Storsjön - Borås Stad

boras.se

Storsjön - Borås Stad

Rekreationsområdet

Storsjön

Borås Stad

Så här hittar du till Storsjön!

Storsjön ligger 10 km sydväst om Borås centrum. Storsjön

skyltas från Viskafors.

Välkommen till Storsjön!

Storsjöområdet erbjuder en fantastisk vildmarkskänsla. Vandra

leden runt sjön. Upptäck den vackra naturen och se spåren efter

det gamla kulturlandskapet.

Storsjön – en skapad sjö

Rydboholms AB, grundat 1834, var Sveriges första mekaniska väveri. De utnyttjade Viskan för kraftförsörjning.

För att bättre kunna styra vattentillgången och få ökad tillgång till vatten beslutade bolaget 1905 att anlägga ett

vattenmagasin – det som nu kallas Storsjön. Vattendomen fastställdes 1907. En tunnel sprängdes genom berget för

att leda vattnet till Viskan uppströms fallet i Viskafors. Allt arbete var klart 1909 och Storsjön var full med vatten

för första gången 20 januari 1910. Då hade vattennivån höjts med 10 m. Ett helt landskap med gårdar och jord -

bruksmark låg nu under Storsjöns yta. Flera mindre sjöar hade försvunnit men några namn finns bevarade än idag

som namn på vikar.

Storsjön har varit vattentäkt för bland annat Viskafors och Svaneholm. Vildmarksledens markering är tagen från

Rydboholmsbolagets logotype.

Storsjön

Delaktiga i utformningen av vandrings -

leden och informationsmaterialet är:

Borås Stad, Lokalförsörjningskontoret

Borås Stad, Viskafors kommundelskontor

Kinnarumma Naturskyddsförening

Rydboholms Sportklubb

Seglora hembygdsförening

Före 1909

Storsjön – en kort beskrivning

Nutid

Storsjön tillhör Viskans vattensystem och är cirka 150 ha stor. Den är 22,5 m djup och har ett medeldjup på 5,8

m. Sjön innehåller lite mer än 8 miljoner m³ vatten. Området är försurat och många av vattnen som rinner till Stor -

sjön kalkas. På grund av regleringen finns inte mycket strandvegetation. I sjön finns abborre, braxen, gädda, gös,

mört och ål. Storlom, storskrake, knipa, skogssnäppa och drillsnäppa häckar varje år och ibland ses fiskgjuse vid

sjön.

För ytterligare information kontakta Tekniska förvaltningen,

Borås Stad, 501 80 Borås, telefon 033-357370

Foto: Bengt-Göran Andersson, Freed Dahlqvist, Dag Ekelund,

Ronny Fallberg, Gert Johansson och Kjell Johansson

Karta: Stadsbyggnadskontoret, Norconsult AB/Göran Berg

Tryck: Borås kommuntryckeri, maj 2009


1

Rydboholms Sportklubb har sin orienteringsoch

skidverksamhet här på Storsjögården. Härifrån

utgår flera spår för promenader, löpning

och vintertid även skidspår. På klubbens hemsida

(www.rydboholmssk.se) finns ytterligare information.

2

Sportfiskeklubben Pelikanens klubbstuga

byggdes 1942 av Kinnarumma församling och

användes för bland annat konfirmationsundervisning.

SFK Pelikanen har övertagit stugan och

förvaltar Storsjöns fiskevårdsområde som bildades

1992. Vill du fiska eller hyra båt? Aktuella priser,

försäljningsställen och fiskeregler finns på hemsidan

(www.sfkpelikanen.se).

3

Torpet Lilla Boxhult ligger i Seglora församling.

Ett torpet fanns här redan 1777. Ytterligare

ett torp med samma namn ligger i närheten men

det hör till Stora Viskarhult i Kinnarumma församling.

För ytterligare information kontakta Lokalförsörjningskontoret,

Borås Stad, 501 80 Borås, telefon 033-357370

Foto: Bengt-Göran Andersson, Freed Dahlqvist, Dag Ekelund,

Ronny Fallberg, Gert Johansson och Kjell Johansson

Karta: Stadsbyggnadskontoret, Norconsult AB/Göran Berg

Tryck: Borås kommuntryckeri, maj 2009

■ Borås Stad, Lokalförsörjningskontoret

■ Borås Stad, Viskafors kommundelskontor

■ Kinnarumma Naturskyddsförening

■ Rydboholms Sportklubb

■ Seglora hembygdsförening

■ Sportfiskeklubben Pelikanen

Delaktiga i utformningen av vandringsleden

och informationsmaterialet är:

Storsjön

4

Tunneln mellan Storsjön och Viskan är 770

meter lång, 2,5 m hög och 2,5 m bred. Tunneln

blev färdig 1909.

tillhåll. Busa-Jan hette Johan Andersson. Han

föddes 1710 i Varnums socken. Han förde ett

kringflackande liv och var bland annat soldat

i Kungliga Livgardet 1744 – 1746 och fick då

soldatnamnet Lindstedt. Han dömdes för många

stölder och avrättades 1758 i Jönköping.

7,5

29

Abborratjärn

9 Grönemads två torp och en backstuga låg

på Självareds marker. Ett torp fanns kvar in på

1900-talet.

1930-tal

Vindskydd

8,0

Furusjön

28

1

16

Tretton jättegrytor. De är 8.000-10.000 år

gamla.

2

31

3

Duvesjön

Borås

17

PF – område (se faktaruta) 2,4 ha 25-årig

barrskog. 45 % gran, 35 % tall och 20 % björk.

Gallring/röjning inom en 10-årsperiod är föreslagen.

Lövträd eftersträvas vid vattnet. 20 % björk

skall behållas.

18

Här ligger en liten stenhällsbro. Förr var

detta ”kyrkvägen” till Seglora.

5

9,5

24 På den här platsen har det legat en kvarn och

en såg troligen redan på 1600-talet.

Viskafors

25 Här fanns en kopparhammare (smedja) som

nämns i skrift redan 1682. Kopparhammaren

gick i konkurs 1787. Åren 1790-1828 fanns här en

vadmalsstamp i den gamla smedjan. Här valkades

6.000 m vadmal om året. Vadmal är vävt ylle

som bearbetats med vatten (valkats). I området

har också påträffats rester efter kolframställning.

Ylletyget kom från Borås. På en liten kulle nära

platsen för kopparhammaren låg ett torp. I skrift

kallas torpet för Kullen eller Hammarshult men

i dagligt tal kallades det för Stamparetorpet. Det

var bebott till 1913.

26 PG – område (se faktaruta) 8,5 ha med 16 år

gammal barrskog. 60 % gran, 30 % tall och 10

% björk. Gallring/röjning inom en 10-årsperiod

är föreslagen. Lövträd eftersträvas vid vattnet.

Viskan

Gamla landsvägen

Grillplats

Grillplats

Storlom

Vildmarksled runt Storsjön 8,8 km

RSK-spår 2,5 km

RSK-spår 5,0 km

RSK-spår 10,0 km

RSK-eljusspår 3,8 km

Övriga stigar

Skogsyta

Storsjöns intressanta platser

Vägbom

0-5 5-10 10-15 >15 Vattendjup

Kulturhistorisk/arkeologisk plats

Information

Parkeringsplats

Natur- och friluftsliv

Grillplats

NORR

Vindskydd

Platser som ligger under sjöytan sedan 1909

Mars 2009

Norconsult AB / Göran Berg

Storsjön ligger 10 km sydväst om Borås centrum. Storsjön

skyltas från Viskafors.

Så här hittar du till Storsjön!

Rekreationsområdet

Storsjön

1975 sänktes sjön och tunnelluckan byttes.

5

Torpet Lomsjöås låg på Självareds marker i

Borås Stad

Seglora församling. Det byggdes före 1831 och

den siste torparen bodde här till 1894. Torpet

fanns kvar långt in på 1900-talet.

Lomsjön är 2 ha stor och är 9,5 m djup.

6

Torpet Holmen är känt sedan 1700-talet. Det

låg på Skäggareds mark.

7

Skams damm är ett misslyckat dammbygge

som troligen byggdes i slutet av 1800-talet.

8

“Busa-Jans” grotta. Enligt sägnen skall detta

ha varit en av den beryktade tjuven Busa-Jans

1950-tal

10

Viskafors kyrka byggdes i Rydboholms

Aktiebolags regi. Den invigdes 1919. Kyrkan

skänktes till Kinnarumma församling 1970 och

såldes 2007.

11

På våtmarken vid Grönemad kan du se mindre

strandpipare, grönbena, tofsvipa och strandskata.

12

Hängsjö gård. Bostadshuset revs och flyttades

till Holmås i Viskafors.

Lilla Agnsjön

Gamla landsvägen

26

25

23

Foto taget 1975 när sjön var sänkt.

24

27

13

En ormgran är en variant av vanlig gran som

har få sidogrenar.

14

Store dammen (12 m hög) hindrar vattnet

från att rinna ut i det naturliga utloppet Lillån.

Den djupa ravin som Lillån rinner igenom är ett

av kommunens värdefullaste områden. Här finns

gammal granskog och mycket död ved, sällsynta

lavar, mossor och svampar.

15

Långe dammen kallas den andra dammkon-

30

4

19

NO – område (se faktaruta) 2,6 ha 140- årig

barrskog. 75 % gran, 24 % tall och 1 % björk.

Det finns några 200-åriga tallar i området. För

att skydda dem skall de granar som växer för

nära ringbarkas.

20

Här står ett av de äldsta träden i området.

Det är en tall som är cirka 300 år. Den är 15 m

hög och 253 cm i omkrets.

21

Gården Skäggared, har troligen fått sitt

namn efter Lars Skägge som ägde gården på

1300-talet. 1906 flyttades bostadshuset till

Rydboholm. Ladugården flyttades till Årbo. Det

fanns också en kvarn som hörde till Skäggared.

22

Järnframställningsplats daterad till 570 år

f. Kr. Detta är en av de tidigaste dateringarna i

Sverige.

23

Bålån, som är 3 km lång, är det viktigaste

tillflödet till Storsjön. Här finns höga naturvärden.

Bottendjuren inventeras regelbundet för att

kontrollera att vattenkvalitén är bra. Det finns

flodpärlmusslor och två ovanliga insektsarter

har hittats, en bäckbagge (Stenelmis canaliculta)

och en trollslända (Orthetrum coerulescens). I

Bålån finns abborre, elritsa, gädda, ål och öring.

I bäcken kan du få se forsärla och strömstare leta

efter mat. Vid vattendraget växer safsa, hampflockel

och storrams. Hållav växer på en del träd

längs ån.

22

5

10

15

6

Storsjön

20

21

Lomsjön

27 NS– område (se faktaruta) 1,7 ha 21 årig

blandskog. 50 % björk, 30 % tall och 20 % gran.

Naturvårdshuggning inom en 10-årsperiod är föreslagen.

På sikt skall de flesta av barrträden bort.

28 Torpet Hultaberg låg på Skäggereds marker.

Det uppfördes på 1800-talet och var bebott till

1940-talet. Här fanns också en backstuga “Utänga”.

29 Här ligger ett märkligt flyttblock som kallas

för Predikostolen.

19

9

18

12

22,5

17

15

8

11

10

5

16

15

7

13

14

30 Vid Hultaberg låg soldattorpet Bagarslätten.

Soldaten här tjänstgjorde i Vedens kompani

i Elfsborgs regemente och soldatenamnet här var

Brodd. Därför kallades ofta stället för Broddatorpet.

31 Kommunal badplats.

Kommunalt skogsbruk

Borås Stad äger cirka 9200 hektar produktiv skogsmark.

I den arealen är inte sjöar, våtmarker och

skogsmark som producerar mindre än 1 kubikmeter

”skog”/ha varje år med.

För att sköta den produktiva skogsmarken delar man

in den i 4 målklasser. Längs vandringsleden visar vi ett

område ur varje målklass!

PG – Produktion generell sköts med syfte att få en bra

avkastning.

PF – Produktion med förhöjd hänsyn.

NS – Naturvård skötsel. Området har höga natur

värden men får eller behöver skötas för att naturvärdena

skall utvecklas

NO – Naturvård orörd. Inga skogliga åtgärder skall

utföras här.

10

Grillplats

Kinna


s-

-

-

a

a-

es

r,

i-

-

e

8

“Busa-Jans” grotta. Enligt sägnen skall detta

ha varit en av den beryktade tjuven Busa-Jans

1

Rydboholms Sportklubb har sin orienteringsoch

skidverksamhet här på Storsjögården. Härifrån

utgår flera spår för promenader, löpning

tillhåll. 1975 och vintertid sänktes Busa-Jan sjön även hette och skidspår. tunnelluckan Johan På Andersson. klubbens byttes. Han hemsida

föddes (www.rydboholmssk.se) 1710 i Varnums socken. finns ytterligare Han förde information.

Torpet Lomsjöås liv och låg var på bland Självareds annat soldat marker i

ett

kringflackande 5

i Seglora Kungliga församling. Livgardet Det 1744 byggdes – 1746 före och 1831 fick då och

soldatnamnet 2

den siste Sportfiskeklubben torparen Lindstedt. bodde Pelikanens Han här till dömdes 1894. klubbstuga för Torpet många

stölder fanns byggdes kvar och 1942 avrättades långt in Kinnarumma på 1758 1900-talet. i Jönköping. församling och

Lomsjön användes är för 2 ha bland stor annat och är konfirmationsundervisning.

SFK Pelikanen har övertagit stugan och

96

förvaltar Grönemads Torpet Storsjöns Holmen två torp fiskevårdsområde är känt och sedan en backstuga 1700-talet. som låg bildades Det

9,5 m djup.

på låg 1992. Självareds på Skäggareds Vill du marker. fiska mark. eller Ett hyra torp båt? fanns Aktuella kvar in på priser,

1900-talet. försäljningsställen och fiskeregler finns på hemsidan

Skams (www.sfkpelikanen.se).

damm är ett misslyckat dammbygge

7

som troligen byggdes i slutet av 1800-talet.

3

Torpet Lilla Boxhult ligger i Seglora församling.

Ett torpet fanns här redan 1777. Ytterligare

ett torp med samma namn ligger i närheten men

det hör till Stora Viskarhult i Kinnarumma församling.

4

Tunneln mellan Storsjön och Viskan är 770

meter lång, 2,5 m hög och 2,5 m bred. Tunneln

blev färdig 1909.

1930-tal

8

“Busa-Jans” grotta. Enligt sägnen skall detta

ha varit en av den beryktade tjuven Busa-Jans

1950-tal

10

Viskafors kyrka byggdes i Rydboholms

Aktiebolags regi. Den invigdes 1919. Kyrkan

flockel gammal och granskog storrams. och Hållav mycket växer död på ved, en sällsynta del träd Nat

1950-tal

längs lavar, ån. mossor och svampar.

Foto taget 1975 när sjön var sänkt.

resl

19

NO – område (se faktaruta) 2,6 ha 140- årig Bor

10 mar

Viskafors kyrka byggdes i Rydboholms

barrskog. 15

Långe 75 dammen % gran, kallas 24 % den tall andra och 1 % dammkonstruktion

finns några som håller 200-åriga vattnet tallar i Storsjön. i området. För

Det

björk.

28

13

skog

Aktiebolags En ormgran regi. är Den invigdes variant av 1919. vanlig Kyrkan gran som Det

”sko

skänktes har få sidogrenar. till Kinnarumma församling 1970 och att skydda dem skall de granar som växer för

För 194

såldes 2007.

nära ringbarkas.

in äng d

14

tillhåll. Store Busa-Jan dammen hette (12 m Johan hög) Andersson. hindrar vattnet Han

16

Tretton jättegrytor. De är 8.000-10.000 år

omr

24

11

från föddes På att våtmarken 1710 rinna i ut Varnums i det vid naturliga Grönemad socken. utloppet Han kan förde du Lillån. se ett mindre

Den kringflackande strandpipare, djupa ravin liv som grönbena, och Lillån var bland rinner tofsvipa annat igenom och soldat strand-

är ett Det är en tall som är cirka 300 år. Den är 15 m för

20

gamla. Här står ett av de äldsta träden i området.

PG

29 en

16

skata. av i Kungliga kommunens Tretton jättegrytor. Livgardet värdefullaste 1744 De är – 1746 områden. 8.000-10.000 och fick Här då år finns

24 hög På och den 253 här cm platsen i omkrets. har det legat en kvarn och PF –

gamla. gammal soldatnamnet granskog Lindstedt. och mycket Han död dömdes ved, för sällsynta många en såg troligen redan på 1600-talet.

NS

12 lavar, stölder Hängsjö mossor och avrättades gård. och svampar. Bostadshuset 1758 i Jönköping. revs och flyttades

till Holmås i Viskafors.

namn efter Lars Skägge som ägde gården på

21

Gården Skäggared, har troligen fått sitt

NO

15

Långe dammen kallas den andra dammkonstruktion

9 Grönemads som håller två torp vattnet och i Storsjön. en backstuga låg

Rydboholm. Ladugården flyttades till Årbo. Det

1300-talet. 1906 flyttades bostadshuset till

på Självareds marker. Ett torp fanns kvar in på fanns också en kvarn som hörde till Skäggared.

1900-talet.

22

Järnframställningsplats daterad till 570 år

f. Kr. Detta är en av de tidigaste dateringarna i

Sverige.

25

23

17

Bålån, PF – område som är (se 3 km faktaruta) lång, är 2,4 det ha viktigaste 25-årig

näm

tillflödet barrskog. till 45 Storsjön. % gran, Här 35 % finns tall höga och 20 naturvärden.

Gallring/röjning Här Bottendjuren fanns kopparhammare inom inventeras 10-årsperiod regelbundet (smedja) är för föresla-

som att ten. vad

% björk.

30 gic

25

17

PF – område (se faktaruta) 2,4 ha 25-årig

nämns kontrollera gen. Lövträd i skrift att redan eftersträvas vattenkvalitén 1682. vid Kopparhammaren

är vattnet. bra. Det 20 % finns björk i des El

barrskog. 45 % gran, 35 % tall och 20 % björk. gick flodpärlmusslor skall i konkurs behållas. 1787. och Åren två ovanliga 1790-1828 insektsarter fanns här en Bro som

Gallring/röjning inom en 10-årsperiod är föreslagen.

Lövträd eftersträvas vid vattnet. 20 % björk des och 18

6.000 en Här trollslända m ligger vadmal en (Orthetrum liten om stenhällsbro. året. Vadmal coerulescens). Förr är vävt var ylle I

Yll

vadmalsstamp har hittats, en i bäckbagge den gamla (Stenelmis smedjan. Här canaliculta) valka-

pet. har

skall behållas.

som Bålån detta bearbetats finns ”kyrkvägen” abborre, med vatten till elritsa, Seglora. (valkats). gädda, ål I området och öring.

31 pla

1930-tal

har I bäcken också kan påträffats du få se rester forsärla efter och kolframställning.

strömstare leta kal

18

Här ligger en liten stenhällsbro. Förr var

Ylletyget efter mat. kom Vid från vattendraget Borås. På växer en liten safsa, kulle hampflockel

för och kopparhammaren storrams. Hållav låg växer ett på torp. en del I skrift träd Ko var

nära

i d

detta ”kyrkvägen” till Seglora.

platsen

kallas torpet för Kullen eller Hammarshult men

Foto taget 1975 när sjön var sänkt.

längs ån.

i dagligt tal kallades det för Stamparetorpet. Det

Bor

26

var bebott till 1913.

mar gam

13

skog

En ormgran är en variant av vanlig gran som

%

har få sidogrenar.

26 PG – område (se faktaruta) 8,5 ha med 16 år

”sko är

gammal barrskog. 60 % gran, 30 % tall och 10

För

in d

14

Store dammen (12 m hög) hindrar vattnet

% björk. Gallring/röjning inom en 10-årsperiod

27

omr

från att rinna ut i det naturliga utloppet Lillån. är föreslagen. Lövträd eftersträvas vid vattnet.

PG bla

Den djupa ravin som Lillån rinner igenom är ett

Na

av

1950-tal

kommunens värdefullaste områden. Här finns

27 NS– område (se faktaruta) 1,7 ha 21 årig

PF res–

gammal granskog och mycket död ved, sällsynta blandskog. 19

NO – 50 område % björk, (se faktaruta) 30 % tall 2,6 och ha 20140- % gran. årig NS

lavar, 10

Viskafors mossor och kyrka svampar. byggdes i Rydboholms

Naturvårdshuggning barrskog. 75 % gran, inom 24 % en tall 10-årsperiod och 1 % björk. är fö-

28

Aktiebolags regi. Den invigdes 1919. Kyrkan

reslagen. Det finns På några sikt skall 200-åriga de flesta tallar av barrträden i området. bort. För

De

19

NO Långe – område dammen (se kallas faktaruta) den andra 2,6 ha dammkonstruktion

såldes 2007. 75 som % håller gran, vattnet 24 % tall i Storsjön. och 1 % björk.

28nära Torpet ringbarkas. Hultaberg låg på Skäggereds marker.

äng

140- årig

NO

15 skänktes till Kinnarumma församling 1970 och att skydda dem skall de granar som växer för

19

barrskog.

Det finns några 200-åriga tallar i området. För

Det uppfördes på 1800-talet och var bebott till

Ko


a i

-

-

27 NS– område (se faktaruta) 1,7 ha 21 årig

skänktes till Kinnarumma församling 1970 och blandskog. att skydda 50 dem % skall björk, de 30 granar % tall som och växer 20 % för gran. 1940-talet. Här fanns också en backstuga “Utänga”.

såldes 2007.

Naturvårdshuggning nära ringbarkas. inom en 10-årsperiod är föreslagen.

På sikt skall de flesta av barrträden bort.

19 16

11 NO Tretton På våtmarken – område jättegrytor. (se vid faktaruta) Grönemad De är 8.000-10.000 2,6 kan ha du 140- se mindre

strandpipare, 75 % gran, grönbena, 24 % tall tofsvipa och 1 och % björk. strand-

en 28 Det såg Torpet är troligen tall Hultaberg som redan är på låg cirka 1600-talet. på 300 Skäggereds år. Den marker. är 15 m för Predikostolen.

årig

24 20

På Här den står här ett platsen av de har äldsta det träden legat en i området. kvarn och

29 Här ligger ett märkligt flyttblock som kallas

barrskog. gamla.

Det skata. finns några 200-åriga tallar i området. För

Det hög uppfördes och 253 cm på i 1800-talet omkrets. och var bebott till

att skydda dem skall de granar som växer för

1940-talet. Här fanns också en backstuga “Utänga”.

21

Gården Skäggared, har troligen fått sitt

nära 12 ringbarkas. Hängsjö gård. Bostadshuset revs och flyttades

till Holmås i Viskafors.

namn efter Lars Skägge som ägde gården på

20

Här står ett av de äldsta träden i området.

29 1300-talet. Här ligger 1906 ett märkligt flyttades flyttblock bostadshuset som till kallas

Det är en tall som är cirka 300 år. Den är 15 m för Rydboholm. Predikostolen. Ladugården flyttades till Årbo. Det

hög och 253 cm i omkrets.

fanns också en kvarn som hörde till Skäggared.

-Det

e

tta

m

t

s

a

-

-

-

21

Gården Skäggared, har troligen fått sitt

namn efter Lars Skägge som ägde gården på

1300-talet. 1906 flyttades bostadshuset till

Rydboholm. Ladugården flyttades till Årbo. Det

fanns också en kvarn som hörde till Skäggared.

17

PF – område (se faktaruta) 2,4 ha 25-årig

22 barrskog. Järnframställningsplats 45 % gran, 35 % tall daterad och 20 till % 570 björk. år

Gallring/röjning f. Kr. Detta är en inom av de en tidigaste 10-årsperiod dateringarna är föreslagen.

Lövträd eftersträvas vid vattnet. 20 % björk

i

Sverige.

skall behållas.

23

Bålån, som är 3 km lång, är det viktigaste

18 tillflödet Här ligger till Storsjön. en liten Här stenhällsbro. finns höga Förr naturvärden.

detta Bottendjuren ”kyrkvägen” inventeras till Seglora. regelbundet för att

var

kontrollera att vattenkvalitén är bra. Det finns

flodpärlmusslor och två ovanliga insektsarter

har Foto hittats, taget 1975 en bäckbagge när sjön var (Stenelmis sänkt. canaliculta)

och en trollslända (Orthetrum coerulescens). I

Bålån finns abborre, elritsa, gädda, ål och öring.

I 13

bäcken En ormgran kan du få är se en forsärla variant och av strömstare vanlig gran leta som

efter har mat. få sidogrenar. Vid vattendraget växer safsa, hampflockel

och storrams. Hållav växer på en del träd

längs 14

Store ån. dammen (12 m hög) hindrar vattnet

från att rinna ut i det naturliga utloppet Lillån.

Den djupa ravin som Lillån rinner igenom är ett

av kommunens värdefullaste områden. Här finns

gammal granskog och mycket död ved, sällsynta

19

lavar, NO mossor – område och (se svampar. faktaruta) 2,6 ha 140- årig

barrskog. 75 % gran, 24 % tall och 1 % björk.

Det 15

finns Långe några dammen 200-åriga kallas tallar den andra i området. dammkonstruktion

skydda dem som håller skall de vattnet granar i Storsjön. som växer för

För

att

nära ringbarkas.

20

Här står ett av de äldsta träden i området.

Det är en tall som är cirka 300 år. Den är 15 m

hög och 253 cm i omkrets.

22

Järnframställningsplats daterad till 570 år

f. Kr. Detta är en av de tidigaste dateringarna i

Sverige.

25 23

Här Bålån, fanns som en är kopparhammare 3 km lång, är det (smedja) viktigaste som

nämns tillflödet i skrift till Storsjön. redan 1682. Här Kopparhammaren

finns höga naturvärden.

i Bottendjuren konkurs 1787. inventeras Åren 1790-1828 regelbundet fanns för här att en

gick

vadmalsstamp kontrollera att i vattenkvalitén den gamla smedjan. är bra. Här Det valkades

flodpärlmusslor 6.000 m vadmal och om två året. ovanliga Vadmal insektsarter är vävt ylle

finns

som har bearbetats hittats, en med bäckbagge vatten (Stenelmis (valkats). I canaliculta) området

har och också en trollslända påträffats (Orthetrum rester efter kolframställning.

coerulescens). I

Ylletyget 30 Bålån Vid finns Hultaberg kom abborre, från låg Borås. elritsa, soldattorpet På gädda, en liten Bagarslätten.

platsen I bäcken Soldaten för kan kopparhammaren här du tjänstgjorde få se forsärla låg i och Vedens ett strömstare torp. kompani I skrift leta

ål kulle och nära öring.

i kallas efter Elfsborgs mat. torpet regemente Vid för vattendraget Kullen och eller soldatenamnet växer Hammarshult safsa, hampflockel

dagligt Därför och tal kallades storrams. kallades det Hållav ofta för Stamparetorpet. stället växer för på Broddator-

en del Det träd

här men var

Brodd. i

pet. var längs bebott ån. till 1913.

26 31 Kommunal PG – område badplats. (se faktaruta) 8,5 ha med 16 år

gammal barrskog. 60 % gran, 30 % tall och 10

% björk. Gallring/röjning inom en 10-årsperiod

är föreslagen. Lövträd eftersträvas vid vattnet.

Kommunalt skogsbruk

Borås 27 NS– Stad område äger cirka (se 9200 faktaruta) hektar 1,7 produktiv ha 21 årig skogsmark.

blandskog. I den arealen 50 % björk, är inte 30 sjöar, % tall våtmarker och 20 och % gran.

skogsmark

Naturvårdshuggning

som producerar

inom

mindre

en 10-årsperiod

än 1 kubikmeter

är föreslagen.

På sikt skall de flesta av barrträden bort.

”skog”/ha varje år med.

För att sköta den produktiva skogsmarken delar man

in den i 4 målklasser. Längs vandringsleden visar vi ett

område 28 Torpet ur varje Hultaberg målklass! låg på Skäggereds marker.

PG Det – uppfördes Produktion på generell 1800-talet sköts och med var syfte bebott att få en till bra

1940-talet. avkastning. Här fanns också en backstuga “Utänga”.

– Produktion med förhöjd hänsyn.

PF

NS – Naturvård skötsel. Området har höga natur

29 Här värden ligger men ett får märkligt eller behöver flyttblock skötas som för att kallas naturför

Predikostolen.

värdena skall utvecklas

NO – Naturvård orörd. Inga skogliga åtgärder skall

utföras här.

30 Vid Hultaberg låg soldattorpet Bagarslätten.

Soldaten här tjänstgjorde i Vedens kompani

i Elfsborgs regemente och soldatenamnet här var

Brodd. Därför kallades ofta stället för Broddatorpet.

31 Kommunal badplats.

Kommunalt skogsbruk

Borås Stad äger cirka 9200 hektar produktiv skogsmark.

I den arealen är inte sjöar, våtmarker och

skogsmark som producerar mindre än 1 kubikmeter

”skog”/ha varje år med.

För att sköta den produktiva skogsmarken delar man

in den i 4 målklasser. Längs vandringsleden visar vi ett

område ur varje målklass!

PG – Produktion generell sköts med syfte att få en bra

avkastning.

PF – Produktion med förhöjd hänsyn.

NS – Naturvård skötsel. Området har höga natur

värden men får eller behöver skötas för att naturvärdena

skall utvecklas

NO – Naturvård orörd. Inga skogliga åtgärder skall

utföras här.

More magazines by this user
Similar magazines