vara en institution för tillsyn. Barnen och ungdomarna ska vistas i en

verksamhet där de känner sig trygga och har tillgång till meningsfulla aktiviteter. Korttidsvistelse beviljas till dem som har

omfattande funktionsnedsättningar med stora omvårdnadsbehov, ofta av praktisk karaktär. För att omvårdnad ska kunna

genomföras tillfredställande krävs ofta större enskilda rum, tillgång till rymligt hygienutrymme och ytor för individuella och

arbetstekniska hjälpmedel. Brukare som ”bor” på korttidshemmet under korttidsvistelsen ska kunna känna sig trygga med att

ingen annan har tillgång till ”deras” rum. Som det är idag ligger rummen direkt i anslutning till gemensamhetsutrymmena.

Korttidstillsyns- och korttidsvistelseverksamheten bedrivs i dag i gemensamma lokaler med mycket begränsade möjligheter att

avgränsa ytor för respektive verksamhet.

Vård- och omsorgsförvaltningen hållning är att all vård- och omsorgsverksamhet ska vara av god kvalitet och bedrivas i

ändamålsenliga lokaler. För att uppnå en kvalitetsnivå som motsvarar ”goda levnadsvillkor” enligt LSS borde

verksamhetsinnehållet vara mer anpassat till de individuella behoven än vad verksamheten kan erbjuda idag. En förutsättning är

att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Befintliga lokaler för korttids/korttidsvistelse enligt LSS på Skogsvägen

bedrivs i en äldre villafastighet som inte uppfyller förväntningarna i detta avseende. Lokalerna är heller inte anpassade eller

tillgängliga för att ta emot barn och ungdomar med rörelsehinder. Nybyggnation av en större och anpassad fastighet skulle ge

bättre förutsättningar att bedriva dessa verksamheter. Tomten intill den fastighet där verksamheten bedrivs i dag, på Skogsvägen

anses vara ett lämpligt alternativ.

Bostäder med särskild service enligt LSS

Utifrån resultaten av den inventering som genomfördes i höstas gällande framtida bostadsbehov framkommer att det finns behov

av platser i bostäder med särskild service både i gruppbostad och i servicebostad inom en snar framtid, det vill säga under

perioden 2012-2016. Eftersom det sker viss rörlighet vad gäller gruppbostadsplatser, bland annat beroende på aktuell

åldersstruktur, förväntas gruppbostadsplatser finnas tillgängliga i viss omfattning de närmaste åren, medan platser i

servicebostad saknas helt.

Av svenska kommunförbundets rapport ”Planering av boende för personer med funktionshinder” 2004 framgår att framtidens

boende antagligen kommer att vara mer individualiserat och att behovet av mer individualiserade boendeformer är större nu mot

tidigare då man fokuserat allt för mycket på gruppbostäder. Detta stämmer också överens med de allmänna trender som finns

kring värderingar om boende och bostäder. Troligtvis kommer det i framtiden att bli betydligt vanligare att personer med

funktionsnedsättning bor i ordinärt boende med olika former av stöd.


Förvaltningens ståndpunkt är att tillskapandet av platser i servicebostad är ytterst angeläget för att täcka framtida bostadsbehov

för berörd målgrupp inom funktionshinderomsorgen. Servicebostaden är en mellanform mellan gruppbostad och självständigt

boende som ger den enskilde större möjlighet till individualisering och självständigt liv. Förvaltningen har tidigare framfört

lämpligheten om LSS verksamhet i kvarteret Tor i Vaggeryd som har ett centralt läge med närhet till samhällets centrum. Även

kommunala handikapprådet har framfört önskemål om gruppbostad i kvarteret Tor.

Tillägg 20012-04-18

Familjecentralen är idag lokaler som inte är ändamålsenliga och för små för befintlig verksamhet. Ett planeringsarbete för en

utökning av familjecentralen till en fullskalig ska påbörjas under våren 2012. En fullskalig familjecentral kan inte inrymmas i de

befintliga lokalerna. I planeringsarbetet ingår att redovisa lokalbehov.

I olika sammanhang har föreslagits att en ny fullskalig familjecentral bör planeras in i nybyggnationen i kvarteret Tor i

Vaggeryd. Läget är centralt och ligger nära allmänna kommunikationer. Förutsättningarna att få till ändamålsenliga lokaler blir

särskilt gynnsamma i samband med en nybyggnation

Kommunens svar: Kommunen håller med om att det är högst angeläget att ha ett

bostadsbyggnadsprogram och att en sådan arbetsgrupp bör sättas samman när

översiktplanen har antagits för att få ett styrdokument som visar vilka

områden kommunen skall prioritera och också redovisa tankar om för vem man

bygger.

Kommunen håller med om att arbetet med tillgänglighet går långsamt och att nya inventeringar bör göras för att öka

kommunens attraktivitet.

Kommunstyrelsen som ansvarig förvaltning bör starta ett arbete som till exempel skulle kunna vara en del i en ortsanalys och

som också passar väl in med kommunens visionsarbete.

När det gäller socialnämndens ändrade lokal- och ytbehov bör frågan lyftas i kommunstyrelsen som ger miljö- och

byggnämnden i uppdrag att ta fram nya detaljplaner om det behövs för att tillgodose socialnämndens behov.

Föreslagen verksamhet inom kvarteret Tor bör rymmas inom den föreslagna detaljplanen.

JÄMSTÄLLDHET OCH DELTAGANDE

Kommunens svar: Se även yttrande från Folkhälsorådet under Markplanering - Hälsa och säkerhet -

folkhälsomålen.

GRÖNPLANER

Kommunens svar: Se även yttrande från kultur- och fritidsnämnden under Tätortsutveckling – områden viktiga för

kultur- och fritidsändamål.

PLANERING FÖR SKOLA, BARN OCH UNGDOMAR

Barn- och utbildningsnämnden

Rent generellt vill BUN påpeka att det är viktigt att man vid planering av större nybyggnationer av småhus- och eller

flerfamiljshus, även reserverar plats för eventuella förskolor/skolor.

BUN önskar att få bättre planeringsunderlag. T ex. prioriteringslistor om vilka och i vilken ordning som olika

områden kommer att bebyggas. Vidare önskar BUN tillgång till bättre programvaror för befolkningsprognos.

Behov av en eventuell om- till och eller nybyggnation i Byarums förskola/skola.

En utredning av framtida behov pågår för närvarande av barn- och utbildningsförvaltningen. Denna utredning

beräknas vara klar i slutet av april 2012.

Budgeterad förskola i Vaggeryds tätort 2013-2014 bör byggas.

Under år 2011 har en kraftig förtätning skett inom förskoleverksamheten. För att på sikt kunna glesa ut

barngrupperna till mer normala gruppstorlekar, kan eventuellt nya förskolelokaler behövas i lämpligt område. BUN

vill gärna se nya grönytor vid Fågelforsskolan.

Kommunens svar: Kommunen lämnar samtliga planer med bostadsbebyggelse till BUN för att de skall ha en chans

att bidra med sitt perspektiv och var det kan vara lämpligt att också reservera plats för förskolor och även annat.

51


52

En prioriteringslista finns inte i dagsläget, men möjligtvis skulle kommunen kunna göra ett

bostadsbyggnadsprogram där man mer i detalj beskriver vem man bygger för och varför och då också en

prioriteringslista.

Att kommunen köper in bättre programvaror för befolkningsprognoser är värt att diskutera. I dagsläget har

kommunen tillgång till detaljerad statistik över t.ex. befolkningens ålder och fördelning detta kan BUN få tillgång till

via kommunens GIS-samordnare.

En om- eller tillbyggnad av Byarums skola kräver att man tar hänsyn till skolan som kulturmiljö. Utbyggnadsförslag

diskuteras lämpligen med stadsarkitekten.

När utredningen om barn- och utbildningsnämndens behov är klar lämnas detta lämpligen till kommunens

planavdelning då detta kan bli ett viktigt planeringsunderlag.

Budgeterad förskola i Vaggeryd är fritt fram att bygga eftersom detaljplanen vunnit laga kraft. När barn och

utbildningsnämnden sett över sina behov kan förslag till nya etableringar eller omändringar som kräver

detaljplaneåtgärder lämnas till kommunstyrelsen för uppdrag eftersom det är viktigt att ha en lång framförhållning

då handläggningstiden för detaljplaner är lång och för att planerna kan överklagas.

OMRÅDEN VIKTIGA FÖR KULTUR OCH FRITIDSÄNDAMÅL

Folkpartiet 2012-03-31.

Grönelund och Friluftsgården bör jämte Bäckalyckan vara med i områden viktiga för fritidsändamål. Även området

kring regementsheden bör pekas ut som viktigt för framtida utveckling av kultur-och fritidsaktiviteter.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Grönelund och Friluftsgården är redan utpekade och finns omskrivna i

kommunens grönplan och har därför markerats som områden upptagna i grönplan på sida 69. Området kring

regementsheden behöver inte pekas ut särskilt av kommunen eftersom det redan är utpekat som riksintresse.

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-25

Även om idrottsplatserna Movalla och Vaggeryds IP kommer att vara kvar på nuvarande platser under överskådlig

framtid anser nämnden att det bör sparas ett område mellan Skillingaryd och Vaggeryd som avsätts som

aktivitetsområde för exempelvis en gemensam idrottsplats.

Friluftsområdena runt Friluftsgården i Vaggeryd, Grönelund i Skillingaryd och Bäckalyckan i Vaggeryd finns

redovisade i resp. orters grönplaner. Det är viktigt att det av översiktsplanen framgår att naturområdena runt dessa

anläggningar säkerställs för det rörliga friluftslivets räkning. Av tidigare bifogade kartbilagor framgår resp. områdes

omfattning.

Skidanläggningen i Kyllås finns medtaget som fritidsområde på kartan. Området har en stor utvecklingspotential

såväl för landsbygdsutveckling som för rekreation och turism. I översiktsplanen borde det därför finnas ett särskilt

avsnitt under rubriken ”Landsbygdsutveckling” som beskriver områdets möjligheter att utvecklas ännu mer positivt.

Nämnden noterar att det i planen inte nämns något om motorbanor och de svårigheter som verksamheten medför.

Kommunens svar: Ur planeringssynpunkt är det inte bra att välja en plats mitt emellan tätorterna för idrottsplats.

Detta eftersom idrottsplatsen då riskerar att hamna i områden som kommer att användas som verksamhetsområden i

en lång tid framöver. Verksamhetsområden är ofta tomma på folk kvällstid vilket ökar riskerna för skadegörelse.

Det är inte heller bra ur infrastruktur synpunkt då en placering mellan tätorterna gör att alla får långt till

idrottsplatsen vilket ökar risken för att föräldrar känner sig manade att skjutsa sina barn. Det minskar barnens

rörelsefrihet och ökar även andelen biltrafik. Om kommunen fortsätter att ha två idrottsplatser ökar inte resandet

inom kommunen och barns rörelsefrihet minskar inte. Om kommunen istället väljer att ha en idrottsplats i någon av

tätorterna så får man skjutsa barn från en av orterna istället för att det är långt för alla.

Friluftsgården och Grönelund har lyfts i planen enligt kultur- och fritidsnämndens önskemål. Kommunen anser att

det är positivt att det finns utvecklingsidéer kring Kyllås och då kanske det är läge att göra en fördjupad

översiktsplan för området.

Motorbanor har ej omnämnts eftersom det är ett problem som är svårt att förhålla sig till i

översiktsplanesammanhang. Det finns ett antal banor som är legitima banor men även områden där man kör med

fordon trots att det är förbjudet. Kommunen ser inga möjligheter att i översiktsplanen peka ut särskilda områden där

man är positiv till att motorbanor skall finnas utan detta måste vara en fråga där markägaren och omgivande


fastigheter kommer överrens. För att köra med motorfordon (vid permanent bana, tävlingsbana, träningsbana och

testbana) krävs att detta skall anmälas till miljö- och byggnämnden. Anläggningen är även bygglovspliktig. Vid

förfrågningar skall miljö- och byggnämnden bland annat ta ställning till om lokaliseringen är lämplig och besluta

om försiktighetsmått bland annat när det gäller buller.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Områden viktiga för kultur- och fritidsändamål - Vi föreslår att förteckningen över viktiga områden utökas med:

- Grönelund - Friluftsanläggning med rekreationsområde, föreningslokal och festplats.

- Fridhäll - Sommarhem med plats för kulturaktiviteter och naturpark. En vacker, grön oas som naturligt hör samman

med Sörgårdsskolan och den tänkta dagvattendammen på Sörgårdsområdet.

- Friluftsgården - Områdets kvalitéer som rekreationsområde med föreningslokal. Beskrivs för övrigt under Södra

Vaggeryd-Nestors (sid 75)

Kommunens svar: Se svar till Folkpartiet angående Grönelund och Friluftsgården. Fridhäll tas med i listan.

ÅTGÄRDER OCH RIKTLINJER TÄTORTSUTVECKLING

Hyresgästföreningen Värnamo-Vaggeryd 2012-04-01

Tätortsplanering: I huvudsak bra ståndpunkter som vi i stort sett kan instämma i. Särskilt näst sista punkten "Värna

om centrumhandeln och motverka externhandel" ser vi som mycket viktig.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

LOGPOINT SOUTH SWEDEN

Räddningstjänsten 2012-02-28

För planförlaget vid Stigamo (LogPoint South Sweden) pågår ett samarbete med Jönköpings kommun med

infrastruktur och det bör framgå att infrastrukturen inte bara är vägar och el utan även t.ex. brandvatten och

Räddningstjänsternas samarbete med utryckningstid och insatser.

Kommunens svar: Synpunkten skall tillgodoses.

Centerpartiet 2012-04-01

Sid 73. LogPoint South Sweden och Stigamo. En tydlig förklaring över skillnaden mellan LogPoint och Stigamo bör

läggas in i ÖP2012.

Kommunens svar: Synpunkten skall tillgodoses.

Se även synpunkter från Jönköpings kommun angående LogPoint South Sweden under rubriken järnväg.

VAGGERYDS SAMHÄLLE

KVARTERET TOR

Räddningstjänsten 2012-02-28

Det stämmer att byggnation på Kvarteret Tor innebär att en anpassningskostnad tillkommer men det kan

även vara anpassning av byggnadstekniken eller att minska antalet våningar. Men någon form av

anpassning efter räddningsarbete måste göras.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

NESTORS

Vaggeryds SOK 2012-03-21

53


54

Vaggeryds SOK motsätter sig byggnation på området kallat Nestors. Området är ett friluftsområde och ska ingå i den

Grönplan som finns upprättad. Klubben behöver området för att utöva sin verksamhet främst orientering och

skidåkning.

Vi är helt emot att man naggar på detta friluftsområde som i väster begränsas av Södra Parkvägen.

Då det gäller området vid Vaggeryds gård är vi av samma skäl emot ny bebyggelse på området väster om

Tofterydsvägen. Ett stort inhägnat område på höjden väster om vägen till Friluftsgården är redan en begränsning och

detta i kombination med byggnation i samma område stänger alla möjligheter till verksamhet åt detta håll.

Sammantaget så gör de föreslagna planförslagen att de starkt begränsar våra möjligheter att utnyttja vår karta till

träning, orienteringsutbildning och rekreation. De nya områdena skär av stora delar av den terräng som klubben idag

utnyttjar.

Klubben är i högsta grad aktiv och just nu pågår en revidering av kartan över hela friluftsområdet. Denna ska bland

annat användas vid DM-tävlingar i höst och till orienteringsutbildning av år 6-9 på Hjortsjöskolan.

Kommunens svar: Föreslagna bebyggelseområden är inte utpekade som områden som skall skyddas i grönplanen.

Områdena ligger precis i anslutning till de områden som pekats ut i grönplanen. Tankarna kring bostadsbyggnation

fanns redan innan grönplanerna togs fram och Vaggeryds kommun menar att de grönområden som är utpekade i

grönplanen tål dessa föreslagna bostadsområden.

När det gäller Nestors har kommunen valt att gå vidare med ett detaljplaneuppdrag i området och hänvisar inkomna

synpunkter dit.

Waggeryds Museiförening 2012-03-26

Waggeryds Museiförening har tagit del av förslag till Översiktsplan 2012. Vi konstaterar att våra synpunkter från den

första remissomgången i stor utsträckning har beaktats. Vi vill dock komplettera vår skrivning om Södra Vaggeryd -

Nestors.

Södra Vaggeryd – Nestors - Av kartan framgår att planerat område för bostäder i stort sett sammanfaller med det

som redovisades 2010. En markremsa norr om Södra Parkvägen har tillkommit. Museiföreningen vidhåller sin

uppfattning att åkermarken vid Nestors kan bebyggas, men den småbrutna terrängen med berg i dagen ska sparas.

Den bildar en naturlig övergång till hagmarken på Skillingaryds skjutfält. Museiföreningen stöder sig på ett

fullmäktigebeslut från 1991 12 16, då en skötselplan för området Götarp antogs. Skötselplanen berör inte

åkermarken. Övrig ängs- och hagmark klassas som skyddsvärd.

Utöver de naturvärden som beskrivs i texten om Nestors /Götarp/ vill Waggeryds Museiförening framhålla områdets

industrihistoria. Det tilltänkta bostadsområdet ligger delvis i och i direkt anslutning till Vaggeryds kommuns äldsta

industriminne – Götafors Järnbruk. Här finns industriverksamhet dokumenterad sedan början av 1500-talet. Området

är uppmärksammat i planen som kommunal kulturmiljö. Det som i dag minner om brukstiden är smedstugorna/1800tal/

på Götarpsvägen 5 och 7, förmansbostaden/1700-tal/ på Götarpsvägen 9, Nestors/1904/ samt Herrgården/1875/.

Nära bron ligger en järnbod från 1800-talet. I terrängen sydväst om vägen, alldeles efter bron på Södra Parksidan

finns fornminnen i form av husgrunder, dammfästen och murar efter kanaler.

Götafors kulturmiljö är väl beskrivet i kommunens kulturutredning från 1989 på sid 57 och 60-61. I det pågående

revideringsarbetet av kulturutredningen, som Museiföreningen deltar i, har vi noterat att stor hänsyn har tagits till

bruksmiljön när kvarteren Smedstugan och Masugnsbacken förtätades. De nya husen anpassades då till den

historiska bebyggelsen utmed den gamla bruksgatan. Samma förhållningssätt till sin omgivning, som tillämpades vid

utformningen av bebyggelsen på Kaffegatan i Skillingaryd, tycker vi ska gälla för Nestors.

Museiföreningen uppmanar Vaggeryds kommun att i texten om Södra Vaggeryd – Nestors också beskriva områdets

kulturvärden.

Museiföreningens uppfattning är att byggnation i Södra Vaggeryd - Nestors måste anpassas till Götafors

bruksområdes tradition och byggnadsstil. Vi menar att här kan högst tvåvåningshus komma ifråga.

Skiss över framtida bebyggelse vid Nestors - Stor förvirring har uppstått när det gäller Nestors. Samtidigt som

arbetet med översiktsplanen går in i sitt slutskede presenterar kommunledningen skisser på hur Nestors kan

exploateras. Skisserna avviker från översiktsplanens förslag. Gator och tomtmark har ritats in på området sydväst om

vägen mot skjutfältet och på angränsande område söder om odlingsmarken. Dessa områden finns inte upptagna i

översiktsplanen som lämpliga för bebyggelse. En idé om att bygga upp till tre eller fyra 4-våningshus i stil med det

som finns vid Folkparksområdet har lanserats.

Museiföreningen kommer att i brev till Kommunstyrelsen redovisa sin inställning till skissförslaget

Kommunens svar: Kommunen anser att det är olyckligt att kommunens arbetsmaterial har skapat förvirring. Se svar

till Namninsamling Nestors.

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna anser i nuläget att Vaggeryds Gård och Nestors bör plockas bort som tänkbara byggnationsområden. Vi


har lyssnat på den medborgaropinion som finns kring dessa båda områden med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Vi vill istället utveckla Torsbo, norr om Badplatsvägen och upp mot Byarum. Hänsyn måste givetvis tas till det

primära vattenskyddsområdet.

Kommunens svar: Kommunen anser att det är olämpligt att bebygga vattenskyddsområdet med tanke på att

kommunen ännu inte hittat ett fullgott alternativ till vattentäkt och med tanke på risken för att täkten förstörs.

Dessutom anser kommunen att det även finns en betydande medborgaropinion emot att bebygga området norr om

Torsbo. Här måste kommunen politiskt sätta sig ner och förhandla så att kommunen kan ta fram detaljplaner så att

nya tomter tillskapas i Vaggeryd.

Naturskyddsföreningen 2012-03-30

Naturskyddsföreningen anser det direkt olämpligt att bebygga Nestors. Naturvärdena är höga med en stor biologisk

mångfald och höga botaniska värden med bland annat en hotad art. Mycket arbete har gjorts och görs för att skapa

och behålla denna mångfald. Dessutom kommer det tänkta byggnationsområdet alldeles för nära Lagan och de

naturvärden som finns där. Nestors ska finnas med i grönplanen för friluftsliv och rekreation.

Se svar till Namninsamling Nestors.

Namninsamling Nestors 2012-03-30

Till följande yttrande finns en namninsamling med 403 underskrifter.

Unik kulturmiljö – Planerna på att bebygga Nestors med ett stort antal bostäder är ett häpnadsväckande okänsligt

övergrepp på Vaggeryds allra äldsta kulturmiljöer. Järnboden och Smedstugorna har anor tillbaka till tidigt 1700-tal.

Men hänsyn till den rivningshysteri som tidigare berövat Vaggeryds tätort större delen av dess historia och karaktär,

finns all anledning att värna om det lilla stycke kulturhistoria som ännu finns kvar.

Rika naturvärden – Tallmoarna är talrika kring Vaggeryd med naturen vid Nestors är unik med ståtliga enar och

blomsterängar (med mins en hotad art), Naturvärdena används av kommunen som argument för bostadsbyggande.

Naturligare vore att använda dem som argument emot, då dessa givetvis kommer att försvinna i samma takt som

bostäderna växter fram.

Planerna på att exploatera Nestors står dessutom i skarp kontrast till kommunenes egna riktlinjer i ÖP kan man läsa

”Ängs- och hagmarker ska skyddas…” ”Arealen betesmarker och åkermarker ska inte minska…” och på sidan 54:

”För att bevara biologisk mångfald och jordbruksmark anser Vaggeryds kommun att bostäder alltid i första hand bör

lokaliseras på skogsmark och inte åkermark”

Detta är det enda område inom gångavstånd från Vaggeryds tätort med betydande botaniska värden där man med

lätthet kan åstadkomma en illustrativ och levanade betesmark för skolans elever och Vaggeryds allmänhet

konstatsrar Länsstyrelsen som inventerat floran i slutet av 80-talet. Kommunens egen inventering i början av 90-talet

mynnade ut i en skötselplan, som bland annat innebär att ängarna sommartid betas av kor. Korna knyter samman den

anrika kulturmiljön med ängsmarkerna till en genuin helhet och får markernas många blommor att trivas ännu bättre.

Hur har man tänkt sig skötsel av denna mark om byggplanerna realiseras`? Ingen vill ha kor inpå villatomten.

Välbesökt rekreationsområde ”Nestors är ett välbesökt rekreationsområde för stora och små. Barnen i både lågstadiet

och förskolan – som inte har skärskilt många andra grönområden på promenadavstånd – går ofta på upptäcksfärd i

markerna. Området utnyttjas även flitigt av andra grupper som cyklar, vandrar, joggar, rastar hundar eller åker skidor

samt plockar blommor, bär och svamp. Även bilister som har ägarna förbi har goda skäl att lätta lite på gasen. Blotta

tanken på att utplåna denna idyll till förmån för flervåningshus känns som ett riktigt dåligt skämt.

Alvarliga trafikproblem – Varken den enfilig, siktskymda och nyligen ombyggda bron över Lagan eller

Smedbygatan förbi HBS-husen är dimensionerad för den ökade biltrafik som de planerade bostäderna med säkerhet

kommer att medföra. Om den exempelskiss som låg till grund för kommunstyrelsens beslut att upprätta detaljplan

realiserar, kommer nestors att bebyggas med 64 lägenheter och 19 villor, det vill säga 83 hushåll, vilket givetvis

kommer att medföra allvarliga trafikproblem, inte minst för boende i HSB-husen.

Störande buller – Det planerade bostadsområdet gränsar till skjutfältet där buller från skott och sprängningar, enligt

Fortifikationsverket, ibland uppgår till 95 dB. Även om ”bullerzonen” nu flyttats kan bi som bebor de befintliga

bostadshusen – som ligger betydligt längre från skjutfältet än de planerade – intyga att vi från tid till annat är klart

störda av skjutövningarna som ibland försiggår såväl nattetid som hela dygn i sträck.

Svåruthyrda lägenheter – för boende i lägenhet får ”Nestors” betraktas som extremt oattraktivt. Området ligger ett

par kilometer från livsmedelsbutik, tågstation och annan samhällsservice. ”Långt från centrum” brukar inte toppa

önskelistan för dem som söker lägenhet. Däremot är det ett välkänt kriterium för klassiska problemområden dit

människor hänvisas i brist på annat boende. Det blir dyrt för oss skattebetalare att bygga höghus om lägenheterna

sedan står tomma.

55


56

Sammanfattning - Med hänsyn till ovanstående är det uppenbart att ”Nestors” lämpar sig illa för bostadsbyggande

och särskilt illa för ”höghus”. Den enda typ av bebyggelse som möjligen men bara möjligen – skulle kunna fungera

är en handfull villor som i stil och karaktär harmonierar med den befintliga miljön. Men det är ett obestridligt faktum

att alla former av bebyggelse innebär ett allvarligt och oåterkalleligt ingrepp i såväl naturvärdena som en av

Vaggeryds ytterligt få genuina, kulturhistoriska miljöer.

Kommunens svar: Det är mycket olyckligt att flera former av felaktig information har spridit sig om detta område.

Kommunen anser även att det är olyckligt att ryktesspridning skett innan kommunen tagit fram ett ordentligt koncept

och samrådsmaterial.

För det första har kommunen aldrig haft några seriösa förslag att det i området skulle byggas höghus. Det som har

diskuterats är en tätare bebyggelse med flerbostadshus t.ex. radhus eller liknande samt villabebyggelse.

För det andra så känner inte kommunen till någon naturinventering gjord av länsstyrelsen och kommunens

skötselplan omfattar inte det området som är utpekat för byggnation.

För det tredje är argumentet om allvarliga trafikproblem mycket överdrivet och saknar helt grund. Området kommer

att kunna bebyggas utan att trafikproblem uppkommer.

Även påståendet om ett störande buller är överdrivet. Enligt de bullerberäkningar som Försvarsmakten (inte

Fortifikationsverket) lämnat ifrån sig i denna översiktsplaneprocess går det att bebygga Nestors utan att skada

riksintresset. De bullerzoner som anförs i yttrandet (från översiktsplanen 2002) betraktar kommunen som helt

illegitima eftersom de menar att det inte går att bo i varken Skillingaryd eller Vaggeryd på grund av bullret.

När det gäller området som rekreationsområde, kulturmiljö och naturområde håller kommunen med om att området

har stora världen men kommunen anser att området går att bebygga utan att dessa världen förstörs. Kommunen

föreslår att dessa frågor följs upp i den efterkommande detaljplaneprocessen och då bjuder kommunen in till ett

möte för att diskutera hur området kan bebyggas på ett sätt så att dessa världen tas tillvara.

Eftersom kommunen har gått vidare med ett detaljplaneuppdrag i området väljer kommunen att hänvisa

synpunkterna dit.

Folkpartiet 2012-03-31.

OM vi ska bygga där ska stor hänsyn tas till omgivningen och skötselplanen för Götarp (åkermarken kan bebyggas,

ängs- och hagmark är skyddsvärd).

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Nestors – området som är mycket tätortsnära erbjuder höga naturvärden på gångavstånd för Vaggerydsborna. En

blandning av olika biotoper ger en rik upplevelse med betande djur, ett artrikt fågelliv och en rik ängs-

/hagmarksflora. Allt i en gammal kulturmiljö, vackert inramad av Lagan.

Områdets närhet till skola-/förskola i Götafors ger unika pedagogiska möjligheter.

Även med mindre byggnation kommer det att krävas ett ”säkerhetsavstånd” till betande djur.

Krav från boende avseende lukt och flugförekomst kommer att ställas.

Stora delar av ängsmarken riskerar att bli obetade och resterande areal för liten för att möjliggöra och attrahera

utarrendering av marken för fortsatt betesdrift.

Utan betning raseras snart ängens mångfald och stora värden går till spillo.

Nestors, som bostadsområde, ska tas bort från ö-planen och istället säkerställer man områdets kultur/naturvärden.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Miljöpartiet 2012-04-01

Bostäder vid Nestors bör enbart byggas på befintlig åkermark som ej inverkar på ängs/hagmarken. Området används

flitigt som friluftsområde. Det är därför viktigt att ängsmarkerna görs tillgängliga för allmänheten, t.ex. genom en

grusad gång- och cykelväg i villaområdets ytterkant.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Vaggeryd – Nestors - Vi kan endast acceptera varsam byggnation begränsad till de nuvarande åkrarna och begränsas


av befintlig grusväg som leder mot skjutfältsgrinden. En byggnation får inte äventyra det angränsande ängs- och

hagmarksområdet och inte heller negativt påverka hävden av dessa marker som regleras i skötselplanen.

Vi föreslår att möjligheterna undersöks att lägga ett bostadskvarter söder om Södra Parkvägen med andra ord öster

om Nestorsområdet vid Vattentornsvägen.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Tätortsutveckling (s75) - Kristdemokraterna anser att Nestors skall plockas bort som tänkbart byggnationsområde

baserat på den konsekvensbeskrivning om natur- och kulturvärden som finns i texten. Kristdemokraterna vill istället

utveckla området norr om Badplatsvägen, upp mot Byarum. Med en varsam planläggning som tar hänsyn till ströv-

och vattenskyddsområden kan ett mycket attraktivt bostadsområde skapas.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Hembygdsrådet 2012-04-02

Nestors - Hembygdsrådet delar Waggeryds Museiförenings uppfattning när det gäller byggnation vid Nestors och

ställer sig bakom deras remissvar.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Miljö- och byggnämnden anser att förslaget för Nestors bör ta hänsyn till naturvärden då området vid Nestors

används som tätortsnära rekreationsområde.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-25

Nämnden har inga invändningar mot att åkermarken vid Nestors tas i anspråk för bostäder även om det hamnar nära

friluftsområdet vid Friluftsgården, under förutsättning att bebyggelsen inte begränsar det rörliga friluftslivets

verksamhet. Det är viktigt att allmänhetens tillgänglighet till vattnet utmed Lagan består. Den framtagna

skötselplanen för Götarpsområdet måste följas. Nämnden delar i mångt och mycket Vaggeryds Museiförenings

uppfattning hur bebyggelsen vid Nestors skall utformas.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till den uppstartade detaljplaneprocessen.

57


58

KVARTERET ODEN

Moderaterna 2012-03-29

Byggnation på kvarteret Oden blir positivt för att utveckla boende mycket centralt, dock måste hänsyn tas till

skolidrottsplatsen som ska vara kvar. Parkeringsplatser måste också finnas i området då det är mycket verksamheter i

sim- och sporthall, kyrkan och skolan.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Vaggeryd - Oden - Området utgör en stor potential för framtida tätortsutveckling vilket också tydliggörs i texten. Vi

föreslår att skolan framtida behov noggrant analyseras med hänsyn till en framtida behov av expansion.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

BOSTÄDER VID LINNARBÄCKEN

Moderaterna 2012-03-29

Området vid Linnarbäcken finns omnämnt på sidan 76 och vi anser att detta område måste rensas upp och gärna

bebyggas.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Folkpartiet 2012-03-31.

Vi finner detta mindre lämpligt som bostadsområde, möjligtvis några enstaka hus utmed Skogsvägen.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

KVARNEN DAMMAGATAN

Namninsamling Dammgatan 2012-03-22

Till detta yttrande finns även en tillhörande namninsamling.

Nu igen! När vi köpte vår tomt gavs det löfte om att det inte skulle bebyggas norr om detta bostadsområde! Vi kunde

känna oss absolut trygga med att inte få någon bebyggelse norr om Dammgatan. När Ronny Randow köpte

(Frendessons) fick han ett löfte av Vaggeryds kommun att (Frendessons) naturmark aldrig kommer att bebyggas!

Löften i den storleksordningen kan inte bara ges och sedan återtas ett antal år senare! Löften, löften, löften!

Så här skriver Byggnadsnämnden 1998! - Detaljplan för del av Södra park i Vaggeryds tätort, som omfattar

bostadstomt (Frendessons) och tomt för kvarnbyggnaden. Byggnaderna utgör tillsammans en kulturmiljö av lokalt

intresse, som är bevarandevärd.

Detaljplan 2003! - Enligt detaljplanen är (Frendessons) område, vid byggnaderna utgörande kulturmiljö, inte

bevarandevärd! Här är nu inritat 17 bostadshus (radhus). Kommunalrådet poängterar att strandskyddet på 100 m inte

ska överskridas. Politikerna anser att området är mycket vackert och att man på alla sätt därför ska försöka bevara

området med Lagan och göra det mer tillgängligt. Dessutom diskuteras att göra en naturstig i området.

Detaljplan 2010! - Nu igen detaljplan (Frendessons), gällande förtätning bostäder norr om Dammgatan. Gulmarkerat

område (nya bostäder) bakom villabebyggelse Kvarnen 1-7, och framför Lillakulla. Nu föreslås förtätning av ett 20tal

bostäder. Området ligger när vacker natur, Lagans porlande vatten och kulturmiljön vid Vaggeryds Kvarn.

Området ligger också nära rekreationsområdet ”Lilla kulla”. Dessa kvalitéer med rekreationsområden och vackra

miljöer i närheten gör området till ett attraktivt område för bostäder Detta enl detaljplanen!!

Detaljplan 2012! - Nu igen detaljplan (Frendessons), gällande bostäder vid området Kvarnen i Vaggeryd del av

Södra Park 1:1. Gulmarkerat område precis, som 2010. Rödmarkerat område, preliminär skiss, med 21 inritade

bostäder. Här upphävs Lagans strandskydd, på större delen av området. Vad har alla dessa detaljplaner kostat oss

skattebetalare?

Mina åsikter - På informationsmötet 2003 konstaterades och löfte gavs att det inte ska byggas på detta (Frendessons)

naturområde! Hur mycket är sådana löften värda?

I Vilken papperskorg slängdes dessa löften? 2010 talas det om bebyggelse med närhet till rekreationsområde. Det är

hela området (Frendessons), Lilla Kulla, Kvarnen och markområdet mellan Lagan i norr och Dammgatan i söder,

bron över Lagan i öster, som är rekreationsområdets! Bebyggs det här är det inte längre ett rekreationsområde, för de

som bor i lägenheterna i centrala Vaggeryd, då är det ett bostadsområde!

Tidigare år har det pratats om att locka hit stadsbor, som inte vill bo i stan utan på pendelavstånd. Frågan är om dessa

stadsbor, acceptera att det ryker på dem när vi eldar i våra öppna spisar och braskaminer? Nu pratas det om att


området ska bebos av oss äldre, som lämnar våra villor för att bo mindre och samtidigt vill bo kvar i området. Står vi

först i kön att bosätta oss i dessa radhus?

Blir hyran anpassa efter vår tunna plånbok? Står jag i denna bostadskö nu? Det sägs även att vi/de, som kommer att

bo i dessa radhus vill ha nära fram till centrum och kunna gå och handla å dylikt. Jag bor på Dammgatan nu, jag har

nära fram, men jag orkar inte bära hem mina matkassar så jag tar bilen. Det kommer även de äldre, som är tänkta att

bo i radhusen, att göra! Jag anser att detta naturområde utgör en miljö, som är av lokalt intresse och bevarandevärd!

Min åsikt om användande av detta, detaljplans drabbade, Naturområde (Frendessons) Kommunal bevarandevärd

miljö! Inte bara byggnaderna utan även markområdet är i behov av ”bevarandemärkning” för nu levande och

kommande generationer! Området är en OAS mycket nära Vaggeryds centrum, där många bor i lägenhet. I området

vistas folk och hundar alla tider på året. Gratis rekreation närliggande för de, som bor i lägenheterna och oss andra.

Det är verklig och naturlig livskvalitet! Många går på ”gymmen” andra går här.

Det är mycket viktigt och nödvändigt att tänka på nu boende i kommunen. Vi behöver denna naturoas. Tas detta

område i bruk för bostadsbyggande, tas samtidigt mångas tillgång till nära rekreation bort!

Gör istället området ännu intressantare: Placera ut fler bord och bänkar. Gör en inhägnad, som underhålls av

hundägarna, där ”hundar kan springa å ha kul” utan att störa flanörer. Lägenhetshundar behöver verkligen ha någon

plats där de kan ”sträcka ut”. Flytta hit fotbollsplanen från Dammgatan, men gör den lite mindre och underhållsfri.

Behövs fler bostäder på Södra Parkområdet? Bebygg de tomter, som idag står tomma! Ta det område i bruk, som

ligger utmed Södra Parkvägen, söder om Dammgatan och öster om Fågelåsvägen! Här får plats många radhus, som

får nära till centrala Vaggeryd. Skulle inte detta räcka till så finns ju alltid den plats, som den flyttade fotbollsplanen

låg på. Här kan byggas ”små radhus”, söder om lekparken med de vackra björkarna, som förstås ska behållas!

Områdena Tor och Oden ligger centralt och får plats med många boenden. En klok byggnation, med låga hyror, ger

många nöjda hyresgäster.

-Måndagen den 19 mars 2012! Nu är det tänkta byggområdet utstakat, markerat med stolpar.

-Tisdagen den 20 mars 2012! Idag görs här provborrningar för kommande bebyggelse. Grundvattnet ses också över

vid den här borrningen. Vad kostar denna borrning? Detta nu påbörjade arbete är ett hån mot oss Vaggerydsbor!

Åsikts och överklagande tiden angående detta område går ut första april! Vi har nu bevis på att våra åsikter inte är

något värda för er och att ni ignorerar oss! Trots detta så lämnar jag in min protest mot bebyggelse!

Jag överklagar härmed detaljplanen (Frendessons), gällande bostäder vid området Kvarnen i Vaggeryd del av Södra

Park 1:1. De givna löftena, om att naturområdet inte ska bebyggas, gäller!

Kommunens svar: Det är beklagligt att de boende i området uppfattat att kommunen lovat att området inte skall

bebyggas. Att området vid flera tillfällen omnämnts som lämpligt bebyggelseområde borde varit ett tecken på att

området är attraktivt för byggnation. Området kommer förmodligen att på sikt bebyggas. Kommunen kan inte lova

att specifika områden aldrig kommer att bebyggas eftersom kommunen hela tiden utvecklas och eftersom kommunen

byter politisk ledning. Kommunens ansvar är inte främst mot de enskilda fastighetsägarna utan ansvaret är för hela

kommunens utveckling där det finns ett allmänt intresse av att nya bostadstomter tillskapas. Då är det politikens

arbete att skilja enskilda intressen från allmänna intressen.

Kommunen bedömer att området går att bebygga på ett sätt som gör att de viktigaste grönytorna sparas och att det

även rymmer bostäder för att på så sätt tillgodose intresset att kommunala tomter tillskapas. Att döma av de inkomna

synpunkterna så är bevarandet av området där bostäderna föreslås ett särintresse från boende i området.

De boende i området är välkomna att ställa sig i kön till de blivande bostäderna/tomterna. De personer som

tillkommer till området kommer inte att störas av att de som redan bor i området eldar i spisar eftersom det vid all

eldning skall tas hänsyn samt att miljö- och byggnämndens råd vid eldning skall följas. Om problem uppstår kan

miljö- och byggnämnden förbjuda enskilda fastighetsägare att elda.

Vaggeryds kommun beklagar att de boende på Dammgatan känner sig ignorerade. Som processerna med

översiktsplanen och detaljplanerna ser ut gäller följande.

Översiktsplanen var på samråd 2010-03-30 tom 2010-06-30 då lämnades synpunkter från personer boende på

Dammgatan in. Dessa redovisades för den politiska ledningen som valde att behålla förslaget.

Under denna utställning har synpunkterna ovan lämnats in och förts till handlingarna både till översiktsplanen och

den nu pågående detaljplaneprocessen. Dessa har redovisats för politikerna som valt att behålla förslaget.

Översiktsplanen kommer att antas av fullmäktige under 2012. Eftersom översiktsplanens karaktär är sådan att den

är rådgivande och inte juridiskt bindande kan den ej överklagas.

För att gå vidare med detta bostadsförslag måste kommunen upprätta detaljplan. Detaljplaneprocessen är påbörjad

och detaljplanen har skickats för samråd. Synpunkterna ovan har lagts till de inkomna synpunkterna. De sakägare

som lämnat synpunkter som ej blivit tillgodosedda i samrådet eller utställningen för en detaljplan kommer att sändas

en besvärshänvisning som förklarar hur beslutet kan överklagas.

59


60

Folkpartiet 2012-03-31

Området Kvarnen kan bli ett attraktivt bostadsområde om man bygger med hänsyn till omgivningen och så att

området runt Lagan fortfarande är tillgängligt för invånarna i Vaggeryd. Därför kan man inte trycka in för många

tomter på detta område.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och hänvisas till detaljplaneprocessen.

Boende på Dammgatan 2012-03-31

Så var det då dags igen, trots att förtroendevalda ur miljö- och byggnämnden 2003, efter ett möte i Folkets hus,

lovade oss som bor på Dammgatan, att det INTE skulle bli någon bebyggelse i framtiden vid Lillakulla.

Vad har förändrats sedan dess?

21 hus planeras enligt förslaget på förlängning av Dammgatan! Bara det är ett hån mot oss boende.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Är det ett skämt eller har kommunens tjänstemän och folkvalda politiker

blivit galna? (Då tänker jag även på andra tokiga förslag på byggnation som diskuterats senaste tiden).

Hur kan ni överhuvudtaget komma er för att vilja förändra och försämra vårt boende på Dammgatan så katastrofalt?

Våra hus och tomter kommer med all säkerhet att sjunka i värde. Har en kommun rätt att utsätta sina invånare för

det?

Vi som bor här (och jag tror att det gäller för många husägare på hela Södra Park) har en gång flyttat hit just för att

det är ett område med mycket grönska inpå husknuten samt en otrolig närhet till rekreation. En annan stor fördel med

detta område är att merparten av husägarna har naturen som granne på baksidan av sina tomter. Det är för mig en

självklarhet att det så ska förbli.

Enligt min mening så är ni på väg att låta hela idén och tjusningen med området gå förlorat p.g.a att ni endast har

exploatering och inflyttning framför ögonen.

I förslaget till ny översiktsplan kan man läsa följande: att Vaggeryds kvarn är märkt som en kommunal kulturmiljö,

min mening är att området däromkring därför bör bevaras intakt, alltså undvik ytterligare bebyggelse. Vi ska vara

rädda om våra kulturella miljöer för kommande generationers skull.

att hänsyn måste tas till platsens historia och den bebyggda miljöns karaktär, därför passar gruppbebyggelse inte in i

miljöns villakaraktär på Dammgatan.

att det bland annat föreslås att äldre industrifastigheter omvandlas till bostadsområde,, vilket betyder att

tätortsutbyggnaden inte behöver ske genom att tätorten breder ut sig på bekostnad av natur- och grönområden.

Om ni lyssnar till vad ni skriver i meningen ovan så är all ytterligare diskussion om byggnation på Dammgatan

onödig. Meningen talar för sig själv.

Det finns för övrigt massor av industrimark att bebygga centralt. Kvarteren Tor och Oden är utmärkta områden för

lägenheter samt även för gruppbebyggelse med bostäder på markplan. Dessutom är det väldigt nära till affärerna i

centrum.

Lägenheter ska ju också byggas ovanpå Swedbanks lokaler. Jag tror inte att det kommer att fattas lägenheter.

Det finns ju också en massa tomter kvar på Västra strand, ett utmärkt läge för folk som vill flytta hit. Nära till bad,

natur och E4. Jag tycker att det är smart att bygga klart på redan planerad mark innan ni funderar på något annat.

Alla kommunens invånare kan inte bo vid vatten, alla kan inte heller bo centralt. Vi har ett samhälle med gott om

markyta, vi behöver inte tränga ihop oss på en liten plätt i de centrala delarna. Inte ens för att locka hit folk utifrån.

*att kommunens viktigaste tillgång är människorna som bor i kommunen. Det är därför viktigt att arbeta med frågor

som rör jämställdhet och deltagande så att alla invånare känner att de är en viktig del av Vaggeryds kommun.

För att vi ska vara delaktiga i kommunala utvecklingar behöver ni lära er att lyssna på vad vi har att säga och ta det

till er vid beslut. Vi är ju trots allt kommunens viktigaste tillgång! Det är vi som har satt många av er att styra vår

kommun. Låt oss då också känna oss viktiga, viktigare än ev. nyinflyttade personer.

*att de gröna aspekterna måste finnas med i planeringen av lägenheter och särskilt för äldre är närheten till handel

och parker viktiga.

*att kommunen skall arbeta för att göra lekplatser och grönområden tillgängliga.

Jag anser att vid en byggnation på Dammgatan efterlever ni inte vad ni skriver i förslaget till översiktsplanen. För att

kunna göra grönområden tillgängliga måste de också finnas. Finnas till för oss, vi som är kommunens viktigaste

tillgång.

Jag har tidigare gett förslag på att använda området till rekreation och träning. Varför inte göra som i andra länder,

ex. Spanien. Där ställer man ut träningsredskap av enklare modell i parker och grönområden, för allmänheten att

utnyttja när som helst på dygnet. Jag är medveten om att vi i Sverige inte har samma möjlighet att vara utomhus hela

året men med lite god vilja tror jag att ni skulle kunna ordna till något som passar oss invånare.

Med ett växande antal pigga äldre i vårt samhälle tycker jag att detta vore något att tänka på. Riksdagen har ju

beslutat att tätorter ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Hur ska det kunna uppnås med en förtätning av

Dammgatan?


Vår miljö kommer att bli mycket mindre hälsosam om era planer sätts i verket. 21 hus och kanske två bilar till varje

hushåll ja, ni kan nog själva räkna ut resten.

Alla vet ju att det måste finnas grönska i vår närhet för att vi ska överleva. Nu menar jag inte att Lillakulla är en

”regnskog”, men vi människor är beroende av växtligheten runt omkring oss för att må bra. Därför ska Lillakulla

med omliggande grönområde finnas kvar för våra barns skull och för deras framtid. Om man ser det i ett större

sammanhang så lånar vi faktiskt jorden av våra barn.

Har ni överhuvudtaget tänkt på kommunens yngsta invånare? Dammgatan är ju både bil och cykelväg mellan Södra

Parkvägen och kvarnen. Mängder av barn och vuxna tar sig varje dag till och från Östra skolan samt till och från

centrum. Hur ska deras säkerhet kunna bibehållas vid en absurd ökning av trafik på Dammgatan. Gatan är ju redan

idag Södra Parks näst längsta gata, om man ser till antalet tomter.

Att ta bort kommunens strandskydd är också det en katastrof! Jag blir väldigt förvånad och upprörd när ”röda”

tjänstemän och folkvalda politiker inte har några betänkligheter när det gäller att göra sig av med strandskyddet.

Strandskyddet är väl till för att kommunens invånare (vi som är kommunens viktigaste tillgång) ska kunna njuta av

våra strandnära och gröna områden. Allas rätt till livskvalité bör tas på allvar, också när det gäller strandskyddet.

Det gjordes intervjuer i Jönköping Posten efter att kommunens olika nämnder fått nya ordföranden. Om jag minns

rätt, så ansåg den nya ordföranden i miljö- och byggnämnden att en av de viktigaste frågorna var att bevara

grönområdena i tätorternas centrala delar.

Som jag ser det så är ”Lillakulla” ett grönområde som ligger centralt och därför bör bevaras intakt.

Jag läste också i JönköpingsPosten för ett tag sedan att en av anledningarna till att ni la ner planerna på bebyggelse

norr om Badplatsvägen var just för att man vill bevara området grönt. Vad är det för skillnad på det grönområdet och

”Lillakulla”? Om ni är ute efter strandnära tomter så är ju området norr om Badplatsvägen mer strandnära än

Dammgatan.

Jag vet att många boende på Dammgatan har skickat in protester mot föreslagen byggnation och jag vill till sist bara

be er om att ta våra protester på allvar. Kör inte över oss, jag är säker på att med lyhördhet kommer man långt och

man vinner mycket.

Jag och många med mig är emot en förtätning av Dammgatan.

Kommunens svar: Se kommentar till ”namninsamling Dammgatan” ovan. Synpunkten har noterats och skickas

vidare till pågående detaljplaneuppdrag.

Miljöpartiet 2012-04-01

MP är positivt till bostäder vid Dammgatan/Kvarnen i centrala Vaggeryd. Vi tycker dock att området kommer för

nära Lagan i nuvarande förslag till översiktsplan. Gång- och cykelvägen är ett mycket populärt gångstråk, och vi vill

se lite mer "luft" runt den.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats och skickas vidare till pågående detaljplaneuppdrag.

Boende Dammgatan 2012-04-02

Planerade förändringar av översiktsplanen och byggplaner vid Dammgatan ger en mycket stor försämring av

närmiljö och trafikmiljö för boende vid Dammgatan.

Bebyggs området, trots massiva protester, bör en grönyta finnas mellan befintlig och planerade bebyggelse inom hela

området.

Översiktsplanen bör justeras och yta som inte finns med i detaljplan för bostäder vid Kvarnen i Vaggeryd del av

Södra Park 1:1 tas bort från översiktsplanen.

Angående fristående villabebyggelse bör det beaktas att det för ett par år sedan, med våra skattemedel,

iordningställdes byggklara tomter inom Södra Parkområdet som fortfarande inte är bebyggda och som borde

bebyggas innan ny mark exploateras.

Kommunens svar: Se kommentar till ”namninsamling Dammgatan”. Synpunkten har noterats och skickas vidare till

pågående detaljplaneuppdrag.

TORSBO SÖDER OM BADPLATSVÄGEN

Folkpartiet 2012-03-31

Torsbo söder om Badplatsvägen - Inga tomter, bättre att hålla området fritt för utveckling av campingen.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna under rubriken förslag andra områden i Vaggeyd.

61


62

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-25

Kultur- och fritidsnämnden framförde vid förra remissomgången att Hjortsjöns Camping skall finnas med i

översiktsplanen. Nämnden har fått i uppdrag att utreda campingverksamheten i kommunen. Kommer utredningen

fram till att verksamheten skall utvecklas på nuvarande plats måste skrivningen i översiktsplanen vara sådan att det

möjliggör en utbyggnad.

Kommunens svar: Innan vidare steg tas med förslaget för Torsbo söder om Badplatsvägen kommer kommunen att

vänta in kultur- och fritidsnämndens utredning. Kommunen önskar att även deltagare från kommunkansliet deltar i

denna undersökning eftersom detta är en viktig fråga för Vaggeryd som tätort och också en verksamhet som upptar

en yta i ett attraktivt läge.

ÖSTRA TORGET

Moderaterna 2012-03-29

Östra torget finns med i Grönplanen och vi anser att den skrivning som finns där är bra.

Kommunens svar: Synpunkten är noterad.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Vaggeryd - Östra torget - En tätort behöver ett torg där man kan samlas i större skaror. I Vaggeryd finns endast en

annan öppen plats i köpcentrum – Knutpunkten i kv. Vilan – som knappast kan kallas torg.

Däremot finns Östra torget som emellanåt fyller den funktionen och fungerar dessutom som väl använd

parkeringsplats åt Skänkelund och Missionskyrkan. Torgområdet avsattes redan på 1920-talet av framsynta

kommunalmän och fick en påkostad stenläggning drygt trettio år senare.

Vi föreslår att kvarteret utmed torgets nordvästra sida bebyggs och att torgytans storlek, liksom omkringliggande

gator behålls. Torgets estetik bör ägnas omtanke.

Kommunens svar: Synpunkten ryms inom gällande planförslag.


VAGGERYDS GÅRD

Vaggeryds SOK 2012-03-21

Kommunens svar: Se yttrande och från Vaggeryds SOK om Vaggeryds gård och Nestors under rubriken Nestors.

Moderaterna 2012-03-29

Kommunens svar: Se yttrande och från Moderaterna om Vaggeryds gård och Nestors under rubriken Nestors.

Folkpartiet 2012-03-31

Vaggeryds gård - Området ska vara hästgårdar och lantlig bebyggelse.

Kommunens svar: Synpunkten är noterad.

Boende runt Vaggeryds gård 2012-03-31

Jag lämnade mina, samt mina grannars åsikter om ÖP när den senast var ute på remiss. Dessa åsikter kvarstår

naturligtvis, då förslaget till ÖP, vad gäller byggnationer vid de kulturhistoriska Vaggeryds Gårdarna, inte ändrats i

nämnvärd omfattning i det senaste förslaget. Om ändringar som gjorts varit avsedda att tillmötesgå min tidigare

inlaga, så har tyvärr våra tjänstemän totalt missuppfattat inlagan. Varken nuvarande djurhållning, användande av

jordbruksmark, i lag kraft vunna domar eller kommunens miljömål har på något sett beaktats i den nya skrivningen.

Kommunens svar: Efter politisk behandling av inkomna synpunkter i samråd och utställning vidhåller

kommunen att förslaget ska finnas kvar för att kommunicera till berörda markägare hur kommunen ser på

området.

Centerpartiet 2012-04-01

Sid 77. Bostäder Vaggeryds gård. Vi föreslår att området öster om Lagan utgår ur planen.

Kommunens svar: Synpunkten är noterad.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Vaggeryd - Vaggeryds gård - I likhet med våra tidigare yttranden anser vi att området ska bevaras och vara en plats

där ”stad möter land”. Upplevelsen av Vaggeryd som by har ett kulturhistoriskt, pedagogiskt värde; platsen för

samhällets vagga med dokumenterad historia sedan medeltiden.

Vi föreslår att området inte pekas ut som framtida förtätningsområde. Vi anser det av vikt att området bibehåller sin

landsbygdskaratär. En försiktig utbyggnad söder om Svenarumsvägen och öster om Tofterydsvägen bör kunna ske

utan att dessa kvaliteter äventyras.

Kommunens svar: Synpunkten tillgodoses.

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-25

Vaggeryds kommun är en hästkommun. Om området runt Vaggeryds gård används för bostäder begränsar det

möjligheten att bedriva hästverksamhet. Det är inte lämpligt att blanda hästgårdar med bostäder. Kultur- och

fritidsnämnden anser att området inte är lämpat som utvecklingsområde för tätare bebyggelse med hänsyn till

hästgårdsinriktningen.

Kommunens svar: En gles lantlig bebyggelse med hästgårdar går lämpligen att komplettera med ytterligare lantlig

bebyggelse med andra hästgårdar eller bostadsbebyggelse som är införstådda med att kommunen anser att det skall

finnas hästgårdar i området. Ny hästgård har byggts i området utan att områdets värden har förstörts.

63


64

TREKANTEN 8 SAMT LÄRKAN 2 OCH 3

Folkpartiet 2012-03-31

Trekanten (Shellmack m.m.) - Detta område bör efter kvarteret Tor vara det som prioriteras när det gäller

flerbostadshus i Vaggeryd.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

VÄSTRA STRAND

Miljöpartiet 2012-04-01

5. Tätortsutveckling - Villaområdet Västra Strand bör avgränsas längre söderut med tanke på befintlig sanitetszon

runt hästgård samt med hänsyn till utredningsområde för vattentäkt. Befintlig hästgård och de planerade tomterna

intill bör ritas in i planen, förslagsvis som "lantligt boende i Vaggeryd".

Kommunens svar: Se svar till kultur- och fritidsnämnden angående Vaggeryds gård.

FÖRSLAG ANDRA OMRÅDEN VAGGERYD

Se även synpunkter från politiska partier angående Torsbo Söder om Badplatsvägen.

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna anser i nuläget att Vaggeryds Gård och Nestors bör plockas bort som tänkbara byggnationsområden. Vi

har lyssnat på den medborgaropinion som finns kring dessa båda områden med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Vi vill istället utveckla Torsbo, norr om Badplatsvägen och upp mot Byarum. Hänsyn måste givetvis tas till det

primära vatten-skyddsområdet.

Kommunen svar: Det finns även en stark medborgaropinion om att inte bebygga Östra strand. Det är viktigt att

politiskt föra diskussion om vilka områden som skall prioriteras så att Vaggeryds tätorts utveckling inte bromsas.

Folkpartiet 2012-03-31

Så småningom vill Folkpartiet utveckla Torsbo, norr om Badplatsvägen och upp mot Byarum. Ingen bebyggelse ska

finnas inom det inre vattenskyddsområdet och eventuella restriktioner för bebyggelse inom yttre

vattenskyddsområdet ska noga tänkas igenom för att skydda vattentäkten. Det ska vara minst 100 m mellan

tomtgräns och strandkant för att bevara rekreationsområdet i norra änden av Hjortsjön.

Vi tycker också att området mellan Linnarbäcken och vägen upp till Gärahov är ett lämpligt bostadsområde (mot

Yggen).

Kommunens svar: Kommunen anser inte att Yggen i dagsläget är ett attraktivt förslag. Området har

förvisso tillgång till ett vackert vatten men det ligger inklämt mellan två av kommunens utbyggnadsområde

för verksamhetsområden. Kommunen bedömer att familjer som gör sitt livs investering i en tomt inte

kommer att vilja investera i ett sådant läge.

Miljöpartiet 2012-04-01

Miljöpartiet vill avstå från ytterligare exploatering av Hjortsjön. I vår vision för Hjortsjön delas sjön på mitten med

en gång- och cykelbro vid "tränget". Den norra delen av sjön får fortsätta vara "natursjö" och den södra delen blir

"stadssjö". Vi tror att den planerade förtätningen i tätorten tillsammans med de övriga planerade områdena kommer

att räcka långt. Om ytterligare utbyggnadsområden för bostäder behövs i Vaggeryd föreslår vi att kommunen tittar

närmre på området mellan tätorten och Bäck, utefter Svenarumsvägen.

Kommunens svar: Området kan bli intressant framöver om bebyggelsen hamnar i anslutning till Vaggeryd. När det

gäller utveckling av Vaggeryds tätort behöver kommunen fler tomter i själva orten för att inte skapa en allt för gles

samhällsstruktur. Glesa bebyggelsekluster ger inget underlag för kollektivtrafik och bidrar därmed till att vi bygger

ett samhälle med ökat bilberoende.

Kristdemokraterna 2012-04-01

Tätortsutveckling (s75) - Kristdemokraterna anser att Nestors skall plockas bort som tänkbart byggnationsområde

baserat på den konsekvensbeskrivning om natur- och kulturvärden som finns i texten. Kristdemokraterna vill istället


utveckla området norr om Badplatsvägen, upp mot Byarum. Med en varsam planläggning som tar hänsyn till ströv-

och vattenskyddsområden kan ett mycket attraktivt bostadsområde skapas.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

Centerpartiet 2012-04-01

Nya bostadsområden. - Centerpartiet kan tänka sig nya bostadsområden mellan Comforta och Gärahov, Yggen –

gamla E4.

Kommunens svar: Se svar till folkpartiet i samma fråga.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Vaggeryd - Nya möjliga bostadsområden i Vaggeryds samhälle - Linnarparken - Vi föreslår att Linnarparkens

nordöstra del undersöks för byggnation av flerbostadshus.

Gamla Torsbotomten - Vi föreslår att östra, halva delen av det område som avgränsas av Jönköpingsvägen,

Torsbovägen och Verner Malmstens väg, övervägs för byggnation av främst flerbostadshus.

Erikabygget - Vi föreslår att en studie genomförs av området öster om Lagan och norr om Svenarumsvägen

Lundbyholm – Eriksbygget för framtida villabebyggelse. Närheten till centrum gör detta till ett intressant

utvecklingsområde för bostadsbebyggelse. Få andra områden har sådan närhet till centrum. Den angränsande

Östermoskogen och Lagan utgör en tillgång liksom områdets fortsatta utvecklingsmöjligheter i riktning mot Bäck.

Kommunens svar: Synpunkterna skall övervägas.

BÅRAMO TERMINAL- OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Vaggeryds Energi AB 2012-04-03

Texten om Båramo sida 78 och 79 nämner att det finns kommunalt VA men information saknas att fastigheter har

möjlighet att ansluta till fjärrvärme och bredband via fiber.

Kommunens svar: Synpunkterna skall tillgodoses, sida 78 och 79 kompletteras.

SKILLINGARYDS SAMHÄLLE

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Skillingaryd - I Skillingaryd tas stora arealer åkermark i anspråk, vilket vi generellt ställer oss tveksamma till.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats. Kommunen menar dock att t.ex. norra Fåglabäck inte kommer att

bebyggas särskilt tätt och att tanken är att åker- och naturmark samt djurhållning till viss del skall kunna finnas

kvar.

När det gäller Södra Fåglabäck är dess direkta närhet till traditionell villabebyggelse sådan att åkermarken inte kan

nyttjas fullt ut på grund av bland annat luktstörningar.

DAGVATTENDAMMAR I SKILLINGARYD

Vi bor på Önnemovägen 11 i Skillingaryd och har sett i översiktsplanen att en dagvattendamm är planerad på Norra

Sörgårdsområdet.

Vi vill inte att denna planerade dagvattendamm ska vara i nära anslutning till våra hus. Hade lite svårt att utläsa var

exakt dammen är planerad och lyckades inte få kontakt med någon på Vaggeryds kommun fredagen den 30 mars.

Om det är så att dammen planeras på ängen mellan Önnemovägen och Femkampsvägen motsätter vi oss detta starkt.

Barnen i området leker på denna äng och den skulle vara alldeles för nära husen.

Tycker att dammen borde anläggas i riktning från vändplatsen på Önnemovägen 9/11 och sedan rakt ut i skogen

åtminstone 100-150 meter på lämplig plats. Där skulle den inte störa någon. Vet att vi har stöd från grannar på

Önnemovägen och Femkampsvägen.

Kommunens svar: Som svar på frågan om en föreslagen dagvattendamm på Norra Sörgårdsområdet kan kommunen

konstatera följande. Anledningen till att kommunen vill göra dammen är att minska risken för översvämningar både

65


66

i samhället i stort och på närliggande hus på Femkampsområdet. Kommunens uppfattning är att det är angeläget att

fastighetsägarna i området kan besparas obehaget som en eventuell översvämning i området kan innebära.

Dammen måste placeras där den gör nytta annars finns det ingen anledning till att bygga en damm. I skogen finns

inga fastigheter som kan bli för fuktiga och inga ledningar som kan överbelastas alltså heller inget behov av en

utjämningsdamm. Dammen måste således ligga intill den bebyggelse som skall avlastas från dagvatten. Eftersom

dammen byggs för att fastigheterna inte skall drabbas av översvämningar så utformas dammen i samförstånd med

närboende.

Om dammen byggs blir det inte en djup vattensamling utan eventuell damm kommer att göras grund med flacka

slänter. Slänterna kommer inte att luta mer än 1:5, vilket betyder att en nivåskillnad lodrätt på en meter fasas ut på

en sträcka på 5 meter vågrätt.

SÖDRA FÅGLABÄCK

Boende i Skillingaryd - 2012-03-28

Jag anser att kommunen börja planering av villa tomter/bostäder norr om Sturegatan, öster om Vattentornets

Pumpstation. På vägen upp mot Skillingaryds Vattentorn. På den södra sidan har vi stickgatorna, Vikingagatan,

Ymersgatan osv.

Norr om Sturegatan finns ett fantastiskt område för villabebyggelse. Gör stickgator från Sturegatan som redan har

vatten och avlopp. Stickvägarna bör inte vara exakt raka utan kan ha en och annan böj som höjer intrycket.

Vem som äger området idag vet jag ej, men om det inte ägs av kommunen uppmuntrar jag kommunen att efterhöra

om det går att inköpa snarast.

Kommunens svar: Kommunen uppfattar den inkomna synpunkten som ett stöd till förslaget ”Södra Fåglabäck” och

bekräftar att kommunen är intresserad av att köpa in marken.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Södra Fåglabäck - I grönområden som skall sparas är det viktigt att gamla, grova lövträd ej avverkas.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Skillingaryd - Södra Fåglabäck - Den kuperade terrängen kräver stor hänsyn vid en exploatering för att vårda

områdets attraktivitet.

Vi anser att texten ”men det kan bli aktuellt att jämna ut nivåskillnader för att möjliggöra en effektiv exploatering”,

ska utgå.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats, kommunen menar dock inte att området skall terrasseras utan att

jämna ut små nivåskillnader.


NORRA FÅGLABÄCK

Folkpartiet 2012-03-31

Norra delen av Fåglabäck, i planeringen för naturnära tomter, måste planeras tillsammans med utbyggnaden av

Båramo industriområde för att förebygga eventuella framtida intressekonflikter.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats, det är bland annat därför en grön korridor av skog sparas mellan

områdena.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Norra Fåglabäck - I områdets nordöstra del finns en rik förekomst av den alltmer minskande backsippan. Hänsyn

måste tas till växtplatsen.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats. För att backsipporna m.m. som växer på platsen skall tryggas måste

dessa inventeras. En ny naturinventering i området innan marken säljs är en förutsättning. För att de skall finnas

kvar långsiktigt så måste jorden även betas av t.ex. får eller hästar. Kommunen ska även verka för att det inom

området skall ges möjlighet till djurhållning.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Miljö- och byggnämnden anser att förslaget om norra Fåglabäck bör ta hänsyn till naturvärden då Fåglabäcksområdet

används som tätortsnära rekreationsområde.

Kommunens svar: Se svar till Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening.

SLÄTTEN

Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-25

Om Slätten i Skillingaryd skall bebyggas måste byggnationen anpassas till den kulturmiljö som Slätten och Västra

Lägret utgör. Anpassningen måste göras såväl i skala, stil som utformning.

Kommunens svar: När området bebyggs skall bebyggelsen anpassas till intilliggande byggnadsminne. Detta kan t.ex.

ske genom att man bebygger tomten lågt men väldigt tätt eller att bebyggelsen görs hög med släpp mellan

byggnaderna så att heden bakom syns. Marken är så pass central att exploateringstalet måste bli högt. Hur området

bäst bebyggs så att det passar in med byggnadsminnet bör kunna lösas t.ex. med parallella arkitektuppdrag.

TROLLEBERGET

Folkpartiet 2012-03-31

Området söder om Trolleberget, ut mot Lv 152 är ett tänkbart framtida område. Viktigt är att eventuella tomter

anläggs med hänsyn till höjdskillnader. Anpassa tomternas storlek och placering utifrån naturen.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Trolleberget - Innan exploatering påbörjas bör en ordentlig naturinventering genomföras.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

FÖRÄNDRING AV SÖRGÅRDSOMRÅDET

Folkpartiet 2012-03-31

Väster om Mor Annas väg och detta område, fram till åkrarna, är också ett tänkbart framtida område.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

67


68

GÖTASTRÖM

Götaströms GK 2012-03-19

Nuvarande styrelse i Götaströms GK är väl medveten om de intentioner som har funnits när det gäller

rekreationsområdet utefter golfbanan och söder därom. Många av dessa intentioner har blivit verklighet. Vi tror dock

att det i nuläget är angeläget att vidareutveckla många av områdets möjligheter.

I översiktsplanen och grönplanen för området nämns ord som motionsslingor, naturcamping, strövområdet med

vattenkontakt, rekreationsområde, grillplats, golfbana, restauranger, friluftsbad m.fl. Områdets natur- och

kulturmiljöer kompletterar en imponerade helhet. Hur tillvaratar, underhåller och marknadsför vi dessa möjligheter

idag?

Vi hävdar att Götaströms GK och självfallet också Götaströms värdshus är ett par av garanterna för en fortsatt

utveckling tillsammans med Vaggeryds kommun. Götaströms GK ser därför fram emot en fortsatt dialog med

berörda parter för att därigenom på ett än bättre sätt tillvara områdets fantantiska rekreationsmöjligheter för boende i

hela kommunen och för alla trafikanter på E4:an.

Slutsats

Götaströms GK anser att översiktsplanen på ett tydligare sätt bör beskriva hur kommunen vill vidareutveckla och

marknadsföra området öster och söder om golfbanan.

Kommunens svar: Kommunen håller med Götaströms GK om att området har stor potential och vill gärna fortsätta

denna dialog i fler forum. Översiktsplanens natur är att måla med breda penseldrag tankar och visioner. Mer

detaljerade beskrivningar och tankar om området kan eventuellt följas upp i en detaljplaneprocess eller en fördjupad

översiktsplan, eller annan form av visionsarbete. Kommunens kontaktperson i ett sådant arbete blir

samhällsutvecklare Louise Skålberg som även kan förmedla andra kontakter för fortsatt dialog om områdets

utveckling.

HOKS SAMHÄLLE

Trafikverket 2012-03-23

En ny dragning av väg 799, förbifart Hok, norr om samhället har inte pekats ut som prioriterad åtgärd i

Regional transportplan för Jönköpings län 2010-2021. Om denna väg ska byggas måste den till större delen

finansieras av kommunen. I tidigare planprogram har kommunen föreslagit att koppla samman väg 799 och

väg 817 i en cirkulationsplats på rv 30. Då rv 30 är klassad som riksintresse (framkomligheten får ej

försämras) förutsätter en sådan lösning åtgärder som möjliggör en hastighet på 60 km/h genom Hok. Det

kan handla om sanering på vissa anslutningar, förändrad vägsektion med GC-bana avskild med kantstöd

och bulleråtgärder.

Kommunens svar: Se svar under rubriken ”Nya vägar”.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Hok - Forsvägen, delvis svårt och dyrbart att exploatera i branten ned mot ån och medför betydande ingrepp i en

miljö som idag används som friluftsområde. Vi föreslår att byggnationen förläggs till den del som utgörs av

gärderna.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

KLEVSHULTS SAMHÄLLE

Boende i Klevshult 2012-03-21

Hej, är en kommuninvånare i Klevshult och som många gånger tidigare märks det som vanligt att flertal samhällen

som Klevshult får stå åt sidan för andra. Tycker det är rent förskräckligt att kommunen inte går vidare med en

cykelväg till Klevshult eller bygger nya lägenheter. Vi får konstant höra att man bygger i Vaggeryd och Skillingaryd,

men när jag läser om översiktsplanen nämns Klevshult på två sidor.

Kommunens svar: Kommunen håller med om att det finns få förslag i översiktsplanen för de mindre

tätorterna. En av anledningarna är att det inte finns lika många förfrågningar och därmed inte ett

bebyggelsetryck i de mindre orterna. Kommunens skickar översiktsplanen för synpunkter för att invånare


skall engageras och komma med förslag och synpunkter. Hittills har vi inte fått in särskilt många

förfrågningar, förslag eller synpunkter kring Klevshult men kommunen är öppen för förslag och idéer.

Skillingaryd/Vaggeryds Ornitologiska Förening 2011-03-31

Klevshult - Man bör i första hand bebygga de redan befintliga byggrätterna i samhället och inte använda sig av

åker/hagmark. För att bevara karaktären i byggrättsområdet vinner man på att spara de äldsta och grövsta tallarna.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats. Om befintliga tomter varit attraktiva hade de varit bebyggda.

BYARUMS SAMHÄLLE

Folkpartiet 2012-03-31

Byarum - Huvudinriktning i Byarum bör vara att skapa förutsättningar för boende väster om gamla E4:an. Troligen

är anslutning till infrastruktur som vatten och avlopp enklare, samt att det är enklare och säkrare att ta sig till skola

m.m. Nuvarande förslag kan vara ett komplement till detta.

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

BONDSTORPS SAMHÄLLE

Se även inkommen synpunkt under rubriken LIS Rasjön Bondstorp

69


MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSER

Moderaterna 2012-03-29

Moderaterna har inget att erinra när det gäller skrivningarna i detta avsnitt.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Kapitel 6 – Miljökonsekvensbeskrivning - Tillstyrks.

GENERELLA SYNPUNKTER OCH SYNPUNKTER I

ÖVRIGT

Moderaterna 2012-03-29

Det kartmaterial som finns med i planen måste förbättras för att få en helhetsbild av kommunen och alla de delar som

ingår i en översiktsplan.

Vi anser:

att kartan skall kompletteras med ett tydligare vägnät

att gränser för skjutfältet och bullerzoner skall markeras tydligt och klart

att byarna och orter skall vara mer tydligt utmärkta. Byarna på båda sidor skjutfältet markeras med namn så att det

tydligt framgår vad som påverkas i området.

Kommunens svar: Kommunen anser att kartmaterialet fyller syftet att redovisa utpekade områden. Ytterligare vägar

har testats på karta men uteslutits eftersom det gör kartan svårläst. Bara utpekade områden markeras med namn för

att göra kartan tydlig.

Vattenfall 2012-03-30

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att erinra då ni tagit hänsyn till vårt tidigare brev 2010-05-28.

På sidan 49 i samrådsredogörelsen del 2 vill ni ha en karta som visar våra koncessionsområden. Bifogar en karta som

visar våra koncessionsområden. Blå heldragen linje där vi har områdeskoncession och där vi har 40 kV-ledningar

(grön heldragen linje) 130 kV-ledningar (lila heldragen linje) har vi linjekoncession.

Kommunens svar: Synpunkterna har noterats.

Länsstyrelsen 2012-03-30

I övergångsbestämmelserna till Plan- och bygglag (2010:900) som trädde i kraft 2 maj 2011 anges att äldre

föreskrifter ska fortsätta att gälla för ärenden som påbörjats före angivet datum. Således ska Plan- och bygglag

(1987:10) tillämpas i aktuell planprocess. Vaggeryds kommun har under utställningen översänt rubricerad

översiktsplan till Länsstyrelsen enligt 4 kapitlet 7 § plan- och bygglagen (1987:10).

Allmänt – länsstyrelsen konstaterar att flertalet av de synpunkter som Länsstyrelsen framförde under samrådsskedet

har beaktats i den utställda översiktsplanen.

Folkpartiet 2012-03-31

Förslaget till översiktsplan är ambitiöst och väl genomarbetat och föredömligt strukturerat. Det är bra att planen

betonar områden som hållbar utveckling, vattenplanering, hälsa och säkerhet och miljökonsekvenser, då

ianspråktagande av mark och vatten har påverkan på ändliga naturresurser och framtida generationers möjligheter till

bra och sunda boendemiljöer. Dokument ger också en bra helhetsbild av kommunen. I sak har vi dock några

kommentarer och invändningar.

Kommunens svar: Se svar till moderaterna.

Centerpartiet 2012-04-01

I förordet skriver ordföranden bl.a. att särskild uppmärksamhet har ägnats Skjutfältsfrågan. Från Centerns sida är det

i just denna fråga som vi har den främsta kritiken gällande ÖP 2012. Upplägget för övrigt är bra och överskådligt. En

tydlig innehållsförteckning gör att planen är lättläst och överskådlig.

71


72

Kommunens svar: Synpunkten har noterats.

Socialdemokraterna 2012-04-01

Allmänt - Vi anser att det skulle vara en fördel att inte bara ta upp problematiken med skjutfältet under kapitlet

Landsbygdsutveckling. Av flera skäl skulle det kunna vara en fördel att denna problematik beskrevs i ett eget kapitel.

Kartmaterialet bör kunna kompletteras med namn på platser och byar. Vägar bör också på samma sätt tydligare

märkas. Likaså anser vi att Skjutfältets gräns och att dess bullerzon tydligare måste markeras. Utan detta försvåras

orienteringen och kartorna blir inte det hjälpmedel som säkert avses.

I materialet finns felaktiga årtalsuppgifter och inkorrekta namnangivelser och benämningar som bör rättas.

Kommunens svar: Kommunen tar gärna del av korrektur. Se svar till moderaterna.

Miljö- och byggnämnden 2012-04-04

Förslaget till översiktsplan är ambitiöst och väl genomarbetat. En översiktsplan är en samlad informationskälla om

kommunen som ger kommuninvånare såväl som tjänstemän information och vägledning.

Miljö- och byggnämnden anser att en rubrik bör tillkomma, liknande den som fanns med i förra översiktsplanen.

Rubriken skall innehålla information gällande bestämmelser/riktlinjer för fritidshus, komplement- och tillbyggnader.

Kommunens svar: Planen kompletteras med skrivning som finns i gällande ÖP.

More magazines by this user
Similar magazines