bruksanvisning sn45d800sk - Bygghemma

static1.bygghemma.se

bruksanvisning sn45d800sk - Bygghemma

svInnehållsförteckning8 Bestämmelserför användningen . . . . . . . . . . . 4( Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . 4Innan maskinen tas i bruk. . . . . . . . . . 4Vid leverans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Vid installation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Daglig användning . . . . . . . . . . . . . . . 6Lucklås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Vid skador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Vid skrotning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Förpackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Uttjänt diskmaskin . . . . . . . . . . . . . . . 8* Lär känna din nya diskmaskin . 9Manöverpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Diskmaskinens inredning . . . . . . . . . . 9+ Avhärdaren/Specialsalt . . . . . 10Inställningsvärde . . . . . . . . . . . . . . . . 10Vattenhårdhetstabell . . . . . . . . . . . . . 10Använda specialsalt . . . . . . . . . . . . . 11Diskmedel med saltkomponent . . . . 11Stänga av avhärdning. . . . . . . . . . . . 11, Sköljglans . . . . . . . . . . . . . . . . 12Ställ in mängden sköljglans . . . . . . . 12Stänga av på sköljglansindikatorn . . 13- Diskgods . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Olämpligt diskgods. . . . . . . . . . . . . . 13Skador på glas och porslin. . . . . . . . 13Ställ in disken i maskinen . . . . . . . . . 13Tömma diskmaskinen. . . . . . . . . . . . 14Koppar och glas . . . . . . . . . . . . . . . . 14Kastruller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Bestickkorg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Kopphylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Vikpinnar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Hållare för småsaker. . . . . . . . . . . . . 15Knivhylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Ändra korghöjden . . . . . . . . . . . . . . . 16. Diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Fyll på diskmedel . . . . . . . . . . . . . . . 17Kombidiskmedel . . . . . . . . . . . . . . . . 18/ Programöversikt . . . . . . . . . . . . 20Programval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Råd för provningsanstalter . . . . . . . . 210 Extrafunktioner . . . . . . . . . . . . 21Spara tid (VarioSpeed) . . . . . . . . . . . 21Intensivzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Hygien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Halvfull maskin . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Extratorkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Använda maskinen . . . . . . . . . 22Programdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Aquasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Starta maskinen . . . . . . . . . . . . . . . . 22Välja starttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Programslut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Avbryta programmet . . . . . . . . . . . . . 23Avbryta programmet . . . . . . . . . . . . . 23Programbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Intensivtorkning. . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Rengöring och skötsel . . . . . . 24Dismaskinen i dess helhet . . . . . . . . 24Specialsalt och sköljglans. . . . . . . . . 24Silar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Spolarmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253


användningenförSäkerhetsvBestämmelser för användningen3 Hur åtgärda fel? . . . . . . . . . . . . 26Avloppspump . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Feltabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Installation och anslutning . . . 34Leveransens omfattning . . . . . . . . . . 34Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . 34Leverans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Uppställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Avloppsanslutning . . . . . . . . . . . . . . 35Färskvattenanslutning . . . . . . . . . . . . 36Elektrisk anslutning. . . . . . . . . . . . . . 36Demontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Frostsäkerhet(Tömma diskmaskinen) . . . . . . . . . . 37ngarsni sanvi8 Bestämmelser föranvändningenser BestämelDetta skåp är avsett attanvändas i privathushåll ochanpassat för hemmamiljö.Använd diskmaskinen endastför hushållsbruk och enbartför det ändamål den äravsedd: diskning avhushållsdisk.( SäkerhetsanvisningarBarn under 8 år eller personer,som på grund av fysisk,sensorisk eller mental förmågaeller på grund av brist påerfarenhet eller på grund avokunskap, inte har förmåga attanvända maskinen på ett säkertsätt, får inte använda maskinenutan uppsikt eller anvisning aven ansvarig person.Innan maskinen tas i brukLäs noggrant igenom bruksochmonteringsanvisningarna!Både anvisningar, rådoch varningstexter innanmaskinen installeras och tasibruk.Spara bruks- ochmonteringsanvisningarnaför framtida bruk och så att4


Säkerhetsanvisningarsvnästa ägare får ta del av allinformation.Vid leverans1. Kontrollera genastförpackningenoch diskmaskinen föratt upptäcka eventuellatransportskador. Börja inteanvända en skadad maskinutan tala med leverantören.2. Ta handom förpackningsmaterialeti vederbörlig ordning.3. Överlåt inte förpackningenoch dess delar till lekandebarn. Kvävningsrisk på grundav wellpapp och plast.Vid installationBeakta att diskmaskinensbaksida inte är fritt tillgängligefter installationen(beröringsskydd mot het yta).Utför installation ochanslutning enligt installationsochmonteringsanvisningarna.Vid installationen fårdiskmaskinen inte varaansluten till elnätet.Förvissa dig omatt vägguttaget är jordatenligt föreskrifterna.De elektriskaanslutningsförutsättningarnamåste stämma överens meduppgifternapå diskmaskinenstypskylt 92.Om nätkabeln till dennamaskin skadas, måste denbytas ut mot en särskildanslutningsledning.För undvikande av skador fårdessa endast ersättasvia service.Om diskmaskinen skabyggas in i ett högskåp,måste den vederbörligensättas fast.Om du bygger in enmikrovågsugn ovanfördiskmaskinen kan dennaskadas.Installera maskiner förunderbyggnad samtintegrerade maskiner endastunder genomgåendearbetsskivor, somär fastskruvadei angränsande skåp för attpå så sätt garantera attde står stadigt.Installera inte maskineni närheten av värmekällor(värmeelement,värmemagasin, ugnar ellerandra apparater som alstrarvärme) och bygg inte in denunder en kokhäll.5


svSäkerhetsanvisningarStickproppen måste varaåtkomlig även närdiskmaskinen står på plats.(Se Elektrisk anslutning)Vissa modeller:Plasthöljet vidvattenanslutningen innehålleren elektrisk ventil,i tilloppsslangen finnsanslutningsledningarna. Skärinte igenom denna slang,doppa inte plasthöljeti vatten.Daglig användningBeakta säkerhets- ochbruksanvisningarnapå förpackningarna tilldiskmedel och sköljglans.Barnsäkring (Lucklås)Lucklås *Beskrivningen av barnsäkringenfinns längst bak på omslaget.* beroende på modellVid skadorReparationer och ingrepp fårendast utföras av fackmän.Apparaten måste skiljas frånnätet. Dra ut stickkontaktenur vägguttaget eller skruva ursäkringen. Stängvattenkranen.Vid skador påkontrollpanelen (sprickor,hål, tangenter som lossnat),får maskinen inte längreanvändas. Dra utstickkontakten ur vägguttageteller skruva ur säkringen.Stäng vattenkranen, ringen serviceverkstad.Vid skrotning1. Gör snarast uttjäntadiskmaskiner obrukbaraför att hindra olyckor.2. Ta hand om diskmaskineni vederbörlig ordning.6


Säkerhetsanvisningarsvã=VarningSkaderisk! För att förhindra att någont.ex. snavar på luckanska man inteha diskmaskinen öppenannat än kortvarigt när manplockar ur och i disk. Knivar och andra vassa,spetsiga föremål, skaplaceras i bestickkorgenmed spetsen nedåt ellerpå knivhyllan* i vågrätt läge. Sätt eller ställ er inte på denöppnade luckan. Se till att inte överbelastakorgarna i en friståendemaskin. När maskinen inte står i ennisch och därmed ensidovägg är tillgänglig, måsteområdet vid gångjärnen iluckan av säkerhetsskältäckas på sidan (skaderisk).Täckbitarna kan ni införskaffasom extratillbehör hosservice eller i fackhandeln.* beroende på modellã=VarningFara genom explosion!Använd inga lösningsmedel idiskmaskinen. De utgörexplosionsrisk.ã=VarningSkållningsrisk!Öppna luckan försiktigt underprogrammets gång. Det finnsrisk för att varmvatten sprutarut.ã=VarningFaror för barn!Använd barnsäkringom sådan finns. En utförligbeskrivning finns baktillpå omslaget.Tillåt inte barn leka medeller använda diskmaskinen.7


svMiljöskyddHåll barn borta fråndiskmedeloch sköljglansmedel. Dessakan ge frätskador i munnen,svalget och ögoneneller orsaka kvävning.Håll barn borta frånen öppnad diskmaskin.Vattnet i diskutrymmetär inget dricksvatten, det kaninnehålla resterav diskmedel.Se till att inte barn kommer åtuppfångningsskålen 12 fördisktabletter. Små fingrar kankomma i kläm i springorna.Se till att när du öppnar ochstänger luckan till en högtplacerad inbyggd diskmaskinatt barn inte kan kommai kläm mellan luckan ochskåpdörren undertill.Barn kan stänga in sigi maskinen (kvävningsrisk)eller hamna i annan farligsituation.Vid uttjänta maskiner därför:Klipp av anslutningssladdenså nära diskmaskinen sommöjligt och avlägsna sladdoch stickkontakt. Förstörlucklåset så att inte luckankan stängas.7 Miljöskyddöskydj MilBåde förpackningen till en ny maskinoch maskinen som ska skrotasinnehåller värdefulla råvaror ochmaterialen kan återvinnas.Vid avfallshantering sortera de olikadelarna var för sig beroende på sort.Hör dig för med din fackhandlareeller kommunen om avfallshanteringen.FörpackningAlla plastdetaljer i maskinen betecknasmed de internationellt standardiseradeförkortningarna (t.ex. >PS< Polystyrol).Därmed är det vid skrotningen möjligtatt sortera plastavfallet.Beakta säkerhetsanvisningarna under”Vid leveransen”.Uttjänt diskmaskinBeakta säkerhetsanvisningarna under”Vid skrotningen”.Denna maskin är märkt i enlighetmed den europeiska riktlinjen2002/96/EC för elektriskaoch elektroniska maskiner somska skrotas (waste electrical andelectronic equipment – WEEE).Riktlinjen anger ramarnaför återtagande och återvinningav uttjänta produkter inomhela EU8


Lär känna din nya diskmaskinsvnskmaskidi nnyadikänaLär* Lär känna din nyadiskmaskinI den främre delen av omslaget tillbruksanvisningen finns bilder pådiskmaskinen.I texten hänvisas till bilderna.Manöverpanelen( PÅ-/AV-omkopplare0 Lucköppnare8 Programvred@ START-tangentH Välja starttid *P Extrafunktioner **X Påfyllnadsindikatorför sköljglansmedel` Saltpåfyllningsindikatorh Indikator ”Kontrollav vattentillförseln”)" Indikator torkning)* Indikator diskning* beroende på modell** Antal beroende på modellDiskmaskinens inredning1" Övre diskkorg1* Knivhylla *12 Uppfångningstråg disktabletter1: Övre spolarm1B Undre spolarm1J Behållare för specialsalt1R Silar1Z Bestickkorg1b Undre diskkorg1j Behållare för sköljglans9" Diskmedelsfack9* Stängningsanordningför diskmedelsfacket92 Typskylt*beroende påmodell9


svAvhärdaren/Specialsalttsal al+ Avhärdaren/Specialsalten/Speci dar AvhärDiskmaskinen behöver mjukt,dvs. kalkfattigt vatten för att kunna diskaordentligt. I annat fall får diskgodsetoch maskinens inre vita kalkfläckaroch beläggningar.Vattenledningsvatten över en visshårdhetsgrad måste avhärdas,dvs. avkalkas. Detta sker med hjälpav ett specialsalt i diskmaskinensavhärdare.Inställningen och därmed dennödvändiga saltmängden är beroendeav vattenledningsvattnets hårdhetsgrad(se tabell).InställningsvärdeDen mängd salt som ska tillsättas kanställas in i 4 steg beroende på vattnetshårdhetsgrad. Därefter lyser0, 1, 2 eller 3 indikatorer (se tabell).Fabriksinställt steg: 1.1. Ta reda på vattenledningsvattnetshårdhetsgrad. Din kommun kanhjälpa dig med detta.2. Hämta inställningsvärdet frånvattenhårdhetstabellen.3. Stäng luckan.4. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.Indikatorn rengöring )* blinkar.5. Tryck in START-tangenten @och håll den intryckt.6. Vrid programväljaren 8 tillssaltpåfyllningsindikatorn ` blinkar.7. Släpp upp tangenten.Saltpåfyllningsindikatorn ` blinkaroch indikatorn ”Kontrolleravattentillförseln” h lyser (= steg 1).Gör så här för att ändra inställningen:1. Vrid programväljaren 8 tills önskatsteg är inställt.2. Tryck på START-tangenten @.Saltpåfyllningsindikatorn `slocknar. Det inställda stegetär lagrat.Vattenhårdhetstabell 10


Avhärdaren/SpecialsaltsvAnvända specialsaltSaltpåfyllningen ska alltid skeomedelbart före nästa diskning för attundvika korrosion. På så sätt uppnås attsaltlösning som runnit över sköljs bortoch att korrosion inte kan uppträda imaskinen.1. Öppna skruvlocket tillbehållaren 1J.2. Fyll behållaren med vatten (endastnödvändigt första gången maskinenanvänds).3. Fyll sedan på specialsalt (ingethushållssalt eller tabletter).Därvid trängs vattnet undan ochrinner ut.Så snart saltpåfyllningsindikatorn `i manöverpanelen lyser, bör specialsaltpå nytt fyllas på.Använda diskmedel medsaltkomponent DiskmedelmedsaltkomponentNär man använder kombineradediskmedel med saltkomponent kan mani allmänhet avstå från specialsalt upp tillen vattenhårdhet om 21° dH (37° fH,26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vidvattenhårdhet över 21° dH krävsatt man också här använder specialsalt.StängaavavhärdningStänga avsaltpåfyllningsindkator/avhärdningNär saltpåfyllningsindikatorn ` stör(t.ex. när man använder kombineradediskmedel med saltkomponent), kanden stängas av. Gå tillväga som beskrivs under”Ställa in avhärdaren” och ställin steg 0.Därmed är avhärdarenoch saltpåfyllningsindikatornavstängd.ã ObsHäll aldrig maskindiskmedeli saltbehållaren.Avhärdningsanläggningen förstörs då.* beroende på modell11


svSköljglansansglj Sköl, SköljglansSå snart som påfyllningsindikatorn försköljglans X på manöverpanelenlyser, finns fortfarande en reserv avsköljglans som räcker till 1–2diskningar. Sköljglans borde fyllas på.För att få klara glas och fläckfri diskbehövs sköljglansmedel. Använd endastsköljglans för diskmaskiner avseddaför normalt hushållsbruk.Kombinerade diskmedel medsköljglanskomponenter kan baraanvändas upp till en vattenhårdhet om21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid vattenhårdhet över 21° dH krävsatt man också här använder sköljglans.1. Öppna behållaren 1j genom atttrycka på fliken på locket och lyfta.2. Fyll försiktigt på sköljglansmedeli påfyllnadsöppningen upp tillmax. tecken.4. Om du råkar spilla sköljglans dettamedföra omfattande skumbildningvid diskningen. Avlägsna därförutspillt diskmedel med en trasa.Ställ in mängden sköljglansDen mängd sköljglans som skalltillsättas kan ställas in i 4 steg. Därefterlyser 0, 1, 2 eller 3 indikatorer(se vattenhårdhetstabell).Fabriksinställt steg: 2.Ändra endast sköljglansmängden närdet blir ränder (ställ in lägre nivå)eller vattenfläckar (ställ in högre nivå)på diskgodset.1. Stäng luckan.2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.Indikatorn rengöring )* blinkar.3. Tryck in START-tangenten @och håll den intryckt.4. Vrid programväljaren 8 tillspåfyllningsindikatornför sköljglans X blinkar.5. Släpp upp tangenten.Sköljglanspåfyllningsindikatorn Xblinkar och indikatorerna )"och h lyser (= steg 2).Gör så här för att ändra inställningen:1. Vrid programväljaren 8 tills önskatsteg är inställt.2. Tryck på START-tangenten @.Skölljglanspåfyllningsindikatorn Xslocknar. Det inställda stegetär lagrat.3. Stäng locket så att det snäpper fast.12


DiskgodssvStänga avpå sköljglansindikatornStäng av sköljglanspåfyllningsindikatornnär sköljglansfåfyllningsindikatorn Xstör (t.ex. vid användningav kombinerade diskmedel medsköljglanskomponent), kan denstängas av. Gå tillväga som beskrivs under”Ställa in sköljglansmängden”och ställ in steg 0.Därmedär sköljglanspåfyllningsindikatorn Xavstängd.- DiskgodsDi skgodsOlämpligt diskgods Bestick och annat diskgods av trä. Ömtåliga glas med dekor,konstföremål och antika föremål.Dekor på sådana föremåltål ej maskindisk. Plastföremål som ej tål hög värme. Koppar- och tennföremål. Föremål som är nedsmutsade medaska, vax, smörjfett eller färg.Föremål av koppar och tenn,utanpåliggande dekor, föremålav aluminium och silver kan missfärgasoch blekas. Även vissa sorters glas(som t.ex. kristall) kan efter ett antaldiskningar bli matta.Skador på glas och porslinOrsaker: Typ av glas och tillverkningssätt. Diskmedlets kemiskasammansättning. Vattentemperatur och programmetslängd.Rekommendation: Använd glas och porslin som enligttillverkaren kan diskas i maskin. Använd diskmedel som betecknassom skonsamt för diskgodset. Ta så snabbt som möjligt ut glasoch bestick ur diskmaskinen närprogrammet är avslutat.Ställ in disken i maskinen1. Avlägsna större matrester. Det är intenödvändigt att skölja under rinnandevatten.2. Ordna disken så– att den står stadigt och inte kanvälta.– att alla kärl har öppningen nedåt.– Ställ disk med fördjupningarlutande så att vattnet kanrinna av.– De båda spolarmarnas 1:och 1B rotation ej hindras.Mycket små föremål bör inte diskasi maskin eftersom de lätt kan fallaur korgarna.13


svDiskgodsTömma diskmaskinenBörja med att tömma maskinensunderkorg. På så sätt förhindrar man attvattendroppar från överkorgen hamnarpå diskgodset i undre korgen.Hett diskgods är ömtåligt för stötar! Låtdärför disken vara kvar i diskmaskinenefter programslut tills den svalnat såpass att du kan ta i den utan problem.KastrullerUndre diskkorg 1bAnvisningEfter programmets slut kan manfortfarande se vattendroppar inutimaskinen. Detta har ingen som helstinverkan på torkningen av diskgodset.Koppar och glasÖvre diskkorg 1"TipsKraftigt smutsat diskgods (kastruller)bör ställas i nedre korgen. Tack vareden kraftigare vattenstrålen får manett bättre diskresultat.TipsYtterligare exempel på hur du kan fylladin diskmaskin på bästa sätt kandu ladda ned kostnadsfrittfrån vår hemsida. Internetadressen hittardu på baksidan av dennabruksanvisning.14


DiskgodssvBestickkorgPlacera alltid besticken osorterade medden spetsiga sidan nedåt.För att undvika skador, placera alltidlånga, spetsiga föremål och knivarpå knivhyllan.VikpinarVikpinnar **beroende påmodellVikpinnarna kan fällas upp och ner föratt man på ett bättre sätt ska kunnaplacera kastruller, skålar och glas.KophylaKopphylla *Hyllan och utrymmet nedanför kananvändas för små koppar och glas ellerför större bestick såsom t.ex. slevar elleruppläggningsbestick. Hyllan kan fällasupp om den ej används.Hållare för småsaker *Hål*beroende påmodellHär placerar du säkert lättaplastföremål, bägare, lock osv.areförsmåsaker* Beroende på modell kan den ställas inpå tre olika höjder. För att ställa in hyllanpå önskad höjd, placera den först ilodrätt läge och dra den uppåt.Snedställ den sedan en aning och skjutden nedåt till önskad höjd (1, 2 eller 3)så att den snäpper fast.15


svDiskgodsKnivhylla *KnivhyllaÖverkorg med handtag i sidan* beroende på modellLånga knivar och liknande kan placerasliggande.1. Dra ut överkorgen 1".2. För att sänka den, tryck de bådahandtagen till vänster och till högerpå korgens utsida inåt. Håll därvidfrån sidan fast korgen i övre kanten.På så sätt förhindrar du att korgenplötsligt faller ner.ÄndrakorghöjdenÄndra korghöjden** beroende på modellHöjden på den övre diskkorgen 1" kanefter behov ändras för att ge mer platsför skrymmande diskgods antingeni den övre eller undre diskkorgen.Diskmaskinshöjd 81,5 cmDiskmaskinshöjd 86,5 cmÖver-korgUnder-korgNivå 1 max. ø 22 cm 30 cmNivå 2 max. ø 24,5 cm 27,5 cmNivå 3 max. ø 27 cm 25 cmÖver-korgUnder-korgNivå 1 max. ø 24 cm 33 cmNivå 2 max. ø 26,5 cm 30,5 cmNivå 3 max. ø 29 cm 28 cm3. För att höja korgen, fatta korgen frånsidan i övre kanten och draden uppåt.4. Innan du skjuter in korgen igen, se tillatt den befinner sig på samma höjdpå båda sidorna. Annars kan inteluckan stängas och den övrespolarmen får inget vatten.Överkorg med övre och undrerullpar.1. Dra ut överkorgen 1".2. Ta ut överkorgen och häng tillbakaden på de övre hjulen (nivå 3)respektive de undre hjulen (nivå 1).Beroende på hur överkorgen ser ut pådin modell, välj ett av nedanståendetillvägagångssätt:16


Diskmedelsv. DiskmedelDi skmedelMan kan använda disktabletter såvälsom pulverdiskmedel eller flytandediskmedel avsett för diskmaskin.Handdiskmedel får under ingaomständigheter användas. Beroendepå hur smutsig disken är kan manindividuellt anpassa doseringenav pulver eller flytande diskmedel.Tabletter innehåller en tillräckligt stormängd verksamma ämnen för alladiskuppgifter. För moderna, effektivadiskmedel används övervägandeen lågalkalisk sammansättning medfosfat och enzymer. Fosfat binder kalkeni vattnet. Enzymer bygger upp styrkaoch löser äggvita. Ovanligareär fosfatfria diskmedel. Dessa haren något svagare förmåga att binda kalkoch kräver en högre dosering. För attavlägsna färgade fläckar (t.ex. te,ketchup) används oftast blekmedelpå syrebas.AnvisningFör ett bra diskresultat ska manovillkorligen beakta rådenpå diskmedelsförpackningen.Har du ytterligare frågor rörandemaskindiskmedel, vänd dig tilldiskmedelstillverkaren.Fyll på diskmedel1. Om diskmedelsfacket 9"fortfarande är stängt, användlåsanordningen 9* för att öppnadet.Observera att diskmedelsfacket 9"ska vara torrt när man fyllerpå diskmedel (placera disktablettenpå tvären, inte på högkant).Dosering: se tillverkarens anvisningarpå förpackningen.Doseringsindelningenav diskmedelsfacket 9" hjälper digmed att dosera rätt mängdpulverdiskmedel eller flytandediskmedel.Vanligtvis räcker 20 ml–25 mlvid normalt smutsig disk. Vidanvändning av tabletter räcker entablett.2. Stäng locket till diskmedelsfacketgenom att skjuta upp det tillslåsanordningen snäpper fast.ã Varning – Beakta säkerhets- ochbruksanvisningarna på förpackningarnatill diskmedel och sköljglans.17


svDiskmedelKombidiskmedelDiskmedelsfacket öppnasautomatiskt vid optimal tidpunktberoende på program. Pulvreteller det flytande diskmedlet fördelarsig i maskinen och löses upp,diskmedelstabletten faller neri uppfångningstråget och löses uppoch doseras ut.TipsVid lätt smutsad disk räcker det i vanligafall med något mindre mängd diskmedelän det som anges.Lämpliga diskmedeloch rengöringsmedel kan köpas onlinevia vår Internetsida eller via Service(se baksidan).Vid sidan av traditionella diskmedelfinns en rad produkter medextrafunktioner. Dessa produkterinnehåller förutom diskmedlet ofta ocksåsköljglans och saltersättning (3in1)och allt efter kombination (4in1, 5in1,etc) även ytterligare komponentersåsom t.ex. glasskydd eller glansmedelför rostfritt. Kombidiskmedel fungerarbara upp till en viss hårdhetsgrad(som mest 21°dH). Över denna gränsmåste salt och sköljglans tillsättas.Så snart kombineradediskmedelsprodukter används,anpassar sig diskprogrammetautomatiskt så att det bästa möjligadisk- och torkresultatet uppnås.ã Varning – Lägg inga småföremål fördiskning i uppfångningsskålen fördiskmedelstabletten 12. Dettaförhindrar jämn upplösningav diskmedelstabletten.ã Varning – Om man vill lägga in merdisk efter programstarten får man inteanvända uppfångningsskålen 12 somhandtag till överkorgen.Diskmedelstabletten kan redan finnasdär och man kan komma i kontakt medden delvis upplöstadiskmedelstabletten.18


DiskmedelsvAnvisning Optimala disk- och torkresultat fårman om man använder diskmedeltillsammans med separatanvändning av saltoch sköljglansmedel. Vid korta program kan det inträffaatt diskmedelstabletterna inte hinnerlösas upp helt och hållet beroendepå olika upplösningförhållanden ochdå blir rengöringseffekten inteoptimal. Oupplösta diskmedelsresterfinns även kvar. Pulverdiskmedellämpar sig bättre för dessa program. Vid ”Intensiv”-program (hos vissamodeller) räcker det meden diskmedelstablett. När mananvänder diskmedel i pulverform kanman skaka ut lite extra pulverpå luckan. Även när påfyllningsindikatorn försköljglans och/ellersaltpåfyllningsindikatorn lyser, gårdiskprogrammet utan problem närman använder kombineradediskmedel. Vid användning av diskmedel medvattenlösligt skyddshölje: Ta barai höljet med torra händer och fyllendast diskmedlet i ett absolut torrtdiskmedelsfack, annars kan detklibba ihop. Om man går över från kombineradediskmedel till diskmedel måste manse till att avhärdningsanläggningenoch sköljglansmängden ställs in pårätt värden.19


svProgramöversikt/ Programöversiktogramöversikt PrI denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Välj motsvarandeprogram och anvisning från manöverpanelen.Diskgods Typ av smuts Program Möjligaextrafunktionerkastruller,stekpannor, tåligtdiskgodsoch bestickblandat diskgodsoch bestickömtåligtdiskgods, besticktemperaturkänsliga plasteroch glasalla typerav diskgodskraftigt vidhäftandeinbrända ellerintorkade stärkelseelleräggvithaltigamatresterlätt intorkade vanligamatresterringa vidhäftande,färska matresterkall avsköljning,mellandiskning± / °Intensiv 70°Ù / ØNormal 65°Ù / ØNormal 65°â / àEco 50°é / èSkon 40°ñ / ðSnabb 45°ù / øFördiskningallaallaallaallaIntensivzonSpara tidHalvfull maskinExtratorkningExtratorkningingaProgramförloppFördiskningHuvuddisk 70°MellansköljningSköljglanssköljning 65°TorkningFördiskningHuvuddisk 65°MellansköljningSköljglanssköljning 65°TorkningFördiskningHuvuddisk 65°MellansköljningSköljglanssköljning 65°TorkningFördiskningHuvuddisk 50°MellansköljningSköljglanssköljning 65°TorkningFördiskningHuvuddisk 40°MellansköljningSköljglanssköljning 55°TorkningHuvuddisk 45°MellansköljningSköljglanssköljning 55°Fördiskning20


ExtrafunktionersvProgramvalLeta reda på ett program som passarberoende på typ av diskgods och hursmutsig disken är.Råd för provningsanstalterTestinstitut får anvisningarna förjämförande provning (t.ex. enligtEN60436).Härvid handlar det om villkoren förgenomförande av tester, dock inte omresultat eller förbrukningsvärden.Förfrågan via e-post till:dishwasher@test-appliances.comNödvändigt är typnummer (E­Nr.) ochtillverkningsnummer (FD), som du finnerpå typskylten 92 på maskinluckan.oneri0 Extrafunktionerrafunkt Ext* beroende på modellKan ställas in via tangenternaextrafunktioner P.Sparatid(VarioSped)Ÿ Sparatid (VarioSpeed) *Med funktionen >>Spara tid


AnvändamaskinensvAnvända maskinen1 Använda maskinenProgramdataProgramdata (förbrukningsvärden) hittarni i den kortfattade bruksanvisningen.De avser normala omständigheter ochvattenhårdheten inställd på 2. Diversefaktorer som kan påverka och leda tillavvikelser är t.ex. vattentemperatureller vattenledningstryck.AquasensorAquasensor ** beroende på modellAquasensorn är en optisk mätanordning(ljusbarriär) som mäter diskvattnetsgrumlighet.Aquasensorn aktiveras beroende påprogram. Om aquasensorn är aktiv kan”rent” diskvatten användas i nästadiskfas och vattenförbrukningen sänkasmed 3 – 6 liter. Om vattnet däremot ärsmutsigare pumpas det bort och ersättsav rent vatten. I automatikprogrammenanpassas dessutom temperaturen ochdisktiden till hur smutsig disken är.Starta maskinen1. Öppna vattenkranen helt och hållet.2. Stäng luckan.3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.Indikatorn rengöring )* blinkar.4. Vrid programväljaren 8 till önskatprogram.5. Tryck på START-tangenten @.Indikatorn diskning )* lyser.Programmet startar automatiskt.Anvisning- för miljövänlig användning avdiskmaskinen:Programmet Eco 50° är ett synnerligenmiljövänligt program. Det är”standardprogrammet” enligt EUförordningen1016/2010, som beskriverstandardrengöringscykeln förrengöring av normalt smutsatdiskgods och den kombinerade energiochvattenförbrukningen för rengöringav denna typ av diskgods på mesteffektiva sätt.Välja startidVälja starttid**beroende påmodellMan kan senarelägga programstarten3, 6 eller 9 timmar.1. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.2. Tryck upprepade gånger påtangenten för att välja starttid Htills motsvarande indikator 3h, 6heller 9h lyser.3. Tryck på START-tangenten @, väljastarttid är aktiverad.4. Tryck upprepade gånger påtangenten för att radera starttid Htills ingen av indikatorerna 3h, 6heller 9h lyser längre.Ända tills start kan du ändra dittprogramval på godtyckligt sätt.ProgramslutProgrammet är avslutat när ingen av debåda indikatorerna )" eller )* lyser.AnvisningFör att spara energi stängsdiskmaskinen automatiskt av närprogrammet är slut.22


svHur åtgärda fel??elfdagäråtHur3 Hur åtgärda fel?Av erfarenhet vet vi att du själv kanåtgärda många fel som uppstår viddaglig användning. Detta spararnaturligtvis kostnader och du behöverinte vänta på att felet ska åtgärdas.I följande översikt hittar du möjligaorsaker till fel samt råd om hur felen skaavhjälpas.AnvisningOm diskmaskinen under diskningensgång av oklara skäl skulle stanna ellerinte starta, använd funktionen Avbrytaprogram (Reset).(Se kapitlet Använda maskinen)ã Varning – Tänk på följande:reparationer får endast utförasav fackmän. Måste någon del bytas ut,tänk på att endast användaoriginaldelar. Reparationer som inteutförts på ett sakkunnigt sätt eller medandra än originaldelar kan orsakabetydande skada och innebära faraför användaren.AvloppspumpDärför:1. Avskilj först maskinen från elnätet.2. Ta ut över- 1" och underkorg 1b.3. Montera bort silen 1R.4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamptill hjälp.5. Ta bort det vita pumpskyddet (sompå bild) med hjälp av en sked. Fattatäckskivan i kanten och lyft det snettinåt. Ta bort hela täckskivan.6. Kontrollera om det finns matresteri vinghjulet och avlägsna demi förekommande fall.7. För täckskivan till det ursprungligaläget och tryck den nedåt tills densnäpper fast (klick).Grövre matrester eller främmandeföremål som silarna inte lycktas stoppakan blockera avloppspumpen.Diskvattnet står sedan över silen.8. Se inbyggnad.9. Sätt tillbaka korgarna.26


Hur åtgärda fel?svFeltabellFel Orsak ÅtgärdIndikator ”Kontrollav vattentillförseln” hlyser.Tilloppsvattenledningen liggeriveck.Vattenkranen är stängd.Vattenkranen har fastnat eller ärigenkalkad.Silen vid vattentillförselnär igentäppt.Lägg vattenslangen så att det inte blir någotveck på den.Öppna vattenkranen.Öppna vattenkranen.Vattenflödet med öppen kran måste varamin. 10 l/min.Stäng av diskmaskinen och draut stickkontakten ur vägguttaget. Stängvattenkranen. Lossa vattenanslutningen.Indikator ”Kontrollav vattentillförseln” hblinkar.Silarna 1R nedsmutsade ellerigentäppta.Avloppsslangen är igentäppt ellervikt.Vattenlåsanslutningenfortfarande stängd.Avloppspumpen blockerad elleravloppspumpens täckskiva bit ejordentligt på plats.Förmodligen har ett tekniskt feluppstått.Rengör silen i tilloppsslangen. Skruvatillbaka vattenanslutningen. Kontrolleratätheten. Återställ strömförsörjningen. Slåpå maskinen.Rengör silarna.(Se ”Rengöring och skötsel”)Lägg slangen utan veck, avlägsnai förekommande fall rester.Kontrollera anslutningen till vattenlåset ochöppna om det behövs.Snäpp fast locket ordentligt.(Se ”Avloppspump”)Stäng av maskinerna med PÅ/AVomkopplaren(. Starta maskinen på nyttefter en kort stund.Om problemet uppträder igen, stäng dåvattenkranen, dra ut stickkontakten och ringservice.Indikatorer blinkar. Luckorna inte helt stängda. Stäng luckan. Se till att inga föremål(diskgods, doftgivare) skjuter ut från korgenoch därmed hindrar att luckan stängs.27


svHur åtgärda fel?Fel Orsak ÅtgärdPåfyllningsindikatorn för Sköjglans saknas.Fylla på sköljglans.salt ` och/eller Salt saknasFyll på specialsalt.sköljglans X lyser.Sensorn känner inte igen Använd annat specialsalt.salttabletter.Påfyllningsindikatorn försalt ` och/ellersköljglans X lyser inte.Vatten kvar i diskmaskinenefter avslutat program.Disken blir inte torr.Påfyllningsindikatorn äravstängd.Det finns ännu tillräckligt medspecialsalt/sköljglans.Silsystemet eller området undersilarna 1R är igentäppt.Programmet har ännu inteavslutatsIngen eller för lite sköljglansibehållaren.Du har valt ett program utantorkning.Vattenanhopning i fördjupningarhos porslin och bestick.Aktivering/deaktivering (se kapitlet”Avhärdaren/Specialsalt” eller”Sköljglans”).Kontrollera påfyllningsindikator,fyllnadsgraden.Rengör silarna och området under silarna(se ”Avloppspump”).Invänta programslut eller genomför Reset(se ”Avbryta programmet”)Fylla på sköljglans.Välj program med torkning(se Programöversikt, Programförlopp).Beakta snedställning vid insättning, placeraom möjligt berört diskgods snett.Det använda kombineradediskmedlet ger dåligt torkresultat.Intensivtorkning tilltorkningshöjning ej aktiverad.Diskgodset har tagits urmaskinen för tidigt ellertorkningen var ännu inte avslutad.Den använda ekologiskasköljglansen har dåligttorkresultat.Använd andra kombinerade diskmedel medbättre torkprestanda. Ytterligareanvändning av sköljglans förbättrartorkresultatet.Aktivera intensivtorkning (se Användamaskinen)Invänta programslut resp. ta ut diskgodsetförst 30 minuter efter programslut.Använd märkessköljglans. Ekologiskaprodukter har tydligt sämre verkan.Diskgods av plast ej torra. Speciella egenskaper hos plast. Plast har mindre värmelagringsförmåga ochtorkar därför sämre.28


Hur åtgärda fel?svFel Orsak ÅtgärdBesticken ej torra. Besticken ofördelaktigtStoppa om möjligt ner ett bestick i sänder,placerade i bestickkorgen. undvik kontaktställen.Maskinens innerväggarvåta efter disk.Matrester på diskgodset.Besticken ofördelaktigtplacerade i besticklådan.Inget maskinfel.Disken står för tätt, diskkorgenöverfull.Spolarmsrotationen förhindrad.Spolarmsmunstyckenaigentäppta.Silarna 1R nedsmutsade.Silarna 1R felaktigt insattaoch/eller har inte snäppt fast.Ett för svagt diskprogram harvalts.Diskgodset alltför noga avsköljt;därför beslutar sigsensorsystemet för ett svagareprogramförlopp. Riktigt besvärligsmuts kan delvis inte avlägsnas.Höga smala kärl diskas intetillräckligt i hörnen.Överkorg 1" till högeroch vänster inte inställdpå samma höjd.Placera besticken rätt och om möjligt ettisänder.På grund av torkningsprincipen”kondensationstorkning” är vattendroppari behållaren fysikaliskt betingadeoch önskvärda. Fuktigheten i luftenkondenserar på innerväggarna, rinner ivägoch pumpas ut.Placera diskgodset så att det finnstillräckligt med fritt utrymme och attvattenstrålarna kan nå diskgodset. Undvikkontaktställen.Placera diskgodset så att spolarmarnasrotation inte hindras.Rengör spolarmsmunstyckena,(se Rengöring och skötsel).Rengör silarna, (se Rengöring och skötsel).Sätt dit silarna riktigt och snäpp fast dem.Välj kraftfullare diskprogram.Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna barastora matrester.Programrekommendation Eco 50° ellerIntensivStäll inte höga smala kärl för snett och intei hörnen.Ställ in överkorgen med spakar på sidan påsamma höjd.29


svHur åtgärda fel?Fel Orsak ÅtgärdDiskmedelsresterLocket till diskmedelsfacketblockerat av diskgods, därföröppnas inte locket helt.Locket till diskmedelsfacket får inteblockeras av diskgods.Placera inget diskgods eller doftgivarei uppfångningsskålen fördiskmedelstabletter.Vattenfläckar påplastföremål.Avtorkningsbara ellervattenlösliga beläggningari behållaren eller på luckan.Locket till diskmedelsfacketblockeras av endiskmedelstablett.Diskmedelstabletter har använtsi snabb- eller kortprogrammet.Diskmedlets upplösningstid harinte uppnåtts i det valdakortprogrammet.Vid längre lagringstid minskasdiskeffekten och förmågan attupplösas eller också klumpar sigdiskmedlet.Att det bildas droppar påplastföremål kan av fysikaliskaorsaker ej undvikas. Efteravtorkning syns vattenfläckar.Ämnen i diskmedlet avlagras.Dessa beläggningar kan för detmesta inte avlägsnas på kemiskväg (maskinrengöringsmedel, ...).Vid ”vit beläggning” på botten avbehållaren är avhärdaren inställdpå gränsen till fel värde.Locket till saltbehållaren 1Jinte igenvridet.Endast glas: Begynnandeglaspest kan endast skenbarttorkas bort.Diskmedelstabletten måste sättas in påtvären och inte på högkant.Upplösningstiden för disktabletter är förlång för ett snabb- eller kortprogram.Använd diskmedelspulver eller ettkraftfullare program.Byt diskmedel.Använd ett starkare program (vattnet bytsflera gånger).Beakta snedställning vid insättning.Använd sköljglans.Höj vid behov avhärdningsinställningen.Byt diskmedelssort.Rengör maskinen mekaniskt.Höj avhärdningsinställningen och byt vidbehov diskmedel.Vrid igen locket till saltbehållaren.Se ”Skador på glas och porslin”.30


Hur åtgärda fel?svFel Orsak ÅtgärdVita beläggningar som ärsvåra att avlägsna pådiskgods, behållare ellerluckor.Te- eller läppstiftsfläckarpå diskgodset.Färgade (blå, gula, bruna),svåra beläggningar tillsådana som ej kanavlägsnas, i maskinen ellerpå diskgods av rostfritt stål.Färgade (gula, orange,bruna) avlagringar som lättkan avlägsnasi innerutrymmet(företrädesvis i eller kringbotten)Missfärgning avplastföremål.Ämnen i diskmedlet avlagras.Dessa beläggningar kan för detmesta inte avlägsnas på kemiskväg (maskinrengöringsmedel, ...).Hårdhetsområdet fel inställt ellervattenhårdhet större än 50°dH(8,9 mmol/l).3in1 (3-i-1) diskmedel eller bio/eko-diskmedel är inte tillräckligteffektiva.Underdosering av diskmedel.Ett för svagt diskprogram harvalts.Byt diskmedelssort.Rengör maskinen mekaniskt.Ställ in avhärdaren enligt bruksanvisningeneller fyll på salt.Ställ in avhärdaren enligt bruksanvisningeneller använd separat medel(märkesdiskmedel, salt, sköljglans).Höj diskmedelsdosen eller byt dismedel.Välj kraftfullare diskprogram.För låg disktemperatur.Välj program med högre disktemperatur.För liten mängd eller olämpligt Fyll på lämpligt diskmedel med rättdiskmedel.dosering.Diskgodset alltför noga avsköljt; Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna baradärför beslutar sigstora matrester.sensorsystemet för ett svagare Programrekommendation Eco 50°programförlopp. Riktigt besvärligsmuts kan delvis inte avlägsnas.Beläggning av vissagrönsaksrester (t.ex. av kål,selleri, nudlar, …) elleri vattenledningsvattnet (t.ex.mangan).Beläggning av metalliskabeståndsdelar på diskgods avsilver eller aluminium.Avlagring av matrester och frånledningsvattnet (kalk), ”tvålartad”Delvis möjlig att avlägsna medmaskinrengöringsmedel eller medmekanisk rengöring. Beläggningar är urhälsosynpunkt ofarliga.Delvis möjlig att avlägsna medmaskinrengöringsmedel eller medmekanisk rengöring.Undersök funktionen hos avhärdaren (fyll påspecialsalt) resp. aktivera avhärdning vidanvändning av kombinationsdiskmedel(disktabletter) (se kapitlet ”Avhärdaren/Specialsalt”)För låg disktemperatur.Välj program med högre disktemperatur.Diskgodset alltför noga avsköljt; Skölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna baradärför beslutar sigstora matrester.sensorsystemet för ett svagare Programrekommendation Eco 50°programförlopp. Riktigt besvärligsmuts kan delvis inte avlägsnas.31


svHur åtgärda fel?Fel Orsak ÅtgärdRänder som kan avlägsnas Alltför mycket sköljglansmedel. Ställ in sköljglansmängd på lägre nivå.på glas, glas medIngen sköljglans påfylld eller för Fyll på sköljglans och kontrollerametalliskt utseende och låg inställning.doseringen (rekommendation nivå 4-5).bestick.DiskmedelsrestLocket till diskmedelsfacket får intei programavsnittetblockeras av diskgods.sköljglanssköljning. Locket till Placera inget diskgods eller doftgivarediskmedelsfacket blockerat av i uppfångningsskålen fördiskgods (locket öppnas inte helt diskmedelstabletter.och hållet).Diskgodset alltför noga avsköljt;därför beslutar sigsensorsystemet för ett svagareprogramförlopp. Riktigt besvärligSkölj inte diskgodset i förväg. Avlägsna barastora matrester.Programrekommendation Eco 50°smuts kan delvis inte avlägsnas.Begynnande eller redan Glas som ej är diskmaskinsäkert, Använd glas avsedda för diskning i maskin.befintlig, irreversibel (går ej endast lämpligt för diskmaskin. Undvik lång ångfas (tid efter diskningenstillbaka) glasgrumling.slut).Använd diskning med lägre temperatur.Ställ in avhärdaren enligt vattnets hårdhet(vid behov ett lägre steg).Använd diskmedel medglasskyddskomponent.Rostfläckar på besticken.Besticken inte tillräckligtrostbeständiga. Knivblad drabbasofta starkare.Bestick rostar också närdiskgods som redan rostat diskassamtidigt (kastrullhandtag,skadade diskkorgar osv.).Salthalten i diskvattnet för hög,eftersom locket till saltbehållareninte skruvats åt ordentligteller också har salt spilltsvid saltpåfyllningen.Använd rostbeständiga bestick.Diska inga rostiga föremål.Vrid igen förslutningen till saltbehållarenhelt eller avlägsna salt som kommit utanför.Diskmaskinen startar inte. Trasig säkring i elskåpet Kontrollera säkringen.Programmet startar av sigsjälvt.Nätkabeln sitter intei vägguttaget.Luckan till diskmaskinen är inteordentligt stängd.Programslut ej inväntat.Säkerställ att nätkabeln sitter ordentligt fastpå maskinens baksida och i vägguttaget.Kontrollera att vägguttaget fungerar.Stäng luckan.Genomför Reset.(Se Avbryta programmet).32


Hur åtgärda fel?svFel Orsak ÅtgärdMaskininställning (hårdhet,sköljglans, …) inte möjlig.Luckan kan endast medsvårighet öppnas.Maskinen befinner sigi programmet. Inställning endastmöjlig vid programmets början.Barnsäkring är aktiverad.Genomför Reset (se ”Avbryta programmet”)och gör inställningen enligtbruksanvisningen.Deaktivera barnsäkringen. (Sebruksanvisningen längst bak på omslaget)Luckan kan inte stängas. Lucklåset har slagit om. Stäng luckorna med förhöjd kraftinsats.Locket tilldiskmedelsfacket går inteatt stänga.Diskmedelsresteri diskmedelsfacket elleri uppfångningsskålen fördiskmedelstabletter.Maskinen blir ståendei programmet ellerprogrammet gör uppehåll.Slagljud frånpåfyllningsventilen.Slående eller slamrandeljud.Ovanligt mycket lödder.Luckan kan inte öppnas på grundav inbyggnaden.Diskedelsfacket eller lockfästetblockerat av kletigadiskmedelsrester.Spolarmar blockeradeav diskgods, därför sköljs intediskmedel ut.Diskmedelsfacket var fuktigt närdiskmedel fylldes på.Luckorna inte helt stängda.Placera inget diskgods ellerdoftgivare i uppfångningsskålenför diskmedelstabletter.Överkorgen tryckt motinnerluckorna och hindrar ensäker luckstängning.Ström- och/eller vattentillförselavbruten.Beroende av husinstallation,alltså inget maskinfel. Ingeninverkan på maskinfunktionen.Spolarmen slår i diskgodset,diskgodset ej inplacerat på rättsätt.Om det finns lite diskgodsi maskinen träffar vattenstrålarnadiskmaskinens innandöme direkt.Lätt diskgods rör sig i viddiskningen.Handdiskmedel i behållarenför sköljglans.Spilld sköljglans.Kontrollera inbyggnaden av maskinen:dörrar eller inbyggnadsdelar får inte stöta ivid stängning.Avlägsna diskmedelsrester.Se till att spolarmarna kan rotera fritt.Tillsätt diskmedel endast i torrtdiskmedelsfack.Stäng luckan.Kontrollera om bakre väggen blivit intrycktgenom t.ex. vägguttag eller ej demonteradeslanghållare.Återställ ström- och/eller vattentillförsel.Kan ej åtgärdas.Placera diskgodset så att spolarmarna intetar i diskgodset.Fyll på mer diskgods eller fördeladiskgodset jämnare i maskinen.Placera lätt diskgods på ett stadigt sätt.Fyll behållaren för sköljglans omgåendemed sköljglans.Avlägsna sköljglans med en trasa.33


svInstallation och anslutningFärskvattenanslutningElektrisk anslutning1. Se installationsanvisningen ochanslut färskvattenanslutningen tillvattenkranen med hjälp av bifogadedelar.Se till att inte färskvattenanslutningenligger i veck, är klämd eller hartrasslat in sig.2. När man byter ut maskinen måsteman alltid användaen ny vattentilloppsslang.Vattentryck:minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt1 MPa (10 bar). Vid högre vattentryck:Koppla en tryckreduceringsventil föremaskinen.Vattentillförsel:minimum 10 liter/minutVattentemperatur:Beakta märkningen påvattentilloppsslangen!När det gäller modeller med märkning25° får vattentemperaturen vara max.25 °C (kallvatten).Maskinen får endast anslutastill växelström från 220 V till 240 Voch50Hz eller60Hz via ett jordatvägguttag installerat enligt gällandeföreskrifter. Se typskylten 92beträffande säkring.Vägguttaget måste finnas näramaskinen och vara lätt tillgängligtefter inbyggnaden.När vägguttaget ska vara lätttillgängligt efter inbyggnaden, måstedet för att uppfylla tillämpligasäkerhetsföreskrifter kopplas via enallpolig brytare med minst 3 mmkontaktöppning.Ändringar i anslutningen får endastutföras av fackmän.En förlängningav nätanslutningskabeln får endastutföras av service.Vid användning av jordfelsbrytarefår endast sådana med tecknet ‚användas. Endast dessajordfelsbrytare uppfyller gällandeföreskrifter.Diskmaskinen är utrustad med ettvattensäkerhetssystem. Tänk på attdetta bara fungerar när maskinenär ansluten till elnätet.För alla andra modeller:kallvatten är att föredra; vid varmvattenmax. temp. 60 °C.36


Installation och anslutningsvDemonteringBeakta även här i vilken ordningarbetsstegen ska utföras.1. Avskilj maskinen från elnätet.2. Skruva av vattentillförseln.3. Lossa avloppsochfärskvattenanslutningen.4. Lossa fastsättningsskruvarna tillmöbeldelarna.5. Demontera sockeln om sådan finns.6. Dra ut maskinen och dra försiktigt utslangen.TransportTöm diskmaskinen och säkra lösa delar.Maskinen måste tömmas på följandesätt:1. Öppna vattenkranen.2. Stäng luckan.3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.4. Välj programmet med den högstatemperaturen.5. Tryck på START-tangenten @.Programmet startar automatiskt.6. Efter ca 4 minuter, håll STARTtangenten@ intryckt tills allaindikatorer slocknar.Efter ca 1 minut har maskinenfullständigt tömts.7. Slå ifrån PÅ-/AV-omkopplaren (.8. Stäng vattenkranen, lossatilloppsslangen och låt vattnet rinnaut.Transportera endast maskinen upprätt(så att inget restvatten kan kommain i maskinens styrutrustning och ledatill felaktigt programförlopp).FrostsäkerhetFrostsäkerhet (Tömadiskmaskinen)Om maskinen står i ett utrymme där detfinns risk för frost (t.ex. sommarstuga),måste maskinen tömmas helt och hållet(se Transport).37


*9000769939*9000769939 sv (9210) 640EA

More magazines by this user
Similar magazines