Hallandsåstunneln som tvistefråga

rib.msb.se

Hallandsåstunneln som tvistefråga

SPFs FÖRORDI det demokratiska samhället har medborgarna rätt till information. Dennarätt är en viktig förutsättning för ett aktivt medborgerligt deltagande i dendemokratiska debatten och processen och ställer särskilda krav på dem somhar viktiga informationer att lämna i från sig. För att demokratin skall fungerakrävs att medborgarna har förtroende dels för myndigheterna/informationsgivarna,dels för de medier som förmedlar informationen.Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) har enligt sin instruktion ett övergripandeansvar för informationsberedskapen i Sverige. Detta ansvar fullgörsbl a genom att forskningsmässigt ägna en betydande uppmärksamhet åt frågorsom rör de kommunikations- och informationsproblem som ofta uppstår i sambandmed svåra samhällsstörningar och där samspelet mellan myndigheter,medier och medborgare står i centrum för intresset. Denna mångvetenskapligatriangelansats avtecknar sig i en rad forskningsprojekt i SPFs regi och ett stortantal studier om samhällets kommunikativa förmåga har publicerats underde gångna åren. Allt i syfte att vidmakthålla och om möjligt förbättra informationsberedskapenhos myndigheter, organisationer, företag och andra samhällsorgansamt hos massmedierna.En händelse som väl svarar mot en sådan samhällsstörning inträffade isamband med tunnelbygget genom Hallandsåsen senhösten 1997. Från byggetsstart hade man haft betydande problem med den höga nivån på grundvattneti åsen. Byggentreprenören försökte täta tunneln med ett speciellt tätningsmedel.De första dagarna i oktober 1997 blev det genom massmedierna känt, att vattneti och kring tunnelbygget var förgiftat. Prover visade att giftet kom från dettätningsmedel som använts, att vattentäkterna i trakten var olämpliga för sittändamål och att inte bara fisk och kor utan även människor hade drabbats.En miljöskandal var under uppsegling. I den här akuta situationen var medborgarna,speciellt de boende på och kring åsen, i hög grad beroende av debedömningar, råd och anvisningar som "samhället" utfärdade.SPF fann det angeläget att från krishanterings- och kriskommunikationssynpunktstudera hur händelserna vid Hallandsåsen hanterades av myndigheternaoch medierna och hur medborgarna underrättades om och reageradeinför det inträffade. Syftet är att beskriva och analysera hur samspelet mellanmyndigheter, medier och medborgare har fungerat i samband med skeendetkring tunnelbygget. Speciellt det lokala perspektivet står i fokus.Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SPF, Överstyrelsen för civil beredskap(ÖCB) och den av regeringen i oktober 1997 tillsatta Tunnelkommissionen.Forskare vid sociologiska institutionen, avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap(MKV), vid Lunds universitet har varit engagerade i forskningsarbetetvilket nu presenteras i form av fyra fristående men integreradeforskningsrapporter.Studien "Hallandsåstunneln som tvistefråga, kris och förtroendeproblem" ärgenomförd av docent Lars Palm och bygger på intervjuer med nyckelperso-2

More magazines by this user
Similar magazines