OUR BRAND - Eqology

eqology.com
  • No tags were found...

OUR BRAND - Eqology

it’s in our natureNaturen är vår inspirationskällaNaturen är en stor kraft. Den är nyckelntill våra ambitioner och utmaningar. IEqology är vi inspirerade av naturenoch dess enorma potential.Vår drivkraft är naturligVi är fast beslutna om att utnyttjanaturen till fullo för att utveckla enhälsosam och vital verksamhet, som geren framgångsrik framtid för oss självaoch våra kunder.Det ligger i vår naturI Eqology har vi en naturlig drivkraft.It´s in our nature


VÄRDERINGARVärderingar är viktigt för en organisation.Det är våra moraliska riktlinjer som ger ossmening och kurs. Våra värderingarpåminner oss om hur vi önskar att vara.Rätt genomfört, har värderingar enenhetlig effekt på människorna somarbetar för organisationen. De hjälper ossatt skapa en gemensam kultur baseratpå gemensamt överenskomna regler.Det är viktigt att värderingarna användsaktivt i den dagliga verksamheten ochatt de inte endast markeras genomfesttal. Värderingarna ska varameningsfulla och ha konsekvenser förvardagliga arbetsuppgifter – vara enguide för hur man uppträder och driververksamheten.


Our BrandElementen i vårt varumärke:• Logo• It´s in our nature• Vågmönstret• Beståndsdelar från naturenEtt av elementen i vårt varumärke ärvågmönstret som du ser på våraprodukter och i allt marknadsföringsmaterial,både i broschyrer ochpå nätet.Vågorna kan symbolisera höjdkurvor påen karta, årsringar i ett träd ellerradiovågor – beroende på vad ögat ser.


Designen är elegant och modern ochger associationer till essentiella elementoch drivkrafter i naturen.OM DESIGNENDet är skandinaviskt och äkta, utan attdet blir kliché.

More magazines by this user
Similar magazines