Kursplan 2011 en presentation

mora.se

Kursplan 2011 en presentation

Nya samlade läroplaner


Läroplan

Kunskapskrav

Kursplan

Bedömning


Läroplan


Den nya samlade läroplanen

Kursplaner

1. Skolans värdegrund och uppdrag

Syfte

2. Övergripande mål och riktlinjer

Normer och värden

Kunskaper

Elevernas ansvar och inflytande

Skola och hem

Övergång och samverkan

Skolan och omvärlden

Bedömning och betyg

Centralt innehåll

1-3

4-6

7-9

Kunskapskrav

3

6

9

3. Kursplaner


Entreprenöriellt lärande

Att utveckla och

stimulera

kompetenser som att

ta initiativ, ansvar och

att omsätta idéer till

handling…

Utveckla nyfikenhet,

självtillit, kreativitet,

och

samarbetsförmåga

Samarbete med

omvärlden,

verklighetsanknutet

, samverkan med

arbetslivet


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i skolans värdegrund och uppdrag

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och

sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till

att pröva egna idéer och lösa problem.

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som

tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till

att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar

entreprenörskap.


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer

2.2 Kunskaper

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra

en grund för skolans verksamhet.

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter

genomgången grundskola

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett

kreativt sätt


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i övergripande mål och riktlinjer

2.2 Kunskaper

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra

en grund för skolans verksamhet.

Riktlinjer

Läraren ska

- stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den

egna förmågan


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i syftet för ämnet slöjd

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att

utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa

föremål och värdera resultat.

På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka

elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera

med olika material och att ta sig an utmaningar på ett

kreativt sätt.


Den nya samlade läroplanen

Entreprenörskap i det centrala innehållet i slöjd åk 4-6

- Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden,

framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna

i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

- Undersökande av olika materials och hantverksteknikers

möjligheter.


Den nya samlade läroplanen

1. Skolans värdegrund och uppdrag

2. Övergripande mål och riktlinjer

Normer och värden

Kunskaper

Elevernas ansvar och inflytande

Skola och hem

Övergång och samverkan

Skolan och omvärlden

Bedömning och betyg

3. Kursplaner


Biologi

Övergripande mål och riktlinjer

2.2 Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter

genomgången grundskola kan använda

det svenska språket i tal och skrift på ett

rikt och nyanserat sätt

Kemi

Hem- och konsumentkunskap

Fysik

Svenska, sva

Dokumentation av enkla undersökningar med

använda kunskaper Recept och i biologi instruktioner för använda att granska och fysikens hur de information, tabeller, kan begrepp, bilder modeller och enkla och skriftliga teorier för rapporter att beskriva

kommunicera läsas och och ta följas ställning samt och i frågor vanliga förklara som ord fysikaliska formulera rör och hälsa, sig samband och kommunicera i naturen och i tal samhället och

naturbruk och begrepp ekologisk för bakning hållbarhet och matlagning skrift

Teknik

använda teknikområdets begrepp och

uttrycksformer

Religionskunskap Bild

Matematik

Hem- och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Samhällskunskap

Slöjd

Musik

analysera och värdera arbetsprocesser och

analysera

resultat

och samtala

med hjälp

om

av

musikens

slöjdspecifika

uttryck

begrepp

i

olika sociala, kulturella och historiska

sammanhang

Idrott och hälsa

resonera och argumentera kring moraliska Ord och frågeställningar

begrepp för och samtal om

och värderingar utifrån etiska begrepp upplevelser och modeller av lek, hälsa, natur- och

använda matematikens uttrycksformer för att

utevistelser. Historia

samtala uttrycka om, argumentera och värdera olika och redogöra ståndpunkter för i till exempel använda historiska begrepp för att

frågeställningar, aktuella samhällsfrågor beräkningar och argumentera slutsatser utifrån fakta, analysera hur historisk kunskap ordnas,

värderingar och olika perspektiv

skapas och används


Kursplan


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Kursplanens uppbyggnad

Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att

förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala

sammanhang som de ingår i. Religioner och andra

livsåskådningar är därför centrala inslag i den

mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat

av mångfald, är kunskaper om religioner och andra

livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig

förståelse mellan människor.


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Undervisningen Anger i ska ämnet vad stimulera undervisningen religionskunskap eleverna att ska reflektera syfta till över att eleverna olika

ska syfta till

utvecklar livsfrågor, kunskaper sin identitet om och religioner sitt etiska och förhållningssätt. andra livsåskådningar På så sätt i det ska egna

samhället undervisningen och Centralt på skapa andra innehåll förutsättningar håll i världen. för eleverna att utveckla en

personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors

sätt att tänka och leva.

Kunskapskrav


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Genom undervisningen Anger vad undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna

ska syfta till

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

- analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt

Centralt innehåll

olika tolkningar och bruk inom dessa,

- reflektera över livsfrågor och sin egen och andras

identitet,

Kunskapskrav


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Anger vad undervisningen

ska syfta till

Centralt innehåll

Anger vad undervisningen

ska behandla

Kunskapskrav


Kursplanens uppbyggnad -

religionskunskap

Religioner och andra

livsåskådningar

Identitet och livsfrågor

Religion och samhälle

Etik


Kursplanens uppbyggnad -

matematik

Taluppfattning och

tals användning

Geometri

Samband och förändring

Algebra

Sannolikhet och statistik

Problemlösning


Kursplanens uppbyggnad -

slöjd

Slöjdens material, redskap

och hantverkstekniker

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och

kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Anger vad undervisningen

ska syfta till

Centralt innehåll

Anger vad undervisningen

ska behandla

Kunskapskrav


Kunskapskrav


Ny betygsskala

A

B

C

D

E

F

-

20

17,5

15

12,5

10

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till

övervägande del för C är uppfyllda

Betyget E innebär att kunskapskravet för E är

uppfyllt i sin helhet


Ny betygsskala

Ht 2011 och Vt 2012

Ht 2012

Åk 9 Nuvarande betygskala

Åk 8 Ny betygsskala

Åk 6-9 Ny betygsskala


Kunskapskrav


Kursplanens uppbyggnad

Motiv för ämnet i skolan

Syfte

Anger vad undervisningen

ska syfta till

Centralt innehåll

Anger vad undervisningen

ska behandla

Kunskapskrav

Anger vilka kunskaper

som krävs för godtagbara

kunskaper och betygssteg


Kunskapskravens uppbyggnad

• Utgår från de ämnesspecifika målen

och det centrala innehållet

• Anger vad eleven visar eller gör

• I löpande text och i tabellform


Kunskapskravens uppbyggnad

E C A

Analys

Förståelse

Fakta

Analys

Förståelse

Fakta

Analys

Förståelse

Fakta


Konsekvent begreppsanvändning

E C A

Grundläggande

Beskriver och kan

exemplifiera

Enkla resonemang

Goda

Förklarar och visar

på samband

Utvecklade

resonemang

Mycket goda

Förklarar, visar på

samband och

generaliserar

Välutvecklade

resonemang


Exempel på begreppsanvändning -

religionskunskap åk 9

E C A

Eleven har grundläggande

kunskaper om

kristendomen och de andra

världsreligionerna och visar

det genom att beskriva och

ge exempel på centrala

tankegångar, urkunder och

konkreta religiösa uttryck

och handlingar. Dessutom

för eleven enkla

resonemang om likheter

och skillnader inom och

mellan några religioner och

andra livsåskådningar.

Eleven har goda kunskaper

om kristendomen och de

andra världsreligionerna

och visar det genom att

förklara och visa på

samband mellan centrala

tankegångar, urkunder och

konkreta religiösa uttryck

och handlingar. Dessutom

för eleven utvecklade

resonemang om likheter

och skillnader inom och

mellan några religioner

och andra livsåskådningar.

Eleven har mycket goda

kunskaper om kristendomen

och de andra

världsreligionerna och visar

det genom att förklara och

visa på samband och generella

mönster kring centrala

tankegångar, urkunder och

konkreta religiösa uttryck

och handlingar. Dessutom

för eleven välutvecklade

resonemang om likheter och

skillnader inom och mellan

några religioner och andra

livsåskådningar.


Konsekvent begreppsanvändning -

Konsekvent begreppsanvändning - slöjd årskurs 6

slöjd årskurs 6

E C A

På ett enkelt sätt

Bidrar till att utveckla

idéer

På ett säkert och i

huvudsak

fungerande sätt

På ett utvecklat sätt

Utvecklar idéer

På ett säkert och

ändamålsenligt sätt

På ett välutvecklat

och genomarbetat sätt

Utvecklar idéer och

söker själv upp

inspiration

På ett säkert och

ändamålsenligt sätt


Exempel på begreppsanvändning –

slöjd årskurs 6

E C A

Eleven kan på ett enkelt sätt

formge och framställa enkla

slöjdföremål i olika material

utifrån instruktioner och bidrar

då till att utveckla idéer med

hjälp av tillgängligt

inspirationsmaterial. Utifrån

syftet och någon miljöaspekt

väljer eleven tillvägagångssätt

och ger till viss del

underbyggda motiveringar till

sina val. Dessutom kan eleven

använda handverktyg, redskap

och maskiner på ett säkert och

i huvudsak fungerande sätt i

arbetet med några

hantverkstekniker.

Eleven kan på ett utvecklat

sätt formge och framställa

enkla slöjdföremål i olika

material utifrån instruktioner

och utvecklar då idéer med

hjälp av tillgängligt

inspirationsmaterial. Utifrån

syftet och någon miljöaspekt

väljer eleven tillvägagångssätt

och ger relativt väl

underbyggda motiveringar till

sina val. Dessutom kan eleven

använda handverktyg, redskap

och maskiner på ett säkert

och ändamålsenligt sätt i

arbetet med några

hantverkstekniker.

Eleven kan på ett välutvecklat

och genomarbetat sätt formge

och framställa enkla slöjdföremål

i olika material utifrån

instruktioner och utvecklar då

idéer med hjälp av tillgängligt

inspirationsmaterial och sådant

som eleven själv har sökt upp.

Utifrån syftet och någon

miljöaspekt väljer eleven

tillvägagångssätt och ger väl

underbyggda motiveringar till

sina val. Dessutom kan eleven

använda handverktyg, redskap

och maskiner på ett säkert och

ändamålsenligt sätt i arbetet

med några hantverkstekniker


Kunskapskrav i svenska

- årskurs 3, 6E och 9E

3 6E 9E

Eleven kan skriva enkla texter

med läslig handstil och på

dator. I texterna kan eleven

använda stor bokstav, punkt

och frågetecken samt stava

ord som eleven själv ofta

använder och som är vanligt

förekommande i elevnära

texter.

Eleven kan skriva olika slags

texter med begripligt

innehåll och i huvudsak

fungerande struktur samt

viss språklig variation. I

texterna använder eleven

grundläggande regler för

stavning, skiljetecken och

språkriktighet med viss

säkerhet.

Eleven kan skriva olika slags

texter med viss språklig

variation, enkel textbindning

samt i huvudsak fungerande

anpassning till texttyp,

språkliga normer och

strukturer.


Kunskapskrav för godtagbara kunskaper

– NO åk 3

…Eleven berättar också om några av människans

kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som

påverkar människors hälsa. Eleven kan samtala om

tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för

material och hur de kan källsorteras. Eleven kan berätta om

ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och

luft och relatera till egna iakttagelser.


Bedömning


Bedömning och betygssättning

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

E C A

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua


Bedömning och betygssättning

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

E C A

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua


Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Bedömning och

Bedömning och betygssättning

betygssättning

E C A

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis

nostrud exercitation ullamco

laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in

reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla

pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipisicing elit, sed do

eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua


Terminsbetyg

När betyg sätts innan ett ämne avslutats, ska

betygssättningen bygga på de kunskaper som

eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella

terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper

ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha

uppnått vid betygstillfället i förhållande till

kunskapskraven i årskurs 9.

10 kap. 19 § skollagen


Terminsbetyg

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska

förhållanden, skeenden och gestalter under olika

tidsperioder och visar det genom att föra enkla och

till viss del underbyggda resonemang om orsaker

till och konsekvenser av samhällsförändringar och

människors levnadsvillkor och handlingar, samt om

Förintelsen och andra folkmord.


Skollagen 1 kap. 5§

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med

grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet

mellan människor. Var och en som verkar inom

utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och

aktivt motverka alla former av kränkande behandling.


Läroplanen

2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

– kan göra och uttrycka medvetna etiska

ställningstaganden grundade på kunskaper om

mänskliga rättigheter

– tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och

kränkande behandling

– kan leva sig in i och förstå andra människors

situation och utvecklar en vilja att handla också med

deras bästa för ögonen

More magazines by this user
Similar magazines