Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Mora Kommun

mora.se

Lokalt folkhälsoarbete i Mora - Mora Kommun

Lokalt folkhälsoarbete i Mora

- Verksamhetsrapport 2008

Sveriges folkhälsomål

– ledstjärnor för vårt

lokala folkhälsoarbete

1


Mora Folkhälsoråd

Mora Folkhälsoråd är det politiska organ där samverkan enligt avtal mellan kommun och landsting

skall ske. Här samråder parterna om välfärdsutvecklingen i allmänhet och om folkhälsoutvecklingen

i synnerhet. Folkhälsorådet utgör styrgrupp för det lokala folkhälsoarbetet och är

den grupp som i huvudsak formulerar folkhälsoplanerarens uppdrag. Folkhälsorådet har ansvar

för att verka mot de folkhälsomål som riksdagen fastställt.

Mora Folkhälsoråd har under 2008 bestått av följande personer

Bernt Persson, ordf Norra, västra hälso- sjukvårdsnämnden - HSN

Anders Stikopers HSN

Christina Bröms Kommunstyrelsen - KS

Bigitta Sohlberg KS

Malin Höglund KS

Gunnar Nilsson Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Gunnar Israelsson Samhällsplanerare

Inger Skoglund Hassis Folkhälsoplanerare

Under hösten har folkhälsorådet arbetat med det nya folkhälsoprogrammet, Ett gott liv i Mora,

folkhälsoprogram 2010-2012. Vi har prioriterat målområden och målgrupp och tagit fram

indikatorer för att kunna följa hur folkhälsan utvecklas. Det nya programmet ska bli en utav flera

strategiska planer för kommunens verksamhet, och den anger inriktningen för det gemensamma

folkhälsoarbetet i kommunen.

Under året har vi inlett diskussioner om hur vi kan utveckla samarbete och samverkan med

Orsa folkhälsoråd för att dels ge mer tyngd åt folkhälsofrågorna, dels för att förenkla

administration.

En stor och viktig arbetsuppgift för folkhälsorådet är arbetet med Hälsoveckan, den bidrar till att

stärka och utveckla en god livsmiljö och god folkhälsa. En bred syn på hälsa ligger till grund för

de aktiviteter och arrangemang som erbjuds kommunmedborgare och besökare. De arrangörer

som medverkar bildar ett betydelsefullt nätverk.

Genom Seniorstark - ledarledd styrketräning i olika former – har vi skapat nya och intressanta

samarbetsformer och utvecklat folkhälsoinsatser till målgruppen seniorer.

Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och

välbefinnande. Under senare tid har det kommit oroande rapporter om ungdomars sexliv och

utvecklingen av könssjukdomar. Folkhälsorådet arbetar för en mer positiv utveckling och har

under året inventerat skolans arbete och även ungdomars uppfattning i frågan, och vi har tagit

initiativ till ett projekt för att öka kondomanvändning.

Under våren 2008 undertecknades ett nytt folkhälsoavtal med kommunen och Landstinget

Dalarna.

Mora kommuns folkhälsonätverk har avslutats under 2008.

2


Folkhälsorådets dagordning arbetsåret 2008 sammanfattas nedan;

Datum

11 feb Sedvanligt möte + gäster

Eva Larsson, miljösamordnare

Kerstin Lingqvist, Vasaloppskommuner

i samverkan

17 mars Sedvanligt möte + gäster

Lina Uleander och Maud Johansson,

Mora Ungdomsmottagning

Maj-sep Hela Dalarna cyklar

12 maj Sedvanligt möte

25 aug Sedvanligt möte + gäster

Josephine Härdin, controller

Maud Johansson och Lina

Uleander, MUM och Åke

Nyström, ungdomssamordnare

Jan-Erik Skarp, Polisen

31 aug-

7 sep

Hälsofröet

Möjlighet till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle och dessa

faktorer påverkar även folkhälsan. Hälsofröet har tillkommit för att ekonomiskt stödja idéer för

ett gott och hälsosamt liv i Mora. För detta avsätter Mora Folkhälsoråd stimulanspengar –

20 000 kronor under 2008. De ansökningar som beviljats under 2008 uppgår till en summa

av 10 000 kr.

Följande ansökningar har inkommit under 2008;

MORA FOLKHÄLSORÅD arbetsåret 2008

Kort om dagordningen

Uthållig kommun – Hälsoveckan 2008 – Hälsofröet

– Verksamhetsrapport 2007 – Seniorstark –

Folkhälsoavtal – Folkhälsodata – Planering 2008

Hälsoveckan 2008 – Hälsofröet – Seniorstark –

Samarbete/samverkan Orsa Folkhälsoråd – Om

livet, samlevnad och sexualitet

Hälsoveckan 2008 – Hälsofröet - Om livet, samlevnad

och sexualitet och kondomprojekt –

Budget 2009

Hälsoveckan 2008 – Hälsofröet – Folkhälsoperspektiv

i Mora kommun - Om livet, samlevnad

och sexualitet och kondomprojekt – Polisen och

medborgarnas behov av trygghet

Hälsoveckan 2008 I Mora, Malung, Älvdalen, Orsa och Vansbro

15 okt Uppföljning Hälsoveckan Medverkande arrangörer utvärderar 2008 års

Hälsovecka

25 okt Sedvanligt möte + gäst

Hälsoveckan 2008 – Folkhälsoprogram 2010-2012

Kerstin Lingqvist, Vasalopps- – Familjecentral – Samarbete Orsa folkhälsoråd –

kommuner i samverkan Hela Dalarna cykla

1 dec Sedvanligt möte + gäst

Lasse Eriksson, fritidschef

Hälsoveckan 2008 – Hälsofröet – Folkhälsoprogram

2010-2012 – Samarbete/samverkan Orsa

folkhälsoråd – Hela Mora i rörelse

3


Beslut i

folkhälso-

rådet

Sökande

organisation

2008-03-17 Mora Våmhus

Fiskevårdsområdesförening

2008-03-17 Venjans Allmänna

Idrottsklubb

2008-05-12 IFK Mora Friidrott

och Fotbollssklubb

2008-05-12 Föreningen ECCE

/Lisbeth Reinered

2008-08-25 Jenny Helena

Ringvall

Syfte Beviljas ej Beviljas Beviljad summa

Fiskeutrustning till

skolelever

Bidrag till

gymutrustning

Friends

X

ledarutbildning

Hälsomässan X

Kurser och

material

X 5000 kr

X 5000 kr

Hälsoveckan 2008

Hälsoveckan har som företeelse fyllt fem år, den har blivit en tradition och ett begrepp i norra

Dalarna. Vid årets Hälsovecka medverkade Malung-Sälen, Älvdalen, Mora, Orsa och Vansbro

kommuner. Det är av stort värde att många satsar på samma frågor på en och samma gång och

sätter fokus på hälsa.

Till årets Hälsovecka i Mora erbjöd ett 50-tal arrangörer omkring 100 programpunkter, vilka

besöktes av cirka 8800 personer. Intresset för Hälsoveckan är stort, den uppskattas av arrangörer

och besökare och uppmärksammas numera stort i media.

Den breda synen på hälsa syns tydligt i programmets aktiviteter. Hälsoveckan lyfter och visar det

utbud som redan finns på orten, och som till större delen bedrivs under hela året. Hälsoveckan

erbjuder också arrangemang som skapats speciellt för veckan, som t ex. föreläsningar. Det mesta

består av prova-på aktiviteter som är gratis eller till självkostnadspris. I Hälsoveckans program

finns också kommersiella arrangemang som kostar. Hälsoveckan skapar förutsättningar för

samverkan, den lyfter hälsoföretagen och den medvetandegör hälsans många dimensioner. Vissa

arrangemang lockar befolkningen på orten, medan andra kan locka besökare från annat håll.

Hälsoveckan har två ben; folkhälsa och näringslivsutveckling.

Arrangörer i varje kommun skapar programmet, sedan marknadsförs aktiviteterna gemensamt.

Hälsoveckan bygger på aktiviteter och arrangemang som skapas av arrangörer från olika

samhällssektorer som föreningar, frivilligorganisationer, kyrkor, kommun, landsting, egna

företagare och privatpersoner.

Cykelutmaningen Hela Dalarna cyklar

Hela Mora cyklar har resulterat i en gemensam satsning på länsnivå, Hela Dalarna cyklar. Hela

Dalarna cyklar är en länsövergripande aktivitet som 2008 har genomförts i Dalarna för att

stimulera till ökat och säkert cyklande. I Mora fick vi in 413 st ifyllda startkort. Moraborna har

cyklat 27 624 mil, vilket motsvarar 6,9 varv runt jorden. Detta motsvarar 65 ton koldioxid om

man valt bil i stället för cykel som färdmedel.

Om livet, samlevnad och sexualitet

Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av

hälsa och välbefinnande. Under senare tid har det kommit oroande rapporter om ungdomars

sexliv och utvecklingen av könssjukdomar. Folkhälsorådet har under året riktat skrivelser om

undervisning kring relationer, samlevnad och sexualitet till BUN och till ungdomarna i Mora

X

4


Ungdomsråd. Folkhälsorådet har även medverkat till att vi fått medel för kondomkampanj

med följande aktiviteter 1) reklamkampanj på Lunarstorm och Bilddagboken, folder och

kondomutdelning 2) medverkan av känd moraprofil om vikten av att skydda sig 3) kondomutdelning

under Hälsoveckan 2008.

Seniorstark - ledarledd styrketräning i olika former

Fysisk aktivitet ger hälsoeffekter – hela livet. Folkhälsorådet har skapat ett samarbete med

föreningar och gym i Mora och erbjuder seniorer, 65 år och äldre, träning som är lugn och allsidig

– styrka, rörlighet och konditionsträning anpassad efter kroppens åldersförändringar. Lustbetonad

träning för ökat välbefinnande är målet. Vi ser en blygsam ökning av antalet seniorer

som börjat träna. Folkhälsorådet har lärt sig mycket och fått värdefulla erfarenheter av att skapa

samarbete av det här slaget.

Folkhälsorådets och folkhälsoplanerarens arbete

Folkhälsorådets arbete tar sin utgångspunkt i de 11 nationella folkhälsomålen.

Här beskrivs de aktiviteter som folkhälsorådet själva ansvarar för och aktiviteter och nätverk som

folkhälsoplaneraren medverkar i.

Målområde Uppföljning

1. Delaktighet och

inflytande i samhället

Inbjudit 9 dialogaktörer. Genomfört Hälsoveckan – 50 arrangörer, 100

aktiviteter, 8800 besökare – se egen punkt. Samverkan med studieförbund,

fackförbund, pensionärsorganisation, ungdomssamordnare genom

beredningsgruppen för Hälsofröet. 5 st ansökningar till Hälsofröet – 2

har beviljats. Lämnat yttrande i 5 st planärenden.

Dialogmöten med polis och ungdomssamordnare.

2. Ekonomiska och

sociala förutsättningar

3. Barns och ungas Samarbete och samverkan med ungdomssamordnare. Tillskrivit ung-

uppväxtvillkor

domsrådet och BUN. Dialogmöte med ungdomssamordnare, ungdomsmottagning,

Familjecentral på dagordningen.

4. Hälsa i arbetslivet Medverkar i referensgrupp för Mora i rörelse.

5. Miljöer och produkter Lämnat yttrande i 5 st planärenden. Samordnar nätverk för självmordsförebyggande

arbete – 3 möten. Medverkar i arbetsgrupp Uthållig

kommun. Skapat samarbete, Seniorstark, styrketräning för seniorer – se

egen punkt.

6. Hälsofrämjande hälso- Vårdcentralen och Folktandvården medverkar i Hälsoveckan. Vård-

och sjukvård

centralen medverkar i Seniorstark. Samarbete och medverkan Mora

Ungdomsmottagning i STI-projekt. Medverkan i Hälso-och

sjukvårdsnämnden.

7. Skydd mot

Samarbete och medverkan Mora Ungdomsmottagning i STI-projekt.

smittspridning

8. Sexualitet och

Samarbete och medverkan Mora Ungdomsmottagning i STI-projekt.

reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet Genomfört Hälsoveckan – se målområde 1. Skapar möjlighet till

stavutlåning på Kulturhuset – 84 st år 2008. Skapat samarbete genom

Seniorstark – se egen punkt. Lämnat yttrande i 5 st planärenden.

Genomfört Hela Mora/Dalarna cyklar. Beviljat ansökningar till

Hälsofröet med fokus på fysisk aktivitet.

10. Matvanor och säkra Genomfört Hälsoveckan – se målområde 1.

livsmedel

11. Tobak, alkohol, nar- Dialogmöte med ungdomssamordnare och ungdomsmottagning.

kotika, dopning och spel

5


Politisk samverkansberedning

Gruppen består av politiker och tjänstemän vars uppdrag är att skapa politisk samverkan

mellan kommun och landsting. Folkhälsoplaneraren medverkar vid de mötestillfällen då det

anses motiverat.

Dalanätverk för folkhälsa

Det är ett nätverk bestående av folkhälsoplanerare från länets kommuner som enligt

folkhälsoavtalet ska samordnas av landstinget. Nätverket möts regelbundet för att arbeta kring

länsgemensamma frågor. I september genomfördes också två gemensamma planeringsdagar.

Övrigt

Folkhälsoplanerarens arbetsuppgifter

Omvärldsbevakning, egen utveckling

Folkhälsoplaneraren har under året deltagit i Nordisk Folkhälsokonferens i Östersund. Under

våren har hon genomgått fortbildning i folkhälsovetenskap. Vidare har hon deltagit i

seminarier och konferenser.

Stöd åt beslutsfattare

Folkhälsoarbetet syftar till att ge stöd åt beslutsfattare inom olika myndigheter och

organisationer i kommunen, så att de kan styra verksamheternas innehåll och utveckling för

att främja befolkningens hälsa.

Det stöd som avses är att:

• bidra till kunskap om utvecklingen av hälsan och dess bestämningsfaktorer i kommunen.

• samverka och medverka i konstruktiv dialog med olika verksamheter, myndigheter och

organisationer i kommunen.

• stödja utvecklingsprocesser, ge metodstöd och sprida kunskap om vad som främjar en god

och jämlik hälsa i kommunen

6

More magazines by this user
Similar magazines