18.02.2015 Views

Utbildning på Åland - Ålands landskapsregering

Utbildning på Åland - Ålands landskapsregering

Utbildning på Åland - Ålands landskapsregering

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Utbildning</strong><br />

<strong>på</strong> <strong>Åland</strong><br />

2009 –10<br />

G y m n a s i a l s t a d i e t<br />

Sista ansökningsdag 14 april<br />

Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 2 mars<br />

Ansökningsblankett finns i mitten av broschyren


<strong>Utbildning</strong><br />

<strong>på</strong> <strong>Åland</strong><br />

Till läsaren<br />

Broschyren ”<strong>Utbildning</strong> <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> 2009-10,<br />

gymnasialstadiet” innehåller information om utbildning<br />

efter grundskolan. I första hand berättar den om<br />

utbildning som du kan söka till direkt efter grundskolan<br />

och som börjar hösten 2009.<br />

I broschyren hittar du:<br />

• beskrivningar av olika utbildningsalternativ<br />

• presentationer av skolorna<br />

• en utförlig redogörelse för reglerna vid ansökan<br />

och antagning<br />

• en översiktlig beskrivning av det åländska<br />

utbildningsväsendet<br />

I mitten av broschyren finns den ansökningsblankett<br />

som används vid ansökan till de skolor och<br />

utbildningsalternativ som deltar i den samåländska<br />

elevantagningen. Om du söker till någon annan<br />

utbildning får du ansökningshandlingar direkt från<br />

skolan.<br />

Söker du enligt antagning enligt prövning finns<br />

det en skild blankett som du kan få från din<br />

studiehandledare eller <strong>Åland</strong>s arbetsmarknads- och<br />

studieservicemyndighet (ams).<br />

Nyheter<br />

Försöksverksamhet inom yrkesutbildningen<br />

- studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Studerande inom yrkesutbildningen kan välja att läsa<br />

ett eller flera av de obligatoriska kärnämnena svenska,<br />

engelska och matematik enligt den läroplan som följs i<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum.<br />

Studierna i nämnda kärnämnen (4 studieveckor per<br />

läroämne) kan alltså ersättas med studier i svenska,<br />

engelska och matematik enligt lyceets läroplan (6-7<br />

kurser per läroämne).<br />

Efter att en studerande godkänts i kurserna i ett eller<br />

flera av avsedda läroämnen har studeranden rätt att<br />

delta i enskilda studentexamensprov i läroämnet eller<br />

läroämnena i fråga.<br />

Studentexamensprov ordnas årligen vid <strong>Åland</strong>s lyceum<br />

enligt de regelverk som studentexamensnämnden i<br />

Finland och skolans ledning anger.<br />

De yrkesutbildande skolorna i landskapet samarbetar vid<br />

genomförandet av försöksverksamheten och planerar<br />

studierna i samverkan med <strong>Åland</strong>s lyceum.<br />

Lärande i arbete och yrkesprov<br />

Inom den yrkesinriktade utbildningen införs successivt<br />

både lärande i arbete (inlärning i arbete) och yrkesprov.<br />

Lärande i arbete innebär målinriktade studier <strong>på</strong><br />

arbetsplatsen i enlighet med läroplanen. Studierna<br />

handleds och bedöms.<br />

Yrkesprov utförs i nära samarbete med arbetslivet.<br />

Syftet är att höja utbildningens kvalitet och kontrollera att<br />

utbildningen motsvarar arbetslivets krav. I bedömningen<br />

betonas praktisk kompetens och representanter för<br />

arbetslivet deltar i bedömningen. Yrkesprov består av<br />

olika delar och alla delar måste vara godkända för att få<br />

ut examen.<br />

Broschyren ges ut av <strong>Åland</strong>s <strong>landskapsregering</strong>,<br />

utbildnings- och kulturavdelningen.<br />

Programbeskrivningarna och skolpresentationerna har<br />

gjorts i samarbete med skolorna.<br />

Upplaga: 2 700 ex.<br />

Fler broschyrer kan fås av:<br />

<strong>Åland</strong>s <strong>landskapsregering</strong><br />

<strong>Utbildning</strong>s- och kulturavdelningen<br />

PB 1060, AX-22111 Mariehamn<br />

Tel 018-25 235<br />

Fax 018-19 188<br />

Broschyren och ansökningsblanketter<br />

finns också <strong>på</strong> nätet:<br />

www.regeringen.ax/utbildning_kultur<br />

Från och med årskurs 2 ges de studerande inom<br />

yrkesutbildningen möjlighet att ersätta studierna även i<br />

ett fjärde kärnämne, t ex samhällskunskap, med studier i<br />

samhällskunskap enligt lyceets läroplan (3-5 kurser).<br />

Efter att en studerande avlagt avsedda kurser i alla fyra<br />

nämnda läroämnen (svenska, engelska, matematik<br />

och samhällskunskap) har studeranden rätt att delta<br />

i studentexamensprov och kan därmed avlägga en<br />

fullständig studentexamen.<br />

<br />

Formgivning och layout:<br />

CG Sjöberg<br />

cg@remark.ax


2009-<br />

2010<br />

Innehåll<br />

Studieförberedande utbildning<br />

Studieförberedande utbildning __________________________ 4<br />

Studieförberedande utbildning med yrkesprofil<br />

Samhälleliga och sociala sektorn________________________ 6<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

El- och datateknik, inriktning datorteknik__________________ 7<br />

Fordons- och transportteknik___________________________ 8<br />

Företagsekonomi_ ____________________________________ 9<br />

Hotell och restaurang_________________________________ 10<br />

Media och kommunikation____________________________ 11<br />

Natur och miljö, inriktning naturföretagande______________ 12<br />

Naturbruk, inriktning rid- och travsport___________________ 13<br />

Sjöfart _ ____________________________________________ 14<br />

Sjöfart, inriktning däcks- och maskinreparatör_ ___________ 15<br />

Sjöfart, inriktning fartygselektriker ______________________ 16<br />

Sjöfart, inriktning vaktmaskinmästare____________________ 17<br />

Sjöfart, inriktning vaktstyrman__________________________ 18<br />

Social- och hälsovård _ _______________________________ 19<br />

Verkstads- och produktionsteknik _ _____________________ 20<br />

Yrkesträningen______________________________________ 21<br />

Annan utbildning<br />

Fri bildning__________________________________________ 22<br />

<strong>Åland</strong>s läroavtalscenter_ ______________________________ 23<br />

Skolor<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola__________________________________ 24<br />

<strong>Åland</strong>s handelsläroverk_ ______________________________ 26<br />

<strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola _____________________ 27<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum_______________________________________ 28<br />

<strong>Åland</strong>s naturbruksskola _______________________________ 29<br />

<strong>Åland</strong>s sjömansskola_________________________________ 30<br />

<strong>Åland</strong>s vårdinstitut ___________________________________ 31<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskola _ __________________________________ 32<br />

Ansökan och antagning<br />

Ansökan och antagning_______________________________ 33<br />

Programvisa vitsord_ _________________________________ 36<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogram som inte inleds årligen ______________ 36<br />

Samåländsk elevantagning. Ansökningskoder för skolor<br />

och utbildningsalternativ______________________________ 37<br />

<strong>Utbildning</strong> <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> – en översikt_____________________ 38


PROGRAM<br />

GY, minst 75 kurser<br />

Å L A N D S L Y C E U M<br />

Studieförberedande utbildning<br />

Vid gymnasiet <strong>Åland</strong>s lyceum ges studieförberedande utbildning. Den studieförberedande<br />

utbildningens uppgift är att ge bred allmänbildning och helhetsmässiga kunskaper och färdigheter.<br />

<strong>Utbildning</strong>en skall förbereda dig för fortsatta högskolestudier eller andra gymnasialstadiebaserade<br />

studier. <strong>Utbildning</strong>en leder till gymnasieexamen eller studentexamen.<br />

Gymnasieexamen / Studentexamen<br />

Studierna ordnas i kursform. En kurs omfattar ca sex<br />

lektioner per vecka under sex veckor. <strong>Utbildning</strong>ens<br />

hela lärokurs omfattar minst 75 kurser. En del kurser är<br />

obligatoriska, medan andra är valfria. Studietiden är tre år<br />

men kan vid behov förlängas till fyra år.<br />

<strong>Utbildning</strong>en omfattar individuella studieprogram<br />

inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott<br />

och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför<br />

det första läsåret, medan estetisk och humanistisksamhällsvetenskaplig<br />

inriktning väljs inför det andra<br />

läsåret. Oavsett vilken inriktning du väljer har du samma<br />

möjligheter till fortsatta studier, men om du planerar<br />

fortsatta studier inom det naturvetenskapliga, medicinska<br />

eller tekniska området bör du läsa lång lärokurs i<br />

matematik, fysik och kemi från årskurs 1. Dessa ämnen<br />

kan du läsa <strong>på</strong> den naturvetenskapliga inriktningen samt<br />

<strong>på</strong> inriktningen hälsa och idrott.<br />

Estetisk inriktning<br />

Är du intresserad av att stå <strong>på</strong> scen, uttrycka dig<br />

musikaliskt eller genom bild och form? Inom den estetiska<br />

inriktningen ges du möjlighet att fördjupa och utveckla<br />

• dina kunskaper och konstnärliga färdigheter i bildkonst,<br />

musik, dans eller teater och drama<br />

• dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier<br />

inom området för konst- och kulturvetenskaper.<br />

För att kunna välja fördjupning inom dans eller musik inför<br />

årskurs två måste du vara elev vid <strong>Åland</strong>s musikinstitut.<br />

Du måste också uppnå den färdighetsnivå som<br />

musikinstitutet kräver. Inträdesprov till musikinstitutet<br />

anordnas i maj 2009.<br />

Humanistisk-samhällsvetenskaplig<br />

inriktning<br />

Är du intresserad av språk, kultur eller kanske<br />

demokrati- och samhällsfrågor? Inom den humanistisksamhällsvetenskapliga<br />

inriktningen ges du möjlighet att<br />

fördjupa och utveckla<br />

• dina kunskaper i filosofi, historia, hälsokunskap,<br />

psykologi, religion eller livsåskådning, samhällskunskap<br />

och språk<br />

• dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta<br />

studier inom området för humanistiska och samhälleliga<br />

vetenskaper.<br />

Inriktning hälsa och idrott<br />

Är du intresserad av motion, kost och träning? Inom<br />

inriktningen hälsa och idrott ges du möjlighet att fördjupa<br />

och utveckla<br />

• dina kunskaper och din medvetenhet om gymnastikens<br />

och idrottens betydelse för det fysiska, psykiska och<br />

sociala välbefinnandet<br />

• dina kunskaper om förebyggande hälsoarbete<br />

• dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier<br />

<strong>på</strong> området för hälsa och idrott.<br />

Naturvetenskaplig inriktning<br />

Är du intresserad av naturens lagar och krafter,<br />

miljöfrågor eller att laborera i fysik och kemi? Inom den<br />

naturvetenskapliga inriktningen ges du möjlighet att<br />

fördjupa och utveckla<br />

• dina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och<br />

matematik<br />

• dina förutsättningar och ditt intresse för fortsatta studier<br />

inom områden för naturvetenskaper, medicin och teknik.<br />

AVGÅNGSBETYG OCH EXAMEN<br />

Under vårterminen i årskurs två väljer du vilken slutexamen<br />

du vill avlägga. Oberoende av vilket främmande språk du<br />

läst (finska, franska, spanska eller tyska) kan du avlägga<br />

antingen student- eller gymnasieexamen.<br />

Studentexamen<br />

För att erhålla avgångsbetyg och studentexamen skall<br />

du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska<br />

och valfria kurser (se tabellen <strong>på</strong> nästa sida). Du skall<br />

dessutom med godkänd bedömning delta i minst fyra<br />

studentexamensprov, av vilka provet i svenska och<br />

litteratur är obligatoriskt. Därutöver skall du delta i tre prov<br />

som kan vara provet i engelska (eller annat främmande<br />

språk), finska, matematik eller provet i ett realämne.<br />

Gymnasieexamen<br />

För att erhålla avgångsbetyg och gymnasieexamen skall<br />

du avlägga minst 75 kurser. Du läser både obligatoriska<br />

och valfria kurser (se tabellen <strong>på</strong> nästa sida). Du skall<br />

dessutom med godkänd bedömning delta i en kurs i<br />

vetenskapsteori och därtill framlägga ett omfattande<br />

skriftligt examensarbete.


Å L A N D S L Y C E U M<br />

PROGRAM<br />

OBLIGATORISKA OCH VALFRIA KURSER<br />

Antalet obligatoriska och valfria kurser varierar beroende <strong>på</strong> vald inriktning. På alla inriktningar förutom Hälsa och idrott<br />

skall du utöver de obligatoriska kurserna också välja ett antal fördjupade inriktningskurser.<br />

Läroämnen<br />

Obligatoriska Valfria<br />

kurser kurser<br />

Svenska och litteratur 6 5<br />

Engelska 6 4<br />

1)<br />

Finska, nybörjar- 8 3/11<br />

1)<br />

Finska, fortsättnings- 7 2/9<br />

1)<br />

Finska, avancerad 6 0/6<br />

1)<br />

Franska 8 3/11<br />

Ryska 8<br />

1)<br />

Spanska 8 1/9<br />

1)<br />

Tyska 8 3/11<br />

2)<br />

Matematik kort lärokurs 6 4<br />

2)<br />

Matematik lång lärokurs 10 6<br />

Fysik kort kurs 2<br />

Fysik lång kurs 0/6 3<br />

Kemi kort kurs 2<br />

Kemi lång kurs 0/3 5<br />

Biologi 2 5<br />

Geografi 2 2<br />

Läroämnen<br />

Obligatoriska Valfria<br />

kurser kurser<br />

Religion/livsåskådning 2/3 4/3<br />

Filosofi 1 3<br />

3)<br />

Psykologi 0/1 7/6<br />

Historia 3/4 5/4<br />

Samhällskunskap 3 2<br />

Idrott 4 3<br />

Hälsokunskap 1/3 2/0<br />

Hälsa och idrott 0/6<br />

4)<br />

Bildkonst 1/9 9/1<br />

4)<br />

Musik 0/8 7<br />

4)<br />

Teater 0/8 8/0<br />

Informationsteknik 6<br />

Lärandestrategi 1<br />

5)<br />

Externa kurser 8<br />

6)<br />

Interna kurser 15<br />

Totalt antal kurser 53-60<br />

1)<br />

Förutom engelska skall minst ett främmande språk ingå i studierna.<br />

2)<br />

Du läser antingen kort eller lång lärokurs i matematik.<br />

3)<br />

Första kursen i psykologi är valfri om du läser den naturvetenskapliga inriktningen eller om du läser lång matematik<br />

<strong>på</strong> inriktningen Hälsa och idrott.<br />

4)<br />

Studerande <strong>på</strong> estetisk eller humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning skall också som obligatorisk kurs välja en<br />

valfri kurs inom bildkonst, musik eller teater.<br />

5)<br />

Externa kurser är kurser som någon annan utbildningsanordnare ordnar, t ex <strong>Åland</strong>s musikinstitut och idrottsföreningar.<br />

6)<br />

Interna kurser är t ex specialidrotten för studerande <strong>på</strong> inriktningen Hälsa och idrott.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum ger dig en mycket god grund för vidare studier, oavsett skolform och nivå. De obligatoriska kurserna<br />

ger dig en bred allmänbildning, medan de valfria kurserna ger dig möjlighet till fördjupning inom ämnesområden som<br />

intresserar dig. Högskolor, universitet och framtida arbetsliv kräver egen drivkraft, kritiskt förhållningssätt och förmåga att<br />

kommunicera. I lyceets undervisning får du träna och utveckla dessa färdigheter.<br />

Studentexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet såväl nationellt som<br />

internationellt.<br />

Gymnasieexamen: Ger behörighet för studier vid yrkeshögskolor, Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>, Svenska social- och kommunalhögskolan<br />

i Helsingfors, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Åbo Akademi. Till Tekniska högskolan sker antagning<br />

per dispensansökan. Helsingfors universitet har inte slagit fast antagningskriterier för denna examen. Gymnasieexamen ger<br />

behörighet för högskolestudier i Sverige och övriga nordiska länder. Du har möjlighet att söka till utbildningar i övriga världen<br />

men det är den enskilda utbildningsanordnaren som bestämmer hur din gymnasieexamen värderas.


PROGRAM<br />

SOS 120 sv<br />

Å L A N D S Y R K E S S K O L A<br />

Studieförberedande utbildning med yrkesprofil<br />

Samhälleliga och sociala sektorn<br />

Sociokant<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska 1)<br />

Engelska 1)<br />

Matematik 1)<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Finska/tyska<br />

25 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

4 sv<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet inom samhälleliga och<br />

sociala sektorn är ett studieförberedande utbildningsprogram<br />

med yrkesprofil, vilket betyder att<br />

du får behörighet att studera vidare <strong>på</strong> högskolenivå<br />

men att du även får en viss yrkeskompetens.<br />

<strong>Utbildning</strong>en passar dig som är intresserad av<br />

samhällsfrågor i allmänhet och barn- och ungdomsfrågor<br />

i synnerhet. Vi förutsätter att du vill<br />

arbeta med människor både under studietiden och<br />

i yrkeslivet.<br />

Yrkesämnen<br />

80 sv<br />

Svenska 1)<br />

Engelska 1)<br />

Finska/tyska<br />

Matematik 1)<br />

Miljökunskap<br />

Samhällskunskap<br />

Naturkunskap<br />

Etik<br />

Historia<br />

Informations- och kommunikationsteknologi<br />

Juridikens grunder<br />

Psykologi<br />

Socialkunskap<br />

Skapande verksamhet<br />

Examensarbete<br />

Arbetspraktik<br />

1)<br />

Enligt samma läroplan som <strong>Åland</strong>s lyceum<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Om du efter avklarad sociokantutbildning väljer att<br />

börja jobba är assistent <strong>på</strong> daghem eller i skola,<br />

ungdomsledare eller kanslist inom den offentliga sektorn<br />

tänkbara arbeten. Men grundtanken med studieförberedande<br />

utbildning är att du skall fortsätta studera.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

SOS är ett studieförberedande program med yrkesprofil.<br />

Du får behörighet för vidarestudier <strong>på</strong> högskolenivå. Om<br />

du väljer att studera har du behörighet för studier inom<br />

den sociala, samhälleliga och pedagogiska sektorn samt<br />

delar av vårdsektorn, och även inom den ekonomiska och<br />

juridiska sektorn.<br />

Valbara ämnen<br />

15 sv<br />

Pedagogiskt ledarskap<br />

Ungdomsledarskap<br />

Historia<br />

Hälsa och idrott<br />

Samhällskunskap, internationella relationer<br />

Språk<br />

Projekt<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket<br />

kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.


Å L A N D S Y R K E S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

EDTd 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

El- och datorteknik<br />

inriktning datorteknik<br />

Datormontör<br />

Väljer du datorinriktningen inom el- och<br />

dataprogrammet kommer du naturligtvis att<br />

syssla med datorer och datorteknik men även<br />

ämnen som elektronik, nätverkskunskap och<br />

programmering ingår i studierna. Första studieåret<br />

innehåller allmäntekniska studier inom både<br />

metall- och elteknik. <strong>Utbildning</strong>en ger en bra<br />

grund för jobb och/eller för fortsatta studier inom<br />

databranschen.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som datormontör kan du arbeta med installation, service<br />

och administration av datorer och dess kringutrustning<br />

samt med program och datanät. Du kan även arbeta med<br />

utveckling och anpassning av program och datorsystem.<br />

Inom industrin kan du arbeta som servicemontör för olika<br />

automater och datorsystem. Hos telefonbolagen kan du<br />

arbeta som telemontör.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon<br />

yrkeshögskola? Vid Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> finns flera<br />

tänkbara utbildningsalternativ. I Sverige finns möjlighet<br />

till kvalificerad yrkesutbildning som <strong>på</strong>byggnad <strong>på</strong><br />

programmet inom el- och datateknik. För fortsatta studier<br />

inom det datatekniska området <strong>på</strong> högskolenivå i Sverige<br />

krävs oftast kompletterande studier.<br />

Yrkesämnen<br />

Grundläggande studier<br />

• baskunskaper inom el- och<br />

databranschen<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• elektronik och datorkommunikation<br />

• datorteknik<br />

I yrkesstudierna ingår arbetspraktik<br />

och examensarbete.<br />

80 sv<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesämnesblocket<br />

Blocket för vidare studier<br />

Språkblocket<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.


PROGRAM<br />

FTT 120 sv<br />

Å L A N D S Y R K E S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Fordons- och transportteknik<br />

Fordonsmekaniker<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Grundläggande studier<br />

• baskunskaper inom fordonsbranschen<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

80 sv<br />

Inom programmet för fordons- och<br />

transportteknik får du lära dig avancerad teknik<br />

inom branschen. Det är ett program för dig som<br />

har ett starkt teknikintresse och tycker om att<br />

lösa tekniska problem. En del av utbildningstiden<br />

är avsatt för fordonsel och elektronik. Vill<br />

du lära dig arbeta med godshantering inom<br />

transportområdet kan du välja transportteknik<br />

inom den valbara ramen. Under tredje året har du<br />

möjlighet att få ett ADR-intyg vilket ger dig rätt att<br />

som chaufför transportera farligt gods.<br />

Du har också möjlighet att studera tredje året<br />

vid Westerlundska gymnasiet i Enköping inom<br />

områdena: karosseriteknik, lackering eller tyngre<br />

fordon alt. maskinteknik.<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• service och reparationsteknik<br />

• systemteknik<br />

• karosseriteknik<br />

I yrkesstudierna ingår arbetspraktik<br />

och examensarbete.<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesämnesblocket<br />

Blocket för vidare studier<br />

Språkblocket<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som fordonsmekaniker kommer du att reparera fordon<br />

eller maskiner av olika slag. Med dagens avancerade<br />

teknik innebär det att du arbetar med kvalificerade<br />

arbetsuppgifter där bl a elektronik och datateknik<br />

ingår. <strong>Utbildning</strong>en förbereder även för jobb inom<br />

transportbranschen.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon<br />

yrkeshögskola? Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> är ett<br />

utbildningsalternativ. I Sverige finns möjligheter till<br />

kvalificerad yrkesutbildning som <strong>på</strong>byggnad <strong>på</strong><br />

programmet. För fortsatta studier <strong>på</strong> högskolenivå inom<br />

teknikområdet i Sverige krävs kompletterande studier.


Å L A N D S H A N D E L S L Ä R O V E R K<br />

PROGRAM<br />

HA 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Företagsekonomi<br />

Merkonom<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet företagsekonomi<br />

förbereder dig för att självständigt kunna sköta<br />

löpande administrativa arbetsuppgifter <strong>på</strong> kontor<br />

och kanslier, uppgifter inom ekonomi, försäljning,<br />

inköp, marknadsföring och produktutveckling.<br />

Eftersom allt fler arbetsuppgifter <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> kräver<br />

kontakter utomlands skall utbildningen betona<br />

förmåga att samarbeta både med närregioner<br />

och internationellt.<br />

Yrkesämnen<br />

80 sv<br />

Yrkesinriktade studier, företagsekonomi<br />

• kontorslära<br />

• redovisning<br />

• marknadsföring<br />

• företagsekonomi samt<br />

• samhällsekonomi och juridik<br />

Fördjupade studier i marknadsföring<br />

ALTERNATIVT redovisning<br />

(valet av fördjupningsstudier görs i maj<br />

i årskurs 1)<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Valbara yrkesämnen<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Valbara yrkesämnen enligt de kurser som erbjuds<br />

läsårsvis<br />

Övriga valbara ämnen<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Efter examen arbetar du inom handel, inom bank- och<br />

försäkringsbranschen, rederi- och sjöfartsnäringen,<br />

turism, inom den offentliga sektorn eller inom industrin.<br />

Många merkonomer arbetar som egna företagare i olika<br />

branscher.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Studieprogrammet ger behörighet för vissa högskolestudier<br />

i Finland och i Sverige. Det är vanligt att en<br />

merkonom fortsätter sina studier inom Högskolan <strong>på</strong><br />

<strong>Åland</strong> eller <strong>på</strong> ekonomprogram i Finland eller i Sverige.<br />

Många merkonomer väljer andra studieinriktningar som<br />

språk, turism, juridik etc.<br />

I utbildningen ingår Lärande i arbete (LIA) 20 sv.<br />

LIA förverkligas genom skolans café, näringslivsprojekt<br />

och arbetspraktik.<br />

Den nationella merkonomläroplanen genomgår för<br />

närvarande en förnyelse vilket kan leda till ändringar<br />

i utbildningsprogrammet.


PROGRAM<br />

HR 120 sv<br />

ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA<br />

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA OCH ÅLANDS YRKESSKOLA<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Hotell- och restaurang<br />

Kock eller Servitör<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet inom hotell- och<br />

restaurangbranschen syftar till att ge<br />

grundläggande kunskaper för arbete inom hotelloch<br />

restaurangverksamhet, storkök samt inom<br />

kryssningstrafiken. Programmet syftar även till att<br />

ge en grund för fortsatt lärande i arbetslivet och<br />

för vidare studier. Efter ett gemensamt första år<br />

delar sig programmet i två grenar: KOCK OCH<br />

SERVITÖR.<br />

Du som väljer grenen kock får fördjupade kunskaper i<br />

matproduktion, matsedelsplanering, livsmedelshantering,<br />

näringskunskap, ekonomi, marknadsföring och<br />

kundservice.<br />

Du som väljer grenen servitör får fördjupade kunskaper<br />

i serverings-, kassa- och redovisningsteknik,<br />

produktkännedom om mat, vin och starka drycker samt<br />

försäljning och kundbetjäning <strong>på</strong> restauranger samt inom<br />

färj- och kryssningstrafiken.<br />

De valbara ämnena ger dig ytterligare möjlighet att inom<br />

din gren välja inriktning mot det du är mest intresserad av.<br />

Om någondera grenen får för många sökande görs urvalet<br />

<strong>på</strong> basen av studieresultaten under det första året.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Efter genomförd grundutbildning, beroende <strong>på</strong> inriktning,<br />

kan du arbeta som restaurangkock, storhushållskock,<br />

kock inom färj- och kryssningstrafiken eller som servitör<br />

<strong>på</strong> restauranger eller inom färj- och kryssningstrafiken.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Med utbildningsprogrammet inom hotell- och<br />

restaurangbranschen som bas kan du studera vidare till<br />

barmästare 20 sv, vinkypare/sommelier 20 sv eller fortsätta<br />

med en <strong>på</strong>byggnadsutbildning till köksmästare 60 sv eller<br />

bagare/restaurangkonditor 40 sv. Du kan också fortsätta<br />

studierna <strong>på</strong> högre nivå, <strong>på</strong> ”yrkeshögskoleprogrammet<br />

för hotell- och restaurangservice”, Hospitality<br />

Management, 210 sp, vid Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

Yrkesämnen<br />

80 sv<br />

Grundläggande studier<br />

30 sv<br />

• grundservice i hotell och restauranger<br />

Yrkesinriktade studier<br />

50 sv<br />

Kock<br />

• arbetsuppgifter i restaurangkök<br />

• tillredning av restaurangrätter<br />

• gastronomiskt projekt<br />

• tillredning och servering av specialiteter<br />

i restaurang<br />

Servitör<br />

• arbete i restaurangsal<br />

• hotell-, restaurang- och konferensservice<br />

• gastronomiskt projekt<br />

• tillredning och servering av specialiteter<br />

i restaurang<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

• Valbara studiehelheter inom yrkesområdet<br />

• Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

• Övriga valbara ämnen<br />

<strong>Utbildning</strong>en inom hotell- och restaurangprogrammet<br />

sker i samverkan mellan tre skolor:<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskola, <strong>Åland</strong>s sjömansskola och<br />

<strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola. Under det första<br />

studieåret är utbildningen i huvudsak förlagd till<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskola och <strong>Åland</strong>s sjömansskola. Under<br />

det andra studieåret överflyttas en servitör- och en<br />

kockklass till <strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola.<br />

Det tredje studieåret är i sin helhet förlagt till <strong>Åland</strong>s<br />

hotell- och restaurangskola.<br />

10


Å L A N D S Y R K E S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

MK 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Media och kommunikation<br />

Medieassistent<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Grundläggande studier<br />

• baskunskaper inom media<br />

och kommunikation<br />

• teknisk datorkunskap<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• grafisk kommunikation<br />

• medieproduktion<br />

• multimedia A<br />

• grafisk illustration<br />

I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och<br />

examensarbete.<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

80 sv<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesämnesblocket<br />

Blocket för vidare studier<br />

Språkblocket<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet inom media och<br />

kommunikation ger grundläggande utbildning<br />

inom medieområdet med inriktning <strong>på</strong> grafisk<br />

design. Här arbetar vi med grafiska produkter<br />

från idé till tryck eller elektronisk publicering.<br />

Första året får du baskunskaper i grafisk<br />

formgivning och bild- och texthantering och du<br />

bekantar dig med den grafiska arbetsgången från<br />

idé till färdig produkt. Från och med andra året<br />

kan du specialisera dig inom yrkesområdet eller<br />

förbereda dig för fortsatta studier. En stor del av<br />

undervisningen består av verklighetsnära projekt<br />

där du samarbetar med andra och där flera<br />

ämnen ingår.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Med kunskaper inom medieområdet och kommunikation<br />

via text, bild och ljud kan du exempelvis jobba <strong>på</strong><br />

reklambyråer, tidningar, tryckerier och marknadsoch<br />

informationsavdelningar <strong>på</strong> olika företag. Eget<br />

företagande är vanligt inom branschen.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Programmet Media och kommunikation är en bra grund<br />

för dig som vill studera inom t ex grafisk teknik, grafisk<br />

formgivning, design, journalistik, medieteknik, bild-,<br />

ljud- och musikteknik, informationsteknologi, datorgrafik<br />

och animation. Till dessa vidareutbildningar är ofta<br />

arbetsprover och andra inträdesprov avgörande för<br />

intagning. För fortsatta studier inom vissa områden vid<br />

högskolor i Sverige krävs tilläggsstudier.<br />

11


PROGRAM<br />

NAn 120 sv<br />

Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Natur och Miljö - naturföretagande<br />

Naturföretagare<br />

I programmet inom natur och miljö kan du välja<br />

naturföretagande som inriktning. Inom inriktningen<br />

lär du dig det viktigaste för att kunna arbeta som<br />

naturföretagare och läsa vidare inom branschen.<br />

Naturföretagare är som begrepp en relativt ny<br />

yrkesbenämning. Med naturföretagare avses en<br />

person som utnyttjar naturens produkter eller<br />

producerar naturupplevelser <strong>på</strong> ett ansvarsfullt<br />

sätt. Den här inriktningen passar med andra ord<br />

dig som tycker om att vara ute i skog och mark<br />

och som gillar olika naturaktiviteter.<br />

I inriktningen ingår yrkesämnen två hela dagar i veckan,<br />

då du får lära dig grundläggande ämnen så som naturoch<br />

friluftskunskap, ekologi och artkännedom, att röra<br />

dig i terräng både till fots, med kanot och båt och med<br />

olika arbetsmaskiner så som traktor och fyrhjuling. Du<br />

får lära dig att planera, anlägga och sköta olika typer<br />

av vandringsleder samt grunderna i naturturism och<br />

guidning. Det ingår också att lära sig natur- och miljövård,<br />

viltvård och fiske.<br />

Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja<br />

praktiska valbara ämnen får du större kunskap inom t ex<br />

olika former av turism. Är ditt mål att utbilda dig vidare<br />

inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen enligt<br />

<strong>Åland</strong>s lyceums läroplan. Under utbildningen finns flera<br />

praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i olika<br />

naturföretag.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som utbildad naturföretagare kan du jobba med jaktfiske-<br />

och naturturism, som miljö- och landskapsvårdare,<br />

viltvårdare och viltuppfödare eller sköta ett eget företag i<br />

branschen.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

I Sverige finns flera utbildningar inom branschen <strong>på</strong><br />

högskolenivå, bl.a. skogsmästare och jägmästare.<br />

Fortsatta studier <strong>på</strong> högskolenivå i Sverige kräver<br />

kompletterande studier. Du kan även studera vidare i<br />

yrkeshögskola och bli miljöplanerare, skogsbruksingenjör<br />

eller agrolog.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

Yrkesämnen<br />

80 sv<br />

Gemensamma yrkesinriktade ämnen<br />

• Arbetsskydd och första hjälp<br />

• Teknik och anläggning<br />

• Naturkunskap<br />

• Friluftskunskap<br />

• Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

• Planering och anläggning av friluftsleder<br />

• Grunderna i naturturism<br />

• Vård av biologiska livsmiljöer<br />

• Jakt, viltvård och fiske<br />

• Lärande i arbete<br />

Valbara ämnen<br />

Fisketurism och fiskeguidning<br />

Jaktturism och jaktguidning<br />

Tillvaratagande av naturprodukter<br />

Naturturism och naturguidning<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

19 sv<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket<br />

kan leda till ändringar i utbildningsprogrammet.<br />

12


Å L A N D S N A T U R B R U K S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

NAh 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Naturbruk - ridsport/travsport<br />

Hästskötare<br />

I programmet inom naturbruk kan du välja<br />

ridsport/travsport som inriktning. Inom<br />

inriktningen lär du dig det viktigaste för att kunna<br />

arbeta som hästskötare och läsa vidare inom<br />

hästbranschen.<br />

Du jobbar med häst minst två hela dagar i veckan och<br />

lär dig att sköta hästar och stall. Varje dag ingår träning<br />

i ridning. Förutom det teoretiska ämnet ridlära ingår<br />

ämnen inom hästkunskap; beteende, närmiljö, anatomi,<br />

fysiologi, hälso- och sjukvård och avel. Följande kurser<br />

ingår också: hästens grundutbildning, att leda och<br />

undervisa barn och ungdom samt grunderna i hovbeslag<br />

och skoning för att avlägga tappskoexamen. Andra<br />

viktiga ämnen är ekonomi, grunderna i foderproduktion,<br />

betes- och landskapsvård, underhåll av anläggning<br />

och att kunna köra traktor och använda de viktigaste<br />

maskinerna.<br />

Du kan delvis själv styra din inriktning. Genom att välja<br />

praktiska valbara paket får du större kunskap inom t ex<br />

teknik och husdjursskötsel. Är ditt mål att utbilda dig<br />

vidare inom branschen kan du välja att läsa vissa ämnen<br />

enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan. Under utbildningen finns<br />

flera praktikperioder där du har möjlighet att få inblick i<br />

olika hästföretag.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

En hästskötare arbetar huvudsakligen inom rideller<br />

travbranschen. Arbetsplatsen kan vara <strong>på</strong><br />

ridskolor, träningsanläggningar eller inom avel. I<br />

hästskötarutbildningen får du även de ekonomiska<br />

kunskaper som behövs för att starta eget företag.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

I Sverige finns flera utbildningar inom branschen <strong>på</strong><br />

högskolenivå, t ex hippologprogrammet, då kan du<br />

välja mellan ridlärare, stallchef eller trav och galopp,<br />

lantmästarprogrammet och djursjukvårdarprogrammet.<br />

Fortsatta studier <strong>på</strong> högskolenivå i Sverige kräver<br />

kompletterande studier. Du kan även studera vidare i<br />

yrkeshögskola och bli agrolog.<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en förnyelse vilket kan<br />

leda till ändringar i utbildningsprogrammet.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

Yrkesämnen<br />

80 sv<br />

Gemensamma yrkesinriktade ämnen<br />

• Teknik och anläggning<br />

• Växtodling<br />

• Djurkunskap, ingår lärande i arbete<br />

• Foderproduktion och betesvård<br />

• Naturkunskapsämnen (t ex miljökunskap)<br />

• Ekonomi/entreprenörskap/examensarbete<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

• Häst- och stallvård<br />

- utfodringsrutiner<br />

- stallet och hästens dagliga skötsel<br />

- dekorativ hästvård<br />

- praktiska hästhanteringsmoment<br />

• Ridning/ridlära el. körning/travlära<br />

- ryttarens utbildning: dressyr, hoppning,<br />

terrängritt<br />

- kuskens utbildning: E-körlicens<br />

• Hästkunskap<br />

- hästens historia<br />

- hästens beteende och närmiljö<br />

- hästens foder<br />

- hästens anatomi och fysiologi<br />

- hästens träningslära<br />

- hästens hälsa- och sjukvård<br />

- hästens reproduktion<br />

- hästens hovvård och skoning<br />

- hästens grundutbildning (rid eller trav)<br />

- undervisa och leda barn och ungdom i<br />

ridsport eller travsport<br />

Lärande i arbete<br />

Valbara ämnen<br />

Husdjursskötsel,<br />

Smådjursskötsel<br />

Undervisa i ridning<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

19 sv<br />

13


PROGRAM<br />

SJ 120 sv<br />

Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Sjöfart<br />

Däcks- och maskinreparatör<br />

Fartygselektriker<br />

Vaktmaskinmästare<br />

Vaktstyrman<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Studieår 1<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Vaktmansutbildning<br />

• Navigation<br />

• Maskinlära<br />

• Nödsituation och hälsolära<br />

• Handledd praktik<br />

Yrkesinriktade studier<br />

8 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

32 sv<br />

27 sv<br />

5 sv<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet inom sjöfart ger dig<br />

under första studieåret en god inblick i alla de<br />

driftsarbeten som förekommer ombord <strong>på</strong> ett<br />

fartyg och ger dig grundläggande kunskaper<br />

inom branschen. Du kan söka behörighetsbrev<br />

som vaktman redan efter första årets studier,<br />

vilket förutsätter att kraven <strong>på</strong> syn, hörsel och<br />

färgseende är de som gäller för däckstjänst. Efter<br />

den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig<br />

programmet från fjärde perioden i fyra inriktningar:<br />

däcks- och maskinreparatör, fartygselektriker,<br />

vaktmaskinmästare och vaktstyrman. Om du har<br />

för avsikt att välja inriktningen vaktmaskinmästare<br />

eller vaktstyrman så väljer du att läsa fördjupad<br />

matematik.<br />

Arbetet ombord <strong>på</strong> fartyg ställer särskilda krav <strong>på</strong> hälsan,<br />

som därför kontrolleras, dels innan man första gången<br />

får anställning till sjöss och dels därefter regelbundet<br />

med vissa tidsintervaller. Kontroller sker med stöd av en<br />

skild förordning om läkarundersökning av sjömän (FFS<br />

476/80).<br />

För alla som antas till sjöfartsprogrammet gäller att man<br />

måste visa att man uppfyller kraven för däckstjänst. Detta<br />

för att man efter utbildningens slut skall få de behörigheter<br />

som utbildningen möjliggör. Däckstjänst förutsätter bl a<br />

bra syn och hörsel och felfritt färgseende.<br />

14


Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

SJ 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Sjöfart – Däcks- och maskinreparatör<br />

Däcks- och maskinreparatör<br />

Inriktningen till däcks- och maskinreparatör är<br />

för dig som önskar en praktisk utbildning för ett<br />

framtida jobb ombord <strong>på</strong> fartyg såsom manskap<br />

och/eller i lägre befälsbefattning. <strong>Utbildning</strong>en<br />

ger dig möjlighet till många olika behörigheter<br />

såsom vaktman, maskinman/matros, förare,<br />

reparatör/båtsman, skeppare i inrikestrafik<br />

och maskinskötare, beroende <strong>på</strong> studiernas<br />

omfattning och mängden fartygsförlagd praktik.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Efter utbildningen kan du arbeta som manskap ombord<br />

<strong>på</strong> fartyg. Som manskap jobbar du i allmänhet med<br />

däcksuppgifter eller i maskinrummet, med vaktuppgifter,<br />

förtöjning, fartygsunderhåll, reparationer av maskiner<br />

och anläggningar och med förebyggande underhåll.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera<br />

vidare vid någon yrkeshögskola? Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong><br />

är då ett tänkbart alternativ med utbildning till sjökapten<br />

eller ingenjör. Fortsatta studier <strong>på</strong> högskolenivå inom<br />

teknikområdet i Sverige kräver oftast kompletterande<br />

studier.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Studieår 2 och 3<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• Allmäntekniska studier<br />

• Fartygsmaskinteknik<br />

• El- och automationsteknik<br />

• Service och underhåll<br />

• Transportteknik<br />

• Arbetspraktik<br />

• Examensarbete<br />

13 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

2 sv<br />

48 sv<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Skeppare i inrikestrafik<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Övriga valbara ämnen<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

15


PROGRAM<br />

SJ 120 sv<br />

Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Sjöfart – fartygselektriker<br />

Fartygselektriker<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Studieår 2 och 3<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

13 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

2 sv<br />

Yrkesämnen<br />

48 sv<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• Elteknik<br />

• Elektronik<br />

• Elmaskiner och –installationer<br />

• Alarm- och övervakningsutrustning<br />

• Automationsteknik <strong>på</strong> fartyg<br />

• El- och maskindrift <strong>på</strong> fartyg<br />

• Navigations- och<br />

kommunikationsutrustning<br />

• Arbetspraktik<br />

• Examensarbete<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Övriga valbara ämnen<br />

Denna inriktning ger dig behörighetsbrev som<br />

fartygselektriker och möjligheter till arbete<br />

ombord <strong>på</strong> fartyg med hela världen som<br />

arbetsfält. Du kommer under utbildningen att<br />

jobba med elinstallation, automation och datorer,<br />

vilket ger dig en bred elutbildning.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som fartygselektriker söker du jobb ombord <strong>på</strong> fartyg.<br />

Dina arbetsuppgifter är att underhålla och reparera<br />

den el-, automations- och datatekniska utrustning som<br />

finns i fartygets maskinrum, <strong>på</strong> däck och <strong>på</strong> bryggan.<br />

Arbetet är självständigt då det oftast finns bara en<br />

elektriker ombord. Undantag är passagerarfartyg och<br />

vissa specialfartyg vilka kan ha flera elektriker med en<br />

elmästare som förman.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera<br />

vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola?<br />

Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> är då ett tänkbart alternativ med<br />

utbildning till ingenjör eller fartygselmästare inom<br />

utbildningsprogrammet elektroteknik. Fortsatta studier<br />

<strong>på</strong> högskolenivå inom teknikområdet i Sverige kräver<br />

kompletterande studier.<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

16


Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

SJ 120 sv<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Sjöfart- vaktmaskinmästare<br />

Vaktmaskinmästare<br />

Den grundläggande yrkesutbildningen till<br />

vaktmaskinmästare är ett inriktningsalternativ inom<br />

sjöfartsprogrammet. Vaktmaskinmästarexamen<br />

berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev som<br />

maskinbefäl d v s vaktmaskinmästare. Studierna<br />

till vaktmaskinmästare ger dig också en generell<br />

behörighet att studera vidare <strong>på</strong> högskolenivå.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som vaktmaskinmästare kommer du att jobba som<br />

maskinbefäl ombord <strong>på</strong> fartyg. Dina arbetsuppgifter är<br />

att vara arbetsledare för manskap, samt sköta drift och<br />

underhåll av maskiner och anläggningar ombord.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Vill du studera vidare i högskola, varför inte studera<br />

vidare till ingenjör vid någon yrkeshögskola? Högskolan<br />

<strong>på</strong> <strong>Åland</strong> är då ett tänkbart alternativ med utbildning till<br />

övermaskinmästare och ingenjör inom maskinteknik.<br />

Högskolestudier inom teknikområdet i Sverige kräver<br />

kompletterande studier.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Studieår 2 och 3<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• Fartygsmaskinteknik<br />

• Sjömanskap och ledarskap<br />

• El- och automationslära<br />

• Service och underhåll<br />

• Engelska<br />

• Matematik<br />

• Fysik<br />

• Kemi<br />

• Arbetspraktik<br />

• Examensarbete<br />

13 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

2 sv<br />

48 sv<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Övriga valbara ämnen<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

17


PROGRAM<br />

SJ 120 sv<br />

Å L A N D S S J Ö M A N S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Sjöfart – vaktstyrman<br />

Vaktstyrman<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Studieår 2 och 3<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• Navigation<br />

• Transportteknik<br />

• Sjömanskap och ledarskap<br />

• Sjöradiolära<br />

• Engelska<br />

• Matematik<br />

• Fysik<br />

• Kemi<br />

• Arbetspraktik<br />

• Examensarbete<br />

13 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

2 sv<br />

48 sv<br />

Den grundläggande yrkesutbildningen till<br />

vaktstyrman är ett inriktningsalternativ inom<br />

sjöfartsprogrammet. Vaktstyrmansexamen<br />

berättigar dig att ansöka om behörighetsbrev<br />

som däcksbefäl d v s vaktstyrman. Studierna till<br />

vaktstyrman ger dig också en generell behörighet<br />

att studera vidare <strong>på</strong> högskolenivå.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Efter utbildningen kan du arbeta som vakthavande<br />

styrman ombord <strong>på</strong> fartygen eller som befälhavare <strong>på</strong><br />

mindre fartyg (Förordning 1256/97). Dina arbetsuppgifter<br />

är att som vakthavande befäl sköta framfarten av fartyget<br />

och/eller vara arbetsledare för manskap.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Du kan fortsätta dina studier till sjökapten t ex vid<br />

Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> eller fortsätta dina studier vid<br />

någon av yrkeshögskolorna i riket. Fortsatta studier <strong>på</strong><br />

högskolenivå i Sverige kräver oftast kompletterande<br />

studier.<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesinriktade ämnen<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Övriga valbara ämnen<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

18


Å L A N D S V Å R D I N S T I T U T<br />

PROGRAM<br />

VÅ 120 sv<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen/Gemensamma studier<br />

Obligatoriska studier (16 sv)<br />

Svenska*<br />

Engelska*<br />

Matematik*<br />

Finska<br />

Fysik o kemi<br />

Samhälls- och arbetslivskunskap<br />

Gymnastik o hälsokunskap<br />

Konst och kultur<br />

*Kan bytas mot fördjupade studier<br />

20 sv<br />

4 sv<br />

2 sv<br />

3 sv<br />

1 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

Valfria tilläggsstudier inom de obl studierna (4 sv)<br />

Informations- o kommunikationsteknik 1-2 sv<br />

Etik<br />

1-2 sv<br />

Miljökunskap<br />

1-2 sv<br />

Yrkesinriktade studier<br />

Gemensamma yrkesinriktade studier (50 sv)<br />

Stöd för utveckling och handledning<br />

Vård och omsorg<br />

Stöd för rehabilitering<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogram (40 sv)<br />

Akutvård<br />

Rehabilitering<br />

Vård och fostran av barn och unga<br />

Mentalhälsoarbete och missbrukarvård<br />

Sjukvård och omsorg<br />

Mun- och tandvård<br />

Handikappomsorg<br />

Äldreomsorg<br />

Kundbetjäning och informationshantering<br />

90 sv<br />

16 sv<br />

22 sv<br />

12 sv<br />

Valfria studier<br />

10 sv<br />

Inom ramen av de valfria studierna ges studerande<br />

möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap inom ämnen<br />

som tangerar vård, t ex i form av praktikprojekt. De<br />

valfria studierna kan också utgöras av fördjupade<br />

kurser enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan. Som valfria<br />

studier erbjuds:<br />

Vårdmatematik<br />

Svensk grammatik (Åk 1)<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknik<br />

Litteratur (Åk 2)<br />

Tecken som stöd<br />

Drama (Åk 2)<br />

Miljökunskap<br />

Engelska II<br />

Engelska III<br />

Arbetshandledning (Up)<br />

Vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut ordnas årligen tre<br />

utbildningsprogram enligt följande:<br />

•År 08/09 Äldreomsorg + handikappomsorg +<br />

sjukvård och omsorg<br />

•År 09/10 Äldreomsorg + handikappomsorg +<br />

sjukvård och omsorg<br />

2 sv<br />

1 sv<br />

1-3 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1-3 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

2 sv<br />

Om du som studerande önskar delta i ett annat Up<br />

har du möjlighet att genomföra det sista året av<br />

studierna <strong>på</strong> någon av de svenskspråkiga skolor <strong>på</strong><br />

fastlandet som utbildar närvårdare.<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Social- och hälsovård<br />

19<br />

Närvårdare<br />

<strong>Utbildning</strong> inom social- och hälsovård ger<br />

en god inblick i social- och hälsovårdens<br />

mångsidiga verksamhet. Social- och hälsovård<br />

är gemensamma grundstudier de två första<br />

åren. Därefter väljer man ett utbildningsprogram/<br />

inriktning (Up) bland nio möjligheter varav två till<br />

tre Up erbjuds årligen vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Närvårdarexamen ger dig många arbetsmöjligheter<br />

inom social- och hälsovård. Fem olika (tre up/år)<br />

utbildningsprogram erbjuds vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet sjukvård och omsorg ger en bred<br />

behörighet för jobb <strong>på</strong> sjukhus, institutioner eller hemvård.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet äldreomsorg ger kunskap<br />

att arbeta med åldringar i hemmet, <strong>på</strong> åldringshem,<br />

omsorgshem eller långvårdsavdelning.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet handikappomsorg, ger kunskap<br />

att arbeta inom gruppboende eller daglig verksamhet för<br />

personer med funktionshinder.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet mentalhälsoarbete och<br />

missbrukarvård, ger kunskap med inriktning mot mental-,<br />

missbrukar- och krisvård.<br />

<strong>Utbildning</strong>sprogrammet vård och fostran av barn och<br />

unga riktar sig till arbete bland barn och ungdomar inom<br />

dagvård, fritidshem och barnsjukvård.<br />

En närvårdares arbete kännetecknas av ansvar, praktisk<br />

handling och omväxling i den dagliga verksamheten.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

<strong>Utbildning</strong>en till närvårdare ger behörighet för fortsatta<br />

studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som<br />

t ex sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut,<br />

ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare.<br />

Dessa utbildningar finns <strong>på</strong> svenska i Helsingfors, Åbo<br />

och Vasa. Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> erbjuder utbildning<br />

till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan<br />

du förbereda dig för högskolestudier i Sverige genom<br />

att välja valbara ämnen eller fördjupade studier som<br />

förberedelse inför fortsatta studier. Kompletterade kurser<br />

som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa<br />

högskoleprogram.


PROGRAM<br />

VPT 120 sv<br />

Å L A N D S Y R K E S S S K O L A<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Verkstads- och produktionsteknik<br />

Verkstadsmekaniker<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Svenska<br />

Engelska<br />

Matematik<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Informations- och<br />

kommunikationsteknologi<br />

Samhällskunskap<br />

Hälsa och idrott<br />

Yrkesämnen<br />

Grundläggande studier<br />

• baskunskaper inom tillverkning<br />

och produktion<br />

Yrkesinriktade studier<br />

• maskinbearbetning<br />

• plåt- och svetsteknik<br />

• plastteknik<br />

• CAD-ritning<br />

I yrkesstudierna ingår arbetspraktik och<br />

examensarbete.<br />

21 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

4 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

1 sv<br />

3 sv<br />

3 sv<br />

80 sv<br />

Valbara ämnen<br />

19 sv<br />

Yrkesämnesblocket<br />

Blocket för vidare studier<br />

Språkblocket<br />

Studier enligt <strong>Åland</strong>s lyceums läroplan<br />

Läroplanen genomgår för närvarande en<br />

förnyelse vilket kan leda till ändringar i<br />

utbildningsprogrammet.<br />

Är du intresserad av allmän verkstadsteknik,<br />

svarvning, svetsning, automation, drift- och<br />

underhåll skall du välja verkstads- och<br />

produktionsteknik. Du får lära dig hur man<br />

producerar varor inom industrin, hur det är att<br />

arbeta vid olika typer av bearbetningsmaskiner,<br />

några har CNC-styrsystem. Automatisk<br />

bearbetning varvat med uppgifter som ställer<br />

stora krav <strong>på</strong> hantverksskickligheten gör<br />

studierna intressanta. Under tredje året kan du<br />

utöver de obligatoriska studierna välja mera<br />

av antingen plåt- och svetsteknik, skärande<br />

bearbetning, plastproduktion eller ämnen som<br />

ger bättre behörighet för vidare studier.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Som verkstadsmekaniker kommer du att arbeta med<br />

tillverkning av olika produkter bl a inom metallområdet,<br />

både för hemmamarknaden och som legotillverkning för<br />

företag utanför <strong>Åland</strong>. Drift- och underhållsteknik är ett<br />

teknikområde som är mycket lämpligt om du utbildat dig<br />

till verkstadsmekaniker. Plasttekniken är ett nytt område<br />

som programmet förbereder för. Du kan även arbeta<br />

som reparatör.<br />

VIDAREUTBILDNING<br />

Varför inte studera vidare till ingenjör vid någon<br />

yrkeshögskola? Högskolan <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> är ett tänkbart<br />

alternativ. I Sverige finns möjligheter till kvalificerad<br />

yrkesutbildning som <strong>på</strong>byggnad <strong>på</strong> programmet inom<br />

verkstads- och produktionsteknik. För fortsatta studier<br />

<strong>på</strong> högskolenivå inom teknikområdet i Sverige krävs<br />

kompletterande studier.<br />

20


Å L A N D S Y R K E S S S K O L A<br />

PROGRAM<br />

YTP 120 sv<br />

Grundläggande yrkesutbildning<br />

Yrkesträningen<br />

Yrkesförberedande program<br />

Yrkesträningsprogrammet är en fortsättning för dig<br />

som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, t ex<br />

träningsundervisningen vid Kyrkby högstadieskola,<br />

men ännu inte vet vad du skall jobba med.<br />

Studierna omfattar 120 studieveckor <strong>på</strong> 4 år och<br />

du studerar utgående från en individuell läroplan.<br />

YTP fungerar som ett yrkesförberedande program<br />

och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller<br />

flera yrkesområden.<br />

ÄMNESINDELNING<br />

Kärnämnen<br />

Alla studerande läser svenska, matematik, idrott och<br />

hälsa, samhällskunskap, människor och kulturer samt<br />

datakunskap. Även andra ämnen kan ligga <strong>på</strong> schemat<br />

som t ex ADL-träning, miljökunskap, etik och moral etc.<br />

Yrkesämnen<br />

Hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande<br />

arbete. Under första året (basåret) får du pröva <strong>på</strong> olika<br />

uppgifter i skolans utrymmen såväl i klassrum som i kök,<br />

verkstad och tvätteri. Under de tre följande åren arbetar du<br />

utgående från den individuella läroplanen inom de olika<br />

yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del<br />

integrerad i det praktiska arbetet.<br />

ARBETSMÖJLIGHETER<br />

Under praktikperioderna jobbar de studerande ute <strong>på</strong><br />

arbetsplatser med stöd av lärare eller assistentlärare.<br />

Målsättningen är att de studerande efter avslutade<br />

studier i första hand skall klara arbetsuppgifter <strong>på</strong> den<br />

öppna arbetsmarknaden, men även arbete i daglig<br />

verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.<br />

Skolan försöker hjälpa till att hitta en arbets- eller<br />

studieplats efter avslutad utbildning och samarbetar<br />

med specialomsorgens arbetskonsulent samt<br />

arbetsförmedlingen.<br />

Sista ansökningsdag är 27.2.2009. Ansökan riktas<br />

direkt till skolan. Kontakta Monica Sundström för<br />

mer information.<br />

Valbara ämnen<br />

Den individuella studieplanen möjliggör en viss valbarhet<br />

av ämnen. Det kan röra sig om behov av mer träning eller<br />

större intresse inom ett visst ämnesområde.<br />

21


ANNAN<br />

UTBILDNING<br />

Fri bildning<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola erbjuder en alternativ<br />

skolmiljö som ger ungdomar och vuxna möjlighet<br />

till fria allmänbildande studier utanför det<br />

ordinarie systemet för behörighetsgivande och<br />

yrkesförberedande utbildning.<br />

ALLMÄNNA LINJER<br />

Du kan välja mellan fyra allmänna linjer; idrott, media,<br />

musik och skapande verksamhet. Utöver linjeämnena,<br />

som omfattar minst 15 vt, läser du också svenska,<br />

matematik, engelska, data, sociala ämnen och<br />

kommunikation, samhällsämnen och idrott.<br />

Idrott (Id)<br />

En linje för dig som vill ägna dig åt idrott, sport och<br />

friluftsliv och som vill lära dig hur man lägger grunden till<br />

god hälsa. Du får pröva många olika aktiviteter; inomhus<br />

och utomhus. Lektionerna är ofta förlagda till sporthallar<br />

och andra idrottsanläggningar eller så är man ute i skog<br />

och mark. I linjeämnena ingår även teori. Under en vecka<br />

praktiserar du även utanför skolan.<br />

Media (Me)<br />

En linje för dig som vill testa om du passar för ett jobb<br />

inom mediesektorn – för dig som funderar <strong>på</strong> ett yrke<br />

inom foto, film, press, radio/TV eller internet. Du får<br />

producera film, arbeta med digitalfoto och Photoshop,<br />

göra radio/TV-program som verkligen också sänds,<br />

lära dig text- och bildhantering i tryck och <strong>på</strong> internet.<br />

Du får god yrkesorientering eftersom all utrustning vi<br />

använder är av samma typ som används i yrkeslivet och<br />

undervisningsmaterialet är anpassat för verkligt yrkesbruk.<br />

Integrationslinjen (In)<br />

Du får kunskaper i svenska språket och i det åländska<br />

samhället för att studera vidare <strong>på</strong> gymnasialstadiet.<br />

Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och<br />

tidigare utbildningsbakgrund. Skolan erbjuder en social<br />

miljö för god språkträning även <strong>på</strong> fritiden.<br />

SPECIALISERADE LINJER<br />

Naturfoto<br />

Linjen har inriktning <strong>på</strong> naturfoto och friluftsliv. Du rör dig<br />

mycket ute i fält och följer årstidernas växlingar, med både<br />

kamera och vandringskängor, kajak, långfärdsskridskor,<br />

klätterrep, gömsle o s v som utrustning. Du arbetar i<br />

digitalt och analogt mörkrum och i studio. Du gör ett antal<br />

längre fotoresor till olika miljöer och deltar i mässor och<br />

utställningar. Du njuter av bildföredrag av kända fotografer.<br />

En praktikperiod hos en yrkesfotograf ingår och kursen<br />

ger en orientering inom foto som yrke. På vårterminen<br />

arbetar varje deltagare med ett större handlett slutprojekt.<br />

Hantverk<br />

Ny tvåårig hantverksutbildning under planering. Separat<br />

marknadsföring kommer att ske under vintern.<br />

Musik (Mu)<br />

En linje för dig som praktiskt vill utöva musik.<br />

Det är önskvärt att du hjälpligt behärskar något<br />

melodiinstrument. Du behöver inte vara sångare, men<br />

bör inte vara främmande för att sjunga. Vi jobbar med<br />

sikte <strong>på</strong> att göra egna låtar och lära oss att spela in<br />

dem. Undervisningen sker både individuellt och i grupp<br />

och innehåller instrumentundervisning, ensemblespel,<br />

inspelningsteknik, musikteori, sång och sceniskt uttryck.<br />

Skapande verksamhet (Sk)<br />

En linje för dig som vill skapa och kanske få utveckla<br />

intressen och talanger som kan leda dig in <strong>på</strong> studie- och<br />

yrkesområden där kreativitet behövs. Du får undervisning i<br />

bildkonst, keramik, textil- och träslöjd, foto, fritt skapande,<br />

drama och teater.<br />

22


Läroavtal<br />

www.laroavtal.ax<br />

ANNAN<br />

UTBILDNING<br />

Läroavtal är ett tidsbundet arbetsavtal mellan lärling<br />

- anställd eller nyanställd - och arbetsgivare. Avtalet<br />

övervakas av <strong>Åland</strong>s läroavtalscenter.<br />

UTFORMNING<br />

Med läroavtalsutbildning avses teoretiska yrkesstudier<br />

som bedrivs <strong>på</strong> en skola parallellt med praktiska<br />

arbetsuppgifter <strong>på</strong> en arbetsplats. Läroavtalsutbildning<br />

ordnas både som grundläggande yrkesutbildning och<br />

tillläggsutbildning för ungdomar och äldre.<br />

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan en<br />

lärling och en arbetsgivare. I arbetsavtalet tillämpas vad<br />

som i lagstiftningen stadgas om arbetstid, semester,<br />

arbetarskydd och övrigt skydd.<br />

Arbetsgivaren betalar lön till lärlingen under den praktiska<br />

undervisningen enligt arbetsavtalet samt de utgifter<br />

och försäkringar som anknyter till lönen. Under den<br />

teoretiska perioden har lärlingen rätt till motsvarande<br />

studiesociala förmåner och studiestöd som de<br />

studerande har vid en skola <strong>på</strong> motsvarande nivå. För<br />

läroavtalstiden får arbetsgivaren eventuellt en utbildningsersättning.<br />

Ersättningens storlek är beroende av<br />

olika faktorer: utbildningsområde, -nivå och lärlingens<br />

erfarenhet. Om lärlingen är en arbetslös arbetssökande<br />

kan även sysselsättningsstöd (ansöks via ams) komma<br />

i fråga. En bedömning av utbildningsersättning och<br />

sysselsättningsstöd görs från fall till fall.<br />

INTRÄDESKRAV<br />

Du som fyllt 15 år och har godkänt avgångsbetyg från<br />

grundskolan kan delta i läroavtalsutbildning. Någon övre<br />

åldersgräns finns inte.<br />

ÄR LÄROAVTALSUTBILDNING<br />

MÖJLIG FÖR MITT YRKE?<br />

Landskapsregeringen har fastställt läroplansgrunder,<br />

läroplan för kärnämnen och läroplaner för yrkesinriktade<br />

utbildningsprogram. Dessa ska i tillämpliga delar<br />

iakttas vid utformningen av läroavtalsutbildningen.<br />

Läroavtalsutbildning är således möjlig att ordna<br />

för samma examina som inom landskapets skolor.<br />

Undantagna är vissa examina inom social- och hälsovårdsbranschen.<br />

Om läroplaner saknas för det aktuella yrket, bestäms<br />

omfattningen av den teoretiska undervisningen av de<br />

läroplansgrunder som <strong>landskapsregering</strong>en fastställt.<br />

Innehållet tas direkt med i den individuella studieplanen.<br />

ANSÖKAN<br />

Om du är intresserad av läroavtalsutbildning kan du<br />

ta kontakt med läroavtalscentret så hjälper vi till vid<br />

uppgörande av läroavtal och individuella studieplaner<br />

samt ordnar teori från lämpliga teoriarrangörer.<br />

Läroavtalsplatser kan du fråga efter direkt hos arbetsgivare<br />

och <strong>på</strong> ams. För att du skall kunna få läroavtal<br />

måste du själv ordna en arbetsplats. Skolorna ger också<br />

information om läroavtalsutbildning.<br />

KONTAKT<br />

Verksamhetsledare: Cecilia Stenman, telefon: 018-25 234,<br />

fax: 018-12959, e-post cecilia.stenman@regeringen.ax<br />

Planerare: Pia Luomala, telefon: 018-25 465,<br />

fax: 018-12959, e-post: pia.luomala@regeringen.ax<br />

Besöksadress: <strong>Åland</strong>svägen 40<br />

Postadress: PB 1060, AX-22 111 Mariehamn<br />

UTBILDNINGSTID<br />

Den grundläggande yrkesutbildningen varar 1-4 år.<br />

I praktiken blir utbildningstiden kortare om lärlingen har<br />

en tidigare yrkesutbildning eller arbetserfarenhet. Som<br />

tilläggsutbildning är utbildningens längd 4-12 månader.<br />

23


SKOLOR<br />

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA<br />

www.afhs.ax<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola ger, i överensstämmelse med<br />

sin folkbildningstradition, allmänbildande och<br />

studieförberedande undervisning till ungdomar och<br />

vuxna enligt principen om livslångt lärande. Skolan<br />

grundades 1895 och har landskapet <strong>Åland</strong> som<br />

huvudman.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Skolan är en internatskola belägen i Finström, Strömsvik,<br />

mitt <strong>på</strong> den åländska landsbygden, ca 25 km från<br />

Mariehamn. Skolan kan ta emot ca 60 studerande<br />

till vinterkursen. De studerande är i varierande ålder<br />

och kommer i första hand från <strong>Åland</strong>, övriga Finland<br />

och Sverige, men även andra länder brukar vara<br />

representerade. Skolan har sex heltidsanställda lärare<br />

samt timlärare och lärare som engageras för särskilda<br />

kurser.<br />

Naturfotolinjen vänder sig till dig som är minst 18 år<br />

(dispens kan i vissa fall ges). Den nya hantverkslinjen<br />

planeras bli eftergymnasial men dispens från<br />

examenskravet kommer troligen att kunna ges. På de<br />

specialiserade linjerna studeras endast linjeämnen.<br />

Utöver lektionstid arbetar du också <strong>på</strong> egen hand i våra<br />

verkstäder och ateljéer.<br />

Integrationslinjen följer en egen studieplan och vänder<br />

sig till studerande med avgångsbetyg från grundskolan.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

Skolans studerande bildar en studerandekår som väljer<br />

ett studeranderåd. Där diskuteras allmänna frågor och<br />

tas initiativ gällande studier och trivsel. De studerande har<br />

också två representanter i skolans direktion.<br />

UNDERVISNINGEN<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola har en särställning bland landskapets<br />

skolor genom den frihet skolan har att själv utforma sin<br />

verksamhet. Skolan är examens- och betygsfri, istället<br />

för betyg får de studerande ett intyg över studiernas<br />

innehåll och omfattning. Verksamheten vid skolan syftar<br />

särskilt till att göra det möjligt för studerande att <strong>på</strong>verka<br />

sin egen livssituation och skapa engagemang för att<br />

delta i samhällsutvecklingen. I undervisningen beaktar<br />

vi gruppens och individens behov för att uppnå de olika<br />

linjernas målsättningar. Vi arbetar mycket med att utveckla<br />

samarbetsförmågan och förmågan att kommunicera.<br />

I våra små undervisningsgrupper har de studerande<br />

möjlighet att utveckla sina kompetenser och hitta nya<br />

intressen. De lärarledda lektionernas antal är ca 35 per<br />

vecka.<br />

De allmänna linjerna riktar sig främst till dig som är<br />

under 18 år och kommer från grundskolan. Du kan välja<br />

mellan idrott/friluftsliv, media/film, musik eller skapande<br />

verksamhet. Utöver dina profilämnen läser du också<br />

svenska, matematik, engelska, data, sociala ämnen och<br />

kommunikation, samhällsämnen och idrott.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri. Kursavgifter:<br />

Studerande <strong>på</strong> naturfotolinjen betalar en avgift om 850<br />

euro per termin. Avgiften täcker kostnader i samband med<br />

resor, studiebesök, studier utanför skolan o dyl. Avgiften<br />

för den planerade hantverksutbildningen fastställs under<br />

vintern. De studerande betalar själva för material och<br />

läromedel. Kostnaderna varierar mycket beroende <strong>på</strong> linje.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch avgiftsfritt<br />

under skoldagarna. Internatboende erlägger en<br />

obligatorisk avgift <strong>på</strong> 150 euro/månad för morgonmål,<br />

middag och kvällste måndag-fredag. På fredag serveras<br />

endast morgonmål.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som bor i skolans internat har inte<br />

rätt till reseersättning. De studerande betalar själva för<br />

resor som inte täcks av kursavgifterna.<br />

24


SKOLOR<br />

Boende: Skolans internat har 60 platser, huvudsakligen<br />

dubbelrum som när det är möjligt kan användas som<br />

enkelrum mot en särskild avgift. Boende <strong>på</strong> internatet<br />

kostar 150 euro per månad. Enkelrumstillägg 40 euro<br />

per månad. Rummet disponeras under hela läsåret med<br />

undantag för höst-, jul- och sportlov. Åländska studerande<br />

under 18 år bor avgiftsfritt i dubbelrummen men får inte<br />

vistas <strong>på</strong> internatet över veckosluten.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

SÅ HÄR SÖKER DU TILL SKOLAN<br />

De allmänna linjerna i idrott, media, musik och skapande<br />

verksamhet ingår i den samåländska elevantagningen.<br />

De sökande kallas till intervju som kan ge maximalt 10<br />

tilläggspoäng i antagningen. Läs mer om samåländsk<br />

elevantagning <strong>på</strong> sid. 33.<br />

ALLMÄNNA LINJER VID ÅLANDS<br />

FOLKHÖGSKOLA<br />

Linje Inleds Kod<br />

Idrott 2009 Id<br />

Media 2009 Me<br />

Musik 2009 Mu<br />

Skapande verksamhet 2009 Sk<br />

Integrationslinjen 2009 In<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Jana Ekebom, tel 018-432 422<br />

Kansli: tel 018-43240<br />

Adress:Folkhögskolevägen 41, AX-22310 Pålsböle<br />

Telefon: 018-43240<br />

Fax: 018-42339<br />

E-post: folkis@afhs.ax<br />

Till integrationslinjen söker du enligt prövning i den<br />

samåländska elevantagningen. Läs mer om antagning<br />

enligt prövning <strong>på</strong> sid. 35.<br />

Till de specialiserade linjerna söker du direkt till skolan<br />

<strong>på</strong> en särskild ansökningsblankett som finns <strong>på</strong> skolans<br />

hemsida eller så beställer du den från kansliet. Till<br />

ansökan skall bifogas kopior av skolbetyg och arbetsintyg<br />

samt arbetsprover.<br />

Sista ansökningsdag till de specialiserade linjerna är<br />

torsdagen den 30 april 2009. Efter detta datum finns<br />

möjlighet att ansöka om eventuella fyllnadsplatser.<br />

Höstterminen börjar den 24 augusti 2009.<br />

25


SKOLOR<br />

ÅLANDS HANDELSLÄROVERK<br />

www.handels.ax<br />

<strong>Åland</strong>s handelsläroverk startade sin verksamhet år<br />

1965. Vårterminen 1998 flyttade vi in i en ny skolbyggnad<br />

i anslutning till <strong>Åland</strong>s Lyceum. Skolorna<br />

delar matsal, gymnastiksal och några klassrum. Sedan<br />

vårterminen 2007 verkar även <strong>Åland</strong>s vårdinstitut<br />

i samma hus. Vi samarbetar med åländska näringslivet<br />

genom att ordna mässor, utbildningstillfällen och<br />

gemensamma projekt.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Idag har vi 125 merkonomstuderanden, ca 85 <strong>på</strong><br />

ungdomsutbildningen och 40 <strong>på</strong> vuxenutbildningen.<br />

Utexaminerade merkonomer verkar i det åländska<br />

arbetslivet såväl inom offentlig- som privatsektor. <strong>Åland</strong>s<br />

handelsläroverk bedriver även kursverksamhet.<br />

MODERN DATAUTRUSTNING<br />

Vi har en mycket modern datautrustning med de senaste<br />

dataprogrammen. Datorerna används i de flesta ämnen<br />

och i de projekt som ingår i undervisningen. Datakörkort<br />

ingår i utbildningen.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

De studerande har en egen studerandeförening som<br />

diskuterar allmänna studerandefrågor, kommer med<br />

förslag till förbättringar, ordnar skolfester, skolfotografering<br />

o dyl.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

elevhem eller annan av skolan hyrd bostad och själv hyr<br />

bostad har rätt att under läsåret få ersättning av skolan<br />

för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 % av<br />

hyreskostnaderna. Studiebostad ordnas inte via skolan.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS HANDELSLÄROVERK<br />

Program Inleds Kod<br />

Företagsekonomi 2009 HA<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Viveca Häggblom<br />

Studiehandledare: Daja Rothberg och Peter Strandvik,<br />

telefon 018-532 500<br />

Besöksadress: Östra Skolgatan 2<br />

Postadress: PB 42, 22101 Mariehamn<br />

Telefon: 018-532 500. Fax: 018-15435<br />

E-post: info@handels.ax<br />

SKOLCAFÉ<br />

Skolan förfogar över ett café som används aktivt i<br />

undervisningen i företagsekonomiska ämnen. Inom ramen<br />

för caféverksamheten får de studerande praktisk träning<br />

i olika företagsekonomiska tillämpningar (inköps-, lager-,<br />

kassa- och redovisningsrutiner) samt marknadsföring och<br />

kundservice.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaden är ca<br />

400 euro per läsår.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i elevhem har inte rätt till<br />

reseersättning.<br />

Höstterminen börjar<br />

måndagen den 17 augusti.<br />

26


ÅLANDS HOTELL- OCH<br />

RESTAURANGSKOLA<br />

www.ahrs.ax<br />

SKOLOR<br />

<strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola grundades<br />

1971. År 1989 flyttade skolan in i ett eget nytt<br />

skolhus vid Strandgatan i Mariehamn. I skolan ges<br />

undervisning <strong>på</strong> gymnasialstadiet. Dessutom ordnar<br />

skolan <strong>på</strong>byggnadsutbildning, kompetens- och<br />

spetsutbildning samt uppdragsutbildning.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Varje år antas ca 100 studerande till de olika<br />

utbildningarna. De flesta av skolans studerande kommer<br />

från <strong>Åland</strong> men studerande antas även från riket, Sverige<br />

och övriga länder.<br />

UNDERVISNINGEN<br />

En framtid inom hotell- och restaurangbranschen är att<br />

arbeta bland människor. Branschen är en av de äldsta<br />

och mest internationella av alla branscher. Det är också<br />

en bransch i ständig utveckling och med utomordentligt<br />

goda framtidsmöjligheter. Vår strävan är att utbilda<br />

servicekunniga internationellt orienterade yrkesmänniskor<br />

med intresse för att utveckla sig själva och med förmåga<br />

att anpassa sig till framtida förändringar inom hotell- och<br />

restaurangbranschen. I utbildningsprogrammen förenar vi<br />

branschpraktik och teori till en integrerad helhet.<br />

ÖVNINGSRESTAURANG HJORTEN<br />

I skolan finns övningsrestaurang Hjorten. Eftersom skolan<br />

har en restaurang av första klass till sitt förfogande ges<br />

de studerande möjlighet att i det tillämpande yrkesarbetet<br />

praktisera i en ändamålsenlig och autentisk miljö.<br />

Övningsrestaurang Hjorten är öppen för allmänheten<br />

torsdag-lördag och varje studerande praktiserar i<br />

restaurangen i medeltal 16 timmar varannan vecka.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

Alla studerande <strong>på</strong> skolan tillhör studerandekåren.<br />

Studerandekåren utser ett studeranderåd som kan<br />

framställa förslag och avge utlåtanden i frågor som rör<br />

skolan. Till studerandekårens verksamhet hör bl a att<br />

ordna aktiviteter av olika slag, dels under ordinarie skoltid<br />

och dels under de studerandes fritid.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaden är ca 400<br />

euro per läsår.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch avgiftsfritt under<br />

skoldagarna. Mellanmål serveras till självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning för skolskjuts<br />

mellan bostaden och skolan under skolans arbetsdagar om<br />

de bor längre än 5 km från skolan. Ersättningen ges i form<br />

av ett busskort inom landskapstrafiken. Den som beviljas<br />

ersättning för hyreskostnader eller bor i skolans elevhem<br />

har inte rätt till reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

skolans elevhem eller annan av skolan hyrd bostad och<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 % av<br />

hyreskostnaderna. De studerande som bor så långt från<br />

skolan att det inte är praktiskt möjligt att åka hem får bo<br />

kostnadsfritt i av skolan hyrd studiebostad (internat).<br />

Arbetskläder och annan utrustning: Skolan bekostar<br />

skyddskläder och tvätt av dessa.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans undervisning<br />

och övriga verksamhet samt vägen till och från skolan.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS HOTELL- OCH<br />

RESTAURANGSKOLA<br />

Program Inleds Kod<br />

Hotell- och restaurang ¹ 2009 HR<br />

Gymnasiebaserad utbildning:<br />

Restaurangservitör 40 sv 2009 *<br />

Hotell- och konferenspersonal 40 sv 2009 *<br />

Påbyggnadsutbildning:<br />

Kock 40 sv 2009 *<br />

Servitör 40 sv 2009 *<br />

Sommelier 20 sv 2009 *<br />

¹ Det första året vid <strong>Åland</strong>s yrkesskola alt. <strong>Åland</strong>s<br />

sjömansskola. Under det andra året kommer en klass,<br />

inriktning servitör och en klass, inriktning kock att<br />

finnas i <strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola. Det tredje<br />

studieåret är i sin helhet förlagt till <strong>Åland</strong>s hotell- och<br />

restaurangskola.<br />

*)<br />

<strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola sköter antagningen.<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Jan-Erik Sundström, tel: 018-26839,<br />

e-post: Jan-Erik.Sundstrom@ahrs.ax<br />

Studiehandledare: Brita Enroth-Lindén, tel: 018-26843,<br />

e-post: Brita.E.Linden@ahrs.ax<br />

Besöksadress: Strandgatan 1 A, Mariehamn.<br />

Postadress: PB 54, 22101 Mariehamn,<br />

Telefon: 018-26044. Fax: 018-26849.<br />

E-post: Info@ahrs.ax<br />

Höstterminen börjar<br />

måndagen den 17 augusti.<br />

27


SKOLOR<br />

ÅLANDS LYCEUM<br />

www.lyceum.ax<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum har verkat som läroverk sedan 1898<br />

och har sedan 1903 rätt att dimittera studenter. <strong>Åland</strong>s<br />

lyceum har alltså en lång bildningstradition. År 1989<br />

infördes en ny examen vid skolan, gymnasieexamen – det<br />

självstyrda landskapet <strong>Åland</strong>s egen examen. Gymnasiet<br />

har i dag ca 430 studerande. Skolans lokaler består av<br />

en kulturhistoriskt värdefull byggnad med en ursprunglig<br />

interiör. En större om- och tillbyggnad färdigställdes<br />

2005. Skolan har härigenom erhållit bl a ett mediatek/<br />

bibliotek, en hörsal för ca 200 personer och tidsenliga<br />

undervisningsutrymmen.<br />

AXPLOCK UR SKOLVARDAGEN<br />

Skolåret är indelat i sex perioder. Varje period läser den<br />

studerande ca fyra-fem olika ämnen. Lektionerna varvas<br />

oftast med några håltimmar per skolvecka. Under skoldagen<br />

kan de studerande samlas i skolans café, vistas i lugn och<br />

ro i biblioteket/mediateket i skolans särskilda läsutrymmen.<br />

Tillgången <strong>på</strong> datorer är god <strong>på</strong> lyceet. Datorer finns i speciella<br />

dataklassrum men också i korridorer och i biblioteket/<br />

mediateket.<br />

Kulturella inslag under läsåret är bl a en konstutställning där de<br />

studerande presenterar sina alster och framför en teaterpjäs.<br />

Gemensamma samlingar, där studerande uppträder med t ex<br />

sång och musik, ordnas regelbundet under året.<br />

Under abiturienternas sista egentliga arbetsdag i februari hålls<br />

karonka. Då ordnar abiturienterna under en del av dagen<br />

spex, lekar och aktiviteter för såväl skolans studerande som<br />

lärare. Skolåret avslutas med en högtidlig avslutning och<br />

studentdimission då examensbetyg och studentmössor delas<br />

ut i släkt och vänners närvaro.<br />

KONTAKTER UTÅT<br />

Varje läsår inbjuds f d lyceister och andra studenter till<br />

skolan för att berättar hur det är att studera vid universitet<br />

och högskolor. Också representanter för det åländska<br />

näringslivet inbjuds att informera om sin verksamhet.<br />

INTERNATIONELL VERKSAMHET<br />

Skolan deltar i utbytesprojekt med andra gymnasier, bl a<br />

med ett gymnasium i Paris och ett i Helsingfors. Skolan<br />

ingår också i ett nordiskt nätverk där studerande från<br />

Finland, Danmark och Sverige träffas under en veckas<br />

tid och arbetar med gemensamma temaområden. En<br />

grupp studerande deltar årligen i ett ”mini-FN” i Lübeck<br />

avsett för ungdomar i hela Europa. För studerande <strong>på</strong> den<br />

estetiska inriktningen ordnas exkursioner och studieresor<br />

till kulturorter och huvudstäder i våra närregioner.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

De studerande har en egen intresseförening som leds<br />

av en styrelse, studeranderådet. De studerande har två<br />

representanter i skolans direktion. Studeranderådet skall<br />

föra de studerandes talan, föra fram förslag och avge<br />

utlåtanden i frågor som rör skolan.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaden är ca<br />

350 euro per läsår.<br />

28.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i elevhem har inte rätt till<br />

reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

elevhem eller annan av skolan hyrd bostad och som<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 % av<br />

hyreskostnaderna. Studiebostad ordnas inte via skolan.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

INFORMATIONSTILLFÄLLE<br />

Tisdagen den 3 mars kl.19.00 ordnas information för<br />

föräldrar till elever i grundskolornas avgångsklass<br />

(årskurs 9). Informationen hålls i skolans hörsal.<br />

ANTAGNING OCH ÄMNESVALSKORT<br />

För att antas till studier vid <strong>Åland</strong>s lyceum skall sökande<br />

uppnå minst 14 poäng. I mån av plats kan sökande även<br />

antas om de programvisa vitsorden ger minst 4 poäng och<br />

det totala antalet poäng är minst 13.<br />

Andra sökande än elever vid grundskolorna i landskapet<br />

skall förutom det sedvanliga ansökningsförfarandet<br />

fylla i ett ämnesvalskort. Kortet skall lämnas till<br />

studiehandledaren vid <strong>Åland</strong>s lyceum, senast torsdagen<br />

den 19 mars. Kortet fås från <strong>Åland</strong>s lyceums studiehandledare.<br />

Det går också att skriva ut ämnesvalskortet från<br />

skolans hemsida.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS LYCEUM<br />

Program Inleds Kod<br />

Gymnasium 2009 GY<br />

KONTAKT<br />

Rektor Gyrid Högman tel. 018-532 532<br />

e-post: gyrid.hogman@lyceum.ax<br />

Studiehandledare Anne-Git Elling tel. 018-532 534<br />

e-post: anne-git.elling@lyceum.ax<br />

Anna Levander tel. 018-532 567<br />

e-post: anna.levander@lyceum.ax<br />

Jenny Lindman tel. 018-532 535<br />

e-post: jenny.lindman@lyceum.ax<br />

Besöksadress: Västra Skolgatan 2<br />

Postadress: PB 74, 22101 Mariehamn<br />

Telefon: 018-532 530 Fax: 018-13124<br />

Höstterminen börjar måndagen den 17<br />

augusti med introduktionsdag för årskurs 1


ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA<br />

www.landsbygd.ax/naturbruksskolan<br />

SKOLOR<br />

<strong>Åland</strong>s naturbruksskola är en skola med gamla<br />

anor. Redan 1888 startade lantbruksutbildningen <strong>på</strong><br />

<strong>Åland</strong>. År 1922 flyttade skolan till Jomala gård. Ett nytt<br />

skolhus byggdes och invigdes 1987.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

<strong>Åland</strong>s naturbruksskola är en modern skola, med<br />

nya fräscha undervisningsutrymmen och ett modernt<br />

skoljordbruk med växtodling, djur och modern<br />

maskinpark. Vi samarbetar med stall Aftonsol och stall<br />

Eriksgård i Hammarland för att få kompletta resurser i alla<br />

de utbildningsinriktningar vi erbjuder. Skolan har ett 50-tal<br />

studerande och fyra ordinarie lärare.<br />

De flesta av skolans studerande är bosatta här <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>.<br />

<strong>Åland</strong>s naturbruksskola bedriver även en omfattande<br />

kursverksamhet.<br />

UNDERVISNINGEN<br />

I skolan varvas teori med praktik och undervisningen är<br />

så årstidsanpassad som möjligt. De praktiska delarna<br />

görs dels <strong>på</strong> skolans eget jordbruk och dels ute <strong>på</strong><br />

andra gårdar och företag. En stor del av praktiken görs<br />

under sommaren för det är då allting händer inom<br />

naturbruksbranschen. Genom att praktisera teorin<br />

och teoretisera praktiken så får de studerande en bra<br />

helhetsbild av varje område i utbildningen.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De studerande bekostar själva sitt studiematerial. En del<br />

kan lånas av skolan. Kostnaden är ca 300 euro per läsår.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i skolans elevhem (internat) har<br />

inte rätt till reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

skolans elevhem eller annan av skolan hyrd bostad, som<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 %<br />

av hyreskostnaderna. Internat finns <strong>på</strong> skolområdet med<br />

36 bäddplatser där de studerande har möjlighet att bo<br />

kostnadsfritt.<br />

Arbetskläder och annan utrustning: Tillhandahålls<br />

av skolan i form av jacka + byxa, handskar, skor,<br />

skyddsglasögon och hörselskydd. Häststall finns med sju<br />

hästboxar.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

UTBILDNINGAR VID ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA<br />

Program Inleds Kod<br />

Naturbruk, inriktning rid-/travsport 2009 NAh<br />

Natur och miljö, naturföretagare 2009 NAn<br />

Naturbruk, inriktning djurskötsel 2010 NAd<br />

Naturbruk, inriktning lantbruk 2010 NAl<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Bodil Regårdh, telefon 018-329 611<br />

Studiehandledare: Bodil Regårdh, telefon 018-329 610<br />

Besöksadress: <strong>Åland</strong>s landsbygdscentrum, Jomala<br />

Postadress: Jomalagårdsvägen 16, 22150 Jomala<br />

Telefon: 018-329 610 Fax: 018-329 629<br />

E-post: info@naturbruk.ax<br />

Höstterminen börjar den 13 augusti kl 10.00.<br />

29


SKOLOR<br />

ÅLANDS SJÖMANSSKOLA<br />

www.sjomansskolan.ax<br />

<strong>Åland</strong>s sjömansskola erbjuder dig en modern<br />

utbildning i yrken med gamla traditioner. Vår<br />

utbildning är kvalitetssäkrad enligt internationella<br />

regler. Det betyder att du får en utbildning som ger<br />

dig arbetsplatser i hela världen.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Skolans uppgift har från början varit att säkerställa<br />

möjlighet för åländska ungdomar att få utbildning för olika<br />

arbetsuppgifter i den åländska handelsflottan. Karaktären<br />

av en riksomfattande skola med rekrytering från hela<br />

det svenskspråkiga området i Finland har säkerställt ett<br />

heltäckande utbildningsprogram. Traditionellt söker sig<br />

även studerande från Stockholms- och Roslagsområdet<br />

till sjöfartsutbildningen <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>.<br />

SKOLFARTYGET M/S MICHAEL SARS<br />

<strong>Åland</strong>s sjömansskola har tillgång till landskapets<br />

skolfartyg m/s Michael Sars, där du som studerande får<br />

din första kontakt med sjömanslivet och dess särskilda<br />

krav. Yrkespraktik inom sjöfartsprogrammet ges ombord<br />

<strong>på</strong> den åländska handelsflottans fartyg där även<br />

“kockstuderande” bereds möjlighet till kortare arbetspass.<br />

Ett gott samarbete med sjöfartsnäringen är A och O för<br />

sjömansskolan.<br />

HÄLSOKRAV<br />

På grund av de särskilda förhållandena ombord <strong>på</strong><br />

fartyg och till följd av internationella överenskommelser<br />

gäller särskilda krav <strong>på</strong> hälsa för dig som jobbar som<br />

sjöman. Skolan ansvarar både gentemot de studerande<br />

och mot sjöfartsmyndigheterna att de behörigheter<br />

som utbildningen ger inte omöjliggörs till följd av brister<br />

i den studerandes hälsa. Varje antagen studerande<br />

inom sjöfartsprogrammet bör därför genomföra samma<br />

läkarundersökning för sjömän som gäller för jobb <strong>på</strong><br />

fartyg.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

De studerande har ett eget studeranderåd med en<br />

styrelse sammansatt av en representant från varje<br />

studerandegrupp. Studeranderådet har en helt<br />

självständig verksamhet. De studerande är representerade<br />

i skolans direktion. Den intensivaste fritidsverksamheten är<br />

olika former av sport, genom tillgång till sporthallen.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaderna kan,<br />

beroende <strong>på</strong> utbildningsinriktning, uppgå till 100 euro per<br />

läsår.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i skolans elevhem har inte rätt till<br />

reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

skolans elevhem eller annan av skolan hyrd bostad, som<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 %<br />

av hyreskostnaderna. Skolan har ett internat som i första<br />

hand är till för studerande under 18 år.<br />

Arbetskläder och annan utrustning: Skolan bekostar<br />

skyddskläder samt tvätt av dessa.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS SJÖMANSSKOLA<br />

Program Inleds Kod<br />

Hotell- och restaurang *) 2009 HR<br />

Sjöfart 2009 SJ<br />

*) De inledande studierna sker vid sjömansskolan. Resten<br />

sker vid <strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola.<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Jorma Lehtinen, telefon 018-532 250,<br />

e-post Jorma.Lehtinen@sjomansskolan.ax<br />

Studiehandledare: Wiveca Eriksson, telefon 018-532 253,<br />

e-post Wiveca.Eriksson@sjomansskolan.ax<br />

Besöksadress: Neptunigatan 6<br />

Postadress: PB 52, 22101 Mariehamn<br />

Telefon: 018-5380. Fax: 018-532 288<br />

E-post: info@sjomansskolan.ax<br />

Höstterminen börjar vecka 34.<br />

30


ÅLANDS VÅRDINSTITUT<br />

www.avi.ax<br />

SKOLOR<br />

<strong>Åland</strong>s vårdinstitut ger utbildning för grundexamen<br />

inom social- och hälsovård <strong>på</strong> gymnasialstadiet<br />

både för unga och vuxna. Yrkesbenämningen för<br />

dig som avlagt examen är närvårdare. Vårdinstitutet<br />

erbjuder tidvis även annan utbildning inom socialoch<br />

hälsovård enligt regionens behov. Dessutom har<br />

vårdinstitutet också fortbildningskurser <strong>på</strong> gymnasial<br />

nivå för social- och hälsovårdspersonal.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Läsåret 2008-2009 är 101 studerande inskrivna vid <strong>Åland</strong>s<br />

vårdinstitut, 49 ungdomar och 52 vuxenstuderande, <strong>på</strong><br />

den grundläggande yrkesutbildningen till närvårdare.<br />

Nästan alla studerande är från <strong>Åland</strong>. Vårdinstitutet finns i<br />

fräscha utrymmen <strong>på</strong> Östra Skolgatan 2 i samma fastighet<br />

som <strong>Åland</strong>s handelsläroverk. Vid skolan arbetar 12 lärare.<br />

UNDERVISNINGEN<br />

Studierna varvas med teori, övningar och inlärning i<br />

arbete (ILA) <strong>på</strong> arbetsplatser inom social- och hälsovård.<br />

<strong>Utbildning</strong>ens mål är att ge sådana kunskaper och<br />

färdigheter som arbetslivet kräver. <strong>Utbildning</strong>en strävar<br />

också till att studerande ökar sin självkännedom,<br />

inlevelseförmåga och samarbetsförmåga för att kunna<br />

bemöta sina klienter/patienter.<br />

Perioderna i inlärning i arbete (ILA) ger verkliga möjligheter<br />

att pröva hur det känns att arbeta som närvårdare,<br />

samtidigt får du viktiga kontakter till det arbetsliv där du i<br />

framtiden skall söka arbete.<br />

De två första åren för ungdomar (det första året för vuxna)<br />

är grundstudier i social- och hälsovård. Det sista året väljer<br />

du utbildningsprogram/inriktning (Up). Det finns nio Up.<br />

Av dessa erbjuds varje år tre Up vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut.<br />

Vill du välja något alternativ som inte finns <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>, kan<br />

du fortsätta studierna vid någon av de skolor <strong>på</strong> fastlandet<br />

som erbjuder det önskade utbildningsprogrammet.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

De studerande vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut väljer årligen<br />

representanter till ÅVI:s studeranderåd. Från<br />

studeranderådet väljs två representanter till skolans<br />

direktion. Dessa studerande deltar i direktionens arbete och<br />

har därigenom möjlighet att <strong>på</strong>verka beslutsfattandet. De<br />

studerande ordnar själva olika aktiviteter och deltar även i<br />

planeringen av skolans fester, temadagar o s v.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER och AVGIFTER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaden är ca<br />

300 euro per läsår.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i elevhem har inte rätt till<br />

reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

elevhem eller annan av skolan hyrd bostad och som<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 % av<br />

hyreskostnaderna. Studiebostad ordnas inte via skolan.<br />

Arbetskläder och annan utrustning: Bekostas av skolan<br />

under ILA-perioderna.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS VÅRDINSTITUT<br />

Program Inleds Kod<br />

Social- och hälsovård inriktning<br />

äldreomsorg 2009 VÅ<br />

Social- och hälsovård inriktning<br />

sjukvård och omsorg 2009 VÅ<br />

Social- och hälsovård inriktning<br />

handikappomsorg 2009 VÅ<br />

För närmare information om övrig utbildning såsom<br />

vuxenutbildning samt fortbildningskurser, kontakta skolan<br />

direkt eller besök vår hemsida www.avi.ax<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Angela Sjöberg telefon 018-532 451,<br />

gsm 0457-5267223<br />

Studiehandledare: Anita Karlsson telefon 018-532 450,<br />

gsm 040-7416999<br />

Besöksadress: Östra Skolgatan 2<br />

Postadress: PB 127, 22101 Mariehamn<br />

Telefon kansli: 018-532 450 Fax: 018-15435<br />

E-post: aviinfo@avi.ax<br />

Höstterminen börjar vecka 33.<br />

31


SKOLOR<br />

ÅLANDS YRKESSKOLA<br />

www.ay.ax<br />

Ett modernt och komplicerat samhälle kräver<br />

bra utbildning och den kan <strong>Åland</strong>s yrkesskola<br />

erbjuda dig. Vid <strong>Åland</strong>s yrkesskola hittar du nio<br />

av utbildningsprogrammen <strong>på</strong> gymnasialstadiet.<br />

Du kan välja mellan yrkesinriktad utbildning och<br />

studieförberedande utbildning med yrkesprofil.<br />

ALLMÄNT OM SKOLAN<br />

Läsåret 2009-10 kommer drygt 300 ungdomar att studera<br />

vid yrkesskolan. Lärare och personal uppgår till cirka 70.<br />

MÅLSÄTTNING/UNDERVISNING<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskolas målsättning är att skapa förutsättningar<br />

för ungdomar att utveckla kunskaper som<br />

är attraktiva <strong>på</strong> arbetsmarknaden och/eller som krävs<br />

för vidare studier. Kreativitet, handlingskompetens<br />

och nyskapande är begrepp som är vägledande för<br />

utbildningen vid <strong>Åland</strong>s yrkesskola.<br />

De yrkesinriktade programmens praktiska och teoretiska<br />

undervisning i samspel är en intressant och effektiv<br />

inlärningsmetod. Likaså är det samhälleliga och sociala<br />

programmets ämnesintegrerade projekt ett självständigt<br />

och intressant sätt att studera.<br />

Inom den valbara ramen kan du välja ämnen eller<br />

studiehelheter för att bredda ditt yrkeskunnande eller för<br />

att förbereda dig för vidare studier.<br />

NYHET Du kan välja att läsa vissa kärnämnen, enligt<br />

samma läroplan som gäller för <strong>Åland</strong>s lyceum redan från<br />

årskurs 1.<br />

ARBETSTIDEN – ANSVAR<br />

Vår strävan är att arbetstiden skall vara sammanhållen,<br />

vilket innebär att du är i skolan från kl. 8.00 - 16.00,<br />

måndagar och fredagar i regel till kl. 14.00. Under den<br />

tiden bör du hinna med merparten av skolarbetet.<br />

STUDERANDEVERKSAMHET<br />

Studerandekåren vid yrkesskolan utser varje år ett<br />

studeranderåd som är de studerandes röst i skolan och<br />

verkar för förändringar och förbättringar. Studerandekåren<br />

kan ordna skolfester, julfester och andra festligheter och<br />

om intresse finns, debatter av olika slag. Kvällstid kan de<br />

studerande nyttja skolans gymnastiksal för olika aktiviteter.<br />

Två representanter för de studerande deltar i direktionens<br />

sammanträden.<br />

STUDIESOCIALA FÖRMÅNER<br />

Avgifter: Undervisningen är avgiftsfri för de studerande.<br />

De bekostar själva sitt studiematerial. Kostnaderna<br />

varierar beroende <strong>på</strong> utbildningsprogram.<br />

Skolmåltid: De studerande serveras lunch<br />

avgiftsfritt under skoldagarna. Mellanmål serveras till<br />

självkostnadspris.<br />

Skolskjuts: De studerande har rätt till ersättning<br />

för skolskjuts mellan bostaden och skolan under<br />

skolans arbetsdagar om de bor längre än 5 km från<br />

skolan. Ersättningen ges i form av ett busskort inom<br />

landskapstrafiken. Den som beviljas ersättning för<br />

hyreskostnader eller bor i elevhem har inte rätt till<br />

reseersättning.<br />

Boende: Studerande, som har lång färdväg till skolan<br />

(som t ex bor i skärgården) men som inte får plats i<br />

elevhem eller annan av skolan hyrd bostad och som<br />

själv hyr bostad har rätt att under läsåret få ersättning av<br />

skolan för sina hyreskostnader. Bidraget är högst 80 % av<br />

hyreskostnaderna.<br />

Arbetskläder och annan utrustning: Skolan bekostar<br />

skyddskläderna samt tvätten av dessa.<br />

Övriga förmåner: Skolan tecknar en olycksfallsförsäkring<br />

för de studerande. Försäkringen gäller i skolans<br />

undervisning och övriga verksamhet samt vägen till och<br />

från skolan.<br />

ARBETSPRAKTIK<br />

Under studietiden kommer du att vara ute <strong>på</strong> arbetspraktik<br />

ca 6 veckor.<br />

UTBILDNING VID ÅLANDS YRKESSKOLA<br />

Program<br />

Inleds Kod<br />

El- o datateknik, inriktning:<br />

- datorteknik 2008 EDTd<br />

Fordons- o transportteknik 2008 FTT<br />

Hotell och restaurang*) 2008 HR<br />

Media och kommunikation 2008 MK<br />

Samhälleliga och sociala sektorn 2008 SOS<br />

Verkstads- och produktionsteknik 2008 VPT<br />

Yrkesträningen 2008 YTP<br />

*) De inledande studierna sker vid yrkesskolan. Resten<br />

sker vid <strong>Åland</strong>s hotell- och restaurangskola.<br />

KONTAKT<br />

Rektor: Lasse Selander, telefon 018-532 300,<br />

e-post lasse@ay.ax<br />

Studiehandledare: Jonna Grunér-Andersson,<br />

telefon 018-532 306<br />

e-post jonna.gruner-andersson@ay.ax<br />

Postadress: PB 70, 22101 Mariehamn<br />

Besöksadress: Neptunigatan 19, Mariehamn<br />

Telefon: 018-5320 Fax: 018-16940 E-post: info@ay.ax<br />

Höstterminen börjar vecka 34.<br />

32


ANSÖKAN och<br />

ANTAGNING<br />

ANSÖKAN<br />

De flesta skolor som du kan söka till efter grundskolan<br />

deltar i det samåländska antagningssystemet. Till de<br />

utbildningar som är med i systemet kan du söka samtidigt<br />

och med den ansökningsblankett som finns i mitten av<br />

den här broschyren. <strong>Utbildning</strong>arna har gemensamma<br />

behörighetskrav och enhetliga antagningsregler.<br />

Antagningssystemet beskrivs här nedan i detalj.<br />

De skolor och utbildningar som inte deltar i systemet<br />

är i broschyren utmärkta med en asterisk (*). När det<br />

gäller dem skall ansökan riktas direkt till den berörda<br />

skolan, som också ger information och tillhandahåller<br />

ansökningsblanketter.<br />

VAD KRÄVS FÖR ATT KUNNA SÖKA?<br />

Alla som har gått ut grundskolan med godkänt betyg i<br />

ett nordiskt land är behöriga att söka till utbildning <strong>på</strong><br />

gymnasialstadiet <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>. Din hälsa måste dock vara<br />

sådan att den inte hindrar dig från att utöva det yrke<br />

utbildningen siktar till. Vissa utbildningar har särskilda<br />

hälsokrav, poänggränser eller dylikt. Detta anges i så fall i<br />

utbildningsbeskrivningen.<br />

Du kan också vara behörig om du har avbrutit<br />

grundskolan eller fått din grundläggande utbildning<br />

utanför Norden men då måste du ansöka enligt prövning<br />

(se sid. 35).<br />

Om du inte har svenska som ditt modersmål eller har<br />

gått i svenskspråkig grundskola måste du kunna visa att<br />

du har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa<br />

undervisningen. Tag kontakt med den skola du vill söka till<br />

för att få reda <strong>på</strong> vilka krav som ställs.<br />

NÄR OCH HUR SÖKER MAN?<br />

Ansökan görs <strong>på</strong> den blankett som du hittar i mitten av<br />

den här broschyren. Sista ansökningsdag för utbildning<br />

som inleds hösten 2009 är tisdagen den 14 april 2009.<br />

Ifall du söker enligt prövning är sista ansökningsdag<br />

måndagen den 2 mars 2009.<br />

Söker du enligt ansökan enligt prövning finns det en skild<br />

blankett som du kan få från din studiehandledare eller<br />

<strong>Åland</strong>s arbetsmarknads- och studieservicemyndighet<br />

(ams). Blanketten finns också <strong>på</strong> nätet, www.regeringen.<br />

ax/utbildning_kultur<br />

Ansökan skall vara inlämnad eller poststämplad senast<br />

den sista ansökningsdagen.<br />

Skicka ansökan till:<br />

<strong>Åland</strong>s arbetsmarknads- och studieservicemyndighet<br />

PB 2026<br />

22111 Mariehamn<br />

Du kan också lämna in den till <strong>Åland</strong>s arbetsmarknadsoch<br />

studieservicemyndighet (ams) vid <strong>Åland</strong>svägen 31,<br />

Mariehamn.<br />

Om du missar ansökningstiden måste du höra av dig<br />

direkt till den skola du vill söka till. Vanligen kan du inte<br />

få något besked angående studieplats förrän efter den 1<br />

augusti.<br />

33<br />

VILKA BILAGOR BEHÖVS?<br />

Följande bilagor måste finnas med i ansökan (skicka<br />

kopior, inte original):<br />

• avgångs- eller skiljebetyg från grundskolan (eller annan<br />

motsvarande skola)<br />

• OBS! Om du går <strong>på</strong> årskurs 9 i en åländsk grundskola<br />

kommer skolan att skicka in dina slutvitsord direkt.<br />

Om du går i grundskola eller motsvarande utanför <strong>Åland</strong><br />

måste du skicka med ditt senaste betyg och dessutom<br />

uppge skolans namn och adress.<br />

• betyg från andra kurser/utbildningar som kan ge<br />

tilläggspoäng (se avsnittet ”poängberäkning”)<br />

• eventuella arbetsintyg<br />

• eventuella övriga betyg eller intyg (till exempel<br />

vitsordshöjningar eller läkarintyg ifall det har betydelse)<br />

Vid ansökan till <strong>Åland</strong>s lyceum skall andra sökande<br />

än elever vid grundskolorna i landskapet förutom det<br />

sedvanliga ansökningsförfarandet fylla i ett ämnesvalskort.<br />

Kortet skall lämnas till studiehandledaren vid <strong>Åland</strong>s<br />

lyceum, senast torsdagen den 19 mars. Kortet fås från<br />

<strong>Åland</strong>s lyceums studiehandledare. Det går också att<br />

skriva ut ämnesvalskortet från skolans hemsida.<br />

ANSÖKNINGSALTERNATIV<br />

De utbildningsalternativ som deltar i den samåländska<br />

antagningen finns uppräknade <strong>på</strong> sidan 37 i<br />

broschyren och <strong>på</strong> ansökningsblankettens insida.<br />

Ansökningsblanketten finner du mitt i den här broschyren.<br />

Där finns också ansökningskoder för alla alternativ.<br />

Du får ange högst tre ansökningsalternativ i din ansökan.<br />

Det är mycket viktigt att du rangordnar dem i den<br />

ordningsföljd som du faktiskt vill att de skall beaktas.<br />

Du kan vanligen inte ändra ordningsföljden i efterhand.<br />

För ditt förstahandsval får du intressepoäng (se avsnittet<br />

”poängberäkning”).<br />

Söker du till program inom yrkesutbildningen (inte<br />

utbildning inom <strong>Åland</strong>s folkhögskola och <strong>Åland</strong>s lyceum)<br />

kan du välja att läsa ett eller flera av de obligatoriska<br />

kärnämnena svenska, engelska och matematik enligt den<br />

läroplan som följs i <strong>Åland</strong>s lyceum. Fyll i det alternativ<br />

som intresserar dig. Mer om denna möjlighet finns <strong>på</strong><br />

sidan 38 i broschyren.<br />

Efter ansökningstidens utgång kan du ändra din<br />

prioriteringsordning endast om du<br />

• får underkänt i ett inträdesförhör/urvalsprov till en<br />

utbildning som du söker till i första hand eller<br />

• om du blir diskvalificerad till en utbildning <strong>på</strong> grund<br />

av hälsokrav.<br />

BESKED OM ANTAGNINGEN<br />

Senast den 11 juni skall resultatet av antagningen vara<br />

färdigt. Du får därefter ett besked om hur det har gått med<br />

din ansökan. Du får samtidigt anvisningar om när och<br />

hur du skall bekräfta din plats (ifall du har fått en plats)<br />

eller information om hur reservantagningen går till (ifall<br />

du inte har fått din högst prioriterade plats i den första<br />

antagningsomgången). Det är mycket viktigt att du svarar<br />

<strong>på</strong> beskedet inom utsatt tid! I annat fall går du miste<br />

om din utbildningsplats som ges till första sökande <strong>på</strong><br />

reservlistan.<br />

>>>>>


ANTAGNING<br />

>>>>><br />

ANSÖKNINGENS GILTIGHETSTID<br />

Din ansökan är i kraft till den 27 juli. Om du inte har fått<br />

någon utbildningsplats då (eller har fått ditt andra eller<br />

tredje alternativ) men fortfarande vill stå kvar som reserv,<br />

måste du meddela detta. Du får ett brev med uppgift om<br />

din position och med anvisningar om hur du skall göra.<br />

ANTAGNING<br />

Det finns två olika sätt att bli antagen till en utbildning:<br />

<strong>på</strong> basis av poäng eller via så kallad antagning enligt<br />

prövning. Här nedan beskrivs först hur poängen räknas<br />

och sedan hur antagning enligt prövning går till.<br />

Eventuella tillvalsämnen räknas inte med i medeltalet.<br />

Om du har haft samma ämne både som gemensamt<br />

ämne och som tillval räknas endast vitsordet i den<br />

gemensamma kursen.<br />

Om du har två vitsord i till exempel svenska eller slöjd<br />

(teknisk respektive textil) <strong>på</strong> ditt betyg räknar du först ut<br />

medeltalet av dem (halva vitsord höjs, till exempel 7 och<br />

8 ger medeltalet 7,5 som höjs till 8). Om du har bara ett<br />

vitsord i till exempel historia, samhällslära och ekonomi får<br />

du räkna det dubbelt.<br />

POÄNGBERÄKNING<br />

Antagningen till de olika utbildningsprogrammen sker <strong>på</strong><br />

basis av dina sammanlagda antagningspoäng. Poäng<br />

ges enligt följande:<br />

1. Intresse 0 eller 2 poäng<br />

2. Kön 0 eller 2 poäng<br />

3. Betygsmedeltal 0–9 poäng<br />

4. Programvisa vitsord 0–9 poäng<br />

5. Grundskolepoäng 0 eller 2 poäng<br />

6. Tilläggspöång 0, 2 eller 4 poäng<br />

(7. Inträdesförhör 1–5 eller 1–10 p.)<br />

OBS! Du får räkna sammanlagt högst 4 poäng för<br />

grundskolepoäng och tilläggspoäng.<br />

Den maximala poängsumman är 24 poäng (utan s k<br />

könspoäng) och 26 ifall könspoäng ges.<br />

För de utbildningar där inträdesförhör ingår är den<br />

maximala poängsumman 29/31 eller 34/36 poäng<br />

beroende <strong>på</strong> inträdesförhörets poängskala.<br />

SÅ HÄR KAN DU SJÄLV RÄKNA UT DINA POÄNG<br />

1. Intresse<br />

Du får automatiskt 2 intressepoäng för ditt förstahandsval.<br />

OBS! UNDANTAG: om du söker till Hotell- och<br />

restaurangprogrammet som både första- och andrahandsval<br />

(programmet finns i <strong>Åland</strong>s sjömansskola<br />

respektive <strong>Åland</strong>s yrkesskola) så får du intressepoäng för<br />

båda alternativen.<br />

2. Kön<br />

Du får automatiskt 2 könspoäng om färre än 30 % av<br />

förstahandssökandena till den aktuella utbildningen tillhör<br />

samma kön som du.<br />

3. Betygsmedeltal<br />

Medeltalet räknas ut <strong>på</strong> basen av vitsorden i följande<br />

ämnen <strong>på</strong> ditt avgångsbetyg från grundskolan: svenska,<br />

matematik, biologi (med miljölära), geografi, fysik,<br />

kemi, religions- eller livsåskådningskunskap, historia,<br />

samhällslära och ekonomi, musik, bildkonst, slöjd,<br />

hemkunskap, gymnastik och idrott samt engelska.<br />

34<br />

Om du har fått intyg <strong>på</strong> att du har höjt ditt grundskolevitsord<br />

i något ämne, så får du räkna det höjda vitsordet i<br />

stället för det gamla. Skicka med intyget över höjningen.<br />

Det uträknade medeltalet översätts till poäng enligt<br />

följande skala:<br />

Medeltal Poäng<br />

5,50 – 5,99 2 poäng<br />

6,00 – 6,49 3 ”<br />

6,50 – 6,99 4 ”<br />

7,00 – 7,49 5 ”<br />

7,50 – 7,99 6 ”<br />

8,00 – 8,49 7 ”<br />

8,50 – 8,99 8 ”<br />

9,00 – 9 ”<br />

4. Programvisa vitsord<br />

För varje utbildningsprogram eller -linje finns 2-4 ämnen,<br />

vilkas medelvärde ger poäng enligt följande skala:<br />

Medeltal Poäng<br />

4,50 – 5,49 1 poäng<br />

5,50 – 6,49 2 ”<br />

6,50 – 7,24 3 ”<br />

7,25 – 7,74 4 ”<br />

7,75 – 8,24 5 ”<br />

8,25 – 8,74 6 ”<br />

8,75 – 9,24 7 ”<br />

9,25 – 9,74 8 ”<br />

9,75 – 9 ”<br />

Vilka dessa 2-4 ämnen är framgår för varje program eller<br />

linje av tabellen <strong>på</strong> sidan 36.<br />

5. Grundskolepoäng<br />

Du får 2 poäng om du har gått ut grundskolan under de 3<br />

senaste åren, d v s 2007, 2008 eller 2009.<br />

6. Tilläggspoäng<br />

För tilläggsutbildning efter grundskolan får du 2 poäng<br />

om du genomfört studier enligt följande:<br />

• <strong>Åland</strong>s folkhögskola eller annan motsvarande<br />

utbildning<br />

• ungdomsprojekt eller liknande arrangemang<br />

omfattande minst 4 månader.


ANTAGNING<br />

För arbets- eller annan erfarenhet kan du få sammanlagt<br />

fyra poäng enligt följande:<br />

• minst 6 månaders arbetserfarenhet ger 2 poäng<br />

• annan erfarenhet, t ex arbete/praktik utomlands<br />

kombinerad med språkpraktik utomlands ger 2 poäng<br />

om den varat minst 4 månader<br />

• minst 12 månaders arbetserfarenhet som hör till den<br />

bransch du söker till ger 2 poäng.<br />

Arbetserfarenhet kan beaktas t o m utgången av juli<br />

månad under ansökningsåret. Observera att du inte får<br />

räkna mer än 4 poäng sammanlagt för grundskolepoäng<br />

och tilläggspoäng!<br />

7. Inträdesförhör<br />

Den mottagande skolan kan anordna inträdesförhör eller<br />

motsvarande urvalsprov. Förhöret/provet poängsätts<br />

antingen enligt skalan 1–5 eller 1–10. De poäng du<br />

får läggs till dina övriga poäng. Om du får 1 poäng i<br />

inträdesförhöret eller uteblir från det, kan du inte bli<br />

antagen till utbildningen.<br />

Inför höstterminen 2009 kommer inträdesförhör eller<br />

motsvarande att anordnas vid antagningen till <strong>Åland</strong>s<br />

folkhögskola och programmet inom social- och hälsovård<br />

(VÅ) vid <strong>Åland</strong>s vårdinstitut. Närmare uppgifter får du<br />

direkt från respektive skola.<br />

8. Ordningsföljd vid lika poängtal<br />

Om du får samma poängsumma som en eller flera andra<br />

sökande avgörs er turordning av följande faktorer:<br />

1. den som har prioriterat utbildningen högst har företräde,<br />

2. poäng för eventuellt inträdesförhör eller motsvarande,<br />

3. könspoäng: den som fått könspoäng har företräde,<br />

4. medeltalet i de programvisa vitsorden,<br />

5. betygsmedeltal,<br />

6. skolans direktion avgör.<br />

9. Särskilda krav<br />

För att erhålla studieplats vid <strong>Åland</strong>s lyceum skall sökande<br />

uppnå minst 14 poäng. I mån av plats kan sökande även<br />

antas om de programvisa vitsorden ger minst 4 poäng<br />

och det totala antalet poäng är minst 13.<br />

ANTAGNING ENLIGT PRÖVNING<br />

Högst 30 % av platserna <strong>på</strong> varje program eller linje kan<br />

tillsättas enligt prövning 1) . Det innebär att du kan få en<br />

studieplats oberoende av vilken poäng du har. Det är alltid<br />

den mottagande skolan som avgör vilka som skall antas<br />

enligt prövning.<br />

Du skall alltid söka enligt prövning om du:<br />

• har avgångsbetyg från grundskola enligt anpassad<br />

lärokurs eller<br />

• har utomnordiskt skolbetyg eller<br />

• har skiljebetyg från grundskolan<br />

Du kan i vissa fall ansöka enligt prövning, om du t ex:<br />

• har särskilda behov p g a sjukdom eller handikapp<br />

som inskränker <strong>på</strong> yrkesvalet<br />

• har behov av omskolning (som rehabilitering eller som<br />

följd av arbetslöshet)<br />

• har särskilda meriter för utbildningen i fråga eller<br />

• hänvisar till andra individuella eller sociala skäl.<br />

Om du vill ansöka om att bli antagen enligt prövning skall<br />

du fylla i en skild ansökningsblankett som du kan få från<br />

din studiehandledare eller <strong>Åland</strong>s arbetsmarknads- och<br />

studieservicemyndighet (ams). Ansökningsblanketten<br />

finns ocså <strong>på</strong> nätet www.regeringen.ax/utbildning kultur.<br />

Skicka med en motivering samt eventuella intyg och<br />

utlåtanden som motiverar ansökan.<br />

Observera att ansökningstiden går ut 2.3.2009.<br />

Studerande som har särskilda behov av något slag har<br />

rätt att få utbildningen anpassad <strong>på</strong> ett sådant sätt att den<br />

kan genomföras framgångsrikt. Om det behövs gör skolan<br />

upp en individuell läroplan.<br />

1)<br />

Undantag från 30 % -regeln: Till integrationslinjen<br />

vid <strong>Åland</strong>s folkhögskola tillsätts samtliga platser enligt<br />

prövning, varför även samtliga sökande till linjen skall<br />

ansöka om antagning enligt prövning.<br />

För att erhålla studieplats vid utbildningsprogrammet<br />

inom samhälleliga och sociala sektorn (SOS) vid<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskola krävs minst tio 10 poäng exklusive<br />

intressepoäng.<br />

35


ANTAGNING<br />

PROGRAMVISA VITSORD<br />

Program/linje<br />

Kod<br />

Svenska<br />

Ämne<br />

Matematik<br />

Studieförberedande program<br />

Gymnasium GY x x x x<br />

Biologi (med miljölära)<br />

Geografi<br />

Fysik<br />

Kemi<br />

Religions-/livsåskådningskunskap<br />

Historia<br />

Samhällslära och ekonomi<br />

Musik<br />

Bildkonst<br />

Slöjd<br />

Hemkunskap<br />

Gymnastik och idrott<br />

Engelska<br />

Ordnar<br />

intr. prov<br />

el. dyl.<br />

Studieförberedande program med yrkesprofil<br />

Samhälleliga och sociala sektorn SOS x x x *) x *) x *) x<br />

Yrkesinriktade program<br />

Byggteknik BT x x x x<br />

El- och datateknik, inr. datorteknik EDTd x x x x<br />

El- och datateknik, inr. elteknik EDTe x x x x<br />

Fordons- och transportteknik FTT x x x x<br />

Frisör FR x x x x<br />

Företagsekonomi HA x x<br />

Hotell- och restaurangbranschen HR x x x x<br />

Media och kommunikation MK x x x x<br />

Naturbruk, inr. djurskötsel NAd x x x x<br />

Naturbruk, inr. lantbruk NAl x x x x<br />

Naturbruk, inr. ridsport/travsport NAh x x x x<br />

Natur och miljö- naturföretagare NAn x x x x<br />

Sjöfart SJ x x x x<br />

Social- och hälsovård VÅ x** x**x**x** x** x<br />

Verkstads- och produktionsteknik VPT x x x x<br />

Övrig utbildning<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola<br />

Idrott Id x x x x x<br />

Media Me x x x x x<br />

Skapande verksamhet Sk x x x x x<br />

Musik Mu x x x x x<br />

*)<br />

Det högsta av vitsorden i musik, bildkonst och slöjd **) Medeltalet av de tre högsta vitsorden beaktas<br />

Om du har två vitsord i ett ämne till exempel teknisk respektive textilslöjd räknas medeltalet av dessa vitsord och anges så att eventuella halva<br />

vitsord höjs till heltal. Om du har bara ett vitsord i till exempel historia respektive samhällslära och ekonomi gäller detta vitsord för båda ämnena.<br />

PLANERAD START FÖR UTBILDNINGSPROGRAM SOM INTE INLEDS ÅRLIGEN<br />

<strong>Utbildning</strong> vid <strong>Åland</strong>s yrkesskola 2009 2010<br />

Byggteknik (BT) - x<br />

El- och datateknik, inr. elteknik (EDTe) - x<br />

El- och datateknik, inr. datorteknik (EDTd) x -<br />

Frisör (FR) - -<br />

Media och kommunikation (MK) x -<br />

OBS! Uppgifterna bygger <strong>på</strong> <strong>landskapsregering</strong>ens<br />

beslut om utbildningsplanering. Ändringar kan<br />

inträffa. Det kan gälla också de utbildningsalternativ<br />

som enligt planerna skall ha årlig intagning.<br />

<strong>Utbildning</strong> vid <strong>Åland</strong>s naturbruksskola<br />

Naturbruk, inr. djurskötsel (NAd) - x<br />

Naturbruk, inr. lantbruksföretagare (NAl) - x<br />

Natur- och miljö, inr. naturföretagare (NAn) x -<br />

36


SAMÅLÄNDSK ELEVANTAGNING<br />

2009<br />

ANSÖKNINGSKODER FÖR SKOLOR OCH UTBILDNINGSALTERNATIV 2009<br />

Skola Program/linje Skolkod Utb.kod Platser 1-handssökande/plats<br />

vid senaste antagning<br />

<strong>Åland</strong>s folkhögskola<br />

Idrott<br />

Media<br />

Musik<br />

Skapande verksamhet<br />

Integrationslinjen*)<br />

0890<br />

Id<br />

Me<br />

Mu<br />

Sk<br />

In<br />

8<br />

10<br />

8<br />

12<br />

4<br />

4/8<br />

5/10<br />

10/8<br />

14/12<br />

-/-<br />

<strong>Åland</strong>s handelsläroverk<br />

Företagsekonomi<br />

0808<br />

HA<br />

36<br />

10/18<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum<br />

Gymnasium<br />

0850<br />

GY<br />

140<br />

154/140<br />

<strong>Åland</strong>s naturbruksskola<br />

Natur o miljö inr. naturföretagare<br />

Naturbruk inr. ridsport/travsport<br />

0801<br />

NAn<br />

NAh<br />

10<br />

10<br />

-/-<br />

3/8<br />

<strong>Åland</strong>s sjömansskola<br />

Hotell och restaurang<br />

Sjöfart<br />

0805<br />

HR<br />

SJ<br />

24<br />

48<br />

36/24<br />

57/48<br />

<strong>Åland</strong>s vårdinstitut<br />

Social- och hälsovård<br />

0830<br />

VÅ<br />

20<br />

27/20<br />

<strong>Åland</strong>s yrkesskola<br />

El- och datateknik inr. datorteknik<br />

Fordons- och transportteknik<br />

Hotell och restaurang<br />

Media och kommunikation<br />

Samhälleliga och sociala sektorn<br />

Verkstads - och produktionsteknik<br />

0803<br />

EDTd<br />

FTT<br />

HR<br />

MK<br />

SOS<br />

VPT<br />

16<br />

14<br />

26<br />

16<br />

16<br />

14<br />

25/16<br />

25/14<br />

31/26<br />

29/16<br />

21/16<br />

15/14<br />

*) Till integrationslinjen kan man söka enbart genom antagning enligt prövning.<br />

De skolor och utbildningar som inte deltar i den samåländska elevantagningen sköter själva sin antagning.<br />

De är utmärkta med en asterisk (*) i broschyren.<br />

37


ÖVERSIKT<br />

UTBILDNING PÅ ÅLAND<br />

<strong>Utbildning</strong>en efter grundskolan är indelad i<br />

utbildningsnivåer så som figuren <strong>på</strong> sidan 39 visar. På<br />

gymnasialstadiet ges grundskolebaserad utbildning<br />

medan den högre utbildningen i sin tur bygger <strong>på</strong><br />

gymnasialstadiet. Samverkan mellan utbildning och<br />

arbetsliv är viktig <strong>på</strong> alla nivåer.<br />

Studieförberedande utbildning<br />

Gymnasieutbildningen, som finns vid <strong>Åland</strong>s lyceum, är<br />

studieförberedande. Det betyder att den i första hand<br />

inriktas <strong>på</strong> att ge dig en god grund för vidare studier<br />

<strong>på</strong> högre nivå. Examen kan normalt avläggas efter 3<br />

års studier. Undervisningen indelas i ett fastställt antal<br />

obligatoriska kurser samt valbara kurser.<br />

Studieförberedande utbildning med<br />

yrkesprofil<br />

Det finns också studieförberedande utbildning med<br />

yrkesprofil. Sådan utbildning ger en bra grund för vidare<br />

studier samtidigt som den ger möjligheter att gå in i<br />

arbetslivet inom de yrkesområden som utbildningen<br />

främst handlar om. Idag finns ett utbildningsprogram<br />

som är studieförberedande med yrkesprofil, nämligen<br />

“Samhälleliga och sociala sektorn” vid <strong>Åland</strong>s yrkesskola.<br />

Yrkesinriktad utbildning<br />

Yrkesutbildningen <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> tar sikte <strong>på</strong> områden inom<br />

arbetslivet som har naturliga utvecklingsmöjligheter i<br />

samhället. <strong>Utbildning</strong>ens innehåll och kunskapssyn skall<br />

ge de studerande sådana förutsättningar att de själva<br />

kan delta i skapandet av arbetsplatser. <strong>Utbildning</strong>en efter<br />

grundskolan skall vara mångsidig och bred, ge valfrihet<br />

och flexibilitet och förbereda för företagsamhet, hållbar<br />

utveckling och livslångt lärande. Dessutom skall den<br />

kunna svara mot olika studerandes varierande behov<br />

och förutsättningar. Yrkesutbildningen är strukturerad<br />

i utbildningsprogram som ger en grund både för<br />

yrkesverksamhet och fortsatt utbildning.<br />

<strong>Utbildning</strong>en leder till yrkesexamen/slutexamen. <strong>Utbildning</strong>ens<br />

omfattning anges i studieveckor. En studievecka<br />

(sv) definieras som den studerandes genomsnittliga<br />

arbetsinsats under 40 timmar för att uppnå de uppställda<br />

målen. I den tiden ingår också den studerandes<br />

självständiga studier. Programmen omfattar 120 sv<br />

som normalt klaras av <strong>på</strong> 3 år. Fördelningen mellan<br />

ämneskategorierna i ett program <strong>på</strong> 120 sv framgår av<br />

programbeskrivningarna i broschyren.<br />

Varje utbildningsprogram består av tre delar: kärnämnen,<br />

yrkesämnen och valbara ämnen (gäller yrkesinriktad<br />

utbildning och studieförberedande utbildning med<br />

yrkesprofil).<br />

Kärnämnen<br />

kallas den gemensamma grupp eller ”kärna” av allmänna<br />

ämnen som finns i alla program och som skall stödja<br />

38<br />

yrkeskunnandet och samtidigt bilda en bas för fortsatta<br />

studier.<br />

Yrkesämnen<br />

är de ”karaktärsämnen” som ger respektive utbildningsprogram<br />

dess särskilda yrkeskaraktär. Skolans<br />

direktion och rektor tillsammans med lärarkåren ansvarar<br />

för att det materiella innehållet uppfyller kraven <strong>på</strong><br />

yrkeskunnande och att ämnesinnehållet utvecklas och<br />

förändras i takt med tiden.<br />

Valbara ämnen<br />

är de som skall ge dig som studerande möjlighet att<br />

ytterligare fördjupa och utöka dina kunskaper från<br />

grundskolan i bland annat språk och matematik,<br />

förbereda dig för fortsatta studier <strong>på</strong> nästa utbildningsnivå<br />

eller ge dig möjligheter till fördjupning inom de delar av<br />

yrkesområdet som du är särskilt intresserad av. De valbara<br />

ämnena hör därför till ditt eget särskilda ansvarsområde.<br />

NYTT!<br />

Studerande inom yrkesutbildningen kan välja att läsa<br />

ett eller flera av de obligatoriska kärnämnena svenska,<br />

engelska och matematik enligt den läroplan som följs i<br />

<strong>Åland</strong>s lyceum.<br />

Studierna i nämnda kärnämnen (4 studieveckor per<br />

läroämne) kan alltså ersättas med studier enligt<br />

lyceets läroplan (6-7 kurser per läroämne). Efter att en<br />

studerande godkänts i kurserna i ett eller flera av avsedda<br />

läroämnen har studeranden rätt att delta i enskilda<br />

studentexamensprov i läroämnet eller läroämnena i<br />

fråga. Från och med årskurs 2 ges de studerande inom<br />

yrkesutbildningen möjlighet att ersätta studierna även i ett<br />

fjärde kärnämne, t ex samhällskunskap enligt läroplanen<br />

vid <strong>Åland</strong>s lyceum (3-4 kurser). Efter att en studerande<br />

avlagt avsedda kurser i alla fyra nämnda läroämnen<br />

(svenska, engelska, matematik och samhällskunskap)<br />

har studeranden rätt att delta i studentexamensprov<br />

och kan därmed avlägga en fullständig studentexamen.<br />

Studentexamensprov ordnas årligen vid <strong>Åland</strong>s lyceum<br />

enligt de regelverk som studentexamensnämnden i<br />

Finland och skolans ledning anger.<br />

ÖVRIG UTBILDNING OCH FRITT<br />

BILDNINGSARBETE<br />

Utöver <strong>Åland</strong>s lyceum och de yrkesutbildande skolorna<br />

finns även <strong>Åland</strong>s folkhögskola som tar emot sökande<br />

direkt från grundskolan. <strong>Utbildning</strong>en där följer inte den<br />

programstruktur som gäller inom studieförberedande<br />

utbildning med yrkesprofil eller yrkesinriktad utbildning<br />

men kan, utöver sitt självklara egenvärde, ha en<br />

stödjande eller kompletterande funktion i förhållande till<br />

utbildningsprogrammen. Prestationer som är relevanta för<br />

utbildningsprogrammen skall kunna räknas till godo.


Struktur för utbildningen efter grundskolan<br />

Högskoleutbildning<br />

Arbetslivet<br />

Gymnasialstadieutbildning<br />

Annan utbildning<br />

Studieförberedande<br />

utbildning<br />

Yrkesinriktad<br />

utbildning<br />

Studieförberedande<br />

utbildning<br />

med<br />

yrkesprofil<br />

Grundskola<br />

BEHÖRIGHET FÖR FORTSATTA STUDIER<br />

<strong>Utbildning</strong>en <strong>på</strong> gymnasialstadienivå är jämförbar med<br />

nordisk utbildning <strong>på</strong> motsvarande nivå. Det betyder<br />

till exempel att en examen <strong>på</strong> gymnasialstadienivå ger<br />

en person rätt att söka till en utbildning som förutsätter<br />

genomgången utbildning <strong>på</strong> gymnasialstadienivå<br />

eller motsvarande. Det kan gälla ansökan till en<br />

vidareutbildning eller högskoleutbildning <strong>på</strong> <strong>Åland</strong>, i<br />

riket eller i Sverige. Eftersom behörighetskraven varierar,<br />

beroende <strong>på</strong> vilket utbildningsalternativ man söker, är det<br />

alltid skäl att ta reda <strong>på</strong> vad som gäller i varje enskilt fall.<br />

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND<br />

Den som genomgått en utbildning <strong>på</strong> gymnasialstadiet<br />

eller motsvarande är behörig att söka till yrkeshögskoleutbildning<br />

inom sitt utbildningsområde. Högskolan<br />

<strong>på</strong> <strong>Åland</strong> erbjuder högskoleutbildning inom sjöfart,<br />

maskinteknik, elektroteknik, informationsteknik, ekonomi<br />

och marknadsföring, hotell- och restaurangservice samt<br />

vård. <strong>Utbildning</strong>en skall ge den studerande sådana<br />

fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs<br />

för att självständigt och i arbetslag utföra expertuppgifter i<br />

arbetslivet. <strong>Utbildning</strong>en leder till yrkeshögskoleexamen.<br />

VUXENUTBILDNING<br />

<strong>Utbildning</strong> för vuxna ordnas enligt samma grundstruktur<br />

som ungdomsutbildningen vid landskapets skolor och/<br />

eller som läroavtalsutbildning. <strong>Utbildning</strong>ens längd och<br />

uppbyggnad kan däremot variera beroende <strong>på</strong> tidigare<br />

studier och arbetserfarenhet.<br />

Vuxenutbildningen kan ordnas som dag- eller<br />

kvällsstudier, som när-, distans- eller flerformsstudier.<br />

Vuxenutbildningen ingår inte i den samåländska<br />

elevantagningen. Information om ansökningsförfarande,<br />

inträdeskrav, studiearrangemang, kostnader etc handhas<br />

av respektive utbildningsarrangör.<br />

39


Info till dig...<br />

Broschyren innehåller information om utbildning <strong>på</strong> <strong>Åland</strong> efter grundskolan.<br />

I första hand berättar den om utbildning som du kan söka till direkt efter<br />

grundskolan och som börjar hösten 2009.<br />

Du kan bland annat hitta:<br />

• beskrivningar av olika utbildningsalternativ<br />

• skolpresentationer<br />

• en utförlig redogörelse för reglerna vid ansökan och antagning<br />

• en översiktlig beskrivning av det åländska utbildningsväsendet<br />

I mitten av broschyren finns den ansökningsblankett som används<br />

vid ansökan till de skolor och utbildningsalternativ som deltar i den<br />

samåländska elevantagningen. Om söker till någon annan utbildning får du<br />

ansökningshandlingar direkt från skolan.<br />

Söker du enligt antagning enligt prövning finns det en skild blankett som<br />

du kan få från din studiehandledare eller <strong>Åland</strong>s arbetsmarknads- och<br />

studieservicemyndighet (ams). Blanketten finns också <strong>på</strong> nätet, se adress<br />

nedan.<br />

Broschyren och ansökningsblanketter finns också <strong>på</strong> nätet:<br />

www.regeringen.ax/utbildning_kultur<br />

CG i Form – <strong>Åland</strong>stryckeriet 12-08<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!