26.12.2014 Views

Ladda ner pdf

Ladda ner pdf

Ladda ner pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Efterfrågan på fjärrvärme<br />

och fjärrkyla ökar<br />

Hur drivs<br />

framtidens bil<br />

Fortum 3 | 2007<br />

E<strong>ner</strong>gival<br />

för bostäder


18<br />

26<br />

5<br />

Nu ska jag fixa till vår lilla stuga...<br />

Många människor<br />

har en liten<br />

hemmafixare<br />

inom sig, vilket<br />

särskilt märks<br />

sommartid: på<br />

programmet står<br />

kanske reparation<br />

av bryggan,<br />

utbyggnad av<br />

sommarköket,<br />

renovering av bostaden eller rent av<br />

uppförande av drömhuset. Byggande,<br />

inredning och renovering ökar i<br />

popularitet år efter år. Kanske är det så<br />

att den moderna människan, som sitter<br />

dagarna i ända framför datorskärmen,<br />

vill åstadkomma något mer konkret på<br />

sin fritid<br />

Byggande är temat i detta nummer<br />

av Forte. Eftersom cirka en fjärdedel av<br />

Sveriges e<strong>ner</strong>giförbrukning går åt till<br />

bostäder och offentliga byggnader kan<br />

man säga att valet av e<strong>ner</strong>gilösning är<br />

ett av de viktigaste besluten som byggare<br />

och renoverare fattar. I det här numret<br />

berättar vi bland annat om olika uppvärmningsalternativ<br />

och saker som man<br />

bör tänka på när man överväger olika<br />

alternativ. Ett alternativ är att välja flera<br />

uppvärmningsmetoder som kompletterar<br />

varandra för att få en så totalekonomisk<br />

lösning som möjligt. Vi berättar också om<br />

den växande efterfrågan på fjärrvärme<br />

och fjärrkyla samt livscykeltänkandet<br />

med avseende på byggnader.<br />

Vare sig det är frågan om e<strong>ner</strong>gilösningar<br />

för företag eller ljussättning av<br />

det egna hemmet försöker Fortum hjälpa<br />

de som bygger och ofta har bråda dagar.<br />

Förutom den personliga rådgivning<br />

som vi kan ge kan du få vägledning via<br />

vår webbplats www.fortum.se, där du<br />

hittar mycket information om e<strong>ner</strong>gi och<br />

e<strong>ner</strong>girelaterade tjänster, inklusive tips<br />

för byggare och renoverare, som hjälper<br />

dig fram till ett lyckat slutresultat.<br />

Elpriset är något som återigen<br />

diskuteras så här på höstkanten. Kommer<br />

elpriset att gå upp och i så fall med hur<br />

mycket Den nya handelsperioden för<br />

handeln med utsläppsrätter inleds i<br />

början av 2008 och antas medföra en<br />

höjning av grossistpriset trots att vattensituationen<br />

är god efter sommarens regn.<br />

Priserna brukar följa grossistpriset med<br />

viss fördröjning. Om det blir frågan om<br />

höjningar försöker vi hålla dem på en<br />

beskedlig nivå. Fortum följer noggrant<br />

utvecklingen på elmarknaden samt<br />

konkurrensläget och tar beslut om saken<br />

under hösten.<br />

16<br />

Kunderna kan själva påverka sina<br />

elkostnader genom att välja den avtalstyp<br />

som bäst passar den egna situationen.<br />

Man kan exempelvis välja fast pris i två år<br />

eller ett rörligt pris, som hela tiden följer<br />

grossistpriset.<br />

Även miljöaspekterna väger i dag<br />

tungt vid valet av avtalstyp och elleverantör.<br />

Merparten av Fortums kunder<br />

köper miljömärkt el, som produceras helt<br />

utan koldioxidutsläpp. Genom att välja<br />

miljömärkt el kan du alltså aktivt bidra<br />

till att gör något åt klimatförändringen.<br />

Vår kundtjänst hjälper gärna till så<br />

att du hittar det alternativ som passar dig<br />

bäst.<br />

Med önskan om en e<strong>ner</strong>gisk höst<br />

Erkki Kari-Koskinen<br />

direktör, Fortum Markets<br />

FORTE 3/2007


I DETTA NUMMER<br />

14<br />

Aktuellt...................................................................................... 5<br />

I hemmets värme.................................................................... 8<br />

Uppvärmningslösningen som går i rör...........................12<br />

Rumstemperaturen som diskussionsämne....................14<br />

Kunder frågar – Fortum svarar.........................................15<br />

Att värdera ett e<strong>ner</strong>gisystems livscykel...........................16<br />

Fortums ansikten: Eva-Katrin Lindman,<br />

forsknings- och utvecklingsansvarig ...............................18<br />

Capital Markets Day<br />

– Ryssland intresserar investerare...................................20<br />

Miljöbedömning av en ny reaktor i Lovisa.....................22<br />

Är framtidens bilar laddade.............................................23<br />

Små gärningar – stora resultat..........................................26<br />

20<br />

16<br />

Fortum är ett ledande e<strong>ner</strong>giföretag i Norden och<br />

Östersjöregionen. Vi producerar, säljer och distribuerar<br />

el och värme, erbjuder drift och underhåll av kraftverk<br />

samt andra e<strong>ner</strong>girelaterade tjänster. Våra huvudprodukter<br />

är el, värme och processånga.<br />

Vi strävar efter att i all vår verksamhet skapa resultat av<br />

toppkvalitet. Vårt mål är att bli kundernas naturliga val<br />

av e<strong>ner</strong>gileverantör i Norden och Östersjöområdet.<br />

Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingforsbörsen.<br />

3/2007<br />

Forte är Fortums kundtidning.<br />

Chefredaktör: Maria Romantschuk<br />

Redaktionschef: Eija Johansson<br />

Redaktion: Compositor Oy<br />

Layout: Neutron Design<br />

Utgivare: Fortum Abp, tel. +358 10 4511, fax +358 10 452 4447<br />

PB 1, 00048 FORTUM, www.fortum.se<br />

Tryck: Libris Oy<br />

Omslagsbild: Tomi Parkkonen<br />

Adresskälla: Tidningens prenumerantregister<br />

Adressändringar: fortum@micromedia.fi<br />

Tel. +358 9 7598 22215, fax +358 9 7598 2321<br />

ISSN 1459-5346<br />

Produkt- eller företagsnamn som nämns i artiklar är varumärken eller<br />

registrerade varumärken för respektive företag.<br />

Lämna gärna feedback på adressen www.fortum.fi/feedback.asp<br />

FORTE 3/2007


AKTUELLT<br />

Mer än 100 000<br />

installatio<strong>ner</strong> av E<strong>ner</strong>giboxen<br />

Under sommaren har AMM-projektet fortsatt att byta ut<br />

gamla mätare mot e<strong>ner</strong>giboxar samt att kommunicera<br />

med kunderna om installatio<strong>ner</strong>na. Antalet utbytta mätare<br />

ökar för var dag och den nionde augusti hade vi installerat<br />

100 250 mätare! Ett hundratal av<br />

dem har även aktiverats för<br />

automatisk månadsavläsning<br />

vilket innebär att några av<br />

kunderna redan under<br />

augusti kommer att få<br />

sin faktura baserad på<br />

den senaste periodens<br />

konsumtion.<br />

Rekordhög försäljning av<br />

fjärrvärme och fjärrkyla<br />

Nyförsäljningen av fjärrvärme och fjärrkyla går<br />

mycket bra. Takten i nyförsäljning är rekordhög<br />

och fortsätter denna trend hela året ut kommer<br />

nytillskottet av fjärrvärme under 2007 att motsvara<br />

årskonsumtionen i hela Järfälla kommun. Ökningen<br />

bekräftar att kunderna vill ha våra produkter<br />

eftersom de är enklare, säkrare och renare än<br />

alternativen.<br />

JM AB avtalar med Fortum<br />

Fortum har undertecknat ett ramavtal med JM AB om<br />

att ansluta alla fastigheter till fjärrvärme där detta<br />

är tekniskt möjligt. Avtalet gäller både bostäder<br />

och kommersiella fastigheter. JM är en av Nordens<br />

ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden.<br />

Utnämningar i Fortums ledning<br />

BILDER: TOMI PARKKONEN<br />

Efter en mycket positiv utveckling under detta<br />

årtionde är Fortum nu på väg in i en ny fas.<br />

För att snabba på utvecklingen har följande<br />

utnämningar, som trädde kraft den<br />

1 september, gjorts i koncernens ledningsgrupp:<br />

Maria<br />

Paatero-Kaarnakari<br />

Maria Paatero-Kaarnakari, tidigare<br />

direktör för enheten koncernutveckling,<br />

har börjat som strategidirektör. Maria<br />

Romantschuk, tidigare presschef hos<br />

Finlands president, har utnämnts till ny<br />

kommunikationsdirektör. Den tidigare<br />

befattningshavaren Carola Teir-Lehtinen<br />

har utnämnts till direktör för hållbar<br />

utveckling.<br />

Av Fortums sju affärsområden har fyra<br />

fått en ny chef:<br />

Matti Ruotsala är ny chef för Fortum<br />

Ge<strong>ner</strong>ation. Per Langer, tidigare chef<br />

för Portofolio Management and Trading<br />

(PMT), är ny chef för Fortum Heat. Pekka<br />

Päätiläinen, tidigare direktör för Fortum<br />

Ge<strong>ner</strong>ation och Risto Riekko, tidigare<br />

direktör för Heat, fortsätter som Senior<br />

Advisors tills de går i pension sommaren<br />

2008. Kalle Ahlstedt, tidigare chef för den<br />

fysiska portföljförvaltningen, är ny chef<br />

för Fortum PMT. Markku Vauhkonen<br />

är ny chef för Fortum Service. Enhetens<br />

tidigare chef Kim Kronstedt har börjat som<br />

koncernens säkerhetschef.<br />

Maria<br />

Romantschuk<br />

FORTE 3/2007


Klarljuskampanjen vann<br />

silvermedalj i Cannes<br />

Fortums klarljuskampanj i Finland belönades med ett Silverlejon<br />

på reklamfestivalen i Cannes. Den modifierade abribus-tavlan<br />

(abribus-tavla är en upplyst reklamskylt som ofta används på<br />

busshållsplatser) belönades i kategorin för utomhusreklam bland<br />

totalt 5 758 tävlande bidrag. Klarljuskampanjen, som ordnades<br />

för andra gången i december 2006, sammanfattar grundtanken<br />

i Fortums marknadskommunikation: ”Låt den goda e<strong>ner</strong>gin<br />

cirkulera”. Kampanjen pla<strong>ner</strong>ades av reklambyrå SEK & Grey och<br />

genomfördes genom att man lät ytan för affischen i skylten vara<br />

tom. På det sättet gav lysrören inne i tavlan samma effekt som en<br />

klarljuslampa.<br />

Cannes Lions-tävlingen är branschens största och mest<br />

ansedda reklamtävling med över 25 000 tävlingsbidrag i nio olika<br />

kategorier.<br />

Investering i kärnkraft<br />

pla<strong>ner</strong>as i Sverige<br />

Fortums intressebolag Oskarshamns Kraftgrupp (OKG) har beslutat att<br />

undersöka möjligheterna till att öka effekten i enhet 2 i Oskarshamns<br />

kärnkraftverk till år 2011. Under hösten kommer OKG att lämna in<br />

tillståndsansökningar om ökad effekt till miljödomstolen och Statens<br />

Kärnkraftinspektion.<br />

Regeringen godkände förra hösten en effektökning på 250 megawatt<br />

i enhet 3 i Oskarshamn. Fortum äger 43 procent av OKG.<br />

– Ökningen av kärnkraftskapaciteten är en del av ett investeringsprogram<br />

för en elproduktion helt utan utsläpp, säger direktör Tapio Kuula.<br />

Statsminister Fredrik Reinfeldt har sagt att regeringen hellre ökar<br />

effekten i de befintliga tio kärnkraftverken än bygger nya.<br />

Power på Parketten!<br />

Som en del av Fortums sponsrings- och välgörenhetsprogram<br />

arrangerade Fortum söndagen den 2 september<br />

dansevenemanget ”Power på Parketten!” i samarbete<br />

med Esbo stad. På evenemanget uppträdde bland annat<br />

schlagerstjärnor Anne Mattila och Kari Tapio. Fortum<br />

stöder även andra dans- och musikevenemang som hålls<br />

på service- och vårdhem för åldringar i Esbo. Fortum<br />

och Esbo stad tror att samarbetet mellan företag och<br />

den offentliga sektorn för att förbättra medborgarnas<br />

livskvalitet kommer att öka.<br />

BILD: SEK & GREY OY OCH<br />

CRASH MEDIA OY<br />

FORTE 3/2007


AKTUELLT<br />

Avreglerade elmarknader skapas i EU<br />

Elmarknaden är på väg att utvidgas från dagens nordiska till en nordeuropeisk.<br />

EU:s inre elmarknad har utvecklats i över tio år vilket gjort att också<br />

privatkunder kommer att kunna välja elleverantörer inom hela EU-området.<br />

Avregleringen av marknaden ska görs med hjälp av så kallad market<br />

coupling, som innebär att regionala marknader kopplas samman. Ett<br />

ramavtal om avregleringen mellan stamnätsbolag och elbörser gjordes<br />

hösten 2006. Utöver gemensamma e<strong>ner</strong>gipriser ska även användningen<br />

av distributionsnät fastställas. Dessutom ska man kartlägga eventuella<br />

begränsningar och flaskhalsar i distributionskapaciteten samt de eventuella<br />

nya prisområden som avregleringen skapar. Systemet kommer att träda i<br />

kraft före årsskiftet.<br />

I samband med att marknaderna avregleras tror man att prisnivåerna<br />

blir mer lika. Elpriserna har traditionellt varit högre i Centraleuropa än i<br />

Norden. När avregleringen är genomförd minskar vattenkraftens relativa<br />

betydelse, vilket i sin tur kan minska prisvariatio<strong>ner</strong>na som beror på hur<br />

stora vattenmagasinen är.<br />

Fortum sätter upp strängare<br />

mål för koldioxidutsläpp<br />

Fortum har fastställt nya och strängare mål för koldioxidutsläpp från sin el- och värmeproduktion.<br />

Det nya målet för elproduktionen är att fram till 2020 minska de specifika koldioxidutsläppen<br />

till mindre än 80g/kWh räknat som genomsnittsnivån under en femårsperiod.<br />

Tidigare målet var 120g/kWh.<br />

För värmeproduktionen är Fortums mål att minska utsläppen inom varje fjärrvärmeområde<br />

med åtminstone 10 procent från 2006 till 2020.<br />

Fortums långsiktiga mål är att utsläppsnivåerna även i fortsättningen ska vara bland<br />

branschens lägsta inom EU. Utanför EU vill Fortum öka kraftverkens e<strong>ner</strong>gieffektivitet och<br />

därmed minska de specifika utsläppen.<br />

Ny elkabel ger Stockholm<br />

city säkrare ström<br />

Fortum har driftsatt en ny elkabel till centrala Stockholm.<br />

Den nya kabeln går till transformatorstation Brunkeberg<br />

som förser stora delar av Stockholm city med el. Den nya<br />

kabeln får samtidigt en ny placering för att sprida riskerna<br />

om något skulle hända med de andra två kablar som<br />

förser Brunkeberg med el.<br />

Nytt kraftvärmeverk i<br />

Esbo, Finland<br />

Fortum har beslutat att bygga ett nytt kraftvärmeverk<br />

i Finnå i Esbo i anslutning till det<br />

nuvarande kraftverket. Verket kommer att vara<br />

klart för produktion före utgången av 2009.<br />

Efterfrågan på fjärrvärme har ökat kraftigt i<br />

områdena Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. För<br />

att klara behovet behövs ytterligare kapacitet.<br />

Den årliga fjärrvärmeproduktionen på det nya<br />

kraftvärmeverket motsvarar värmebehovet<br />

hos 85 000 villor och elproduktionen motsvarar<br />

elbehovet hos 10 000 eluppvärmda villor.<br />

Som bränsle i kraftverket kommer man att<br />

använda naturgas och det nya verket har ett<br />

giltigt miljötillstånd. Tack vare det nya kraftvärmeverket<br />

kommer användningen av kol och<br />

olja i fjärrvärmeproduktionen att minska.<br />

FORTE 3/2007


FORTUMS DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007:<br />

Fortsatt goda resultat<br />

De två första kvartalen 2007 kännetecknades<br />

av varmt väder, vilket minskade<br />

efterfrågan på både el och värme. En stor<br />

tillgång till vatten i kombination med låga<br />

priser på utsläppsrätter för koldioxid höll<br />

<strong>ner</strong>e det nordiska spotpriset. Trots det hårda<br />

marknadsläget lyckades Fortum förbättra<br />

sitt resultat jämfört med föregående år.<br />

Bolagets finansiella ställning är fortsatt<br />

stark. Nettokassaflödet från den verksamheten<br />

förbättrades till 1 070 (786) miljo<strong>ner</strong><br />

euro.<br />

Under januari-juni 2007 ökade Fortums<br />

jämförbara rörelseresultat till 810 (772)<br />

miljo<strong>ner</strong> euro. Resultatet före skatt steg med<br />

23 % till 962 (779) miljo<strong>ner</strong> euro. Resultatet<br />

per aktie var 0,85 (0,64) euro, vilket är 33 %<br />

högre än året innan.<br />

Segmenten under första halvåret<br />

Det jämförbara rörelseresultatet för<br />

segmentet Kraftproduktion ökade med<br />

45 miljo<strong>ner</strong> euro, vilket var 9 % mer jämfört<br />

med föregående år.<br />

Det jämförbara rörelseresultatet för<br />

segmentet Värme ökade med 7 % och var<br />

12 miljo<strong>ner</strong> euro högre än året innan. Det<br />

här berodde i första hand på förvärvet av<br />

Fortum Esbo (E.ON Finland). Det jämförbara<br />

rörelseresultatet för segmentet Distribution<br />

minskade med 2 % jämfört med föregående<br />

år. Segmentet Markets klara förbättring<br />

under det andra kvartalet räckte inte till för<br />

ett positivt jämförbart rörelseresultat för det<br />

första halvåret.<br />

Andra kvartalet<br />

Fortums omsättning för perioden april-juni<br />

uppgick till 959 (948) miljo<strong>ner</strong> euro. Rörelseresultatet<br />

var 327 (312) miljo<strong>ner</strong> euro. Det<br />

jämförbara rörelseresultatet ökade med<br />

12 miljo<strong>ner</strong> euro till 298 (286) miljo<strong>ner</strong> euro.<br />

Trots att det genomsnittliga spotpriset<br />

på Nord Pool var 49 % lägre än året innan<br />

var det kraftpris som segmentet Kraftproduktion<br />

erhöll i Norden högre än föregående<br />

år, tack vare bättre säkringspriser.<br />

Under det andra kvartalet uppgick det<br />

genomsnittliga priset på producerad kraft<br />

i Norden för segmentet Kraftproduktion till<br />

36,0 (34,7) euro, vilket var 4 % högre än<br />

under motsvarande period i fjol.<br />

Det jämförbara rörelseresultatet för<br />

segmentet Värme kvarstod i stort sett på<br />

samma nivå som förra året. Omsättningen<br />

för segmentet Markets var mindre under<br />

det andra kvartalet än under motsvarande<br />

period året innan, huvudsakligen på grund<br />

av det varma vädret.<br />

Prognos för resten av året<br />

Den marknadsfaktor som främst påverkar<br />

Fortums resultat är grossistpriset på el i<br />

Norden. Centrala faktorer för utvecklingen<br />

av grossistpriset är den nordiska vattensituationen,<br />

priserna på utsläppsrätter<br />

och bränslepriserna. Segmentet Kraftproduktions<br />

erhållna pris på producerad<br />

kraft påverkades dessutom av bland annat<br />

säkringsgraden, säkringspriset, spotpriset,<br />

användningen och optimeringen av Fortums<br />

flexibla produktionsportfölj, till och med på<br />

timbasis, samt valutaförändringarna.<br />

Koncernens finansiella ställning är<br />

fortsatt stark, och med en flexibel och<br />

miljövänlig produktionsportfölj fortsätter<br />

Fortum att vara väl positio<strong>ner</strong>at för 2007<br />

och 2008.<br />

E<strong>ner</strong>gieffektivt byggande<br />

– försäljningstrumf på bostadsmarknaden<br />

Finlands miljöministerium har, liksom tidigare bland annat Sverige, antagit<br />

en förordning om e<strong>ner</strong>gideklaration. Med hjälp av den kan konsumenterna<br />

jämföra byggnaders e<strong>ner</strong>gieffektivitet och enkelt se hur mycket e<strong>ner</strong>gi olika<br />

bostäder förbrukar. Byggnader spelar en viktig roll i minskningen av växthusutsläpp<br />

– fastigheter ge<strong>ner</strong>erar 30 procent av Finlands växthusutsläpp och<br />

står för 40 procent av e<strong>ner</strong>giförbrukningen.<br />

Förordningen om e<strong>ner</strong>gideklaration träder i kraft i början av 2008 och<br />

gäller alla nya och nästan alla befintliga byggnader. Gamla villor och<br />

fastigheter med högst sex rum behöver inte e<strong>ner</strong>gideklareras.<br />

FORTE 3/2007


I hemmets<br />

värme<br />

Bostaden kan bli behagligt varm, oavsett om<br />

den värms av el, trä eller bergvärme. Varje<br />

system har sina för- och nackdelar.<br />

TEXT: TIIA TERONEN BILDER TOPI SAARI, TOMI PARKKONEN<br />

FORTE 3/2007


Ungefär halva elräkningen som vi nordbor betalar går till uppvärmning av<br />

bostaden. Den andra halvan går till uppvärmningen av vatten och hushållsel.<br />

– När byggtekniker utvecklas och byggföreskrifterna blir tuffare så behöver<br />

man inte värma upp lika mycket som tidigare. Samtidigt använder hushållen mer lampor<br />

och hushållsmaski<strong>ner</strong>, vilket ökar förbrukningen av hushållsel. Även hushållsel blir<br />

till sist värme, men inte alltid nyttovärme. Torktumlare,<br />

digitalbox och många andra apparater kan istället ofta<br />

öka kylningsbehovet, säger Kimmo Rautiainen, expert<br />

på Motiva.<br />

Motiva är ett finskt företag som främjar e<strong>ner</strong>gieffektivitet<br />

och utnyttjandet av förnybara e<strong>ner</strong>gikällor.<br />

Rautiainen har ansvaret över e<strong>ner</strong>gianvändandet i<br />

bostäder.<br />

E<strong>ner</strong>gieffektivitet betyder inte att man måste<br />

bo sämre.<br />

El har<br />

god<br />

nyttoeffekt<br />

– Genom att ändra sina vanor en aning, till exempel genom att stänga av tv:n helt<br />

när man inte tittar på den gör att det går att minska sin e<strong>ner</strong>giförbrukning med 15-20<br />

procent.<br />

Vilket uppvärmningssystem som är förmånligast eller mest pålitligt kan<br />

Rautiainen inte uppskatta på rakt arm.<br />

– Samtliga system har både för- och nackdelar.<br />

Uppvärmningsalternativ i jämförelse<br />

Både i Sverige och i Finland var olja den vanligaste värmekällan<br />

fram till 1970-talets oljekris. Därefter blev<br />

elvärmen populär och hade som mest en andel på<br />

80 procent.<br />

I Norge, där det finns mycket<br />

vattenkraft, värms nästan alla<br />

hus med el. I Sverige och i<br />

Finland har fjärrvärme,<br />

bergvärme­<br />

FORTE 3/2007


pumpar och biobränslen blivit populära. Bland<br />

biobränslen är det främst pellets som håller på att ersätta<br />

det traditionella vedträet. Sverige är föregångare:<br />

vissa beräkningar visar att användningen av pellets är<br />

över 20 gånger vanligare i Sverige än i Finland. 90 procent<br />

av pellets som produceras i Finland exporteras.<br />

Nästan alla flerfamiljshus i Sverige och i Finland<br />

värms med fjärrvärme. När det gäller villor så är<br />

fjärrvärme inte lika vanlig eftersom fjärrvärmenätet<br />

inte har byggts ut till alla villaområden. Annars går det<br />

att använda vilka uppvärmningssystem som helst.<br />

Hur ska man då välja ut det rätta systemet till sitt<br />

hus<br />

– Elvärme kan antingen vara vattenburen eller torr.<br />

Det finns två sätt att sprida elvärmen: antingen finns<br />

det värmeslingor under golvet eller värmeelement på<br />

väggen. Fördelarna med elvärme är att investeringen<br />

är låg, att den kan ställas in exakt, att användningen<br />

inte skapar några problem och att den knappt behöver<br />

någon service alls. Och eftersom el blir värme först<br />

i rummet så är nyttoeffekten god, säger Kimmo<br />

Rautiainen.<br />

– Det blir dock rätt så dyrt med ele<strong>ner</strong>gi och prisbilden<br />

ser osäkert ut. Elvärme passar bäst för hus som<br />

är under 150 kvadratmeter stora och välisolerade, eller<br />

i fritidshus som används periodvis, fortsätter han.<br />

Om bostaden är större än 200 kvadratmeter så<br />

kan bergvärme vara ett kostnadseffektivare alternativ.<br />

Tidigare system krävde ett omfattande horisontellt<br />

rörsystem under marken, men moderna system har<br />

oftast bara en borrbrunn.<br />

– En värmepump är som en kylmaskin som<br />

fungerar som ett kylskåp, men tvärtom, beskriver<br />

Rautiainen.<br />

– Systemet kyler mark och tar tillvara värmen som<br />

sedan används i<br />

Förbränningen<br />

av biobränslen<br />

skapar<br />

måttliga<br />

koldioxidutsläpp.<br />

uppvärmningen av<br />

huset. Om huset har<br />

vattenburen golvvärme<br />

räcker det att<br />

det utgående vattnet<br />

från värmepumpen<br />

har en temperatur<br />

på cirka 30 grader.<br />

Har man element<br />

måste vattnet ha<br />

en temperatur på<br />

cirka 50-60 grader<br />

eftersom ytan som värmer upp utrymmet är mindre.<br />

Man glömmer ofta bort det faktum att även bergvärme<br />

i själva verket är en form av elvärme eftersom<br />

bergvärmepumpen drivs med el.<br />

– Det handlar om elvärme som har en verkningsgrad<br />

på 300 procent. Det innebär att bergvärme producerar<br />

tre gånger mer värme än vad den förbrukar<br />

Kimmo<br />

Rautiainen<br />

understryker att<br />

varje uppvärmningssystem<br />

kan<br />

utformas så att<br />

det fungerar väl<br />

och är bekvämt<br />

för de boende.<br />

el. Bergvärmepumpen kostar cirka 140 000 kronor,<br />

vilket är tre gånger mer än vad det kostar att skaffa ett<br />

direktverkande elsystem, säger Rautiainen.<br />

Man kommer långt med trä<br />

Om olika värmesystem ska jämföras ur miljösynpunkt<br />

står pellets på toppen av listan: förbränningen av trä<br />

skapar mycket lite skadliga koldioxidutsläpp.<br />

– Pellets har en jämn kvalitet och bra verkningsgrad.<br />

Ett pelletvärmesystem kräver dock mer service<br />

än många andra värmesystem, till exempel måste man<br />

regelbundet rensa bort aska. Det är dock ett enkelt<br />

system att använda. Anskaffningspriset är rätt så högt,<br />

vilket innebär att systemet blir mest lönsamt i lite<br />

10 FORTE 3/2007


Trivsel med hjälp av sparlåga<br />

Golvvärme under badrummets<br />

kalla kakelgolv är lockande. Det är<br />

även mysigt att ha många lampor<br />

tända – speciellt här i Norden med<br />

lång och mörk höst och vinter. Det<br />

kan också vara lockande med en<br />

platt tv, även om den förbrukar<br />

lite mer e<strong>ner</strong>gi än en bildrörs-tv.<br />

Ingen fara. Det går att<br />

spara e<strong>ner</strong>gi utan att avstå från<br />

bekvämligheter som den nya<br />

tekniken medger.<br />

En glödlampa ger endast en<br />

tiondel ljus av den e<strong>ner</strong>gin som<br />

den förbrukar, resten försvin<strong>ner</strong><br />

i luften som värme. En låge<strong>ner</strong>gilampa<br />

har en verkningsgrad på<br />

50 procent. Eller om man tänker<br />

tvärtom: en kilowattimme räcker<br />

till att få en låge<strong>ner</strong>gilampa att<br />

lysa i 111 timmar, medan med<br />

en vanlig glödlampa bara lyser<br />

i 25 timmar. Dessutom ska man<br />

komma ihåg att en 15 watts<br />

låge<strong>ner</strong>gilampa ger lika mycket<br />

ljus som en 75 watts vanlig glödlampa.<br />

Har du en halogenlampa<br />

så är det värt att kolla om det går<br />

att använda ett LED-ljus istället.<br />

I jämförelse med halogenlampan<br />

förbrukar LED-lampan endast en<br />

bråkdel så mycket e<strong>ner</strong>gi.<br />

Vid matlagning är det bäst<br />

att välja en kastrull som är lika<br />

stor som plattan och som har<br />

en plan botten. Det är mest<br />

effektivt att värma upp små<br />

portio<strong>ner</strong> mat i en mikrovågsugn.<br />

Ett tjockt lager is i frysen kan<br />

fördubbla e<strong>ner</strong>giförbrukningen.<br />

Frysens idealtemperatur är -18<br />

grader och för kylskåpet gäller<br />

+5 grader. Varje extra grad kyla<br />

ökar e<strong>ner</strong>giförbrukningen med<br />

fem procent. Samma princip,<br />

fast tvärtom, gäller för värmen<br />

i bostaden: minskas rumstemperaturen<br />

med en grad sjunker<br />

uppvärmningskostnaderna med<br />

fem procent.<br />

Temperaturen i rummen kan<br />

justeras med hjälp av termostater<br />

på elementen. I vardagsrummet<br />

är den ideala temperaturen 20-22<br />

grader, i sovrummet räcker 18-20<br />

grader. När du reser och är borta<br />

en längre tid kan du skruva <strong>ner</strong><br />

temperaturen till så lågt som 15<br />

grader. För att behålla värmen i<br />

bostaden är det viktigt att fönster<br />

och dörrar är väl isolerade: om<br />

det strömmar in sval luft utifrån<br />

arbetar termostaten för högtryck<br />

hela tiden. Även gardi<strong>ner</strong>na<br />

spelar en viktig roll. De förhindrar<br />

att värme försvin<strong>ner</strong> ut genom<br />

fönsterglasen.<br />

Cirka en tredjedel av vattnet<br />

som vi nordbor använder går<br />

åt när vi tvättar oss, cirka en<br />

fjärdedel spolas <strong>ner</strong> i toaletten<br />

och resten går åt i tvätt- och<br />

diskmaskinen samt till matlagningen.<br />

Det är allmänt känt<br />

att det är mer e<strong>ner</strong>gisnålt att<br />

duscha än att bada. Andra knep<br />

som spar e<strong>ner</strong>gi är att alltid köra<br />

välfyllda disk- och tvättmaski<strong>ner</strong>.<br />

90-95 procent av tvättmaskinens<br />

e<strong>ner</strong>gibehov går åt att värma<br />

upp vattnet. Därför lönar det sig<br />

att sortera tvätten och välja hög<br />

temperatur endast för tvätt som<br />

kräver det för att bli ren.<br />

Källor: E<strong>ner</strong>gimyndigheten<br />

och Helsinkiläisen ympäristöopas<br />

(Miljöguide för Helsingforsbon)<br />

större hus, säger Rautiainen.<br />

Pellets tillverkas av såg- eller hyvelspån och kan<br />

transporteras till fastigheten med lastbil, på samma<br />

sätt som eldningsolja.<br />

Oljans betydelse i uppvärmningen minskar<br />

kraftigt. I Sverige minskade oljeuppvärmning med<br />

32 procent under 2004-2005 och i Finland monteras<br />

oljepannor i endast en procent av nya småhus.<br />

- Största fördelen med oljeuppvärmningen är<br />

att de nya apparaterna har hög kvalitet och hög<br />

verkningsgrad. Genom att skaffa nya justeringssystem<br />

till sin gamla elpanna och förbrännare kan man spara<br />

hundratals liter olja per år.<br />

Ur miljösynpunkt är biobränsle och oljeeldning två<br />

motpoler.<br />

– I framtiden kan det vara möjligt att ersätta oljan<br />

med flytande biobränslen och solvärmesystem som kan<br />

användas ihop med ett oljeuppvärmningssystem blir<br />

vanligare, tror Rautiainen.<br />

Vid sidan om biobränslen är även fjärrvärme<br />

miljövänligt.<br />

- Fjärrvärme är miljövänligt speciellt när den<br />

produceras på kraftvärmeverk som producerar både el<br />

och värme oavsett bränsle men särskilt när verket kan<br />

använda förnybara bränslen, säger Rautiainen.<br />

Han tillägger att det mest miljövänliga för en<br />

villa som värms med el eller bergvärme är att ha en<br />

värmelagrande kamin som eldas med ved när det är<br />

riktigt kallt ute och det råder brist på el. För att klara<br />

att lagra värme ett dygn måste ugnen ha 2 000 – 3 000<br />

kilo sten. En mindre mängd sten innebär att kaminen<br />

sprider värmen för fort i rummet.<br />

E<strong>ner</strong>giförbrukningen från A till G<br />

Kimmo Rautiainen understryker att varje uppvärmningssystem<br />

kan utformas så att det fungerar väl och<br />

är bekvämt för de boende. Det går att bygga ett e<strong>ner</strong>gieffektivt<br />

hus oavsett vilka byggmaterial som används.<br />

– Sten är ett mycket lufttätt material och därför<br />

måste ett trähus byggas mer grundligt. Oavsett material<br />

är det viktigt att huset blir lufttätt och isoleras väl.<br />

Ventilationen måste ordnas med hjälp av maski<strong>ner</strong>.<br />

Hus som byggdes på 1970-talet kallas för flaskhus<br />

eftersom de ofta saknar ventilation. Innan dess var<br />

det otäta väggar och skorstenar som såg till att ventilationen<br />

fungerade.<br />

– Upp till 95 procent av nya hus har ett återvinningssystem<br />

som värmer upp den friska inkommande<br />

luften med den varma utgående luften, säger<br />

Rautiainen.<br />

Ett annat modernt uppvärmningssystem är en<br />

luftvärmepump som tar värme från uteluften och<br />

transporterar den in i bostaden. Systemet kan huvudsakligen<br />

användas som en kompletterande värmekälla,<br />

eftersom luftvärmepumpen inte kan producera värme<br />

när det är kallare än -15 grader.<br />

Inom de närmaste åren blir det lättare att jämföra<br />

fastigheters e<strong>ner</strong>giförbrukning när varje fastighet ska ha<br />

en e<strong>ner</strong>gideklaration enligt EU-direktivet. Bostadsfastigheter<br />

kommer att få en e<strong>ner</strong>gideklaration på skalan<br />

A till G på samma sätt som för hushållsmaski<strong>ner</strong>.<br />

FORTE 3/2007 11


UppvärmningslösningEN<br />

går i<br />

SOM<br />

rör<br />

TEXT: TIIA TERONEN, COMPOSITOR OY ILLUSTRATION: TOPI SAARI<br />

Att många boenden inte ens tänker på<br />

hur bostaden värms upp beskriver bäst<br />

hur bra fjärrvärmen fungerar<br />

Hagalund i Esbo är en av de orter i Norden som har<br />

haft fjärrvärme längst: fjärrvärmecentralen som<br />

levererar värme till området blev klart redan 1953.<br />

Esbo El, som under en period blev E.ON och numera ägs<br />

av Fortum, började storskalig fjärrvärmeproduktion 1967.<br />

Då fanns cirka 80 000 kunder. I dag är antalet kunder tre<br />

gånger så stort.<br />

– Fortum har cirka 100 mil fjärrvärmeledningar i Finland.<br />

Även stora delar av Stockholm och mellersta Sverige värms<br />

upp med fjärrvärme och den byggs ut även i Polen, säger<br />

Jari Kuivalainen, fjärrvärmedirektör på Fortum i Finland.<br />

Han berättar att en stor del av kunderna inte ens kän<strong>ner</strong> till<br />

att bostaden värms upp med fjärrvärme.<br />

– Fjärrvärmens fördelar för de boende är att det alltid<br />

kommer varmt vatten ur duschen, att värmen sprider sig<br />

jämnt i bostaden och att man inte behöver rensa skorsten<br />

eller beställa olja. När allt fungerar så smidigt är det förstås<br />

lätt att glömma hela uppvärmningsfrågan.<br />

Separat eller ihop med el<br />

Fjärrvärme produceras i två olika typer av kraftverk. Den<br />

ena typen kallas kraftvärmeverk och producerar både<br />

el och fjärrvärme. Det bildas het ånga i turbinen som<br />

producerar el. Ångan kyls ned med fjärrvärmevattnet och<br />

sedan återanvänds vattnet i uppvärmningen av fastigheter.<br />

– Det handlar om e<strong>ner</strong>gieffektivitet. Av samma bränsle<br />

kan man få ut mer än dubbelt så mycket e<strong>ner</strong>gi, säger<br />

Jarmo Jokisalo, Fortums fjärrvärmechef.<br />

Den andra typen av kraftverk kallas värmeverk och ger<br />

värme av kol, torv eller flis. I Sverige omvandlar Fortum i<br />

stor utsträckning avfall till el och värme.<br />

– När Fortum bygger ny kapacitet prioriteras biobränsleteknik,<br />

säger Jari Kuivanen. Han försvarar i viss mån<br />

även kol som bränsle, eftersom kolpriset historiskt varit<br />

stabilt vilket gett kunden en långsiktigt stabil prissättning.<br />

När värmen har producerats skickas det varma vattnet<br />

genom underjordiska ledningar till fastigheterna som är<br />

anknutna till fjärrvärmenätet. På vintern är vattnet 115-120<br />

grader varmt men på sommaren<br />

”Genom att<br />

samproducera el<br />

och värme får man<br />

dubbelt så mycket<br />

e<strong>ner</strong>gi av samma<br />

mängd bränsle.”<br />

behöver temperaturen inte vara<br />

högre än 70 grader. Genom att<br />

justera värmen efter årstiden<br />

optimeras spillet men en del av<br />

värmen försvin<strong>ner</strong> till naturen. Ett<br />

spill på 6-9 procent är godtagbart<br />

enligt Kuivanen.<br />

Optimering handlar även om<br />

att ledningarna bör läggas så nära<br />

markytan som möjligt, och sedan<br />

gå in i fastigheten som är ansluten<br />

till fjärrvärmenätet.<br />

– När ledningarna ligger nära markytan blir det vissa<br />

estetiska olägenheter. Till exempel kan snön smälta på<br />

marken ovanför ledningen. Men det blir för dyrt att minska<br />

TEKSTI: AULI PACKALÉN KUVAT: TOMI PARKKONEN<br />

12 FORTE 3/2007


Kyla från fjärran<br />

Med fjärrkyla kyls över sju miljo<strong>ner</strong> kvadratmeter kontorslokaler, köpcentrum, sjukhus och<br />

konsertlokaler i Stockholm.<br />

Även kyla kan levereras till fastigheter genom rörledningar, på samma sätt som fjärrvärme.<br />

Fjärrkyla produceras antingen med hjälp av kallt sjö- eller havsvatten eller som spillkyla från<br />

produktionen av fjärrvärme. Det sexgradiga fjärrkylavattnet skickas i ledningar under marken<br />

till kunderna och växlas i en undercentral till fastighetens egna ledningssystem, på samma sätt<br />

som fjärrvärme. Detta vatten kyler sedan <strong>ner</strong> ventilationsluften. När fjärrkylavattnet gjort sitt<br />

jobb leds vattnet tillbaka till Fortums anläggning –nu tio grader varmare.<br />

– Vi startade affärsverksamheten med fjärrkyla 1994 och i dag kyler vi <strong>ner</strong> över sju miljo<strong>ner</strong><br />

kvadratmeter lokaler i Stockholm, säger produktchef Jenny Dahlberg på Fortum.<br />

– När det så kallade Hornsbergsprojektet blir klart kan vi leverera fjärrkyla till ytterligare 2,5<br />

miljo<strong>ner</strong> kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 200 kontorsfastigheter.<br />

En av de intressantaste faserna i projektet är det 40 000 kvadratmeter stora bergrum som<br />

nu byggs i Hornsberg på Kungsholmen i Stockholm och beräknas bli klart 2009. Där ska kallt<br />

fjärrkylavatten lagras under natten då konsumtionen är låg och det finns överkapacitet i produktionen.<br />

Under eftermiddagens högkonsumtion levereras det lagrade kylvattnet till fjärrkylanätet.<br />

Detta gör att den befintliga produktionsanläggningen kan utnyttjas i dubbel bemärkelse: kylan<br />

lagras under natten och levereras på dagen när det finns behov av kyla.<br />

Jenny Dahlberg tror att efterfrågan på fjärrkyla kommer att öka även i andra länder under de<br />

närmaste åren.<br />

– Fastigheternas egna kylmaski<strong>ner</strong> och aggregat förbrukar mycket el och skapar därmed<br />

koldioxidutsläpp. Även fjärrkyla måste delvis produceras med hjälp av el när det är mycket<br />

varmt ute, men 80 procent av fjärrkylan kommer från sjö- och havsvatten. Om 25 procent av<br />

fastigheterna i Europa skulle kylas med fjärrkyla istället för lokala kylsystem skulle man uppnå<br />

5-10 procent av utsläppsmålet som Europa har beslutat om i Kyotoprotokollet.<br />

spillvärmet till lägre än fem procent. Ledningarna skulle i<br />

så fall behöva läggas djupare i marken och isoleras bättre.<br />

Kostnaderna skulle bli 1,5-2 gånger dyrare, beräknar<br />

Kuivanen.<br />

Gott anseende<br />

Att underhålla fjärrvärmenätet är en av de största<br />

utmaningarna för ett fjärrvärmebolag. Om värmen uteblir<br />

kan det i värsta fall bli en säkerhetsrisk när det är riktigt<br />

kallt ute.<br />

– Fjärrvärmevattnet strömmar i ett stålrör som har<br />

isolerats och ligger i ett plaströr. Stålröret underhålls med<br />

hjälp av vattenkemi och röret håller i princip för evigt.<br />

Om röret till exempel får en spricka på vintern täcks den<br />

tillfälligt med ett band och vattnet kan fortsätta att strömma<br />

i ledningen. Själva reparationen görs först när vädret blivit<br />

nollgradigt, säger Jarmo Jokisalo.<br />

– Dessutom har fjärrvärmenätet byggts som en ring. Om<br />

det blir fel på huvudproduktionsanläggningen så kan man<br />

mata in värme från andra anläggningar.<br />

Den pålitliga distributionen är säkert en av anledningarna<br />

till fjärrvärmens popularitet. Ett annat skäl är<br />

miljöaspekterna: när el och värme samproduceras i ett<br />

kraftvärmeverk går det åt cirka en tredjedel mindre bränsle<br />

jämfört med separat produktion av värme och el.<br />

– En gång i tiden hade varje fastighet en egen värmecentral.<br />

Nu när värmeproduktionen har centraliserats kan<br />

även tekniker som tar bort rökgaser utnyttjas centralt. Man<br />

kan satsa resurser i reningen av rökgaserna på ett helt<br />

annat sätt, säger Jari Kuivanen.<br />

Vad betalar kunden för<br />

Fortums rättesnöre i prissättningen av fjärrvärmen är långsiktighet. Att ansluta<br />

sin bostad till fjärrvärmenätet ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört<br />

med andra uppvärmningsmetoder och kostnaderna måste vara förutsebara.<br />

I Sverige strävar Fortum efter en marknadsbaserad prissättning som alltid ska<br />

vara konkurrenskraftig med de bästa alternativen på marknaden. En mycket stor<br />

nyförsäljning under senare år indikerar också att kunderna uppfattar prissättningen<br />

som konkurrenskraftig.<br />

– I Finland betalar kunden en e<strong>ner</strong>gi- och grundavgift för fjärrvärmen.<br />

Grundavgiften täcker alla fasta kostnader, till exempel utbyggnaden och<br />

underhållet av nätet. E<strong>ner</strong>giavgiften baseras på e<strong>ner</strong>gipriset och på tekniken<br />

med vilken värme produceras. Det blir billigare att producera fjärrvärme på<br />

ett kraftvärmeverk än på en anläggning som bara producerar värme. Detta är<br />

förklaringen till lokala variatio<strong>ner</strong> på fjärrvärmepriset, säger Jari Kuivanen.<br />

Dessutom måste nya kunder betala en anslutningsavgift som täcker 50<br />

procent av investeringarna som görs i fjärrvärmenätet. Anslutningsavgiften<br />

betalas tillbaka om kunden vill säga upp sitt fjärrvärmeabonnemang.<br />

– Det finns en föreställning om att det är svårt att byta ut fjärrvärmen om<br />

man inte skulle vilja ha den längre, men det är faktiskt enkelt att göra, säger<br />

Kuivanen och tillägger:<br />

– Det är dock sällsynt att man säger upp sitt fjärrvärmeabonnemang. Ingen<br />

av våra kunder har sagt upp sitt abonnemang - det enda som har hänt är att<br />

kunden har tillfälligt sagt upp abonnemanget under tiden fastigheten har byggts<br />

om.<br />

Fortum bygger nya fjärrvärmeledningar på flera mil varje år. I stora<br />

fastigheter är fjärrvärme nästan en självklarhet. När det gäller glesbygder med<br />

småhus blir det ofta dyrt att bygga ut fjärrvärmen. Men var man än bygger nya<br />

ledningar ställs höga krav på kvaliteten.<br />

– När ledningarna har byggts ordentligt håller de länge och underhållskostnaderna<br />

blir låga, säger Kuivanen.<br />

FORTE 3/2007 13


KUNDEN TYCKER TILL<br />

Rumstemperaturen<br />

som diskussionsämne<br />

Vi frågade vad som<br />

engagerar hyresgäster<br />

och sysselsätter<br />

fastighetsskötare i<br />

bostadsbolag i Finland och<br />

i Sverige.<br />

”God<br />

boendemiljö<br />

som mål”<br />

TEXT: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY BILD: TOMI PARKKONEN<br />

Fastighetsservice Matinkylän<br />

Huolto sköter omkring 200<br />

bostadsbolag med närmare<br />

7 000 bostäder och över 10 000<br />

boende i Esbo. VD Mikko Peltokorpi<br />

uppskattar att förbrukningen av<br />

värme och vatten står för omkring<br />

40 procent av bostadsbolagens genomsnittliga<br />

underhållskostnader<br />

medan elkostnaderna, exklusive<br />

hushållsel, står för 3–4 procent.<br />

Uppvärmningen diskuteras<br />

även bland de boende och sysselsätter<br />

fastighetsskötarna. Matinkylän<br />

Huoltos arbete underlättas av<br />

att alla fastigheter, med undantag<br />

för några eluppvärmda små radhus,<br />

är anslutna till fjärrvärmenätet.<br />

– Fjärrvärme är definitivt den<br />

enklaste och billigaste uppvärmningsformen<br />

i ett så här pass<br />

tättbebyggt område. Nackdelen är<br />

att bostadsbolagen är hänvisade<br />

till en stor fjärrvärmeleverantör.<br />

Lagstiftningen ska se till att prissättningen<br />

hålls på en rimlig nivå,<br />

säger Peltokorpi.<br />

De äldsta husen har fyrtio år på<br />

nacken. Även om fjärrvärme hör<br />

till de mer bekymmersfria värmelösningarna<br />

har det ändå gjorts<br />

vissa investeringar i fastigheternas<br />

värmesystem.<br />

– Vi har satsat mycket på optimering<br />

av e<strong>ner</strong>gianvändningen,<br />

bland annat genom att byta ut<br />

värmeväxlare, reglage och ventiler<br />

samt genom att förbättra placeringen<br />

av värmeelementen, räknar<br />

Peltokorpi upp.<br />

Många investeringar har gett<br />

e<strong>ner</strong>gibesparingar, medan en<br />

14 FORTE 3/2007


del av åtgärderna, till exempel förbättringarna i bostädernas<br />

ventilation, till och med kunnat höja elräkningen. Peltokorpi<br />

påpekar att det primära målet är att skapa en god och hälsosam<br />

boendemiljö och att man inte enbart ser till de ekonomiska<br />

aspekterna.<br />

– Enligt rekommendatio<strong>ner</strong> ska rumstemperaturen ligga<br />

kring 20–21 grader. Särskilt äldre föredrar lite högre rumstemperatur<br />

och är beredda att betala för det.<br />

Uppfyller fastighetsskötaren ägarnas önskemål<br />

– I slutänden blir det nog så, även om man inte kan vara<br />

alla till lags. Fastighetsskötaren ska ta upp olika saker och vara<br />

initiativrik, men det är bostadsbolagets styrelse eller bolagsstämman<br />

som tar alla beslut och påverkar förutsättningarna<br />

för verksamheten, poängterar Mikko Peltokorpi, som utsågs till<br />

årets fastighetsskötare 1997.<br />

”Billigare<br />

uppvärmningsalternativ”<br />

Stockholms stads bostadsbolag AB Familjebostäder äger,<br />

förvaltar och hyr ut lägenheter och lokaler. Bolaget uppvisar<br />

impo<strong>ner</strong>ande siffror för sin verksamhet: dess omkring 22 500<br />

lägenheter utgör hem för över 41 000 perso<strong>ner</strong>. Dessutom har<br />

bolaget 2 344 lokaler med en totalyta på över 180 000 kvadratmeter.<br />

Underhållsbehovet är stort eftersom merparten av de cirka<br />

2 000 fastigheterna är byggda på 1940- och 1950-talen, men de<br />

äldsta härstammar ända från 1890-talet. Ingvar Andréasson, chef<br />

för teknikavdelningen, berättar att det är rörledningarna som<br />

har varit i störst behov av reparatio<strong>ner</strong> de senaste åren. Bland<br />

annat har badrummen förnyats i 10 000 lägenheter.<br />

Ett annat stort projekt har varit renoveringen av fastigheternas<br />

värmesystem.<br />

– Största delen av fastigheterna har tidigare haft egna<br />

oljeuppvärmningssystem, men sedan 1960-talet pågår ett arbete<br />

med att ansluta dem till fjärrvärmenätet. 1996 tecknade vi ett<br />

avtal som lägger över ansvaret för fastigheternas värmesystem<br />

på Fortum. Bolaget har systematiskt anslutit samtliga fastigheter<br />

till fjärrvärmenätet med undantag för ett fåtal mindre hus. Investeringarna<br />

i fjärrvärmecentraler uppgår till över 50 miljo<strong>ner</strong><br />

kronor, men i gengäld har fastigheterna välfungerande värmesystem<br />

under en lång tid framöver, säger Ingvar Andréasson.<br />

Han näm<strong>ner</strong> det lägre priset som en klar fördel med<br />

fjärrvärme jämfört med oljevärme. Andra fördelar är miljövänligheten<br />

och en bekymmersfri drift.<br />

Hur kan man hitta en rumstemperatur som alla boende är<br />

nöjda med<br />

– Vi strävar efter att hålla en temperatur på 21 grader, men<br />

med tiotusentals hyresgäster finns det alltid några som skulle<br />

föredra en lite högre temperatur. En temperaturhöjning på<br />

några grader innebär dock höjda boendekostnader, och det leder<br />

i sin tur till klagomål från andra hyresgäster. Vi har som mål att<br />

80 procent av hyresgästerna ska vara nöjda med sitt boende. Till<br />

skillnad från bostäderna kan vi däremot variera temperaturerna<br />

i verksamhetslokalerna med några grader enligt hyresgästernas<br />

önskemål, säger Andréasson.<br />

Undvik<br />

stand by-el<br />

KUNDEN:<br />

Det pratas ofta om hur mycket el olika<br />

elektroniska apparater förbrukar när de<br />

står i stand by-läge. Spelar det någon roll<br />

för förbrukningen om de är helt avstängda<br />

eller står i stand by-läge<br />

FORTUM:<br />

Det har blivit vanligare att låta elektroniska apparater<br />

stå i stand by-läge i hemmen och det finns allt fler<br />

apparater som förbrukar el, även när de inte är på. Stand<br />

by-förbrukning kan tyckas vara ett mindre problem<br />

om det endast gäller en apparat, men om det är flera<br />

laddare som ständigt drar el (som till exempel laddare<br />

för mobiltelefon, bordsdammsugare, eltandborste och<br />

rakapparat) samt dessutom hushållsapparater och<br />

andra hemelektroniska apparater, kan det utgöra tiotals<br />

procent av hushållets totala kostnad för hushållsel.<br />

I praktiken kan det betyda en extra kostnad på cirka<br />

500 kronor per år. Som jämförelse förbrukar en vanlig<br />

digitalbox cirka 40 watt el per dygn när den är på och<br />

cirka 15 watt i stand by-läge.<br />

Om man beräknar att varje hushåll förbrukar cirka 5-10<br />

procent el onödigt blir det en hel del när det multipliceras<br />

med antalet hushåll i Sverige.<br />

Tänkvärt är också, att under sin livstid förbrukar<br />

tv-mottagare, inspelningsapparater, digitalbox och<br />

stereoapparater fyra gånger så mycket el i stand by-läge<br />

som när de är på. Det finns också apparater som saknar<br />

strömbrytare som gör dem helt strömlösa. Ett enkelt råd<br />

är att koppla alla elektroniska apparater till ett grenuttag<br />

med strömbrytare. Då är det enkelt att genom en<br />

knapptryckning göra flera apparater strömlösa samtidigt.<br />

FORTE 3/2007 15


KUNDEN TYCKER TILL<br />

Av alla de beslut som<br />

påverkar byggnadens<br />

e<strong>ner</strong>giförbrukning tas<br />

två tredjedelar under<br />

projekteringsfasen. Det<br />

lönar sig dock att kontrollera<br />

byggnadens e<strong>ner</strong>gisystem<br />

under hela dess livscykel,<br />

vilket förutsätter ett nära<br />

samarbete mellan olika parter.<br />

Att värdera<br />

ett e<strong>ner</strong>gisystems livscykel<br />

TEXT: COMPOSITOR/MAIJA PIIROINEN BILDER: TOMI PARKKONEN<br />

Bostäder och offentliga<br />

byggnader står för över en<br />

tredjedel av Finlands totala<br />

e<strong>ner</strong>giförbrukning – nästan dubbelt<br />

så mycket som trafiken. Det<br />

är alltså viktigt att pla<strong>ner</strong>a e<strong>ner</strong>gisystemen<br />

för nya bostäder och<br />

kontorsfastigheter, men det blir<br />

också avgörande hur de används<br />

och utvecklas under årens lopp.<br />

Matti Malmberg, vd för YIT<br />

Kiinteistötekniikka Oy i Finland<br />

(YIT Fastighetsteknik), jobbar<br />

med dessa frågor varje dag. Fastighetsteknik<br />

handlar bland annat<br />

om byggnadens el-, ventilations-,<br />

värme-, kyl-, säkerhets- och vattensystem,<br />

men även styrning<br />

och optimering av systemen med<br />

hjälp av automation. Faktorer som<br />

miljövänlighet och säkerhet blir<br />

allt viktigare för kunden.<br />

– Det finns många faktorer<br />

som på olika sätt påverkar hur<br />

e<strong>ner</strong>gieffektiv och miljövänlig<br />

byggnaden är under sin livscykel.<br />

– Ventilationen har en avgö­<br />

rande roll för e<strong>ner</strong>gieffektiviteten<br />

eftersom den med hjälp av automation<br />

bland annat påverkar hur el-,<br />

värme- och kylsystemen fungerar.<br />

Tekniken möter mänskliga behov<br />

Regelverk, olika tekniska lösningar,<br />

projektering och mänskliga behov -<br />

både fastighetsägare och de boende<br />

- styr valet av e<strong>ner</strong>gilösningar.<br />

– E<strong>ner</strong>gilösningar för<br />

byggnader har utvecklats mycket<br />

under årens lopp, beroende på de<br />

boendes ändrade vanor och krav.<br />

Ventilation och olika kylsystem har<br />

blivit allt vanligare och trenden går<br />

mot allt bekvämare bostäder och<br />

lokaler, säger Malmberg.<br />

– Att alltid se framåt och att<br />

anpassa sig till nya bekvämligheter<br />

är naturligt för människan. Det<br />

är mycket svårt att avstå från det<br />

man redan har. Medvetenheten<br />

om miljön har dock ökat även om<br />

man samtidigt vill ha kvar alla<br />

bekvämligheter.<br />

YIT ser fastighetens funktion<br />

och kostnadseffektivitet i längre<br />

perspektiv.<br />

- Både e<strong>ner</strong>gieffektivitet och<br />

miljövänlighet måste ses som en<br />

enda lång process där de olika<br />

delarna påverkar och balanserar<br />

varandra. Att enbart koncentrera<br />

sig på en sak och dess kostnader är<br />

kortsiktigt tänkande.<br />

Vem ansvarar för effektiviteten<br />

– Projekteringen och byggandet är<br />

traditionellt en mycket splittrad<br />

process där de olika aktörerna har<br />

sina egna väl invanda modeller och<br />

lösningar, säger Malmberg.<br />

– När man söker fungerande<br />

och långsiktiga lösningar för<br />

byggnadens effektivitet och<br />

miljövänlighet krävs under projekteringen<br />

och byggandet en ny typ<br />

av samarbete mellan olika aktörer,<br />

till exempel mellan ägaren och de<br />

boende.<br />

I dag kan fastighetsägare, de<br />

boende och de som underhåller<br />

fastigheten ha mycket delade<br />

16 FORTE 3/2007


intressen om olika frågor som<br />

handlar om fastighetsskötsel.<br />

- När en byggnad projekteras<br />

går det att beräkna 60-80 procent<br />

av de totala kostnaderna under<br />

byggnadens livscykel. Därför är<br />

det viktigt att de olika aktörerna<br />

har ett effektivt samarbete under<br />

projekteringsfasen och att man<br />

hittar metoder för att samordna de<br />

olika intressena, säger Malmberg.<br />

EU:s nya direktiv om<br />

e<strong>ner</strong>gieffektivitet, som träder i<br />

kraft i början av nästa år, har en<br />

harmoniserande effekt vid valet<br />

av e<strong>ner</strong>gisystem, oavsett vilka<br />

intressen de olika aktörerna har.<br />

Direktivet anger riktlinjerna för<br />

e<strong>ner</strong>giförbrukningen i olika typer<br />

av fastigheter och blir en viktig<br />

faktor när fastigheten värderas.<br />

Anpassningen till direktivet började<br />

för cirka tre åren sedan.<br />

Utvecklingen kan också styras<br />

med hjälp av eventuella nya skatter.<br />

Finansiärerna har dock alltid<br />

det sista ordet.<br />

Nya e<strong>ner</strong>gieffektiva lösningar<br />

Det finns många nya e<strong>ner</strong>gieffektiva<br />

lösningar att välja när man bygger<br />

ett nytt hus. Som värmekälla<br />

kan användas jord, luft, sol, berg,<br />

vind och havsvatten och dessutom<br />

kan moderna ventilationssystem<br />

återanvända värmen mer effektivt<br />

än tidigare.<br />

Utöver tekniska lösningar<br />

påverkas byggnaders e<strong>ner</strong>gieffektivitet<br />

av bland annat materialvalen<br />

och placeringen på tomten. Med hjälp av olika tekniska<br />

lösningar kan man redan under projekteringen<br />

påverka kostnaderna med cirka 30 - 50 procent.<br />

– En intressant faktor som kommer att minska<br />

e<strong>ner</strong>giförbrukningen avsevärt är led-tekniken för ljusarmatur.<br />

Det kommer inte att dröja länge innan vi ler<br />

åt vanliga glödlampor, på<br />

samma sätt som vi i dag<br />

ler åt farfars oljelampa,<br />

tror Malmberg.<br />

Homogen debattatmosfär<br />

i framtiden<br />

Malmberg tror att<br />

ett mer systematiskt<br />

livscykeltänkande<br />

kommer att få fotfäste i<br />

framtiden, vilket kommer<br />

att påverka byggnaders<br />

e<strong>ner</strong>gieffektivitet positivt<br />

och även ge positiva<br />

effekter för samhället i<br />

stort.<br />

– En förutsättning för<br />

att utvecklingen ska gå åt<br />

det här hållet är att det<br />

blir en tydlig debatt om<br />

dessa frågor och att den<br />

leder till praktiska och<br />

produktiva lösningar.<br />

Man måste klart precisera<br />

fördelarna med<br />

effektiva e<strong>ner</strong>gilösningar<br />

så att alla som projekterar<br />

och bygger nya<br />

byggnader enkelt kan<br />

utnyttja dem, säger Malmberg.<br />

YIT har valt<br />

Fortum Smart<br />

Fortum Smart är en<br />

lösning för förvaltning av<br />

företagets elanskaffning.<br />

Tack vare aktivt samarbete<br />

mellan YIT och Fortum kan<br />

man dämpa effekterna som<br />

prisvariatio<strong>ner</strong>na orsakar.<br />

Man kan även sprida<br />

riskerna som uppkommer<br />

när el ska köpas vid olika<br />

tidpunkter och utnyttja<br />

variatio<strong>ner</strong>na på marknaden.<br />

Med andra ord:<br />

• Fortum följer och<br />

analyserar de nordiska<br />

elmarknaderna åt YIT<br />

• YIT har en personlig<br />

portföljförvaltare på Fortum<br />

• Fortum sköter ruti<strong>ner</strong>na<br />

kring fakturahantering och<br />

ändringar av konsumtionsmål<br />

• El som levereras till YIT<br />

produceras miljövänligt<br />

med vattenkraft<br />

Mycket kan göras redan nu<br />

Även om utvecklingen i byggandet går mot mera<br />

individuella lösningar krävs det<br />

samtidigt bättre samarbete när det<br />

gäller projektering och konkreta<br />

lösningar.<br />

- Det är lättare att dra nytta<br />

av de senaste tekniska lösningarna<br />

i byggandet av nya bostäder<br />

eftersom volymerna är stora, men<br />

i byggandet av kontorsfastigheter<br />

används ofta skräddarsydda<br />

lösningar.<br />

Samhällsutvecklingen och<br />

lagstiftningen främjar utvecklingen<br />

av e<strong>ner</strong>gieffektiva lösningar.<br />

Betydande spareffekter kan dock<br />

uppnås omedelbart genom att<br />

kontrollera och använda befintliga<br />

system mer effektivt.<br />

- Med dagens teknik går det att<br />

göra besparingar på tiotals procent<br />

för fastigheter där man inte aktivt<br />

jobbar med underhåll eller fastighetsautomation.<br />

En klar majoritet<br />

av fastigheterna är sådana. Genom<br />

att aktivt börja kontrollera och<br />

utveckla de tekniska systemen i<br />

fastigheten så att de fungerar effektivare<br />

blir det snabbt avsevärda<br />

besparingar. Nyinvesteringar<br />

behövs först senare. Gamla fastigheter<br />

har en besparingspotential<br />

som brukar räcka i upp till fem<br />

år när besparingsåtgärderna<br />

genomförs gradvis. Investeringar i<br />

ny teknik som görs därefter betalar<br />

sig normalt tillbaka efter 3-5 år,<br />

säger Malmberg.<br />

BYGGNADENS LIVSCYKEL<br />

Investeringar<br />

Det hävdas att<br />

byggnadens värme-,<br />

vatten-, ventilations-<br />

och elsystem<br />

utgör 100 procent av<br />

byggkostnaderna.<br />

I praktiken uppgår<br />

kostnaderna endast<br />

till cirka 20 procent<br />

av totalkostnaderna,<br />

driften inkluderad.<br />

Investeringar, som<br />

utförs av specialiserade<br />

konsulter och<br />

entreprenörer, är dock<br />

alltid de mest synbara<br />

delarna av verksamheten.<br />

Avgörande för ett<br />

lyckat slutresultat är<br />

en skarvfri integrering<br />

av de olika delområdena.<br />

Projekteringsfasen<br />

är den mest<br />

avgörande fasen. Bra<br />

pla<strong>ner</strong>ing säkerställer<br />

att ”halva jobbet redan<br />

är gjort”. Det behövs<br />

omfattande kompetens<br />

för att projektera<br />

en ny fastighet. När<br />

samma perso<strong>ner</strong> håller<br />

i trådarna både när<br />

fastigheten projekteras<br />

och byggs, skapas<br />

en bra grund för de<br />

olika besluten som<br />

måste fattas under<br />

byggfasen.<br />

Driftfasen<br />

innebär att byggnadens<br />

driftkostnader<br />

börjar löpa. Cirka en<br />

tredjedel är e<strong>ner</strong>gikostnader<br />

– uppvärmning<br />

på vintern och<br />

kylning på sommaren.<br />

I stor utsträckning<br />

går det att påverka<br />

driftkostnaderna och<br />

göra stora besparingar<br />

genom att styra<br />

driften med hjälp av<br />

fastighetsautomation.<br />

Service<br />

under garantitid<br />

och efter den<br />

handlar om förebyggande<br />

underhåll för<br />

att byggnaden ska<br />

fungera som pla<strong>ner</strong>at<br />

enligt villkoren som<br />

förhållandena, säkerheten<br />

och e<strong>ner</strong>gieffektiviteten<br />

ställer.<br />

Det handlar mycket<br />

om finjustering när en<br />

ny byggnad tas i bruk<br />

och justeringarna ska<br />

göras separat i varje<br />

rum. Denna fas brukar<br />

ta cirka två år.<br />

Reparatio<strong>ner</strong><br />

handlar om att<br />

reparera skadade<br />

delar och även större<br />

enheter genom att<br />

byta delar.<br />

Förnyelsefasen<br />

är en ofrånkomlig fas<br />

som kommer efter<br />

en längre tids drift av<br />

byggnaden, oavsett<br />

hur bra fastigheten<br />

har underhållits. När<br />

det är dags att förnya<br />

tekniska system kommer<br />

man att bedöma<br />

vilka system som ska<br />

ersättas för att hålla<br />

kvalitetsnivån när det<br />

gäller funktionalitet<br />

och kostnaderna.<br />

Allt behöver inte<br />

ersättas helt utan även<br />

delrenoveringar är<br />

möjliga.<br />

FORTE 3/2007 17


FORTUMS ANSIKTEN<br />

TEXT: WESA LEHTO BILD: BOSSE KINNÅS<br />

Allt större del av Eva-Katrin Lindmans jobb som forsknings- och<br />

utvecklingsansvarig handlar om att utveckla nya lösningar som<br />

förbättrar miljön. Bland annat håller hon på med ett världsunikt<br />

projekt som går ut på att delvis ersätta kol som bränsle.<br />

Att få utveckla nya miljövänliga lösningar<br />

måste vara ett tacksamt jobb i dessa tider<br />

när alla pratar om miljön.<br />

– Jag har verkligen ett toppenjobb. Det<br />

känns mycket meningsfullt, men även<br />

utmanande, att utveckla ny teknik som i<br />

stor utsträckning kommer att förbättra miljön, säger<br />

Eva-Katrin Lindman, forsknings- och utvecklingsansvarig<br />

på Fortum Värme i Stockholm.<br />

– Klimatförändringen har verkligen satt forskning<br />

och utveckling på agendan. Tidigare gick mitt jobb<br />

huvudsakligen ut på att utveckla tekniker som förbättrade<br />

lönsamheten. Visst är det viktigt även idag, men<br />

nu är det ett helt annat fokus på klimatfrågorna.<br />

Eva-Katrin har jobbat på Fortum i 18 år. Hon är<br />

civilingenjör i kemi, kemisk teknologi och apparatteknik.<br />

Hon har bland annat arbetat som driftchef<br />

på Värtaverket, ett kraftvärmeverk i Stockholm som<br />

producerar både fjärrvärme och el. I sin nuvarande<br />

befattning har hon jobbat sedan 2003.<br />

Världsunikt projekt<br />

Det pågår många intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt<br />

på Värtaverket. Ett världsunikt projekt<br />

handlar om att använda lignin som bränsle.<br />

– Träd består av fibrer och lignin. Av fibrerna görs<br />

pappersmassa och lignin innehåller mycket e<strong>ner</strong>gi.<br />

Vi har utvecklat en ny teknik som gör det möjligt att<br />

blanda lignin med kol, som används som bränsle på<br />

Värtaverket. Vi har testat detta under våren och resultaten<br />

ser mycket lovande ut. Jag tror att 20-25 procent<br />

av bränslet på Värtaverket kan vara lignin i framtiden.<br />

– Våra tester har väckt stort uppmärksamhet i världen.<br />

Om lignin kan ersätta en betydande del av kolen<br />

som bränsle så leder det till en stor miljöförbättring.<br />

Lignin är ett förnyelsebart och mycket rent bränsle.<br />

Ett annat intressant projekt handlar om koldioxidavskiljning<br />

från rökgaserna. En demonstrationsanläggning<br />

installeras nu på Värtaverket. Den kommer att<br />

driftsättas i höst när eldningssäsongen kommer igång.<br />

– Målet<br />

”Betydelsen<br />

av samarbete<br />

ökar inom<br />

e<strong>ner</strong>gibranschen.”<br />

är att den<br />

nya tekniken<br />

ska ta bort<br />

95 procent<br />

av koldioxidemissio<strong>ner</strong>na.<br />

Tekniken<br />

går ut på att<br />

efter trycksatt<br />

förbränning<br />

tvätta bort koldioxid ur rökgaserna med hjälp av<br />

kaliumkarbonat. Resultat från testperioden ska<br />

värderas under fjärde kvartalet i år.<br />

Miljövänlig även privat<br />

Mycket av Eva-Katrins jobb kretsar kring miljön och<br />

hon tycker att det är viktigt att försöka leva miljövänligt<br />

även i privatlivet.<br />

– Jag cyklar till och från jobbet varje dag. Det blir<br />

cirka 3 mil dagligen. Jag cyklar även på vintern, om nu<br />

inte vädret är alltför dåligt. Och sanningen är faktiskt<br />

att jag tar mig snabbare till jobbet med cykeln än med<br />

bilen. I rusningstrafik kan jag cykla förbi alla stillastående<br />

bilköer.<br />

Eva-Katrin bor i en villa strax söder om Stockholm<br />

som dock inte har fjärrvärme ännu.<br />

– Tyvärr inte, eftersom fjärrvärmenätet inte går<br />

Toppen<br />

18 FORTE 3/2007


förbi mitt hus. Men det finns hopp om att vi kommer<br />

att få fjärrvärme eftersom området ligger så nära<br />

Stockholm. Jag har elvärme, men har försökt göra<br />

huset mer e<strong>ner</strong>gieffektivt genom att bland annat byta<br />

till treglasfönster och tilläggsisolering.<br />

Miljöfrågorna blir allt viktigare och det har lett till<br />

att samarbetets betydelse ökar.<br />

– Många av de frågorna som jag jobbar med är ge<strong>ner</strong>ella<br />

för hela branschen. Ensamma kan vi inte göra<br />

så mycket men tillsammans kan vi åstadkomma väldigt<br />

mycket. Jag sitter i olika branschorgan där vi pla<strong>ner</strong>ar<br />

olika gemensamma åtgärder. Bland annat ger vi stöd<br />

till högskolorna och universiteten för forskning och<br />

utveckling. På det sättet kommer vi i framtiden att få<br />

fram nya miljövänliga innovatio<strong>ner</strong> som gagnar både<br />

våra kunder och samhället i stort, säger Eva-Katrin<br />

Lindman.<br />

Liikettä niveliin<br />

Liikuntakeskukset ovat nyt pop. Espoolainen Esport Center on liikuttanut<br />

kaupunkilaisia jo neljännesvuosisadan ajan, ja toissa syksynä kylkeen avattu<br />

urheilun monitoimikeskus Esport Arena monipuolistaa tarjontaa entisestään.<br />

jobb<br />

FORTE 3/2007 19


Ryssland<br />

Ryssland,<br />

kapacitetsuppbyggande och<br />

miljö intresserade investerare.<br />

intresserar<br />

TEXT: WESA LEHTO BILDER: STEFAN SJÖDIN<br />

Omkring hundra analytiker och institutionella<br />

investerare över hela världen kom till Stockholm<br />

och Moderna Museet för att höra senaste<br />

informationen om Fortum. Deltagarna på Capital<br />

Markets Day 2007 var mest intresserade av Fortums<br />

investeringar i Ryssland, kapacitetsuppbyggandet och<br />

miljöfrågorna.<br />

VD Mikael Lilius presentation handlade bland<br />

annat om framtida kapacitetsbehov, miljöfrågor och<br />

verksamheten i Ryssland.<br />

Ryssland är redan nu världens fjärde största<br />

elmarknad efter USA, Kina och Japan.<br />

Mikael Lilius sade att kapacitetsbehovet ökar kraf­<br />

tigt i Ryssland för att ersätta gammal kapacitet och<br />

för att motsvara behoven på den växande marknaden.<br />

Elförbrukningen beräknas växa med en tredjedel<br />

(cirka 500 TWh) fram till 2015. Fram till 2011 måste<br />

Ryssland investera cirka 90 miljarder euro i e<strong>ner</strong>gisektorn,<br />

varav 40 miljarder euro i kärnkraft, 40 miljarder<br />

i fjärrvärme och 10 miljarder i vattenkraft. Dessutom<br />

måste cirka 40 miljarder euro investeras i elöverföring.<br />

Fortum har hittills investerat cirka 300 miljo<strong>ner</strong><br />

euro i Ryssland. Fortum äger över 25 procent av det<br />

ryska regionala produktionsbolaget TGC-1. Dessutom<br />

äger Fortum en procent av produktionsbolaget WGC-5.<br />

Lilius sade att liberaliseringen av den ryska elmarkna­<br />

20 FORTE 3/2007


Hört bland investerarna<br />

Emmanuel Turpin,<br />

Executive Director,<br />

Morgan Stanley, London<br />

– Fortum verkar ha en långsiktig<br />

strategi när det gäller positio<strong>ner</strong>ingen<br />

i Ryssland. Den ryska marknaden<br />

är utmanande och innehåller risker.<br />

Därför var det intressant att höra hur<br />

Fortum tänker agera där i fortsättningen.<br />

– Intressant för mig var även<br />

Mikael Lilius information om pla<strong>ner</strong>ade<br />

kommande priser, tjänster och kapacitetsuppbyggnaden. Den största<br />

utmaningen inför framtiden är hur Fortum kan möta de kommande<br />

kapacitetskraven och samtidigt klara av strängare miljökrav med<br />

konkurrenskraftiga elpriser.<br />

investerare<br />

den och reformer som knyter an till det kommer att ge<br />

Fortum nya möjligheter. I första hand är Fortum intresserad<br />

av privatiserad elproduktion. Fortums långa<br />

historia och goda relatio<strong>ner</strong> i Ryssland, samt bolagets<br />

över tio år långa erfarenhet av verksamheter på liberaliserade<br />

marknader ger Fortum goda förutsättningar<br />

att förstärka positio<strong>ner</strong>na i Ryssland.<br />

Övriga talare var ekonomidirektör Juha Laaksonen,<br />

direktör Tapio Kuula, utvecklingsdirektör Timo<br />

Karttinen och Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.<br />

Samtliga presentatio<strong>ner</strong> och videomaterial från<br />

Capital Markets Day 2007 finns på: www.fortum.se<br />

Neil Beddall, Director, Barclays Capital, London<br />

– Jag tror att investeringarna i Ryssland är den största utmaningen<br />

för Fortum. Därför var den viktigaste<br />

informationen för mig Fortums<br />

aktuella investeringsläge i Ryssland och<br />

pla<strong>ner</strong>na för den fortsatta verksamheten<br />

där. Jag var även intresserad<br />

av handeln med utsläppsrätterna i<br />

Europa och hur det påverkar Fortums<br />

verksamhet och pla<strong>ner</strong>ing i framtiden.<br />

– Min bild av Fortum är att bolaget<br />

har en klar strategi om hur man ska<br />

agera på olika marknader. Ge<strong>ner</strong>ellt är<br />

Fortum ett mycket intressant bolag att<br />

följa under de kommande åren.<br />

Hanna Holmberg, Credit Analyst,<br />

SEB Merchant Bank, Stockholm<br />

– Jag tror att miljöfrågorna kommer att bli den största utmaningen för alla<br />

e<strong>ner</strong>gibolag. Fortum verkar ta dessa frågor på allvar och har även klarat<br />

sig bra när det gäller handeln med utsläppsrätter.<br />

– Detta är bra ur miljösynpunkt, men<br />

även kostnadsmässigt: ökade avgifter<br />

på utsläppsrätter kommer inte att tära<br />

på Fortums marginaler lika hårt som<br />

konkurrenternas.<br />

– Diskussio<strong>ner</strong>na kring Ryssland<br />

har varit mest intressant att höra. Man<br />

kunde ana en viss oro bland de utländska<br />

bankerna när det gäller Fortums<br />

investeringar i Ryssland. Själv är jag inte<br />

orolig. Kanske ser bankerna utanför<br />

Norden på Ryssland med lite annorlunda<br />

ögon och är lite mer försiktiga.<br />

FORTE 3/2007 21


TEXT: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY BILD: FORTUM OYJ<br />

Illustration av<br />

kärnkraftsenheten på<br />

Hästholmen i Lovisa:<br />

den nya tredje enheten<br />

finns längst upp till<br />

höger i bilden.<br />

utlåtande om programmet<br />

börjar det praktiska arbetet<br />

med miljökonsekvensbedömningen,<br />

vilken i sin<br />

tur lämnas till ministeriet<br />

under sommaren 2008. Ett<br />

stort antal berörda kommer<br />

att tillfrågas, bland annat<br />

boende i området samt politiska beslutsfattare.<br />

– Vi kommer bland annat att föra diskussio<strong>ner</strong> om<br />

projektet på öppna möten. När alla utredningar är klara<br />

kommer vi att dra slutsatser och besluta om hur projektet<br />

ska föras vidare, säger Tuominen.<br />

Miljöbedömning<br />

Fortum har inlett miljökonsekvensbedömningen<br />

(MKB) för den tredje kärnkraftverksenhet som<br />

eventuellt ska byggas i Lovisa.<br />

I miljökonsekvensbedömningen granskas bland<br />

annat den nya enhetens inverkan på miljön och<br />

Enligt finsk kärne<strong>ner</strong>gilagstiftning<br />

ska en miljökonsekvensbedömning<br />

göras före en anhållan<br />

om principbeslut för byggandet av<br />

en ny kärnkraftverksenhet kan göras<br />

till regeringen. Utvecklings- och<br />

informationschef Peter Tuominen<br />

på kraftverket i Lovisa försäkrar att<br />

miljökonsekvensbedömningen inte<br />

bara handlar om en formalitet.<br />

av en ny reaktor<br />

I LOVISA<br />

människors hälsa liksom för det kringliggande<br />

samhället och ekonomin.<br />

– Fortum har på ett ansvarsfullt<br />

sätt producerat el i Lovisa i över trettio<br />

år, som en del av det lokala samhället.<br />

Och vi kommer att fortsätta på samma<br />

ansvarsfulla sätt också i framtiden,<br />

intygar Tuominen.<br />

Som en första åtgärd överlämnade<br />

Fortum till Finlands handels- och<br />

inrikesministerium i juni ett bedömningsprogram.<br />

När ministeriet gett sitt<br />

Plus och minus<br />

Peter Tuominen medger att kärnkraften har både positiva<br />

och negativa sidor. De kärnkraftsenheter som redan är i<br />

gång bidrar till en betydande del av Lovisas skatteinkomster<br />

och den nya reaktorn skulle skapa ytterligare arbetstillfällen<br />

och därmed förstärka ekonomin i området.<br />

Å andra sidan kan kylvattnet från kärnkraftsverket<br />

indirekt stimulera till lokal algblomning eftersom det<br />

höjer vattentemperaturen. Därför innebär en aktivitet i<br />

miljökonsekvensbedömningen att Fortum i samverkan<br />

med lokalbefolkningen ska hitta lämpliga ställen att släppa<br />

ut kylvattnet där det gör så liten skada som möjligt. Enligt<br />

Peter Tuominen är det dock annat än ökad vattentemperatur<br />

som ger upphov till algblomning. Han ger ett konkret<br />

exempel:<br />

– Då jag bedriver jordbruk på min gård sprider jag ut<br />

mera fosfor på två hektar än hela kärnkraftverket släpper<br />

ut i havet! Det är den här typen av utsläpp som ökar<br />

algblomningen kraftigt, säger Tuominen. Därför anser han<br />

att miljöskäl snarast är ett av argumenten som starkast talar<br />

för kärnkraften eftersom det är ett alternativ som kan bidra<br />

till att minska klimatförändringen, vid sidan av e<strong>ner</strong>gisparande,<br />

förnybara e<strong>ner</strong>giformer samt ny teknik.<br />

Miljökonsekvensbedömningen är alltså det förberedande<br />

steget inför det omfattande projektet som kan leda till att<br />

det byggs en ny kärnkraftsenhet på 1 000 - 1 800 MW på<br />

Hästholmen i Lovisa. När skulle man då kunna koppla in den<br />

nya enheten på riksnätet<br />

– Om både Fortum och politikerna beslutar att den nya<br />

kärnkraftsenheten ska byggas så kan byggarbetena starta<br />

år 2012 och reaktorn skulle kunna stå klar 2018, avslutar<br />

Peter Tuominen.<br />

22 FORTE 3/2007


FORSKNING OCH UTVECKLING<br />

TEXT: KIRSI PALOHEIMO, COMPOSITOR OY ILLUSTRATIONER: TOPI SAARI<br />

Vilket bränsle kommer<br />

användas av framtidens bilar<br />

ÄR FRAMTIDENS BILAR<br />

laddadE<br />

Det är ingen enkel sak att följa den hållbara utvecklingen i<br />

trafiken. Både förnyelsen av bilbeståndet och bränslealternativen<br />

påverkar utvecklingen. Kanske är hybridbilar, som drivs av<br />

både el och bränsle, framtidens melodi Inom elproduktionen<br />

ligger alternativa och förnybara e<strong>ner</strong>gikällor i linje med hållbar<br />

utveckling. Kan framtidens bilar drivas av el<br />

Att vi måste minska koldioxidutsläppen är ett<br />

välkänt faktum. Minskade utsläpp från trafiken<br />

är en av de viktigaste åtgärderna eftersom antalet<br />

bilar ökar i takt med bättre levnadsstandard och ökad<br />

befolkning. Man tror att antalet bilar kommer att öka<br />

även i Norden eftersom allt fler familjer skaffar sig en<br />

andra bil, vilket innebär ökade utsläpp – om det inte<br />

handlar om hybridbilar eller fordon som drivs med<br />

bränslen som ger små utsläpp.<br />

Elföretagens forskningsorganisation Elforsk har i<br />

samverkan med forsknings- och utvecklingsforumet<br />

Elkraftringen studerat effekterna av en storskalig<br />

FORTE 3/2007 23


Plug-in-hybridBIL<br />

HybridBIL är en bil som har mer än<br />

en motor som kraftkälla. Dagens<br />

hybridbilar har både en konventionell<br />

förbränningsmotor och en elmotor. Vid<br />

låga hastigheter använder bilen endast<br />

elmotorn. Förbränningsmotorn kommer i<br />

gång först vid acceleration och vid höga<br />

hastigheter. När bilen enbart använder<br />

elmotorn förbrukar den inget bränsle<br />

alls. Batterierna laddas när förbränningsmotorn<br />

är i gång, vilken drivs med bensin<br />

eller diesel.<br />

EN Plug-in-hybridBIL har utöver detta<br />

ett eluttag vilket betyder att batterierna<br />

dessutom kan laddas med el från vägguttaget.<br />

Förutom fossila bränslen kan<br />

bilen därmed köras på el som producerats<br />

med förnybara e<strong>ner</strong>gikällor.<br />

introduktion av laddningsbara elhybridfordon. Även<br />

Fortum har deltagit i forskningsprojektet. Förhoppningen<br />

är att forskningsresultaten ska bidra till att öka<br />

försäljningen av elhybridfordon<br />

och tjänster relaterade till<br />

hybridtekniken.<br />

Utvecklingen av plug-in<br />

elhybridfordon, alltså bilar som<br />

kan laddas direkt från elnätet,<br />

ligger i slutfasen. Biltillverkarna<br />

är dock lite avvaktande inför den<br />

nya tekniken, även om många<br />

redan producerar hybridbilar.<br />

De första laddningsbara hybridbilarna<br />

beräknas komma ut<br />

på marknaden senast år 2010.<br />

Sten Bergman från StonePower<br />

AB tror inte att priset har<br />

någon större betydelse när<br />

bilen lanseras. Det största<br />

problemet har varit att utveckla<br />

batterier som tekniskt sett har<br />

tillräckligt hög kvalitet. Men<br />

detta problem anses nu vara löst<br />

och förberedelserna inför lanseringen<br />

pågår enligt tidtabell.<br />

Hybridbilens största fördel är elmotorn som<br />

har två till tre gånger större nyttoeffekt än en<br />

förbränningsmotor, vilket betyder att en mycket<br />

större andel av den e<strong>ner</strong>gi som motorn producerar<br />

faktiskt används till att driva fordonet. Utöver den<br />

laddningsbara e<strong>ner</strong>gin kan hybridbilen dessutom<br />

ta tillvara bromsningse<strong>ner</strong>gin och spille<strong>ner</strong>gin från<br />

förbränningsmotorn. Eftersom bilen drivs med både el<br />

och bränsle minskar bränsleförbrukningen totalt sett.<br />

Minskningen beror på hur mycket det går att använda<br />

elmotorn, vilket i sin tur beror på körsträckan och<br />

farten - alltså var och hur bilen körs.<br />

I Sverige körs närmare 70 procent av personbilarna<br />

mindre än fem mil per dygn och då räcker batterier som<br />

laddas under natten<br />

som e<strong>ner</strong>gikälla för bilen.<br />

Målet är alltså att<br />

fortsätta att utveckla<br />

tillräckligt effektiva<br />

och laddningsbara<br />

batterier som är enkla<br />

att ladda.<br />

I Sverige körs<br />

närmare 70 procent<br />

av personbilarna<br />

mindre än fem mil per<br />

dygn och då räcker<br />

de laddningsbara<br />

batterierna som<br />

e<strong>ner</strong>gikälla för bilen.<br />

Målet är att minimera<br />

utsläppen<br />

Hybridbilarna beräknas kunna minska koldioxidutsläppen<br />

med upp till 80 procent jämfört med dagens<br />

nivåer. Om den laddningsbara elen som bilarna<br />

behöver kan produceras med förnybar e<strong>ner</strong>gi, till<br />

exempel från vattenkraft, vind, sol, eller biomassa,<br />

skapar produktionen inga utsläpp.<br />

Eftersom bilen utöver el dessutom drivs med<br />

bränsle är biodrivmedlen, som etanol eller biodiesel<br />

naturliga alternativ. Det är inte säkert att biobränslen<br />

blir billigare än bensin per liter, men eldrift gör<br />

att man kan räkna med en besparing på cirka<br />

7 kronor/mil (räknat på med dagens bränslepriser).<br />

24 FORTE 3/2007


Biobränsle och el<br />

Genom att öka användningen<br />

av biobränslen går det att<br />

minska utsläppen av växthusgaser.<br />

Sett ur hållbarhetssynpunkt<br />

tror man allmänt att biobränslen är<br />

rätt val eftersom de inte ger några<br />

nettoutsläpp alls.<br />

Tuula Mäkinen, specialforskare<br />

på finska VTT (motsvarande svenska<br />

VTI), beskriver hela produktionskedjan<br />

av biobränslen – hur råvaror<br />

och processer bestämmer om<br />

produkten verkligen är effektiv mot<br />

klimatförändringar.<br />

BioBRÄNSLEN är bränslen som<br />

produceras av levande organismer,<br />

till exempel biometan, alkohol<br />

(etanol, metanol), biodiesel (tillverkas<br />

av vegetabiliska oljor eller genom<br />

förgasning) och väte som skapas med<br />

hjälp av en bioprocess.<br />

Det finns olika råvarualternativ:<br />

• odlingsväxter<br />

• tillverkningsrester från<br />

livsmedelsindustrin<br />

• tillverkningsrester från skogsindustrin<br />

som avverkningsrester och träbiomassa<br />

• biologiskt nedbrytbart hushållsavfall<br />

och bioavfall<br />

Produktionsmetoder:<br />

• syntetiska bränslen: biomassan<br />

förgasas i hög temperatur, gasen<br />

renas och förädlas till så kallad<br />

syntesgas. Av gasen kan man bland<br />

annat tillverka diesel<br />

• etanol: stärkelse från biomassa,<br />

cellulosa eller hemicellulosa bryts <strong>ner</strong><br />

till socker som sedan fermenteras till<br />

etanol<br />

• biogas: vid nedbrytning av organiska<br />

material bildas metan och koldioxid.<br />

Efter borttagning av koldioxid samt<br />

efter rening och komprimering av<br />

biogas kan bränslet användas av fordon<br />

• pyrolys av biomassan sker vid hög<br />

temperatur och under förhållanden<br />

utan syre. Resultatet blir flytande och<br />

gasaktiga produkter<br />

– Förbränning av biobränslen ger<br />

koldioxid men de ökar inte koldioxidmängden<br />

i atmosfären, förutsatt att<br />

det växer mer biomassa än vad som<br />

används. Då förbinds den koldioxid<br />

som förbränningen skapar i den<br />

växande biomassan. Även råvaran<br />

för bränslet, produktionen av<br />

råvaran, samt förädlingsprocessen<br />

av produkten påverkar mängden<br />

växthusgaser.<br />

Det innebär att även om slutprodukten<br />

skulle vara utsläppsfri så<br />

måste man räkna på utsläppen från<br />

produktens hela produktions- och<br />

användningskedja för att få fram en<br />

rättvisande helhetsbild. Då är det inte<br />

lika säkert att biobränslen minskar<br />

utsläppen av växthusgaser mer än<br />

fossila bränslen.<br />

Utvecklingsarbete för dagens behov<br />

Tillsammans med flera finska<br />

företag håller VTT på att utveckla en<br />

produktionsprocess för syntetiska<br />

biobränslen. Processen grundar sig<br />

på förgasningsprocessen av fasta<br />

biomassor. Dessutom pågår forskning<br />

kring nya produktionsmetoder i<br />

syfte att framställa bioetanol av nya<br />

billigare råmaterial. När det gäller<br />

biobränslen utvecklar VTT också<br />

produktions- och förädlingsteknologier<br />

som grundar sig på pyrolystekniken.<br />

En av finansiärerna för<br />

forskningen är Tekes (Teknologiska<br />

utvecklingscentralen i Finland) Tekes<br />

stöttar projektet med pengar från sitt<br />

ClimBus-teknologiprogram.<br />

Enligt Tuula Mäkinen är syftet<br />

med forskningen att utveckla nya<br />

produktionsprocesser som är<br />

billigare än dagens processer, både<br />

när det gäller råvaror och själva<br />

produktionen. Med hjälp av nya<br />

processer och produkter hoppas man<br />

också få <strong>ner</strong> utsläppen av växthusgaser<br />

till nivåer som inte är möjliga<br />

med dagens tekniker.<br />

För att det ur ett nationalekonomiskt<br />

perspektiv ska bli lönsamt<br />

att använda biobränslen, måste<br />

det gå att distribuera bränslet med<br />

dagens transport-, lagrings- och<br />

distributionssystem. Det måste<br />

dessutom vara enkelt att använda<br />

dessa bränslen i såväl dagens som<br />

framtidens bilar.<br />

Användningen av biobränsle<br />

i bilar är inte lika enkel som till<br />

exempel i produktionen av el eller<br />

värme, eftersom fordonen kräver<br />

biobränsle som är förädlade och av<br />

hög kvalitet.<br />

Biobränslen för trafikändamål<br />

är samtidigt endast en fråga bland<br />

många på vägen mot en hållbar<br />

utveckling. Faktorer som den<br />

årliga körsträckan och fordonets<br />

bränsleförbrukning påverkar i högsta<br />

grad hur stora växthusutsläppen<br />

från trafiken blir. Dessutom ökar<br />

antalet fordon vilket innebär att det<br />

inte är helt säkert att utsläppen från<br />

trafiken minskar totalt sett, även om<br />

nya bränslealternativ skulle göra det<br />

möjligt.<br />

Varje förändring som minskar<br />

utsläppen är dock ett steg i rätt<br />

riktning när det gäller att förbättra<br />

miljön.<br />

Kombinationen biobränslen och<br />

elhybridfordon kan vara ett bra sätt<br />

att dämpa tanken på klimatförändringarna.<br />

FORTE 3/2007 25


TEXT: MAIJA PIIROINEN, COMPOSITOR OY<br />

Fortum tar sitt miljöansvar på allvar och har under 2000-talet bland annat investerat 65 miljarder<br />

kronor i koldioxidfri vatten- och kärnkraftkapacitet samt ökat användningen av biobränslen.<br />

Fortum är dessutom den största leverantören av miljömärkt el i Norden.<br />

Hur arbetar Fortum internt med miljöfrågorna<br />

Minimera utsläppen både<br />

på land och i luft<br />

I ett företag av Fortums storlek går mycket tid och pengar till<br />

resande, vilket både kräver e<strong>ner</strong>gi och skapar utsläpp. Det handlar<br />

dessutom om riktigt stora volymer, när alla arbetsresor på land<br />

och i luften räknas ihop.<br />

Fortums nordiska fordonspark består av cirka 2 000 fordon<br />

- alltifrån avdelnings-, och servicefordon till tjänstebilar. Det finns<br />

dessutom fyrhjulingar, snöskotrar och motorbåtar som behövs<br />

för att kunna utföra arbeten på svårtillgängliga ställen. De samlade utsläppen från alla dessa fordon är<br />

betydande och därför har Fortum satt upp miljömål för både nyanskaffning och användande av fordon.<br />

Målet är att fordonsparken gradvis ska bli<br />

så miljöanpassad som möjligt. Vid anskaffning<br />

av nya bilar prioriteras diesel-, biogas-, etanol-,<br />

hybrid- och elbilar med lägsta möjliga förbrukning,<br />

utan att tumma på den höga säkerhetsnivån som<br />

också är viktig.<br />

Alla som kör Fortums bilar ges möjlighet att delta på en<br />

halvdagsutbildning där man lär sig att köra säkert samtidigt<br />

som bränsleförbrukning och miljöpåverkan minimeras.<br />

När hela fordonsparken finns samlad i ett och samma register blir det<br />

lättare att följa fordonens totalkostnader och utsläpp samt att pla<strong>ner</strong>a service och reparatio<strong>ner</strong>. Målet<br />

är att alltid hitta det mest miljövänliga och ändamålsenliga fordonet.<br />

Fortum organiserar i Finland även samåkning med taxi till och från flygplatsen morgon, och kväll, i<br />

syfte att undvika halvtomma taxibilar.<br />

Men det mest betydande beslutet är målet att minska det totala resandet med tio procent, genom<br />

att uppmuntra ökad användning av tele- och videomöten. Allt fler möteslokaler utrustas nu för<br />

videokonferenser. Den viktigaste målgruppen är de cirka 150 Fortum-anställda som reser mest.<br />

Fortum har dessutom beslutat att kompensera för koldioxidutsläpp som är orsakade av de anställdas<br />

flygresor. Fortum betalar en koldioxidavgift för varje flygresa och pengarna används bland annat till<br />

utvecklingen av förnybar e<strong>ner</strong>gi och en hållbar skogsindustri.<br />

Små<br />

gärningar,<br />

STEFAN SJÖDIN<br />

sto<br />

Endast utsläppsfri el i egna lokaler<br />

Det senaste steget i Fortums ambition att bli mer miljövänlig<br />

är beslutet att endast använda el som producerats utan<br />

koldioxidutsläpp i Fortums samtliga lokaler. Beslutet trädde i kraft<br />

den 1 juli och innebär i praktiken att endast el som producerats<br />

med biobränslen, vatten- eller kärnkraft används i fortsättningen.<br />

26 FORTE 3/2007


BILD: KREAB<br />

E<strong>ner</strong>giSnackis<br />

– Fortum diskuterar med gymnasister<br />

Fortums agerande i e<strong>ner</strong>giproduktion i dag och våra investeringar för framtiden har långtgående<br />

konsekvenser. De ge<strong>ner</strong>atio<strong>ner</strong> som i framtiden påverkas av dessa beslut sitter fortfarande i skolbänken.<br />

I Sverige träffar Fortum regelbundet gymnasieelever för att diskutera<br />

e<strong>ner</strong>gifrågor i vid mening. Syftet med dessa E<strong>ner</strong>giSnackis-träffar är att<br />

byta information och att ta del av de ungas tankar och idéer om hur den<br />

hållbara utvecklingen kan garanteras. I E<strong>ner</strong>gisnackis ingår också Fortums<br />

egenutvecklade E<strong>ner</strong>gispel, utarbetat med gymnasieungdomar som<br />

målgrupp. Hittills har fler än 9 000 spel beställts.<br />

Diskussio<strong>ner</strong>na ger utbyte åt båda håll: ungdomarna får sakkunnig<br />

information om e<strong>ner</strong>gi- och miljöfrågor och en bättre förståelse för olika<br />

världsomspännande utvecklingsalternativ medan Fortum får ta del av<br />

ungdomarnas idéer och tankar om e<strong>ner</strong>gifrågor och miljön.<br />

Det är mycket viktigt att idéerna från träffarna inte stannar på nivån ”nice to know”. De ska istället<br />

föras vidare i organisationen och uppmärksammas i beslutsfattandet. Utöver ungdomar är kommunala<br />

ra<br />

beslutsfattare en viktig målgrupp. Syftet är att visa på den långsiktiga samhällsnyttan av e<strong>ner</strong>gieffektivisering<br />

i form av minskade koldioxidutsläpp.<br />

resultat<br />

Fiskbeståndet ökar i älvarna<br />

När Fortums kunder väljer elavtal med Bra Miljöval är de med och förbättrar miljön. En del av<br />

inkomsterna går till en särskild miljöfond som stödjer miljöprojekt som syftar till att minska<br />

vattenkraftens påverkan på miljön. Projekt pågår både i Sverige och i Finland. Fortum bidrar<br />

ekonomiskt och deltar dessutom med sin omfattande kompetens.<br />

Ett av de viktigaste projekten i Sverige handlar om att förbättra livsvillkoren för den<br />

unika Klarälvslaxen. Den är ett av tre laxbestånd som på grund av markhöjningar blev kvar i<br />

insjöarna. Syftet med projektet är både att bevara och skapa nya och lek- och tillväxtplatser<br />

för laxen, minska följderna av vattenregleringar samt öka antalet fiskyngel i vandringsålder.<br />

Ett annat viktigt projekt pågår i sjön Sommen i Östergötland där man försöker bevara en<br />

sällsynt öringart. Projektet går ut på att utöka spillet vid Visskvarns kraftverk för att förbättra<br />

förutsättningarna för Sommenöringen. Tack vare projektet ökar antalet naturliga lekplatser i<br />

sjön och miljön verkar nu vara en bra biotop för uppväxande öring.<br />

I Finland håller man på att undersöka på vilket sätt man kan bidra till att öka laxbeståndet<br />

i Ule älv. Projektet undersöker fiskbeståndet, kartlägger vandringsvägarna och studerar<br />

hur man genom miljöförbättringar kan öka laxbeståndet. Finska miljödepartementet är<br />

huvudansvarigt och finska och ryska experter, forskningsinstitut och myndigheter deltar i<br />

projektet. Fortum bidrar med sina kunskaper om damm- och vattenreservoarer.<br />

Fortums<br />

kundservice i<br />

Sverige<br />

Privatkunder<br />

El, elnät, fjärrvärme,<br />

fjärrkyla och gas<br />

Telefon: 020–46 00 00<br />

Telefontid el och elnät:<br />

vardagar 08.00–19.00<br />

Telefontid fjärrvärme, fjärrkyla<br />

och gas: mån-tor 8–16, fre 8–15<br />

Företagskunder<br />

El och elnät<br />

Telefon: 020–818 818<br />

Telefontid: vardagar<br />

08.00–18.00<br />

Fjärrvärme, fjärrkyla och gas<br />

Telefon: 020–46 00 00<br />

Telefontid fjärrvärme, fjärrkyla<br />

och gas: mån-tor 8–16, fre 8–15<br />

Fortum felanmälan<br />

privat och företag<br />

Felanmälan strömavbrott,<br />

fjärrvärme, fjärrkyla och gas<br />

dygnet runt<br />

Telefon: 020-44 11 00<br />

FORTE 3/2007 27


Bättre affärer tillsammans<br />

E<strong>ner</strong>gimarknaden förändras snabbare än någonsin. För att lyckas med affärerna<br />

måste man vara förutseende. Att förstå kommande skeende och samband är<br />

livsnödvändigt. Därför är ett nära samarabete bättre för affärerna. Era och våra.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!